ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum. På sporet av ei ny tid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum. På sporet av ei ny tid"

Transkript

1 ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum 2013 På sporet av ei ny tid 1

2 HARDANGER OG VOSS MUSEUM Rådet Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som omfattar to folkemuseum, eit av dei få reine skulpturmusea i landet, eit kunsthus for moderne visuell kunst og kammermusikk, eit freda mellomaldertun av nasjonal verdi og eit nasjonalt fartøyvernsenter. Museet er regionsmuseum for hardangerkommunane og Voss kommune. Forretningsadresse er Utne. FØREMÅL Museet skal driva innsamling, bevaring, forsking og formidling tufta på kulturuttrykk frå fortid og samtid. Gjennom dokumentasjon av variasjon og fellestrekk skal museet vera med å synleggjera Hardanger og Voss lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Med utgangspunkt i rolla som samfunnsminne skal museet vera ein open møtestad der publikum kan studera, oppleva og finna utfordringar. Museet yt fagleg hjelp i museums- og kulturminnespørsmål til kommunar og frivillige i regionen. Hardanger og Voss museum skal driva eit nasjonalt senter for fartøyvern. ORGANISASJON Styret Hardanger, den kulturelle fjorden. Rådet har hatt eitt møte. Ordførar Solfrid Borge er rådsleiar. Rådsmedlem Anved Johan Tveit Ingebjørg Winjum Jon Larsgard Asbjørn Tolo John Opdal Solfrid Borge Hans Petter Thorbjørnsen Hans Petter Ringkjøb Rigmor Skeie Petersen Astrid Soldal Lirhus Erling Aga Lars Brekke Sjur K. Jaastad Martha Rykkje Martin Vik Dagfinn Vik Iril Schau Johansen Ågot Valle Arne Julsrud Berg Oppnemnt av Ordførar i Eidfjord Ordførar i Granvin Ordførar i Jondal Ordførar i Kvam Ordførar i Odda Ordførar i Ullensvang Ordførar i Ulvik Ordførar på Voss Voss folkemuseum Voss folkemuseum Agatunet Granvin Bygdemuseum Hardanger Folkemuseum Hardanger Folkemuseum Ingebrigt Vik Museum Kvam Bygdemuseum Hordaland fylkeskommune/kabuso Hardanger fartøyvernsenter Hardanger fartøyvernsenter Frå opninga av årets storsatsing: Utstillinga i høve stemmerettsjubileet Transformations med Britt Boutros Ghali. Eva von Hirsch har vore styreleiar. Styret hadde 7 styremøte inkludert eit telefonstyremøte og handsama 40 saker i Styret hadde fylgjande samansetning: Styremedlem Eva von Hirsch Bjørn Christensen Knut Nes Astrid Farestveit Selsvold Jan Gunnar Strand Torleiv Ljones Beate Gauden Silje Solstad Heidi Richardson Anders Geertsen Oppnemnt av Kvam bygdemuseum/ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger folkemuseum Hordaland fylkeskommune Agatunet / Granvin bygdemuseum Hardanger fartøyvernsenter Hardanger fartøyvernsenter Dei tilsette Dei tilsette Dei tilsette Personaltur til Tyssedal og klatring i Rallarens fotspor. Personale I 2013 har det vore utført totalt 58 årsverk inkludert 4 lærlingar. 153 personar tok imot løn frå Hardanger og Voss museum. Det er ei jamn fordeling mellom kvinner og menn, men dei er ulikt fordelt mellom yrkesgruppene. Kvinnene i museet er tilsett i akademiske og merkantile stillingar, medan det berre er tilsett ein kvinneleg handverkar, og ein kvinneleg båtbyggjarlærling. Direktøren og fire av i alt sju leiarar er kvinner, medan det er fem kvinner i styret. Hardanger og Voss museum diskriminerer ikkje tilsette eller besøkande i høve alder, kjønn, funksjonshemming, truvedkjenning, kulturell bakgrunn eller seksuell orientering. Helse, miljø og tryggleik Museet si HMT-målsetting er at museet skal ha eit helsefremmande og inkluderande arbeidsmiljø der ingen blir skada eller sjuke som følgje av arbeid eller arbeidsmiljø. Hardanger og Voss museum er ei IA-verksemd og medlem av bedriftshelsetenesta Grend. Museet er delt i to verneområde med eigne verneombod men felles AMU (arbeidsmiljøutval). AMU hadde fire møte og handsama 29 saker i Frå Gaffelriggseminaret Fra turen til Gdansk i forbindelse med EØS samarbeidet med Polish Maritim Museum. 2 3

3 Det har vore to mindre kuttskadar med konsultasjon av lege på fartøyvernavdelinga og ei mindre ulykke på Mathilde der ein person fall uheldig på dekk. Sjukefråveret gjekk noko ned i 2013 frå 6,1% til 5,4 %. Det er framleis langtidsfråværet som dreg sjukefråværsprosenten opp. Sjukefråveret varierer stort mellom avdelingane. Fartøyvernavdelinga slit med eit svært høgt langtidsfråvær. Hardanger og Voss museum har ikkje skada eller påverka det ytre miljøet negativt i Alle tiltak og planar blir vurdert ut frå prinsippet om universell utforming. ØKONOMI Etter at styret i Hardanger og Voss museum (HVM) vedtok nedlegging av ungdomsavdelinga i desember 2012, har mykje endra seg var eit år der me etablerte nye organisatoriske og administrative system, og me måtte slanka organisasjonen kraftig. Me kutta fleire stillingar både i administrasjonen og i museet, men i ettertid såg me at me gjekk for hardt til verks slik at det museumsfaglege arbeidet vart skadelidande. Me har difor gjort nye justeringar, slik at me kunne bemanna opp igjen i nokre nøkkelposisjonar knytt til det direkte publikumsarbeidet. Me håpar dette vil gje positiv effekt på fagabeidet. Den økonomiske situasjonen blei som nemnt påverka av nedlegginga av barnevernsarbeidet, og underskotet i 2012 medførte redusert eigenkapital i inngangen av Det har vore eit godt driftsår, og me kom ut med eit positivt årsresultat. Eigenkapitalen vart styrka til 33 % av totalbalansen. Likviditeten er tilfredstillande som fylgje av forskotsbetalte tilskot og inneståande på pensjonspremiefondet. Me fekk ei uventa positiv endring av pensjonspremiefondet som styrka driftsresultatet i 2013 med 1,4 millionar kroner. Overskotet på 2,694 millionar kroner blir disponert til annan eigenkapital. Kostnadane knytt til løn og pensjon har auka monaleg dei siste åra. Frå 2009 til 2013 gjekk pensjonskostnadane opp frå 9 % til 16 % av fast løn. Dette, saman med eit unikt godt lønnspoppgjer i 2012, gjorde at personalkostnadene ved museet auka frå 55 % til 62 % i same periode. Sett bort frå endringa i pensjonspremiefondet som medførte positiv endring av pensjonsutgiftene i 2013, er pensjonsordningane med dagens ytingsbasert offentleg tenestepensjon ikkje berekraftige for museet, og det vil kunna føra med seg nedbemanning og lågare museumsaktivitet. Tilskota utgjorde den største delen av inntektssida, 59 % av sum driftsinntekter. Tilskotet frå Kulturdepartementet utgjorde 33 % og Riksantikvaren 10 %, medan tilskotet frå lokalt og regionalt nivå utgjorde 51%. Ulike prosjekttilskot utgjorde 6 %. Handverkstenestene ved Hardanger fartøyvernsenter genererer det meste av eigeninntektene, men me sel også handverkstenester knytt til bygningsvern til eksterne prosjekt. I tillegg sel me sjølvsagt billettar, og har noko sal frå kafé og butikk sjølv om det har vist seg vanskeleg å tena pengar på dette salet. Noko av verksemda ved HVM er eksternt finansiert gjennom ulike tilskotsordningar, både frå privat og offentleg sektor. Me får hovudsakleg støtte frå gåveordningane, sponsormarknaden i regionen er vanskeleg. Næringslivet her består stort sett av små og mellomstore verksemder, som korkje har tradisjon eller økonomisk berekraft for sponsing. Brurehatt frå Voss Loftet på Hardanger folkemuseum er blitt et lyst og trivelig lokale. Det er stor utleigeverksemd her. Grunnarbeid i forbindelse med nytt slipphus på Hfs. MILJØFYRTÅRN Museet sitt mål er å vera ei miljøvenleg verksemd, og me er godkjent som miljøfyrtårn. For å driva fram dette arbeidet er det utpeika ein miljøfyrtårnleiar og AMU følgjer opp arbeidet på AMU-møta. I tillegg til registrering av energibruk, forbruksvarer og flyreiser, er det eit større fokus på enøktiltak basert på gjennomførte enøkanalysar. Som del av sertifiseringa har me forplikta oss til å kjeldesortera avfall, og få ned energiforbruket generelt, men særleg knytt til driftsbygningane våre. Verksemda viser framgang i høve kjeldesortering og Hmt, men me har framleis noko å gå på i høve eigen transport, og i å setja krav til leverandørane våre. FORNYING I 2013 har museet gått gjennom ein prosess etter nedlegginga av barnevernsavdelinga. Identiteten til verksemda vart brote ned og måtte byggjast opp at. I 2013 har me difor arbeidd med å ta eit steg vidare. Me har vore konsoliderte i seks år, og nytta dette høvet til å ta ein fot i bakken, og vurdera om me i det store og heile er på rett veg. For å hjelpa oss med desse vurderingane leigde me inn Sonconsult ved Trygve Nordby. Han gjennomførte ein stor organisasjonsgjennomgang, og intervjua mellom anna vel 30 personar og institusjonar med interesse i HVM. Gjennomgangen var svært nyttig og lærerik, og gav oss ei god retning å jobba mot i vidareutviklinga av organisasjonen, både i høve styringsstruktur og intern organisering. Parallelt med denne organisasjonsgjennomgangen har me arbeidd med ein ny langsiktig strategiplan. Arbeidet kviler til ei viss grad på organisasjonsgjennomgangen, men det er fyrst og fremst den faglege retninga som vert spissa. Diskusjonane rundt samfunnsrolla vår har vore viktige grunnlag i arbeidet, og me har forsøkt å involvera alle fagpersonane i samtalane. HVM deltek aktivt i nokre nasjonale museumsnettverk. Det er viktig for oss at me er aktive i dei nettverka me er med i, og at me har fagleg nytte av nettverka. Museet er i gang med eit større samarbeidsprosjekt med Maritim museum of Gdansk. Dette er eit EØS-støtta kulturutvekslingsprosjekt. Gjensidig besøk, hospitering og opplæring har stått sentralt i denne fyrste perioden. Me har også innleidd eit samarbeid med organisasjonen Association Ivan Patzaichin-Mila 23 i Romania, som planlegg oppbygging av eit tiltak etter modell av Hardanger fartøyvernsenter. Me har deltatt på eit partnarskapsmøte, og er partnar i ein søknad om EØS-midlar. I 2013 starta me to større byggjeprosjekt ved Hardanger fartøyvernsenter. Det eine er eit nytt hus over båtslippen, det andre er flytting av publikumsmottaket ned på bakkeplan og inn i fyrste høgda i eit av sjøhusa. Så langt har me berre klart å fullfinansiera det fyrste prosjektet. Samarbeidet med den amerikanske kunstnaren James Turrell om Skyspace i Øystese held fram, og me har arbeidd mykje med å skaffa restfinansiering. Hausten 2013 gjorde me eins stor jobb med å restaurere og lage nye vindauge til skrivargarden på Hesthamar. Fornøyde deltakarar på årets Maritimt verktøyseminar som omhandla bore-reiskap. Frå kafeen på Hardanger folkemuseum 4 5

4 MUSEUMSFAGLEG Forvalting av immateriell kulturarv teikningar, gjenstandar, verktøy og bøker. Me er i gang med å sortera og vurdera verdien av samlinga, men det vil ta tid før dette arbeidet er ferdig. Voss folkemuseum har ei stor boksamling, der ein har starta ei ny-registrering etter at dei gamle registreringane forsvann i ein datakrasj. Me forvaltar fleire tradisjonelle handverksfag, som er ein viktig del av samlinga vår. Dei maritime faga er fartøybyggjar, småbåtbyggjar, skipssmed, reipslagar og bestmann. I tillegg satsar me på folkekultur, gjennom tradisjonelt bygningshandverk, hardangersaum, felemakar og felespelar. Me tek vare på handverksfaga gjennom prosessuell restaurering av bygg og fartøy, og me driv aktiv produksjon for å ta vare på handverk gjennom praksis. Forvaltinga av desse faga ligg ofte i skjeringspunktet mellom kunnskapsproduksjon, forsking og forvalting. Gjennom aktiv bruk og kunnskapsinnhenting sikrar me den immaterielle kulturarven for ettertida. Den immaterielle kulturarven har som oftast ei materiell side. For å ta vare på til dømes båtbyggjarfaget må me byggja båt. Det blei bygd éin ny strandebarmar i 2013, og det har vore fleire arbeid på større fartøy gjennom heile året. Innanfor bygningsvernet har me gjort ein stor jobb for Ullensvang herad på Hesthamar skrivargard, med restaurering av vindauge, og me har vølt tak i Agatunet og Mølstertunet. Me arrangerte kurs med interne og eksterne deltakarar i tørrmuring, maritime verktøy, og me hadde vekelange kurs i reipslaging og i hardangersaum. Folkemusikk og hardingfele har i fleire år vore satsingsområde for museet. I 2013 sette me opp att felemakarverkstaden på Utne og inngjekk avtale med felemakar Arne Jordan. Frå 2014 skal han nytta verkstaden til eigne arbeid og ha tilsyn og vedlikehald av den unike felesamlinga til museet. Me har også arrangert Masterclass Hardanger, der ti elevar har gått gjennom ei spesialtilpassa opplæring over eit halvt år. Kurset hadde stor søknad, og elevane blei valde ut etter ei kvalitativ vurdering. Etter mange års arbeid opp mot utdanningsdirektoratet fekk me endeleg reipslagarfaget formelt godkjent som eige lærefag på nytt. Dette er viktig for å sikra rekrutteringa til faget. Kurs i tørrmuring under nokon våte haustdagar. Kursleiar var Nils Frøynes. Frå Masterclass Hardanger. Læremeistar Knut Hamre og elev Eirin Tjoflot. Brannsprinklinga i Agatunet har halde fram. To nye hus er sprinkla med midlar frå Norsk kulturråd. Varslingsanlegget er òg skifta ut i tunet. I samarbeid med Museumsnettverket for kystkultur og fiskeri har me leia eit arbeid i utviklinga av eit handterleg system for registrering og forvalting av små og opne båtar i musea. Arbeidet er gjort i samarbeid med Forbundet Kysten, som har sett i gang registrering på frivillig basis i Tradisjonsbåtregisteret, som ligg under Lokalhistoriewiki. Det er eit ope og tilgjengeleg register for alle som ynskjer å registrera privateigde båtar. I musea skjer dette arbeidet i Primus. Me arrangerte ein workshop på Hardanger fartøyvernsenter for å samla kunnskapen som alt finst på området. Forsking Det store forskingsarbeidet dette året har vore knytt til arbeidet med boka om og bygginga av den særeigne færingen kalla strandebarmar. Småbåtbyggjaren vår har gjennom mange år gjort eit stort og grundig dokumentasjonsarbeid, der han har intervjua, filma og fotografert gamle båtbyggjarar i Hardanger. Til liks med mange andre som har ynskt å gjera eit dokumentasjonsarbeid på dette feltet, har han erfart at det berre er etter lengre tids relasjonsbygging at ein får innpass og blir verdsett nok til at dei gamle handverkarane vidareformidlar kunnskapen sin. Småbåtbyggjaren vår har i fleire periodar arbeidd tett på desse gamle båtbyggjarane, og har etter kvart fått nok tillit til at han har fått innblikk i deira kunnskap. Reipslagaren vår har samarbeidd med SIKA/NHU om dokumentasjon av gamal utdrivarteknologi. Arbeidet blei utført ved ein utdrivarbane på Gotland. Frå fagsamling om Strandebarmaren. Gamalt frå Voss 2013 Forvalting av materiell kulturarv Som nemnt over har me gjort ein del vedlikehald og restaurering på bygg og fartøy. Det blir jobba kontinuerleg med registrering i Primus og publisering på Digitalt museum. Me har òg arbeidd med eit hefte knytt til det nasjonale prosjektet Fortellinger om Kystnorge. Prosjektet skal gjennom nokre maritime nasjonale rammeforteljingar synleggjera det kulturhistoriske bakteppet for nasjonsbygginga, og bidraget vårt skal løfta fram småbåttradisjonane langs kysten. I tekstilmagasinet på Hardanger folkemuseum har me dette året gjort eit krafttak for å betra dei fysiske tilhøva i magasinet og for å få registrert samlinga. Det er kjøpt inn nye magasinskuffer, og me hadde ein praksisstudent som i tre månader gjorde ein god jobb med å registrera og arbeida med tekstilane. Tekstilsamlinga til Kvam bygdemuseum er også sikra dette året. Tekstilane vart frosne hjå Bevaringstenestene i Hordaland, før me flytta dei til Hardanger folkemuseum for registrering og magasinering. Voss kommune selde Norsk kunsthandverksskule i Skulen, som vart nedlagd for nokre år sidan, vart grunnlagt i 1920 av Magnus Dagestad. HVM overtok ei stor mengd Testing av styrke på hampefiber. Dei fire bygningsvernkonsulentane i Hordaland har sitt eige nettverk. I år har dei starta eit prosjekt der dei skriv i bilaget Hus og hjem i BT. Kvar veke vert det publisert ein liten artikkel med eit foto om eit freda hus i Hordaland. Skrivinga går på omgang, og dei skriv frå sitt eige distrikt. Når prosjektet er ferdig skal dette verta ei bok. Dei skriv om hus som er registrerte i databasen Askeladden. HVM gjev ut det årlege magasinet Fartøyvern, med 11 fagartiklar og eit opplag på 800. I samarbeid med Voss Sogelag og Voss Bygdeboknemnd gav me i år ut den 45. utgåva av årboka Gamalt frå Voss med eit opplag på Magasinet Fartøyvern 6 7

5 Formidling ved Hardanger fartøyvernsenter Hovudsatsinga ved Hardanger fartøyvernsenter var i 2013 prosjektet Human Roots. I 10 dagar var senteret åstaden for ein stor kunst- og kulturworkshop. Human Roots arbeidde også saman hausten 2011 med å produsera ei mosaikkutsmykking til gamlebyen i Bir Zeit i Palestina. Då arbeidde dei mellom anna med gammalt og nytt vyrke av oliventre. Det deltok åtte kunstnarar frå Palestina og 11 frå Noreg, av dei var tre frå Hardanger. I workshopen som munna ut i ei utstilling, blei det laga installasjonar av nye og brukte tau, fiskegarn og nøter. Reipslagarteknikken var sentral, og det var difor arbeidsfellesskapet var på fartøyvernsenteret. Reipslagar Ingunn Undrum var instruktør og viste korleis eit tradisjonelt handverk kunne brukast på nye måtar. Hardanger fartøyvernsenter er eit levande verft, og det er dei levande verkstadane og aktivitetane på verftet som hovudtilbodet til publikum. Dei faste utstillingane om Reipslagarfaget og HSD blei vist i tillegg til utstillinga Tett på Kystkvardagen med fotografi av Anders P. Wallevik. Undervisningstilbodet varierer mellom faste og skiftande opplegg. Alle elevane i Kvam i 6. og 8. trinn deltok på respektivt opplegga Ut og ro og Reipslaging som er ein del av Den kulturelle skulesekken. For tredje året på rad vart det samarbeida med Redningsselskapet om sommarskule for born, og det var 7 vekers leirskule på Mathilde. Museumstokta i 2013 gjekk til Fusa og Tysnes og hadde fraktefart og Nordlandsfart som tema. Det blei også halde eit vekeskurs i reipslaging for ein svensk folkehøgskule. Med støtte frå Den kulturelle spaserstokken vitja me fire institusjonar for eldre med tilpassa program. Senteret er medarrangør av Hardanger trebåtfestival og deltok på Norsteam, Risør trebåtfestival, vikingarrangementet på Avaldsnes og Tysnesfest. Frå Human Roots. Kulturmøte mellom norske og palestinske kunstnarar. Frå opninga av strandvegen frå Norheimsund sentrum til Fartøyvernsenteret. 8 9

6 Formidling ved Kunsthuset Kabuso 2013 var eit aktivt utstillingsår i Kabuso med 6 hovudutstillingar. Den fyste var Grøne sjøar og blått blod. Utgangspunktet for denne utstillinga var Folgefonna. Fleire kunstnarane viste fonna i bilete og lyd. I Vestlandsutstillinga tegnnearfar, hadde 25 kunstnarar med tilknyting til Vestlandet blitt utfordra på tematikken nærleik og avstand. Sommarens hovudutstilling var med dei kinesiske kunstnarane Wang Baoju, Si Mayuan og Zhou Feng. I Walk a mile in my shoes tilnærma dei seg tematikken feminisme på ulikt vis. Utstillinga var ein del av 100-års jubileet for kvinners stemmerett. Den kinesiske utstillingssesongen blei fylgt opp med utstillinga All that is solid melts into air. Her viser ei gruppe unge kinesiske kunstarar ulike sider ved samfunnet og kvardagen dei lever i. Den finske kunstnaren Heli Rekula viste fotoutstillinga In Hemingways garden. Sesongen vart avslutta med hardingpuls si jubileumsutstillinga Glød som markerte organisasjonens 20- års jubileum. Kabuso arrangerte 25 konsertar i 2013 i spennet frå kakaokonsertar til klassisk, jazz, populærmusikk og folkemusikk. I samband med utstillinga Grøne sjøar og blått blod blei det arrangert fire konsertar. Glimt frå sommarutstillinga «Walk a Mile in My Shoes». Foto: Øyvind Johnsen Det vart utarbeidd undervisningsopplegg til alle utstillingane og alle skulane og barnehagane fekk invitasjon. Med støtte frå Den kulturelle spaserstokken var det fleire ekstra senioraktivitetar. Eventyrstund med Merethe Gauden. Foto: HVM Eplejazz i foajeen med Stein Urheim trio. Foto: HVM 10 11

7 Formidling ved Hardanger folkemuseum og Agatunet Hovudsatsing i jubileumsåret for kvinnene sin stemmerett var kunstutstillinga Transformation av den norskegyptiske kunstnare Britt Boutros Ghali. Utstillinga er basert på ei heil rekkje kvinneportrett der kunstnaren ynskjer å styrkja kvinnene si rolle i Midtausten. Målet til museet var å visa at linjene i kvinnene sin frigjeringskamp båre er historiske og samtidige. Mot slutten av året viste me utstillinga Holland i Hardanger som var ei utstilling av nederlandske kunstnarar som bur og arbeider i Hardanger. På Skredhaugen var det kunstnaren Cato Løland med utstillinga Soft walls hard work som var sommarens hovudattraksjon. Diktardagen vart arrangert i samarbeid med Olav H. Haugesenteret i Ulvik. Arvid Torgeir Lie som vart 75 år denne dagen, var diktar i år. Einar Økland kåserte om Lie si dikting og arrangementet vart avslutta med konsert av trekkspelar Linda Gryti. Felebyggjaren Trond Botnen var 300 år i Dette vart markert med eit arrangement og ein jubileumskonsert. Formidling til barnehagane har vore ei ny storsatsing. Det vart arrangert 18 folkemusikkkonsertar. Dei aller fleste var på den nye, men alt vel renommerte Folkemusikkscena på Hardanger folkemuseum. Me hadde eit breitt spekter av undervisningsopplegg dette året. I alt 11 opplegg for grunnskulen, og eit opplegg for Utne barnehage som går over fleire besøk. Til saman 2000 elevar har fått undervisning anten på Hardanger folkemuseum, Agatunet og Skredhaugen. Fleire hundre elevar har fått oppleve og lært om Frank Rolland si hardingfele. Kirsti Kolle Grøndahl opna stemmrettsutstillinga Transformations av Britt Boutros Ghali

8 Formidling Voss folkemuseum Det har vore fem utstillingar på Voss folkemuseum i Den fyrste var resultat av eit større dokumentasjons- og kunnskapsprosjekt om jentehovudband for ugifte jenter med tittelen - her dansar jenta med band i hår, og fletton radt nedpå marki når. Sommarutstillinga På sporet av ei anna tid, var ei forteljing om jernbanen si historie på Voss. Utstillinga om Jenny Arnesen var ein hyllest til føregangskvinna i samband med Stemmerettsjubileet. Det vart utarbeidd eigne undervisningsopplegg til dei fleste utstillingane. I tillegg vart det arrangert eit to vekers opplegg om primstaven for 6. klasse og leikedag for 2. klassingane. Mot slutten av året vart det halde mangfaldsdagar i samarbeid med vaksenopplæringa på Voss. Tema var førjulstid på Mølster for 100 år sidan og målet var å gje deltakarane ei kulturoppleving i eit utvida klasserom, gje dei kunnskap om norsk folketru og styrkja kulturell tilhøyring. Aktivitetsdag 2. klasse. Reparasjon av Botolvsløa. Fullt hus på juleverkstaden på Voss folkemuseum. Frå utstillinga om Jenny Arnesen, ei føregangskvinne på Voss. Mølstertunet 14 15

9 Formidling ved Granvin bygdatun Granvin bygdemuseum var ope for omvising kvar dag juli månad med ein tilsett omvisar, elles gjer Bygdatunets vener ein stor jobb med å halda aktivitet i tunet. Kvar torsdag i juli har det vore enkel servering og minikonsert med elevar frå kulturskulen. I alt 4 konsertar der 8 elevar underheldt, og det har vore boklansering av boka Stølar i Granvinfjell. Bygdatunet har hatt vitjing av to klassar ved Granvin barne- og ungdomsskule. Gjennom hausten har Knut Hamre nytta Løflotsstova til undervisning av Masterclass elevar på hardingfele. Mange har nytta bygdatunet til ulike arrangement gjennom året, mellom anna heldt dei tilsette på ferjestrekninga Bruravik Brimnes avslutningsfest for sambandet Dei to grindverksbygga som har vore planlagt i fleire år, vart ferdige. Mykje godt dugnadsarbeid frå Bygdatunets vener var sterkt medverkande til dette. Også i år har det kome mange verdifulle gåver til Granvin bygdemuseum. Utfordringa no er at alle husa er meir eller mindre fulle av gjenstandar, både registrerte men også svært mange som ikkje er registrerte. I åra framover vert det eit stort arbeid å få registrert alle dei nye gåvene/gjenstandane som er komne til tunet. Frå landbruksdagane på bygdemuseet To nye grindverksbygg er sett opp dette året. Hardanger og Voss museum sin største museumsgjenstand. Frå landbruksdagane på bygdemuseet 16 17

10 FARTØYVERN I 2013 har fartøyvernavdelinga hatt bra med oppdrag. Mange av oppdraga, mellom anna det største, er rett nok ikkje finansiert av Riksantikvaren. Rekruttering av vikarar og engasjementsstillingar var naudsynt både av omsyn til sjukemeldingar og permisjonar, og for å bemanna i forhold til oppdrag. Dette året har me hatt større istandsettingsoppdrag på fem verna og freda fartøy: D/S Stord 1, M/S Arnafjord, Gjøa, T/B Ørnen og M/F Storegut, i tillegg til arbeid utført på eigne fartøy. Me har eit større oppdrag på M/S Gå På, eitt fartøy som ikkje er verna av Riksantikvaren. Dette prosjektet har tatt store deler av kapasiteten gjennom året. Me leige oss ut ein mann til fullriggaren Sørlandet for div. arbeid. 7 restaureringsrapportar er gjort ferdige i 2013, 4 av desse går inn i rapportserien. Skifte av spant på Gå på. Av fleire grunnar har me ynskt å engasjera oss i bygningsvern. I 2013 har me hatt eit prosjekt med å reparera to tak og skifta kledning på to veggar på Storeteigen, Kvam bygdemuseum. Vidare er den lafta smia teken ned og me har teke til å setja ho i stand. Fellestenester, rådgjeving og seminar I mars møttest dei tre norske fartøyvernsentra i Norheimsund for å drøfta faglege spørsmål knytt til oppgåver gitt i tildelingsbrevet frå Riksantikvaren. Tema var m.a. mal for dokumentasjon, forvaltningsplan for freda fartøy, tilstandsvurdering, Delebanken, faktaark, tryggleikssystem og kurs/seminar ved sentra. Eit faktaark blei utarbeid og publisert i Rådgjeving og rettleiing i høve restaurering og vedlikehald blir gjennomført i mange samanhengar både på fartøy me arbeider på og på andre prosjekt. Dette er ein viktig del av bidraget vårt i det nasjonale vernefeltet. Kurs og seminar har vorte ein stor aktivitet ved senteret. Det årlege 2 dagars «Fjordabåtseminaret» hadde dette året 30 deltakarar og temaet var dokumentasjon. Gaffelriggseminaret samla 36 deltakarar frå Sverige, Danmark og Noreg over 4 dagar. Verktøyseminaret med tema bor og festemiddle samla 17 deltakarar og 6 innleiarar over 3 dagar. Frå rigginga av Gjøa på Frammuseet. Skifte av hudplank på Gå på Små og store gjenstandar høyrer til i fartøyvernet 18 19

11 SÆRLEGE PROSJEKT Herand Aktiesagbrug Hardingfelesenteret og Master Class Våren 2013 vart forprosjektet til Hardingfelesenteret avslutta og rapporten vart vedteken av styret i Hardanger og Voss museum. Me fekk midlar frå Hordaland fylkeskommune til hovudprosjektet og det vart gjennomført ei lita anbodskonkurranse. Stein Storsul og firmaet Nasjonalmonument ved Jarl Holstad vart leigd inn for prosjektleiing. Det har vore jobba med konseptutvikling og forankring. Konsulentane har vore på intervjurunde hjå fleire aktuelle personar i folkemusikkmiljøet og relevante institusjonar. Det har vore eit yrande liv på Storeteigen. Små og store har hatt glede av gjenopninga av tunet. Drift av sagbruket er eit viktig kompetanseprosjekt,i tråd med intensjonsavtale mellom Hardanger og Voss museum og Herand Aktiesagbrug. Avtalen seier at me skal overta drifta når støtte frå Hordaland fylkeskommune er på plass. Hordaland fylkeskommune har understreka at den immaterielle sida ved oppgangssaga i Herand er svært viktig. Dessverre sa den tilsette sagføraren opp stillinga si vinteren 2012, noko som skapte eit akutt behov for arbeidskraft på saga. Ein båtbyggjar frå Hardanger fartøyvernsenter som har opplæring på saga, kunne me ikkje sleppe ut av produksjonen på senteret i Fungerande sagførar i 2013 har såleis vore Johan Haugen. Ved årsskiftet er det ikkje klart med ei ny permanent løysing på sagførarstillinga. I haust vart styringsgruppa utvida med Anne Aune som er Hordaland fylkeskommune sin representant og Bjørn Aksdal frå Rådet for folkemusikk og folkedans. Som eit pilotprosjekt under Hardingfelesenteret arrangerte me Master Class for vidarekomne hardingfeleelevar. Det kom inn 18 søkjarar til dei 10 plassane. Alle deltakarane fekk inntil 10 undervisingstimar kvar med meisterspelemann Knut Hamre. MCH vart avslutta med samling på museet og masterkonsert i Trudvang i Granvin på nyåret. Utviklingsprosjekt på Hardanger fartøyvernsenter Ved Hardanger fartøyvernsenter har det dette året vore to store utviklingsprosjekt. Det første er ei totalombygging av slipphuset. Dette bygget har ved fleire høve vore for lite til fartøy me skulle ha opp på slipp. I tillegg tok alderen til å merkast på bygget. Derfor bestemte me å byggja eit nytt hus. Det vart valt ein limtrekonstruksjon levert av Vestnorsk limtre. Grunnarbeidet med forskaling og støyping medførte store utfordringa på grunn av grunn av dårlege tilhøve og høg vasstand. Me fekk dermed ein forholdsvis stor kostnadsprekk på denne delen av prosjektet. Elles blir bygget svært bra og vil gjera tilhøva både for fartøya og dei tilsette mykje betre. Etter opning av strandvegen mellom Hardanger fartøyvernsenter og Norheimsund sentrum vart det bestemt at me skulle flytta publikumsmottaket vårt ned i fyrste høgda i sjøhuset. På denne måten får publikum direkte tilgang til senteret via strandvegen. Planane er at kafe og butikk også skal flyttast ned, men dette er krevjande og vil ta litt lengre tid. Me hadde ein markant publikumsauke etter denne endringa. Storeteigen og Bygdagnist Hardanger og Voss museum har i samarbeid med Kvam herad sett ut drifta av Storeteigen bygdemuseum til firmaet Bygdagnist. Vertskapet bur og driv ei allsidig verksemd i tunet og har starta arbeidet med å etablera Storeteigen som ein kulturell møtestad og arena for kulturell innovasjon. I tillegg har dei hatt eit imponerande tal med små og store arrangement. Barnehagar, Sfo, ferieklubben, aldersheimen osb. har nytta tilboda ved Storeteigen. I tillegg har venelaget etablert seg, og eit bryggjarlaug (tradisjonell øl brygging) har sett dagens lys dette året. «Farmen-leikar» på Storeteigen. Ny publikumsinngang på Hardanger fartøyvernsenter. REISELIV Hardanger - den kulturelle fjorden 2013 var det fyrste av tre år i hovudprosjektet til Den kulturelle fjorden, der målet er å få veteranskip til å gå i fast turistrute i Hardanger. Prosjektet er støtta av NCE Fjord Norge, Fjord Tours, Innovasjon Norge, Hordaland fylkeskommune, Riksantikvaren og Hardangerrådet. Alle tiltaka vart gjennomført innan oppsett tidsplan og økonomiske kostnadsråmer. Gjennom tolv veker med drift, spørjeundersøkingar, guidekurs, kompetanseheving av aktørar og studietur har me lært mykje som vil gje oss eit betre grunnlag til å innarbeida veteranbåtcruise som eit fast innslag på fjorden. I oppbyggingsfasen har det vore ei utfordring å skapa eit stort nok publikumsgrunnlag til satsinga, men prøvedrifta har gitt oss gode erfaringar og mange positive tilbakemeldingar. Det er inspirerande at 99 % av dei spurde vil tilrår cruisa. Det vil likevel ta tid å innarbeida ei rute og byggja opp eit kundegrunnlag som gjer prosjektet økonomisk berekraftig. Me har tatt fatt på eit langsiktig arbeid. Hardangersaumkurs Hardanger folkemuseum har i fleire år arbeidd for å etablera kurs i Hardangersaum som eit reiselivsprodukt. I 2013 måtte kurset dessverre avlysast på grunn av for få påmeldte, men me fekk ny giv då me vart valt ut som ein av tolv aktørar blant 170 søkjarar som fekk 150 tusen kroner frå kulturdepartementet til samarbeidsprosjekt med reiselivet. Dette prosjektet skal gå over tre år og skal etablera hardangersaumkurs som eit reiselivsprodukt retta mot ein internasjonalt marknad. Prosjektet fekk og 100 tusen kroner i støtte frå Regionalt næringsfond Hardanger. Det er etablert ei stryringsgruppe der Hans Jørgen Andersen frå Reisemål Hardangerfjord og Kjetil Widding frå Utne Hotell er med. Prosjektet startar i Vasshjulet til saga i Herand Me held kurs i hardangersaum for ein svært interessert internasjonal marknad

12 FRIVILLIG ARBEID Det er fleire frivillige grupper som arbeider for ulike deler av verksemda ved Hardanger og Voss museum. Heile Granvin bygdemuseum blir drive av venelaget i samarbeid med Granvin kommune. Skredhaugens vener er eit av dei andre aktive laga. Dei arrangerte fleire tilstellingar gjennom sesongen og tek eit stort ansvar på Skredhaugen. I Agatunet er det fleire grupper i arbeid. Kunstgruppa arrangerer den årlege sommarutstillingar. Årets sommarutstilling viste verk av dei fem kunstnarane og kunsthandverkarane Lisa Him Jensen, Linda Lid, Johild Mæland, Solveig Stentvedt og Grethe Unstad. Venelaget i Agatunet, har denne sesongen gjort ein stor jobb med å sikra at tunet kan halda ope sju dagar i veka gjennom å ta på seg fleire kafè- og omvisarvakter. På Storeteigen er eit venelag også etablert. Dei hadde ansvar for fleire godt besøkte arrangement i samarbeid med vertskapet på tunet. I 2013 vart det oppretta ein frivillig organisasjon omkring M/Y Faun. Laget presenterte m.a. Faun på den store festivalen Fjordsteam i Bergen i august. Venene til Hardanger og Voss museum gjer ein stor og viktig jobb for museet, og me er svært takksamme for dette engasjementet. Me vonar å utvikla dette vidare i åra som kjem. Gullkorn frå Voss Resultatrekneskap Periode: 1.januar - 31.desember Beløp i TNOK Note Driftsinntekter Salgsinntekter Tilskot Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader 3, Sum driftskostnader Driftsresultat Finanspostar Andre finansinntekter Andre finanskostnader Resultat av finanspostar Årsresultat Gullkorn frå Voss Disponering av årsresultat Til/frå anna eigenkapital Sum disponering Hardingfele. Foto: Elisabeth Emmerhoff 22 23

13 Balanse Notar til årsrekneskap for 2013 Beløp i TNOK Note EIGENDELER Anleggsmidlar Eigedom Inventar, maskiner og utstyr Transportmidlar Ikkje avskrivbare anleggsmidlar Sum varige anleggsmidlar Finansielle anleggsmidlar Premiefond pensjon Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Varer Kundefordringar Andre fordringar Bankinnskot, kontantar og liknande Sum omløpsmidlar SUM EIGENDELAR Beløp i TNOK Note GJELD OG EIGENKAPITAL Eigenkapital Innskutt eigenkapital Grunnkapital Opptent eigenkapital Anna eigenkapital Sum eigenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforplikting Lån i bank Restruktureringsforpliktelse Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skuldige offentlege avgifter Skuldige feriepengar Forskotsbetalingar Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Note 1 Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapet er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapsskikk for små føretak under føresetnad om vidare drift. Inntekter Inntektene er resultatført når dei er opptent, det vil sei på leveringstidspunktet. Eventuelle rabattar er trekt frå. Bruk av estimat og skjønn Ved utarbeiding av årsrekneskapen har det vore brukt estimater og føresetnader som har påverka eigedelar, gjeld, inntekter, kostnader og opplysing om potensielle forpliktelser. Framtidige hendelsar kan medføre at estimata endrar seg. Endringane vil bli rekneskapsført når det ligg føre grunnlag for å fastsette nye estimat. Klassifisering Eigendelar til varig eige eller bruk og krav med forfall seinare enn eit år frå utgang av rekneskapsåret er oppført som anleggsmidlar. Andre eigendelar er klassifisert som omløpsmidlar, vurdert til det lågaste av kostpris og verkeleg verdi. Gjeld som forfell til betaling seinare enn eit år etter balansedagen er klassifisert som langsiktig gjeld. Anna gjeld er klassifisert som kortsiktig. Neste års avdrag er likevel bokført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar er ført opp i balansen til historisk anskaffelseskost fråtrekt lineære avskrivingar basert på ei bedriftsøkonomisk vurdering av driftsmidlane si økonomiske og tekniske levetid. Det vert føreteke nedskriving til verkeleg verdi dersom eit eventuelt verdifall ikkje forventas å vera forbigåande. Varelager Varelager er vurdert til det lågaste av anskaffelseskost og antatt salspris etter frådrag for salskostnadar. Eigenproduserte varer er verdsett til full tilvirkingskost. Det er gjort frådrag for eventuell ukurans. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er oppført i balansen til pålydande etter frådrag for avsetning til forventa tap. Avsetning til tap vert gjort på grunnlag av individuelle vurderingar av dei enkelte fordringane. I tillegg vert det gjort uspesifiert avsetning for å dekka antatt tap på kundefordringar. Pensjon Pensjon vert rekneskapsført i samsvar med NRS 6 - Pensjonskostnader. Pensjonskostnader vert bokført i samsvar med betalt premie og endring i premiefond. Restrukturering Restrukturering er definert som eit planlagt program som i vesentleg grad endrar omfanget av verksemda eller måten verksemda vert driven på. Avsetningar til restrukturering vert kostnadsført når programmet er beslutta og gjort kjend, og kostnadene er identifiserbare, kvantifiserbare og ikkje vert dekka av tilhøyrande inntekter. Restruktureringskostnadene inneheld både kostnader til personaltiltak og til fristilte lokaler

14 Skattar Stiftinga er ikkje skattepliktig. Offentlege tilskot Føretaket mottek driftstilskot frå det offentlege. Tilskota vert inntektsført i samsvar med løyvingane. Mottekne tilskot som ikkje er brukt ved årsskiftet vert avsett på konto for forskotsbetalte tilskot. Einingar Per 31. desember er Hardanger og Voss museum samansett av følgjande einingar: Hardanger Fartøyvernsenter, Hardanger Folkemuseum, Agatunet, Voss Folkemuseum og Kunsthuset Kabuso. I avdelinga Kunsthuset Kabuso inngår drift av Ingebrigt Vik Museet og Kvam Bygdetun. Tilskot frå Kulturdepartementet og Hordaland fylkeskommune til Granvin Bygdemuseum, har også gått gjennom Hardanger og Voss museum i Note 2 Tilskot Beløp i TNOK Beløp Prosent Beløp Prosent Statlege tilskot % % Fylkeskommunale tilskot % % Kommunale tilskot % % Riksantikvaren % % Andre tilskot % % Sum tilskot % % Tilskota består av ordinære driftstilskot, prosjekttilskot, lærlingetilskot og anna. Note 3 Lønnskostnader og andre godtgjersler Beløp i TNOK Løn og honorar Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader ³ ) Andre ytelsar Sum lønnskostnader Gjennomsnittleg antal tilsette 1) Gjennomsnittleg antal årsverk 1) Antal faste tilsette ) Antal faste årsverk ) Sjukefråvær ,4 % 6,1 % 26 1) I gjennomsnittstala inngår faste tilsette, lærlingar, prosjekt- og sesongtilsette 2) Tala for faste tilsette og årsverk inkluderer lærlingar 3) Inkludert i pensjonskostnadene for 2013 er - 1,2 mill. kroner i endring av pensjonspremefond og -232 tusen kroner i endring avsetning for AFP-forplikting frå 2010, jfr. note 5. Det er i 2013 utbetalt kroner til dagleg leiar. Av dette gjeld fordel elektronisk kommunikasjon kroner Dagleg leiar inngår i stiftinga si kollektive pensjonsordning. Det er i 2013 utbetalt kroner i styrehonorar til stiftinga Hardanger og Voss museum sitt styre (2012: ). Det er ikkje gitt lån eller stilt sikkerheit for lån til direktør, styremedlemer eller tilsette i stiftinga. Honorar til revisor Kostnadsført honorar til revisor er fordelt på følgjande tenester: Beløp i TNOK Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstenester Andre tenester utenfor revisjon Sum honorar Honoraret inkluderer i tillegg til revisjon av stiftinga Hardanger og Voss museum, revisjon av eigarselskapa Stiftinga Hardanger Fartøyvernsenter, Stiftinga Agatunet og Voss folkemuseum. Note 4 Varige driftsmidlar Beløp i TNOK Inventar og utstyr Transportmidlar 27 Eigedom Anlegg under utførelse 1) Ikkje avskrivbare anl.midlar 2) Kostpris Investeringstilskot Tilgang Avgang -5-5 Kostpris Akkumulerte avskrivingar Årets avskriving Avgang avskriving Akkumulert avskriving Bokført verdi Avskrivingstid 4-7 år 5 år år Avskrivingsprosent % 20 % 3-5 % Avskrivingplan Lineær Lineær Lineær 1) Nytt slippskur (545 tusen kroner) og ny publikumsinngang (973 tusen kroner) ved Hardanger Fartøyvernsenter. 2) Skyspace ved Kabuso under utvikling. Sum

15 Note 5 Andre driftskostnader Beløp i TNOK Beløp Prosent Beløp Prosent Utstillingar og prosjekt % % Vedlikehald % % Eksterne tenester % % Marknadsføring % % Drift lokaler og husleige % % Forsikring bygg, anlegg, fartøy % % IT-kostnader % % Drivstoff og reisekostnader % % Barnevernsaktivitetar 0 % % Avsetning til restrukturering 0 % % Andre driftskostnader % % Sum andre driftskostnader % % Note 6 Pensjonsmidlar/-forpliktelse Hardanger og Voss museum har pensjonsordningar som omfattar alle tilsette. Pensjonsordninga er organisert gjennom ei kollektiv pensjonsforsikring. Ordninga gir rett til ein framtidig definert ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall oppjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen frå folketrygda. Forpliktelsane er dekka gjennom eit forsikringsselskap. Årleg pensjonspremie vert rekna som årets pensjonskostnad. Som følge av overgang til ny AFP i privat sektor av vart det avsett for underdekning i den gamle AFPordninga. Underdekninga skal dekkas inn via framtidige premiar og eigenandeler i Pensjonsforpliktelsen vert vurdert årleg. Beløpet per tilsett vart estimert til NOK i samsvar med anbefalinga frå Den norske Revisorforening. Etter ny anbefaling for 2013 er beløpet per tilsett estimert til NOK Beløp i TNOK Pensjonsmidlar Korreksjon IB 8 Innbetalt i løpet av året Renteinntekter Pensjonsmidlar per Pensjonsforpliktelse Innbetalt i løpet av året -232 Pensjonsforpliktelse per Note 7 Varer Beløp i TNOK Materiellager (råvarer) Varer under tilvirkning 47 Ferdigvarer Varer for vidaresalg Balanse Råvarelageret består av innsatsvarer til nybygging, reparasjon og vedlikehald av fartøy. Varer under tilvirkning består av reip og materialer til samarbeidsprosjekt med Gdansk Maritime Museum. Ferdigvarelageret består av robåtar av typen Æring, Strandebarmer færing og Hardanger færing. Varer for vidaresalg består av kunstgjenstander, bøker og anna som er til salgs i museumsbutikkane. Note 8 Fordringar Stiftinga sine kundefordringar er vurdert til pålydande, redusert med avsetning for tap på krav med TNOK 20. Tilsvarande avsetning i fjor var TNOK 57. Alle kundefordringane forfell innan eitt år. Stiftinga har andre fordringar på: Namn TNOK Hardangerrådet 159 Kvam Næringsråd 634 Hordaland Fylkeskommune 251 Riksantikvaren 251 Fjord Tours 42 EØS, Gdansk Maritime museum 175 Forskotsbetalingar 202 Tilretteleggingstilskot (nav) 225 Ullensvang herad 189 Tollregion Vest 117 Andre fordringar 1) 205 1) Andre fordringar består av enkeltbeløp mindre enn TNOK 20 Ingen av dei nevnte fordringane forfell seinere enn eitt år. Note 9 Bundne midlar I bankinnskot inngår bundne skattetrekksmidlar med kroner

16 Note 10 Eigenkapital Revisors beretning Innskutt EK Opptent EK Beløp i TNOK Grunnkapital Anna EK Sum eigenkapital Eigenkapital Årets resultat Eigenkapital Grunnkapitalen er skutt inn av kommunane i Hardanger og Voss. Stiftinga Hardanger og Voss museum er ei sjølveigande stifting. Note 11 Langsiktig gjeld/pantstillingar og garantiar Av selskapet si gjeld er 266 tusen kroner sikra med pant/realkausjon i eigedom tilhøyrande eigarselskapet Hardanger Folkemuseum. 82 tusen kroner av stiftinga si gjeld forfell meir enn fem år etter rekneskapsåret sin slutt. Kassekreditt pålydande 1,2 millionar kroner er sikra med pant i eigedom tilhøyrande eigarselskapet Stiftinga Hardanger Fartøyvernsenter. Note 12 Restruktureringsforpliktelse Beløp i TNOK Restrukturering Pensjon Sum Balanse Benytta avsetning gjennom året Balanse Langsiktig del av avsetninga 104 Styret i Hardanger og Voss museum vedtok å avvikle barnevernsarbeidet ved Hardanger Fartøyvernsenter. I balansen vart det per avsatt 1200 tusen kroner for forpliktelser til dekning av framtidige utgifter. Kortsiktig del av avsetninga i 2013 har dekka netto driftsutgifter medan langsiktig del av avsetninga har dekka G-regulering av pensjon. Note 13 Forskotsbetalingar Beløp i TNOK Forskotsbetalte tilskot Forskot frå kundar Balanse Forskotsbetalte tilskot består av driftstilskot og prosjekttilskot frå offentlege og private samarbeidspartar

17 Ved Hardanger folkemuseum kan ein oppleva hardangerkulturen i eit naturskjønt kulturlandskap. Museet har temautstillingar knytta til folkemusikk, drakt og hardangersaum, samt skiftande utstillingar heile året. I museumstunet finn ein bygningar frå perioden talet. Kafe og servering. Agatunet er eit freda vestlanske klyngetun. Den unike Lagmannsstova frå 1250 er ein av dei eldste og best bevarte profande trebygningane i Norge. Agatunet har utstillingar, omvisingar og konsertar heile sommaren. Kafe og servering. Kabuso byd på skiftande kunstutstillingar innanfor eit vidt spekter av sjangrar. Konsertar og andre arrangement gjennom heile året i ein vakker kammermusikksal med framifrå akustikk. Kafeen har enkel servering og flott utsikt mot fjorden. Ein vakker park bind Kabuso saman med Ingebrigt Vik Museum. Ingebrigt Vik Museum inneheld mest alle arbeida etter bilethoggaren Ingebrigt Vik ( ). Han er rekna som ein av dei største bilethoggarane i norsk historie. Samlinga etter Vik er utstilt i ein særmerkt og intim bygning, og i parken utanfor. Visning av filmen og Ingebrigt Vik i Kabuso Voss folkemuseum, Mølstertunet, ligg høgt og fritt på ei slette hundreogsytti meter over Vossevangen. Mølstertunet er eit autentisk tun, der ingen av husa er flytta til eller frå. Museet har også rike samlingar av eldre bruksting og prynadsting. På Hardanger fartøyvernsenter kan du sjå båtbyggjarar, skipssmed og reipslagar utføra gamalt handverk. Du kan og ro ein tur på fjorden, slå ditt eige tau, og byggja ein leikebåt. I aktivitets løypa kan du utfordra og utvida dei maritime kunnskapane dine. Kafeen, biletspela og utstillingane er ope dagleg i sesongen. Granvin bygdetun omfattar 6 bygningar; m.a. Hovenstova og ei særprega årestove. Eit gamalt naust høyrer og til tunet. Tunet har ei omfattande museumssamling, mellom anna etter botanikaren Johan Havaas. I Løflotstova er premiesamlinga etter spelemannen Anders Kjerland utstilt. Kvam bygdemuseum ligg på Lundanes i Øystese, og er ein idyllisk stad med gamle klyngetun, smale vegar og nydeleg utsyn over fjorden og Folgefonna. Borgstova i Vikøy prestegard er ei omlag 400 år gamal røykstove med interiør frå 1800-talet. Odda Trykk & Reklame Organisasjonsnr.: Postadresse: 5778 Utne Telefon: E-post:

Årsmelding. For Hardanger og Voss Museum

Årsmelding. For Hardanger og Voss Museum Årsmelding For Hardanger og Voss Museum 2010 Hardanger og Voss museum Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som består av institusjonane Agatunet, Hardanger fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum,

Detaljer

Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro!

Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro! 1 Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro! Utne 25. mars 2010 God lesnad! 2 3 Innhald Hardanger og Voss museum...3 Styret...4 Rådet...5 Personalet, HMT...6 Økonomi...6 Museumsfagleg

Detaljer

ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS

ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Hardangerrådet iks Til Representantane. ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Dato: 21.03.2013 Stad: Litteraturhuset i Odda Tid: Klokka 14.00 Regionrådet /Representantskapet er Årsmøte Agenda: Kl. 09.30 Regionrådsmøte

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

HELSE VEST RHF Årsrapport 2003

HELSE VEST RHF Årsrapport 2003 HELSE VEST RHF Årsrapport 2003 Førde Bergen Haugesund Stavanger Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Høyringsutkast Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN tlf: 55 23 90 00 www.hordaland.no 2011 Musea i samfunnet Regional plan for museum

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

Årsmelding - HMS i 2004

Årsmelding - HMS i 2004 Årsmelding - HMS i 2004 HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den dagege drifta. Dette

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2011 Årsmelding og rekneskap 2011 Hovudtrekk i rekneskapen Bankåret 2011 Samarbeidspartnarar Økonomisk utvikling Resultat og balanse 2011 Risikotilhøve Personale - arbeidsmiljø

Detaljer

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for rein vekst Årsrapport 2013 HMT Helse, miljø og tryggleik Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2012 Årsmelding og rekneskap 2012 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2012 3 Samarbeidspartnarar 6 Økonomisk utvikling 7 Resultat og Balanse 2012 09 Risikotilhøve 11 Personale arbeidsmiljø

Detaljer

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Året 2013 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,81 % i 2013. Dette

Detaljer

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen 3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen Toårsmelding og regnskap 4 Indremisjonsforbundet, toårsmelding 2011-2012 8 Årsregnskap for ImF 2011-2012 10 Konsernregnskap for ImF 2011-2012 13 Årsmelding

Detaljer

Årsmelding & rekneskap

Årsmelding & rekneskap Årsmelding & rekneskap 2008 Innhald Året 2008 3 Året 2008 4 Eigarstyring og selskapsleiing 6 Styret si årsmelding 18 Resultatrekneskap 23 Rekneskapsprinsipp 27 Notar til rekneskapen 48 Revisjonsmelding

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

Årsmelding 2010. Hovudutval for kultur. www.sfj.no

Årsmelding 2010. Hovudutval for kultur. www.sfj.no Årsmelding 2010 Hovudutval for kultur www.sfj.no Innhald 1. Innleiing 2. Hovudutval for kultur politisk styring 3. Budsjett og rekneskap 4. Fylkeskulturprisen 2010 5. Administrasjon 6. Kulturutviklingstiltak

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 14.06.2012 Tid: 09.30 Stad: Heradshuset i Kinsarvik Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent 10.11.2011, gjeld

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. La oss gjenvinne meir 1

ÅRSMELDING 2014. La oss gjenvinne meir 1 ÅRSMELDING 2014 La oss gjenvinne meir 1 Miljøgifter finst i meir enn du trur. I 2014 jobba ÅRIM for å få inn enda meir farleg avfall. Ein lys idè Alle innsamla batteri blir gjenvunne Årleg havnar meir

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Årsmelding. Sykkylven Energi AS

Årsmelding. Sykkylven Energi AS Årsmelding Sykkylven Energi AS 2007 Årsmelding for Sykkylven Energi AS 2007 Merkeår 1918: Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta 1942: Tappetunnelen frå Storevatnet klar 1947: Generator 1

Detaljer

INNHALD. «Bak denne utviklinga står det ein organisasjon som vi har utvikla gjennom mange år. Utbygging og utvikling av teknologi, samt god

INNHALD. «Bak denne utviklinga står det ein organisasjon som vi har utvikla gjennom mange år. Utbygging og utvikling av teknologi, samt god ÅRSMELDING 2012 INNHALD Året som har gått 3 Om verksemda 6 Organisasjonskart 7 Styret si melding for 2012 9 Årsrekneskap 10 Resultatrekneskap 13 Balanse 14 Rekneskapsprinsipp 16 Notar 17 Revisjonsberetning

Detaljer

Musea og tettstadutvikling

Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Innhold Forord...side 3 Kulturbygg og næringsutvikling...side 8 Styrking av kollektiv identitet i eit lokalsamfunn...side 12 Museumsbedrift profilerer

Detaljer

år smelding & rekne sk ap 2011

år smelding & rekne sk ap 2011 år smelding & rekne sk ap 2011 innhald året 2011 3 4 6 20 26 28 31 33 35 43 89 92 94 96 Året 2011 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2011 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet.

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet. ÅRSMELDING 2005 HMS HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den daglege drifta. Dette

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA. Årsmelding og rekneskap 2012

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA. Årsmelding og rekneskap 2012 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2012 Årsmelding 2012 Banken sitt 114. rekneskapsår Bankåret Styret i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA har gleda av å kunna leggja fram rekneskap

Detaljer

Innhald. Konsernleiargruppa

Innhald. Konsernleiargruppa ( årsmelding 2004 ) Innhald Konsernleiargruppa, bakre rad frå venstre: Knut Vollstad, Jarle Molde, Arne Sandnes og Magne Hetle. Foran frå venstre: Hallgeir Kleppe, Olav Smørdal, Vidar Skaar, Anker Grøvdal

Detaljer

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og ÅRSMELDING2010 T A K K Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og klippar? Gjennom Kysteventyret satsar no kommunane mykje på opplevingar og reiseliv

Detaljer