ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum. På sporet av ei ny tid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum. På sporet av ei ny tid"

Transkript

1 ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum 2013 På sporet av ei ny tid 1

2 HARDANGER OG VOSS MUSEUM Rådet Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som omfattar to folkemuseum, eit av dei få reine skulpturmusea i landet, eit kunsthus for moderne visuell kunst og kammermusikk, eit freda mellomaldertun av nasjonal verdi og eit nasjonalt fartøyvernsenter. Museet er regionsmuseum for hardangerkommunane og Voss kommune. Forretningsadresse er Utne. FØREMÅL Museet skal driva innsamling, bevaring, forsking og formidling tufta på kulturuttrykk frå fortid og samtid. Gjennom dokumentasjon av variasjon og fellestrekk skal museet vera med å synleggjera Hardanger og Voss lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Med utgangspunkt i rolla som samfunnsminne skal museet vera ein open møtestad der publikum kan studera, oppleva og finna utfordringar. Museet yt fagleg hjelp i museums- og kulturminnespørsmål til kommunar og frivillige i regionen. Hardanger og Voss museum skal driva eit nasjonalt senter for fartøyvern. ORGANISASJON Styret Hardanger, den kulturelle fjorden. Rådet har hatt eitt møte. Ordførar Solfrid Borge er rådsleiar. Rådsmedlem Anved Johan Tveit Ingebjørg Winjum Jon Larsgard Asbjørn Tolo John Opdal Solfrid Borge Hans Petter Thorbjørnsen Hans Petter Ringkjøb Rigmor Skeie Petersen Astrid Soldal Lirhus Erling Aga Lars Brekke Sjur K. Jaastad Martha Rykkje Martin Vik Dagfinn Vik Iril Schau Johansen Ågot Valle Arne Julsrud Berg Oppnemnt av Ordførar i Eidfjord Ordførar i Granvin Ordførar i Jondal Ordførar i Kvam Ordførar i Odda Ordførar i Ullensvang Ordførar i Ulvik Ordførar på Voss Voss folkemuseum Voss folkemuseum Agatunet Granvin Bygdemuseum Hardanger Folkemuseum Hardanger Folkemuseum Ingebrigt Vik Museum Kvam Bygdemuseum Hordaland fylkeskommune/kabuso Hardanger fartøyvernsenter Hardanger fartøyvernsenter Frå opninga av årets storsatsing: Utstillinga i høve stemmerettsjubileet Transformations med Britt Boutros Ghali. Eva von Hirsch har vore styreleiar. Styret hadde 7 styremøte inkludert eit telefonstyremøte og handsama 40 saker i Styret hadde fylgjande samansetning: Styremedlem Eva von Hirsch Bjørn Christensen Knut Nes Astrid Farestveit Selsvold Jan Gunnar Strand Torleiv Ljones Beate Gauden Silje Solstad Heidi Richardson Anders Geertsen Oppnemnt av Kvam bygdemuseum/ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger folkemuseum Hordaland fylkeskommune Agatunet / Granvin bygdemuseum Hardanger fartøyvernsenter Hardanger fartøyvernsenter Dei tilsette Dei tilsette Dei tilsette Personaltur til Tyssedal og klatring i Rallarens fotspor. Personale I 2013 har det vore utført totalt 58 årsverk inkludert 4 lærlingar. 153 personar tok imot løn frå Hardanger og Voss museum. Det er ei jamn fordeling mellom kvinner og menn, men dei er ulikt fordelt mellom yrkesgruppene. Kvinnene i museet er tilsett i akademiske og merkantile stillingar, medan det berre er tilsett ein kvinneleg handverkar, og ein kvinneleg båtbyggjarlærling. Direktøren og fire av i alt sju leiarar er kvinner, medan det er fem kvinner i styret. Hardanger og Voss museum diskriminerer ikkje tilsette eller besøkande i høve alder, kjønn, funksjonshemming, truvedkjenning, kulturell bakgrunn eller seksuell orientering. Helse, miljø og tryggleik Museet si HMT-målsetting er at museet skal ha eit helsefremmande og inkluderande arbeidsmiljø der ingen blir skada eller sjuke som følgje av arbeid eller arbeidsmiljø. Hardanger og Voss museum er ei IA-verksemd og medlem av bedriftshelsetenesta Grend. Museet er delt i to verneområde med eigne verneombod men felles AMU (arbeidsmiljøutval). AMU hadde fire møte og handsama 29 saker i Frå Gaffelriggseminaret Fra turen til Gdansk i forbindelse med EØS samarbeidet med Polish Maritim Museum. 2 3

3 Det har vore to mindre kuttskadar med konsultasjon av lege på fartøyvernavdelinga og ei mindre ulykke på Mathilde der ein person fall uheldig på dekk. Sjukefråveret gjekk noko ned i 2013 frå 6,1% til 5,4 %. Det er framleis langtidsfråværet som dreg sjukefråværsprosenten opp. Sjukefråveret varierer stort mellom avdelingane. Fartøyvernavdelinga slit med eit svært høgt langtidsfråvær. Hardanger og Voss museum har ikkje skada eller påverka det ytre miljøet negativt i Alle tiltak og planar blir vurdert ut frå prinsippet om universell utforming. ØKONOMI Etter at styret i Hardanger og Voss museum (HVM) vedtok nedlegging av ungdomsavdelinga i desember 2012, har mykje endra seg var eit år der me etablerte nye organisatoriske og administrative system, og me måtte slanka organisasjonen kraftig. Me kutta fleire stillingar både i administrasjonen og i museet, men i ettertid såg me at me gjekk for hardt til verks slik at det museumsfaglege arbeidet vart skadelidande. Me har difor gjort nye justeringar, slik at me kunne bemanna opp igjen i nokre nøkkelposisjonar knytt til det direkte publikumsarbeidet. Me håpar dette vil gje positiv effekt på fagabeidet. Den økonomiske situasjonen blei som nemnt påverka av nedlegginga av barnevernsarbeidet, og underskotet i 2012 medførte redusert eigenkapital i inngangen av Det har vore eit godt driftsår, og me kom ut med eit positivt årsresultat. Eigenkapitalen vart styrka til 33 % av totalbalansen. Likviditeten er tilfredstillande som fylgje av forskotsbetalte tilskot og inneståande på pensjonspremiefondet. Me fekk ei uventa positiv endring av pensjonspremiefondet som styrka driftsresultatet i 2013 med 1,4 millionar kroner. Overskotet på 2,694 millionar kroner blir disponert til annan eigenkapital. Kostnadane knytt til løn og pensjon har auka monaleg dei siste åra. Frå 2009 til 2013 gjekk pensjonskostnadane opp frå 9 % til 16 % av fast løn. Dette, saman med eit unikt godt lønnspoppgjer i 2012, gjorde at personalkostnadene ved museet auka frå 55 % til 62 % i same periode. Sett bort frå endringa i pensjonspremiefondet som medførte positiv endring av pensjonsutgiftene i 2013, er pensjonsordningane med dagens ytingsbasert offentleg tenestepensjon ikkje berekraftige for museet, og det vil kunna føra med seg nedbemanning og lågare museumsaktivitet. Tilskota utgjorde den største delen av inntektssida, 59 % av sum driftsinntekter. Tilskotet frå Kulturdepartementet utgjorde 33 % og Riksantikvaren 10 %, medan tilskotet frå lokalt og regionalt nivå utgjorde 51%. Ulike prosjekttilskot utgjorde 6 %. Handverkstenestene ved Hardanger fartøyvernsenter genererer det meste av eigeninntektene, men me sel også handverkstenester knytt til bygningsvern til eksterne prosjekt. I tillegg sel me sjølvsagt billettar, og har noko sal frå kafé og butikk sjølv om det har vist seg vanskeleg å tena pengar på dette salet. Noko av verksemda ved HVM er eksternt finansiert gjennom ulike tilskotsordningar, både frå privat og offentleg sektor. Me får hovudsakleg støtte frå gåveordningane, sponsormarknaden i regionen er vanskeleg. Næringslivet her består stort sett av små og mellomstore verksemder, som korkje har tradisjon eller økonomisk berekraft for sponsing. Brurehatt frå Voss Loftet på Hardanger folkemuseum er blitt et lyst og trivelig lokale. Det er stor utleigeverksemd her. Grunnarbeid i forbindelse med nytt slipphus på Hfs. MILJØFYRTÅRN Museet sitt mål er å vera ei miljøvenleg verksemd, og me er godkjent som miljøfyrtårn. For å driva fram dette arbeidet er det utpeika ein miljøfyrtårnleiar og AMU følgjer opp arbeidet på AMU-møta. I tillegg til registrering av energibruk, forbruksvarer og flyreiser, er det eit større fokus på enøktiltak basert på gjennomførte enøkanalysar. Som del av sertifiseringa har me forplikta oss til å kjeldesortera avfall, og få ned energiforbruket generelt, men særleg knytt til driftsbygningane våre. Verksemda viser framgang i høve kjeldesortering og Hmt, men me har framleis noko å gå på i høve eigen transport, og i å setja krav til leverandørane våre. FORNYING I 2013 har museet gått gjennom ein prosess etter nedlegginga av barnevernsavdelinga. Identiteten til verksemda vart brote ned og måtte byggjast opp at. I 2013 har me difor arbeidd med å ta eit steg vidare. Me har vore konsoliderte i seks år, og nytta dette høvet til å ta ein fot i bakken, og vurdera om me i det store og heile er på rett veg. For å hjelpa oss med desse vurderingane leigde me inn Sonconsult ved Trygve Nordby. Han gjennomførte ein stor organisasjonsgjennomgang, og intervjua mellom anna vel 30 personar og institusjonar med interesse i HVM. Gjennomgangen var svært nyttig og lærerik, og gav oss ei god retning å jobba mot i vidareutviklinga av organisasjonen, både i høve styringsstruktur og intern organisering. Parallelt med denne organisasjonsgjennomgangen har me arbeidd med ein ny langsiktig strategiplan. Arbeidet kviler til ei viss grad på organisasjonsgjennomgangen, men det er fyrst og fremst den faglege retninga som vert spissa. Diskusjonane rundt samfunnsrolla vår har vore viktige grunnlag i arbeidet, og me har forsøkt å involvera alle fagpersonane i samtalane. HVM deltek aktivt i nokre nasjonale museumsnettverk. Det er viktig for oss at me er aktive i dei nettverka me er med i, og at me har fagleg nytte av nettverka. Museet er i gang med eit større samarbeidsprosjekt med Maritim museum of Gdansk. Dette er eit EØS-støtta kulturutvekslingsprosjekt. Gjensidig besøk, hospitering og opplæring har stått sentralt i denne fyrste perioden. Me har også innleidd eit samarbeid med organisasjonen Association Ivan Patzaichin-Mila 23 i Romania, som planlegg oppbygging av eit tiltak etter modell av Hardanger fartøyvernsenter. Me har deltatt på eit partnarskapsmøte, og er partnar i ein søknad om EØS-midlar. I 2013 starta me to større byggjeprosjekt ved Hardanger fartøyvernsenter. Det eine er eit nytt hus over båtslippen, det andre er flytting av publikumsmottaket ned på bakkeplan og inn i fyrste høgda i eit av sjøhusa. Så langt har me berre klart å fullfinansiera det fyrste prosjektet. Samarbeidet med den amerikanske kunstnaren James Turrell om Skyspace i Øystese held fram, og me har arbeidd mykje med å skaffa restfinansiering. Hausten 2013 gjorde me eins stor jobb med å restaurere og lage nye vindauge til skrivargarden på Hesthamar. Fornøyde deltakarar på årets Maritimt verktøyseminar som omhandla bore-reiskap. Frå kafeen på Hardanger folkemuseum 4 5

4 MUSEUMSFAGLEG Forvalting av immateriell kulturarv teikningar, gjenstandar, verktøy og bøker. Me er i gang med å sortera og vurdera verdien av samlinga, men det vil ta tid før dette arbeidet er ferdig. Voss folkemuseum har ei stor boksamling, der ein har starta ei ny-registrering etter at dei gamle registreringane forsvann i ein datakrasj. Me forvaltar fleire tradisjonelle handverksfag, som er ein viktig del av samlinga vår. Dei maritime faga er fartøybyggjar, småbåtbyggjar, skipssmed, reipslagar og bestmann. I tillegg satsar me på folkekultur, gjennom tradisjonelt bygningshandverk, hardangersaum, felemakar og felespelar. Me tek vare på handverksfaga gjennom prosessuell restaurering av bygg og fartøy, og me driv aktiv produksjon for å ta vare på handverk gjennom praksis. Forvaltinga av desse faga ligg ofte i skjeringspunktet mellom kunnskapsproduksjon, forsking og forvalting. Gjennom aktiv bruk og kunnskapsinnhenting sikrar me den immaterielle kulturarven for ettertida. Den immaterielle kulturarven har som oftast ei materiell side. For å ta vare på til dømes båtbyggjarfaget må me byggja båt. Det blei bygd éin ny strandebarmar i 2013, og det har vore fleire arbeid på større fartøy gjennom heile året. Innanfor bygningsvernet har me gjort ein stor jobb for Ullensvang herad på Hesthamar skrivargard, med restaurering av vindauge, og me har vølt tak i Agatunet og Mølstertunet. Me arrangerte kurs med interne og eksterne deltakarar i tørrmuring, maritime verktøy, og me hadde vekelange kurs i reipslaging og i hardangersaum. Folkemusikk og hardingfele har i fleire år vore satsingsområde for museet. I 2013 sette me opp att felemakarverkstaden på Utne og inngjekk avtale med felemakar Arne Jordan. Frå 2014 skal han nytta verkstaden til eigne arbeid og ha tilsyn og vedlikehald av den unike felesamlinga til museet. Me har også arrangert Masterclass Hardanger, der ti elevar har gått gjennom ei spesialtilpassa opplæring over eit halvt år. Kurset hadde stor søknad, og elevane blei valde ut etter ei kvalitativ vurdering. Etter mange års arbeid opp mot utdanningsdirektoratet fekk me endeleg reipslagarfaget formelt godkjent som eige lærefag på nytt. Dette er viktig for å sikra rekrutteringa til faget. Kurs i tørrmuring under nokon våte haustdagar. Kursleiar var Nils Frøynes. Frå Masterclass Hardanger. Læremeistar Knut Hamre og elev Eirin Tjoflot. Brannsprinklinga i Agatunet har halde fram. To nye hus er sprinkla med midlar frå Norsk kulturråd. Varslingsanlegget er òg skifta ut i tunet. I samarbeid med Museumsnettverket for kystkultur og fiskeri har me leia eit arbeid i utviklinga av eit handterleg system for registrering og forvalting av små og opne båtar i musea. Arbeidet er gjort i samarbeid med Forbundet Kysten, som har sett i gang registrering på frivillig basis i Tradisjonsbåtregisteret, som ligg under Lokalhistoriewiki. Det er eit ope og tilgjengeleg register for alle som ynskjer å registrera privateigde båtar. I musea skjer dette arbeidet i Primus. Me arrangerte ein workshop på Hardanger fartøyvernsenter for å samla kunnskapen som alt finst på området. Forsking Det store forskingsarbeidet dette året har vore knytt til arbeidet med boka om og bygginga av den særeigne færingen kalla strandebarmar. Småbåtbyggjaren vår har gjennom mange år gjort eit stort og grundig dokumentasjonsarbeid, der han har intervjua, filma og fotografert gamle båtbyggjarar i Hardanger. Til liks med mange andre som har ynskt å gjera eit dokumentasjonsarbeid på dette feltet, har han erfart at det berre er etter lengre tids relasjonsbygging at ein får innpass og blir verdsett nok til at dei gamle handverkarane vidareformidlar kunnskapen sin. Småbåtbyggjaren vår har i fleire periodar arbeidd tett på desse gamle båtbyggjarane, og har etter kvart fått nok tillit til at han har fått innblikk i deira kunnskap. Reipslagaren vår har samarbeidd med SIKA/NHU om dokumentasjon av gamal utdrivarteknologi. Arbeidet blei utført ved ein utdrivarbane på Gotland. Frå fagsamling om Strandebarmaren. Gamalt frå Voss 2013 Forvalting av materiell kulturarv Som nemnt over har me gjort ein del vedlikehald og restaurering på bygg og fartøy. Det blir jobba kontinuerleg med registrering i Primus og publisering på Digitalt museum. Me har òg arbeidd med eit hefte knytt til det nasjonale prosjektet Fortellinger om Kystnorge. Prosjektet skal gjennom nokre maritime nasjonale rammeforteljingar synleggjera det kulturhistoriske bakteppet for nasjonsbygginga, og bidraget vårt skal løfta fram småbåttradisjonane langs kysten. I tekstilmagasinet på Hardanger folkemuseum har me dette året gjort eit krafttak for å betra dei fysiske tilhøva i magasinet og for å få registrert samlinga. Det er kjøpt inn nye magasinskuffer, og me hadde ein praksisstudent som i tre månader gjorde ein god jobb med å registrera og arbeida med tekstilane. Tekstilsamlinga til Kvam bygdemuseum er også sikra dette året. Tekstilane vart frosne hjå Bevaringstenestene i Hordaland, før me flytta dei til Hardanger folkemuseum for registrering og magasinering. Voss kommune selde Norsk kunsthandverksskule i Skulen, som vart nedlagd for nokre år sidan, vart grunnlagt i 1920 av Magnus Dagestad. HVM overtok ei stor mengd Testing av styrke på hampefiber. Dei fire bygningsvernkonsulentane i Hordaland har sitt eige nettverk. I år har dei starta eit prosjekt der dei skriv i bilaget Hus og hjem i BT. Kvar veke vert det publisert ein liten artikkel med eit foto om eit freda hus i Hordaland. Skrivinga går på omgang, og dei skriv frå sitt eige distrikt. Når prosjektet er ferdig skal dette verta ei bok. Dei skriv om hus som er registrerte i databasen Askeladden. HVM gjev ut det årlege magasinet Fartøyvern, med 11 fagartiklar og eit opplag på 800. I samarbeid med Voss Sogelag og Voss Bygdeboknemnd gav me i år ut den 45. utgåva av årboka Gamalt frå Voss med eit opplag på Magasinet Fartøyvern 6 7

5 Formidling ved Hardanger fartøyvernsenter Hovudsatsinga ved Hardanger fartøyvernsenter var i 2013 prosjektet Human Roots. I 10 dagar var senteret åstaden for ein stor kunst- og kulturworkshop. Human Roots arbeidde også saman hausten 2011 med å produsera ei mosaikkutsmykking til gamlebyen i Bir Zeit i Palestina. Då arbeidde dei mellom anna med gammalt og nytt vyrke av oliventre. Det deltok åtte kunstnarar frå Palestina og 11 frå Noreg, av dei var tre frå Hardanger. I workshopen som munna ut i ei utstilling, blei det laga installasjonar av nye og brukte tau, fiskegarn og nøter. Reipslagarteknikken var sentral, og det var difor arbeidsfellesskapet var på fartøyvernsenteret. Reipslagar Ingunn Undrum var instruktør og viste korleis eit tradisjonelt handverk kunne brukast på nye måtar. Hardanger fartøyvernsenter er eit levande verft, og det er dei levande verkstadane og aktivitetane på verftet som hovudtilbodet til publikum. Dei faste utstillingane om Reipslagarfaget og HSD blei vist i tillegg til utstillinga Tett på Kystkvardagen med fotografi av Anders P. Wallevik. Undervisningstilbodet varierer mellom faste og skiftande opplegg. Alle elevane i Kvam i 6. og 8. trinn deltok på respektivt opplegga Ut og ro og Reipslaging som er ein del av Den kulturelle skulesekken. For tredje året på rad vart det samarbeida med Redningsselskapet om sommarskule for born, og det var 7 vekers leirskule på Mathilde. Museumstokta i 2013 gjekk til Fusa og Tysnes og hadde fraktefart og Nordlandsfart som tema. Det blei også halde eit vekeskurs i reipslaging for ein svensk folkehøgskule. Med støtte frå Den kulturelle spaserstokken vitja me fire institusjonar for eldre med tilpassa program. Senteret er medarrangør av Hardanger trebåtfestival og deltok på Norsteam, Risør trebåtfestival, vikingarrangementet på Avaldsnes og Tysnesfest. Frå Human Roots. Kulturmøte mellom norske og palestinske kunstnarar. Frå opninga av strandvegen frå Norheimsund sentrum til Fartøyvernsenteret. 8 9

