STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjon Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Postboks 84, 2341 Løten Telefon: E-post: Org.nr: MVA 1

2 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Styring av IKT-satsningen i Hedmark fylkeskommune». Rapportutkastet har vært sendt på høring til fylkesrådet i Hedmark fylkeskommune. Fylkesrådets høringsuttalelse fremkommer av kapittel 13 i rapporten. Rapporten, som utgjør prosjektets sluttprodukt, leveres herved til revisjonens oppdragsgiver, kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Laila Irene Stenseth har vært utøvende revisor for dette prosjektet og har ført rapporten i pennen. Jo Erik Skjeggestad har vært oppdragsansvarlig revisor for prosjektet og har kvalitetssikret arbeidet. Hedmark Revisjon IKS ønsker å takke prosjektets kontaktperson for nødvendig tilrettelegging og bistand i prosjektforløpet. Vi benytter også anledningen til å takke samtlige respondenter i intervjuundersøkelsen. Til tross for en travel hverdag har alle med velvillighet stilt opp til intervju noe som har vært avgjørende for prosjektets progresjon. Videre takker vi kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune for oppdraget. Løten, den 9. september Jo Erik Skjeggestad Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Laila Irene Stenseth Utøvende forvaltningsrevisor 2

3 Innholdsfortegnelse Styring av IKT-satsningen i Hedmark fylkeskommune 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN FOR PROSJEKTET FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER AVGRENSNINGER METODE FOR REVISJONEN RELIABILITET OG VALIDITET BAKGRUNNSINFORMASJON Kort om nasjonal satsning på IKT Kort om fylkeskommunens organisering og utvalgte enheter Fylkeskommunale planer, mål, strategidokumenter og reglementer PROBLEMSTILLING 1 - NASJONAL SATSNING PÅ IKT OG VEDTATT IT-STRATEGI REVISJONSKRITERIER ekommune DATA OG FUNN - NASJONAL SATSNING PÅ IKT OG VEDTATT IT-STRATEGI Øverste ledelse har kompetanse til å lede arbeidet med å utvikle en IKT-strategi Strategisk IKT-planlegging og fylkeskommunens overordnede målsettinger Fylkeskommunens folkevalgte og IKT IKT-anskaffelse og evne til å samhandle og kommunisere med øvrige systemer Selvbetjeningsløsninger for de mest brukte tjenestene Alternative måter å kommunisere med fylkeskommunen på Digitale kanaler for dialog mellom innbyggere, fylkeskommunen og folkevalgte Strategi for håndtering av sosiale medier IKT i strategier og planverket for videregående opplæring Bruk av digitale verktøy og læringsressurser i den daglige undervisningen Digitale læringsressurser Tannhelsetjenesten journalsystem og Norm for informasjonssikkerhet IKT sikkerhet REVISORS VURDERING - NASJONAL SATSNING PÅ IKT OG VEDTATT IT-STRATEGI Øverste ledelse har kompetanse til å lede arbeidet med å utvikle en IKT-strategi Strategisk IKT-planlegging og fylkeskommunens overordnede målsettinger Fylkeskommunens folkevalgte og IKT IKT-anskaffelse og evne til å samhandle og kommunisere med øvrige systemer Selvbetjeningsløsninger for de mest brukte tjenestene

4 7.3.6 Alternative måter å kommunisere med fylkeskommunen på Digitale kanaler for dialog mellom innbyggere, fylkeskommunen og folkevalgte Strategi for håndtering av sosiale medier IKT i strategier og planverket for videregående opplæring Bruk av digitale verktøy og læringsressurser i den daglige undervisningen Digitale læringsressurser Tannhelsetjenestens journalsystem og Norm for informasjonssikkerhet IKT sikkerhet PROBLEMSTILLING 2 HENSIKTSMESSIG ORGANISERING REVISJONSKRITERIER DATA OG FUNN - HENSIKTSMESSIG ORGANISERING IKT arbeidet er forankret i Hedmark fylkeskommunes øverste ledelse Hedmark fylkeskommune har utarbeidet planer som er dekkende for IKT-området Ansvars- og arbeidsdeling på IKT-området er oversiktlig og kjent Tiltak gjennomføres i henhold til utarbeidede planer Hedmark fylkeskommune har etablert hensiktsmessig rapportering på IKT-området REVISORS VURDERING - HENSIKTSMESSIG ORGANISERING IKT arbeidet er forankret i Hedmark fylkeskommunes øverste ledelse Hedmark fylkeskommune har utarbeidet planer som er dekkende for IKT-området Ansvars- og arbeidsdeling på IKT-området er oversiktlig og kjent Tiltak gjennomføres i henhold til utarbeidede planer Hedmark fylkeskommune har etablert hensiktsmessig rapportering på IKT-området PROBLEMSTILLING 3 RETT KOMPETANSE REVISJONSKRITERIER DATA OG FUNN RETT KOMPETANSE Tiltak for å sikre ledere strategisk IKT-kompetanse Strategi og planer for å sikre kompetanse på ulike nivåer Tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse på ulike nivåer REVISORS VURDERING RETT KOMPETANSE Tiltak for å sikre ledere strategisk IKT-kompetanse Strategi og planer for å sikre kompetanse på ulike nivåer Tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse PROBLEMSTILLING 4 INTEGRERING AV TILTAK I ORGANISASJONEN BAKGRUNNSINFORMASJON REVISJONSKRITERIER DATA OG FUNN

5 ERP-prosjektet Elektronisk arkiv og dokumenthåndtering Innføring av ny internettløsning Innføring av ny intranettløsning REVISORS VURDERING ERP-prosjektet Elektronisk arkiv og dokumenthåndtering Innføring av ny internettløsning Innføring av ny intranettløsning KONKLUSJON NASJONAL SATSNING PÅ IKT OG VEDTATT IT-STRATEGI HENSIKTSMESSIG ORGANISERING RETT KOMPETANSE INTEGRERING AV TILTAK I ORGANISASJONEN ANBEFALINGER FYLKESRÅDETS HØRINGSUTTALELSE REVISORS KOMMENTARER TIL HØRINGSUTTALELSEN LITTERATURLISTE VEDLEGG A: KOBLINGSSKJEMA... I 16 VEDLEGG B: OVERSIKT OVER DOKUMENTER... III 16.1 VEDLEGG B1: INNFØRING AV ELEKTRONISK ARKIV OG DOKUMENTHÅNDTERING... IV 17 VEDLEGG C: INTERVJUGUIDE / TEMAOVERSIKT... VII 5

6 1 Sammendrag Kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune bestilte den 4. juni 2013 i sak nr. 12/2013 en foranalyse fra Hedmark Revisjon IKS om IKT-området i fylkeskommunen. Kontrollutvalget behandlet den , sak 20/2013 foranalysen og vedtok å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende IKT-området i Hedmark fylkeskommune. Prosjektplanen ble lagt frem for og godkjent av kontrollutvalget i møte , sak 24/13. Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere om den overordnede styringen av IKT satsningen i Hedmark fylkeskommune er tilfredsstillende. Dette er belyst gjennom å besvare følgende problemstillinger: 1. I hvilken grad følger Hedmark fylkeskommune opp nasjonal satsning på IKT og vedtatt ITstrategi for fylkeskommunen? 2. Er IKT arbeidet i fylkeskommunen organisert på en hensiktsmessig måte? 3. Hvordan sikrer Hedmark fylkeskommune at man har rett kompetanse på området? 4. Hvordan sikrer Hedmark fylkeskommune at nye tiltak integreres i organisasjonen? Prosjektet har hatt en overordnet og generell synsvinkel, og har konsentrert seg om strategi, ledelse og kompetanse, samordning og standardisering av IKT-løsninger, tilgjengelighet og digitalisering, IKT i forhold til fylkeskommunens oppgaver innen utdanning (dvs. videregående opplæring) og helse, og tannhelse og IKT sikkerhet på overordnet nivå. Prosjektet omfatter ikke personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet, sentral og lokal infrastruktur, fysisk sikring av data, tilgang til systemer og andre tekniske tiltak som skal bidra til IKT sikkerhet. Videre har prosjektet ikke omfattet driftstiltak knyttet til IKT, eller implementering av slike. Vi har benyttet dokumentstudier i kombinasjon med kvalitative intervjuer for å innhente data. Vi har innhentet og gjennomgått en rekke dokumenter fra Hedmark fylkeskommune, jf. vedlegg B. Videre har vi gjennomført til sammen 17 kvalitative intervjuer med ledere og nøkkelpersonell i sentraladministrasjonen og ved utvalgte enheter og virksomheter. Alle data har blitt verifisert. Referat fra intervjuene er gjennomgått og bekreftet av respondentene, og data knyttet til dokumentstudiene er gjennomgått og bekreftet av fylkesadministrasjonen. Prosjektet er gjennomført i samsvar med Norges kommunerevisorforbund sin standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Hovedkonklusjoner og anbefalinger: Problemstilling 1: I hvilken grad følger Hedmark fylkeskommune opp nasjonal satsning på IKT og vedtatt IT-strategi for fylkeskommunen? Hedmark fylkeskommune følger opp nasjonal satsning på IKT på mange områder. Det er likevel noen områder hvor fylkeskommunen har en vei å gå. Dette gjelder blant annet: Strategisk IKT planlegging og bruk av IKT Arbeide med selvbetjente, elektroniske skjemaer og løsninger 6

7 Gjeldende IT-strategi ( ) har ikke vært gjenstand for oppfølging og rullering fra Hedmark fylkeskommune sin side. Ny overordnet IT-strategi er under utarbeidelse. Denne ble sendt på høring i april 2013, og er foreløpig ikke vedtatt av fylkesrådet (05.09.). Med bakgrunn i ovenstående konklusjon bør fylkesrådet (og fylkesdirektøren): 1. sørge for at arbeidet med å utvikle og fastsette ny IT-strategi prioriteres og sluttføres. 2. sørge for at IKT-planlegging, digitalisering og målsettinger knyttet til IKT synliggjøres i Hedmark fylkeskommunes planer, samt at det blir gjennomført tilstrekkelig strategisk IKTplanlegging. 3. vurdere om Hedmark fylkeskommune kan etablere flere selvbetjeningsløsninger. Problemstilling 2: Er IKT arbeidet i fylkeskommunen organisert på en hensiktsmessig måte? IKT arbeidet i Hedmark fylkeskommune er organisert slik at det fungerer hensiktsmessig. Det er imidlertid forbedringsmuligheter når det gjelder å: Involvere fylkesrådet i utviklingsprosjekter knyttet til IKT, noe som i større grad vi gi forankring på øverste, administrative nivå Orientere fylkestinget om IKT-arbeidet i fylkeskommunen Sørge for at fylkeskommunens planverk også omhandler IKT området, samt at det rapporteres på status for mål og delmål i planverket. Det bør også vurderes om oppgave- og ansvarsfordeling mellom sentral IKT-avdeling, Fagenheten VGO, pedagogisk leder på de videregående skoler og IT-ansvarlig på videregående skoler er tilstrekkelig avklart og dokumentert. Med bakgrunn i ovenstående bør fylkesrådet (og fylkesdirektøren) vurdere: 4. i hvilke tilfeller fylkesrådet skal involveres i utviklingsprosjekter knyttet til IKT og digitalisering, samt i hvilke tilfeller fylkestinget bør orienteres om utviklingsprosjekter knyttet til IKT og digitalisering. 5. om ansvars- og oppgavefordelingen mellom sentral IKT-avdeling, Fagenhet VGO, pedagogisk leder på de videregående skoler og IT-ansvarlig på videregående skoler er tilstrekkelig avklart og dokumentert. Anbefaling nr. 2 under problemstilling 1 er også er aktuell for denne problemstillingen. Problemstilling 3: Hvordan sikrer Hedmark fylkeskommune at man har rett kompetanse på området? Hedmark fylkeskommune er opptatt av å sikre rett kompetanse på området. Området er krevende og må følges opp kontinuerlig. Det er blant annet et forbedringspotensial når det gjelder oppfølging av at ledere sikres tilstrekkelig, strategisk IKT kompetanse. Med bakgrunn i ovenstående bør fylkesrådet (og fylkesdirektøren) vurdere 6. om det har vært tilstrekkelig fokus på tiltak for å sikre ledere strategisk IKT kompetanse. 7

8 Problemstilling 4: Hvordan sikrer Hedmark fylkeskommune at nye tiltak integreres i organisasjonen? For å besvare denne problemstillingen har vi vurdert fire utvalgte tiltak opp mot konkrete revisjonskriterier. Hedmark fylkeskommune har utarbeidet verktøy i form av prosjekthåndbok, som bidrar til å håndtere integrering av tiltak i organisasjonen. Det vil være forskjell på utviklingstiltak og driftstiltak. Det er utfordrende å få avsatt tid til opplæring og tilpasning av interne rutiner når nye tiltak innføres. Det fire tiltakene som er gjennomgått viser at Hedmark fylkeskommune for disse konkrete tiltakene har hatt en planmessig integrering. Hedmark Revisjon IKS har ikke konkrete anbefalinger knyttet til problemstilling 4. 8

9 2 Bakgrunn for prosjektet Styring av IKT-satsningen i Hedmark fylkeskommune I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004, skal kontrollutvalget påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i forskriften. I Plan for forvaltningsrevisjon Hedmark fylkeskommune , behandlet i kontrollutvalget 13. november 2012, sak nr. 30/2012 er IKT 1 området et prioritert område for forvaltningsrevisjon. Den 4. juni 2013 i sak nr. 12/2013 fattet kontrollutvalget følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller en foranalyse fra Hedmark Revisjon IKS om IKT-området i fylkeskommunen slik at denne kan behandles på neste møte i kontrollutvalget Hedmark Revisjon IKS utarbeidet en foranalyserapport. Denne ble behandlet i Kontrollutvalgsmøte , sak 20/2013. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende IKT-området i Hedmark fylkeskommune. 2. Revisjonen utarbeider en prosjektplan som blir presentert på neste møte i kontrollutvalget. Prosjektplanen ble lagt frem i møte , sak 24/13 og kontrollutvalget vedtok følgende: 1 Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen «Styring av IKT-satsningen i Hedmark fylkeskommune». 2 Formålet med undersøkelsen er å vurdere om den overordnede styringen av IKT satsningen i Hedmark fylkeskommune er tilfredsstillende, der følgende problemstillinger ønskes belyst: a I hvilken grad følger Hedmark fylkeskommune opp nasjonal satsning på IKT og vedtatt IT-strategi for fylkeskommunen? b Er IKT arbeidet i fylkeskommunen organisert på en hensiktsmessig måte? c Hvordan sikrer Hedmark fylkeskommune at man har rett kompetanse på området? d Hvordan sikrer Hedmark fylkeskommune at nye tiltak integreres i organisasjonen? 3 Formål og problemstillinger Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere om den overordnede styringen av IKT satsningen i Hedmark fylkeskommune er tilfredsstillende. Formålet belyses ved å besvare følgende problemstillinger: 1. I hvilken grad følger Hedmark fylkeskommune opp nasjonal satsning på IKT og vedtatt IT-strategi for fylkeskommunen? 2. Er IKT arbeidet i fylkeskommunen organisert på en hensiktsmessig måte? 3. Hvordan sikrer Hedmark fylkeskommune at man har rett kompetanse på området? 4. Hvordan sikrer Hedmark fylkeskommune at nye tiltak integreres i organisasjonen? 1 Teknologi som gjør det mulig å samle inn, lagre, behandle, kommunisere, visualisere og bruke data og informasjon på en elektronisk form. 9

10 4 Avgrensninger Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet omfatter fylkeskommunens organisering og mål på IKTområdet. Det vil også omfatte gjennomføring av tiltak for å nå fastsatte mål. Prosjektet har en overordnet og generell synsvinkel, og vil konsentrere seg om: 1. Strategi, ledelse og kompetanse 2. Samordning og standardisering av IKT-løsninger 3. Tilgjengelighet og digitalisering 4. IKT i forhold til fylkeskommunens oppgaver innen utdanning og helse, dvs. videregående opplæring og tannhelse 5. IKT sikkerhet på overordnet nivå Forvaltningsrevisjonsprosjektet vil, uten å gå ned i detaljer, berøre: 6. Arkiv og dokumenthåndtering 7. Geodata 2 Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet omfatter ikke: 8. Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet 9. Sentral og lokal infrastruktur, fysisk sikring av data, tilgang til systemer og andre tekniske tiltak som skal bidra til IKT sikkerhet. Forvaltningsrevisjonsprosjektet omfatter ikke driftstiltak knyttet til IKT, eller implementering av slike, jf. problemstilling 4. 5 Metode for revisjonen Valg av metode vil variere etter formålet med forvaltningsrevisjonen og hvilke problemstillinger man ønsker svar på. I denne forvaltningsrevisjonen har vi vurdert det som mest relevant å benytte dokumentstudier i kombinasjon med kvalitative intervjuer. I tilknytning til dette prosjektet har vi innhentet og gjennomgått en rekke dokumenter fra Hedmark fylkeskommune. Oversikt over dokumenter fremkommer i vedlegg B. Videre har vi gjennomført til sammen 17 kvalitative intervjuer med ledere og nøkkelpersonell i sentraladministrasjonen og ved utvalgte enheter og virksomheter. Dette er nærmere omtalt i kapittel 5.1 Reliabilitet og validitet. Alle fakta har blitt verifisert. Referat fra intervjuene er gjennomgått og bekreftet av respondentene, og data knyttet til dokumentstudiene er gjennomgått og bekreftet av fylkesadministrasjonen. Prosjektet er gjennomført i samsvar med Norges kommunerevisorforbund sin standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). 5.1 Reliabilitet og validitet 2 jf. stortingsmelding nr. 30 ( ) 10

11 Reliabilitet og validitet er sentrale begreper i kvalitetssikringen av forvaltningsrevisjoner og undersøkelser. I det følgende drøftes sider ved forvaltningsrevisjonens reliabilitet og validitet. Reliabilitet: En undersøkelses reliabilitet bestemmes av hvordan målingene er gjort og hvor nøyaktig en er i den videre behandlingen av dataene (Holme og Solvang: 1996). For å sikre undersøkelsens reliabilitet er det viktig å være nøye i nedtegnelsen av dataene. Derfor har to representanter fra revisjonen deltatt både på oppstartsmøtet og under intervjuene. Mens den ene har foretatt selve intervjuutspørringen, har den andre sørget for å nedtegne dataene korrekt. På denne måten søkes det å sikre en forsvarlig gjengivelse av dataene. For å sikre at respondentene kjenner seg igjen i de nedtegnede intervjudataene er referatene forelagt respondentene til verifisering. For at intervjusituasjonen skal oppleves så naturlig som mulig vektlegges det at intervjuene skal foregå på et rolig sted og at respondentene skal få snakke relativt fritt. En fordel med de kvalitative intervjuene er nettopp muligheten til å snakke relativt fritt. Imidlertid er det nødvendig med en viss struktur på intervjuene. Det er utviklet oversikter over de sentrale temaene og spørsmålene for undersøkelsen, jf. vedlegg C. Det bidrar til å unngå at sentrale spørsmål uteblir. Videre forenkler det analysearbeidet. Når det stilles spørsmål om bestemte temaer, blir det enklere å kategorisere og tolke dataene ut ifra dette. Hvilke spørsmål som stilles til hver enkelt respondent vil imidlertid variere noe, jf. deres ulike posisjoner og roller. Fleksibilitet er som Thagaard (1998) fremhever, viktig for å knytte spørsmålene til den enkelte respondents forutsetninger. Det er lagt vekt på å sikre at rapportens opplysninger stemmer overens med mottatte opplysninger og innhentede dokumenter, herunder innsamlede prosjektdata. Forvaltningsrevisjonsrapporten har blitt underlagt intern kvalitetssikring i samsvar med Hedmark Revisjon IKS sine rutiner for intern kvalitetskontroll av forvaltningsrevisjonsprosjekter. Validitet: Validiteten sier noe om hvor gyldige eller relevante dataene er for det en søker å undersøke (Eriksen m.fl.: 2000). En fordel med den kvalitative intervjuundersøkelsen er at den sikrer høy begrepsvaliditet, hvilket omhandler at en faktisk måler det en søker å måle. Det er nemlig intervjuobjektene som i stor grad definerer hva som er den «riktige» forståelsen av fenomenet (Jacobsen: 2005). Det kvalitative intervjuet påtvinger ikke respondentene faste svaralternativer som et kvantitativt spørreskjema. Ved å stille utdypende spørsmål kan man således styrke muligheten for å avklare eventuelle misforståelser (Larsen: 2007). For å forenkle analyse- og kategoriseringsarbeidet har det imidlertid blitt valgt å strukturere intervjuene i temagrupper (jf. vedlegg C). Intervjuene «flyter altså ikke helt fritt». Selv om det kvalitative intervjuet er egnet til å sikre høy begrepsvaliditet, er det ikke like egnet til generalisering. Den kvalitative metoden vektlegger detaljer, nyanserikdom og det unike ved hver enkelt respondent (Jacobsen: 2005). En styrke ved metoden er at den er egnet til å oppnå nærhet og dybde på et avgrenset område (Ryen: 2002). Metoden kan være egnet til å undersøke komplekse problemer (Dahler-Larsen: 2002). En mulig svakhet med metoden er imidlertid at den kan være lite egnet til generalisering. En konsekvens av bruk av kvalitativ metode er at det kan bli problemer med representativiteten og dermed også muligheten til å generalisere (Bryman: 2004). 11

12 I denne forvaltningsrevisjonene har vi valgt ut respondenter med ulike roller og funksjoner fra strategisk ledelse, fag-, stab- og serviceenhet, virksomheter og fylkeskommunalt foretak. Vi har valgt ut respondenter fra: Fylkesdirektøren Videregående opplæring Kultur-, bibliotek og kompetanse Samferdsel, kulturminner og plan Kommunikasjon Økonomi Arkiv IKT Tre videregående skoler Fylkestannlegen Hedmark Trafikk FKF Det er gjennomført til sammen17 kvalitative intervjuer. Det er lagt vekt på å velge ut respondenter fra ulike enheter og virksomheter, samtidig som de har ulike roller og funksjoner i Hedmark fylkeskommune. Revisor anser derfor at den kvalitative metodetilnærmingen kombinert med dokumentanalyse, gir tilstrekkelig grunnlag for å kunne besvare prosjektets problemstillinger. 6 Bakgrunnsinformasjon Kort om nasjonal satsning på IKT Staten og Kommunenes sentralforbund (KS) har vært viktige premissgivere for kommunal sektor når det gjelder utviklingen på IKT området. Staten ved regjeringen Stoltenberg har lagt IKT til grunn som en viktig samfunnsressurs, blant annet i forbindelse med utvikling/fornying innen offentlig sektor. Dette arbeidet videreføres av regjeringen Solberg. For kommuner og fylkeskommuner har arbeidet blitt fulgt opp av KS. Tidligere fornyings- og administrasjonsdepartementet ønsket en samordning av offentlige IKT løsninger og at tilgjengelighet og universell utforming ble vektlagt. Kommunal og moderniseringsdepartementet i nåværende regjering er også opptatt av å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. KS er opptatt av IKT strategi, ledelse og kompetanse ute i kommuner og fylkeskommuner, og standardisering/arkitektur i forhold til IKT systemene som blir brukt. KS er videre opptatt av en utvikling av IKT på viktige samfunnsoppgaver som helsetjenester og utdanning. KS er også opptatt av IKT sikkerhet, interkommunalt IKT samarbeid og å utvikle gode systemer for innbyggerdialog og elektroniske tjenester, se for øvrig kapittel 7.1 Revisjonskriterier for problemstilling 1. 12

13 6.1.2 Kort om fylkeskommunens organisering og utvalgte enheter Kilde: Enheter og virksomheter som er valgt ut for intervju er markert med 13

14 Fylkestinget Fylkestinget er det øverste politisk valgte styret i Hedmark fylkeskommune. Fylkestinget består av representanter valgt ved direkte valg hvert fjerde år, og har den overordnede myndigheten i Hedmark fylkeskommune. Fylkestinget skal fatte vedtak om budsjetter, plansaker og skatter og avgifter. Øverste administrative ledelse Hedmark fylkeskommune har valgt å benytte parlamentarisk styringsmodell. Det innebærer at det er fylkesrådet som har det øverste administrative ansvaret i organisasjonen, og som står ansvarlig for administrasjonen overfor fylkestinget. Fylkesdirektøren en fylkesrådets koordinerende ledd mot administrasjonen, og har fått delegert fullmakt fra fylkesrådet til å ta beslutninger i alle saker som omhandler arbeidsgiverrollen og den daglige administrasjon. Dette innebærer at fylkesrådet først og fremst kan beskjeftige seg med politikk, og at fylkesrådets ledelse av administrasjonen i praksis skjer på overordnet plan. Stabsenheter Hedmark fylkeskommune har følgende stabsenheter: Strategisk stab har ansvar for regionalt planarbeid på strategisk nivå. Sekretariatet har sekretariat- og forkontoransvar for fylkesordføreren, fylkesrådet og fylkesdirektøren. Kommunikasjonsenheten skal være en rådgivningsenhet i forhold til ledelsen og fagenhetene, og skal være rådgivere og veiledere i forhold til hvordan kommunisere og informere på enkelt saker eller mer overordna områder, publisere artikler, oppdatere sider og utvikle sidene på internett, publisere artikler, oppdatere sider og utvikle sidene på intranett, lage og sende ut orienteringer og pressemeldinger, gi råd og hjelpe til med å organisere pressekonferanser, informasjonsmøter og orientering, lage brosjyrer, ansvar for gaveartikkelprogram og designprogram. Økonomi er fylkeskommunens enhet for økonomisk planlegging, oppfølging og rapportering. Personal- og organisasjon er en stabsavdeling 3 tilknyttet fylkesdirektørens kontor og har blant annet oppgaver som tilsettinger, oppsigelser, organisasjonsutvikling, personalforvaltning, personalforsikringer, inkluderende arbeidsliv, sentraladministrasjonens arbeidsmiljøutvalg, samarbeidsutvalget, fellesannonser, forhandlinger og drøftinger i henhold til avtaleverk, fortolkninger av lover og avtaler, likestilling, lønns- og personalsystem, personal- og lønnsstatistikk, personalutvikling, lederutvikling veiledning mv. I dette prosjektet har vi gjennomført kvalitative intervjuer med tre respondenter fra stabsenhetene Kommunikasjonsenheten, Personal- og organisasjon og Økonomi. Serviceenheter Hedmark fylkeskommune har følgende serviceenheter: 3 «en stabsavdeling» er tatt inn med bakgrunn av fylkesrådets høringsuttalelse fra fylkeskommunen, jf. kapittel

15 Arkivet skal dekke sentraladministrasjonen i Hedmark fylkeskommunes behov for dokumenthåndtering, allmennhetens behov for innsyn og tilgjengelighet og forskningsmessig og historisk verdi som kildegrunnlag for ettertiden IKT Avdelingen koordinerer IT-satsingen i Hedmark fylkeskommune, i tillegg til å utvikle og drifte fylkeskommunens IT-løsninger. Alle virksomhetene er knyttet sammen i et bredbåndsnett. IKT-avdelingen leverer løsninger til sentraladministrasjonen, de videregående skolene, Hedmark Trafikk 4, regionrådene, fylkestannklinikkene og fylkespolitikerne. Regnskap har ansvar for å føre regnskap i samsvar med lov og forskrift og at lønn utbetales i samsvar med lov og avtaleverk. Bedriftshelsetjenesten (BHT) i Hedmark fylkeskommune er fylkeskommunenes egenordning med lovpålagt verne- og helsepersonale. BHT arbeider etter Arbeidsmiljøloven 3-3 og etter forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste. I dette prosjektet har vi gjennomført kvalitative intervjuer med to respondenter fra serviceenhetene Arkiv og IKT. Fylkessjefsområder (fagenheter) Videregående opplæring skjer i videregående skoler, lærebedrifter og institusjoner. Fylkeskommunen har også ansvar for videregående opplæring for voksne. Kultur, bibliotek og kompetanse sitt hovedmål er gjennom kreativitet, kunnskap, samarbeid, veiledning og økonomiske virkemidler å nå målsettingene i Fylkesplanen, RUP, økonomiplan og årsbudsjett og å sette fokus på kultur og kompetanse som regional utviklingsaktør. Næring og nyskaping - Fylkeskommunene har en sentral rolle som pådriver og initiativtaker for å møte regionale utfordringer. Størsteparten av Kommunal- og moderniseringsdepartementets midler til distrikts- og regionalpolitikk går derfor gjennom fylkeskommunene. Målet er å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret, videreutvikle det mangfoldet som ligger i dette, og å fremme en balansert utvikling mellom by og land. Samferdsel, kulturminner og plan har oppgaver innenfor fagområdene samferdsel, plan og kulturvern. Fagområdene har adskilte faglige ledere og bemannes av saksbehandlende rådgivere med tilpasset bakgrunn og erfaring. Internasjonalt samarbeid - Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør ønsker å bidra til økt verdiskaping og vekst. Internasjonalisering og grenseoverskridende samarbeid er virkemidler Hedmark fylkeskommune benytter i dette arbeidet. Hedmark fylkeskommune arbeider internasjonalt gjennom program- og fondsforvaltning, deltakelse i prosjekter og programmer, medlemskap i nettverk og organisasjoner, og i samarbeid med lokale og regionale Hedmarksaktører. 4 Fra fylkesrådets høringsuttalelse: «Når det gjelder Hedmark Trafikk, så benytter de en del støttefunksjoner i sentraladministrasjonen, blant annet IKT-driftstjenester. Foretakets strategiske IKT-satsing er imidlertid en sak for foretaket selv.» Tjenester som ikke lenger leveres til kommuner og fylkeskommuner er fjernet, jf. høringsuttalelsen i kapittel

16 I dette prosjektet har valgt ut en fylkessjef, en avdelingssjef og en øvrig respondent fra tre av de ovenstående fylkessjefsområdene (fagenhetene). Virksomheter Hedmark fylkeskommune har tre virksomhetsområder. Dette er: Videregående skoler med tilsammen 14 videregående skoler Tannhelsetjenesten som er ledet av fylkestannlegen med stab. Den ytre tjenesten er delt i tre distrikter som ledes av hver sin overtannlege. Distriktene har tilsammen 22 tannklinikker og 6 biklinikker i sykehjem. Eiendom og Innkjøp som har eieransvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av fylkeskommunens bygninger og eiendommer. Eiendom og Innkjøp har også ansvaret for servicefunksjoner i Fylkeshuset, samt fylkeskommunens sentrale Innkjøpsfunksjon. I dette prosjektet har vi valgt ut tre videregående skole, med rektor og IT-ansvarlig for kvalitative intervjuer. I tillegg har vi intervjuet fylkestannlegen. Hedmark Trafikk FKF Hedmark Trafikk FKF ble opprettet som et fylkeskommunalt foretak i 2000, og har: ansvaret for utvikling og markedsføring av kollektivtilbudet i Hedmark som hovedområder samordning, drift og kjøp av transporttjenester i Hedmark også overordnet ansvar for ruteplanlegging og markedsføring av kollektivtilbudet i Hedmark I dette prosjektet har vi også gjennomført kvalitativt intervju med administrerende direktør hos Hedmark Trafikk FKF Fylkeskommunale planer, mål, strategidokumenter og reglementer Regional planstrategi (2020) Regional planstrategi er det gjeldende overordnede planverktøyet og avløste tradisjonell fylkesplanlegging ved ikrafttredelse av ny planlov 1. juli Regional planstrategi skal i følge Fylkesrådets forord «være et viktig styringsverktøy for utviklingen av Hedmark i de kommende år. Den skal binde sammen nasjonal, regional og lokal politikk for derigjennom å gi et best mulig grunnlag for vekst i fylket.» Planstrategiens fire satsningsområder er: 1. Kompetanse og næringsutvikling omfatter erfaringsbasert kunnskap, formalkunnskap og utdanning sett i sammenheng med innovasjon og næringsutvikling 2. Infrastruktur a. Den fysiske infrastrukturen som omhandler transportsystem som veier, jernbane og buss- og taxitilbud. b. Tilgang til bredbånd og god kapasitet på elektronisk kommunikasjon er en del av infrastrukturen. 3. Attraktivitet 4. Klima, energi og naturressurs 16

17 Ambisjonene i planstrategien er krevende å realisere, og samarbeid er fastlagt som et avgjørende prinsipp for å kunne nå ambisjonen. Regionale planer Med utgangspunkt i planstrategien, kan det utarbeides ulike regionale planer. Regional planstrategi og regionale planer erstatter tidligere fylkesplan og handlingsprogram. Sammenhengen i planhierarkiet (med utgangspunkt i samferdsel): kan framstilles slik: Figur 1 Kilde: Regional plan for samferdsel , side 17 Regional samferdselsplan peker blant annet på at fleksible overgangsordninger mellom ulike kollektivtilbud og samarbeid over fylkesgrensene blir viktig for å øke andelen reiser med kollektivtransport. Regionalplan for opplevelsesnæringene i Hedmark 2012 (17) som nevner at «Det finnes i dag gode muligheter for å benytte seg av IKT og digitale medier i forbindelse med opplevelsesutvikling. Et arbeid som er verdt å nevne her er I-speed, et Interregprosjekt med fokus på innovative IKT-løsninger og digitale medier for en konkurransedyktig og bærekraftig europeisk turistsektor.» 17

18 Økonomiplan, årsbudsjett og virksomhetsplaner (målstruktur) I den regionale planstrategien fremkommer de fire satsningsområdene. I økonomiplan og årsbudsjett finner vi overordnede mål, hovedmål, delmål og resultatindikatorer. I virksomhetsplanen for de enkelte tjenesteområdene finner vi tiltak og aktiviteter. På side 9 i økonomiplanen for 2017 er det tatt inn en tabell som viser fylkeskommunens overordnede mål med tilhørende hovedmål gruppert etter satsningsområder. Her fremkommer det også frem hvilken hovedtjeneste som har ansvar for det enkelte hovedmålet og i hvilket kapittel denne hovedtjenesten er omtalt. For den enkelte hovedtjeneste er det videre tatt inn tabell som viser hovedmål, delmål og resultatindikatorer, samt forrige års resultat, måltall og målehyppighet. Se eksempelvis tabell på side 84 for hovedtjeneste Kultur. Kort om aktuelle strategidokumenter Overordnet IT-strategi er Hedmark fylkeskommunes gjeldende IT-strategi. I tilknytning til forvaltningsrevisjonen har vi fått opplyst at denne ikke blir brukt. Årsaken er at den er utgått på dato, og at det er satt i gang et arbeid med å utarbeide ny, oppdatert IT-strategi. Høringsutkastet er datert Vi er ikke kjent med at ny IT-strategi er fastsatt på det tidspunkt hvor denne rapporten skrives. Hedmark fylkeskommune utarbeidet strategi for kommunikasjon, revidert 1. mars. For detaljer knyttet til ovenstående dokumenter, viser vi til de aktuelle dokumentene. 18

19 7 Problemstilling 1 - Nasjonal satsning på IKT og vedtatt IT-strategi Problemstilling 1: I hvilken grad følger Hedmark fylkeskommune opp nasjonal satsning på IKT og vedtatt IT-strategi for fylkeskommunen? 7.1 Revisjonskriterier Revisjonskriterier skal begrunnes i/utledes av autoritative kilder innenfor det reviderte området. Autoritative kilder kan være lover, forskrifter, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak/mål/føringer, administrative retningslinjer/mål/føringer, statlige føringer/veiledere, andre myndigheters praksis, teori og reelle hensyn som vurderinger av hva som er rimelig/ formålstjenlig/effektivt. Revisjonskriteriene utledes med utgangspunkt i problemstillingene og danner grunnlaget for hva de innsamlede data vurderes opp mot. I og med at revisjonskriteriene er uttrykk for en norm eller et ideal for hvordan tilstanden bør være på området, danner kriteriene også utgangspunkt for revisjonens anbefalinger. Det vi har omtalt i dette avsnittet gjelder generelt, men gjentas ikke under revisjonskriterier for problemstilling to, tre og fire. Ved utledning av revisjonskriterier for problemstilling 1 har vi tatt utgangspunkt i: St.meld. nr. 17 Eit informasjonssamfunn for alle ( ) enorge 2009 det digitale spranget (Moderniseringsdepartementet, 2009) Meld.St. 23 Digital agenda for Norge IKT for vekst og verdiskapning ( ) ekommune 2012 lokal digital agenda (KS, 2012) Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner (KS) Overordnet IT-strategi for Hedmark fylkeskommune. Oppdatert IT-strategi er under utarbeidelse jf. høringsutkast datert I St.meld. nr. 17 Eit informasjonssamfunn for alle pekes det på at IKT er grenseoverskridende og at IKT griper inn på alle sektorer og samfunnsområder. Videre fremkommer det at dersom det er vilje til koordinering, gir det store muligheter for gevinster ved å samordne utnyttelsen av samfunnets felles ressurser. Fornying og effektivisering av offentlig sektor skal bidra til bedre tjenester til innbyggerne og næringsliv. Det legges vekt på at universelt utformede løsninger skal foretrekkes, og at offentlig forvaltning skal ha gode og standardiserte løsninger som brukeren kan nå når han / hun selv ønsker det. Det legges videre vekt på at lærere og elever skal ha tilgang til PC og internett. Det er et uttalt mål å øke bruken av digitale læremidler. Norsk skole skal være en foregangsskole i bruk av IKT i undervisning og læring. Regjeringen har som ambisjon at brukerne skal møte en åpen, tilgjengelig og sammenhengende offentlig sektor som tilbyr helhetlige og fullstendige digitale tjenester gjennom gode selvbetjeningsløsninger. Regjeringen ønsker å frigjøre ressurser gjennom bruk av IKT, og legge til rette for en døgnåpen elektronisk forvaltning. Hovedprinsippet skal være etablering av tverrsektorielle fellesløsninger med felles arkitekturprinsipp for IKT-løsningene i offentlig sektor. Samtidig legger regjeringen vekt på IKT-trygghet og personvern. 19

20 I enorge 2009 det digitale spranget omtales følgende tre hovedtemaer: 1. Enkeltmennesket i det digitale Norge 2. Innovasjon og vekst i norsk næringsliv 3. En samordnet og brukertilpasset offentlig sektor I pkt. 3 En samordnet og brukertilpasset offentlig sektor står det at regjeringen har to hovedmål med moderniseringsarbeidet: 1. å gjøre borgernes møte med det offentlige enklere 2. å frigjøre ressurser for å styrke velferdstilbudet IT er et verktøy for å nå hovedmålene. Dokumentet inneholder mål knyttet til digital samhandling i offentlig sektor, bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode og sikre gevinstrealisering og nye måter å arbeide på. Detaljerte mål fra enorge 2009 er ikke nærmere omtalt her. I Meld.St. 23 Digital agenda for Norge IKT for vekst og verdiskapning finner vi daværende regjerings hovedmål som er at Norge som samfunn skal utnytte mulighetene IKT og internett gir for verdiskapning og innovasjon. Myndighetene skal normalt ikke favorisere bestemte teknologier, prosesser eller produksjonsmåter. Åpent, tilgjengelige, internasjonale standarder skal være utgangspunktet. Prinsipper for IKT-politikken er omtalt, herunder Norge på nett, Den digitale revolusjon og Fundamentet for vekst og gjennomføring. Offentlig IKT-politikk og IKT-planer må ses i sammenheng. Samarbeid mellom staten og kommunesektoren er viktig for å få etablert helhetlige elektroniske tjenester. KS-dokumentet ekommune 2012 er en videreføring av ekommune 2009 Det digitale spranget, og skal være en støtte for kommuner og fylkeskommuner i utviklingen av egne målsettinger og strategier for bruk av IT i tiden fremover ekommune 2012 Visjonen for ekommune 2012 er: Norske kommuner og fylkeskommuner skal være blant de fremste i verden på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning. ekommune 2012 omtaler mål på en rekke områder. I tilknytning til foranalyse og diskusjoner knyttet til bestilling av prosjektet har kontrollutvalget, ut fra risiko og vesentlighetsbetraktninger vært opptatt av følgende temaer, jf. prosjektplan: 1. Strategi, ledelse og kompetanseutvikling, jf. kapittel 18 og 19 i ekommune Samordning og standardisering av IKT løsninger, jf. kapittel 13 og 14 i ekommune Tilgjengelighet og digitalisering innbyggerdialog og elektroniske tjenester, jf. kapittel 3 og 4 i ekommune Spesiell satsning på IKT i forhold til fylkeskommunens oppgaver innen utdanning og helse, jf. kapittel 5 og 7 i ekommune IKT - sikkerhet, jf. kapittel 11 i ekommune Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet fokuserer således på ovenstående temaer. 20

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Vedlegg til sak om revidering av ekommune 2012

Vedlegg til sak om revidering av ekommune 2012 Vedlegg til sak om revidering av ekommune 2012 ekommune 2012 Originale mål og tiltak Reviderte mål og tiltak Kommentar Kapittel 3 Lokaldemokra ti og deltakelse i informasjonssamfunnet 1 I løpet av 2009

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

E-forvaltning - anno 2014

E-forvaltning - anno 2014 E-forvaltning - anno 2014 1 E-forvaltningsforskriften Ny eforvaltningsforskrift trådte i kraft 7. februar 2014 Lovendringer fra samtykke til reservasjonsrett Før måtte du gi et aktivt samtykke for at en

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Styring av IKT-satsningen i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Styring av IKT-satsningen i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/10581-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Styring av IKT-satsningen i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling"

Forvaltningsrevisjonsrapporten IKT-sikkerhet, drift og utvikling Saknr. 16/15512-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken frem for

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Eidskog kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Teknologiforum for Norge Digitalt Line Richardsen Fagleder Digitalisering, KS KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Tre elementer i digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Vedlegg til brev fra KMD til forvaltningen Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Styret i D-IKT behandlet saken i sitt møte den , og vedtok å avgi vedlagte høringsuttalelse.

Styret i D-IKT behandlet saken i sitt møte den , og vedtok å avgi vedlagte høringsuttalelse. Vår referanse: HavHau Arkivkode: 08/11702 Sted: Drammen Dato: 25.09.08 Deres referanse: 20070103425 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg Tjenesteutvikling digitalt førstevalg D I G I TA L D Ø G N Å P E N F O R VA LT N I N G - N Y P O R TA L LØ S N I N G F O R F O S E N KO M M U N E N E V/ P R O S J E K T L E D E R E I R I N F O L D E F

Detaljer

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Normal måte for produksjon av IT-strategi? It-avdelingen avholder

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/796-19 Dato: 4.11.14 DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling"

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten IKT-sikkerhet, drift og utvikling Saknr. 17/4005-1 Saksbehandler: Kari Lousie Hovland Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag Versjon 6 25.08.2014 Som ansvarlig for regjeringens IKT- og fornyingspolitikk, skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdere departementenes

Detaljer

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Detaljer

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 1 Innlegget er basert på FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert

Detaljer

Regjeringens politikk for åpne standarder og fri programvare

Regjeringens politikk for åpne standarder og fri programvare Regjeringens politikk for åpne standarder og fri programvare esam-konferansen - Oslo, 9.-10. februar 2006 Jørund Leknes, politisk rådgiver Utfordringer og muligheter Vil utviklingen av det nye informasjonssamfunnet

Detaljer

Hva mener KS om digitalisering? KS` interessepolitiske posisjoner i digitaliseringsarbeidet

Hva mener KS om digitalisering? KS` interessepolitiske posisjoner i digitaliseringsarbeidet Hva mener KS om digitalisering? KS` interessepolitiske posisjoner i digitaliseringsarbeidet 2017 2020 1 Innledning Som samfunn står vi overfor en rekke utfordringer som krever nye svar. Vi bare aner konturene

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien OFK IKT-strategi 2012-2015 Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Informasjonssikkerhet er et lederansvar. Topplederen er øverste ansvarlig for at virksomheten har et velfungerende system for

Informasjonssikkerhet er et lederansvar. Topplederen er øverste ansvarlig for at virksomheten har et velfungerende system for Velkommen til Difis høstkonferanse om informasjonssikkerhet! Det er veldig hyggelig å se så mange. Informasjonssikkerhet har hatt et spesielt fokus nå i oktober ifbm sikkerhetsmåneden Men informasjonssikkerhet

Detaljer

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjon Etterlevelse av varslingsrutiner Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjon Etterlevelse av varslingsrutiner Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Prosjektplan 2017 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Elverum kommune PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjon Etterlevelse av varslingsrutiner Midt-Hedmark brann- og redningsvesen

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

1. Følgende tema prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune :

1. Følgende tema prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune : Saknr. 12/11633-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Øivind Nyhus Plan for forvaltningsrevisjon Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kontrollutvalget

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Partnerforums vårkonferanse 3. juni 2016 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Digital agenda Stortingsmeldingen

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2016 Endre Grøtnes, Difi endre.grotnes@difi.no Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune

Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune Elektroniske tjenester i offentlig sektor Samhandling, samordning og samarbeid. Oslo 1. juni 2010 Lyngdal kommune ca. 7800 innbyggere

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringsstrategi 2017-2020 utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringen i offentlig sektor - forenkle, forbedre, fornye Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen

Detaljer

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 12/1030-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk i Hedmark fyleskommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Regelverk. Endringer i regelverk for digital forvaltning

Regelverk. Endringer i regelverk for digital forvaltning Regelverk Endringer i regelverk for digital forvaltning Offentlig sektors dataforum Oslo 28. november 2013 Nina Fladsrud Sikkerhet, robusthet og personvern rege Sikkerhet, robusthet og personvern Digital

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1 IKT-strategi 2009-2012 Innholdsfortegnelse 1 VISJON, VERDIER OG MÅL..3 1.1 Verdier 1.2 Mål 2 RAMMEBETINGELSER..4 2.1 Lederforankring 2.2 Personvern og informasjonssikkerhet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018

Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018 Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018 PÅ VEI INN I FREMTIDEN Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 2 2 Hovedmål Finnmark fylkeskommune... 2 3 Føringsdokumenter

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 ::

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: Oppfølging av kommunestyrevedtak Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: 701 009 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillinger

Detaljer

Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren. Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren. Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering Målet Levere gode tjenester via elektroniske kanaler Profesjonell og tydelig bestiller

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Digital kommunikasjon som hovedregel. Hva betyr dette for forvaltningen.

Digital kommunikasjon som hovedregel. Hva betyr dette for forvaltningen. Digital kommunikasjon som hovedregel. Hva betyr dette for forvaltningen. Endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Britt Eva Bjerkvik Haaland Juridisk seniorrådgiver Avdeling digital forvaltning,

Detaljer

Digitalt førstevalg. Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen. FINF 4001 høst 2016

Digitalt førstevalg. Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen. FINF 4001 høst 2016 Digitalt førstevalg Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen FINF 4001 høst 2016 stig.hornnes@difi.no Agenda Del I: Fra samtykke til reservasjon Regelverk for digitalt førstevalg

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Sikker digital post til innbygger

Sikker digital post til innbygger Sikker digital post til innbygger NOKIOS Trondheim 30.oktober 2013 Olav Skarsbø og Stig Hornnes, Difi Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

Styring og samordning av IKT i offentlig sektor

Styring og samordning av IKT i offentlig sektor Styring og samordning av IKT i offentlig sektor Hvor langt er det ønskelig å gå? Senter for rettsinformatikk, 15. september 2016 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Difi pådriver

Detaljer

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalget Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Robotisering i offentlig sektor

Robotisering i offentlig sektor Robotisering i offentlig sektor 10:10-10:40 KS og robotfunksjonalitet inn i FIKS-plattformen 30. august 2017 Astrid Øksenvåg Tema Kommunesektoren og FIKS-plattformen Robot og sensorteknologi Utfordringer

Detaljer

Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover!

Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover! Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover! Lars-Henrik Myrmel-Johansen Ekspedisjonssjef, Avdeling for IKT og fornying Digitaliseringskonferansen, 31. mai 2012 Digitaliseringsprogrammet er en omfattende

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter

Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter Høstseminar Norsk arkivråd Oslo, 24. oktober 2013 Helge Bang, Difi Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

Regjeringens IKT-politikk

Regjeringens IKT-politikk Regjeringens IKT-politikk Politisk rådgiver Jørund Leknes Fornyings- og administrasjonsdepartementet Sak- og Portaldagene 2007, Sandefjord 12. mars Teknologiutviklingen utfordrer vante forestillinger Wifi

Detaljer

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Hvorfor digitalisering? Hvordan hadde Bergen kommune sett ut om vi hadde startet etableringen i dag? og kan nye innovative løsninger

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Samordning, samarbeid og samhandling

Samordning, samarbeid og samhandling Samordning, samarbeid og samhandling IKT som virkemiddel for effektivisering og bedre tjenester i og med offentlig forvaltning - Hvordan møter vi utfordringene? Statssekretær Tone Toften Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 10822/16 Arkivsaksnr.: 16/2000-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 10822/16 Arkivsaksnr.: 16/2000-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 10822/16 Arkivsaksnr.: 16/2000-1 Saksbehandler: Cathrine Furu 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 Vedlegg: Regional rådmannsgruppes forslag til felles digitaliseringsstrategi

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

Strategi for elektronisk samhandling i kommunene. Svein Erik Wilthil, KS

Strategi for elektronisk samhandling i kommunene. Svein Erik Wilthil, KS Strategi for elektronisk samhandling i kommunene Svein Erik Wilthil, KS Nasjonale føringer enorge 2009 St.meld. om IT-politikken Samspill 2007 - Kommuneprogram/fyrtårn Standardiserings- og samordningsprogrammet

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

KU og forvaltningsrevisjon

KU og forvaltningsrevisjon KU og forvaltningsrevisjon 1 Kontrollutvalgets tilsynsoppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse at kommunen fører kontroll

Detaljer