Hardanger og Voss museum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hardanger og Voss museum"

Transkript

1 Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun Årsmelding 2013 Hardanger og Voss museum Administrativt framlegg

2 Innhaldsliste Hardanger og Voss museum... 3 Føremål... 3 Organisasjon... 3 Styret... 3 Rådet... 4 Personale... 4 Helse, miljø og tryggleik Økonomi... 5 Miljøfyrtårn... 6 Fornying... 6 Museumsfagleg... 7 Forvalting av immateriell kulturarv... 7 Forvalting av materiell kulturarv... 8 Forsking... 9 Formidling ved Hardanger fartøyvernsenter... 9 Formidling ved Kunsthuset Kabuso Formidling ved Hardanger folkemuseum og Agatunet Formidling Voss folkemuseum Formidling ved Granvin bygdatun Fartøyvern Fellestenester, rådgjeving og seminar Særlege prosjekt Hardingfelesenteret og Master Class Utviklingsprosjekt på Hardanger fartøyvernsenter Storeteigen og Bygdagnist Herand Aktiesagbrug Reiseliv Hardanger - den kulturelle fjorden Hardangersaumkurs Frivillig arbeid S i d e

3 Hardanger og Voss museum Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som omfattar to folkemuseum, eit av dei få reine skulpturmusea i landet, eit kunsthus for moderne visuell kunst og kammermusikk, eit freda mellomaldertun av nasjonal verdi og eit nasjonalt fartøyvernsenter. Museet er regionsmuseum for hardangerkommunane og Voss kommune. Forretningsadresse er Utne. Føremål Museet skal driva innsamling, bevaring, forsking og formidling tufta på kulturuttrykk frå fortid og samtid. Gjennom dokumentasjon av variasjon og fellestrekk skal museet vera med å synleggjera Hardanger og Voss lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Med utgangspunkt i rolla som samfunnsminne skal museet vera ein open møtestad der publikum kan studera, oppleva og finna utfordringar. Museet yt fagleg hjelp i museums- og kulturminnespørsmål til kommunar og frivillige i regionen. Hardanger og Voss museum skal driva eit nasjonalt senter for fartøyvern. Organisasjon Styret Eva von Hirsch har vore styreleiar. Styret hadde 7 styremøte inkludert eit telefonstyremøte og handsama 40 saker i Styret hadde fylgjande samansetning: Styremedlem Eva von Hirsch Bjørn Christensen Knut Nes Astrid Farestveit Selsvold Jan Gunnar Strand Torleiv Ljones Beate Gauden Silje Solstad Heidi Richardson Anders Geertsen Oppnemnt av Kvam bm/ Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger folkemuseum Hordaland fylkeskommune Agatunet/ Granvin bygdemuseum Hardanger fartøyvernsenter Hardanger fartøyvernsenter Dei tilsette Dei tilsette Dei tilsette 3 S i d e

4 Rådet Rådet har hatt eitt møte. Ordførar Solfrid Borge er rådsleiar. Rådsmedlem Anved Johan Tveit Ingebjørg Winjum Jon Larsgard Asbjørn Tolo John Opdal Solfrid Borge Hans Petter Thorbjørnsen Hans Petter Ringkjøb Rigmor Skeie Petersen Astrid Soldal Lirhus Erling Aga Lars Brekke Sjur K. Jaastad Martha Rykkje Martin Vik Dagfinn Vik Iril Schau Johansen Ågot Valle Arne Julsrud Berg Oppnemnt av Ordførar i Eidfjord Ordførar i Granvin Ordførar i Jondal Ordførar i Kvam Ordførar i Odda Ordførar i Ullensvang Ordførar i Ulvik Ordførar på Voss Voss folkemuseum Voss folkemuseum Agatunet Granvin bygdemuseum Hardanger folkemuseum Hardanger folkemuseum Ingebrigt Vik Museum Kvam bygdemuseum Hordaland fylkeskommune/kabuso Hardanger fartøyvernsenter Hardanger fartøyvernsenter Personale I 2013 har det vore utført totalt 62 årsverk inkludert 4 lærlingar. 153 personar tok imot løn frå Hardanger og Voss museum. Det er ei jamn fordeling mellom kvinner og menn, men dei er ulikt fordelt mellom yrkesgruppene. Kvinnene i museet er tilsett i akademiske og merkantile stillingar, medan det berre er tilsett ein kvinneleg handverkar, og ein kvinneleg 4 S i d e

5 båtbyggjarlærling. Direktøren og fire av i alt sju leiarar er kvinner, medan det er fem kvinner i styret. Hardanger og Voss museum diskriminerer ikkje tilsette eller besøkande i høve alder, kjønn, funksjonshemming, truvedkjenning, kulturell bakgrunn eller seksuell orientering. Helse, miljø og tryggleik. Museet si HMT-målsetting er at museet skal ha eit helsefremmande og inkluderande arbeidsmiljø der ingen blir skada eller sjuke som følgje av arbeid eller arbeidsmiljø. Hardanger og Voss museum er ei IA-verksemd og medlem av bedriftshelsetenesta Grend. Museet er delt i to verneområde med eigne verneombod men felles AMU (arbeidsmiljøutval). AMU hadde fire møte og handsama 29 saker i Det har vore to mindre kuttskadar med konsultasjon av lege på fartøyvernavdelinga og ei mindre ulykke på Mathilde der ein person fall uheldig på dekk. Sjukefråveret gjekk noko ned i 2013 frå 6,1 til 5,4 %. Det er framleis langtidsfråværet som dreg sjukefråværsprosenten opp. Sjukefråveret varierer stort mellom avdelingane. Fartøyvernavdelinga slit med eit svært høgt langtidsfråvær. Hardanger og Voss museum har ikkje skada eller påverka det ytre miljøet negativt i Alle tiltak og planar blir vurdert ut frå prinsippet om universell utforming. Økonomi Etter at styret i Hardanger og Voss museum (HVM) vedtok nedlegging av ungdomsavdelinga i desember 2012, har mykje endra seg var eit år der me etablerte nye organisatoriske og administrative system, og me måtte slanka organisasjonen kraftig. Me kutta fleire stillingar både i administrasjonen og i museet, men i ettertid såg me at me gjekk for hardt til verks, slik at det museumsfaglege arbeidet vart skadelidande. Me har difor gjort nye justeringar, slik at me kunne bemanna opp igjen i nokre nøkkelposisjonar knytt til det direkte publikumsarbeidet. Me håpar dette vil gje positiv effekt på fagabeidet. Den økonomiske situasjonen blei som nemnt påverka av nedlegginga av barnevernsarbeidet, og underskotet i 2012 medførte redusert eigenkapital i inngangen av Det har vore eit godt driftsår, og me kom ut med eit positivt årsresultat. Eigenkapitalen vart styrka, og vart til slutt vel 30 % av totalbalansen. Likviditeten er tilfredstillande som fylgje av forskotsbetalte tilskot og inneståande på pensjonspremiefondet. Me fekk ein uventa positiv endring av pensjonspremiefondet som styrka driftsresultatet i 2013 med 1.4 millionar. Overskotet på millionar blir disponert til annan eigenkapital. 5 S i d e

6 Kostnadane knytt til løn og pensjon har auka monaleg dei siste åra. Frå 2009 til 2013 gjekk pensjonskostnadane opp frå 9 % til 16 % av budsjetterte personalkostnadar. Dette, saman med eit unikt godt lønnspoppgjer i 2012, gjorde at personalkostnadene ved museet auka frå 55 til 65 % i same periode. Sett bort frå endringa i pensjonspremiefondet som medførte positiv endring av pensjonsutgiftene i 2013, er pensjonsordningane med dagens ytingsbasert offentleg tenestepensjon ikkje berekraftige for museet, og det vil kunna føra med seg nedbemanningar og lågare museumsaktivitet. Tilskota utgjorde den største delen av inntektssida, vel 59 % av budsjettet. Tilskotet frå Kulturdepartementet utgjorde 33 % og Riksantikvaren 10 %, medan tilskotet frå lokalt og regionalt nivå utgjorde 51%. Ulike prosjekttilskot utgjorde 6 %. Handverkstenestene ved Hardanger fartøyvernsenter genererer det meste av eigeninntektene, men me sel også handverkstenester knytt til bygningsvern til eksterne prosjekt. I tillegg sel me sjølvsagt billettar, og har noko sal frå kafé og butikk sjølv om det har vist seg vanskeleg å tena pengar på dette salet. Noko av verksemda ved HVM er eksternt finansiert gjennom ulike tilskotsordningar, både frå privat og offentleg sektor. Me får hovudsakleg støtte frå gåveordningane, sponsormarknaden i regionen er vanskeleg. Næringslivet her består stort sett av små og mellomstore verksemder, som korkje har tradisjon eller økonomisk berekraft for sponsing. Miljøfyrtårn Museet sitt mål er å vera ei miljøvenleg verksemd, og me er godkjent som miljøfyrtårn. For å driva fram dette arbeidet er det utpeika ein miljøfyrtårnleiar og AMU følgjer opp arbeidet på AMU-møta. I tillegg til registrering av energibruk, forbruksvarer og flyreiser, er det eit større fokus på enøktiltak basert på gjennomførte enøkanalysar. Som del av sertifiseringa har me forplikta oss til å kjeldesortera avfall, og få ned energiforbruket generelt, men særleg knytt til driftsbygningane våre. Verksemda viser framgang i høve kjeldesortering og Hmt, men me har framleis noko å gå på i høve eigen transport, og i å setja krav til leverandørane våre. Fornying I 2013 har museet gått gjennom ein prosess etter nedlegginga av barnevernsavdelinga. Identiteten til verksemda vart brote ned og måtte byggjast opp at. I 2013 har me difor arbeidd med å ta eit steg vidare. Me har vore konsoliderte i seks år, og nytta dette høvet til å ta ein fot i bakken, og vurdera om me i det store og heile er på rett veg. For å hjelpa oss med desse vurderingane leigde me inn Sonconsult ved Trygve Nordby. Han gjennomførte ein stor organisasjonsgjennomgang, og intervjua mellom anna vel 30 personar og institusjonar med 6 S i d e

7 interesse i HVM. Gjennomgangen var svært nyttig og lærerik, og gav oss ei god retning å jobba mot i vidareutviklinga av organisasjonen, både i høve styringsstruktur og intern organisering. Parallelt med denne organisasjonsgjennomgangen har me arbeidd med ein ny langsiktig strategiplan. Arbeidet kviler til ei viss grad på organisasjonsgjennomgangen, men det er fyrst og fremst den faglege retninga som vert spissa. Diskusjonane rundt samfunnsrolla vår har vore viktige grunnlag i arbeidet, og me har forsøkt å involvera alle fagpersonane i samtalane. HVM deltek aktivt i nokre nasjonale museumsnettverk. Det er viktig for oss at me er aktive i dei nettverka me er med i, og at me har fagleg nytte av nettverka. Museet er i gang med eit større samarbeidsprosjekt med Maritim museum of Gdansk. Dette er eit EØS-støtta kulturutvekslingsprosjekt. Gjensidig besøk, hospitering og opplæring har stått sentralt i denne fyrste perioden. Me har også innleidd eit samarbeid med organisasjonen Association Ivan Patzaichin-Mila 23 i Romania, som planlegg oppbygging av eit tiltak etter modell av Hardanger fartøyvernsenter. Me har deltatt på eit partnarskapsmøte, og er partnar i ein søknad om EØS-midlar. I 2013 starta me to større byggjeprosjekt ved Hardanger fartøyvernsenter. Det eine er eit nytt hus over båtslippen, det andre er flytting av publikumsmottaket ned på bakkeplan og inn i fyrste høgda i eit av sjøhusa. Så langt har me berre klart å fullfinansiera det fyrste prosjektet. Samarbeidet med den amerikanske kunstnaren James Turrell om Skyspace i Øystese held fram, og me har arbeidd mykje med å skaffa restfinansiering. Museumsfagleg Forvalting av immateriell kulturarv Me forvaltar fleire tradisjonelle handverksfag, som er ein viktig del av samlinga vår. Dei maritime faga er fartøybyggjar, småbåtbyggjar, skipssmed, reipslagar og bestmann. I tillegg satsar me på folkekultur, gjennom tradisjonelt bygningshandverk, hardangersaum, felemakar og felespelar. Me tek vare på handverksfaga gjennom prosessuell restaurering av bygg og fartøy, og me driv aktiv produksjon for å ta vare på handverk gjennom praksis. Forvaltinga av desse faga ligg ofte i skjeringspunktet mellom kunnskapsproduksjon, forsking og forvalting. Gjennom aktiv bruk og kunnskapsinnhenting sikrar me den immaterielle kulturarven for ettertida. Den immaterielle kulturarven har som oftast ei materiell side. For å ta vare på til dømes båtbyggjarfaget må me byggja båt. Det blei bygd éin ny strandebarmar i 2013, og det 7 S i d e

8 har vore fleire arbeid på større fartøy gjennom heile året. Innanfor bygningsvernet har me gjort ein stor jobb for Ullensvang herad på Hesthamar skrivargard, med restaurering av vindauge, og me har vølt tak i Agatunet og Mølstertunet. Me arrangerte kurs med interne og eksterne deltakarar i tørrmuring, maritime verktøy, og me hadde vekelange kurs i reipslaging og i hardangersaum. Folkemusikk og hardingfele har i fleire år vore satsingsområde for museet. I 2013 sette me opp att felemakarverkstaden på Utne og inngjekk avtale med felemakar Arne Jordan. Frå 2014 skal han nytta verkstaden til eigne arbeid og ha tilsyn og vedlikehald av den unike felesamlinga til museet. Me har også arrangert Masterclass Hardanger, der ti elevar har gått gjennom ei spesialtilpassa opplæring over eit halvt år. Kurset hadde stor søknad, og elevane blei valde ut etter ei kvalitativ vurdering. Etter mange års arbeid opp mot utdanningsdirektoratet fekk me endeleg reipslagarfaget formelt godkjent som eige lærefag på nytt. Dette er viktig for å sikra rekrutteringa til faget. Forvalting av materiell kulturarv Som nemnt over har me gjort ein del vedlikehald og restaurering på bygg og fartøy. Det blir jobba kontinuerleg med registrering i Primus og publisering på Digitalt museum. I tekstilmagasinet på Hardanger folkemuseum har me dette året gjort eit krafttak for å betra dei fysiske tilhøva i magasinet og for å få registrert samlinga. Det er kjøpt inn nye magasinskuffer, og me hadde ein praksisstudent som i tre månader gjorde ein god jobb med å registrera og arbeida med tekstilane. Tekstilsamlinga til Kvam bygdemuseum er også sikra dette året. Tekstilane vart frosne hjå Bevaringstenestene i Hordaland, før me flytta dei til Hardanger folkemuseum for registrering og magasinering. Voss kommune selde Norsk kunsthandverksskule i Skulen, som vart nedlagd for nokre år sidan, vart grunnlagt i 1920 av Magnus Dagestad. HVM overtok ei stor mengd teikningar, gjenstandar, verktøy og bøker. Me er i gang med å sortera og vurdera verdien av samlinga, men det vil ta tid før dette arbeidet er ferdig. Voss folkemuseum har ei stor boksamling, der ein har starta ei ny-registrering etter at dei gamle registreringane forsvann i ein datakrasj. Brannsprinklinga i Agatunet har halde fram. To nye hus er sprinkla med midlar frå Norsk kulturråd. Varslingsanlegget er òg skifta ut i tunet. I samarbeid med Museumsnettverket for kystkultur og fiskeri har me leia eit arbeid i utviklinga av eit handterleg system for registrering og forvalting av små og opne båtar i 8 S i d e

9 musea. Arbeidet er gjort i samarbeid med Forbundet Kysten, som har sett i gang registrering på frivillig basis i Tradisjonsbåtregisteret, som ligg under Lokalhistoriewiki. Det er eit ope og tilgjengeleg register for alle som ynskjer å registrera privateigde båtar. I musea skjer dette arbeidet i Primus. Me arrangerte ein workshop på Hardanger fartøyvernsenter for å samla kunnskapen som alt finst på området. Forsking Det store forskingsarbeidet dette året har vore knytt til arbeidet med boka om og bygginga av den særeigne færingen kalla strandebarmar. Småbåtbyggjaren vår har gjennom mange år gjort eit stort og grundig dokumentasjonsarbeid, der han har intervjua, filma og fotografert gamle båtbyggjarar i Hardanger. Til liks med mange andre som har ynskt å gjera eit dokumentasjonsarbeid på dette feltet, har han erfart at det berre er etter lengre tids relasjonsbygging at ein får innpass og blir verdsett nok til at dei gamle handverkarane vidareformidlar kunnskapen sin. Småbåtbyggjaren vår har i fleire periodar arbeidd tett på desse gamle båtbyggjarane, og har etter kvart fått nok tillit til at han har fått innblikk i deira kunnskap. Reipslagaren vår har samarbeidd med SIKA/NHU om dokumentasjon av gamal utdrivarteknologi. Arbeidet blei utført ved ein utdrivarbane på Gotland. Me har òg arbeidd med eit hefte knytt til det nasjonale prosjektet Fortellinger om Kystnorge. Prosjektet skal gjennom nokre maritime nasjonale rammeforteljingar synleggjera det kulturhistoriske bakteppet for nasjonsbygginga, og bidraget vårt skal løfta fram småbåttradisjonane langs kysten. Dei fire bygningsvernkonsulentane i Hordaland har sitt eige nettverk. I år har dei starta eit prosjekt der dei skriv i bilaget Hus og hjem i BT. Kvar veke vert det publisert ein liten artikkel med eit foto om eit freda hus i Hordaland. Skrivinga går på omgang, og dei skriv frå sitt eige distrikt. Når prosjektet er ferdig skal dette verta ei bok. Dei skriv om hus som er registrerte i databasen Askeladden. HVM gjev ut det årlege magasinet Fartøyvern, med 11 fagartiklar og eit opplag på 800. I samarbeid med Voss Sogelag og Voss Bygdeboknemnd gav me i år ut den 45. utgåva av årboka Gamalt frå Voss med eit opplag på Formidling ved Hardanger fartøyvernsenter Hovudsatsinga ved Hardanger fartøyvernsenter var i 2013 prosjektet Human Roots. I 10 dagar var senteret åstaden for ein stor kunst- og kulturworkshop. Human Roots arbeidde 9 S i d e

10 også saman hausten 2011 med å produsera ei mosaikkutsmykking til gamlebyen i Bir Zeit i Palestina. Då arbeidde dei mellom anna med gammalt og nytt vyrke av oliventre. Det deltok åtte kunstnarar frå Palestina og 11 frå Noreg, av dei var tre frå Hardanger. I workshopen som munna ut i ei utstilling, blei det laga installasjonar av nye og brukte tau, fiskegarn og nøter. Reipslagarteknikken var sentral, og det var difor arbeidsfellesskapet var på fartøyvernsenteret. Reipslagar Ingunn Undrum var instruktør og viste korleis eit tradisjonelt handverk kunne brukast på nye måtar. Hardanger fartøyvernsenter er eit levande verft, og det er dei levande verkstadane og aktivitetane på verftet som hovudtilbodet til publikum. Dei faste utstillingane om Reipslagarfaget og HSD blei vist i tillegg til utstillinga Tett på Kystkvardagen med fotografi av Anders P. Wallevik. Undervisningstilbodet varierer mellom faste og skiftande opplegg. Alle elevane i Kvam i 6. og 8. trinn deltok på respektivt opplegga Ut og ro og Reipslaging som er ein del av Den kulturelle skulesekken. For tredje året på rad vart det samarbeida med Redningsselskapet om sommarskule for born, og det var 7 vekers leirskule på Mathilde. Museumstokta i 2013 gjekk til Fusa og Tysnes og hadde fraktefart og Nordlandsfart som tema. Det blei også halde eit vekeskurs i reipslaging for ein svensk folkehøgskule. Med støtte frå Den kulturelle spaserstokken vitja me fire institusjonar for eldre med tilpassa program. Senteret er medarrangør av Hardanger trebåtfestival og deltok på Norsteam, Risør trebåtfestival, vikingarrangementet på Avaldsnes og Tysnesfest. Formidling ved Kunsthuset Kabuso 2013 var eit aktivt utstillingsår i Kabuso med 6 hovudutstillingar. Den fyste var Grøne sjøar og blått blod. Utgangspunktet for denne utstillinga var Folgefonna. Fleire kunstnarane viste fonna i bilete og lyd. I Vestlandsutstillinga tegnnearfar, hadde 25 kunstnarar med tilknyting til Vestlandet blitt utfordra på tematikken nærleik og avstand. Sommarens hovudutstilling var med dei kinesiske kunstnarane Wang Baoju, Si Mayuan og Zhou Feng. I Walk a mile in my shoes tilnærma dei seg tematikken feminisme på ulikt vis. Utstillinga var ein del av 100-års jubileet for kvinners stemmerett. Den kinesiske utstillingssesongen blei fylgt opp med utstillinga All that is solid melts into air. Her viser ei gruppe unge kinesiske kunstarar ulike sider ved samfunnet og kvardagen dei lever i. Den finske kunstnaren Heli Rekula viste fotoutstillinga In Hemingways garden. Sesongen vart avslutta med hardingpuls si jubileumsutstillinga Glød som markerte organisasjonens 20- års jubileum. 10 S i d e

11 Kabuso arrangerte 25 konsertar i 2013 i spennet frå kakaokonsertar til klassisk, jazz, populærmusikk og folkemusikk. I samband med utstillinga Grøne sjøar og blått blod blei det arrangert fire konsertar. Det vart utarbeidd undervisningsopplegg til alle utstillingane og alle skulane og barnehagane fekk invitasjon. Med støtte frå Den kulturelle spaserstokken var det fleire ekstra senioraktivitetar. Formidling ved Hardanger folkemuseum og Agatunet Hovudsatsing i jubileumsåret for kvinnene sin stemmerett var kunstutstillinga Transformation av den norskegyptiske kunstnare Britt Boutros Ghali. Utstillinga er basert på ei heil rekkje kvinneportrett der kunstnaren ynskjer å styrkja kvinnene si rolle i Midtausten. Målet til museet var å visa at linjene i kvinnene sin frigjeringskamp båre er historiske og samtidige. Mot slutten av året viste me utstillinga Holland i Hardanger som var ei utstilling av nederlandske kunstnarar som bur og arbeider i Hardanger. På Skredhaugen var det kunstnaren Cato Løland med utstillinga Soft walls hard work som var sommarens hovudattraksjon. Diktardagen vart arrangert i samarbeid med Olav H. Haugesenteret i Ulvik. Arvid Torgeir Lie som vart 75 år denne dagen, var diktar i år. Einar Økland kåserte om Lie si dikting og arrangementet vart avslutta med konsert av trekkspelar Linda Gryti. Felebyggjaren Trond Botnen var 300 år i Dette vart markert med eit arrangement og ein jubileumskonsert. Det vart arrangert 18 folkemusikkkonsertar. Dei aller fleste var på den nye, men alt vel renommerte Folkemusikkscena på Hardanger folkemuseum. Me hadde eit breitt spekter av undervisningsopplegg dette året. I alt 11 opplegg for grunnskulen, og eit opplegg for Utne barnehage som går over fleire besøk. Til saman 2000 elevar har fått undervisning anten på Hardanger folkemuseum, Agatunet og Skredhaugen. Formidling Voss folkemuseum R vore fem utstillingar på Voss folkemuseum i Den fyrste var resultat av eit større dokumentasjons- og kunnskapsprosjekt om jentehovudband for ugifte jenter med tittelen - her dansar jenta med band i hår, og fletton radt nedpå marki når. Sommarutstillinga På sporet av ei anna tid, var ei forteljing om jernbanen si historie på Voss. Utstillinga om Jenny Arnesen var ein hyllest til føregangskvinna i samband med Stemmerettsjubileet. Det vart utarbeidd eigne undervisningsopplegg til dei fleste utstillingane. I tillegg vart det arrangert eit to vekers opplegg om primstaven for 6. klasse og leikedag for 2. klassingane. 11 S i d e

12 Mot slutten av året vart det halde mangfaldsdagar i samarbeid med vaksenopplæringa på Voss. Tema var førjulstid på Mølster for 100 år sidan og målet var å gje deltakarane ei kulturoppleving i eit utvida klasserom, gje dei kunnskap om norsk folketru og styrkja kulturell tilhøyring. Formidling ved Granvin bygdatun Granvin bygdemuseum var ope for omvising kvar dag juli månad med ein tilsett omvisar, elles gjer Bygdatunets vener ein stor jobb med å halda aktivitet i tunet. Kvar torsdag i juli har det vore enkel servering og minikonsert med elevar frå kulturskulen. I alt 4 konsertar der 8 elevar underheldt, og det har vore boklansering av boka Stølar i Granvinfjell. Bygdatunet har hatt vitjing av to klassar ved Granvin barne- og ungdomsskule. Gjennom hausten har Knut Hamre nytta Løflotsstova til undervisning av Masterclass elevar på hardingfele. Mange har nytta bygdatunet til ulike arrangement gjennom året, mellom anna heldt dei tilsette på ferjestrekninga Bruravik Brimnes avslutningsfest for sambandet Dei to grindverksbygga som har vore planlagt i fleire år, vart ferdige. Mykje godt dugnadsarbeid frå Bygdatunets vener var sterkt medverkande til dette. Også i år har det kome mange verdifulle gåver til Granvin bygdemuseum. Utfordringa no er at alle husa er meir eller mindre fulle av gjenstandar, både registrerte men også svært mange som ikkje er registrerte. I åra framover vert det eit stort arbeid å få registrert alle dei nye gåvene/gjenstandane som er komne til tunet. Fartøyvern I 2013 har fartøyvernavdelinga hatt bra med oppdrag. Mange av oppdraga, mellom anna det største, er rett nok ikkje finansiert av Riksantikvaren. Rekruttering av vikarar og engasjementsstillingar var naudsynt både av omsyn til sjukemeldingar og permisjonar, og for å bemanna i forhold til oppdrag. Dette året har me hatt større istandsettingsoppdrag på fem verna og freda fartøy: D/S Stord 1, M/S Arnafjord, Gjøa, T/B Ørnen og M/F Storegut, i tillegg til arbeid utført på eigne fartøy. Me har eit større oppdrag på M/S Gå På, eitt fartøy som ikkje er verna av Riksantikvaren. Dette prosjektet har tatt store deler av kapasiteten gjennom året. Me leige oss ut ein mann til fullriggaren Sørlandet for div. arbeid. 7 restaureringsrapportar er gjort ferdige i 2013, 4 av desse går inn i rapportserien. 12 S i d e

13 Av fleire grunnar har me ynskt å engasjera oss i bygningsvern. I 2013 har me hatt eit prosjekt med å reparera to tak og skifta kledning på to veggar på Storeteigen, Kvam bygdemuseum. Vidare er den lafta smia teken ned og me har teke til å setja ho i stand. Fellestenester, rådgjeving og seminar I mars møttest dei tre norske fartøyvernsentra i Norheimsund for å drøfta faglege spørsmål knytt til oppgåver gitt i tildelingsbrevet frå Riksantikvaren. Tema var m.a. mal for dokumentasjon, forvaltningsplan for freda fartøy, tilstandsvurdering, Delebanken, faktaark, tryggleikssystem og kurs/seminar ved sentra. Eit faktaark blei utarbeid og publisert i Rådgjeving og rettleiing i høve restaurering og vedlikehald blir gjennomført i mange samanhengar både på fartøy me arbeider på og på andre prosjekt. Dette er ein viktig del av bidraget vårt i det nasjonale vernefeltet. Kurs og seminar har vorte ein stor aktivitet ved senteret. Det årlege 2 dagars «Fjordabåtseminaret» hadde dette året 30 deltakarar og temaet var dokumentasjon. Gaffelriggseminaret samla 36 deltakarar frå Sverige, Danmark og Noreg over 4 dagar. Verktøyseminaret med tema bor og festemiddle samla 17 deltakarar og 6 innleiarar over 3 dagar. Særlege prosjekt Hardingfelesenteret og Master Class Våren 2013 vart forprosjektet til Hardingfelesenteret avslutta og rapporten vart vedteken av styret i Hardanger og Voss museum. Me fekk midlar frå Hordaland fylkeskommune til hovudprosjektet og det vart gjennomført ei lita anbodskonkurranse. Stein Storsul og firmaet Nasjonalmonument ved Jarl Holstad vart leigd inn for prosjektleiing. Det har vore jobba med konseptutvikling og forankring. Konsulentane har vore på intervjurunde hjå fleire aktuelle personar i folkemusikkmiljøet og relevante institusjonar. I haust vart styringsgruppa utvida med Anne Aune som er Hordaland fylkeskommune sin representant og Bjørn Aksdal frå Rådet for folkemusikk og folkedans. Som eit pilotprosjekt under Hardingfelesenteret arrangerte me Master Class for vidarekomne hardingfeleelevar. Det kom inn 18 søkjarar til dei 10 plassane. Alle deltakarane fekk inntil 10 undervisingstimar kvar med meisterspelemann Knut Hamre. MCH vart avslutta med samling på museet og masterkonsert i Trudvang i Granvin på nyåret. 13 S i d e

14 Utviklingsprosjekt på Hardanger fartøyvernsenter Ved Hardanger fartøyvernsenter har det dette året vore to store utviklingsprosjekt. Det første er ei totalombygging av slipphuset. Dette bygget har ved fleire høve vore for lite til fartøy me skulle ha opp på slipp. I tillegg tok alderen til å merkast på bygget. Derfor bestemte me å byggja eit nytt hus. Det vart valt ein limtrekonstruksjon levert av Vestnorsk limtre. Grunnarbeidet med forskaling og støyping medførte store utfordringa på grunn av grunn av dårlege tilhøve og høg vasstand. Me fekk dermed ein forholdsvis stor kostnadsprekk på denne delen av prosjektet. Elles blir bygget svært bra og vil gjera tilhøva både for fartøya og dei tilsette mykje betre. Etter opning av strandvegen mellom Hardanger fartøyvernsenter og Norheimsund sentrum vart det bestemt at me skulle flytta publikumsmottaket vårt ned i fyrste høgda i sjøhuset. På denne måten får publikum direkte tilgang til senteret via strandvegen. Planane er at kafe og butikk også skal flyttast ned, men dette er krevjande og vil ta litt lengre tid. Me hadde ein markant publikumsauke etter denne endringa. Storeteigen og Bygdagnist Hardanger og Voss museum har i samarbeid med Kvam herad sett ut drifta av Storeteigen bygdemuseum til firmaet Bygdagnist. Vertskapet bur og driv ei allsidig verksemd i tunet og har starta arbeidet med å etablera Storeteigen som ein kulturell møtestad og arena for kulturell innovasjon. I tillegg har dei hatt eit imponerande tal med små og store arrangement. Barnehagar, Sfo, ferieklubben, aldersheimen osv har nytta tilboda ved Storeteigen. I tillegg har venelaget etablert seg, og eit bryggjarlaug (tradisjonell øl brygging) har sett dagens lys dette året. Herand Aktiesagbrug Drift av sagbruket er eit viktig kompetanseprosjekt,i tråd med intensjonsavtale mellom Hardanger og Voss museum og Herand Aktiesagbrug. Avtalen seier at me skal overta drifta når støtte frå Hordaland fylkeskommune er på plass. Hordaland fylkeskommune har understreka at den immaterielle sida ved oppgangssaga i Herand er svært viktig. Dessverre sa den tilsette sagføraren opp stillinga si vinteren 2012, noko som skapte eit akutt behov for arbeidskraft på saga. Ein båtbyggjar frå Hardanger fartøyvernsenter som har opplæring på saga, kunne me ikkje sleppe ut av produksjonen på senteret i Fungerande sagførar i 2013 har såleis vore Johan Haugen. Ved årsskiftet er det ikkje klart med ei ny permanent løysing på sagførarstillinga. 14 S i d e

15 Reiseliv Hardanger - den kulturelle fjorden 2013 var det fyrste av tre år i hovudprosjektet til Den kulturelle fjorden, der målet er å få veteranskip til å gå i fast turistrute i Hardanger. Prosjektet er støtta av NCE Fjord Norge, Fjord Tours, Innovasjon Norge, Hordaland fylkeskommune, Riksantikvaren og Hardangerrådet. Alle tiltaka vart gjennomført innan oppsett tidsplan og økonomiske kostnadsråmer. Gjennom tolv veker med drift, spørjeundersøkingar, guidekurs, kompetanseheving av aktørar og studietur har me lært mykje som vil gje oss eit betre grunnlag til å innarbeida veteranbåtcruise som eit fast innslag på fjorden. I oppbyggingsfasen har det vore ei utfordring å skapa eit stort nok publikumsgrunnlag til satsinga, men prøvedrifta har gitt oss gode erfaringar og mange positive tilbakemeldingar. Det er inspirerande at 99 % av dei spurde vil tilrår cruisa. Det vil likevel ta tid å innarbeida ei rute og byggja opp eit kundegrunnlag som gjer prosjektet økonomisk berekraftig. Me har tatt fatt på eit langsiktig arbeid. Hardangersaumkurs Hardanger folkemuseum har i fleire år arbeidd for å etablera kurs i Hardangersaum som eit reiselivsprodukt. I 2013 måtte kurset dessverre avlysast på grunn av for få påmeldte, men me fekk ny giv då me vart valt ut som ein av tolv aktørar blant 170 søkjarar som fekk kr ,- frå kulturdepartementet til samarbeidsprosjekt med reiselivet. Dette prosjektet skal gå over tre år og skal etablera hardangersaumkurs som eit reiselivsprodukt retta mot ein internasjonalt marknad. Prosjektet fekk og ,- i støtte frå Regionalt næringsfond Hardanger. Det er etablert ei stryringsgruppe der Hans Jørgen Andersen frå Reisemål Hardangerfjord og Kjetil Widding frå Utne Hotell er med. Prosjektet startar i Frivillig arbeid Det er fleire frivillige grupper som arbeider for ulike deler av verksemda ved Hardanger og Voss museum. Heile Granvin bygdemuseum blir drive av venelaget i samarbeid med Granvin kommune. Skredhaugens vener er eit av dei andre aktive laga. Dei arrangerte fleire tilstellingar gjennom sesongen og tek eit stort ansvar på Skredhaugen. I Agatunet er det fleire grupper i arbeid. Kunstgruppa arrangerer den årlege sommarutstillingar. Årets sommarutstilling viste verk av dei fem kunstnarane og kunsthandverkarane Lisa Him Jensen, Linda Lid, Johild Mæland, Solveig Stentvedt og Grethe Unstad. Venelaget i Agatunet, har denne sesongen gjort ein stor jobb med å sikra at tunet kan halda ope sju dagar i veka 15 S i d e

16 gjennom å ta på seg fleire kafè- og omvisarvakter. På Storeteigen er eit venelag også etablert. Dei hadde ansvar for fleire godt besøkte arrangement i samarbeid med vertskapet på tunet. I 2013 vart det oppretta ein frivillig organisasjon omkring M/Y Faun. Laget presenterte m.a. Faun på den store festivalen Fjordsteam i Bergen i august. Venene til Hardanger og Voss museum gjer ein stor og viktig jobb for museet, og me er svært takksamme for dette engasjementet. Me vonar å utvikla dette vidare i åra som kjem. 16 S i d e

17 Utne, 24. februar 2014 Bjørn Christensen Eva von Hirsch Astrid Farestveit Selsvold Styreleiar Johannes D. Neteland Jan Gunnar Strand Beate Gauden Lid Knut J. Nes Anders Geertsen Helena Kjepso Heidi Richardson Trude H. Letnes Direktør 17 S i d e

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum. På sporet av ei ny tid

ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum. På sporet av ei ny tid ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum 2013 På sporet av ei ny tid 1 HARDANGER OG VOSS MUSEUM Rådet Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som omfattar to folkemuseum, eit av dei få reine skulpturmusea

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara.

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Årsmelding 2005 Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Hans Skutle, Voss Olav B.Aga, Aga og Vikebygd Vara. Ivar Dale, Ullensvang

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Kjerneområde Fornying. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv 150 000 kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum,

Kjerneområde Fornying. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv 150 000 kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum, Vedlegg 2 Statusrapport Handlingsprogram 2012 Handlingsprogrammet er eit verktøy for å nå måla i Regional plan for museum 2011-2015. Regional plan skal leggjast til grunn for kommunal, fylkeskommunal og

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Norheimsund Industrier Den 14.02.13 Kl. 09.30-14.30 Odda kommune: Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i. Sparebankstiftinga Hardanger

Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i. Sparebankstiftinga Hardanger Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger Etter vedtektene for Sparebankstiftinga Hardanger skal det i 2015 gjennomførast val av 4 medlemer og 11 vara medlemer

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Måndag 4 november 2013 kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Meldt forfall: Dorthe Huitfeldt Andre til stades

Detaljer

ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum

ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum 2012 2011 HARDANGER OG VOSS MUSEUM Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som omfattar to folkemuseum, eit av dei få reine skulpturmusea i landet, eit kunsthus

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun

Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun Strategisk plan 2014-2017 Vedtatt av styret i Hardanger

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Søknad Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Kort beskrivelse Etablering og organisering av kunst- og kulturbasert næringsklynge

Detaljer

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 14.11.2013 Møtetid: Kl. 15:45 17:10 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Sjur K Jaastad

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Bokbad på BERGSLAGEN. Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter

Bokbad på BERGSLAGEN. Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter Bokbad på BERGSLAGEN Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter Laurdag 16.02.2013 Kvinnherad kulturfestival i samarbeid med kulturnemda på SØRAL, Norsk kulturråd, Folkeakademiet i Hordaland,

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

HANDVERKAR I ARBEID Konsept frå Canada basert på private handverksbedrifter Fleire enn 60 Economusee, utvikla over 25 år Fleire enn 500 tilsette

HANDVERKAR I ARBEID Konsept frå Canada basert på private handverksbedrifter Fleire enn 60 Economusee, utvikla over 25 år Fleire enn 500 tilsette HANDVERKAR I ARBEID Konsept frå Canada basert på private handverksbedrifter Fleire enn 60 Economusee, utvikla over 25 år Fleire enn 500 tilsette handverkarar/kulturformidlarar Fleire enn 900 000 besøkande

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Hovudutval for plan, teknisk og næring 30.05.00 027/00 EJB Heradsstyre 08.06.00 038/00 EJB Hovudutval for plan, teknisk og næring 17.04.02

Detaljer