6 Formidling ved Kunsthuset Kabuso 2013 var eit aktivt utstillingsår i Kabuso med 6 hovudutstillingar. Den fyste var Grøne sjøar og blått blod. Utgangspunktet for denne utstillinga var Folgefonna. Fleire kunstnarane viste fonna i bilete og lyd. I Vestlandsutstillinga tegnnearfar, hadde 25 kunstnarar med tilknyting til Vestlandet blitt utfordra på tematikken nærleik og avstand. Sommarens hovudutstilling var med dei kinesiske kunstnarane Wang Baoju, Si Mayuan og Zhou Feng. I Walk a mile in my shoes tilnærma dei seg tematikken feminisme på ulikt vis. Utstillinga var ein del av 100-års jubileet for kvinners stemmerett. Den kinesiske utstillingssesongen blei fylgt opp med utstillinga All that is solid melts into air. Her viser ei gruppe unge kinesiske kunstarar ulike sider ved samfunnet og kvardagen dei lever i. Den finske kunstnaren Heli Rekula viste fotoutstillinga In Hemingways garden. Sesongen vart avslutta med hardingpuls si jubileumsutstillinga Glød som markerte organisasjonens 20- års jubileum. Kabuso arrangerte 25 konsertar i 2013 i spennet frå kakaokonsertar til klassisk, jazz, populærmusikk og folkemusikk. I samband med utstillinga Grøne sjøar og blått blod blei det arrangert fire konsertar. Glimt frå sommarutstillinga «Walk a Mile in My Shoes». Foto: Øyvind Johnsen Det vart utarbeidd undervisningsopplegg til alle utstillingane og alle skulane og barnehagane fekk invitasjon. Med støtte frå Den kulturelle spaserstokken var det fleire ekstra senioraktivitetar. Eventyrstund med Merethe Gauden. Foto: HVM Eplejazz i foajeen med Stein Urheim trio. Foto: HVM 10 11

7 Formidling ved Hardanger folkemuseum og Agatunet Hovudsatsing i jubileumsåret for kvinnene sin stemmerett var kunstutstillinga Transformation av den norskegyptiske kunstnare Britt Boutros Ghali. Utstillinga er basert på ei heil rekkje kvinneportrett der kunstnaren ynskjer å styrkja kvinnene si rolle i Midtausten. Målet til museet var å visa at linjene i kvinnene sin frigjeringskamp båre er historiske og samtidige. Mot slutten av året viste me utstillinga Holland i Hardanger som var ei utstilling av nederlandske kunstnarar som bur og arbeider i Hardanger. På Skredhaugen var det kunstnaren Cato Løland med utstillinga Soft walls hard work som var sommarens hovudattraksjon. Diktardagen vart arrangert i samarbeid med Olav H. Haugesenteret i Ulvik. Arvid Torgeir Lie som vart 75 år denne dagen, var diktar i år. Einar Økland kåserte om Lie si dikting og arrangementet vart avslutta med konsert av trekkspelar Linda Gryti. Felebyggjaren Trond Botnen var 300 år i Dette vart markert med eit arrangement og ein jubileumskonsert. Formidling til barnehagane har vore ei ny storsatsing. Det vart arrangert 18 folkemusikkkonsertar. Dei aller fleste var på den nye, men alt vel renommerte Folkemusikkscena på Hardanger folkemuseum. Me hadde eit breitt spekter av undervisningsopplegg dette året. I alt 11 opplegg for grunnskulen, og eit opplegg for Utne barnehage som går over fleire besøk. Til saman 2000 elevar har fått undervisning anten på Hardanger folkemuseum, Agatunet og Skredhaugen. Fleire hundre elevar har fått oppleve og lært om Frank Rolland si hardingfele. Kirsti Kolle Grøndahl opna stemmrettsutstillinga Transformations av Britt Boutros Ghali

8 Formidling Voss folkemuseum Det har vore fem utstillingar på Voss folkemuseum i Den fyrste var resultat av eit større dokumentasjons- og kunnskapsprosjekt om jentehovudband for ugifte jenter med tittelen - her dansar jenta med band i hår, og fletton radt nedpå marki når. Sommarutstillinga På sporet av ei anna tid, var ei forteljing om jernbanen si historie på Voss. Utstillinga om Jenny Arnesen var ein hyllest til føregangskvinna i samband med Stemmerettsjubileet. Det vart utarbeidd eigne undervisningsopplegg til dei fleste utstillingane. I tillegg vart det arrangert eit to vekers opplegg om primstaven for 6. klasse og leikedag for 2. klassingane. Mot slutten av året vart det halde mangfaldsdagar i samarbeid med vaksenopplæringa på Voss. Tema var førjulstid på Mølster for 100 år sidan og målet var å gje deltakarane ei kulturoppleving i eit utvida klasserom, gje dei kunnskap om norsk folketru og styrkja kulturell tilhøyring. Aktivitetsdag 2. klasse. Reparasjon av Botolvsløa. Fullt hus på juleverkstaden på Voss folkemuseum. Frå utstillinga om Jenny Arnesen, ei føregangskvinne på Voss. Mølstertunet 14 15

9 Formidling ved Granvin bygdatun Granvin bygdemuseum var ope for omvising kvar dag juli månad med ein tilsett omvisar, elles gjer Bygdatunets vener ein stor jobb med å halda aktivitet i tunet. Kvar torsdag i juli har det vore enkel servering og minikonsert med elevar frå kulturskulen. I alt 4 konsertar der 8 elevar underheldt, og det har vore boklansering av boka Stølar i Granvinfjell. Bygdatunet har hatt vitjing av to klassar ved Granvin barne- og ungdomsskule. Gjennom hausten har Knut Hamre nytta Løflotsstova til undervisning av Masterclass elevar på hardingfele. Mange har nytta bygdatunet til ulike arrangement gjennom året, mellom anna heldt dei tilsette på ferjestrekninga Bruravik Brimnes avslutningsfest for sambandet Dei to grindverksbygga som har vore planlagt i fleire år, vart ferdige. Mykje godt dugnadsarbeid frå Bygdatunets vener var sterkt medverkande til dette. Også i år har det kome mange verdifulle gåver til Granvin bygdemuseum. Utfordringa no er at alle husa er meir eller mindre fulle av gjenstandar, både registrerte men også svært mange som ikkje er registrerte. I åra framover vert det eit stort arbeid å få registrert alle dei nye gåvene/gjenstandane som er komne til tunet. Frå landbruksdagane på bygdemuseet To nye grindverksbygg er sett opp dette året. Hardanger og Voss museum sin største museumsgjenstand. Frå landbruksdagane på bygdemuseet 16 17

10 FARTØYVERN I 2013 har fartøyvernavdelinga hatt bra med oppdrag. Mange av oppdraga, mellom anna det største, er rett nok ikkje finansiert av Riksantikvaren. Rekruttering av vikarar og engasjementsstillingar var naudsynt både av omsyn til sjukemeldingar og permisjonar, og for å bemanna i forhold til oppdrag. Dette året har me hatt større istandsettingsoppdrag på fem verna og freda fartøy: D/S Stord 1, M/S Arnafjord, Gjøa, T/B Ørnen og M/F Storegut, i tillegg til arbeid utført på eigne fartøy. Me har eit større oppdrag på M/S Gå På, eitt fartøy som ikkje er verna av Riksantikvaren. Dette prosjektet har tatt store deler av kapasiteten gjennom året. Me leige oss ut ein mann til fullriggaren Sørlandet for div. arbeid. 7 restaureringsrapportar er gjort ferdige i 2013, 4 av desse går inn i rapportserien. Skifte av spant på Gå på. Av fleire grunnar har me ynskt å engasjera oss i bygningsvern. I 2013 har me hatt eit prosjekt med å reparera to tak og skifta kledning på to veggar på Storeteigen, Kvam bygdemuseum. Vidare er den lafta smia teken ned og me har teke til å setja ho i stand. Fellestenester, rådgjeving og seminar I mars møttest dei tre norske fartøyvernsentra i Norheimsund for å drøfta faglege spørsmål knytt til oppgåver gitt i tildelingsbrevet frå Riksantikvaren. Tema var m.a. mal for dokumentasjon, forvaltningsplan for freda fartøy, tilstandsvurdering, Delebanken, faktaark, tryggleikssystem og kurs/seminar ved sentra. Eit faktaark blei utarbeid og publisert i Rådgjeving og rettleiing i høve restaurering og vedlikehald blir gjennomført i mange samanhengar både på fartøy me arbeider på og på andre prosjekt. Dette er ein viktig del av bidraget vårt i det nasjonale vernefeltet. Kurs og seminar har vorte ein stor aktivitet ved senteret. Det årlege 2 dagars «Fjordabåtseminaret» hadde dette året 30 deltakarar og temaet var dokumentasjon. Gaffelriggseminaret samla 36 deltakarar frå Sverige, Danmark og Noreg over 4 dagar. Verktøyseminaret med tema bor og festemiddle samla 17 deltakarar og 6 innleiarar over 3 dagar. Frå rigginga av Gjøa på Frammuseet. Skifte av hudplank på Gå på Små og store gjenstandar høyrer til i fartøyvernet 18 19

11 SÆRLEGE PROSJEKT Herand Aktiesagbrug Hardingfelesenteret og Master Class Våren 2013 vart forprosjektet til Hardingfelesenteret avslutta og rapporten vart vedteken av styret i Hardanger og Voss museum. Me fekk midlar frå Hordaland fylkeskommune til hovudprosjektet og det vart gjennomført ei lita anbodskonkurranse. Stein Storsul og firmaet Nasjonalmonument ved Jarl Holstad vart leigd inn for prosjektleiing. Det har vore jobba med konseptutvikling og forankring. Konsulentane har vore på intervjurunde hjå fleire aktuelle personar i folkemusikkmiljøet og relevante institusjonar. Det har vore eit yrande liv på Storeteigen. Små og store har hatt glede av gjenopninga av tunet. Drift av sagbruket er eit viktig kompetanseprosjekt,i tråd med intensjonsavtale mellom Hardanger og Voss museum og Herand Aktiesagbrug. Avtalen seier at me skal overta drifta når støtte frå Hordaland fylkeskommune er på plass. Hordaland fylkeskommune har understreka at den immaterielle sida ved oppgangssaga i Herand er svært viktig. Dessverre sa den tilsette sagføraren opp stillinga si vinteren 2012, noko som skapte eit akutt behov for arbeidskraft på saga. Ein båtbyggjar frå Hardanger fartøyvernsenter som har opplæring på saga, kunne me ikkje sleppe ut av produksjonen på senteret i Fungerande sagførar i 2013 har såleis vore Johan Haugen. Ved årsskiftet er det ikkje klart med ei ny permanent løysing på sagførarstillinga. I haust vart styringsgruppa utvida med Anne Aune som er Hordaland fylkeskommune sin representant og Bjørn Aksdal frå Rådet for folkemusikk og folkedans. Som eit pilotprosjekt under Hardingfelesenteret arrangerte me Master Class for vidarekomne hardingfeleelevar. Det kom inn 18 søkjarar til dei 10 plassane. Alle deltakarane fekk inntil 10 undervisingstimar kvar med meisterspelemann Knut Hamre. MCH vart avslutta med samling på museet og masterkonsert i Trudvang i Granvin på nyåret. Utviklingsprosjekt på Hardanger fartøyvernsenter Ved Hardanger fartøyvernsenter har det dette året vore to store utviklingsprosjekt. Det første er ei totalombygging av slipphuset. Dette bygget har ved fleire høve vore for lite til fartøy me skulle ha opp på slipp. I tillegg tok alderen til å merkast på bygget. Derfor bestemte me å byggja eit nytt hus. Det vart valt ein limtrekonstruksjon levert av Vestnorsk limtre. Grunnarbeidet med forskaling og støyping medførte store utfordringa på grunn av grunn av dårlege tilhøve og høg vasstand. Me fekk dermed ein forholdsvis stor kostnadsprekk på denne delen av prosjektet. Elles blir bygget svært bra og vil gjera tilhøva både for fartøya og dei tilsette mykje betre. Etter opning av strandvegen mellom Hardanger fartøyvernsenter og Norheimsund sentrum vart det bestemt at me skulle flytta publikumsmottaket vårt ned i fyrste høgda i sjøhuset. På denne måten får publikum direkte tilgang til senteret via strandvegen. Planane er at kafe og butikk også skal flyttast ned, men dette er krevjande og vil ta litt lengre tid. Me hadde ein markant publikumsauke etter denne endringa. Storeteigen og Bygdagnist Hardanger og Voss museum har i samarbeid med Kvam herad sett ut drifta av Storeteigen bygdemuseum til firmaet Bygdagnist. Vertskapet bur og driv ei allsidig verksemd i tunet og har starta arbeidet med å etablera Storeteigen som ein kulturell møtestad og arena for kulturell innovasjon. I tillegg har dei hatt eit imponerande tal med små og store arrangement. Barnehagar, Sfo, ferieklubben, aldersheimen osb. har nytta tilboda ved Storeteigen. I tillegg har venelaget etablert seg, og eit bryggjarlaug (tradisjonell øl brygging) har sett dagens lys dette året. «Farmen-leikar» på Storeteigen. Ny publikumsinngang på Hardanger fartøyvernsenter. REISELIV Hardanger - den kulturelle fjorden 2013 var det fyrste av tre år i hovudprosjektet til Den kulturelle fjorden, der målet er å få veteranskip til å gå i fast turistrute i Hardanger. Prosjektet er støtta av NCE Fjord Norge, Fjord Tours, Innovasjon Norge, Hordaland fylkeskommune, Riksantikvaren og Hardangerrådet. Alle tiltaka vart gjennomført innan oppsett tidsplan og økonomiske kostnadsråmer. Gjennom tolv veker med drift, spørjeundersøkingar, guidekurs, kompetanseheving av aktørar og studietur har me lært mykje som vil gje oss eit betre grunnlag til å innarbeida veteranbåtcruise som eit fast innslag på fjorden. I oppbyggingsfasen har det vore ei utfordring å skapa eit stort nok publikumsgrunnlag til satsinga, men prøvedrifta har gitt oss gode erfaringar og mange positive tilbakemeldingar. Det er inspirerande at 99 % av dei spurde vil tilrår cruisa. Det vil likevel ta tid å innarbeida ei rute og byggja opp eit kundegrunnlag som gjer prosjektet økonomisk berekraftig. Me har tatt fatt på eit langsiktig arbeid. Hardangersaumkurs Hardanger folkemuseum har i fleire år arbeidd for å etablera kurs i Hardangersaum som eit reiselivsprodukt. I 2013 måtte kurset dessverre avlysast på grunn av for få påmeldte, men me fekk ny giv då me vart valt ut som ein av tolv aktørar blant 170 søkjarar som fekk 150 tusen kroner frå kulturdepartementet til samarbeidsprosjekt med reiselivet. Dette prosjektet skal gå over tre år og skal etablera hardangersaumkurs som eit reiselivsprodukt retta mot ein internasjonalt marknad. Prosjektet fekk og 100 tusen kroner i støtte frå Regionalt næringsfond Hardanger. Det er etablert ei stryringsgruppe der Hans Jørgen Andersen frå Reisemål Hardangerfjord og Kjetil Widding frå Utne Hotell er med. Prosjektet startar i Vasshjulet til saga i Herand Me held kurs i hardangersaum for ein svært interessert internasjonal marknad

12 FRIVILLIG ARBEID Det er fleire frivillige grupper som arbeider for ulike deler av verksemda ved Hardanger og Voss museum. Heile Granvin bygdemuseum blir drive av venelaget i samarbeid med Granvin kommune. Skredhaugens vener er eit av dei andre aktive laga. Dei arrangerte fleire tilstellingar gjennom sesongen og tek eit stort ansvar på Skredhaugen. I Agatunet er det fleire grupper i arbeid. Kunstgruppa arrangerer den årlege sommarutstillingar. Årets sommarutstilling viste verk av dei fem kunstnarane og kunsthandverkarane Lisa Him Jensen, Linda Lid, Johild Mæland, Solveig Stentvedt og Grethe Unstad. Venelaget i Agatunet, har denne sesongen gjort ein stor jobb med å sikra at tunet kan halda ope sju dagar i veka gjennom å ta på seg fleire kafè- og omvisarvakter. På Storeteigen er eit venelag også etablert. Dei hadde ansvar for fleire godt besøkte arrangement i samarbeid med vertskapet på tunet. I 2013 vart det oppretta ein frivillig organisasjon omkring M/Y Faun. Laget presenterte m.a. Faun på den store festivalen Fjordsteam i Bergen i august. Venene til Hardanger og Voss museum gjer ein stor og viktig jobb for museet, og me er svært takksamme for dette engasjementet. Me vonar å utvikla dette vidare i åra som kjem. Gullkorn frå Voss Resultatrekneskap Periode: 1.januar - 31.desember Beløp i TNOK Note Driftsinntekter Salgsinntekter Tilskot Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader 3, Sum driftskostnader Driftsresultat Finanspostar Andre finansinntekter Andre finanskostnader Resultat av finanspostar Årsresultat Gullkorn frå Voss Disponering av årsresultat Til/frå anna eigenkapital Sum disponering Hardingfele. Foto: Elisabeth Emmerhoff 22 23

13 Balanse Notar til årsrekneskap for 2013 Beløp i TNOK Note EIGENDELER Anleggsmidlar Eigedom Inventar, maskiner og utstyr Transportmidlar Ikkje avskrivbare anleggsmidlar Sum varige anleggsmidlar Finansielle anleggsmidlar Premiefond pensjon Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Varer Kundefordringar Andre fordringar Bankinnskot, kontantar og liknande Sum omløpsmidlar SUM EIGENDELAR Beløp i TNOK Note GJELD OG EIGENKAPITAL Eigenkapital Innskutt eigenkapital Grunnkapital Opptent eigenkapital Anna eigenkapital Sum eigenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforplikting Lån i bank Restruktureringsforpliktelse Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skuldige offentlege avgifter Skuldige feriepengar Forskotsbetalingar Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Note 1 Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapet er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapsskikk for små føretak under føresetnad om vidare drift. Inntekter Inntektene er resultatført når dei er opptent, det vil sei på leveringstidspunktet. Eventuelle rabattar er trekt frå. Bruk av estimat og skjønn Ved utarbeiding av årsrekneskapen har det vore brukt estimater og føresetnader som har påverka eigedelar, gjeld, inntekter, kostnader og opplysing om potensielle forpliktelser. Framtidige hendelsar kan medføre at estimata endrar seg. Endringane vil bli rekneskapsført når det ligg føre grunnlag for å fastsette nye estimat. Klassifisering Eigendelar til varig eige eller bruk og krav med forfall seinare enn eit år frå utgang av rekneskapsåret er oppført som anleggsmidlar. Andre eigendelar er klassifisert som omløpsmidlar, vurdert til det lågaste av kostpris og verkeleg verdi. Gjeld som forfell til betaling seinare enn eit år etter balansedagen er klassifisert som langsiktig gjeld. Anna gjeld er klassifisert som kortsiktig. Neste års avdrag er likevel bokført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar er ført opp i balansen til historisk anskaffelseskost fråtrekt lineære avskrivingar basert på ei bedriftsøkonomisk vurdering av driftsmidlane si økonomiske og tekniske levetid. Det vert føreteke nedskriving til verkeleg verdi dersom eit eventuelt verdifall ikkje forventas å vera forbigåande. Varelager Varelager er vurdert til det lågaste av anskaffelseskost og antatt salspris etter frådrag for salskostnadar. Eigenproduserte varer er verdsett til full tilvirkingskost. Det er gjort frådrag for eventuell ukurans. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er oppført i balansen til pålydande etter frådrag for avsetning til forventa tap. Avsetning til tap vert gjort på grunnlag av individuelle vurderingar av dei enkelte fordringane. I tillegg vert det gjort uspesifiert avsetning for å dekka antatt tap på kundefordringar. Pensjon Pensjon vert rekneskapsført i samsvar med NRS 6 - Pensjonskostnader. Pensjonskostnader vert bokført i samsvar med betalt premie og endring i premiefond. Restrukturering Restrukturering er definert som eit planlagt program som i vesentleg grad endrar omfanget av verksemda eller måten verksemda vert driven på. Avsetningar til restrukturering vert kostnadsført når programmet er beslutta og gjort kjend, og kostnadene er identifiserbare, kvantifiserbare og ikkje vert dekka av tilhøyrande inntekter. Restruktureringskostnadene inneheld både kostnader til personaltiltak og til fristilte lokaler

14 Skattar Stiftinga er ikkje skattepliktig. Offentlege tilskot Føretaket mottek driftstilskot frå det offentlege. Tilskota vert inntektsført i samsvar med løyvingane. Mottekne tilskot som ikkje er brukt ved årsskiftet vert avsett på konto for forskotsbetalte tilskot. Einingar Per 31. desember er Hardanger og Voss museum samansett av følgjande einingar: Hardanger Fartøyvernsenter, Hardanger Folkemuseum, Agatunet, Voss Folkemuseum og Kunsthuset Kabuso. I avdelinga Kunsthuset Kabuso inngår drift av Ingebrigt Vik Museet og Kvam Bygdetun. Tilskot frå Kulturdepartementet og Hordaland fylkeskommune til Granvin Bygdemuseum, har også gått gjennom Hardanger og Voss museum i Note 2 Tilskot Beløp i TNOK Beløp Prosent Beløp Prosent Statlege tilskot % % Fylkeskommunale tilskot % % Kommunale tilskot % % Riksantikvaren % % Andre tilskot % % Sum tilskot % % Tilskota består av ordinære driftstilskot, prosjekttilskot, lærlingetilskot og anna. Note 3 Lønnskostnader og andre godtgjersler Beløp i TNOK Løn og honorar Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader ³ ) Andre ytelsar Sum lønnskostnader Gjennomsnittleg antal tilsette 1) Gjennomsnittleg antal årsverk 1) Antal faste tilsette ) Antal faste årsverk ) Sjukefråvær ,4 % 6,1 % 26 1) I gjennomsnittstala inngår faste tilsette, lærlingar, prosjekt- og sesongtilsette 2) Tala for faste tilsette og årsverk inkluderer lærlingar 3) Inkludert i pensjonskostnadene for 2013 er - 1,2 mill. kroner i endring av pensjonspremefond og -232 tusen kroner i endring avsetning for AFP-forplikting frå 2010, jfr. note 5. Det er i 2013 utbetalt kroner til dagleg leiar. Av dette gjeld fordel elektronisk kommunikasjon kroner Dagleg leiar inngår i stiftinga si kollektive pensjonsordning. Det er i 2013 utbetalt kroner i styrehonorar til stiftinga Hardanger og Voss museum sitt styre (2012: ). Det er ikkje gitt lån eller stilt sikkerheit for lån til direktør, styremedlemer eller tilsette i stiftinga. Honorar til revisor Kostnadsført honorar til revisor er fordelt på følgjande tenester: Beløp i TNOK Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstenester Andre tenester utenfor revisjon Sum honorar Honoraret inkluderer i tillegg til revisjon av stiftinga Hardanger og Voss museum, revisjon av eigarselskapa Stiftinga Hardanger Fartøyvernsenter, Stiftinga Agatunet og Voss folkemuseum. Note 4 Varige driftsmidlar Beløp i TNOK Inventar og utstyr Transportmidlar 27 Eigedom Anlegg under utførelse 1) Ikkje avskrivbare anl.midlar 2) Kostpris Investeringstilskot Tilgang Avgang -5-5 Kostpris Akkumulerte avskrivingar Årets avskriving Avgang avskriving Akkumulert avskriving Bokført verdi Avskrivingstid 4-7 år 5 år år Avskrivingsprosent % 20 % 3-5 % Avskrivingplan Lineær Lineær Lineær 1) Nytt slippskur (545 tusen kroner) og ny publikumsinngang (973 tusen kroner) ved Hardanger Fartøyvernsenter. 2) Skyspace ved Kabuso under utvikling. Sum

15 Note 5 Andre driftskostnader Beløp i TNOK Beløp Prosent Beløp Prosent Utstillingar og prosjekt % % Vedlikehald % % Eksterne tenester % % Marknadsføring % % Drift lokaler og husleige % % Forsikring bygg, anlegg, fartøy % % IT-kostnader % % Drivstoff og reisekostnader % % Barnevernsaktivitetar 0 % % Avsetning til restrukturering 0 % % Andre driftskostnader % % Sum andre driftskostnader % % Note 6 Pensjonsmidlar/-forpliktelse Hardanger og Voss museum har pensjonsordningar som omfattar alle tilsette. Pensjonsordninga er organisert gjennom ei kollektiv pensjonsforsikring. Ordninga gir rett til ein framtidig definert ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall oppjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen frå folketrygda. Forpliktelsane er dekka gjennom eit forsikringsselskap. Årleg pensjonspremie vert rekna som årets pensjonskostnad. Som følge av overgang til ny AFP i privat sektor av vart det avsett for underdekning i den gamle AFPordninga. Underdekninga skal dekkas inn via framtidige premiar og eigenandeler i Pensjonsforpliktelsen vert vurdert årleg. Beløpet per tilsett vart estimert til NOK i samsvar med anbefalinga frå Den norske Revisorforening. Etter ny anbefaling for 2013 er beløpet per tilsett estimert til NOK Beløp i TNOK Pensjonsmidlar Korreksjon IB 8 Innbetalt i løpet av året Renteinntekter Pensjonsmidlar per Pensjonsforpliktelse Innbetalt i løpet av året -232 Pensjonsforpliktelse per Note 7 Varer Beløp i TNOK Materiellager (råvarer) Varer under tilvirkning 47 Ferdigvarer Varer for vidaresalg Balanse Råvarelageret består av innsatsvarer til nybygging, reparasjon og vedlikehald av fartøy. Varer under tilvirkning består av reip og materialer til samarbeidsprosjekt med Gdansk Maritime Museum. Ferdigvarelageret består av robåtar av typen Æring, Strandebarmer færing og Hardanger færing. Varer for vidaresalg består av kunstgjenstander, bøker og anna som er til salgs i museumsbutikkane. Note 8 Fordringar Stiftinga sine kundefordringar er vurdert til pålydande, redusert med avsetning for tap på krav med TNOK 20. Tilsvarande avsetning i fjor var TNOK 57. Alle kundefordringane forfell innan eitt år. Stiftinga har andre fordringar på: Namn TNOK Hardangerrådet 159 Kvam Næringsråd 634 Hordaland Fylkeskommune 251 Riksantikvaren 251 Fjord Tours 42 EØS, Gdansk Maritime museum 175 Forskotsbetalingar 202 Tilretteleggingstilskot (nav) 225 Ullensvang herad 189 Tollregion Vest 117 Andre fordringar 1) 205 1) Andre fordringar består av enkeltbeløp mindre enn TNOK 20 Ingen av dei nevnte fordringane forfell seinere enn eitt år. Note 9 Bundne midlar I bankinnskot inngår bundne skattetrekksmidlar med kroner

16 Note 10 Eigenkapital Revisors beretning Innskutt EK Opptent EK Beløp i TNOK Grunnkapital Anna EK Sum eigenkapital Eigenkapital Årets resultat Eigenkapital Grunnkapitalen er skutt inn av kommunane i Hardanger og Voss. Stiftinga Hardanger og Voss museum er ei sjølveigande stifting. Note 11 Langsiktig gjeld/pantstillingar og garantiar Av selskapet si gjeld er 266 tusen kroner sikra med pant/realkausjon i eigedom tilhøyrande eigarselskapet Hardanger Folkemuseum. 82 tusen kroner av stiftinga si gjeld forfell meir enn fem år etter rekneskapsåret sin slutt. Kassekreditt pålydande 1,2 millionar kroner er sikra med pant i eigedom tilhøyrande eigarselskapet Stiftinga Hardanger Fartøyvernsenter. Note 12 Restruktureringsforpliktelse Beløp i TNOK Restrukturering Pensjon Sum Balanse Benytta avsetning gjennom året Balanse Langsiktig del av avsetninga 104 Styret i Hardanger og Voss museum vedtok å avvikle barnevernsarbeidet ved Hardanger Fartøyvernsenter. I balansen vart det per avsatt 1200 tusen kroner for forpliktelser til dekning av framtidige utgifter. Kortsiktig del av avsetninga i 2013 har dekka netto driftsutgifter medan langsiktig del av avsetninga har dekka G-regulering av pensjon. Note 13 Forskotsbetalingar Beløp i TNOK Forskotsbetalte tilskot Forskot frå kundar Balanse Forskotsbetalte tilskot består av driftstilskot og prosjekttilskot frå offentlege og private samarbeidspartar

17 Ved Hardanger folkemuseum kan ein oppleva hardangerkulturen i eit naturskjønt kulturlandskap. Museet har temautstillingar knytta til folkemusikk, drakt og hardangersaum, samt skiftande utstillingar heile året. I museumstunet finn ein bygningar frå perioden talet. Kafe og servering. Agatunet er eit freda vestlanske klyngetun. Den unike Lagmannsstova frå 1250 er ein av dei eldste og best bevarte profande trebygningane i Norge. Agatunet har utstillingar, omvisingar og konsertar heile sommaren. Kafe og servering. Kabuso byd på skiftande kunstutstillingar innanfor eit vidt spekter av sjangrar. Konsertar og andre arrangement gjennom heile året i ein vakker kammermusikksal med framifrå akustikk. Kafeen har enkel servering og flott utsikt mot fjorden. Ein vakker park bind Kabuso saman med Ingebrigt Vik Museum. Ingebrigt Vik Museum inneheld mest alle arbeida etter bilethoggaren Ingebrigt Vik ( ). Han er rekna som ein av dei største bilethoggarane i norsk historie. Samlinga etter Vik er utstilt i ein særmerkt og intim bygning, og i parken utanfor. Visning av filmen og Ingebrigt Vik i Kabuso Voss folkemuseum, Mølstertunet, ligg høgt og fritt på ei slette hundreogsytti meter over Vossevangen. Mølstertunet er eit autentisk tun, der ingen av husa er flytta til eller frå. Museet har også rike samlingar av eldre bruksting og prynadsting. På Hardanger fartøyvernsenter kan du sjå båtbyggjarar, skipssmed og reipslagar utføra gamalt handverk. Du kan og ro ein tur på fjorden, slå ditt eige tau, og byggja ein leikebåt. I aktivitets løypa kan du utfordra og utvida dei maritime kunnskapane dine. Kafeen, biletspela og utstillingane er ope dagleg i sesongen. Granvin bygdetun omfattar 6 bygningar; m.a. Hovenstova og ei særprega årestove. Eit gamalt naust høyrer og til tunet. Tunet har ei omfattande museumssamling, mellom anna etter botanikaren Johan Havaas. I Løflotstova er premiesamlinga etter spelemannen Anders Kjerland utstilt. Kvam bygdemuseum ligg på Lundanes i Øystese, og er ein idyllisk stad med gamle klyngetun, smale vegar og nydeleg utsyn over fjorden og Folgefonna. Borgstova i Vikøy prestegard er ei omlag 400 år gamal røykstove med interiør frå 1800-talet. Odda Trykk & Reklame Organisasjonsnr.: Postadresse: 5778 Utne Telefon: E-post:

Hardanger og Voss museum

Hardanger og Voss museum Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun Årsmelding 2013 Hardanger og Voss museum Administrativt

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum

ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum 2012 2011 HARDANGER OG VOSS MUSEUM Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som omfattar to folkemuseum, eit av dei få reine skulpturmusea i landet, eit kunsthus

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsmelding frå styret Resultatrekneskap Balanse Noter Revisors melding Org.nr.: 913 301 439 RESULTATREKNESKAP SPAREBANKSTIFTINGA TIME OG HÅ DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum

ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum 2014 MS Gå På klar til sjøsetting Adolph Tidemand og Hans Gude. Brudeferden i Hardanger, 1853. Vist i utstillinga «Vårt herlige Hjem» i Kunsthuset Kabuso 31.05 31.08

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsmelding. For Hardanger og Voss Museum

Årsmelding. For Hardanger og Voss Museum Årsmelding For Hardanger og Voss Museum 2010 Hardanger og Voss museum Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som består av institusjonane Agatunet, Hardanger fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum,

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Dill AS

Årsregnskap 2016 for Dill AS Årsregnskap 2016 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2016 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 4 093 618 4 297

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01-31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salsinntekter 1 3 619

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 2014 2013 Note: Driftsinntekter 3 452.372 1.028.661 Kommunal underskotsgaranti 84.164 Sum inntekter 536.536 1.028.661 Vederlag drift 14.287

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Søknad Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Kort beskrivelse Etablering og organisering av kunst- og kulturbasert næringsklynge

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun

Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun Strategisk plan 2014-2017 Vedtatt av styret i Hardanger

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer