KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE REFERANSE 033 INNLEGG FRA INNBUDTE: DAG INGE LANDBAKK NORDMØRE NÆRINGSRÅD ER INVITERT FOR Å ORIENTERE OM REGIONAL UTVIKLINGSANALYSE PS 04/11 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN PS 04/12 ENDRING AV "FORSKRIFT OM LUKKETIDSPUNKT I SERVERINGSSTEDER OG OM TIDSRAMMER FOR SALG AV ØL OG SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER I KRISTIANSUND KOMMUNE" 144 PS 04/13 SAMMENSLÅING AV FREI OG KRISTIANSUND KOMMUNER - SØKNAD OM SAMMENSLÅING 000 PS 04/14 PS 04/15 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING I GRUNNSKOEN I KRISTIANSUND HANDLINGSPLAN SØKNADER OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL GENERELLE KULTURTILTAK - KULTURVERN - KULTURHUS PS 04/16 FORSLAG TIL FORDELING AV KULTURMIDLER FOR IDRETTSFORMÅL PS 04/17 FORDELING AV KULTURMIDLER FOR FORMÅL DIVERSE UNGDOMSTILTAK PS 04/18 FORDELING AV KOMMUNALE KULTURMIDLER SANG- MUSIKK PS 04/19 UTTALELSE TIL FYLKESDELPLAN FOR SENTERSTRUKTUR ÅPEN POST.(INNSPILL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MEDLEMMER MELDES VED MØTESTART)

2 Side 2 av 51 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/604/4471/ Eldbjørg Hogstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: UTVIKLINGSUTVALGET MØTENR.: 04/3 MØTEDATO: MØTESTED: FORMANNSKAPSSALEN FRA SAKNR.: PS 04/8 TIL SAKNR.: PS 04/9 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11. FØLGENDE MEDLEMMER MØTTE : Erik Aasprong, Kari Kvisvik Megaard, Hilde Ripnes, Ove Todal, Roger Hagen, Kari Hjelkrem, Anne Elisabeth Nilssen, Sven Erik Olsen, Lisa Skaret, Alv Jakob Fostervoll, Andreas Sandvik FØLGENDE VARAMEDLEMMER MØTTE : FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: Rådmann Anton Monge, økonomisjef Kjell Rasmussen, kommunalsjef Helge A. Carlsen, plansjef Geir Aakvik, virksomhetsleder Geir Obed Nordli, bysekretær Eldbjørg Hogstad GJESTER: Trygdesjef Unni Alfei og distriktsarbeidssjef A-etat Idar Olsen INNLEGG FRA INNBUDTE: Nils Erik Pettersen - Bølgen Invest ASA orienterte om Innovasjon, risikokapital og lokalt eierskap. Han orienterte også om et nytt såkornfond for Midt-Norge, der Kristiansund kan ha mulighet for å få et avd. kontor.

3 Side 3 av 51 ORIENTERINGSSAKER Virksomhetsleder, sosialkontoret, Geir Obed Nordli orienterte om Utviklingsplan for sosialtjenestene det pågående planarbeidet. Det ble stor vekt vekt på å orientere om det gode samarbeidet mellom A-etat, sosialkontoret og trygdeetaten SATS. Trygdesjef Unni Alfei og distriktsarbeidssjef A-etat Idar Olsen deltok aktivt i orienteringen. Utviklingsutvalget påpekte at det er viktig at planen kommer frem til politisk behandling. Videre arbeid med arealdelen av kommuneplanen. Utvalget ble enige om et ekstraordinært møte den Administrasjonen utarbeider notat som tar for seg problemområdene. Utvalget gav uttrykk for at de ønsker kopi av Torfinn Carlsens presentasjon av hvaneområdet. Seminar Maritime utfordringer og muligheter på Nordvestlandet i Bystyresalen. Følgende meldes på: Roger Hagen, Alv Jacob Fostervoll, Lisa Skaret, Ove Todal SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/8 OS GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE INNLEGG FRA INNBUDTE: Innovasjon, risikokapital og lokalt eierskap - orientering om Bølgen Invest og nytt såkornfond for Midt-Norge v/ Nils Erik Pettersen ORIENTERINGSSAKER UTVIKLINGSPLAN FOR SOSIALTJENESTENE. ORIENTERING OM PÅGÅENDE PLANARBEID V/GEIR OBED NORDLI REFERANSE 033 PS 04/9 VIDERE ARBEID MED AREALDELEN AV KOMMUNEPLANEN. DRØFTING AV TIDSPUNKT OG INNHOLD FOR EGET MØTE I UTVIKLINGSUTVALGET. FYLKESPLAN UTTALELSE TIL DEBATTHEFTE ÅPEN POST (INNSPILL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MEDLEMMER MELDES VED MØTESTART) 120 PS 04/8 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 04/8 Saksbeh: Eldbjørg Hogstad Arkivsaknr: 04/604- Møtedato: Arkivkode: 033 Brev av: I samsvar med innstillingen gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige VEDTAK:

4 Side 4 av 51 Møteprotokoll fra utviklingsutvalgets møte godkjennes. PS 04/9 FYLKESPLAN UTTALELSE TIL DEBATTHEFTE UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 04/9 Saksbeh: Geir H. Aakvik Arkivsaknr: 04/157- Møtedato: Arkivkode: 120 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Utvalgets medlemmer gav uttrykk for at de støttet rådmannens innstilling, men kunne ønske at følgende områder ble forsterket i den endelige planen: Ytterligere fokus på fiske og havbruk Vestbase må nevnes under oljerelatert verksemd på lik linje med Nyhamna og Tjeldbergodden Mer fokus på mulige høgskoletilbud i Kristiansund Forsterke det faktum at fylket består av 3 regioner Vektlegge kommunalt selvstyre I samsvar med rådmannens innstilling gjorde driftsutvalget, med overfornevnte tillegg, følgende enstemmige uttalelse: Kristiansund kommune viser til rådmannens saksframlegg og ber fylket innpasse de innspill som er framkommet i det videre arbeid med utforming av fylkesplanens utfordrings- og strategidokumenter. Kristiansund utviklingsutvalg, Erik Aasprong leder Kari Kvisvik Megaard Anne Elisabeth Nilssen Eldbjørg Hogstad bysekretær ETTER DAGSORDEN ÅPEN POST Spørsmål om sykehusets intensivavdeling. Fiskerikonferansen mai Andreas Sandvik ønsker å bli meldt på fra utviklingsutvalget. Enstemmig OK.

5 Side 5 av 51 Generalforsamling Midt norsk Baseservice AS. Utviklingsutvalget anmoder ordføreren om å foreslå kvinner som styrerepresentanter. Erik Aasprong ble erklært inhabil i dette spørsmålet og Ove Todal overtok møteledelsen under diskusjon av spørsmålet. Rydding i sentrum og ellers i byen. Spørsmål om å finnes nye ryddeområder for Lions. (Mesta tar selv ansvaret ved riksveiene). Saken bør ellers tas opp i driftsutvalget. Seminar Maritime utfordringer og muligheter på Nordvestlandet i Bystyresalen. Følgende meldes på: Roger Hagen, Alv Jacob Fostervoll, Lisa Skaret, Ove Todal. Forslag til VEDTAK: Møteprotokoll fra utviklingsutvalgets møte godkjennes.

6 Side 6 av 51 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/587/4419/ Svein Heggem Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /11 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN INNLEDNING 1.1 Tidligere planarbeid Gjeldende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i bystyrets møte Målsettingen i planen er å oppfylle hovedintensjonen i alkoholloven ved å redusere alkoholens skadevirkninger gjennom å redusere alkoholbruket opprettholde ro og orden i sentrumsområdet ivareta næringens behov utarbeide en plan over hvilke tiltak som skal rettes mot barn og andre innen det rusforebyggende arbeidet Videre er det i planen fastsatt retningslinjer for bevillingsmønsteret i kommunen retningslinjer for kontroll av salgs- og skjenkestedene retningslinjer for inndragning av salgs- og skjenkebevillinger ved brudd på alkohollovens bestemmelser. 1.2 Evaluering av handlingsplanen I bystyrets møte ble det vedtatt å be rådmannen foreta en evaluering av kommunens bevillingspolitikk i forhold til retningslinjene i alkoholpolitisk handlingsplan I møte ble bystyret forelagt en sak om evaluering av kommunens alkoholpolitiske handlingsplan hvor bystyret tok rådmannens evaluering av planen til etterretning. Under samme sak ble det i tillegg vedtatt at det nedsettes en tverrpolitisk gruppe som skal arbeide med en ruspolitisk handlingsplan for perioden Denne planen er nå igangsatt.

7 Side 7 av 51 Konklusjonen var at målsettingene og retningslinjene i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan stort sett har vært fulgt gjennom de vedtak og tiltak knyttet til planen. I noen tilfeller er intensjonene i planen ikke oppfylt. Dette gjelder : Målsettingen om å opprettholde ro og orden i sentrumsområdet da en har vesentlige ordensproblemer i Kristiansund sentrum i helgene, særlig i området Hydrostasjonen/drosjeholdeplass. Innvilge skjenkebevilling til spiserestauranter og kafeer hvor en kanskje i enkelte tilfeller har fortolket retningslinjene ganske liberalt. Dette gjelder særlig kravet til eget kjøkken samt mattilbudet på stedet. Videre er det gitt tre brennevinsbevillinger knyttet til utendørs servering av alkohol. Dette bryter med retningslinjene som gir anledning til kun å skjenke øl og vin. Planen har likevel vært et godt redskap for administrasjonen da den gir klare retningslinjer og føringer når det gjelder bevillingsmønster og reaksjoner for brudd på alkohollovens bestemmelser. 1.3 Dagens bevillingssituasjon En har i dag følgende antall bevillinger for salg og skjenking av alkoholdige drikkevarer: Salgsbevillinger: - 1 salgsbevilling for øl, sterkøl, vin og brennevin (Vinmonopolet) - 20 salgsbevillinger for øl/rusbrus inntil 4,75% Skjenkebevillinger: - 1 alminnelig bevilling for bare øl - 7 alminnelig bevillinger for øl og vin - 32 alminnelig bevilling for øl, vin og brennevin - 2 bevillinger til sluttet selskap for øl, vin og brennevin Totalt 42 skjenkebevillinger 2 LOVGRUNNLAG 2.1 Lovens formål Omsetning av alkoholholdige drikkevarer reguleres i Alkoholloven av med senere endringer. Videre er det gitt forskrift til alkoholloven av med senere endringer. Loven tar utgangspunkt i at alkohol er en legitim vare som er lovlig å omsette og bruke samtidig som at bruk av alkohol kan medføre skade både samfunnsmessig og individuelt. Utgangspunktet er videre at økende forbruk av alkohol gir økende skadevirkninger. Loven skal bidra med at skadevirkningene av alkoholbruk blir så små som mulig dels ved å begrense tilgjengeligheten, dels ved at omsetningsformene er betryggende. De konkrete virkemidlene for å oppnå dette ligger da i lovens bestemmelser. 2.2 Alkoholpolitisk handlingsplan Alkohollovens 1-7d Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan har følgende bestemmelse:

8 Side 8 av 51 Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om innholdet av alkoholpolitisk handlingsplan. Loven gir ingen direkte anvisninger på hva planen skal inneholde, men den bør angi de alkoholpolitiske hovedmål og delmål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, og de virkemidlene som vil tas i bruk for å nå målene. Slike virkemidler som antall tak på salgs- og skjenkesteder, åpningstider og kontrolltiltak kan nedfelles i planen. Planen bør konkretisere hvilke tiltak kommunen vil satse på for å nå den landsomfattende målsettingen om å redusere alkoholforbruket. Planen bør behandles i hver kommunestyreperiode. Det er ikke utarbeidet nærmere forskrifter til bestemmelsen. 2.3 Alkoholholdig drikk Alkoholloven bruker alkoholholdig drikk som en fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,50 volumprosent alkohol. Drikk med alkoholinnhold mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol (eks. lettøl) blir etter loven ikke regnet som alkoholholdig drikk, men med det unntak at slike varer ikke kan selges til personer under 18 år. Øl Med øl forstås gjæret, udestillert drikk som er laget med tørket eller ristet malt som hovedsakelig ekstraktgivende emne. Vanlig øl er inntil 4,75 volumprosent alkohol og sterkøl er inntil 7 volumprosent alkohol. Likstilt med øl er alkoholholdig drikk (rusbrus) i med lavere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent. Vin Med vin forstås drikke som er laget av druesaft ved alkoholgjæring, herunder vin tilsatt tilvirket alkohol (sterkvin). Likt med vin regnes også annen alkoholholdig drikk under 22 volumprosent som ikke regnes som øl eller brennevin. Brennevin Med brennevin forstås drikk som inneholder tilvirket alkohol ublandet eller i blanding med andre produkter, og som ikke er vin. Enhver drikk over 22 volumprosent alkohol regnes som brennevin. 2.4 Bevillingstyper Bevilling for salg Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking utenfor salgsstedet. Salgsbevilling for vin, brennevin og sterkøl kan bare gis til Vinmonopolet Salgsbevilling for vanlig øl og rusbrus kan gis til den for hvis regning drives (driftsselskapet), for et bestemt lokale og bestemt type virksomhet. Bevilling for skjenking Med skjenking forstås salg for drikking på stedet og kan gis til den for hvis regning drives (driftsselskapet), for et bestemt lokale og bestemt type virksomhet. Det kan være

9 Side 9 av 51 alminnelig bevilling som gir adgang til skjenking av alle kategorier mennesker som oppfyller lovens aldersgrenser og bevilling til sluttet selskap hvor personene tilhører en sluttet krets av personer som samles for et bestemt formål (bryllup, konfirmasjon, jubileum osv). 2.5 Aldersgrenser Salg, skjenking og utlevering av brennevin må ikke skje til noen som er under 20 år. For annen alkoholholdig drikk er aldersgrensen 18 år. 2.6 Bevillingsperioden Salgsbevillinger Bevilling til salg av sterkøl, vin og brennevin (Vinmonopolet) kan gis 4 år av gangen med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Bevilling til salg av vanlig øl kan gis for perioder inntil 4 år med opphør senest 30. juni etter at nytt kommunestyre tiltrer. Bevilling til salg av vanlig øl kan også gis for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning Skjenkebevillinger Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år med opphør senest 30. juni etter at nytt kommunestyre tiltrer. Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan også gis for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning 2.7 Krav til bevillingshaver samt styrer/stedfortreder Bevillingshaver Bevillingshaver vil være den for hvis regning virksomheten drives. Det kan være både aksjeselskap og personlig firma/enmannsbedrift. Kravet er at bevillingshaver eller person som eier en vesentlig del av virksomheten må ha vist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Styrer/stedfortreder For hver bevilling skal det være en styrer og stedfortreder som må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. De har ansvaret for den faktiske utøvelsen av bevillingen og sørge for at virksomheten er organisert slik at det ikke skjer brudd på alkohollovgivningen. Det kan gis unntak for kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig sette i forhold til skjenke- eller salgsstedet størrelse. Styrer og stedfortreder må ha vist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkohollovens bestemmelser gjennom å ha avlagt en kunnskapsprøve om alkoholloven. 2.8 Salgs- og skjenketider Salgstider

10 Side 10 av 51 Salgstiden for vanlig øl fra utsalgssteder kan skje fra kl til kl og til kl på dager før søn- og helligdager. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedager for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemminger vedtatt ved lov. Skjenketider Skjenking av brennevin kan skje fra kl til kl og skjenking av øl og vin fra kl til kl Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedager for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemminger vedtatt ved lov. På overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten hensyn til alkohollovens tidsbegrensninger. Forskrifter for salgs- og skjenketider Den enkelte kommune kan innføre forskrifter som regulerer salgs- og skjenketidene. Kristiansund bystyre vedtok i møte følgende Forskrift om lukketidspunkt i serveringssteder og om tidsrammer for salg av øl og skjenking av alkoholholdige drikkevarer : 1. Salgsbevillinger Salg og utlevering av øl under 4,76 volumprosent kan skje mellom kl og kl mandag til fredag og kl og dager før søn- og helligdager. 2. Skjenketid Skjenkesteder med alminnelig bevilling Søndag torsdag: Brennevin kl Øl og vin kl Fredag lørdag: Brennevin kl Øl og vin kl Det gjøres unntak for 2., 3., 4., 5. og 6. juledag, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag, skjærtorsdag og 1. påskedag hvor det gis adgang til å skjenke øl, vin og brennevin til kl i de tilfellene disse dagene ikke faller på en fredag eller lørdag Skjenkesteder med bevilling for sluttet selskap Brennevin fra kl til kl og øl og vin fra kl til kl Gjelder alle ukedager 3. Åpningstid Serveringssteder med skjenkebevilling Åpningstiden følger skjenketiden med tillegg av 30 minutter etter skjenketidens slutt. Andre serveringssteder Åpningstid fra kl til kl Gatekjøkken kan holde åpent til kl natt til lørdag og natt til søndag. Med gatekjøkken menes serveringssted uten skjenkebevilling som tradisjonelt frambyr enkle, varme retter gjennom luke eller over disk.

11 Side 11 av Dispensasjon Det kan gis dispensasjon for utvidet åpnings- og skjenketid for skjenkesteder i forbindelse med noen få årlige store arrangementer av overordnet betydning når det gjelder profileringen av Kristiansund by. Søknad om slik dispensasjon sendes rådmannen til avgjørelse. 2.9 Kontroll med salg og skjenking Ansvaret med kontroll med utøvelsen av kommunale salgs- og skjenkebevillinger er tillagt kommunen. Vinmonopolets utsalg omfattes ikke av kontrollordningen. I hver kommune skal det være et utvalg som har ansvaret for en slik kontroll. I Kristiansund kommune er funksjonen som kontrollutvalg tillagt driftsutvalget. I henhold til loven skal det avholdes 3 kontroller pr. år i de forskjellige bevillingssteder og ellers ved påkommende behov Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger En bevilling kan inndras for resten av bevillingsperioden eller for en kortere tid ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser. Ved vurdering om bevillingen skal inndras og hvor lenge, kan det legges vekt på overtredelsens grovhet, om bevillingshaveren kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp i forholdet. Gjentatte overtredelser kan derfor føre til en skjerpelse av hvilke reaksjoner man legger til grunn. Alkoholloven har også straffebestemmelser som kan legges til grunn ved overtredelse av loven Delegering av myndighet I henhold til alkohollovens 1-7 er bevillingsmyndigheten for kommunale salgs- og skjenkebevillinger i utgangspunktet lagt til kommunestyret. Bestemmelser om delegering av myndighet er inntatt i lovens I henhold til delegasjonsreglementet for Kristiansund kommune, vedtatt , har en følgende delegasjon av alkohollovens bestemmelser: Driftsutvalget Tildeling av bevilling herunder tildeling av bevilling for en bestemt del av året. Permanent utvidelse av salgs- og skjenkeområdet (vesentlig utvidelse) Ilegge advarsel og inndragning av salgs- og skjenkebevillinger i forbindelse med brudd på alkohollovens bestemmelser Rådmannen Skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen Tildeling av ambulerende bevilling Tildeling av bevilling for enkelt anledning for en varighet på inntil 14 dager Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning Utvidelse og flytting av skjenkelokale for en enkelt anledning Fastsettelse av bevillingsgebyr i samsvar med alkohollovens satser

12 Side 12 av 51 Vedta å avslå søknad om bevilling dersom bystyret har vedtatt at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger (tak) og søknaden er mottatt etter at dette antallet er tildelt. 3. REVISJON AV ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 3.1 Endringer i forhold til gjeldende plan På bakgrunn av evaluering av gjeldende plan som ble forlagt bystyret i møte , har rådmannen ingen ytterliggående forslag til endringer i det reviderte planforslaget. Ut fra dagens situasjon vil en ikke legge til grunn en vesentlig endring av bevillingsmønsteret i de neste 4 årene. Rådmannen vil her gi en kommentar og eventuelt forslag til endring knyttet til de enkelte punktene i planen. Kap. 3 Kommunal målsetting oppfylle hovedintensjonen i alkohollovens ved å redusere alkoholens skadevirkninger gjennom å redusere alkoholbruket opprettholde ro og orden i sentrumsområdet ivareta næringens behov utarbeide en plan over hvilke tiltak som skal rettes mot barn og andre innen det rusforebyggende arbeidet Kommunen har lagt til grunn alkohollovens hovedformål om å begrense alkoholforbruket til grunn ved utformingen av kommunens alkoholpolitikk. Bevillingspolitikken skal være et virkemiddel for å oppnå dette. I en slik vurdering kan begrensing av tilgjengligheten til skjenkestedene ved bruk av skjenke/åpningstider og tak på antall salgs- og skjenkestedene være relevant her. Sterkere kontrolltiltak mot bevillingsstedene kan også være et virkemiddel. En vil foreslå at målsettingen om å utarbeide en ruspolitisk handlingsplan utgår da dette planarbeidet nå er startet opp. Kap. 4 Retningslinjer for bevillingsmønster Med utgangspunkt i gjeldende plan samt foreliggende evalueringsrapport, vil en anta at man i hovedtrekk har et bevillingsmønster som samsvarer med den rådende politiske oppfatning i kommunen. I den gjeldende plan er det fastsatt at det skal være 18 års aldersgrense på puber/barer og diskotek hvor alkoholservering er og vil utgjøre hovedtilbudet. Aldersgrensen gjelder ikke ved rusfrie arrangement. En vil foreslå at dette endres slik at aldersgrensen blir absolutt da både politiet og kommunen har dårlige erfaringer med slike såkalte rusfrie arrangement. Selv om det ikke serveres alkohol på serveringsstedet, har en erfaring med at en stor del av besøkende både under og over 18 år er beruset under slike arrangementet på skjenkestedene. Det finnes også steder hvor driftskonseptet kan være forskjellig på dag og kveldstid og i slike tilfeller kan det være aktuelt med innføring av 18 års aldergrense kun på kveldstid.

13 Side 13 av 51 Det finnes skjenkesteder i kommunen med brennevinsbevilling som i stor grad markedsfører seg i mot ungdom under 20 år og hvor størstedelen av besøkende er under denne alder. Spørsmålet er om en bør sette begrensninger i forhold til brennevinsbevilling mot slike skjenkesteder. Da det i praksis er vanskelig å overholde skjenkebestemmelsene på slike steder i forhold til ulike aldersgrenser for brennevin og øl/vin, vil rådmannen foreslå at det ikke bør gis skjenkebevilling for brennevin til steder som særlig markedsfører seg i mot ungdom. I fjor ble det gitt tre brennevinsbevillinger knyttet til utendørs servering av alkohol som ikke samsvarer med eksisterende handlingsplan som fastsetter at dette kun skal gjelde øl og vin. Rådmannen tolker dette dit hen at dette er den rådende politiske oppfatningen i kommunen. En vil da ut fra likhetsprinsippet foreslå at man endrer dette i den reviderte planen ved at man gir anledning for skjenking av brennevin utendørs. En vil da foreslå følgende endringer i kommunens bevillingsmønster: Det innføres en aldersgrense på 18 år på skjenkesteder hvor alkoholservering er og vil utgjøre hovedtilbudet. En kan også ha en aldersgrense på 18 år på forskjellige tidspunkt på døgnet på steder hvor driftskonseptet endres mellom dag og kveldstid. Det bør ikke gis skjenkebevilling for brennevin på steder som i særlig grad markedsfører seg i mot ungdom Utendørs servering av øl, vin og brennevin kan gis til steder med tilsvarende skjenkebevilling Kap. 5 Salgs- og skjenketider Rådmannen har ingen kommentarer til de gjeldende salgs- og skjenketider da disse i stor grad imøtekommer næringens behov. Videre skjermes også til en viss grad beboerne i sentrum ved at skjenkingen avsluttes en time tidligere fra søndag til og med torsdag. Kap. 6 Kontroll av salgs- og skjenkebevillinger I henhold til den nye politiske strukturen i kommunen, er kommunens rusmiddelnemnd lagt ned og oppgavene tillagt kommunens driftsutvalg. Kap. 7 Retningslinjer for inndragning Iflg. retningslinjene for reaksjonsmønster ved overtredelse av alkohollovens bestemmelse er det fastsatt at reaksjonen ved 1. gangs overtredelse av skal være en advarsel til bevillingshaveren. Det har i løpet av planperioden vært avdekket at bevillingshavere har skjenket ulovlig over tid i lokaler uten skjenkebevilling og hvor reaksjonen fra kommunen kun har vært en advarsel i samsvar med retningslinjene i handlingsplanen. Slike grove brudd på alkohollovens bestemmelser som også reguleres av lovens straffebestemmelser, bør etter rådmannens mening avstedkomme med noe mer enn en advarsel. Rådmannen vil da foreslå at man ved særs grove overtredelser av alkohollovens bestemmelser kan inndra en bevilling også ved 1. gangs overtredelse. Kap. 8 Delegasjon Den revidere handlingsplan korrigeres i forhold til det nylig vedtatte delegasjonsreglement for kommunen.

14 Side 14 av Saksgang Den reviderte handlingsplanen skal danne grunnlaget for bevillingsmønsteret i kommunen slik at kommunens arbeid med bevillingssaker får en profil som er ønskelig sett i forhold til målsettingene i alkoholloven og kommunens bevillingspolitikk. Videre skal planen være retningsgivende for behandling av kommunens salgs- og skjenkebevillinger som opphører den og som skal videreføres i de neste 4 år. En har da lagt opp til følgende saksgang for den alkoholpolitiske handlingsplanen samt fornyelse at de eksisterende salgs- og skjenkebevillingene: 1. Utkast til revisjon av planen Utviklingsutvalgets møte Planen til ettersyn Høringsfrist Ny behandling Utviklingsutvalgets møte Sluttbehandling av planen Bystyrets møte Fornyelse av bevillingssaker Driftsutvalgets møte Utviklingsutvalgets behandling I utviklingsutvalgets møte ble det vedtatt følgende endringer i planen utover de forslag som er foreslått av rådmannen: Endring i kap 4.4. Skjenkebevillinger- pkt. a): Det gis ikke skjenkebevilling for brennevin på steder som i særlig grad markedsfører seg mot ungdom og hvor en stor del av de besøkende er under 20 år. Endring i pkt. 5. Salgs- og skjenketider: Skjenketiden for samtlige skjenkesteder utvides fra kl til kl for dagene søndag til og med torsdag. I forbindelse med innspill fra tverrpolitisk arbeidsgruppen for ruspolitisk handlingsplan, ble det vedtatt at en vil vurdere en prolongering av gjeldende plan for å fange opp arbeidsgruppens innstilling Høring Planen har vært utlagt til høring med høringsfrist 22. april. Samtidig ble også gjeldende Forskrift om lukketidspunkt på serveringssteder og tidsrammer for salg og skjenking av alkoholholdige drikker lagt ut til høring med samme høringsfrist. Dette på grunn av foreslått endring av skjenketiden. Forslag til endring av forskriften vil bli framlagt som egen sak. Etter høringsfristens utløp er det innkommet følgende merknader: 1. Reiselivsbedriftenes landsforening De slutter seg til de forslag som er framlagt i saken og anbefaler den nye planen. Slik de ser forslaget, vil dette være et regelverk som gir de rammebetingelser næringen har behov for. 2. Tverrpolitisk arbeidsgruppe for ruspolitisk handlingsplan

15 Side 15 av 51 Den tverrpolitiske arbeidsgruppe konstaterer at planen ikke inneholder mange forebyggende tiltak, og at de forebyggende konkrete tiltakene heller bør innarbeides i den kommende Ruspolitiske handlingsplanen. Arbeidsgruppa vil derfor foreslå at planen skifter navn til Alkoholpolitisk bevillingsplan. Det skal være lett å få bevilling, men også lett å miste den hvis det blir brudd på bestemmelsene. Hyppigere kontroller må settes inn der man har mistanke om at bevillings- forutsetningene ikke følges. Kontrollørene må bevisstgjøres også på narkotikamisbruk. Kontrollene må særlig innrettes i forhold til at yngre får kjøpe alkohol ulovlig. Dette gjelder ikke bare skjenkesteder, men også salgsbevillinger i dagligvarebutikkene. Kontrollene må særlig innrettes mot steder hvor aldersgruppen år er dominerende. Den tverrpolitiske arbeidsgruppa peker på at kontrollen kan effektiviseres ved bruk av nye (og ukjente ) skjenkekontrollører for eksempel politiaspiranter. Den tverrpolitiske arbeidsgruppen vil spesielt fokusere på problemene knyttet til rusmisbruk og vold på Kongens Plass/ Hydrostasjonen, og vil drøfte nærmere med eieren tiltak for å dempe dette. Rådmannen merknader: Rådmannen er enig i at planens tittel kan være noe misvisende i forhold til den kommende Ruspolitiske handlingsplan. Selv om lovens benevnelse (alkohollovens 1-7d) er Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan, er det ingen ting i veien for at planen kan få benevnelsen Alkoholpolitisk bevillingsplan. Rådmannen tar arbeidsgruppas merknad om salgs- og skjenkekontrollene til etterretning. Eventuelle endringer knyttet gjennomføring av skjenkekontrollene vil bli forelagt driftsutvalget som er kommunens kontrollnemnd etter alkoholloven. 3. Politiet i Kristiansund og Frei Politiet har ingen merknader til det foreliggende forslag til ny plan. 3.6 Forslag til ny plan På bakgrunn av forannevnte forslag fra rådmannen, utviklingsutvalget og høringsuttalelsene, har en følgende endringer i forbindelse med rullering av kommunens alkoholpolitiske handlingsplan for perioden : Kap. 3 Kommunal målsetting Utarbeide en plan over hvilke tiltak som skal rettes mot barn og andre innen det rusforebyggende arbeidet utgår da planarbeidet er oppstartet. Kap 4.1 Generelle retningslinjer Aldersgrensen på 18 år på skjenkesteder hvor alkoholservering er og vil utgjøre hovedtilbudet er endelig. Det gis ikke anledning til såkalte rusfrie arrangement for ungdom under 18 år på disse skjenkestedene. På steder hvor driftskonseptet kan være forskjellig på dag og kveldstid, kan det være aktuelt med innføring av 18 års aldergrense kun på kveldstid Kap. 4.4 Skjenkebevillinger

16 Side 16 av 51 Det gis ikke skjenkebevilling for brennevin på steder som i særlig grad markedsfører seg mot ungdom og hvor en stor del av de besøkende er under 20 år. Utendørs servering av øl, vin og brennevin kan gis til steder med tilsvarende skjenkebevilling. Kap. 5 Salgs- og skjenketider Skjenketiden for samtlige skjenkesteder utvides fra kl til kl for dagene søndag til og med torsdag. Endring av kommunens forskrift vil bli framlagt som egen sak. Kap. 7 Retningslinjer for inndragning Ved særlige grove overtredelser av alkohollovens bestemmelser kan en også inndra bevillingen ved 1. gangs overtredelse. Kap. 8 Delegasjon Planen endres i samsvar med nytt delegasjonsreglement. Forslag til ny Alkoholpolitisk bevillingsplan følger som mangfoldiggjort vedlegg. Rådmannen foreslår at utviklingsutvalget legger saken fram for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: Bystyret vedtar det foreliggende forslag til ny Alkoholpolitisk bevillingsplan Rådmannen i Kristiansund Saksbehandler: Svein Heggem Anton Monge Helge Carlsen Kommunalsjef

17 Side 17 av 51 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/587/4450/ Svein Heggem Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /12 ENDRING AV "FORSKRIFT OM LUKKETIDSPUNKT I SERVERINGSSTEDER OG OM TIDSRAMMER FOR SALG AV ØL OG SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER I KRISTIANSUND KOMMUNE" I bystyrets møte ble det vedtatt forskrift om nye åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider i kommunen. I forbindelse med rullering av ny Alkoholpolitisk handlingsplan for perioden , vedtok utviklingsutvalget i møte at skjenketiden for samtlige skjenkesteder utvides fra kl til kl for dagene søndag til og med torsdag. Da dette vedrører en endring av gjeldende forskrift, ble den foreslåtte endringen lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. Høringsfristen ble fastsatt til 22. april. Det er ikke innkommet noen merknader mot den foreslåtte utvidelsen av skjenketiden. Rådmannen vil da foreslå at pkt. 2 i forskriften endres tilsvarende. Videre vil pkt. 4 utgå da dette omhandler dispensasjon i forbindelse med utvidelse av åpnings- og skjenketiden for skjenkesteder. En slik dispensasjon er da ikke lenger nødvendig da de nye skjenketidsbestemmelsene samsvarer med maksimaltiden i alkoholloven. En vil da foreslå at utviklingsutvalget legger saken fram for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: Forskrift om lukketidspunkt i serveringssteder og om tidsrammer for salg av øl og skjenking av alkoholholdige drikkevarer i Kristiansund kommune, Møre og Romsdal. Fastsatt av Kristiansund bystyre i møte.,sak., i medhold av serveringslovens 15 og alkohollovens 3-7 og Salgsbevillinger Salg og utlevering av øl under 4,76 volumprosent kan skje mellom kl og kl mandag til fredag og kl og dager før søn- og helligdager. 2. Skjenketid Brennevin kl

18 Øl og vin kl Åpningstid Serveringssteder med skjenkebevilling Åpningstiden følger skjenketiden med tillegg av 30 minutter etter skjenketidens slutt. Andre serveringssteder Åpningstid fra kl til kl Gatekjøkken kan holde åpent til kl natt til lørdag og natt til søndag. Med gatekjøkken menes serveringssted uten skjenkebevilling som tradisjonelt frambyr enkle, varme retter gjennom luke eller over disk. 4. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks. Tidligere forskrift vedtatt av bystyret i møte utgår. Rådmannen i Kristiansund Saksbehandler: Svein Heggem Anton Monge Helge Carlsen kommunalsjef

19 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/956/3966/ Geir H. Aakvik/Harald Svendsen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /13 Driftsutvalget /69 SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV FREI OG KRISTIANSUND KOMMUNER AV FREI OG KRISTIANSUND KOMMUNER Folkeavstemningen om sammenslåing av Frei og Kristiansund kommuner 21. og 22. mars ga følgende resultat: Antall stemmeberettigede Antall avgitte stemmer Antall ja-stemmer Andel ja-stemmer Oppmøteprosent Frei ,5 % 67,6 % Kristiansund ,5 % 39,5 % Folkeavstemningen er rådgivende og det er kommunestyrene som avgjør spørsmålet om kommunene skal søke om å bli sammenslått til én kommune. Resultatet i Kristiansund ble en lav frammøteprosent, men med et svært tydelig flertall for sammenslåing. For Frei ble situasjonen motsatt. Det ble et knapt flertall for å slå sammen de to kommunene, men dette flertallet baserer seg på en høy valgdeltakelse (ca 30 % høyere deltakelse enn ved de siste kommunevalgene). Avstemningsresultatene gir derfor grunnlag for å innstille på at det i begge kommunene fattes positive vedtak om sammenslåing. Prosessen videre Med virkning fra ble det vedtatt en ny Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova). Loven inneholder i mye større grad enn tidligere lov bestemmelser og detaljerte føringer for hvordan sammenslåingsprosessen skal gjennomføres. Forutsatt positive sammenslåingsvedtak i begge de to kommunene, oversendes vedtakene til Kommunal- og regionaldepartementet via fylkesmannen. Departementet vil som et ledd i forberedelsene av resolusjonen innhente uttalelser fra Møre og Romsdal fylkeskommune som har uttalerett, men ikke uttaleplikt i denne saken. Imens vil Møre og Romsdal fylke ta kontakt med kommunene og innkalle kommunestyrene til et felles drøftingsmøte. Saker som skal drøftes på dette møtet, er: Valg av fellesnemnd og fullmakter for denne Tidspunkt for sammenslåing Navn på den nye kommunen Antall representanter i det nye kommunestyret Valg av revisjonsenhet for fellesnemnda Opprettelse av andre fellesorgan for å sikre gjennomføring av prosessen.

20 Kommunestyrene i Frei og Kristiansund kan samme dag som dette drøftingsmøtet er avholdt, hver for seg sette møte og gjøre vedtak på disse punktene som tidligere er drøftet. Dette forutsetter at de problemstillingene som er reist ovenfor er tilstrekkelig utredet og drøftet, enten i fellesmøtet eller i forkant av fellesmøtet. Det antas at et slikt møte først vil bli avholdt etter sommerferien. Med bakgrunn i bl.a. disse vedtakene skal det utformes en felles søknad om sammenslåing, som sendes kommunal og regionaldepartementet, med kopi til Møre og Romsdal fylke. Vedtaksresolusjonen vil bl.a. inneholde: Navn på den nye kommunen Tidspunkt for sammenslåing Antall representanter i det nye kommunestyret Vedtak om sammenslåing blir gjort av Kongen i statsråd. Vedtaksresolusjonen legger rammene for selve sammenslåingsprosessen. 17 i inndelingsloven gir kongen fullmakt til å gjøre vedtak om og å treffe de bestemmelser som er nødvendig for å gjennomføre sammenslåingen, herunder gjøre unntak fra valglov, kommunelov og enkelte særlover. Fellesnemnd Sammensetning Fellesnemnda velges av og blant representantene i de to kommunestyrene Fellesnemnda skal avspeile innbyggertallet i kommunene Minste antall representanter fra hver kommune er 5 Dersom avspeile innbyggertallet innebærer en forholdsmessig avspeiling, betyr dette at fellesnemnda skal ha minimum 5 representanter fra Frei og 16 fra Kristiansund (se imidlertid siste kulepunkt nedenfor) Fellesnemnda velger selv leder og nestleder Ønsker kommunene at fellesnemnda skal ha en annen sammensetning enn det som er beskrevet her, må dette reguleres i resolusjonen. Ordførerne i kommunene har bl.a. drøftet om fellesnemnda bør bestå av et likt antall representanter fra de to kommunene. Oppgaver for fellesnemnda Fellesnemnda har som oppgave å samordne og forberede selve sammenslåingsprosessen. Oppgaver som ligger til fellesnemnda: Fellesnemnda har ansvaret for det forberedende arbeidet med budsjett for det første driftsåret til den sammenslåtte kommunen (nytt kommunestyre vedtar budsjettet) Nemnda skal gi departementet (fylket) uttalelse om budsjettet til hver av kommunene hvert år fram til sammenslåingen er gjennomført. Nemnda kan selv opprette utvalg til å løse saker som ikke er av prinsipiell karakter. Nemnda kan få utvidede fullmakter (eks leie av kontor, kjøp av utstyr, tilsette personell i den nye kommunen, inkl. rådmann). Kommunestyrene må ta stilling til hvor stor fullmakt nemnda skal ha. Nemnda bør foreslå ny politisk og administrativ organisering. Nytt kommunestyre gjør endelig vedtak. Fellesnemndas budsjett vedtas av begge kommunestyrene. Funksjonsperioden til fellesnemnda går ut når nytt kommunestyre er konstituert

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN 2008 2012 Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 1 Sammendrag...4 1. Innledning...7 1.1. Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan?...7 1.2. Kommunens arbeid med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer