Årsmøte VAnnforsk saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte VAnnforsk 19.04.2012 - saksliste"

Transkript

1 Årsmøte VAnnforsk saksliste Møtedato: Sted: Klif møtesenter, Oslo Deltakere: Åpen invitasjon Sak Beskrivelse Vedlegg Vedtakssaker Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to personer til å signere protokoll Regnskap for VAnnforsk 2011 Vedlegg 1a: Regnskap VAnnforsk 2011 Vedlegg 1b: Regnskap VAnnforsk 2011, grunnlag for revisor Vedlegg 1c: Revisors beretning til årsregnskap VAnnforsk Årsberetning 2011 Vedlegg 2: Årsberetning VAnnforsk Organisasjonsform for VAnnforsk Vedlegg 3: Organisasjonsform for VAnnforsk orientering Endring av vedtekter for VAnnforsk Vedlegg 4: Forslag til vedtekter for VAnnforsk Handlingsplan for 2012 Vedlegg 5: Forslag til handlingsplan VAnnforsk Budsjett VAnnforsk 2012 Vedlegg 6: Budsjett VAnnforsk Valg til styre og valgkomité Valgkomité fremlegger forslag til kandidater Orienteringssaker - Protokoll fra årsmøtet Vedlegg 7: Protokoll fra årsmøtet Hamar, Kjetil Furuberg Sekretær Norsk Vann BA Vangsvegen 143, NO-2317 Hamar Telefon: Telefax: E-post: Internett: www. norskvann.no Organisasjonsnummer: NO MVA Bankgirokonto:

2 SAK Godkjenning av innkalling og saksliste SAKS- DOKUMENTER ORIENTERING Saksliste ble sendt VAnnforsk medlemmer i forkant av årsmøtet for eventuelle innspill til saker som burde tas opp på årsmøtet. STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET Innkalling og saksliste godkjennes Hamar, Kjetil Furuberg Sekretær (sign)

3 SAK Valg av to personer til å signere protokoll SAKS- DOKUMENTER ORIENTERING Ifølge vedtektene ledes årsmøtet av styrets leder. Til signering av protokoll foreslås 2 av medlemmene til stede. STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET Foreslåtte kandidater velges. Hamar, Kjetil Furuberg Sekretær (sign)

4 SAK Regnskap for VAnnforsk 2011 SAKS- DOKUMENTER 1. Regnskap for VAnnforsk 2011 inkludert egeninnsats (vedlegg 1a) 2. Regnskap for VAnnforsk 2011, grunnlag for revisor (vedlegg 1b) 3. Revisors beretning til årsregnskap VAnnforsk (vedlegg 1c) ORIENTERING VAnnforsk har fått tilsagn om BIA nettverksmidler for Antall medlemmer er tilnærmet likt antallet som ble lagt til grunn for budsjettet. Kostnader for opprettelse av nettside og oppstart av FoU kartlegging er dekket i Utgifter til seminarer er noe lavere enn budsjettert. STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET Regnskap for VAnnforsk 2011 godkjennes. Hamar, Kjetil Furuberg Sekretær (sign)

5 SAK Styrets årsberetning 2011 SAKS- DOKUMENTER 1. Årsberetning 2011 vedlegg 2. ORIENTERING I henhold til vedtektene fremmes styrets årsberetning for STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET Styrets årsberetning for 2011 godkjennes. Hamar, Kjetil Furuberg Sekretær (sign)

6 SAK 5-12 Valg av organisasjonsform for VAnnforsk SAKS- DOKUMENTER 1. Orientering og begrunnelse for forslag om valg av organisasjonsform for VAnnforsk (vedlegg 3) ORIENTERING Ved etablering av VAnnforsk ble det forutsatt at valg av endelig organisasjonsform fremmes for årsmøtet i VAnnforsk ble forutsatt å bli en selvstendig organisasjon. Utfra VAnnforsk sitt formål, vurdering av krav til administrasjon for de ulike organisasjonsformene og de formelle rammene, vil Forening være den beste egnede organisasjonsformen for VAnnforsk. VAnnforsk vil som selvstendig enhet måtte forholde seg til momsregelverket. Det er i skrivende stund uklart i hvilken grad VAnnforsk kan etablere momsregnskap, og de økonomiske konsekvenser av dette. Hvis VAnnforsk ikke kan etablere momsregnskap, vil kostnadene bli høye siden merverdiavgiften da i sin helhet blir en utgiftspost. Styret er også av den oppfatning at VAnnforsk i for liten grad har lykkes med å få frem prosjekter, og trenger noe mer tid på å utvikle seg. Videre bør VAnnforsk styrke seg noe mer, i form av flere medlemmer fra VA-selskaper/kommuner før overgangen til en selvstendig organisasjon. Således bør prosessen med å etablere VAnnforsk som et selvstendig nettverk utsettes. I diskusjonen i Norsk Vanns styre ble det åpnet for at VAnnforsk fortsatt kunne bli værende som et prosjekt i regi av Norsk Vann for en kortere periode. Styret i VAnnforsk anbefaler årsmøtet å utsette overgangen for VAnnforsk til en selvstendig organisasjon med ett år. Det vises til vedlegg 3. STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET Årsmøtet i VAnnforsk legger frem for styret i Norsk Vann følgende forslag til vedtak: Overgangen for VAnnforsk til selvstendig organisasjon utsettes med ett år, og fremmes for årsmøtet i VAnnforsk Hamar, Kjetil Furuberg Sekretær (sign)

7 SAK Endring av vedtekter for VAnnforsk SAKS- DOKUMENTER 1. Vedlegg 4: Forslag til vedtekter for VAnnforsk ORIENTERING I vedtektene er det beskrevet at VAnnforsk skal bli en selvstendig organisasjon i Med bakgrunn i sak må ordlyden i vedtektene endres. Følgende tilføyelse foreslås for punkt 2.7; «Overgangen til selvstendig organisasjon utsettes til 2013». STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 1. Forslag til endrede vedtekter vedtas Hamar, Kjetil Furuberg Sekretær (sign)

8 SAK Handlingsplan for VAnnforsk 2012 SAKS- DOKUMENTER 1. Forslag til handlingsplan (vedlegg 5). ORIENTERING Handlingsplanen viser hovedpunktene og retningen for arbeidet i styre og sekretariatet i Kvalitetssikring av søknader under utarbeidelse vil være et satsningsområde i 2012 for å sikre at søknader som sendes inn har nødvendig kvalitet. Det etableres en ressursgruppe med personer med erfaring fra utarbeidelse og vurdering av FoU-søknader, som medlemmer av VAnnforsk kan benytte. Kostnadene dekkes av VAnnforsk utfra nærmere angitte retningslinjer. Bistanden vil bestå av en vurdering av det skriftlige innholdet i søknaden og forskningshøyden, relatert til programmet som det søkes til. Rapporten «Beskrivelse av FoU-behovet i VA-sektoren» ferdigstilles, og legges til grunn for videre arbeid med å styrke FoU-arbeidet innen VA. STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 1. Handlingsplan for VAnnforsk 2012 vedtas. Hamar, Kjetil Furuberg Sekretær (sign)

9 SAK 8-12 Budsjett for VAnnforsk 2012 SAKS- DOKUMENTER 1. Budsjett 2012 (vedlegg 6) ORIENTERING Budsjettet er basert på en medlemskontingent på kr 8000 pr. medlem/år. Budsjettet forutsetter et medlemstall på 37 i 2012, som er en økning på fire medlemmer fra nåværende medlemstall. I budsjettet er det lagt til grunn en tildeling av BIA nettverksmidler i 2012 på kr ,- i henhold til bevilling fra Forskningsrådet. Det er avsatt midler til kvalitetssikring av søknader gjennom etablering og bruk av en ressursgruppe. Budsjettet et basert på handlingsplanen behandlet i sak STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 1. Budsjett for VAnnforsk i 2012 vedtas. Hamar, Kjetil Furuberg Sekretær (sign)

10 SAK Valg til styre og valgkomité SAKS- DOKUMENTER ORIENTERING Forslag til kandidater fremlegges av valgkomité og styre Valgkomité har bestått av Per Kristiansen, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten, Tom Baade-Mathiesen, Norconsult og Trond Mæhlum. Bioforsk. Representanter i styret velges for en periode på to år. Vedtektene fastsetter at vervene som leder og nestleder er på valg hvert år. Valgkomité for perioden skal velges. VALGKOMITEENS INNSTILLING Valgkomiteen har følgende innstilling; Tre faste styrerepresentanter valg for 2 år Representanter fra forskningsinstitusjoner - Herman Helness, SINTEF Vann og miljø - Harsha Ratnaweera, UMB Representanter fra VA-selskaper/kommuner og organisasjoner i vannog avløpssektoren: Tanja Breyholtz, Vestfold Interkommunale Vannverk Representanter for teknikkprodusenter og rådgivere i vann- og avløpssektoren: Anette Kveldsvik Desjardins, Asplan Viak Leder og nestleder for styret valg for 1 år Leder for styret: Bjarne Paulsrud, Aquateam AS Nestleder for styret: Herman Helness, SINTEF Vann og miljø Vararepresentanter til styret valg for 2 år; Teknikkprodusenter og rådgivere: Arne-Christian Vangdal, Breivoll I.T. VA-selskaper/kommuner: Torgeir Saltnes, Hias Forskningsinstitusjoner: Ingunn Tryland, NIVA Nåværende representanter i styret - ikke på valg: Representanter for teknikkprodusenter og rådgivere i vann- og avløpssektoren: Bjarne Paulsrud, Aquateam AS Representanter fra VA-selskaper/kommuner og organisasjoner i vannog avløpssektoren: Einar Melheim, Norsk Vann En uavhengig representant: Bård Haug, Vannklyngen STYRETS INNSTILLING Valgkomité valg for 1 år Tom Baade-Mathiesen, Norconsult Trond Mæhlum, Bioforsk Arne Haarr, VEAS Hamar, Kjetil Furuberg Sekretær (sign)

11 Vedlegg 1a Årsmøte 2012 Regnskap VAnnforsk 2011 med egeninnsats Regnskap VAnnforsk 2011 Budsjett Regnskap Finansiering Norsk Vann Prosjekt Norges Forskningsråd, BIA-midler Medlemskontingent Egeninnsats Sum inntekter Utgifter Utgifter sekretariatsfunksjon Arrangementer Driftsmidler/betalte oppdrag Div utgifter Uforutsett Egeninnsats Sum utgifter Resultat

12 Vedlegg 1b Årsmøte 2012 Regnskap VAnnforsk 2011 utfra Norsk Vanns hovedbok. Grunnlag for revisors beretning. Regnskap VAnnforsk 2011 Budsjett Regnskap Finansiering Norsk Vann Prosjekt Norges Forskningsråd, BIA-midler Medlemskontingent Sum inntekter Utgifter Utgifter sekretariatsfunksjon Arrangementer Driftsmidler/betalte oppdrag Div utgifter Uforutsett Sum utgifter Resultat

13

14 Vedlegg 2 Årsmøte VAnnforsk ÅRSBERETNING 2011 I løpet av 2011 har VAnnforsk hatt sitt første reelle år som nettverk, men fortsatt har året vært preget av konsolidering. Finansiering kom på plass i august ved tildeling av nettverksmidler fra BIA, samarbeid opp mot Vannklyngen er videreutviklet, ulike prosjekter er drøftet og arbeidet med i løpet av seminarene, og nettsider er opprettet. Om VAnnforsk VAnnforsk er et formalisert nettverk hvor det skapes arenaer og muligheter for samarbeid mellom ulike aktører i vann- og avløpsbransjen (VA) knyttet til forskning og innovasjon. Gjennom dette stimuleres det til økt forskning og utvikling innen vann- og avløpsområdet. VAnnforsk har medlemmer fra leverandører, produsenter, rådgivere, forskningsmiljøer/- institusjoner, universiteter og VA-selskaper/ kommuner. Således representerer VAnnforsk hele VA-sektoren, inkludert FoU-miljøet. FoU-aktiviteten innen vann- og avløpssektoren har over lengre tid ikke vært tilstrekkelig til å møte sektorens behov. Dette er synlig på flere måter, og et av disse er få søknader fra VAbransjen til Forskningsrådets ulike programmer. En målsetting med VAnnforsk er å stimulere til økt forskning og utvikling innen vann- og avløpsområdet. Det skal skapes en arena hvor de ulike aktørene sammen kan etablere nye prosjektideer og ta initiativ til nye prosjekter, gjennom dannelse av nettverk/samarbeidsplattformer. Sekretariatet ligger hos Norsk Vann, bransjeforeningen for vann- og avløpssektoren. Aktiviteter i 2011 VAnnforsk arbeider etter en handlingsplan vedtatt av VAnnforsks styre og årsmøte. Det er to hovedpilarer i denne; påvirkning av rammevilkår for FoU innen VA og skape arenaer for prosjektsamarbeid. I 2011 er følgende samlinger gjennomført for å styrke prosjektarbeidet og drifte nettverket; Møte/aktivitet i 2011 Antall deltagere Årsmøte 22 Tenketank 10. mai 17 Workshop NOM 25. mai 20 Prosjektmøte NOMiNOR 31. august 8 Trippel Helix 26. oktober 25 Sum 93 I tillegg er det avholdt tre styremøter. Flere ulike prosjekter har vært diskutert og presentert gjennom de ulike aktivitetene. I slutten av oktober hadde VAnnforsk og Vannklyngen et vellykket felles arrangement, trippel helix, hvor ulike prosjekter ble presentert for medlemmer av disse to nettverkene. Målet var å styrke samarbeidet og skaffe partnere til de ulike prosjektene. VAnnforsk samarbeider også med WssTP, og hadde et felles møte i forbindelse med årsmøtet i VAnnforsk. I løpet av 2011 har VAnnforsk gjort følgende henvendelser: - Programstyret i NORKLIMA; Behov for forskningsmuligheter innen klimatilpasning for vann og avløpsektoren - Programstyret i Miljø 2015; Behov for forskningsmuligheter knyttet til Vanndirektivet - Norges Forskningsråd; Behov for nærings-ph.d innen vann- og avløpssektoren tilpasning til offentlig eierskap

15 - Vært i dialog knyttet til regjeringens miljøteknologistrategi I november ble arbeidet med å kartlegge FoU-behovet i VA-sektoren igangsatt. SET ved Hallvard Ødegaard utfører kartleggingen, og rapporten skal være ferdig i mars Utredningen vil danne grunnlag for å synliggjøre behovene i VA-sektoren inn mot Forskningsrådet og andre aktører i 2012, og være et viktig grunnlag for arbeidet med å styrke VA i offentlige forskningsprogrammer. Logo for VAnnforsk er utarbeidet. Videre er nettsiden vannforsk.no etablert og vil ferdigstilles tidlig i Medlemmer VAnnforsk har 33 medlemmer pr fra leverandører, produsenter, rådgivere, forskningsmiljøer/-institusjoner, universiteter og VA-selskaper/ kommuner. I løpet av 2011 har det vært to utmeldinger og tre innmeldinger (medlemsliste se vedlegg 1). VAnnforsk har god forankring i interkommunale selskaper og store kommuner på Østlandet, forskningsinstitusjoner, rådgivere og universitetene. I tillegg til de leverandører som er medlemer i VAnnforsk, arbeides det mot leverandørbransjen via Vannklyngen og SWCC. Videre arbeides det for å få flere kommuner inn som medlem av VAnnforsk, slik at nettverket blir bedre forankret blant sluttbrukerne. Regnskap 2011 VAnnforsk er fra innvilget støtte til drift fra Forskningsrådet gjennom BIA programmet. Støtten er innvilget til og med Deretter vil det kreves årlige, enkle søknader. Finansiering: Budsjettmidler Norsk Vann Prosjekt Medlemskontigent Tilskudd BIA midler pr. år Verdi av egeninsats* Sum inntekter Utgifter: Utgifter sekretariatsfunksjon Arrangementer Driftsmidler/betalte oppdrag Egeninnsats* Sum utgifter Resultat *Egeninnsats er aktørenes registrerte og rapporterte bruk av egen tid på aktiviteter i nettverket, eksempelvis FoU koordinatorarbeid, deltagelse i styremøter, søknadsarbeid, formidling, workshops m.v. Egeninnsats i 2011 Beregning av egeninnsats er gjort etter BIA-programmets retningslinjer. Personell som deltar i samarbeidet i VAnnforsk antas i gjennomsnitt å ligge på en årslønn på NOK ,-. Timesatsen skal utgjøre 1,2 promille av dette, følgelig NOK 780,-. For styrearbeid er timesatsen satt til kr. 1000,-. Timeforbruk og reisekostnader er rapportert inn fra deltagerne. Sekretærarbeidet er holdt utenfor siden dette lønnes separat. Møte/aktivitet Antall timer Reisekostnader (NOK) Egeninnsats (NOK) Styrearbeid Møter og prosjektarbeid Reisekostnader Sum

16 Årsmeldingen for 2011 er ikke sammenholdt med aktivitetene i 2010 siden dette var et oppstartsår. Hamar Kjetil Furuberg Sekretær Vedlegg: 1) Medlemsoversikt VAnnforsk pr ) Styrets sammensetning Kontaktinformasjon VAnnforsk v/ sekretær Kjetil Furuberg Norsk Vann BA, Vangsv. 143, NO-2321 HAMAR, Norway Tel.: Mob.:

17 Vedlegg 1 Medlemsoversikt pr Medlemmer Vannforsk Organisasjon/bedrift Kontaktperson Aquateam Paulsrud Bjarne Asplan Viak Hansen Geir Henning Avfall Norge Ulvang Roy Bioforsk Jord og miljø, Ås Mæhlum Trond Breivoll Inspection Technologies Vangdal Arne-Christian COWI AS Ovell Lillian CWN-Vannklyngen Haug Bård Givas IKS Trømborg Thomes Godt Vann Drammensregionen, GVD Skaret Jarle Eirik HIAS IKS Saltnes Torgeir IVAR IKS Johnsen Gro Kemira Chemicals As Brinchmann Ada Krüger Kaldnes AS Æsøy Anette Maskinentreprenørenes forbund Aamodt Randi MOVAR Sundby Johnny Multiconsult Tøien Sigmund Nasjonalt folkehelseinstitutt Krogh Truls Nedre Romerike Vannverk, NRV Solli Sal Lena NIVA Liltved Helge Norconsult Baade-Mathiesen Tom Norges geologiske undersøkelse Gaut Sylvi Norner Innovation Kamfjord Thor Norsk Vann BA Furuberg Kjetil NTNU, Inst. for vann- og miljøteknikk Sægrov Sveinung Oslo kommune, VAV Krogh Arnhild Rørinspeksjon Norge Jenssen Finn SINTEF Vann og miljø Helness Hermann Sweco Norge AS Liane Svein F. Transafe AS Bjørkevik Rune Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) Heistad Arve VA- og VVS produsentene VVP Haugland Bjarne VEAS Haarr Arne Vestfold Interkommunale Vannverk IKS Breyholtz Tanja I løpet av 2011 har to organisasjoner meldt seg ut av VAnnforsk (Goodtech Environment Sørumsand AS og Norge Rørleggerbedrifters Landsforening). Tre organisasjoner har meldt seg inn (NRV, NTNU, GVD). Antall medlemmer er 33 pr

18 Vedlegg 2 Styrets sammensetning VAnnforsk Styre frem til årsmøtet 2011 Bjarne Paulsrud, Aquateam AS, leder Herman Helness, SINTEF Vann og miljø, nestleder Tanja Breyholtz, Vestfold Interkommunale Vannverk Bjarne Haugland, VA og VVS produsentene (VVP) Thor Kamfjord, Norner Innovation AS Arve Heistad, UMB Einar Melheim, Norsk Vann Vararepresentanter Bård Haug, CWN Vannklyngen Torgeir Saltnes, Hias Helge Liltved, NIVA Styret valgt i årsmøtet Bjarne Paulsrud, Aquateam AS, leder Herman Helness, SINTEF Vann og miljø, nestleder Tanja Breyholtz, Vestfold Interkommunale Vannverk Bjarne Haugland, VA og VVS produsentene (VVP) Bård Haug, CWN Vannklyngen Arve Heistad, UMB Einar Melheim, Norsk Vann Vararepresentanter Torgeir Saltnes, Hias Helge Liltved, NIVA Anette Æsøy, Krüger Kaldnes

19 Vedlegg 3 Årsmøte VAnnforsk Framtidig organisering av VAnnforsk Orientering fra styret i VAnnforsk til årsmøtet Bakgrunn Ved etablering av VAnnforsk ble det forutsatt at VAnnforsk skulle etableres som en selvstendig organisasjon i Etablering av VAnnforsk som selvstendig organisasjon er beskrevet i vedtektenes punkt 2.7 Organisasjonsform; VAnnforsk etableres som en selvstendig organisasjon innen to år. Valg av organisasjonsform fremmes som sak for årsmøtet i VAnnforsk i Inntil etablering av VAnnforsk som selvstendig organisasjon er gjennomført, vil VAnnforsk være tilknyttet Norsk Vann som et prosjekt. Med bakgrunn i at VAnnforsk er tilknyttet Norsk Vann som et prosjekt, har styret i Norsk Vann fattet følgende vedtak i sak i styremøtet : Framtidig organisering av VAnnforsk 1. Styret i Norsk Vann tar beskrivelsen av status og alternative organisasjonsformer for VAnnforsk til orientering 2. Årsmøtet i VAnnforsk bes om å vurdere framtidig organisasjonsform og legge fram et forslag til styret i Norsk Vann Alternative organisasjonsformer Det første man må ta stilling til ved valg av organisasjonsform er om VAnnforsk skal være en integrert del av Norsk Vann eller en selvstendig enhet, hvor Norsk Vann sitt styre verken blir ansvarlig eller kan bestemme. Dersom VAnnforsk velger å være løsrevet fra Norsk Vann vil de mulige organisasjonsformene være samvirkeforetak, forening eller stiftelse. I dag er VAnnforsk en integrert del av Norsk Vann. Norsk Vann er registrert i Brønnøysund som et foretak med begrenset ansvar (BA). Samvirkeloven omfatter sammenslutninger som har som hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser ved at de deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere, leverandører eller på annen lignende måte. Loven er preseptorisk, hvilket innebærer at dersom virksomheten dekkes av bestemmelsene, så må vedtekter osv tilpasses lovens krav. De aller fleste etablerte samvirkelag er i dag registrert som selskap med begrenset ansvar (BA) eller økonomiske foreninger (en økonomisk forening har som formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser ved å utøve økonomisk virksomhet på vegne av medlemmene). Hvorvidt et selskap med begrenset ansvar, eller økonomiske foreninger vil omfattes av samvirkeloven må vurderes av ut fra vedtektene og formålet, sett opp mot samvirkelovens definisjon av og krav til et samvirkeforetak. Samvirkeloven formulerer sitt virkeområde på følgende måte i 1: (1) Lova gjeld for samvirkeforetak. (2) Med samvirkeforetak er meint ei samanslutning som har til hovudformål å fremje dei økonomiske interessene til medlemmane gjennom deira deltaking i verksemda som

20 avtakarar, leverandørar eller på annan liknande måte, og der 1. avkastinga, bortsett frå ei normal forrenting av innskoten kapital, anten blir ståande i verksemda eller fordelt mellom medlemmane på grunnlag av deira andel i omsetninga med samanslutninga, og 2. ikkje nokon av medlemmane har personleg ansvar for skyldnadene til samanslutninga, udelt eller for delar som til saman utgjer dei samla skyldnadene. (3) Eit samvirkeforetak ligg også føre dersom interessene til medlemmane som nemnt i andre ledd, blir fremja gjennom deira omsetning med eit foretak som samvirkeforetaket eig åleine eller saman med andre samvirkeforetak, medrekna eit sekundærsamvirke etter 4 andre ledd. Det same gjeld dersom interessene til medlemmane blir fremja gjennom deira omsetning med eit foretak som sekundærsamvirket eig åleine. Kongen kan ved enkeltvedtak i særlege tilfelle godkjenne at det ligg føre eit samvirkeforetak også om interessene til medlemmane blir fremja gjennom deira omsetning med andre samanslutningar enn dei som er nemnde i dette leddet. Avkastningen, bortsett fra en normal forrenting av eventuell innskutt kapital, blir stort sett værende i virksomheten eller fordelt mellom medlemmene på bakgrunn av deres omsetning i foretaket. Ingen av medlemmene bærer personlig ansvar for foretakets forpliktelser. Forening er en organisasjonsform som ikke er regulert av egne lover, men likevel underlagt spesielle vilkår. For å få registrert en forening i Enhetsregisteret i Brønnøysund, må man legge ved stiftelsesdokumentet og vedtekter. Foreninger skiller seg fra selskapene ved at deltakerne ikke kan disponere over sammenslutningens formue. Det kan ikke utbetales utbytte eller foretas likvidasjon og utdeling av formuen til medlemmene. De skiller seg fra samvirkeforetak ved at de ikke har eiere. Dersom virksomheten faller under samvirkelovens bestemmelser må også foreninger tilpasse seg lovens krav. Både Avfall Norge og Energi Norge er registrert som Forening/lag/innretning i Enhetsregisteret. Energi Norge er i tillegg registrert som et aksjeselskap. Lov om stiftelser regulerer formuesverdier som er stilt til rådighet ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon for et bestemt formål av ideell, humanitær, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Som stiftelser regnes også selvstendige legater, institusjoner og fond som private har opprettet. Næringsdrivende stiftelser er også omtalt i loven. Vurdering av egnet organisasjonsform VAnnforsk har ikke et økonomisk formål, og samhandlinger med medlemmene er ikke knyttet til deres rolle som mottakere, leverandører og lignende. Formålet er beskrevet som følger i vedtektene: VAnnforsk skal arbeide for å fremme forskning og utvikling (FoU) innen vannog avløpsområdet i et helhetsperspektiv og i hele verdikjeden. Følgelig er ikke VAnnforsk omfattet av det som forstås som Samvirkeforetak Stiftelse er ikke en aktuell organisasjonsform siden den i sin form setter rigide krav til organisering og er følgelig lite dynamisk. En forening er en selveiende sammenslutning som skal fremme ett eller flere bestemte formål av humanitær, sosial eller lignende art. Foreningen må ha minst to medlemmer som forener seg om et bestemt formål. Medlemmene deltar i beslutninger som treffes, men er ikke eiere av formuen i foreningen. Foreningens øverste organ er årsmøtet. Der skal alle medlemmene ha møterett og stemmerett. På dette møtet skal blant annet årsregnskapet legges frem og godkjennes. Se også https://www.altinn.no/no/starte-og-drive-bedrift/forberede/velgeorganisasjonsform/hva-er-en-forening/ Forening vil være den organisasjonsformen som er minst krevende å administrere, men som samtidig gir de nødvendig formelle rammene. Praktiske konsekvenser av å etablere seg som forening

21 Som en selvstendig forening vil det være behov for egen regnskapsfører og momsregnskap. Videre må foreningen registrere seg i Enhetsregistret. Ved å skille ut VAnnforsk som egen organisasjon vil VAnnforsk bli omfattet av krav om momsregnskap og være momspliktig. For å kunne fakturere moms ut, og etablere et momsregnskap, må VAnnforsk ha momspliktige tjenester. Norsk Vann fakturer sin medlemsavgift med moms, etter en vurdering av revisor i Ny revisor har imidlertid stilt spørsmål om denne praksisen er riktig, og har på bakgrunn av dette sendt en henvendelse til Skatt Øst. Svaret ble mottatt hos Norsk Vann rett før påske. Utfra dette kan det se ut som VAnnforsk vil være å anse som en ideell organisasjon og medlemskontingenten vil følgelig være unntatt krav om merverdi. Imidlertid må de typer tjenester som VAnnforsk leverer vurderes. Det kan se ut som noen av disse er momspliktige. Følgelig er det fortsatt uklart i hvilket omfang VAnnforsk kan etablere eget momsregnskap. I eksisterende vedtekter bør følgende punkter innarbeides ved etablering av VAnnforsk som en forening; Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Oppløsning Oppløsning av VAnnforsk kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Ekstraordinære årsmøter Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. Punktene er hentet fra mal for vedtekter for en forening. Kilde: AltInn. Utover punktene over er eksisterende vedtekter dekkende. Konklusjon anbefaling til årsmøtet Utfra VAnnforsk sitt formål, vurdering av krav til administrasjon for de ulike organisasjonsformene og de formelle rammene, vil Forening være den beste egnede organisasjonsformen for VAnnforsk. VAnnforsk vil som selvstendig enhet måtte forholde seg til momsregelverket. Det er i skrivende stund uklart i hvilken grad VAnnforsk kan etablere momsregnskap, og de økonomiske konsekvenser av dette. Hvis VAnnforsk ikke kan etablere momsregnskap, vil kostnadene bli høye siden merverdiavgiften da i sin helhet blir en utgiftspost. Styret er også av den oppfatning at VAnnforsk i for liten grad har lykkes med å få frem prosjekter, og trenger noe mer tid på å utvikle seg. Videre bør VAnnforsk styrke seg noe mer, i form av flere medlemmer fra VA-selskaper/kommuner før overgangen til en selvstendig organisasjon. Således bør prosessen med å etablere VAnnforsk som et selvstendig nettverk utsettes. I diskusjonen i Norsk Vanns styre (jf. punktet «Bakgrunn» ovenfor) ble det åpnet for at VAnnforsk fortsatt kunne bli værende som et prosjekt i regi av Norsk Vann for en kortere periode (2 til 3 år). Styret i VAnnforsk anbefaler derfor årsmøtet at valg av organisasjonsformen utsettes i ett år, til Hamar Kjetil Furuberg, Sekretær

22 Vedlegg 4 Årsmøte VAnnforsk Vedtekter for VAnnforsk Offisielt etablert som VAnnforsk på etableringsmøte 29. september Formål VAnnforsk skal arbeide for å fremme forskning og utvikling (FoU) innen vann- og avløpsområdet i et helhetsperspektiv og i hele verdikjeden, herunder: Være drivkraft og kontaktpunkt for medlemmene overfor Forskningsrådet og andre offentlige organer Ta initiativ til forskningsprosjekter av felles interesse for aktører i vann- og avløpssektoren Formidle informasjon og gi veiledning om mulige finansieringskilder for medlemmenes arbeid innen FoU. Være en drivkraft i arbeidet med å styrke finansieringsmulighetene for VA-forskningen 2 Organisasjon 2.1 Medlemmer Bedrifter og organisasjoner som har interesser innen FoU på vann- og avløpsområdet kan være medlemmer i VAnnforsk. Medlemskontingenten betales for kalenderåret. Utmelding fra VAnnforsk for kommende år må skje senest innen året forut. 2.2 Årsmøte Årsmøtet består av representanter for bedrifter og organisasjoner som er medlemmer. Hvert medlem har 1 én stemme på årsmøtet. Årsmøtet holdes innen 1. mai. Saker til årsmøtet skal være meldt til styret senest tre uker innen årsmøtedato. Årsmøtesaker sendes ut senest 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet ledes av styrets leder. Beslutninger i årsmøtet vedtas med simpelt flertall. Oppløsning og vedtektsendringer besluttes med 2/3 flertall. Ved oppløsning skal årsmøtet avgjøre bruk av innestående midler. Årsmøtet velger styre, styrets leder og nestleder, samt fastsetter årlige planer, budsjett og årskontingent for VAnnforsk. I tillegg godkjenner årsmøtet årlige prosjektregnskap, eventuelle vedtektsendringer og eventuell oppløsning. Årsmøteprotokollen skal signeres av 2 to av medlemmene. 2.3 Styret VAnnforsk ledes av et styre på sju personer. Styret i VAnnforsk velges blant medlemmene og bør settes sammen av to representanter fra teknikkprodusenter og rådgivere i vann- og avløpssektoren, to representanter fra VA-selskaper/kommuner og organisasjoner i vann- og Side 1 av 2

23 Vedlegg 4 Årsmøte VAnnforsk avløpssektoren, og to representanter fra forskningsinstitusjoner. For hver av grupperingene velges det ett varamedlem blant medlemsvirksomhetene. Alle velges for to år om gangen. Varamedlemmer møter ved forfall i styret. Styrets leder og nestleder velges blant de innvalgte styremedlemmer for ett år av gangen av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. En og samme person kan inneha styreverv i maks 6 år til sammen. Styrets medlemmer mottar ingen godtgjørelse eller dekning av utgifter til normalt styrearbeid. 2.4 Styrets mandat Styrets ansvar er å: - Bidra til å fremme prosjektsøknader - Støtte opp under utvikling av prosjektsøknader - Delta i prosjektenes styringsgrupper etter behov - Bidra til å formidle resultater fra prosjektene eller annen relevant vann- og avløpsforskning - Representere VAnnforsk i forhold til Forskningsrådet og andre bevilgende myndigheter - Fremme årlig planer og budsjetter - Gjennomføre vedtatte årlig planer og rapportere dette til Årsmøtet innenfor godkjente budsjetter 2.5 Valgkomité Årsmøtet i VAnnforsk velger ny valgkomité etter forslag fra sittende styre. Valgkomiteen skal bestå av en representant fra teknikkprodusenter og rådgivere i vann- og avløpssektoren, en fra VA-selskaper/kommuner og organisasjoner i vann- og avløpssektoren, og en fra forskningsinstitusjoner. Valgkomiteen skal tilstrebe en fornuftig kontinuitet og rullering av styret. 2.6 Sekretariatet Sekretariatet for VAnnforsk legges til Norsk Vann. Finansieringen søkes primært dekket med midler fra Norges Forskningsråd i tillegg til årskontingent fra medlemmene av VAnnforsk. Sekretariatets oppgaver: Legge til rette for styrets arbeid og utføre styrets vedtak Markedsføre VAnnforsk sine tjenester og aktiviteter mot relevante målgrupper Være kontaktorgan ovenfor medlemmer og andre målgrupper Holde oversikt over medlemmene og fakturere årskontingenten 2.7 Organisasjonsform VAnnforsk etableres som en selvstendig organisasjon innen to år. Valg av organisasjonsform fremmes som sak for årsmøtet i VAnnforsk i Inntil etablering av VAnnforsk som selvstendig organisasjon er gjennomført, vil VAnnforsk være tilknyttet Norsk Vann som et prosjekt. Overgangen til selvstendig organisasjon utsettes til Vedtatt på årsmøtet Side 2 av 2

ÅRSBERETNING 2011. Sekretariatet ligger hos Norsk Vann, bransjeforeningen for vann- og avløpssektoren.

ÅRSBERETNING 2011. Sekretariatet ligger hos Norsk Vann, bransjeforeningen for vann- og avløpssektoren. ÅRSBERETNING 2011 I løpet av 2011 har VAnnforsk hatt sitt første reelle år som nettverk, men fortsatt har året vært preget av konsolidering. Finansiering kom på plass i august ved tildeling av nettverksmidler

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA Vedtatt på stiftelsesmøtet på Gardermoen 17.09.2003 Revidert 3 og 15 etter vedtak i årsmøtet 14.09.05. Revidert 15 etter vedtak i årsmøtet 4.09.06.

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Samvirkeforetak Overgang fra BA til SA Samvirkeloven og revidering av vedtekter 1 Om Norges Vel Ideell og uavhengig Medlemsorganisasjon Hovedkontor utenfor Oslo Lokalkontor Bergen og Levanger Landkontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

a) Uteksaminerte vinkelnere ved Kulinarisk Akademi og Norsk Sommelier Utdannelse kan søke medlemskap i Norsk Vinkelner Forening.

a) Uteksaminerte vinkelnere ved Kulinarisk Akademi og Norsk Sommelier Utdannelse kan søke medlemskap i Norsk Vinkelner Forening. Forslag til vedtekter for foreningen Norsk Vinkelner Forening 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelner Forening og ble stiftet 3 november 1990 Forenings adresse er: Vibesgt 24,0356 Oslo Organisasjonsnummer

Detaljer

1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelnerforening og ble stiftet 3 november 1990. Forenings adresse er: Hertzberggate 4a, 0360 Oslo

1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelnerforening og ble stiftet 3 november 1990. Forenings adresse er: Hertzberggate 4a, 0360 Oslo Norsk Vinkelnerforening Vedtekter 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelnerforening og ble stiftet 3 november 1990. Forenings adresse er: Hertzberggate 4a, 0360 Oslo Organisasjonsnummer: 990

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtekter For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtatt på Årsmøtet 16.07.2004 med senere endringer Versjons historie Dato Ver Navn Beskrivelse 2015.07.18 1.8 Årsmøtet Vedtektene justert på en rekke punkter

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Fartøyvernets ABC. Organisering og organisasjonsarbeid

Fartøyvernets ABC. Organisering og organisasjonsarbeid Fartøyvernets ABC Organisering og organisasjonsarbeid ORGANISASJONSFORMER Det er fartøyene som er medlemmer i NFF. Rundt hvert fartøy er det en gruppering mennesker som er organisert på forskjellige måter.

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole 30. mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: Anne Grethe Unes, Marianne Ensrud Skraastad, Arve Martin Kværnhaugen,

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 Samvirkebarnehagene stiftet 1989 Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemsskap... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge

Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge Vedtekter for foreningen Steinerbarnehageforbundet i Norge. Vedtektene er vedtatt 22.april 2010 med endringer foretatt 22.april 2010, endring 15. mars 2013

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving (Endret siste gang 23. mars 2006) 1 Formål Formålet til landbruksrådgivingen er å utføre forsøk, prøvetaking, registreringer, driftsøkonomiske granskinger eller

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

VeLkommen til DeLtakeLSe og Stifting av. norsk energigassforening

VeLkommen til DeLtakeLSe og Stifting av. norsk energigassforening invitasjon VeLkommen til DeLtakeLSe og Stifting av norsk energigassforening Sammen for en sterk energigassbransje Dette er et initiativ for å samle alle som ønsker å delta i, og bidra til en sterk og positiv

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 Vedtatt på ekstra ordinært årsmøte den 30.10.2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer