STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjon Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Postboks 84, 2341 Løten Telefon: E-post: Org.nr: MVA 1

2 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Styring av IKT-satsningen i Hedmark fylkeskommune». Rapportutkastet har vært sendt på høring til fylkesrådet i Hedmark fylkeskommune. Fylkesrådets høringsuttalelse fremkommer av kapittel 13 i rapporten. Rapporten, som utgjør prosjektets sluttprodukt, leveres herved til revisjonens oppdragsgiver, kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Laila Irene Stenseth har vært utøvende revisor for dette prosjektet og har ført rapporten i pennen. Jo Erik Skjeggestad har vært oppdragsansvarlig revisor for prosjektet og har kvalitetssikret arbeidet. Hedmark Revisjon IKS ønsker å takke prosjektets kontaktperson for nødvendig tilrettelegging og bistand i prosjektforløpet. Vi benytter også anledningen til å takke samtlige respondenter i intervjuundersøkelsen. Til tross for en travel hverdag har alle med velvillighet stilt opp til intervju noe som har vært avgjørende for prosjektets progresjon. Videre takker vi kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune for oppdraget. Løten, den 9. september Jo Erik Skjeggestad Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Laila Irene Stenseth Utøvende forvaltningsrevisor 2

3 Innholdsfortegnelse Styring av IKT-satsningen i Hedmark fylkeskommune 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN FOR PROSJEKTET FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER AVGRENSNINGER METODE FOR REVISJONEN RELIABILITET OG VALIDITET BAKGRUNNSINFORMASJON Kort om nasjonal satsning på IKT Kort om fylkeskommunens organisering og utvalgte enheter Fylkeskommunale planer, mål, strategidokumenter og reglementer PROBLEMSTILLING 1 - NASJONAL SATSNING PÅ IKT OG VEDTATT IT-STRATEGI REVISJONSKRITERIER ekommune DATA OG FUNN - NASJONAL SATSNING PÅ IKT OG VEDTATT IT-STRATEGI Øverste ledelse har kompetanse til å lede arbeidet med å utvikle en IKT-strategi Strategisk IKT-planlegging og fylkeskommunens overordnede målsettinger Fylkeskommunens folkevalgte og IKT IKT-anskaffelse og evne til å samhandle og kommunisere med øvrige systemer Selvbetjeningsløsninger for de mest brukte tjenestene Alternative måter å kommunisere med fylkeskommunen på Digitale kanaler for dialog mellom innbyggere, fylkeskommunen og folkevalgte Strategi for håndtering av sosiale medier IKT i strategier og planverket for videregående opplæring Bruk av digitale verktøy og læringsressurser i den daglige undervisningen Digitale læringsressurser Tannhelsetjenesten journalsystem og Norm for informasjonssikkerhet IKT sikkerhet REVISORS VURDERING - NASJONAL SATSNING PÅ IKT OG VEDTATT IT-STRATEGI Øverste ledelse har kompetanse til å lede arbeidet med å utvikle en IKT-strategi Strategisk IKT-planlegging og fylkeskommunens overordnede målsettinger Fylkeskommunens folkevalgte og IKT IKT-anskaffelse og evne til å samhandle og kommunisere med øvrige systemer Selvbetjeningsløsninger for de mest brukte tjenestene

4 7.3.6 Alternative måter å kommunisere med fylkeskommunen på Digitale kanaler for dialog mellom innbyggere, fylkeskommunen og folkevalgte Strategi for håndtering av sosiale medier IKT i strategier og planverket for videregående opplæring Bruk av digitale verktøy og læringsressurser i den daglige undervisningen Digitale læringsressurser Tannhelsetjenestens journalsystem og Norm for informasjonssikkerhet IKT sikkerhet PROBLEMSTILLING 2 HENSIKTSMESSIG ORGANISERING REVISJONSKRITERIER DATA OG FUNN - HENSIKTSMESSIG ORGANISERING IKT arbeidet er forankret i Hedmark fylkeskommunes øverste ledelse Hedmark fylkeskommune har utarbeidet planer som er dekkende for IKT-området Ansvars- og arbeidsdeling på IKT-området er oversiktlig og kjent Tiltak gjennomføres i henhold til utarbeidede planer Hedmark fylkeskommune har etablert hensiktsmessig rapportering på IKT-området REVISORS VURDERING - HENSIKTSMESSIG ORGANISERING IKT arbeidet er forankret i Hedmark fylkeskommunes øverste ledelse Hedmark fylkeskommune har utarbeidet planer som er dekkende for IKT-området Ansvars- og arbeidsdeling på IKT-området er oversiktlig og kjent Tiltak gjennomføres i henhold til utarbeidede planer Hedmark fylkeskommune har etablert hensiktsmessig rapportering på IKT-området PROBLEMSTILLING 3 RETT KOMPETANSE REVISJONSKRITERIER DATA OG FUNN RETT KOMPETANSE Tiltak for å sikre ledere strategisk IKT-kompetanse Strategi og planer for å sikre kompetanse på ulike nivåer Tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse på ulike nivåer REVISORS VURDERING RETT KOMPETANSE Tiltak for å sikre ledere strategisk IKT-kompetanse Strategi og planer for å sikre kompetanse på ulike nivåer Tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse PROBLEMSTILLING 4 INTEGRERING AV TILTAK I ORGANISASJONEN BAKGRUNNSINFORMASJON REVISJONSKRITERIER DATA OG FUNN

5 ERP-prosjektet Elektronisk arkiv og dokumenthåndtering Innføring av ny internettløsning Innføring av ny intranettløsning REVISORS VURDERING ERP-prosjektet Elektronisk arkiv og dokumenthåndtering Innføring av ny internettløsning Innføring av ny intranettløsning KONKLUSJON NASJONAL SATSNING PÅ IKT OG VEDTATT IT-STRATEGI HENSIKTSMESSIG ORGANISERING RETT KOMPETANSE INTEGRERING AV TILTAK I ORGANISASJONEN ANBEFALINGER FYLKESRÅDETS HØRINGSUTTALELSE REVISORS KOMMENTARER TIL HØRINGSUTTALELSEN LITTERATURLISTE VEDLEGG A: KOBLINGSSKJEMA... I 16 VEDLEGG B: OVERSIKT OVER DOKUMENTER... III 16.1 VEDLEGG B1: INNFØRING AV ELEKTRONISK ARKIV OG DOKUMENTHÅNDTERING... IV 17 VEDLEGG C: INTERVJUGUIDE / TEMAOVERSIKT... VII 5

6 1 Sammendrag Kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune bestilte den 4. juni 2013 i sak nr. 12/2013 en foranalyse fra Hedmark Revisjon IKS om IKT-området i fylkeskommunen. Kontrollutvalget behandlet den , sak 20/2013 foranalysen og vedtok å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende IKT-området i Hedmark fylkeskommune. Prosjektplanen ble lagt frem for og godkjent av kontrollutvalget i møte , sak 24/13. Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere om den overordnede styringen av IKT satsningen i Hedmark fylkeskommune er tilfredsstillende. Dette er belyst gjennom å besvare følgende problemstillinger: 1. I hvilken grad følger Hedmark fylkeskommune opp nasjonal satsning på IKT og vedtatt ITstrategi for fylkeskommunen? 2. Er IKT arbeidet i fylkeskommunen organisert på en hensiktsmessig måte? 3. Hvordan sikrer Hedmark fylkeskommune at man har rett kompetanse på området? 4. Hvordan sikrer Hedmark fylkeskommune at nye tiltak integreres i organisasjonen? Prosjektet har hatt en overordnet og generell synsvinkel, og har konsentrert seg om strategi, ledelse og kompetanse, samordning og standardisering av IKT-løsninger, tilgjengelighet og digitalisering, IKT i forhold til fylkeskommunens oppgaver innen utdanning (dvs. videregående opplæring) og helse, og tannhelse og IKT sikkerhet på overordnet nivå. Prosjektet omfatter ikke personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet, sentral og lokal infrastruktur, fysisk sikring av data, tilgang til systemer og andre tekniske tiltak som skal bidra til IKT sikkerhet. Videre har prosjektet ikke omfattet driftstiltak knyttet til IKT, eller implementering av slike. Vi har benyttet dokumentstudier i kombinasjon med kvalitative intervjuer for å innhente data. Vi har innhentet og gjennomgått en rekke dokumenter fra Hedmark fylkeskommune, jf. vedlegg B. Videre har vi gjennomført til sammen 17 kvalitative intervjuer med ledere og nøkkelpersonell i sentraladministrasjonen og ved utvalgte enheter og virksomheter. Alle data har blitt verifisert. Referat fra intervjuene er gjennomgått og bekreftet av respondentene, og data knyttet til dokumentstudiene er gjennomgått og bekreftet av fylkesadministrasjonen. Prosjektet er gjennomført i samsvar med Norges kommunerevisorforbund sin standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Hovedkonklusjoner og anbefalinger: Problemstilling 1: I hvilken grad følger Hedmark fylkeskommune opp nasjonal satsning på IKT og vedtatt IT-strategi for fylkeskommunen? Hedmark fylkeskommune følger opp nasjonal satsning på IKT på mange områder. Det er likevel noen områder hvor fylkeskommunen har en vei å gå. Dette gjelder blant annet: Strategisk IKT planlegging og bruk av IKT Arbeide med selvbetjente, elektroniske skjemaer og løsninger 6

7 Gjeldende IT-strategi ( ) har ikke vært gjenstand for oppfølging og rullering fra Hedmark fylkeskommune sin side. Ny overordnet IT-strategi er under utarbeidelse. Denne ble sendt på høring i april 2013, og er foreløpig ikke vedtatt av fylkesrådet (05.09.). Med bakgrunn i ovenstående konklusjon bør fylkesrådet (og fylkesdirektøren): 1. sørge for at arbeidet med å utvikle og fastsette ny IT-strategi prioriteres og sluttføres. 2. sørge for at IKT-planlegging, digitalisering og målsettinger knyttet til IKT synliggjøres i Hedmark fylkeskommunes planer, samt at det blir gjennomført tilstrekkelig strategisk IKTplanlegging. 3. vurdere om Hedmark fylkeskommune kan etablere flere selvbetjeningsløsninger. Problemstilling 2: Er IKT arbeidet i fylkeskommunen organisert på en hensiktsmessig måte? IKT arbeidet i Hedmark fylkeskommune er organisert slik at det fungerer hensiktsmessig. Det er imidlertid forbedringsmuligheter når det gjelder å: Involvere fylkesrådet i utviklingsprosjekter knyttet til IKT, noe som i større grad vi gi forankring på øverste, administrative nivå Orientere fylkestinget om IKT-arbeidet i fylkeskommunen Sørge for at fylkeskommunens planverk også omhandler IKT området, samt at det rapporteres på status for mål og delmål i planverket. Det bør også vurderes om oppgave- og ansvarsfordeling mellom sentral IKT-avdeling, Fagenheten VGO, pedagogisk leder på de videregående skoler og IT-ansvarlig på videregående skoler er tilstrekkelig avklart og dokumentert. Med bakgrunn i ovenstående bør fylkesrådet (og fylkesdirektøren) vurdere: 4. i hvilke tilfeller fylkesrådet skal involveres i utviklingsprosjekter knyttet til IKT og digitalisering, samt i hvilke tilfeller fylkestinget bør orienteres om utviklingsprosjekter knyttet til IKT og digitalisering. 5. om ansvars- og oppgavefordelingen mellom sentral IKT-avdeling, Fagenhet VGO, pedagogisk leder på de videregående skoler og IT-ansvarlig på videregående skoler er tilstrekkelig avklart og dokumentert. Anbefaling nr. 2 under problemstilling 1 er også er aktuell for denne problemstillingen. Problemstilling 3: Hvordan sikrer Hedmark fylkeskommune at man har rett kompetanse på området? Hedmark fylkeskommune er opptatt av å sikre rett kompetanse på området. Området er krevende og må følges opp kontinuerlig. Det er blant annet et forbedringspotensial når det gjelder oppfølging av at ledere sikres tilstrekkelig, strategisk IKT kompetanse. Med bakgrunn i ovenstående bør fylkesrådet (og fylkesdirektøren) vurdere 6. om det har vært tilstrekkelig fokus på tiltak for å sikre ledere strategisk IKT kompetanse. 7

8 Problemstilling 4: Hvordan sikrer Hedmark fylkeskommune at nye tiltak integreres i organisasjonen? For å besvare denne problemstillingen har vi vurdert fire utvalgte tiltak opp mot konkrete revisjonskriterier. Hedmark fylkeskommune har utarbeidet verktøy i form av prosjekthåndbok, som bidrar til å håndtere integrering av tiltak i organisasjonen. Det vil være forskjell på utviklingstiltak og driftstiltak. Det er utfordrende å få avsatt tid til opplæring og tilpasning av interne rutiner når nye tiltak innføres. Det fire tiltakene som er gjennomgått viser at Hedmark fylkeskommune for disse konkrete tiltakene har hatt en planmessig integrering. Hedmark Revisjon IKS har ikke konkrete anbefalinger knyttet til problemstilling 4. 8

9 2 Bakgrunn for prosjektet Styring av IKT-satsningen i Hedmark fylkeskommune I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004, skal kontrollutvalget påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i forskriften. I Plan for forvaltningsrevisjon Hedmark fylkeskommune , behandlet i kontrollutvalget 13. november 2012, sak nr. 30/2012 er IKT 1 området et prioritert område for forvaltningsrevisjon. Den 4. juni 2013 i sak nr. 12/2013 fattet kontrollutvalget følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller en foranalyse fra Hedmark Revisjon IKS om IKT-området i fylkeskommunen slik at denne kan behandles på neste møte i kontrollutvalget Hedmark Revisjon IKS utarbeidet en foranalyserapport. Denne ble behandlet i Kontrollutvalgsmøte , sak 20/2013. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende IKT-området i Hedmark fylkeskommune. 2. Revisjonen utarbeider en prosjektplan som blir presentert på neste møte i kontrollutvalget. Prosjektplanen ble lagt frem i møte , sak 24/13 og kontrollutvalget vedtok følgende: 1 Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen «Styring av IKT-satsningen i Hedmark fylkeskommune». 2 Formålet med undersøkelsen er å vurdere om den overordnede styringen av IKT satsningen i Hedmark fylkeskommune er tilfredsstillende, der følgende problemstillinger ønskes belyst: a I hvilken grad følger Hedmark fylkeskommune opp nasjonal satsning på IKT og vedtatt IT-strategi for fylkeskommunen? b Er IKT arbeidet i fylkeskommunen organisert på en hensiktsmessig måte? c Hvordan sikrer Hedmark fylkeskommune at man har rett kompetanse på området? d Hvordan sikrer Hedmark fylkeskommune at nye tiltak integreres i organisasjonen? 3 Formål og problemstillinger Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere om den overordnede styringen av IKT satsningen i Hedmark fylkeskommune er tilfredsstillende. Formålet belyses ved å besvare følgende problemstillinger: 1. I hvilken grad følger Hedmark fylkeskommune opp nasjonal satsning på IKT og vedtatt IT-strategi for fylkeskommunen? 2. Er IKT arbeidet i fylkeskommunen organisert på en hensiktsmessig måte? 3. Hvordan sikrer Hedmark fylkeskommune at man har rett kompetanse på området? 4. Hvordan sikrer Hedmark fylkeskommune at nye tiltak integreres i organisasjonen? 1 Teknologi som gjør det mulig å samle inn, lagre, behandle, kommunisere, visualisere og bruke data og informasjon på en elektronisk form. 9

10 4 Avgrensninger Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet omfatter fylkeskommunens organisering og mål på IKTområdet. Det vil også omfatte gjennomføring av tiltak for å nå fastsatte mål. Prosjektet har en overordnet og generell synsvinkel, og vil konsentrere seg om: 1. Strategi, ledelse og kompetanse 2. Samordning og standardisering av IKT-løsninger 3. Tilgjengelighet og digitalisering 4. IKT i forhold til fylkeskommunens oppgaver innen utdanning og helse, dvs. videregående opplæring og tannhelse 5. IKT sikkerhet på overordnet nivå Forvaltningsrevisjonsprosjektet vil, uten å gå ned i detaljer, berøre: 6. Arkiv og dokumenthåndtering 7. Geodata 2 Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet omfatter ikke: 8. Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet 9. Sentral og lokal infrastruktur, fysisk sikring av data, tilgang til systemer og andre tekniske tiltak som skal bidra til IKT sikkerhet. Forvaltningsrevisjonsprosjektet omfatter ikke driftstiltak knyttet til IKT, eller implementering av slike, jf. problemstilling 4. 5 Metode for revisjonen Valg av metode vil variere etter formålet med forvaltningsrevisjonen og hvilke problemstillinger man ønsker svar på. I denne forvaltningsrevisjonen har vi vurdert det som mest relevant å benytte dokumentstudier i kombinasjon med kvalitative intervjuer. I tilknytning til dette prosjektet har vi innhentet og gjennomgått en rekke dokumenter fra Hedmark fylkeskommune. Oversikt over dokumenter fremkommer i vedlegg B. Videre har vi gjennomført til sammen 17 kvalitative intervjuer med ledere og nøkkelpersonell i sentraladministrasjonen og ved utvalgte enheter og virksomheter. Dette er nærmere omtalt i kapittel 5.1 Reliabilitet og validitet. Alle fakta har blitt verifisert. Referat fra intervjuene er gjennomgått og bekreftet av respondentene, og data knyttet til dokumentstudiene er gjennomgått og bekreftet av fylkesadministrasjonen. Prosjektet er gjennomført i samsvar med Norges kommunerevisorforbund sin standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). 5.1 Reliabilitet og validitet 2 jf. stortingsmelding nr. 30 ( ) 10

11 Reliabilitet og validitet er sentrale begreper i kvalitetssikringen av forvaltningsrevisjoner og undersøkelser. I det følgende drøftes sider ved forvaltningsrevisjonens reliabilitet og validitet. Reliabilitet: En undersøkelses reliabilitet bestemmes av hvordan målingene er gjort og hvor nøyaktig en er i den videre behandlingen av dataene (Holme og Solvang: 1996). For å sikre undersøkelsens reliabilitet er det viktig å være nøye i nedtegnelsen av dataene. Derfor har to representanter fra revisjonen deltatt både på oppstartsmøtet og under intervjuene. Mens den ene har foretatt selve intervjuutspørringen, har den andre sørget for å nedtegne dataene korrekt. På denne måten søkes det å sikre en forsvarlig gjengivelse av dataene. For å sikre at respondentene kjenner seg igjen i de nedtegnede intervjudataene er referatene forelagt respondentene til verifisering. For at intervjusituasjonen skal oppleves så naturlig som mulig vektlegges det at intervjuene skal foregå på et rolig sted og at respondentene skal få snakke relativt fritt. En fordel med de kvalitative intervjuene er nettopp muligheten til å snakke relativt fritt. Imidlertid er det nødvendig med en viss struktur på intervjuene. Det er utviklet oversikter over de sentrale temaene og spørsmålene for undersøkelsen, jf. vedlegg C. Det bidrar til å unngå at sentrale spørsmål uteblir. Videre forenkler det analysearbeidet. Når det stilles spørsmål om bestemte temaer, blir det enklere å kategorisere og tolke dataene ut ifra dette. Hvilke spørsmål som stilles til hver enkelt respondent vil imidlertid variere noe, jf. deres ulike posisjoner og roller. Fleksibilitet er som Thagaard (1998) fremhever, viktig for å knytte spørsmålene til den enkelte respondents forutsetninger. Det er lagt vekt på å sikre at rapportens opplysninger stemmer overens med mottatte opplysninger og innhentede dokumenter, herunder innsamlede prosjektdata. Forvaltningsrevisjonsrapporten har blitt underlagt intern kvalitetssikring i samsvar med Hedmark Revisjon IKS sine rutiner for intern kvalitetskontroll av forvaltningsrevisjonsprosjekter. Validitet: Validiteten sier noe om hvor gyldige eller relevante dataene er for det en søker å undersøke (Eriksen m.fl.: 2000). En fordel med den kvalitative intervjuundersøkelsen er at den sikrer høy begrepsvaliditet, hvilket omhandler at en faktisk måler det en søker å måle. Det er nemlig intervjuobjektene som i stor grad definerer hva som er den «riktige» forståelsen av fenomenet (Jacobsen: 2005). Det kvalitative intervjuet påtvinger ikke respondentene faste svaralternativer som et kvantitativt spørreskjema. Ved å stille utdypende spørsmål kan man således styrke muligheten for å avklare eventuelle misforståelser (Larsen: 2007). For å forenkle analyse- og kategoriseringsarbeidet har det imidlertid blitt valgt å strukturere intervjuene i temagrupper (jf. vedlegg C). Intervjuene «flyter altså ikke helt fritt». Selv om det kvalitative intervjuet er egnet til å sikre høy begrepsvaliditet, er det ikke like egnet til generalisering. Den kvalitative metoden vektlegger detaljer, nyanserikdom og det unike ved hver enkelt respondent (Jacobsen: 2005). En styrke ved metoden er at den er egnet til å oppnå nærhet og dybde på et avgrenset område (Ryen: 2002). Metoden kan være egnet til å undersøke komplekse problemer (Dahler-Larsen: 2002). En mulig svakhet med metoden er imidlertid at den kan være lite egnet til generalisering. En konsekvens av bruk av kvalitativ metode er at det kan bli problemer med representativiteten og dermed også muligheten til å generalisere (Bryman: 2004). 11

12 I denne forvaltningsrevisjonene har vi valgt ut respondenter med ulike roller og funksjoner fra strategisk ledelse, fag-, stab- og serviceenhet, virksomheter og fylkeskommunalt foretak. Vi har valgt ut respondenter fra: Fylkesdirektøren Videregående opplæring Kultur-, bibliotek og kompetanse Samferdsel, kulturminner og plan Kommunikasjon Økonomi Arkiv IKT Tre videregående skoler Fylkestannlegen Hedmark Trafikk FKF Det er gjennomført til sammen17 kvalitative intervjuer. Det er lagt vekt på å velge ut respondenter fra ulike enheter og virksomheter, samtidig som de har ulike roller og funksjoner i Hedmark fylkeskommune. Revisor anser derfor at den kvalitative metodetilnærmingen kombinert med dokumentanalyse, gir tilstrekkelig grunnlag for å kunne besvare prosjektets problemstillinger. 6 Bakgrunnsinformasjon Kort om nasjonal satsning på IKT Staten og Kommunenes sentralforbund (KS) har vært viktige premissgivere for kommunal sektor når det gjelder utviklingen på IKT området. Staten ved regjeringen Stoltenberg har lagt IKT til grunn som en viktig samfunnsressurs, blant annet i forbindelse med utvikling/fornying innen offentlig sektor. Dette arbeidet videreføres av regjeringen Solberg. For kommuner og fylkeskommuner har arbeidet blitt fulgt opp av KS. Tidligere fornyings- og administrasjonsdepartementet ønsket en samordning av offentlige IKT løsninger og at tilgjengelighet og universell utforming ble vektlagt. Kommunal og moderniseringsdepartementet i nåværende regjering er også opptatt av å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. KS er opptatt av IKT strategi, ledelse og kompetanse ute i kommuner og fylkeskommuner, og standardisering/arkitektur i forhold til IKT systemene som blir brukt. KS er videre opptatt av en utvikling av IKT på viktige samfunnsoppgaver som helsetjenester og utdanning. KS er også opptatt av IKT sikkerhet, interkommunalt IKT samarbeid og å utvikle gode systemer for innbyggerdialog og elektroniske tjenester, se for øvrig kapittel 7.1 Revisjonskriterier for problemstilling 1. 12

13 6.1.2 Kort om fylkeskommunens organisering og utvalgte enheter Kilde: Enheter og virksomheter som er valgt ut for intervju er markert med 13

14 Fylkestinget Fylkestinget er det øverste politisk valgte styret i Hedmark fylkeskommune. Fylkestinget består av representanter valgt ved direkte valg hvert fjerde år, og har den overordnede myndigheten i Hedmark fylkeskommune. Fylkestinget skal fatte vedtak om budsjetter, plansaker og skatter og avgifter. Øverste administrative ledelse Hedmark fylkeskommune har valgt å benytte parlamentarisk styringsmodell. Det innebærer at det er fylkesrådet som har det øverste administrative ansvaret i organisasjonen, og som står ansvarlig for administrasjonen overfor fylkestinget. Fylkesdirektøren en fylkesrådets koordinerende ledd mot administrasjonen, og har fått delegert fullmakt fra fylkesrådet til å ta beslutninger i alle saker som omhandler arbeidsgiverrollen og den daglige administrasjon. Dette innebærer at fylkesrådet først og fremst kan beskjeftige seg med politikk, og at fylkesrådets ledelse av administrasjonen i praksis skjer på overordnet plan. Stabsenheter Hedmark fylkeskommune har følgende stabsenheter: Strategisk stab har ansvar for regionalt planarbeid på strategisk nivå. Sekretariatet har sekretariat- og forkontoransvar for fylkesordføreren, fylkesrådet og fylkesdirektøren. Kommunikasjonsenheten skal være en rådgivningsenhet i forhold til ledelsen og fagenhetene, og skal være rådgivere og veiledere i forhold til hvordan kommunisere og informere på enkelt saker eller mer overordna områder, publisere artikler, oppdatere sider og utvikle sidene på internett, publisere artikler, oppdatere sider og utvikle sidene på intranett, lage og sende ut orienteringer og pressemeldinger, gi råd og hjelpe til med å organisere pressekonferanser, informasjonsmøter og orientering, lage brosjyrer, ansvar for gaveartikkelprogram og designprogram. Økonomi er fylkeskommunens enhet for økonomisk planlegging, oppfølging og rapportering. Personal- og organisasjon er en stabsavdeling 3 tilknyttet fylkesdirektørens kontor og har blant annet oppgaver som tilsettinger, oppsigelser, organisasjonsutvikling, personalforvaltning, personalforsikringer, inkluderende arbeidsliv, sentraladministrasjonens arbeidsmiljøutvalg, samarbeidsutvalget, fellesannonser, forhandlinger og drøftinger i henhold til avtaleverk, fortolkninger av lover og avtaler, likestilling, lønns- og personalsystem, personal- og lønnsstatistikk, personalutvikling, lederutvikling veiledning mv. I dette prosjektet har vi gjennomført kvalitative intervjuer med tre respondenter fra stabsenhetene Kommunikasjonsenheten, Personal- og organisasjon og Økonomi. Serviceenheter Hedmark fylkeskommune har følgende serviceenheter: 3 «en stabsavdeling» er tatt inn med bakgrunn av fylkesrådets høringsuttalelse fra fylkeskommunen, jf. kapittel

15 Arkivet skal dekke sentraladministrasjonen i Hedmark fylkeskommunes behov for dokumenthåndtering, allmennhetens behov for innsyn og tilgjengelighet og forskningsmessig og historisk verdi som kildegrunnlag for ettertiden IKT Avdelingen koordinerer IT-satsingen i Hedmark fylkeskommune, i tillegg til å utvikle og drifte fylkeskommunens IT-løsninger. Alle virksomhetene er knyttet sammen i et bredbåndsnett. IKT-avdelingen leverer løsninger til sentraladministrasjonen, de videregående skolene, Hedmark Trafikk 4, regionrådene, fylkestannklinikkene og fylkespolitikerne. Regnskap har ansvar for å føre regnskap i samsvar med lov og forskrift og at lønn utbetales i samsvar med lov og avtaleverk. Bedriftshelsetjenesten (BHT) i Hedmark fylkeskommune er fylkeskommunenes egenordning med lovpålagt verne- og helsepersonale. BHT arbeider etter Arbeidsmiljøloven 3-3 og etter forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste. I dette prosjektet har vi gjennomført kvalitative intervjuer med to respondenter fra serviceenhetene Arkiv og IKT. Fylkessjefsområder (fagenheter) Videregående opplæring skjer i videregående skoler, lærebedrifter og institusjoner. Fylkeskommunen har også ansvar for videregående opplæring for voksne. Kultur, bibliotek og kompetanse sitt hovedmål er gjennom kreativitet, kunnskap, samarbeid, veiledning og økonomiske virkemidler å nå målsettingene i Fylkesplanen, RUP, økonomiplan og årsbudsjett og å sette fokus på kultur og kompetanse som regional utviklingsaktør. Næring og nyskaping - Fylkeskommunene har en sentral rolle som pådriver og initiativtaker for å møte regionale utfordringer. Størsteparten av Kommunal- og moderniseringsdepartementets midler til distrikts- og regionalpolitikk går derfor gjennom fylkeskommunene. Målet er å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret, videreutvikle det mangfoldet som ligger i dette, og å fremme en balansert utvikling mellom by og land. Samferdsel, kulturminner og plan har oppgaver innenfor fagområdene samferdsel, plan og kulturvern. Fagområdene har adskilte faglige ledere og bemannes av saksbehandlende rådgivere med tilpasset bakgrunn og erfaring. Internasjonalt samarbeid - Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør ønsker å bidra til økt verdiskaping og vekst. Internasjonalisering og grenseoverskridende samarbeid er virkemidler Hedmark fylkeskommune benytter i dette arbeidet. Hedmark fylkeskommune arbeider internasjonalt gjennom program- og fondsforvaltning, deltakelse i prosjekter og programmer, medlemskap i nettverk og organisasjoner, og i samarbeid med lokale og regionale Hedmarksaktører. 4 Fra fylkesrådets høringsuttalelse: «Når det gjelder Hedmark Trafikk, så benytter de en del støttefunksjoner i sentraladministrasjonen, blant annet IKT-driftstjenester. Foretakets strategiske IKT-satsing er imidlertid en sak for foretaket selv.» Tjenester som ikke lenger leveres til kommuner og fylkeskommuner er fjernet, jf. høringsuttalelsen i kapittel

16 I dette prosjektet har valgt ut en fylkessjef, en avdelingssjef og en øvrig respondent fra tre av de ovenstående fylkessjefsområdene (fagenhetene). Virksomheter Hedmark fylkeskommune har tre virksomhetsområder. Dette er: Videregående skoler med tilsammen 14 videregående skoler Tannhelsetjenesten som er ledet av fylkestannlegen med stab. Den ytre tjenesten er delt i tre distrikter som ledes av hver sin overtannlege. Distriktene har tilsammen 22 tannklinikker og 6 biklinikker i sykehjem. Eiendom og Innkjøp som har eieransvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av fylkeskommunens bygninger og eiendommer. Eiendom og Innkjøp har også ansvaret for servicefunksjoner i Fylkeshuset, samt fylkeskommunens sentrale Innkjøpsfunksjon. I dette prosjektet har vi valgt ut tre videregående skole, med rektor og IT-ansvarlig for kvalitative intervjuer. I tillegg har vi intervjuet fylkestannlegen. Hedmark Trafikk FKF Hedmark Trafikk FKF ble opprettet som et fylkeskommunalt foretak i 2000, og har: ansvaret for utvikling og markedsføring av kollektivtilbudet i Hedmark som hovedområder samordning, drift og kjøp av transporttjenester i Hedmark også overordnet ansvar for ruteplanlegging og markedsføring av kollektivtilbudet i Hedmark I dette prosjektet har vi også gjennomført kvalitativt intervju med administrerende direktør hos Hedmark Trafikk FKF Fylkeskommunale planer, mål, strategidokumenter og reglementer Regional planstrategi (2020) Regional planstrategi er det gjeldende overordnede planverktøyet og avløste tradisjonell fylkesplanlegging ved ikrafttredelse av ny planlov 1. juli Regional planstrategi skal i følge Fylkesrådets forord «være et viktig styringsverktøy for utviklingen av Hedmark i de kommende år. Den skal binde sammen nasjonal, regional og lokal politikk for derigjennom å gi et best mulig grunnlag for vekst i fylket.» Planstrategiens fire satsningsområder er: 1. Kompetanse og næringsutvikling omfatter erfaringsbasert kunnskap, formalkunnskap og utdanning sett i sammenheng med innovasjon og næringsutvikling 2. Infrastruktur a. Den fysiske infrastrukturen som omhandler transportsystem som veier, jernbane og buss- og taxitilbud. b. Tilgang til bredbånd og god kapasitet på elektronisk kommunikasjon er en del av infrastrukturen. 3. Attraktivitet 4. Klima, energi og naturressurs 16

17 Ambisjonene i planstrategien er krevende å realisere, og samarbeid er fastlagt som et avgjørende prinsipp for å kunne nå ambisjonen. Regionale planer Med utgangspunkt i planstrategien, kan det utarbeides ulike regionale planer. Regional planstrategi og regionale planer erstatter tidligere fylkesplan og handlingsprogram. Sammenhengen i planhierarkiet (med utgangspunkt i samferdsel): kan framstilles slik: Figur 1 Kilde: Regional plan for samferdsel , side 17 Regional samferdselsplan peker blant annet på at fleksible overgangsordninger mellom ulike kollektivtilbud og samarbeid over fylkesgrensene blir viktig for å øke andelen reiser med kollektivtransport. Regionalplan for opplevelsesnæringene i Hedmark 2012 (17) som nevner at «Det finnes i dag gode muligheter for å benytte seg av IKT og digitale medier i forbindelse med opplevelsesutvikling. Et arbeid som er verdt å nevne her er I-speed, et Interregprosjekt med fokus på innovative IKT-løsninger og digitale medier for en konkurransedyktig og bærekraftig europeisk turistsektor.» 17

18 Økonomiplan, årsbudsjett og virksomhetsplaner (målstruktur) I den regionale planstrategien fremkommer de fire satsningsområdene. I økonomiplan og årsbudsjett finner vi overordnede mål, hovedmål, delmål og resultatindikatorer. I virksomhetsplanen for de enkelte tjenesteområdene finner vi tiltak og aktiviteter. På side 9 i økonomiplanen for 2017 er det tatt inn en tabell som viser fylkeskommunens overordnede mål med tilhørende hovedmål gruppert etter satsningsområder. Her fremkommer det også frem hvilken hovedtjeneste som har ansvar for det enkelte hovedmålet og i hvilket kapittel denne hovedtjenesten er omtalt. For den enkelte hovedtjeneste er det videre tatt inn tabell som viser hovedmål, delmål og resultatindikatorer, samt forrige års resultat, måltall og målehyppighet. Se eksempelvis tabell på side 84 for hovedtjeneste Kultur. Kort om aktuelle strategidokumenter Overordnet IT-strategi er Hedmark fylkeskommunes gjeldende IT-strategi. I tilknytning til forvaltningsrevisjonen har vi fått opplyst at denne ikke blir brukt. Årsaken er at den er utgått på dato, og at det er satt i gang et arbeid med å utarbeide ny, oppdatert IT-strategi. Høringsutkastet er datert Vi er ikke kjent med at ny IT-strategi er fastsatt på det tidspunkt hvor denne rapporten skrives. Hedmark fylkeskommune utarbeidet strategi for kommunikasjon, revidert 1. mars. For detaljer knyttet til ovenstående dokumenter, viser vi til de aktuelle dokumentene. 18

19 7 Problemstilling 1 - Nasjonal satsning på IKT og vedtatt IT-strategi Problemstilling 1: I hvilken grad følger Hedmark fylkeskommune opp nasjonal satsning på IKT og vedtatt IT-strategi for fylkeskommunen? 7.1 Revisjonskriterier Revisjonskriterier skal begrunnes i/utledes av autoritative kilder innenfor det reviderte området. Autoritative kilder kan være lover, forskrifter, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak/mål/føringer, administrative retningslinjer/mål/føringer, statlige føringer/veiledere, andre myndigheters praksis, teori og reelle hensyn som vurderinger av hva som er rimelig/ formålstjenlig/effektivt. Revisjonskriteriene utledes med utgangspunkt i problemstillingene og danner grunnlaget for hva de innsamlede data vurderes opp mot. I og med at revisjonskriteriene er uttrykk for en norm eller et ideal for hvordan tilstanden bør være på området, danner kriteriene også utgangspunkt for revisjonens anbefalinger. Det vi har omtalt i dette avsnittet gjelder generelt, men gjentas ikke under revisjonskriterier for problemstilling to, tre og fire. Ved utledning av revisjonskriterier for problemstilling 1 har vi tatt utgangspunkt i: St.meld. nr. 17 Eit informasjonssamfunn for alle ( ) enorge 2009 det digitale spranget (Moderniseringsdepartementet, 2009) Meld.St. 23 Digital agenda for Norge IKT for vekst og verdiskapning ( ) ekommune 2012 lokal digital agenda (KS, 2012) Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner (KS) Overordnet IT-strategi for Hedmark fylkeskommune. Oppdatert IT-strategi er under utarbeidelse jf. høringsutkast datert I St.meld. nr. 17 Eit informasjonssamfunn for alle pekes det på at IKT er grenseoverskridende og at IKT griper inn på alle sektorer og samfunnsområder. Videre fremkommer det at dersom det er vilje til koordinering, gir det store muligheter for gevinster ved å samordne utnyttelsen av samfunnets felles ressurser. Fornying og effektivisering av offentlig sektor skal bidra til bedre tjenester til innbyggerne og næringsliv. Det legges vekt på at universelt utformede løsninger skal foretrekkes, og at offentlig forvaltning skal ha gode og standardiserte løsninger som brukeren kan nå når han / hun selv ønsker det. Det legges videre vekt på at lærere og elever skal ha tilgang til PC og internett. Det er et uttalt mål å øke bruken av digitale læremidler. Norsk skole skal være en foregangsskole i bruk av IKT i undervisning og læring. Regjeringen har som ambisjon at brukerne skal møte en åpen, tilgjengelig og sammenhengende offentlig sektor som tilbyr helhetlige og fullstendige digitale tjenester gjennom gode selvbetjeningsløsninger. Regjeringen ønsker å frigjøre ressurser gjennom bruk av IKT, og legge til rette for en døgnåpen elektronisk forvaltning. Hovedprinsippet skal være etablering av tverrsektorielle fellesløsninger med felles arkitekturprinsipp for IKT-løsningene i offentlig sektor. Samtidig legger regjeringen vekt på IKT-trygghet og personvern. 19

20 I enorge 2009 det digitale spranget omtales følgende tre hovedtemaer: 1. Enkeltmennesket i det digitale Norge 2. Innovasjon og vekst i norsk næringsliv 3. En samordnet og brukertilpasset offentlig sektor I pkt. 3 En samordnet og brukertilpasset offentlig sektor står det at regjeringen har to hovedmål med moderniseringsarbeidet: 1. å gjøre borgernes møte med det offentlige enklere 2. å frigjøre ressurser for å styrke velferdstilbudet IT er et verktøy for å nå hovedmålene. Dokumentet inneholder mål knyttet til digital samhandling i offentlig sektor, bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode og sikre gevinstrealisering og nye måter å arbeide på. Detaljerte mål fra enorge 2009 er ikke nærmere omtalt her. I Meld.St. 23 Digital agenda for Norge IKT for vekst og verdiskapning finner vi daværende regjerings hovedmål som er at Norge som samfunn skal utnytte mulighetene IKT og internett gir for verdiskapning og innovasjon. Myndighetene skal normalt ikke favorisere bestemte teknologier, prosesser eller produksjonsmåter. Åpent, tilgjengelige, internasjonale standarder skal være utgangspunktet. Prinsipper for IKT-politikken er omtalt, herunder Norge på nett, Den digitale revolusjon og Fundamentet for vekst og gjennomføring. Offentlig IKT-politikk og IKT-planer må ses i sammenheng. Samarbeid mellom staten og kommunesektoren er viktig for å få etablert helhetlige elektroniske tjenester. KS-dokumentet ekommune 2012 er en videreføring av ekommune 2009 Det digitale spranget, og skal være en støtte for kommuner og fylkeskommuner i utviklingen av egne målsettinger og strategier for bruk av IT i tiden fremover ekommune 2012 Visjonen for ekommune 2012 er: Norske kommuner og fylkeskommuner skal være blant de fremste i verden på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning. ekommune 2012 omtaler mål på en rekke områder. I tilknytning til foranalyse og diskusjoner knyttet til bestilling av prosjektet har kontrollutvalget, ut fra risiko og vesentlighetsbetraktninger vært opptatt av følgende temaer, jf. prosjektplan: 1. Strategi, ledelse og kompetanseutvikling, jf. kapittel 18 og 19 i ekommune Samordning og standardisering av IKT løsninger, jf. kapittel 13 og 14 i ekommune Tilgjengelighet og digitalisering innbyggerdialog og elektroniske tjenester, jf. kapittel 3 og 4 i ekommune Spesiell satsning på IKT i forhold til fylkeskommunens oppgaver innen utdanning og helse, jf. kapittel 5 og 7 i ekommune IKT - sikkerhet, jf. kapittel 11 i ekommune Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet fokuserer således på ovenstående temaer. 20

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Vedlegg til sak om revidering av ekommune 2012

Vedlegg til sak om revidering av ekommune 2012 Vedlegg til sak om revidering av ekommune 2012 ekommune 2012 Originale mål og tiltak Reviderte mål og tiltak Kommentar Kapittel 3 Lokaldemokra ti og deltakelse i informasjonssamfunnet 1 I løpet av 2009

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Teknologiforum for Norge Digitalt Line Richardsen Fagleder Digitalisering, KS KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Tre elementer i digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg Tjenesteutvikling digitalt førstevalg D I G I TA L D Ø G N Å P E N F O R VA LT N I N G - N Y P O R TA L LØ S N I N G F O R F O S E N KO M M U N E N E V/ P R O S J E K T L E D E R E I R I N F O L D E F

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Vedlegg til brev fra KMD til forvaltningen Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Detaljer

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Normal måte for produksjon av IT-strategi? It-avdelingen avholder

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015 Disposisjon Digitalt førstevalg Forelesning FINF4001 13.10.2015 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Status digitalisering Statuskartlegging

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien OFK IKT-strategi 2012-2015 Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalget Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018

Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018 Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018 PÅ VEI INN I FREMTIDEN Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 2 2 Hovedmål Finnmark fylkeskommune... 2 3 Føringsdokumenter

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Regelverk. Endringer i regelverk for digital forvaltning

Regelverk. Endringer i regelverk for digital forvaltning Regelverk Endringer i regelverk for digital forvaltning Offentlig sektors dataforum Oslo 28. november 2013 Nina Fladsrud Sikkerhet, robusthet og personvern rege Sikkerhet, robusthet og personvern Digital

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Sikker digital post til innbygger

Sikker digital post til innbygger Sikker digital post til innbygger NOKIOS Trondheim 30.oktober 2013 Olav Skarsbø og Stig Hornnes, Difi Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1 IKT-strategi 2009-2012 Innholdsfortegnelse 1 VISJON, VERDIER OG MÅL..3 1.1 Verdier 1.2 Mål 2 RAMMEBETINGELSER..4 2.1 Lederforankring 2.2 Personvern og informasjonssikkerhet

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune

Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune Elektroniske tjenester i offentlig sektor Samhandling, samordning og samarbeid. Oslo 1. juni 2010 Lyngdal kommune ca. 7800 innbyggere

Detaljer

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK DISPOSISJON OVER EMNENE 1) FØR 1993: INGEN REGLER OM FR OG SK 2) ETTER 1993: REVISJONEN SKAL UTFØRE FR, JFR. KOML 60 NR.

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter

Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter Høstseminar Norsk arkivråd Oslo, 24. oktober 2013 Helge Bang, Difi Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Sektorplan for effektiv forvaltning

Sektorplan for effektiv forvaltning Sektorplan for effektiv forvaltning for kommunestyreperioden 2 5 Vedtatt av kommunestyret i møte den 18. mars 4, i sak 2/14 Herøy kommune - Et hav av muligheter 1 INNHOLD OVERSENDELSESBREV...4 DEFINISJONER...5

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

Digital kommunikasjon som hovedregel. Hva betyr dette for forvaltningen.

Digital kommunikasjon som hovedregel. Hva betyr dette for forvaltningen. Digital kommunikasjon som hovedregel. Hva betyr dette for forvaltningen. Endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Britt Eva Bjerkvik Haaland Juridisk seniorrådgiver Avdeling digital forvaltning,

Detaljer

Samordning, samarbeid og samhandling

Samordning, samarbeid og samhandling Samordning, samarbeid og samhandling IKT som virkemiddel for effektivisering og bedre tjenester i og med offentlig forvaltning - Hvordan møter vi utfordringene? Statssekretær Tone Toften Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015 Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Effektive og enkle elektroniske tjenester til alle, alltid Innhold HVA ER EN EKOMMUNE?... 2 INTERKOMMUNAL EKOMMUNESTRATEGI HENSIKT

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Regionrådet Bergen og Omland inviterer medlemskommunene til å samarbeide om felles IKT-løsninger Regionrådet

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016.

Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016. Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016. Trude Andresen Områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

enorge 2009 og IKT i offentlig sektor

enorge 2009 og IKT i offentlig sektor enorge 2009 og IKT i offentlig sektor Innlegg på Norsk Arkivråds seminar Vår elektroniske hverdag, Lillestrøm, 17.10.2005 Eksp. sjef Hugo Parr, Moderniseringsdepartementet 1 Framlagt 27. Juni 2005 2 1

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle H Tveiti Tlf: 75 10 11 25 Arkiv: 000 &13 Arkivsaksnr.: 12/5183-2 HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune er positiv

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Antall personer i yrkesaktiv alder per person over 67 år Kjelde: SSB 2010 Befolkningsframskrivinger middelalternativet, MMMM, NOU 2011:11 Innovasjon

Detaljer

IKT-strategi for Hamar kommune 2007-2011 Inkludert interkommunal del

IKT-strategi for Hamar kommune 2007-2011 Inkludert interkommunal del IKT-strategi for Hamar kommune 2007-2011 Inkludert interkommunal del Side 1 av 13 Innhold 1 Formål med IKT-strategien...2 1.1 Prosess... 2 1.2 Status i dag... 2 1.2.1 IKT styringsgruppe...2 1.2.2 Viktige

Detaljer

enorge 2009- det digitale spranget Eksp. sjef Hugo Parr, FAD Det 70. Norske bibliotekmøtet paneldebatt om enorge 2009 og bibliotekene, 24.03.

enorge 2009- det digitale spranget Eksp. sjef Hugo Parr, FAD Det 70. Norske bibliotekmøtet paneldebatt om enorge 2009 og bibliotekene, 24.03. enorge 2009- det digitale spranget Eksp. sjef Hugo Parr, FAD Det 70. Norske bibliotekmøtet paneldebatt om enorge 2009 og bibliotekene, 24.03.06 enorge 2009: en offensiv politikk for IT-samfunnet 3 hovedfokus

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

IT-plan Stokke kommune

IT-plan Stokke kommune Revidert: IT-plan Stokke kommune FOR PLANPERIODEN 2009-2012 12.02.2009 1/6 1 Situasjonsbeskrivelse Siste IT-plan er fra 2001. De fleste tiltakene i denne planen har blitt gjennomført. I etterkant er handlingsprogram

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31.08.2010 kl. 13:00 Møtested: Møterom Jaspis, 4.etg i Fylkeshuset Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 42/2010 Godkjenning

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Digital postkasse til innbyggerne. Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi

Digital postkasse til innbyggerne. Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi Digital postkasse til innbyggerne Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi Sikkerhet, robusthet og personvern Tilpasset regelverk Digital kommunikasjon som hovedregel Privatpersoner kan reservere

Detaljer

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012.

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. 09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. - 1 - Innledning. Hemne kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet

Detaljer

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 13/1249 13/00654-2/HHU 20. september 2013 Dato Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi Molde kommune Kommunikasjonsstrategi 2015 2022 1. Innledning Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen

Detaljer

Vårt målbilde med et klinisk perspek.v. Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital

Vårt målbilde med et klinisk perspek.v. Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital Vårt målbilde med et klinisk perspek.v Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital Én innbygger én journal Arbeidsmøte på Stjørdal, 13. oktober 2014 1 Trygghet Respekt Kvalitet Samarbeid

Detaljer

Digitale adresser Kontakt- og reservasjonsregisteret. Adresseseminaret 10.09.14 Helge Bang, Difi

Digitale adresser Kontakt- og reservasjonsregisteret. Adresseseminaret 10.09.14 Helge Bang, Difi Digitale adresser Kontakt- og reservasjonsregisteret Adresseseminaret 10.09.14 Helge Bang, Difi Bakgrunn Digital kommunikasjon som hovedregel Det er den offentlige virksomhet som bestemmer om den skal

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Produktivitetskommisjon en 19.05.2015

Produktivitetskommisjon en 19.05.2015 Produktivitetskommisjon en 19.05.2015 Roger Schjerva Sjeføkonom IKT-Norge IKT løfter produktiviteten i Norge Hvor står vi? Mest omfattende måling av landenes IKT-modenhet (55 kriterier innenfor 10 hovedområder)

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer