Årsmøte VAnnforsk saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte VAnnforsk 19.04.2012 - saksliste"

Transkript

1 Årsmøte VAnnforsk saksliste Møtedato: Sted: Klif møtesenter, Oslo Deltakere: Åpen invitasjon Sak Beskrivelse Vedlegg Vedtakssaker Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to personer til å signere protokoll Regnskap for VAnnforsk 2011 Vedlegg 1a: Regnskap VAnnforsk 2011 Vedlegg 1b: Regnskap VAnnforsk 2011, grunnlag for revisor Vedlegg 1c: Revisors beretning til årsregnskap VAnnforsk Årsberetning 2011 Vedlegg 2: Årsberetning VAnnforsk Organisasjonsform for VAnnforsk Vedlegg 3: Organisasjonsform for VAnnforsk orientering Endring av vedtekter for VAnnforsk Vedlegg 4: Forslag til vedtekter for VAnnforsk Handlingsplan for 2012 Vedlegg 5: Forslag til handlingsplan VAnnforsk Budsjett VAnnforsk 2012 Vedlegg 6: Budsjett VAnnforsk Valg til styre og valgkomité Valgkomité fremlegger forslag til kandidater Orienteringssaker - Protokoll fra årsmøtet Vedlegg 7: Protokoll fra årsmøtet Hamar, Kjetil Furuberg Sekretær Norsk Vann BA Vangsvegen 143, NO-2317 Hamar Telefon: Telefax: E-post: Internett: www. norskvann.no Organisasjonsnummer: NO MVA Bankgirokonto:

2 SAK Godkjenning av innkalling og saksliste SAKS- DOKUMENTER ORIENTERING Saksliste ble sendt VAnnforsk medlemmer i forkant av årsmøtet for eventuelle innspill til saker som burde tas opp på årsmøtet. STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET Innkalling og saksliste godkjennes Hamar, Kjetil Furuberg Sekretær (sign)

3 SAK Valg av to personer til å signere protokoll SAKS- DOKUMENTER ORIENTERING Ifølge vedtektene ledes årsmøtet av styrets leder. Til signering av protokoll foreslås 2 av medlemmene til stede. STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET Foreslåtte kandidater velges. Hamar, Kjetil Furuberg Sekretær (sign)

4 SAK Regnskap for VAnnforsk 2011 SAKS- DOKUMENTER 1. Regnskap for VAnnforsk 2011 inkludert egeninnsats (vedlegg 1a) 2. Regnskap for VAnnforsk 2011, grunnlag for revisor (vedlegg 1b) 3. Revisors beretning til årsregnskap VAnnforsk (vedlegg 1c) ORIENTERING VAnnforsk har fått tilsagn om BIA nettverksmidler for Antall medlemmer er tilnærmet likt antallet som ble lagt til grunn for budsjettet. Kostnader for opprettelse av nettside og oppstart av FoU kartlegging er dekket i Utgifter til seminarer er noe lavere enn budsjettert. STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET Regnskap for VAnnforsk 2011 godkjennes. Hamar, Kjetil Furuberg Sekretær (sign)

5 SAK Styrets årsberetning 2011 SAKS- DOKUMENTER 1. Årsberetning 2011 vedlegg 2. ORIENTERING I henhold til vedtektene fremmes styrets årsberetning for STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET Styrets årsberetning for 2011 godkjennes. Hamar, Kjetil Furuberg Sekretær (sign)

6 SAK 5-12 Valg av organisasjonsform for VAnnforsk SAKS- DOKUMENTER 1. Orientering og begrunnelse for forslag om valg av organisasjonsform for VAnnforsk (vedlegg 3) ORIENTERING Ved etablering av VAnnforsk ble det forutsatt at valg av endelig organisasjonsform fremmes for årsmøtet i VAnnforsk ble forutsatt å bli en selvstendig organisasjon. Utfra VAnnforsk sitt formål, vurdering av krav til administrasjon for de ulike organisasjonsformene og de formelle rammene, vil Forening være den beste egnede organisasjonsformen for VAnnforsk. VAnnforsk vil som selvstendig enhet måtte forholde seg til momsregelverket. Det er i skrivende stund uklart i hvilken grad VAnnforsk kan etablere momsregnskap, og de økonomiske konsekvenser av dette. Hvis VAnnforsk ikke kan etablere momsregnskap, vil kostnadene bli høye siden merverdiavgiften da i sin helhet blir en utgiftspost. Styret er også av den oppfatning at VAnnforsk i for liten grad har lykkes med å få frem prosjekter, og trenger noe mer tid på å utvikle seg. Videre bør VAnnforsk styrke seg noe mer, i form av flere medlemmer fra VA-selskaper/kommuner før overgangen til en selvstendig organisasjon. Således bør prosessen med å etablere VAnnforsk som et selvstendig nettverk utsettes. I diskusjonen i Norsk Vanns styre ble det åpnet for at VAnnforsk fortsatt kunne bli værende som et prosjekt i regi av Norsk Vann for en kortere periode. Styret i VAnnforsk anbefaler årsmøtet å utsette overgangen for VAnnforsk til en selvstendig organisasjon med ett år. Det vises til vedlegg 3. STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET Årsmøtet i VAnnforsk legger frem for styret i Norsk Vann følgende forslag til vedtak: Overgangen for VAnnforsk til selvstendig organisasjon utsettes med ett år, og fremmes for årsmøtet i VAnnforsk Hamar, Kjetil Furuberg Sekretær (sign)

7 SAK Endring av vedtekter for VAnnforsk SAKS- DOKUMENTER 1. Vedlegg 4: Forslag til vedtekter for VAnnforsk ORIENTERING I vedtektene er det beskrevet at VAnnforsk skal bli en selvstendig organisasjon i Med bakgrunn i sak må ordlyden i vedtektene endres. Følgende tilføyelse foreslås for punkt 2.7; «Overgangen til selvstendig organisasjon utsettes til 2013». STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 1. Forslag til endrede vedtekter vedtas Hamar, Kjetil Furuberg Sekretær (sign)

8 SAK Handlingsplan for VAnnforsk 2012 SAKS- DOKUMENTER 1. Forslag til handlingsplan (vedlegg 5). ORIENTERING Handlingsplanen viser hovedpunktene og retningen for arbeidet i styre og sekretariatet i Kvalitetssikring av søknader under utarbeidelse vil være et satsningsområde i 2012 for å sikre at søknader som sendes inn har nødvendig kvalitet. Det etableres en ressursgruppe med personer med erfaring fra utarbeidelse og vurdering av FoU-søknader, som medlemmer av VAnnforsk kan benytte. Kostnadene dekkes av VAnnforsk utfra nærmere angitte retningslinjer. Bistanden vil bestå av en vurdering av det skriftlige innholdet i søknaden og forskningshøyden, relatert til programmet som det søkes til. Rapporten «Beskrivelse av FoU-behovet i VA-sektoren» ferdigstilles, og legges til grunn for videre arbeid med å styrke FoU-arbeidet innen VA. STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 1. Handlingsplan for VAnnforsk 2012 vedtas. Hamar, Kjetil Furuberg Sekretær (sign)

9 SAK 8-12 Budsjett for VAnnforsk 2012 SAKS- DOKUMENTER 1. Budsjett 2012 (vedlegg 6) ORIENTERING Budsjettet er basert på en medlemskontingent på kr 8000 pr. medlem/år. Budsjettet forutsetter et medlemstall på 37 i 2012, som er en økning på fire medlemmer fra nåværende medlemstall. I budsjettet er det lagt til grunn en tildeling av BIA nettverksmidler i 2012 på kr ,- i henhold til bevilling fra Forskningsrådet. Det er avsatt midler til kvalitetssikring av søknader gjennom etablering og bruk av en ressursgruppe. Budsjettet et basert på handlingsplanen behandlet i sak STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 1. Budsjett for VAnnforsk i 2012 vedtas. Hamar, Kjetil Furuberg Sekretær (sign)

10 SAK Valg til styre og valgkomité SAKS- DOKUMENTER ORIENTERING Forslag til kandidater fremlegges av valgkomité og styre Valgkomité har bestått av Per Kristiansen, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten, Tom Baade-Mathiesen, Norconsult og Trond Mæhlum. Bioforsk. Representanter i styret velges for en periode på to år. Vedtektene fastsetter at vervene som leder og nestleder er på valg hvert år. Valgkomité for perioden skal velges. VALGKOMITEENS INNSTILLING Valgkomiteen har følgende innstilling; Tre faste styrerepresentanter valg for 2 år Representanter fra forskningsinstitusjoner - Herman Helness, SINTEF Vann og miljø - Harsha Ratnaweera, UMB Representanter fra VA-selskaper/kommuner og organisasjoner i vannog avløpssektoren: Tanja Breyholtz, Vestfold Interkommunale Vannverk Representanter for teknikkprodusenter og rådgivere i vann- og avløpssektoren: Anette Kveldsvik Desjardins, Asplan Viak Leder og nestleder for styret valg for 1 år Leder for styret: Bjarne Paulsrud, Aquateam AS Nestleder for styret: Herman Helness, SINTEF Vann og miljø Vararepresentanter til styret valg for 2 år; Teknikkprodusenter og rådgivere: Arne-Christian Vangdal, Breivoll I.T. VA-selskaper/kommuner: Torgeir Saltnes, Hias Forskningsinstitusjoner: Ingunn Tryland, NIVA Nåværende representanter i styret - ikke på valg: Representanter for teknikkprodusenter og rådgivere i vann- og avløpssektoren: Bjarne Paulsrud, Aquateam AS Representanter fra VA-selskaper/kommuner og organisasjoner i vannog avløpssektoren: Einar Melheim, Norsk Vann En uavhengig representant: Bård Haug, Vannklyngen STYRETS INNSTILLING Valgkomité valg for 1 år Tom Baade-Mathiesen, Norconsult Trond Mæhlum, Bioforsk Arne Haarr, VEAS Hamar, Kjetil Furuberg Sekretær (sign)

11 Vedlegg 1a Årsmøte 2012 Regnskap VAnnforsk 2011 med egeninnsats Regnskap VAnnforsk 2011 Budsjett Regnskap Finansiering Norsk Vann Prosjekt Norges Forskningsråd, BIA-midler Medlemskontingent Egeninnsats Sum inntekter Utgifter Utgifter sekretariatsfunksjon Arrangementer Driftsmidler/betalte oppdrag Div utgifter Uforutsett Egeninnsats Sum utgifter Resultat

12 Vedlegg 1b Årsmøte 2012 Regnskap VAnnforsk 2011 utfra Norsk Vanns hovedbok. Grunnlag for revisors beretning. Regnskap VAnnforsk 2011 Budsjett Regnskap Finansiering Norsk Vann Prosjekt Norges Forskningsråd, BIA-midler Medlemskontingent Sum inntekter Utgifter Utgifter sekretariatsfunksjon Arrangementer Driftsmidler/betalte oppdrag Div utgifter Uforutsett Sum utgifter Resultat

13

14 Vedlegg 2 Årsmøte VAnnforsk ÅRSBERETNING 2011 I løpet av 2011 har VAnnforsk hatt sitt første reelle år som nettverk, men fortsatt har året vært preget av konsolidering. Finansiering kom på plass i august ved tildeling av nettverksmidler fra BIA, samarbeid opp mot Vannklyngen er videreutviklet, ulike prosjekter er drøftet og arbeidet med i løpet av seminarene, og nettsider er opprettet. Om VAnnforsk VAnnforsk er et formalisert nettverk hvor det skapes arenaer og muligheter for samarbeid mellom ulike aktører i vann- og avløpsbransjen (VA) knyttet til forskning og innovasjon. Gjennom dette stimuleres det til økt forskning og utvikling innen vann- og avløpsområdet. VAnnforsk har medlemmer fra leverandører, produsenter, rådgivere, forskningsmiljøer/- institusjoner, universiteter og VA-selskaper/ kommuner. Således representerer VAnnforsk hele VA-sektoren, inkludert FoU-miljøet. FoU-aktiviteten innen vann- og avløpssektoren har over lengre tid ikke vært tilstrekkelig til å møte sektorens behov. Dette er synlig på flere måter, og et av disse er få søknader fra VAbransjen til Forskningsrådets ulike programmer. En målsetting med VAnnforsk er å stimulere til økt forskning og utvikling innen vann- og avløpsområdet. Det skal skapes en arena hvor de ulike aktørene sammen kan etablere nye prosjektideer og ta initiativ til nye prosjekter, gjennom dannelse av nettverk/samarbeidsplattformer. Sekretariatet ligger hos Norsk Vann, bransjeforeningen for vann- og avløpssektoren. Aktiviteter i 2011 VAnnforsk arbeider etter en handlingsplan vedtatt av VAnnforsks styre og årsmøte. Det er to hovedpilarer i denne; påvirkning av rammevilkår for FoU innen VA og skape arenaer for prosjektsamarbeid. I 2011 er følgende samlinger gjennomført for å styrke prosjektarbeidet og drifte nettverket; Møte/aktivitet i 2011 Antall deltagere Årsmøte 22 Tenketank 10. mai 17 Workshop NOM 25. mai 20 Prosjektmøte NOMiNOR 31. august 8 Trippel Helix 26. oktober 25 Sum 93 I tillegg er det avholdt tre styremøter. Flere ulike prosjekter har vært diskutert og presentert gjennom de ulike aktivitetene. I slutten av oktober hadde VAnnforsk og Vannklyngen et vellykket felles arrangement, trippel helix, hvor ulike prosjekter ble presentert for medlemmer av disse to nettverkene. Målet var å styrke samarbeidet og skaffe partnere til de ulike prosjektene. VAnnforsk samarbeider også med WssTP, og hadde et felles møte i forbindelse med årsmøtet i VAnnforsk. I løpet av 2011 har VAnnforsk gjort følgende henvendelser: - Programstyret i NORKLIMA; Behov for forskningsmuligheter innen klimatilpasning for vann og avløpsektoren - Programstyret i Miljø 2015; Behov for forskningsmuligheter knyttet til Vanndirektivet - Norges Forskningsråd; Behov for nærings-ph.d innen vann- og avløpssektoren tilpasning til offentlig eierskap

15 - Vært i dialog knyttet til regjeringens miljøteknologistrategi I november ble arbeidet med å kartlegge FoU-behovet i VA-sektoren igangsatt. SET ved Hallvard Ødegaard utfører kartleggingen, og rapporten skal være ferdig i mars Utredningen vil danne grunnlag for å synliggjøre behovene i VA-sektoren inn mot Forskningsrådet og andre aktører i 2012, og være et viktig grunnlag for arbeidet med å styrke VA i offentlige forskningsprogrammer. Logo for VAnnforsk er utarbeidet. Videre er nettsiden vannforsk.no etablert og vil ferdigstilles tidlig i Medlemmer VAnnforsk har 33 medlemmer pr fra leverandører, produsenter, rådgivere, forskningsmiljøer/-institusjoner, universiteter og VA-selskaper/ kommuner. I løpet av 2011 har det vært to utmeldinger og tre innmeldinger (medlemsliste se vedlegg 1). VAnnforsk har god forankring i interkommunale selskaper og store kommuner på Østlandet, forskningsinstitusjoner, rådgivere og universitetene. I tillegg til de leverandører som er medlemer i VAnnforsk, arbeides det mot leverandørbransjen via Vannklyngen og SWCC. Videre arbeides det for å få flere kommuner inn som medlem av VAnnforsk, slik at nettverket blir bedre forankret blant sluttbrukerne. Regnskap 2011 VAnnforsk er fra innvilget støtte til drift fra Forskningsrådet gjennom BIA programmet. Støtten er innvilget til og med Deretter vil det kreves årlige, enkle søknader. Finansiering: Budsjettmidler Norsk Vann Prosjekt Medlemskontigent Tilskudd BIA midler pr. år Verdi av egeninsats* Sum inntekter Utgifter: Utgifter sekretariatsfunksjon Arrangementer Driftsmidler/betalte oppdrag Egeninnsats* Sum utgifter Resultat *Egeninnsats er aktørenes registrerte og rapporterte bruk av egen tid på aktiviteter i nettverket, eksempelvis FoU koordinatorarbeid, deltagelse i styremøter, søknadsarbeid, formidling, workshops m.v. Egeninnsats i 2011 Beregning av egeninnsats er gjort etter BIA-programmets retningslinjer. Personell som deltar i samarbeidet i VAnnforsk antas i gjennomsnitt å ligge på en årslønn på NOK ,-. Timesatsen skal utgjøre 1,2 promille av dette, følgelig NOK 780,-. For styrearbeid er timesatsen satt til kr. 1000,-. Timeforbruk og reisekostnader er rapportert inn fra deltagerne. Sekretærarbeidet er holdt utenfor siden dette lønnes separat. Møte/aktivitet Antall timer Reisekostnader (NOK) Egeninnsats (NOK) Styrearbeid Møter og prosjektarbeid Reisekostnader Sum

16 Årsmeldingen for 2011 er ikke sammenholdt med aktivitetene i 2010 siden dette var et oppstartsår. Hamar Kjetil Furuberg Sekretær Vedlegg: 1) Medlemsoversikt VAnnforsk pr ) Styrets sammensetning Kontaktinformasjon VAnnforsk v/ sekretær Kjetil Furuberg Norsk Vann BA, Vangsv. 143, NO-2321 HAMAR, Norway Tel.: Mob.:

17 Vedlegg 1 Medlemsoversikt pr Medlemmer Vannforsk Organisasjon/bedrift Kontaktperson Aquateam Paulsrud Bjarne Asplan Viak Hansen Geir Henning Avfall Norge Ulvang Roy Bioforsk Jord og miljø, Ås Mæhlum Trond Breivoll Inspection Technologies Vangdal Arne-Christian COWI AS Ovell Lillian CWN-Vannklyngen Haug Bård Givas IKS Trømborg Thomes Godt Vann Drammensregionen, GVD Skaret Jarle Eirik HIAS IKS Saltnes Torgeir IVAR IKS Johnsen Gro Kemira Chemicals As Brinchmann Ada Krüger Kaldnes AS Æsøy Anette Maskinentreprenørenes forbund Aamodt Randi MOVAR Sundby Johnny Multiconsult Tøien Sigmund Nasjonalt folkehelseinstitutt Krogh Truls Nedre Romerike Vannverk, NRV Solli Sal Lena NIVA Liltved Helge Norconsult Baade-Mathiesen Tom Norges geologiske undersøkelse Gaut Sylvi Norner Innovation Kamfjord Thor Norsk Vann BA Furuberg Kjetil NTNU, Inst. for vann- og miljøteknikk Sægrov Sveinung Oslo kommune, VAV Krogh Arnhild Rørinspeksjon Norge Jenssen Finn SINTEF Vann og miljø Helness Hermann Sweco Norge AS Liane Svein F. Transafe AS Bjørkevik Rune Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) Heistad Arve VA- og VVS produsentene VVP Haugland Bjarne VEAS Haarr Arne Vestfold Interkommunale Vannverk IKS Breyholtz Tanja I løpet av 2011 har to organisasjoner meldt seg ut av VAnnforsk (Goodtech Environment Sørumsand AS og Norge Rørleggerbedrifters Landsforening). Tre organisasjoner har meldt seg inn (NRV, NTNU, GVD). Antall medlemmer er 33 pr

18 Vedlegg 2 Styrets sammensetning VAnnforsk Styre frem til årsmøtet 2011 Bjarne Paulsrud, Aquateam AS, leder Herman Helness, SINTEF Vann og miljø, nestleder Tanja Breyholtz, Vestfold Interkommunale Vannverk Bjarne Haugland, VA og VVS produsentene (VVP) Thor Kamfjord, Norner Innovation AS Arve Heistad, UMB Einar Melheim, Norsk Vann Vararepresentanter Bård Haug, CWN Vannklyngen Torgeir Saltnes, Hias Helge Liltved, NIVA Styret valgt i årsmøtet Bjarne Paulsrud, Aquateam AS, leder Herman Helness, SINTEF Vann og miljø, nestleder Tanja Breyholtz, Vestfold Interkommunale Vannverk Bjarne Haugland, VA og VVS produsentene (VVP) Bård Haug, CWN Vannklyngen Arve Heistad, UMB Einar Melheim, Norsk Vann Vararepresentanter Torgeir Saltnes, Hias Helge Liltved, NIVA Anette Æsøy, Krüger Kaldnes

19 Vedlegg 3 Årsmøte VAnnforsk Framtidig organisering av VAnnforsk Orientering fra styret i VAnnforsk til årsmøtet Bakgrunn Ved etablering av VAnnforsk ble det forutsatt at VAnnforsk skulle etableres som en selvstendig organisasjon i Etablering av VAnnforsk som selvstendig organisasjon er beskrevet i vedtektenes punkt 2.7 Organisasjonsform; VAnnforsk etableres som en selvstendig organisasjon innen to år. Valg av organisasjonsform fremmes som sak for årsmøtet i VAnnforsk i Inntil etablering av VAnnforsk som selvstendig organisasjon er gjennomført, vil VAnnforsk være tilknyttet Norsk Vann som et prosjekt. Med bakgrunn i at VAnnforsk er tilknyttet Norsk Vann som et prosjekt, har styret i Norsk Vann fattet følgende vedtak i sak i styremøtet : Framtidig organisering av VAnnforsk 1. Styret i Norsk Vann tar beskrivelsen av status og alternative organisasjonsformer for VAnnforsk til orientering 2. Årsmøtet i VAnnforsk bes om å vurdere framtidig organisasjonsform og legge fram et forslag til styret i Norsk Vann Alternative organisasjonsformer Det første man må ta stilling til ved valg av organisasjonsform er om VAnnforsk skal være en integrert del av Norsk Vann eller en selvstendig enhet, hvor Norsk Vann sitt styre verken blir ansvarlig eller kan bestemme. Dersom VAnnforsk velger å være løsrevet fra Norsk Vann vil de mulige organisasjonsformene være samvirkeforetak, forening eller stiftelse. I dag er VAnnforsk en integrert del av Norsk Vann. Norsk Vann er registrert i Brønnøysund som et foretak med begrenset ansvar (BA). Samvirkeloven omfatter sammenslutninger som har som hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser ved at de deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere, leverandører eller på annen lignende måte. Loven er preseptorisk, hvilket innebærer at dersom virksomheten dekkes av bestemmelsene, så må vedtekter osv tilpasses lovens krav. De aller fleste etablerte samvirkelag er i dag registrert som selskap med begrenset ansvar (BA) eller økonomiske foreninger (en økonomisk forening har som formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser ved å utøve økonomisk virksomhet på vegne av medlemmene). Hvorvidt et selskap med begrenset ansvar, eller økonomiske foreninger vil omfattes av samvirkeloven må vurderes av ut fra vedtektene og formålet, sett opp mot samvirkelovens definisjon av og krav til et samvirkeforetak. Samvirkeloven formulerer sitt virkeområde på følgende måte i 1: (1) Lova gjeld for samvirkeforetak. (2) Med samvirkeforetak er meint ei samanslutning som har til hovudformål å fremje dei økonomiske interessene til medlemmane gjennom deira deltaking i verksemda som

20 avtakarar, leverandørar eller på annan liknande måte, og der 1. avkastinga, bortsett frå ei normal forrenting av innskoten kapital, anten blir ståande i verksemda eller fordelt mellom medlemmane på grunnlag av deira andel i omsetninga med samanslutninga, og 2. ikkje nokon av medlemmane har personleg ansvar for skyldnadene til samanslutninga, udelt eller for delar som til saman utgjer dei samla skyldnadene. (3) Eit samvirkeforetak ligg også føre dersom interessene til medlemmane som nemnt i andre ledd, blir fremja gjennom deira omsetning med eit foretak som samvirkeforetaket eig åleine eller saman med andre samvirkeforetak, medrekna eit sekundærsamvirke etter 4 andre ledd. Det same gjeld dersom interessene til medlemmane blir fremja gjennom deira omsetning med eit foretak som sekundærsamvirket eig åleine. Kongen kan ved enkeltvedtak i særlege tilfelle godkjenne at det ligg føre eit samvirkeforetak også om interessene til medlemmane blir fremja gjennom deira omsetning med andre samanslutningar enn dei som er nemnde i dette leddet. Avkastningen, bortsett fra en normal forrenting av eventuell innskutt kapital, blir stort sett værende i virksomheten eller fordelt mellom medlemmene på bakgrunn av deres omsetning i foretaket. Ingen av medlemmene bærer personlig ansvar for foretakets forpliktelser. Forening er en organisasjonsform som ikke er regulert av egne lover, men likevel underlagt spesielle vilkår. For å få registrert en forening i Enhetsregisteret i Brønnøysund, må man legge ved stiftelsesdokumentet og vedtekter. Foreninger skiller seg fra selskapene ved at deltakerne ikke kan disponere over sammenslutningens formue. Det kan ikke utbetales utbytte eller foretas likvidasjon og utdeling av formuen til medlemmene. De skiller seg fra samvirkeforetak ved at de ikke har eiere. Dersom virksomheten faller under samvirkelovens bestemmelser må også foreninger tilpasse seg lovens krav. Både Avfall Norge og Energi Norge er registrert som Forening/lag/innretning i Enhetsregisteret. Energi Norge er i tillegg registrert som et aksjeselskap. Lov om stiftelser regulerer formuesverdier som er stilt til rådighet ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon for et bestemt formål av ideell, humanitær, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Som stiftelser regnes også selvstendige legater, institusjoner og fond som private har opprettet. Næringsdrivende stiftelser er også omtalt i loven. Vurdering av egnet organisasjonsform VAnnforsk har ikke et økonomisk formål, og samhandlinger med medlemmene er ikke knyttet til deres rolle som mottakere, leverandører og lignende. Formålet er beskrevet som følger i vedtektene: VAnnforsk skal arbeide for å fremme forskning og utvikling (FoU) innen vannog avløpsområdet i et helhetsperspektiv og i hele verdikjeden. Følgelig er ikke VAnnforsk omfattet av det som forstås som Samvirkeforetak Stiftelse er ikke en aktuell organisasjonsform siden den i sin form setter rigide krav til organisering og er følgelig lite dynamisk. En forening er en selveiende sammenslutning som skal fremme ett eller flere bestemte formål av humanitær, sosial eller lignende art. Foreningen må ha minst to medlemmer som forener seg om et bestemt formål. Medlemmene deltar i beslutninger som treffes, men er ikke eiere av formuen i foreningen. Foreningens øverste organ er årsmøtet. Der skal alle medlemmene ha møterett og stemmerett. På dette møtet skal blant annet årsregnskapet legges frem og godkjennes. Se også https://www.altinn.no/no/starte-og-drive-bedrift/forberede/velgeorganisasjonsform/hva-er-en-forening/ Forening vil være den organisasjonsformen som er minst krevende å administrere, men som samtidig gir de nødvendig formelle rammene. Praktiske konsekvenser av å etablere seg som forening

21 Som en selvstendig forening vil det være behov for egen regnskapsfører og momsregnskap. Videre må foreningen registrere seg i Enhetsregistret. Ved å skille ut VAnnforsk som egen organisasjon vil VAnnforsk bli omfattet av krav om momsregnskap og være momspliktig. For å kunne fakturere moms ut, og etablere et momsregnskap, må VAnnforsk ha momspliktige tjenester. Norsk Vann fakturer sin medlemsavgift med moms, etter en vurdering av revisor i Ny revisor har imidlertid stilt spørsmål om denne praksisen er riktig, og har på bakgrunn av dette sendt en henvendelse til Skatt Øst. Svaret ble mottatt hos Norsk Vann rett før påske. Utfra dette kan det se ut som VAnnforsk vil være å anse som en ideell organisasjon og medlemskontingenten vil følgelig være unntatt krav om merverdi. Imidlertid må de typer tjenester som VAnnforsk leverer vurderes. Det kan se ut som noen av disse er momspliktige. Følgelig er det fortsatt uklart i hvilket omfang VAnnforsk kan etablere eget momsregnskap. I eksisterende vedtekter bør følgende punkter innarbeides ved etablering av VAnnforsk som en forening; Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Oppløsning Oppløsning av VAnnforsk kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Ekstraordinære årsmøter Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. Punktene er hentet fra mal for vedtekter for en forening. Kilde: AltInn. Utover punktene over er eksisterende vedtekter dekkende. Konklusjon anbefaling til årsmøtet Utfra VAnnforsk sitt formål, vurdering av krav til administrasjon for de ulike organisasjonsformene og de formelle rammene, vil Forening være den beste egnede organisasjonsformen for VAnnforsk. VAnnforsk vil som selvstendig enhet måtte forholde seg til momsregelverket. Det er i skrivende stund uklart i hvilken grad VAnnforsk kan etablere momsregnskap, og de økonomiske konsekvenser av dette. Hvis VAnnforsk ikke kan etablere momsregnskap, vil kostnadene bli høye siden merverdiavgiften da i sin helhet blir en utgiftspost. Styret er også av den oppfatning at VAnnforsk i for liten grad har lykkes med å få frem prosjekter, og trenger noe mer tid på å utvikle seg. Videre bør VAnnforsk styrke seg noe mer, i form av flere medlemmer fra VA-selskaper/kommuner før overgangen til en selvstendig organisasjon. Således bør prosessen med å etablere VAnnforsk som et selvstendig nettverk utsettes. I diskusjonen i Norsk Vanns styre (jf. punktet «Bakgrunn» ovenfor) ble det åpnet for at VAnnforsk fortsatt kunne bli værende som et prosjekt i regi av Norsk Vann for en kortere periode (2 til 3 år). Styret i VAnnforsk anbefaler derfor årsmøtet at valg av organisasjonsformen utsettes i ett år, til Hamar Kjetil Furuberg, Sekretær

22 Vedlegg 4 Årsmøte VAnnforsk Vedtekter for VAnnforsk Offisielt etablert som VAnnforsk på etableringsmøte 29. september Formål VAnnforsk skal arbeide for å fremme forskning og utvikling (FoU) innen vann- og avløpsområdet i et helhetsperspektiv og i hele verdikjeden, herunder: Være drivkraft og kontaktpunkt for medlemmene overfor Forskningsrådet og andre offentlige organer Ta initiativ til forskningsprosjekter av felles interesse for aktører i vann- og avløpssektoren Formidle informasjon og gi veiledning om mulige finansieringskilder for medlemmenes arbeid innen FoU. Være en drivkraft i arbeidet med å styrke finansieringsmulighetene for VA-forskningen 2 Organisasjon 2.1 Medlemmer Bedrifter og organisasjoner som har interesser innen FoU på vann- og avløpsområdet kan være medlemmer i VAnnforsk. Medlemskontingenten betales for kalenderåret. Utmelding fra VAnnforsk for kommende år må skje senest innen året forut. 2.2 Årsmøte Årsmøtet består av representanter for bedrifter og organisasjoner som er medlemmer. Hvert medlem har 1 én stemme på årsmøtet. Årsmøtet holdes innen 1. mai. Saker til årsmøtet skal være meldt til styret senest tre uker innen årsmøtedato. Årsmøtesaker sendes ut senest 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet ledes av styrets leder. Beslutninger i årsmøtet vedtas med simpelt flertall. Oppløsning og vedtektsendringer besluttes med 2/3 flertall. Ved oppløsning skal årsmøtet avgjøre bruk av innestående midler. Årsmøtet velger styre, styrets leder og nestleder, samt fastsetter årlige planer, budsjett og årskontingent for VAnnforsk. I tillegg godkjenner årsmøtet årlige prosjektregnskap, eventuelle vedtektsendringer og eventuell oppløsning. Årsmøteprotokollen skal signeres av 2 to av medlemmene. 2.3 Styret VAnnforsk ledes av et styre på sju personer. Styret i VAnnforsk velges blant medlemmene og bør settes sammen av to representanter fra teknikkprodusenter og rådgivere i vann- og avløpssektoren, to representanter fra VA-selskaper/kommuner og organisasjoner i vann- og Side 1 av 2

23 Vedlegg 4 Årsmøte VAnnforsk avløpssektoren, og to representanter fra forskningsinstitusjoner. For hver av grupperingene velges det ett varamedlem blant medlemsvirksomhetene. Alle velges for to år om gangen. Varamedlemmer møter ved forfall i styret. Styrets leder og nestleder velges blant de innvalgte styremedlemmer for ett år av gangen av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. En og samme person kan inneha styreverv i maks 6 år til sammen. Styrets medlemmer mottar ingen godtgjørelse eller dekning av utgifter til normalt styrearbeid. 2.4 Styrets mandat Styrets ansvar er å: - Bidra til å fremme prosjektsøknader - Støtte opp under utvikling av prosjektsøknader - Delta i prosjektenes styringsgrupper etter behov - Bidra til å formidle resultater fra prosjektene eller annen relevant vann- og avløpsforskning - Representere VAnnforsk i forhold til Forskningsrådet og andre bevilgende myndigheter - Fremme årlig planer og budsjetter - Gjennomføre vedtatte årlig planer og rapportere dette til Årsmøtet innenfor godkjente budsjetter 2.5 Valgkomité Årsmøtet i VAnnforsk velger ny valgkomité etter forslag fra sittende styre. Valgkomiteen skal bestå av en representant fra teknikkprodusenter og rådgivere i vann- og avløpssektoren, en fra VA-selskaper/kommuner og organisasjoner i vann- og avløpssektoren, og en fra forskningsinstitusjoner. Valgkomiteen skal tilstrebe en fornuftig kontinuitet og rullering av styret. 2.6 Sekretariatet Sekretariatet for VAnnforsk legges til Norsk Vann. Finansieringen søkes primært dekket med midler fra Norges Forskningsråd i tillegg til årskontingent fra medlemmene av VAnnforsk. Sekretariatets oppgaver: Legge til rette for styrets arbeid og utføre styrets vedtak Markedsføre VAnnforsk sine tjenester og aktiviteter mot relevante målgrupper Være kontaktorgan ovenfor medlemmer og andre målgrupper Holde oversikt over medlemmene og fakturere årskontingenten 2.7 Organisasjonsform VAnnforsk etableres som en selvstendig organisasjon innen to år. Valg av organisasjonsform fremmes som sak for årsmøtet i VAnnforsk i Inntil etablering av VAnnforsk som selvstendig organisasjon er gjennomført, vil VAnnforsk være tilknyttet Norsk Vann som et prosjekt. Overgangen til selvstendig organisasjon utsettes til Vedtatt på årsmøtet Side 2 av 2

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Vi starter samvirkeforetak. Håndbok i etablering av samvirkeforetak

Vi starter samvirkeforetak. Håndbok i etablering av samvirkeforetak Vi starter samvirkeforetak Håndbok i etablering av samvirkeforetak Vi starter samvirkeforetak Håndbok i etablering av samvirkeforetak 1 Forord Velkommen som bruker av håndboka Vi starter samvirkeforetak!

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Skogeierlagenes framtid

Skogeierlagenes framtid Skogeierlagenes framtid Rapport fra skogeierlagsutvalget i glommen skog ba høsten 2009 Glommen Skog 1 2 Glommen Skog Innhold 1 Sammendrag og innstilling 4 2 Bakgrunn 5 2.1 Ny organisasjonsmodell 5 2.2

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264 ÅRSMELDING 204 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 822.36.897 995 70 264 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer