FORLAGSAVTALEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORLAGSAVTALEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Forlagsavtalen tilknyttet Landsoverenskomsten mellom Virke og LO/HK Overenskomstens omfang Arbeidstid Overtidsarbeid Ferie og feriegodtgjøring Lønn under verneplikt Sykebestemmelser og omsorgspermisjon Sluttvederlag og avtalefestet pensjon (AFP) Etterlønn ved dødsfall Spesielle fordeler Ansettelse og oppsigelse Lønnsbestemmelser Deltidsansatte, ekstrahjelp, engasjementsstilling og vikariat Likestilling Kompetanse- og bedriftsutvikling Diettgodtgjøring og dekning av reiseutgifter og kompensasjon for reisetid Diverse bestemmelser Overenskomstens ikrafttredelse, varighet og lønnsreguleringer Reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår Gjennomføring av lønnsregulering pr. 1. april Pensjon Felleserklæringer Bilag Eksempel på hvorledes innholdet i en eventuell avtale om fleksibel arbeidstid kan være Bilag Eksempel på stillingsvurdert minstelønnssystem Bilag 3 A Lønnsbestemmelser for faglærte

2 Bilag 3 B Lønnsbestemmelser for lærlinger Bilag Korte velferdspermisjoner Bilag Avtale om ny AFP-ordning Bilag Sluttvederlagsavtalen gjeldende fra 1. januar 2011 med endringer fra 1. juli Bilag Ferie Bilag Rammeavtale for fjernarbeid Mønsteravtale om fjernarbeid Bilag Likestilling Bilag Etter- og videreutdanning

3 DEL I HOVEDAVTALEN MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK) DEL II FORLAGSAVTALEN TILKNYTTET LANDSOVERENSKOMSTEN MELLOM VIRKE OG LO/HK 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomstens bestemmelser skal gjelde for arbeidstakere i forlagsbedrifter og bokklubber. Overenskomsten gjelder ikke for utplasserte skoleelever og elever som gis praksisopplæring i arbeidslivet, eller personer som gjennomgår yrkesorienterende program. For arbeidstakere som ved ansettelsen eller senere, betinger seg ansettelsesvilkår som gir rett til permisjon uten lønn eller særvilkår når det gjelder ferie, gjelder ikke 5, 7 og 8. For arbeidstakere nevnt i 12.3 (Ekstrahjelp), 12.4 (Engasjementsstilling) og 12.5 (Vikariat) gjelder ikke 7 (Sluttvederlag og AFP), 8 (Etterlønn ved dødsfall) og 5 (Lønn under verneplikt). Protokolltilførsel Med forlagsbedrifter menes også bedrifter som utfører funksjoner innen forlags produktområde, f.eks. elektronisk publisering Arbeidstidens lengde 2 ARBEIDSTID Den ordinære effektive arbeidstid skal ikke overstige 37 1/2 timer pr. uke Arbeidstidens inndeling og plassering I tillegg til reglene i arbeidsmiljøloven gjelder følgende: Fastsettelse av arbeidstidsrammen for bedriften og inndelingen av den daglige arbeidstid med faste spisepauser av minst 1/2 times varighet, fastsettes etter forhandlinger og særskilt avtale mellom bedriften og personalet ved dets tillitsvalgte. Det skal settes opp protokoll fra disse forhandlinger. Endringer i avtalt arbeidstidsordning kan bare skje etter forhandlinger mellom bedriften og personalet ved dets tillitsvalgte, og etter at bestående arbeidstidsordning er sagt opp skriftlig med 4 ukers varsel. Ny arbeidstidsordning skal fremlegges senest 3 uker før varslingsfristens utløp. Dersom fremleggelsen skjer senere, skal iverksettelsestidspunktet forskyves tilsvarende

4 Hvis partene på bedriften ikke blir enige, kan ny arbeidstidsordning ikke i verksettes før utløpet av varslingsfristen på 4 uker. Hvis partene på bedriften blir enige, kan ny arbeidstidsordning iverksettes uavhengig av 4-ukersvarselet. Sommertidsordninger og fridagsordninger kan avtales lokalt, og skal omfatte samtlige arbeidstakere. Det skal settes opp protokoll fra disse forhandlingene Som alminnelig retningslinje for fastsettelsen av arbeidstiden gjelder at inndelingen mest mulig skal tilgodese hensynet til rasjonell og lønnsom drift. Organisasjonene understreker betydningen av at partene i praksis følger Hoved-avtalens bestemmelser, som bl.a. tar sikte på å legge forholdene best mulig til rette for et godt samarbeid mellom bedriften, tillitsvalgte og de ansatte Partene ved den enkelte bedrift kan treffe skriftlig avtale om fleksibel arbeidstid (fleksitid). I så fall anbefaler partene: Kjernetid kl kl Fleksitid kl kl med frist for avregning av "minus/plusstid" på 2 måneder inklusive arbeidsmåneden. Pålagt/avtalt overtid er ikke fleksitid, men følger bestemmelsene i 3. Partene anbefales å lage regler som begrenser antallet overførte timer, og gjennom rutiner sikre at reglene overholdes. Det vises for øvrig til Arbeidsmiljølovens bestemmelser om begrensninger av daglig, ukentlig og månedlig total arbeidstid. Det henvises til bilag nr. 1 hvor det er inntatt et eksempel på innholdet i en eventuell fleksitidsordning Innføring eller endringer av skiftordninger kan bare gjennomføres etter enighet mellom bedriften og de tillitsvalgte. Avtalen mellom de lokale partene med skiftplan og lønnsvilkår sendes organisasjonene til orientering. Dersom det innføres toskiftsordning uten arbeid lørdag kveld eller i helgedagsdøgn, skal ukentlig arbeidstid ikke overstige 36 1/2 t/uke. For andre ordninger der arbeidsmiljøloven har bestemmelser om hhv. 40, 38 og 36 t/uke, skal lengden ikke overstige hhv. 37 1/2, 35 1/2 og 33 1/2 t/uke. For skiftarbeid skal det betales et tillegg på enten 25 % for de timer det arbeides på annet skift, eller 12 1/2 % for begge skift ved toskiftsordninger. Det er adgang til å avtale at skifttillegg helt eller delvis gis ved tilsvarende avkorting av arbeidstiden. Slike avtaler skal sendes organisasjonene til godkjenning Spesielle arbeidstidsbestemmelser Arbeides det på julaften og nyttårsaften, slutter arbeidet senest kl OVERTIDSARBEID 3.1. Overtidsarbeid kan anvendes i den utstrekning gjeldende lov hjemler

5 Hva angår en arbeidstakers rett til fritak for overtidsarbeid, se arbeidsmiljøloven 10-6 (10). Arbeid som forlanges utført utover den i 2 nevnte arbeidstid for heltidsansatte, skal regnes som overtidsarbeid og betales med lønnen omregnet til timebetaling pluss 50 % etter den ordinære arbeidstid, samt for overtidsarbeid fra kl eller senere, og inntil ordinær arbeidstids begynnelse. Spørsmålet om arbeidstaker omfattes av overenskomstens regler om kompensasjon for overtidsarbeid, er regulert i arbeidsmiljøloven Deltidsansatte får overtidsbetaling hvis de arbeider utover det fastsatte arbeidstimetall for heltidsansatte vedkommende dag Ved overtid etter endt ordinær arbeidstid løper de 50 % først fra overtidsarbeidets begynnelse hvis arbeidstakerne krever pause mellom ordinær arbeidstids avslutning og overtidsarbeidets begynnelse. Det betales bare for effektiv arbeidstid. Dersom en arbeidstaker blir pålagt overtidsarbeid av mer enn 2 timers varighet etter at den alminnelige arbeidstid er avviklet, skal arbeidstakeren først gis en pause på minst 1/2 time. Når forholdene gjør det nødvendig, kan pausen kortes ned eller forskyves. Pauser som legges etter alminnelig arbeidstids slutt, godtgjøres som overtidsarbeid, men regnes ikke med i det antall timer det er tillatt å arbeide overtid etter arbeidsmiljøloven Forskyves pausen til før alminnelig arbeidstids slutt, regnes den med som en del av den alminnelige arbeidstiden For overtidsarbeid mellom kl og kl , og på dager før søn- og helligdager etter den ordinære arbeidstidens slutt, og for overtidsarbeid på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, betales 100 % tillegg. En arbeidstaker som pålegges overtidsarbeid på en frilørdag, betales med 50 % tillegg for arbeid mellom kl og 13.00, og 100 % for arbeid før og etter nevnte tidsrom Timelønnen for den enkelte arbeidstaker finnes ved å dividere månedslønnen med det aktuelle gjennomsnittlige uketimetall x 4 1/3. Det regnes bare i hele og halve timer slik at påbegynt halvtime regnes for halv time Krav i henhold til oppgave over utført overtidsarbeid skal av arbeidstakeren innleveres snarest mulig, og under enhver omstendighet innen utløpet av den påfølgende lønningsperiode med mindre særlige grunner er til hinder for dette Arbeidstakere under 18 år kan iflg. lov ikke nyttes til overtidsarbeid i arbeidsmiljølovens forstand Matpenger skal dekkes innen rimelige grenser når overtiden overskrider 2 timer, og bedriften ikke skaffer tilfredsstillende mat Når bedriften beordrer overtid med nytt fremmøte, skal det betales for minst 2 timers overtid. Fremmøte etter hvile- eller spisepause regnes ikke som nytt fremmøte Alt overtidsarbeid skal være klarert med overordnet på forhånd

6 3.10. Det er lokalt adgang til å avtale avspasering av overtid. Overtidstillegget skal utbetales i tråd med gjeldende lov. 4 FERIE OG FERIEGODTGJØRING 4.1. Ferie og feriegodtgjøring gis i samsvar med Lov om ferie Ved utregning av feriegodtgjøring for månedslønnede, regnes 1 måned som 26 arbeidsdager. Feriegodtgjøring etter ferieloven erstatter 25/26 av månedslønnen. Det er adgang for partene i den enkelte bedrift til å avtale skriftlig at det skal benyttes en annen divisor Når det gjelder ekstraferien for arbeidstakere over 60 år, er det en forutsetning at arbeidstakerens ønsker om tidspunkt for avvikling av ekstraferien, imøtekommes så langt det er mulig. Ekstraferie for eldre arbeidstakere kan ikke kreves henlagt til et tidspunkt som skaper vanskeligheter for driften, eller for en systematisk ferieavvikling for bedriftens arbeidsstokk som helhet. For øvrig vises det til bilag 7 i overenskomsten Dersom partene på den enkelte bedrift er enige jf. ferieloven 11 nr. 1 kan opptjente feriepenger utbetales samlet på vanlig lønningsdag i mai/juni måned, uavhengig av tidspunktet for faktisk avvikling av ferie. 5 LØNN UNDER VERNEPLIKT 5.1. Arbeidstakere som beordres til verneplikt og som arbeider 50 % eller mer av en heltidsstilling, har etter 6 måneders ansettelse krav på følgende lønn som betales i tjenestetiden: a) For samlet førstegangstjenestegjøring halv lønn i inntil 3 måneder med fradrag av den godtgjøring vedkommende oppebærer av det offentlige, men unntatt familietillegg. Merknad Som samlet førstegangstjeneste regnes også oppdelt tjeneste i 3 måneders rekruttskole og senere tjenestegjøringer innenfor rammen av ordinær førstegangs tjenestetid i hæren (f.t. 12 måneder). b) For senere tjenestegjøring gis full lønn i inntil 1 måned med fradrag av den godtgjøring vedkommende oppebærer av det offentlige, herunder også familietillegg Forutsetningen for at det skal betales lønn under verneplikt, er at arbeidstakeren arbeider i minst 3 måneder i bedriften umiddelbart etter avtjent verneplikt. Det vises til erklæring som arbeidstakeren etter anmodning fra arbeidsgiveren må undertegne for å få betaling i henhold til Fratrer arbeidstakeren etter egen oppsigelse innen 3 måneder, har bedriften adgang til motregning i tilgodehavende vedkommende måtte ha i bedriften

7 5.4. Foranstående bestemmelser skal også komme til anvendelse for arbeidstakere som blir beordret til ordinær pliktig tjeneste i Heimevernet, Sivilforsvaret, Politireserven eller siviltjeneste Sykepenger 6 SYKEBESTEMMELSER OG OMSORGSPERMISJON Det henvises til bestemmelsene i folketrygdloven kapittel 8. Arbeidsgiver betaler full lønn i inntil 4 måneder ved sykdom, forutsatt at arbeidstaker fyller vilkårene for rett til sykepenger fra folketrygden Hvis bedriften forlanger det, er arbeidstakeren pliktig til å la seg undersøke av en lege bedriften anviser, jf. arbeidsmiljøloven 9-3 og 9-4. Denne undersøkelsen skjer for bedriftens regning Partene er enige om å arbeide for å få ned sykefraværet En arbeidstaker som er forhindret fra å møte frem til arbeidet på grunn av sykdom, er forpliktet til å varsle bedriften om dette snarest mulig og med opplysning om fraværets sannsynlige lengde. Varer arbeidsuførheten for en arbeidstaker ut over de dagene egenmelding kan nyttes, skal lege søkes og fraværet bekreftes av lege fra og med den første dag arbeidstakeren skulle ha vært i arbeid igjen etter egenmeldingsperioden. Arbeidstakere som har fått sykepenger av bedriften på grunnlag av egenmelding, skal ved gjenopptak av arbeidet gi en skriftlig erklæring om at fraværet skyldes sykdom når en slik ordning er fastsatt av bedriften. Det vises til erklæring som arbeidstakeren må undertegne for å få betaling i henhold til Ved sykefravær ut over 1 måned skal den ansatte, om mulig, regelmessig holde bedriften orientert om ventet varighet på sykefraværet. Den ansatte skal om mulig gi melding til bedriften om tilbakekomst med 14 dagers varsel. Bedriften bør søke å følge opp ansatte på attføring gjennom et egnet utvalg. En ansatt som er på attføring skal regelmessig orientere utvalget/bedriften om antatt varighet på attføringstiltakene, dersom det er mulig. Bedriften skal ha melding om tilbakekomst så tidlig som mulig, og senest med 1 måneds varsel Omsorgspermisjon Hva angår rett til fri ved svangerskap, fødsel og adopsjon, henvises det til arbeidsmiljøloven kapittel 12. Omsorgspermisjon etter 12-3 (1) første punktum gis med full lønn. 7 SLUTTVEDERLAG OG AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Om sluttvederlag til arbeidstakere som etter fylte 50 år er blitt sagt opp uten at oppsigelsen skyldes eget forhold, eller når arbeidsforholdet opphører som følge av sykdom eller svekket helse, se bilag

8 Partene er enige om at avtalen om Avtalefestet pensjon (AFP) er en del av overenskomsten. Se bilag 5. 8 ETTERLØNN VED DØDSFALL 8.1. Når en arbeidstaker som har vært ansatt i samme bedrift i minst 2 år avgår ved døden, skal bedriften utbetale ektefelle, samboer, partner i hht. norsk lov, forsørgede barn eller andre personer som avdøde har forsørget, etterlønn tilsvarende full lønn i 3 måneder. Etter 10 års ansettelse gis full lønn i 6 måneder dersom det foreligger forsørgerplikt. Med "samboer" menes i denne bestemmelse personer som lever sammen og har felles barn, eller som har levd minst 2 år i faktisk samboerskap når dette kan dokumenteres. Med "partner" menes i denne bestemmelse personer som har registrert partnerskap i hht. Lov om registrert partnerskap Hvis bedriften har innført statuttmessig regulert pensjonsordning, gruppelivsforsikring eller andre lignende trygdeordninger som tilfaller de etterlatte, kommer de beløp vedkommende i henhold til disse har krav på, til fradrag i etterlønnen. Det samme gjelder ytelser for samme tidsrom fra Folketrygden, men ikke engangsstønad ved dødsfall i henhold til Lov om folketrygd av 28. februar 1997 kap. 7. Gruppelivsforsikring basert på 5 x grunnbeløpet i Folketrygden med nedtrapping etter fylte 50 år, erstatter etterlønn under forutsetning av at de ansatte etter avtale ikke betaler mer enn 50 % av premien. 9 SPESIELLE FORDELER Spesielle fordeler som er praktisert eller tilsagt den enkelte eller samtlige som omfattes av denne overenskomst, kan ikke forringes i tariffperioden. Merknad Ved fusjon kan det tas opp til drøfting eventuell samordning av praktiserte fordeler Ansettelse 10 ANSETTELSE OG OPPSIGELSE Ledige og nyopprettede stillinger skal kunngjøres internt på en slik måte at alle ansatte i bedriften gis mulighet for å søke, uavhengig av tilgang på elektroniske hjelpemidler. Avtale om ansettelse skal inngås skriftlig i hht. arbeidsmiljøloven 14-5 og 14-6, der også lønnsansiennitet angis. Opplysninger av betydning for stillingsplasseringer i lønnssystemet utleveres av bedriften til de ansattes representanter i Stillingsplasseringsutvalget/ Lønnssystemutvalget, som har taushetsplikt. De tillitsvalgte skal orienteres fortløpende skriftlig/ elektronisk om nyansettelser Oppsigelse Hva angår drøftelser, oppsigelsens form, avgivelse og innhold, se arbeidsmiljøloven 15-1 og

9 For arbeidstakere som er ansatt for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt arbeid av forbigående art, jf. arbeidsmiljøloven 14-9, opphører arbeidsforholdet uten forutgående oppsigelsesfrist ved den avtalte ansettelsesperiodens utløp, eller det bestemte arbeids avslutning Om oppsigelsesfrister for øvrig, se arbeidsmiljølovens Hva angår vern mot usaklig oppsigelse, oppsigelsesvern ved sykdom, ved svangerskap og etter fødsel og ved verneplikt, se arbeidsmiljøloven 15-6, 15-7, 15-8, 15-9, og Hva angår arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger, reise søksmål og de frister som gjelder i den forbindelse, se arbeidsmiljøloven I tilfelle innskrenkning av personalet, skal det under ellers like vilkår tas hensyn til arbeidstakernes ansettelsestid i bedriften, slik at den sist ansatte i alminnelighet sies opp først. Før slik oppsigelse finner sted, skal det konfereres med de tillitsvalgte. Unntatt fra denne bestemmelse er arbeidstakere som har mindre enn 3 års ansiennitetsbetingende øvelse og arbeidstakere som har kortere ansettelsestid enn et halvt år i bedriften. Merknad Hva angår bedriftens informasjonsplikt m.v. når det gjelder saker som angår arbeidstakernes sysselsetting og arbeidsforhold, se Hovedavtalens Kap. IV Stillingsvurdert minstelønnssystem 11 LØNNSBESTEMMELSER Ansatte i forlagsbedrifter skal avlønnes etter et minstelønnssystem basert på systematisk stillingsvurdering. Lønnssystemet kan påbygges med opprykksgrupper etter kriterier i , 3. strekpunkt. De bedriftsvise avtaler om lønnssystem følger de bestemmelser som er inntatt nedenfor. Bedriftsvise tilpasninger anses av partene som nødvendige. Partene kan ved enighet lokalt inngå særavtale i hht. Hovedavtalens 5.4 om et provisjonsbasert lønnssystem for selgergrupper Hovedprinsipper Det stillingsvurderte minstelønnssystem for forlagsbedrifter er basert på følgende hovedprinsipper: - Det skal i hver forlagsbedrift følges et bedriftstilpasset lønnssystem basert på stillingsvurdering. - Lønnsystemet baseres på systematisk stillingsvurdering, og kan være inndelt i 4 hovedgrupper: * Rutinepreget arbeid * Kvalifisert arbeid innen klart opptrukne rammer * Kvalifisert arbeid med selvstendig ansvar * Stillinger som krever spesialkompetanse - 9 -

10 - Hver enkelt gruppe kan ha flere kategorier, innbefattet opprykksgrupper for individuell vurdering. - Virke og HK er enige om at flest mulig stillinger bør inngå i systemet. - Av faktorer som det kan bygges på ved beskrivelse av gruppekrav kan nevnes: * Kompleksitet (omfang og vanskelighetsgrad) * Ansvar (arbeidsledelse/planlegging, økonomisk ansvar, gjennomføringsansvar, utviklingsansvar) * Kompetanse (utdanning, opplæring, praksis, erfaring) * Kontakt med andre - For hver gruppe fastsettes en ansiennitetsstige. Ansiennitetsstigene skal ikke overstige 15 år. - Fastsettelse av antall hoved- og undergrupper, de stillingskrav som skal oppfylles for innplassering i de respektive grupper, og antall ansiennitetstrinn i gruppene, skjer etter forhandlinger mellom bedriftsledelsen og HK-klubben. - Fastsettelse av systemets lønnssatser skjer i hht Stillingsinnplassering Innplassering i lønnssystemet av de aktuelle stillinger foretas ved etablering av systemet og ved senere ajourhold, etter disse retningslinjer: - Det foretas først en beskrivelse av de stillinger som skal plasseres i systemet. - Stillingsbeskrivelsen utformes av stillingsinnehaver og bedriftsledelsen i samarbeid. Formålet med beskrivelsene er å kartlegge stillingens reelle innhold i hht. kompleksitet, ansvar, kompetanse og kontakt med andre. Stillingsbeskrivelser skal være utformet i samsvar med faktorer i det lokale lønnssystemet. Ved utarbeidelse av stillingsbeskrivelser bør man være oppmerksom på forhold som er av betydning hva angår de faktorer som det er bygget på ved systemets inndeling i hoved- og undergrupper. - SPU er et partssammensatt utvalg med like mange (for eksempel 2) representanter fra HK-klubben og fra bedriftsledelsen. SPUs oppgave er å analysere stillingsbeskrivelsene og foreta innplasseringer i lønnsgrupper. - Den enkelte ansatte kan, hvis vedkommende måtte ønske det, få anledning til å se vurderingen av stillingen. Den enkelte ansatte har rett til innsyn i SPUs vurdering av stillingen. - Ved opprettelse av nye stillinger, utarbeides stillingsbeskrivelser med forslag fra bedriftsledelsen om innplassering av stillingen. - SPU skal søke å komme fram til enstemmighet. Hvis SPU enstemmig har foretatt innplassering, er denne bindende

11 - De tillitsvalgte skal til enhver tid ha ajourført kopi av stillingsbeskrivelser og vurderinger. - Det settes opp protokoll fra SPUs møter. - Klage fra en ansatt over foretatt innplassering, skal begrunnes skriftlig og sendes via HK-klubben som legger den frem for SPU. Klage fra ansatte som ikke er medlemmer av HK, går tjenestevei til SPU. Det utarbeides en stillingsvurdering i seksjonen (avdelingen), primært i samarbeid med klageren. Eventuell uenighet om reelt stillingsinnhold bør fremgå av stillingsvurderingen. SPUs overlegninger skal basere seg på denne stillingsvurderingen, samt eventuelt andre fremlagte dokumenter. Etter at klagen er tatt opp i SPU, gis den for øvrig en behandling som ved innplassering av stillinger. - Hvis en av partene i bedriften mener at feil innplassering foreligger, kan saken bringes inn for SPU ved en skriftlig utredning av saken fra den part som har tatt initiativet til ny vurdering. Saken behandles på samme måte som ved innplassering av stillinger. - Ny plassering i systemet av stillinger hvis innhold har forandret seg, gis virkning fra det tidspunkt den endring inntrådte, som ga grunnlag for ny plassering. - Ansatte som får ny stilling som medfører plassering i lavere lønnsgruppe, skal normalt ikke miste den lønn vedkommende allerede har, men det kan i tilfelle legges opp et eget lønnsutviklingssystem som på lengre sikt vil bringe vedkommende inn på riktig trinn i forhold til andre i samme lønnsgruppe Fastsettelse av lønn Bestemmelsen gjelder ikke for ansatte som etter eget ønske får ny stilling som er plassert i lavere lønnsgruppe. I slike tilfeller foretas det normalt ny lønnsinnplassering i hht. retningslinjene i lønnssystemet. Lønnsfastsettelse for de ansatte skal skje etter følgende retningslinjer: - De lønnssatser som er fastsatt i de bedriftsvise avtaler, er minstelønnssatser. - Ansatte skal etter en samlet vurdering av faktorene dyktighet, initiativ og anvendelighet, lønnes utover de fastsatte minstelønnssatser etter retningslinjer avtalt mellom de lokale partene, jf Merknad: Bestemmelsen i dette punktet gir i seg selv ikke grunnlag for å kreve at alle ansatte skal gis individuelle tillegg. - Ved ansettelse vektlegges relevant høyere utdanning (minst bachelor fra universitet eller høyskole)

12 - Retningsgivende for lønnsfastsettelsen er bl.a. prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi. Dette betyr bl.a. at stillingsbenevnelser og avlønning er i samsvar med arbeidsoppgavene. - Det skal også legges vekt på bedriftens økonomi og konkurranseevne. Dette tilsier at bedriften skal bidra til utveksling av synspunkter og informasjon om de forhold bestemmelsen omfatter. Før den årlige lønnsvurdering foretas, kan HK-klubben kreve et forhandlingsmøte med bedriftsledelsen for å ta opp det prinsipp og de retningslinjer bedriftens lønnsfastsettelse foretas etter med sikte på å oppnå en objektiv vurdering og et mest mulig rettferdig resultat. Under dette møtet kan HK-klubben ta opp og fremme synspunkter på det relative lønnsnivå ut fra stedlige og bransjemessige forhold, og fremføre generelle synspunkter med hensyn til lønnsvurderingene og det samlede resultat av disse vurderinger. Med stedlige eller bransjemessige forhold, siktes det til lønnsmessige forhold for arbeidstakere i bedrifter som lokaliseringsmessig kan sammenlignes eller tilhører samme bransje. Virksomheten skal i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene også foreta en lønnsvurdering av arbeidstakere som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon. Dersom partene lokalt ikke kommer til enighet har bedriften anledning til å foreta lønnsvurderingene og iverksette resultatet, uten at uenigheten gir rett til streik eller annen aksjon. Uenigheten kan ikke tvistes etter Hovedavtalen 3-3 eller bringes inn for Arbeidsretten. Vilkårene for å bringe en sak inn for organisasjonene er at det foreligger en tvist om forståelsen av punkt 11.2, som i tilfelle skal behandles etter Hovedavtalen 3-3. Fra møter som finner sted etter denne paragraf, skal det settes opp protokoll. - Hvis den enkelte arbeidstaker mener urimeligheter er til stede som gir grunnlag for fornyet vurdering av vedkommendes lønn etter bestemmelsene i denne paragraf, kan HK-klubben på arbeidstakerens vegne, drøfte saken med bedriftsledelsens representanter. - Før og etter den årlige lønnsvurdering skal de tillitsvalgte, til eget bruk innenfor bedriften, få utlevert spesifisert oppgave over lønningene til HK-medlemmene. Videre skal det gis en tilsvarende oversikt over lønningene til øvrige ansatte som omfattes av lønnssystemet, hvor alder, kjønn og stillingsgruppe fremgår Ansiennitetsbestemmelser For hver enkelt lønnsgruppe fastsettes et utdanningsnivå eller en kombinasjon av relevant utdanning og relevant praksis som kvalifiserer til grunnansiennitet null år. Inngangsansiennitet bør ikke overstige 9 år. Dersom en nyansatt medarbeider ikke oppfyller kravet til minsteutdanning/praksis i sin lønnsgruppe, skal det minst betales grunnlønn

13 Utdanning Praksis - For relevant utdanning utover grunnskolen, godskrives ett års ansiennitet for hvert år utdanningen normalt tar, omregnet til full tid. For utdanning som anses som delvis relevant, kan det gis redusert lønnsansiennitet. - For hvert relevant praksisår utover dette godskrives ett års ansiennitet. For praksis som anses som delvis relevant, kan det gis redusert lønnsansiennitet. Praksis i samme forlag/konsern/bransje anses alltid som relevant. - Deltidspraksis tilsvarende mer enn 15 timer pr. uke i gjennomsnitt, godskrives full lønnsansiennitet. Deltidspraksis med kortere gjennomsnittlig arbeidstid, godskrives halv lønnsansiennitet Annen praksis - Arbeid i hjemmet som er av klar betydning for den stilling vedkommende ansettes i, skal godskrives i rimelig utstrekning. - Utført verneplikt som er av klar betydning for stillingen vedkommende ansettes i, skal godskrives i rimelig utstrekning, se også første strekpunkt Ansiennitetsfastsettelse - Ansatte som har vært fraværende pga. permisjon etter arbeidsmiljøloven 12-2 til 12-5 (Svangerskaps-, fødsels- og foreldrepermisjon) og Landsoverenskomsten 5 (militærtjeneste)godskrives lønnsansiennitet for hele permisjonstiden. - Dersom en stillingsinnehaver ønsker å videre-/etterutdanne seg i jobbsituasjon, skal ekstra ansiennitetstillegg vurderes. Dette avklares før utdanningen i gangsettes. - Ved ansettelse foretas det beregning av ansienniteten med avrunding til 1/2 års ansiennitet pr Ansiennitetsopprykk på skalaen skjer en gang i året (01.04.). - De tillitsvalgte kan kreve å bli forelagt bedriftens ansiennitetsberegning for de enkelte HK-medlemmene. - Dersom en arbeidstaker mener at det ikke er blitt godskrevet korrekt lønnsansiennitet basert på opplysninger gitt ved ansettelsen, kan HK-klubben eller den ansatte kreve ny vurdering av ansiennitetsberegningen Spesielle tillegg Ansatte som leilighetsvis i minst 4 timer sammenlagt pr. dag arbeider i høyere betalt stilling, lønnes etter de fastsatte lønnssatser for denne stillingen Ved reelt vikariat i stilling med mer kvalifisert og ansvarsfullt arbeid som varer utover 3 uker i sammenheng, skal vikaren ha en avlønning som samsvarer med stillingens innplassering og egen ansiennitet. Ved delvis vikariat i slik stilling, skal bedriften yte vedkommende en passende godtgjøring fra første dag

14 11.4. Bestemmelser vedrørende avregning og beregning av lønn Lønninger utbetales en gang pr. måned, dersom ikke annen avtale er truffet i den enkelte bedrift. Lønningene skal utbetales senest siste hverdag i måneden. Utbetaling av lønn skal skje over lønnskonto i bank med mindre partene i den enkelte bedrift blir enige om en annen ordning. Før bedriften går over til ny eller annen utbetalingsform, skal det forhandles med de tillitsvalgte om gjennomføringen av den nye ordningen. Arbeidstaker skal gis en lønnsspesifikasjon der lønnsutregning, bruttobeløp, foretatt skattetrekk, netto lønnsbeløp o.a. fremgår Når det f.eks. på grunn av tidspunktet for tiltredelse eller fratredelse i bedriften er nødvendig å beregne lønn for del av måned, skal dette skje slik: Månedslønnen divideres med månedens dagantall fratrukket lør- og søndager. Det fremkomne beløp multipliseres med det antall dager - fratrukket lør- og søndager - som faller i det tidsrom arbeidstakeren er i arbeid. Ved beregning av feriegodtgjøring regnes 1 måned lik 26 arbeidsdager. Se ellers 4.2, 2. ledd Ved fravær inntil 7 kalenderdager som ikke berettiger til lønn, skal lønnstrekk for måneds- eller ukelønnede heltidsansatte foretas for det aktuelle antall arbeidstimer vedkommende har vært fraværende. Timelønnen beregnes i henhold til bestemmelsene i 3.4. For deltidsansatte forholdsmessig. Ved fravær mer enn 7 kalenderdager beregnes lønn som nevnt i Lønnstrekk foretas for påbegynte halvtimer/30 minutter. Ved beregning av trekk vises til Opprykk i ledige stillinger Tvister Et lønnssystem basert på stillingsvurdering bør stimulere den enkelte til å dyktiggjøre seg for opprykking. Det vil derfor under et slikt system ofte være naturlig at kvalifiserte ansatte innen bedriften under ellers like vilkår, rykker opp i stillinger som blir ledige i høyere lønnsgrupper innenfor systemet. - Tvist i den enkelte bedrift i forbindelse med innføring, forståelse og praktisering av lønnssystemet, innplassering av ansatte i det og ansiennitetsgodskrivelse, oversendes organisasjonene til behandling. Hvis heller ikke disse blir enige, avgjøres tvisten av en oppmann, som - hvis organisasjonene ikke blir enige om valget - utpekes av Riksmekleren. - Denne avtale er i prinsippet basert på nytt bilag 1 B til Lands- overenskomsten - Avtale om stillingsvurdert minstelønn

15 12.1. Deltidsansatte 12 DELTIDSANSATTE, EKSTRAHJELP, ENGASJEMENTSSTILLING OG VIKARIAT Med deltidsansatte menes arbeidstakere som på årsbasis er beskjeftiget enkelte faste dager i uken med full eller redusert arbeidstid disse dager, eller arbeidstakere som på årsbasis arbeider fast hver dag med redusert daglig arbeidstid. Den avtalte daglige arbeidstid skal avvikles sammenhengende. Deltidsansatte kommer inn under overenskomstens bestemmelser, og skal ha månedslønn i forhold til lønnsbestemmelsene i 11. Lønnen fastsettes i forhold til bedriftens praktiserte arbeidstid for heltidsansatte. Merknad Hvis det ved gjennomsnittsberegning av arbeidstiden for deltidsansatte ikke er tatt hensyn til redusert arbeidstid som følge av arbeidstidsordningen for heltidsansatte, f.eks. sommertid, foretas reduksjon i månedslønnen for den manglende arbeidstid. Deltidsansatte som er i arbeid og som har en gjennomsnittlig arbeidstid som minst svarer til halv arbeidstid for de heltidsansatte, opptjener 1/1 års lønnsansiennitet pr. år. De som har kortere gjennomsnittlig arbeidstid, opptjener 1/2 års lønnsansiennitet pr. år. Ved ansettelse skal det avtales skriftlig hvilken fast arbeidstid og lønn vedkommende skal ha. Den avtalte faste arbeidstid skal ligge innenfor rammen av arbeidstidsinndelingen for heltidsansatte. De tillitsvalgte skal ha gjenpart av avtalen om lønn og arbeidstid for de i forbundet organiserte arbeidstakere. Om opptjening av lønnsansiennitet før ansettelsen eller ved senere opprettelse av tariffavtale, se 11. Partene er enige om at det skal være samsvar mellom avtalt stillingsandel og faktisk arbeidstid. Merknad: Partene er enige om at det er viktig å arbeide for å unngå ufrivillig deltid. Det er et mål å gi de ansatte som ønsker det muligheten til økt stillingsandel. HK og Virke oppfordrer de lokale parter til å ta i bruk overenskomstens bestemmelser om fortrinnsrett og drøftelser om dette, se 12.2 og Hovedavtalen I alminnelighet skal deltidsansatte som er i arbeid og som har vært beskjeftiget fast minst 1/2 år i sammenheng, gis fortrinnsrett ved nyansettelser i heltidsstilling. Merknad: I tilfeller der arbeidstaker hevder at det ikke er samsvar mellom avtalt stillingsandel og faktisk omfang, skal virksomheten og tillitsvalgte drøfte den ansattes krav om økt stillingsandel opp mot virksomhetens reelle behov for fast bemanning

16 12.3. Ekstrahjelp Med ekstrahjelp menes andre arbeidstakere enn nevnt i pkt som blir tilsagt for å dekke spesielle behov som er av kort varighet og som ikke er regelmessige. Med spesielle behov menes f.eks. sesongarbeid, ekstra arbeidspress o.l. Anvendelse av ekstrahjelp bør begrenses mest mulig. Ekstrahjelp kommer inn under overenskomstens bestemmelser unntatt 5, 7 og 8, samt bestemmelsene om korte velferdspermisjoner. Ekstrahjelp skal ha lønn pr. arbeidet time utregnet etter lønnsbestemmelsene i 11. Timelønnen fremkommer ved at månedslønnen divideres med den i pkt. 3.4 fastsatte divisor for beregning av overtidsgodtgjøring Engasjementsstilling Vikariat Engasjementsstillinger tidsbegrenses og knyttes til et bestemt prosjekt, og skal ikke dekke bedriftens varige behov. jf. arbeidsmiljøloven Ved utlysning av slik stilling, skal det gå klart frem at det er tale om en engasjementsstilling. Bedriftsledelsen og de tillitsvalgte skal drøfte engasjementets varighet og prosjekttilknytning. Engasjementstillinger kommer inn under overenskomstens bestemmelser, unntatt 5, 7 og 8. Merknad Bedriften skal drøfte sysselsettingen med de tillitsvalgte, slik at disse er orientert om det tallmessige og generelle forhold vedrørende heltidsansette, deltidsansatte, ekstrahjelp og personer i engasjementstillinger. Hvis de tillitsvalgte mener at det tallmessige forhold mellom gruppene er urimelig, kan de ta saken opp med bedriften og eventuelt bringe den inn for hovedorganisasjonene. Med vikar menes en arbeidstaker som erstatter en ansatt i fast stilling for et avgrenset tidsrom. Vikaren er i stedet for en arbeidstaker som er syk eller i permisjon av ulike årsaker. Vikarstillinger kommer inn under overenskomstens bestemmelser, unntatt 5, 7 og Innleie av arbeidskraft Denne bestemmelsen gjelder ikke innleide arbeidstakere som er omfattet av Overenskomst for bemanningsbransjen mellom HK og Virke. A. Partene er enige om at det er viktig at innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak/ vikarbyrå har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Så tidlig som mulig, og før bedriften inngår avtale om å leie inn arbeidstakere iht. gjeldende regler i arbeidsmiljøloven og 14-13, skal omfang og behov drøftes med de tillitsvalgte, jf. Hovedavtalens 4-5. B. Ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak/vikarbyrå gjelder arbeidsmiljøloven

17 Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med arbeidsmiljøloven a, (forslag i Prop 74L). Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtalen mellom LO og Virke, er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i utleiebedriften. Tillitsvalgte og bedriftsrepresentant fra innleier kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i innleiebedriften. Dersom utleiebedriften ikke er bundet av Hovedavtalen mellom LO og Virke, kan tillitsvalgte i innleiebedriften ta opp med innleier påstander om mislighold av likebehandlingsprinsippet slik at innleier kan få avklart og eventuelt rettet opp i forholdet iht. arbeidsmiljøloven c (forslag i Prop 74L). Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften. Merknad til 12-6: Bestemmelsen iverksettes på samme tidspunkt som lovens endringer trer i kraft, jf. Prop 74L ( ). 13 LIKESTILLING Det er en ressurs for arbeidslivet at kvinner og menn gis arbeidsforhold og utviklingsmuligheter som bidrar til en jevnere fordeling av kvinner og menn på alle nivåer i bedriftene. Det er viktig å videreføre arbeidet med dette sentralt og lokalt Bedriftene skal i sin personalpolitikk ivareta likestillingsperspektivet ved ansettelser, lønnsplassering, forfremmelser og kompetansegivende etter- og videreutdanning I tariffperioden bør de lokale parter drøfte forhold omkring likestilling og likelønn med henblikk på å opprette en bedriftstilpasset likestillingsavtale. Formålet med en slik avtale er at alle arbeidstakere - uansett kjønn - skal gis samme mulighet til arbeid og faglig utvikling, og likestilles med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring og avansement I forbindelse med eventuell opprettelse av likestillingsavtale og som grunnlag for likestillingsarbeid i bedriftene, vil Virke og HK bl.a. peke på at - likestilling er et lederansvar, - likestilling krever sterk medvirkning fra så vel de tillitsvalgte og ansatte som fra ledelsen, - arbeidsmiljøet er en medvirkende faktor til å fremme målsettingen om likestilling, - likestillingsarbeidet bør drøftes og følges opp i etablerte samarbeidsfora i bedriften, som f.eks. stillingsinnplasseringsutvalg og bedriftsutvalg Kompetanse 14 KOMPETANSE- OG BEDRIFTSUTVIKLING Omstilling og sterkere konkurranse krever styrket kompetanseutvikling i bedriftene. Konkurranseevne forutsetter høy faglig kompetanse blant medarbeiderne på alle nivåer i bedriften. Bare konkurransedyktige bedrifter kan gi trygge arbeidsplasser. Opplæringen er særlig viktig for bedriftens omstillings- og konkurranseevne

18 Bedriftens fremtid vil være avhengig av vedlikehold og fornyelse av de ansattes kompetanse. Det vil derfor være av stor betydning for bedriftene, de ansatte og samfunnet at bedriftene har et høyt faglig nivå. Bedriften bør avsette årlig et beløp til et lokalt kompetanse- /utviklingsfond for de ansatte Kartlegging Den enkelte bedrift har et ansvar for å kartlegge og analysere bedriftenes kompetansebehov med bakgrunn i bedriftens forretningsidé. Gjennomføringen av dette arbeidet bør i størst mulig utstrekning skje i samarbeid mellom partene. Kartlegging av bedriftens kompetansebehov skal omfatte samtlige arbeidstakergrupper. Kartlegging av den enkeltes utviklingsbehov bør inngå som en del av den årlige utviklings- og veiledningssamtalen Kompetanseutvikling og opplæring Kartlegging av kompetanse og kompetansebehov i bedriften danner grunnlag for opplæringsplaner. Bedriftens retningslinjer og planer for kompetanseutvikling og opplæring bør i størst mulig utstrekning gjennomføres i samarbeid mellom de lokale partene. Bedriften og den enkelte har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Det kan f.eks. skje gjennom det daglige arbeidet, gjennom bruk av interne og eksterne kurs, selvstudier og konferanser. Bedriftens budsjett for kompetansehevende tiltak tas opp med de tillitsvalgte før det vedtas. Bedriften dekker kostnadene ved interne og eksterne opplæringstiltak som den iverksetter. Ved avtalt deltakelse i kompetansehevende kurs/konferanser utenfor arbeidstid i bedriftens/ bransjens regi, dekker bedriften reise- og oppholdskostnader samt minst ordinær lønn i selve kurs-/ konferansetiden. Etter avtale kan bedriften helt eller delvis også dekke utgifter til annen relevant utdanning. Arbeidstakere som tar offentlig godkjent kveldsundervisning som gir lønnsansiennitet, kan kreve å få fri uten lønn slik at det blir inntil 3 timer mellom arbeidets slutt og skoletidens begynnelse. Lesedager (1 dag pr. eksamen) og eksamensdager i forbindelse med ovennevnte utdannelse skal gis fri uten lønnstrekk. HK og Virke skal hver for seg og i fellesskap medvirke til at antallet lærlinger øker. De ansatte bør oppmuntres til å ta fagbrev som 3-5 kandidater. Det vises for øvrig til Tilleggsavtalene I og IV til Hovedavtalen og regler for internkontroll, samt overenskomstens bilag om kompetanse og etterutdanning. Merknad Partene er enige om å fortsette samarbeidet om opplæringstiltak for bransjen, både gjennom Kursutvalget og i forhold til høgskolestudier i forlagsvirksomhet Utviklings- og veiledningssamtaler Det skal gjennomføres årlige utviklings- og veiledningssamtaler mellom den enkelte arbeidstaker og dennes nærmeste leder. Samtalenes innhold skal ha et fastlagt innhold, som på forhånd skal være drøftet med de tillitsvalgte

19 15 DIETTGODTGJØRING OG DEKNING AV REISEUTGIFTER OG KOMPENSASJON FOR REISETID Bestemmelser om diettgodtgjøring og dekning av reiseutgifter fastsettes etter forhandlinger og særskilt avtale mellom bedriften og personalet ved de tillitsvalgte. Det skal settes opp protokoll fra disse forhandlinger. Den godtgjøring som på denne måte fastsettes, skal ikke være lavere enn til enhver tid fastsatt i Regulativ for reiser innen- og utenlands for Statens regning. Når det er tale om godtgjørelse og dekning av reiseutgifter, skal det enkelte arbeidsoppdrag og betingelsene i forbindelse med reisen være avklart mellom den enkelte arbeidstaker og oppdragsgiveren før reisen tar til Bestemmelser om kompensasjon for reisetid utover ordinær arbeidstid fastsettes i det enkelte forlag. Før reisen tar til, skal eventuell kompensasjon for reisetid i forbindelse med det enkelte arbeidsoppdrag være avklart Dersom arbeidstaker må forskuttere diett og/eller reiseutgifter, skal bedriften utbetale forskudd eller utstyre arbeidstakeren med kredittkort, og bære kostnadene ved anskaffelse og bruk Veksling av arbeid 16 DIVERSE BESTEMMELSER Ansatte som betjener arbeidsredskaper som dataterminaler eller sentralbord, skal i løpet av dagen gis anledning til å veksle dette arbeidet med annet arbeid etter nærmere avtale med bedriftsledelsen, jf. arbeidsmiljøloven 1-1 og 4-1 til 4-4.Hvor dette ikke er mulig, gis pause i 10 minutter etter at det er arbeidet sammenhengende i 2 timer, hvis partene på bedriften ikke blir enige om andre ordninger. Pausene inngår i arbeidstiden. Merknad Hva angår krav til arbeidsmiljøet, arbeidsplassen, tilrettelegging av arbeidet og hvilepauser og fritid, vises det til arbeidsmiljøloven 4-1 til 4-4 og 10-9 (1) tredje og fjerde punktum Omplassering av gravide Bedriften skal søke å omplassere gravide som ønsker å bli fritatt for arbeid ved skjermterminaler, til annet arbeid, dersom dette kan skje uten særlig ulemper for virksomheten Arbeidslokaler og spiserom Bedriften plikter å ha arbeidslokaler og spiserom som er i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter på området Arbeidstøy For ansatte som har arbeidsoppgaver som medfører spesiell tilsmussing av eller ekstraordinær slitasje på klærne, holder bedriften egnet arbeidstøy, som er bedriftens eiendom. Kompensasjon for bruk av klær ved utadrettet virksomhet kan avtales lokalt

20 16.5. Arbeidstakere som tar permisjon i henhold til arbeidsmiljøloven 12-2 til 12-5, eller avtjener verneplikt (se 5), er sikret å få beholde samme stilling eller å få en likeverdig stilling ved bedriften etter endt permisjon Hva angår økt utdannelse og permisjon i den forbindelse, henvises det til Tilleggsavtale VII til Hovedavtalen I tillegg til bestemmelsene om tjenestefrihet for tillitsvalgte m.fl. i Hovedavtalens , 1. avsnitt skal det i hvert forlag fastsettes regler for hvilken godtgjørelse som skal ytes for fravær av denne art Fjernarbeid Partene er positive til fjernarbeid og har utarbeidet en rammeavtale og forslag til mønsteravtale om fjernarbeid. Dersom det er forenlig med bedriftens behov, kan arbeidstakeren gis mulighet for en fleksibel arbeidssituasjon innenfor en forpliktende ramme. Partene anbefaler at rammeavtale og mønsteravtale om fjernarbeid benyttes ved fjernarbeidsforhold, jf. bilag 8. Partenes utgangspunkt er at alt fjernarbeid skal baseres på frivillighet og at arbeidstakerens tilhørighet til det sosiale miljøet på arbeidsplassen opprettholdes Kurs og konferanser Dersom arbeidsgiver pålegger, eller ber om, at den ansatte deltar på kurs og konferanser utenom ordinær arbeidstid, godtgjøres effektiv kurs- og konferansetid med ordinær timelønn. Det er adgang til å avtale andre ordninger, for eksempel avspasering. 17 OVERENSKOMSTENS IKRAFTTREDELSE, VARIGHET OG LØNNSREGULERINGER Fra 1. april 2012 gis det et generelt tillegg på kr 3,- per time (kr 488,- per måned). Lønnssatser i bedriftsvise avtaler økes med samme beløp som gis som generelt tillegg Denne overenskomst med bilag trer i kraft fra 1. april 2012 og gjelder til 31. mars De nye lønninger gjelder fra 1. april Overenskomsten fornyes automatisk for 1 år om gangen hvis skriftlig oppsigelse fra en av partene ikke er fremkommet innen 2 måneder før utløpstid. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 2. AVTALEÅR Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom Virke og LO eller det organ LO bemyndiger om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i LOs representantskap eller det organ LO bemyndiger, og Virke

21 Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 fjorten dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 fjorten dagers varsel (dog ikke til utløp før 1. april 2013). GJENNOMFØRING AV LØNNSREGULERING PR. 1. APRIL 2012 a) I lønnstillegg som gis fra 1. april 2012 er det adgang til å ta hensyn til tillegg som er gitt pr. 1. januar 2012 eller senere. Dette gjelder ikke kvalifikasjonstillegg, lønnstillegg som følge av opprykk på skala, eller lønnsregulering som har funnet sted på grunn av endret eller utvidet arbeidsområde eller fordi vedkommende har overtatt annen stilling i firmaet. b) Lønnsregulering foretas ikke for ansatte som er fratrådt på vedtakelsesdagen eller tidligere. c) De tillegg som følger av lønnsreguleringen pr. 1. april 2012, gis ikke til ansatte som tiltrer stillingen etter 31. mars 2012 såfremt deres lønn minst svarer til de lønninger som gjelder fra 1. april Det samme gjelder når tariffavtale opprettes etter 31. mars d) Resultatlønnsavtale for ansatte som kommer inn under dette tariffoppgjør, reguleres slik at den samlede fortjeneste med samme prestasjon/ytelse stiger overensstemmende med generelle lønnstillegg. Inntil enighet om slik regulering er oppnådd, gjennomføres lønnsregulering ved tillegg til fast lønn. For øvrig er partene enige om at man ved den tekniske gjennomføring av regulering av resultatlønnsavtaler som følge av denne tariffrevisjon, skal følge de samme retningslinjer som er fastsatt ved tariffrevisjonen 1972 mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Landsorganisasjonen i Norge. e) Det skal ikke foretas omregning og etterbetaling av godtgjøring for overtids- og skiftarbeid m.v. og av tillegg for ubekvem arbeidstid som er utført til og med vedtakelsesdagen. f) Prinsippene i de foranstående punkter følges tilsvarende ved eventuell lønnsregulering pr. 1. april Lokale forhandlinger Lokale forhandlinger føres på basis av den enkelte overenskomst og slik at tillegg gis på grunnlag av den enkelte virksomhets økonomiske virkelighet, dvs. virksomhetens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. Lokale forhandlinger føres mellom de stedlige parter og skal være reelle, uavhengig av hvilke begreper overenskomstene inneholder mht. forhandlinger, drøftinger, vurderinger eller lignende. Lønnsgarantiordningen Lønnsutviklingsordningen avtalt ved tariffrevisjonen i 1990 videreføres, dog slik at Landsoverenskomstens høyeste minstelønnssats målt pr det enkelte år skal utgjøre 92% av statistikkens nivå pr foregående år beregnet etter omforent måte

22 Tillegg som framkommer etter disse beregninger kan etter avtale mellom partene fordeles på alle minstelønnssatsene. Rammen for eventuell fordeling er det beløp som framkommer etter ordlyden i 1. avsnitt. Blir partene ikke enige legges det hele på høyeste minstelønnssats. Eventuelle tillegg gis med virkning fra samme år. Denne lønnsgarantiordningen gjelder i perioden til PENSJON Partene på den enkelte bedrift skal drøfte alle sider vedrørende tjenestepensjon og forsikringsordninger som ofte er knyttet til slike. Et åpent arbeidsliv FELLESERKLÆRINGER Handel og Kontor i Norge og Virke erkjenner de felles utfordringer som ligger i at de tjenesteytende næringene er arbeidskraftintensive og hvor behovet for arbeidskraft er økende. Det er derfor viktig at det skapes et trygt og godt arbeidsmiljø og at leder og tillitsvalgte får et spesielt ansvar for å medvirke til at dette blir åpnet og inkluderende. Partene erkjenner at det er nødvendig aktivt å motarbeide holdninger som kan virke diskriminerende pga. rase, hudfarge, etnisk eller nasjonal opprinnelse, politiske, religiøse eller kulturelle syn, eller seksuell legning og samlivsform. Oslo, 24. mai 2012 HOVEDORGANISASJONEN VIRKE Pål Skarsbak /s/ HANDEL OG KONTOR I NORGE Sture Arntzen /s/ LANDSORGANISASJONEN I NORGE Tor Arne Solbakken /s/

23 BILAG 1 EKSEMPEL PÅ HVORLEDES INNHOLDET I EN EVENTUELL AVTALE OM FLEKSIBEL ARBEIDSTID KAN VÆRE Etter overenskomstens 2.2.3, kan partene i det enkelte forlag treffe skriftlig avtale om "fleksitid". 1. Omfanget av avtalen Avtalen om fleksibel arbeidstid omfatter alle ansatte ved forlaget. Unntak avtales i det enkelte tilfelle. 2. Ansvars- og kontrollmyndighet Avdelingsleder har ansvaret for og kontrollen av at bestemmelsene i denne avtalen overholdes av den enkelte ansatte i vedkommendes avdeling. 3. Arbeidstidsbestemmelser, ordinær arbeidstid/åpningstid a. Den månedlige, ordinære arbeidstid skal tilsvare daglig, ordinær arbeidstid i timer, multiplisert med antallet av arbeidsdager i den enkelte måned. Den ordinære arbeidstid som tilsvarer forlagets åpningstid, er fra kl til kl i tidsrommet... og fra kl til kl i tidsrommet... b. Kjernetid Alle medarbeidere har plikt til å være til stede i tiden mellom kl i tidsrommet... og kl til kl i tidsrommet... c. Glidetid 4. Begrensninger Glidetid er den variable arbeidstiden utenom kjernetiden: kl og kl (14.30 om sommeren) I disse tidsrom kan enhver normalt selv bestemme når den daglige arbeidstid skal påbegynnes og avsluttes, se ellers pkt. 4. Den arbeidstid som de ansatte selv velger utover forlagets ordinære arbeidstid, og som således ikke er pålagt av forlaget, regnes ikke som overtid. Når arbeidets art gjør det nødvendig, er det anledning til å arbeide på frilørdager og regne dette inn i tidsavregningen. Slik tjeneste på lørdager etter avtale med avdelingsleder regnes ikke som pålagt overtid og gir ikke rett til overtidskompensasjon eller annen kompensasjon for arbeid på slike dager. a. Tjenestlige forhold Avdelingsleder har plikt til å sørge for at avdelingen er betjent i forlagets åpningstid. Avdelingsleder har rett til å pålegge de ansatte å møte fram til og avslutte arbeidet til bestemte tider innenfor rammen av glidetidene og den daglige, ordinære arbeidstid når dette er nødvendig av hensyn til forlagets oppgaver og bedriftens åpningstid. Avdelingsleder skal konferere med de tillitsvalgte om de tiltak som finnes nødvendige

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453. 1. mai 2012-30. april 2014. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet

Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453. 1. mai 2012-30. april 2014. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453 1. mai 2012-30. april 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet DEL I DEL II HOVEDAVTALEN LO - NHO OVERENSKOMSTEN 1 Avtalens

Detaljer

Bransjeavtale for Informasjonsteknologi

Bransjeavtale for Informasjonsteknologi Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for Informasjonsteknologi BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 2 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 2 Del III Avtale for reiselivsbransjen... 2 1 Overenskomstens

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

Sendt til: Virkemedlemmer som er bundet av Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk mellom Virke og EL og IT Forbundet

Sendt til: Virkemedlemmer som er bundet av Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk mellom Virke og EL og IT Forbundet Nr: 24/2016/ABJ Dato: 11.05.2016 Sendt til: Virkemedlemmer som er bundet av Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk mellom Virke og EL og IT Forbundet TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2016 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016. Forlagsavtalen

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016. Forlagsavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Forlagsavtalen FORLAGSAVTALEN MELLOM VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE/ HANDEL OG KONTOR I NORGE OG DERES MEDLEMMER

Detaljer

Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk 2012-2014 Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk mellom Hovedorganisasjonen Virke og LO / EL & IT Forbundet Utløp: 31.3.2014 Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk 1. april 2012 31. mars 2014 mellom

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN HK/SAMFO 2012-2014

LANDSOVERENSKOMSTEN HK/SAMFO 2012-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO SAMFO (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten mellom SAMFO og deres medlemmer og Handel og Kontor i Norge/ Landsorganisasjonen i Norge og forbundets avdelinger...

Detaljer

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS PROTOKOLL Den 23. april 2012 ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale mellom Hovedorganisasjonen Virke og Negotia og Funksjonæravtalen

Detaljer

MØNSTERAVTALE. mellom. privatpraktiserende tannleger. tilsluttet HSH/DEN NORSKE TANNLEGEFORENING. Parat/ Tannhelsesekretærenes Forbund - ThsF

MØNSTERAVTALE. mellom. privatpraktiserende tannleger. tilsluttet HSH/DEN NORSKE TANNLEGEFORENING. Parat/ Tannhelsesekretærenes Forbund - ThsF MØNSTERAVTALE mellom privatpraktiserende tannleger tilsluttet HSH/DEN NORSKE TANNLEGEFORENING og Parat/ Tannhelsesekretærenes Forbund - ThsF vedrørende tannhelsesekretærer for avtaleperioden 01.05.2006-30.04.2008

Detaljer

FORLAGSAVTALEN HK - VIRKE/HK 2014-2016. Innholdsfortegnelse

FORLAGSAVTALEN HK - VIRKE/HK 2014-2016. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Hovedavtalen med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Forlagsavtalen tilknyttet Landsoverenskomsten mellom Virke og LO/HK... 3 Bilag 1 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Arbeidstid...

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE TAXISENTRALER AV 2012 MELLOM

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE TAXISENTRALER AV 2012 MELLOM OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE TAXISENTRALER AV 2012 MELLOM Næringslivets Hovedorganisasjon, Transportbedriftenes Landsforening og landsforeningens overenskomstbundne medlemsbedrifter og Landsorganisasjon

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlems-bedrifter

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 Dato Kapittel 04.07.2008 232 02 2. PERSONELL 232 02 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og PARAT TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 KAP. O INNHOLD

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Veiledende avtale mellom privatpraktiserende tannleger tilsluttet NTF og deres tannhelsesekretærer

Veiledende avtale mellom privatpraktiserende tannleger tilsluttet NTF og deres tannhelsesekretærer Veiledende avtale mellom privatpraktiserende tannleger tilsluttet NTF og deres tannhelsesekretærer 1 Avtalens omfang Avtalens bestemmelser skal gjelde for tannhelsesekretærer hos privatpraktiserende tannleger.

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TELENOR NHO

OVERENSKOMST FOR TELENOR NHO EL & IT Forbundet 04.04.06 ( endringer i kursiv ) OVERENSKOMST FOR TELENOR mellom NHO og LO/EL & IT EL & IT Forbundet forbeholder seg retten til å endre, fremme nye eller trekke krav i løpet av forhandlingene.

Detaljer

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene.

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene. År 2010, den 22. september ble det avholdt forhandlingsmøte mellom SAMFO og Delta i anledning revisjon av Overenskomsten for virksomheter i boligsamvirket. Forhandlingene ble holdt i SAMFOs lokaler. E

Detaljer

Begravelsesavtalen 2014-2016

Begravelsesavtalen 2014-2016 Begravelsesavtalen 2014-2016 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS Parat Virke www.parat.com Begravelsesavtalen 1. april 2014 31. mars 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

KRAV. til endringer i. mellom. ved tariffrevisjonen 2006 2 ARBEIDSTID

KRAV. til endringer i. mellom. ved tariffrevisjonen 2006 2 ARBEIDSTID 14. mars 2006 HANDEL OG KONTOR I NORGE KRAV til endringer i LANDSOVERENSKOMSTEN mellom HANDELS- OG SERVICENÆRINGENS HOVEDORGANISASJON og HANDEL OG KONTOR I NORGE ved tariffrevisjonen 2006 Endringer er

Detaljer

O L J E O V E R E N S K O M S T E N. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Norsk Industri. o g

O L J E O V E R E N S K O M S T E N. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Norsk Industri. o g 224 Overenskomst 2014-2016 O L J E O V E R E N S K O M S T E N m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Norsk Industri o g Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Sammenslutningen

Detaljer

Avtale FOR ANSATTE I BEGRAVELSESBYRÅER. 1. april 2010 31. mars 2012. mellom HSH. på den ene siden. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Avtale FOR ANSATTE I BEGRAVELSESBYRÅER. 1. april 2010 31. mars 2012. mellom HSH. på den ene siden. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Avtale FOR ANSATTE I BEGRAVELSESBYRÅER 1. april 2010 31. mars 2012 mellom HSH på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den andre side Del A Fellesbestemmelser om arbeids- og

Detaljer

Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014

Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014 Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014 1. Fellesforbundets forhandlingdelegasjonen Fly: Jørn Eggum, Forbundsledelsen Jorn.eggum@fellesforbundet.no 994 00 320 Petter Tjøstheim, Norport,

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang

Detaljer

Sentralavtale mellom Finans Norge og Finansforbundet 2016 2018. finansforbundet.no finansnorge.no

Sentralavtale mellom Finans Norge og Finansforbundet 2016 2018. finansforbundet.no finansnorge.no 2016 2018 Sentralavtale mellom Finans Norge og Finansforbundet 2016 2018 finansforbundet.no finansnorge.no SENTRALAVTALE INNHOLDSFORTEGNELSE Sentralavtale mellom Finans Norge og Finansforbundet for ansatte

Detaljer

B R A N S J E A V T A L E N. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Norsk Industri. o g

B R A N S J E A V T A L E N. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Norsk Industri. o g 130 Overenskomst 2014-2016 B R A N S J E A V T A L E N m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Norsk Industri o g Landsorganisasjonen i Norge (LO), Industri Energi Overenskomsten

Detaljer

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Funksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5.7 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge Forlagsavtalen

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge Forlagsavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2016-2018 Forlagsavtalen FORLAGSAVTALEN 1. april 2016 31. mars 2018 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2010-007 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og NHO REISELIV på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2010 Riksavtalen samt mellom FELLESFORBUNDET Og bedrifter som

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Protokoll Sak nr. 12/01970 Dato 10.10.2012 Sted Til stede Tema Kommunenes Hus, Oslo Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Tilslutning til meklingsresultat for Energiavtale I, RM-sak 2012-064

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Presse- og medieoverenskomsten. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/ Mediebedriftenes Landsforening

Presse- og medieoverenskomsten. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/ Mediebedriftenes Landsforening Overenskomster av 2012 213: Presse- og medieoverenskomsten 231: Aviser, Pakkeri Gyldig til 31.03.2014 Presse- og medieoverenskomsten mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ Mediebedriftenes Landsforening

Detaljer

Overenskomsten for Jordbruks- og gartnerinæringene 2010-2012

Overenskomsten for Jordbruks- og gartnerinæringene 2010-2012 Sirkulære nr. 39 1 av 6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Arvid Eikeland, tlf. +47 23063131 Til Fra: Distriktskontorene, avdelinger, klubber (sendt via avdelingen) enkeltstående virksomheter

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2012-2014. Kontoroverenskomsten

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2012-2014. Kontoroverenskomsten Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2012-2014 Kontoroverenskomsten KONTOROVERENSKOMSTEN 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Landsorganisasjonen

Detaljer

Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening

Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening Overenskomsten Dok 25 del C Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening 1 Partsforhold og virkeområde 1.1 Partsforhold Parter i denne avtalen er Oslo kommune (kommunen) og Den norske

Detaljer

Flyavtale del A og B 2014-2016

Flyavtale del A og B 2014-2016 Flyavtale del A og B 2014-2016 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Parat Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Luftfart www.parat.com Flyavtalen del A Avtale nr. 229 Utløp: 31.03.2016 Overenskomst av 2014-2016

Detaljer

Divisjon pasienthotell

Divisjon pasienthotell MEKLERENS FORSLAG I sak 2015-008, 2015-009 og 2015-010 mellom SPEKTER og LO STAT C Divisjon pasienthotell I HOVEDAVTALE Hovedavtalen av 2013 mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen

Detaljer

OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE

OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE 2016-2018 mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)/ NHO REISELIV på den ene side og LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO)/ FELLESFORBUNDET på den annen side Gjelder fra 1. april

Detaljer

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde DOK 1 16. juni 2014 Delta Parat Krav til TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2014 Økonomiske krav: I ØKONOMI 2014 1. Generelt tillegg: Med virkning 01.05.14

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-005, 2006-008, 2006-012 og 2006-013 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

PROTOKOLL. År 2010, den 16. og 19.april ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen mellom HSH og Negotia, og mellom HSH og Parat.

PROTOKOLL. År 2010, den 16. og 19.april ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen mellom HSH og Negotia, og mellom HSH og Parat. PROTOKOLL År 2010, den 16. og 19.april ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen mellom HSH og Negotia, og mellom HSH og Parat. Fra HSH deltok: Anders Aarskog, forhandlingsleder Erik Knudsen(Optimera,

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Presse- og medieoverenskomsten. mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Mediebedriftenes Landsforening. på den ene side

Presse- og medieoverenskomsten. mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Mediebedriftenes Landsforening. på den ene side Overenskomster av 2006 213: Presse- og medieoverenskomsten 231: Aviser, Distribusjon. Gyldig til 31.03. 2008. Presse- og medieoverenskomsten mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Mediebedriftenes Landsforening

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg og. Delta. for. Overenskomstperiode 1.5.2014 30.4.2016

Overenskomst del B. mellom. Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg og. Delta. for. Overenskomstperiode 1.5.2014 30.4.2016 Overenskomst del B mellom Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg og Delta for Overenskomstperiode 1.5.2014 30.4.2016 Kravdokument 2 14. november kl. 09:30 Det tas forbehold om nye og/eller endrede krav. 1

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

TARIFFAVTALE. mellom. XX legekontor. Delta

TARIFFAVTALE. mellom. XX legekontor. Delta TARIFFAVTALE mellom XX legekontor og Delta 1. AVTALENS OMFANG Avtalens bestemmelser gjelder for heltids- og deltidsansatte arbeidstakere med medlemskap i Delta, ansatt hos XX legekontor. Del 1 Hovedavtale

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TELENOR. Næringslivets Hovedorganisasjon. Landsorganisasjonen i Norge og. EL & IT Forbundet

OVERENSKOMST FOR TELENOR. Næringslivets Hovedorganisasjon. Landsorganisasjonen i Norge og. EL & IT Forbundet Nr. 485 2014-2016 OVERENSKOMST FOR TELENOR mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og EL & IT Forbundet på den annen side 1 DEL I HOVEDAVTALEN DEL II OVERENSKOMST

Detaljer

MEKLINGSMANNENS FORSLAG

MEKLINGSMANNENS FORSLAG MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-057 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND på den ene side og MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Pakkeriavtalen Økonomi:

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

OVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER I BOLIGSAMVIRKET MELLOM SAMFO YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND DELTA

OVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER I BOLIGSAMVIRKET MELLOM SAMFO YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND DELTA 1. mai 2014-30. april 2016 OVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER I BOLIGSAMVIRKET MELLOM SAMFO OG YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND DELTA 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 5 SIDE 1.1 Overenskomstens

Detaljer

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2012 2014 521 Overenskomst mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Mat og Landbruk for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 Del l - Hovedavtalen mellom LO-NHO Del ll - Overenskomsten Innholdsfortegnelse: 1 Omfang

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Vadsø kommune 2011 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I VADSØ KOMMUNE. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 00/00 i møte 00.00.2011 1. OMFANG

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 3 Del III Bransjeavtale for informasjonsteknologi... 3 1

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for godstransport

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for godstransport MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-006, 2006-010, 2006-011 og 2006-014 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og NORGES LASTEBILEIER - FORBUND på den annen side

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Overenskomst del B 2014-2016

Overenskomst del B 2014-2016 Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg Overenskomst del B 2014-2016 FAGFORBUNDET, NORSK SYKEPLEIERFORBUND, DELTA, NORSK FYSIOTERAPAUTFORBUND OG ERGOTERAPEUTENE Fremmer felles følgende krav dok 3 Kravdokument

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

Farmasiavtalen 2014-2016

Farmasiavtalen 2014-2016 Farmasiavtalen 2014-2016 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Parat Farmasiforbundet Virke www.parat.com Farmasiavtalen 1. april 2014 31. mars 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene side og Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2012-2014 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke

Detaljer

Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk 2014-2016 Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk mellom Hovedorganisasjonen Virke og LO / EL & IT Forbundet Utløp: 31.3.2016 Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk 1. april 2014 31. mars 2016 mellom

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Tone Granberg Løvlien klubbleder, Dagbladet

Detaljer

PROTOKOLL. 1.2 Sertifisert personell Henvisningen til 2.2.10 innledningsvis (sertifisert flytekniker) endres til 2.2.9.

PROTOKOLL. 1.2 Sertifisert personell Henvisningen til 2.2.10 innledningsvis (sertifisert flytekniker) endres til 2.2.9. PROTOKOLL Til stede: Fra Fellesforbundet: Per Skau Lars Erik Lilleødegaard Stig Lundsbakken Petter Tjøstheim Joar Mathisen Endre Røros Gunnar Holm År 2016, den 19. - 21. april ble det ført forhandlinger

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret av Guvernørrådet 19. februar 2005, utgår Nytt reglement er vedtatt av Guvernørrådet 1/6-2007 med ikrafttreden fra samme dato Ajourført

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

VEILEDENDE BESTEMMELSER OM LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR for helsesekretær ansatt hos privatpraktiserende lege

VEILEDENDE BESTEMMELSER OM LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR for helsesekretær ansatt hos privatpraktiserende lege VEILEDENDE BESTEMMELSER OM LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR for helsesekretær ansatt hos privatpraktiserende lege F O R O R D Deltas veiledning bygger på: - arbeidsmiljøloven - folketrygdloven - ferieloven og -

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen NAVO og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, representert ved YS-NAVO

OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen NAVO og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, representert ved YS-NAVO OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen NAVO og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, representert ved YS-NAVO - 1 - Kommentar vedrørende Helse overenskomst for YS NAVO: For YS medlemsorganisasjoner

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Det ble fremlagt: 1. Riksmeklingsmannens møtebok datert 11., 12. og 13. mai 2006. 2. Diverse dokumenter.

Det ble fremlagt: 1. Riksmeklingsmannens møtebok datert 11., 12. og 13. mai 2006. 2. Diverse dokumenter. RIKSMEKLINGSMANNENS MØTEBOK i sak 2006-023 mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND på den ene side og REDERIENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende tariffrevisjonen 2006 Innenriksfart Den 24. mai 2006

Detaljer

Del I Hovedavtalen LO/SAMFO (egen trykksak)... 2 Del II Overenskomstens bestemmelser... 2

Del I Hovedavtalen LO/SAMFO (egen trykksak)... 2 Del II Overenskomstens bestemmelser... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO/SAMFO (egen trykksak)... 2 Del II Overenskomstens bestemmelser... 2 1 Omfang... 2 2 Ansettelser... 2 3 Arbeidstid... 4 4 Overtid... 4 5 Lønnsbestemmelser... 5

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. oktober 2014. Saksnr.: 17/2014. Lnr.: 40/2014

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. oktober 2014. Saksnr.: 17/2014. Lnr.: 40/2014 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 6. oktober 2014 Saksnr.: 17/2014 Lnr.: 40/2014 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Kirsti Coward Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

OLJETRANSPORT- AVTALEN 2014-2016

OLJETRANSPORT- AVTALEN 2014-2016 OVERENSKOMST AV 2014 Nr. 488 Oljetransportselskaper Utløp 31. mars 2016 OLJETRANSPORT- AVTALEN 2014-2016 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016. Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet

Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016. Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016 Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet Industrioverenskomsten mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side

Detaljer

Veiledende bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår. for helsesekretærer ansatt hos privatpraktiserende lege

Veiledende bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår. for helsesekretærer ansatt hos privatpraktiserende lege Veiledende bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår for helsesekretærer ansatt hos privatpraktiserende lege Til medlemmer ansatt på private legesenter Norsk Helsesekretærforbund og Delta får mange henvendelser

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN Sist oppdatert 23.05.2013 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I OPPLAND FYLKESKOMMUNES SENTRALADMINISTRASJON Vedtatt av administrasjonsutvalget

Detaljer

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg.

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg. Enighetsprotokoll År 2016, den 24. august er det forhandlet om revisjon av Overenskomsten for bakere og Konditorer mellom SAMFO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Til stede: Fra

Detaljer