FORLAGSAVTALEN HK - VIRKE/HK Innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORLAGSAVTALEN HK - VIRKE/HK 2014-2016. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Del I Hovedavtalen med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Forlagsavtalen tilknyttet Landsoverenskomsten mellom Virke og LO/HK... 3 Bilag 1 1 Overenskomstens omfang Arbeidstid Overtidsarbeid Ferie og feriegodtgjøring Lønn under verneplikt Sykebestemmelser og omsorgspermisjon Sluttvederlag og avtalefestet pensjon (AFP) Etterlønn ved dødsfall Spesielle fordeler Ansettelse og oppsigelse Lønnsbestemmelser Deltidsansatte, ekstrahjelp, engasjementsstilling og vikariat Likestilling Kompetanse- og bedriftsutvikling Diettgodtgjøring og dekning av reiseutgifter og kompensasjon for reise-tid Diverse bestemmelser Overenskomstens ikrafttredelse, varighet og lønnsreguleringer Reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår Gjennomføring av lønnsregulering pr. 1. april Pensjon Felleserklæringer Eksempel på hvorledes innholdet i en eventuell avtale om fleksibel arbeidstid kan være Bilag 2 Eksempel på stillingsvurdert minstelønnssystem Bilag 3 A Lønnsbestemmelser for faglærte Bilag 3 B Lønnsbestemmelser for lærlinger Bilag 4 Korte velferdspermisjoner Bilag 5 Avtale om ny AFP-ordning Bilag 6 Sluttvederlagsavtalen gjeldende fra Bilag 7 Ferie

2 Bilag 8 Rammeavtale for fjernarbeid Mønsteravtale om fjernarbeid Bilag 9 Likestilling Bilag 10 Etter- og videreutdanning Bilag 11 Ansatte i vikarbyråer

3 DEL I HOVEDAVTALEN MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK) DEL II FORLAGSAVTALEN TILKNYTTET LANDSOVERENSKOMSTEN MELLOM VIRKE OG LO/HK 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomstens bestemmelser skal gjelde for arbeidstakere i forlagsbedrifter og bokklubber. Overenskomsten gjelder ikke for utplasserte skoleelever og elever som gis praksisopplæring i arbeidslivet, eller personer som gjennomgår yrkesorienterende program. For arbeidstakere som ved ansettelsen eller senere, betinger seg ansettelsesvilkår som gir rett til permisjon uten lønn eller særvilkår når det gjelder ferie, gjelder ikke 5, 7 og 8. For arbeidstakere nevnt i 12.3 (Ekstrahjelp), 12.4 (Engasjementsstilling) og 12.5 (Vikariat) gjelder ikke 7 (Sluttvederlag og AFP), 8 (Etterlønn ved dødsfall) og 5 (Lønn under verneplikt). Når hovedavtalens vilkår for opprettelse av tariffavtale foreligger, kan denne overenskomst gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som er medlem i Virke, og som har ansatte som blir leid ut og utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde, jf. første avsnitt. Se 12.6 og bilag 11 Ansatte i vikarbyrå. Protokolltilførsel Med forlagsbedrifter menes også bedrifter som utfører funksjoner innen forlags produktområde, f.eks. elektronisk publisering. 2 ARBEIDSTID 2.1. ARBEIDSTIDENS LENGDE Den ordinære effektive arbeidstid skal ikke overstige 37 1/2 timer pr. uke ARBEIDSTIDENS INNDELING OG PLASSERING I tillegg til reglene i arbeidsmiljøloven gjelder følgende: Fastsettelse av arbeidstidsrammen for bedriften og inndelingen av den daglige arbeidstid med faste spisepauser av minst 1/2 times varighet, fastsettes etter forhandlinger og særskilt avtale mellom bedriften og personalet ved dets tillitsvalgte. Spisepausen skal så langt det er praktisk mulig legges til midt i arbeidstiden. Det skal settes opp protokoll fra disse forhandlinger

4 Endringer i avtalt arbeidstidsordning kan bare skje etter forhandlinger mellom bedriften og personalet ved dets tillitsvalgte, og etter at bestående arbeidstidsordning er sagt opp skriftlig med 4 ukers varsel. Ny arbeidstidsordning skal fremlegges senest 3 uker før varslingsfristens utløp. Dersom fremleggelsen skjer senere, skal iverksettelsestidspunktet forskyves tilsvarende. Hvis partene på bedriften ikke blir enige, kan ny arbeidstidsordning ikke iverksettes før utløpet av varslingsfristen på 4 uker. Hvis partene på bedriften blir enige, kan ny arbeidstidsordning iverksettes uavhengig av 4-ukersvarselet. Sommertidsordninger og fridagsordninger kan avtales lokalt, og skal omfatte samtlige arbeidstakere. Det skal settes opp protokoll fra disse forhandlingene Som alminnelig retningslinje for fastsettelsen av arbeidstiden gjelder at inndelingen mest mulig skal tilgodese hensynet til rasjonell og lønnsom drift. Organisasjonene understreker betydningen av at partene i praksis følger Hovedavtalens bestemmelser, som bl.a. tar sikte på å legge forholdene best mulig til rette for et godt samarbeid mellom bedriften, tillitsvalgte og de ansatte Partene ved den enkelte bedrift kan treffe skriftlig avtale om fleksibel arbeidstid (fleksitid). I så fall anbefaler partene: Kjernetid kl kl Fleksitid kl kl med frist for avregning av "minus/plusstid" på 2 måneder inklusive arbeidsmåneden. Pålagt/avtalt overtid er ikke fleksitid, men følger bestemmelsene i 3. Partene anbefales å lage regler som begrenser antallet overførte timer, og gjennom rutiner sikre at reglene overholdes. Det vises for øvrig til Arbeidsmiljølovens bestemmelser om begrensninger av daglig, ukentlig og månedlig total arbeidstid. Det henvises til bilag nr. 1 hvor det er inntatt et eksempel på innholdet i en eventuell fleksitidsordning Innføring eller endringer av skiftordninger kan bare gjennomføres etter enighet mellom bedriften og de tillitsvalgte. Avtalen mellom de lokale partene med skiftplan og lønnsvilkår sendes organisasjonene til orientering. Dersom det innføres toskiftsordning uten arbeid lørdag kveld eller i helgedagsdøgn, skal ukentlig arbeidstid ikke overstige 36 1/2 t/uke. For andre ordninger der arbeidsmiljøloven har bestemmelser om hhv. 40, 38 og 36 t/uke, skal lengden ikke overstige hhv. 37 1/2, 35 1/2 og 33 1/2 t/uke. For skiftarbeid skal det betales et tillegg på enten 25 % for de timer det arbeides på annet skift, eller 12 1/2 % for begge skift ved toskiftsordninger. Det er adgang til å avtale at skifttillegg helt eller delvis gis ved tilsvarende avkorting av arbeidstiden. Slike avtaler skal sendes organisasjonene til godkjenning SPESIELLE ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Arbeides det på julaften og nyttårsaften, slutter arbeidet senest kl

5 3 OVERTIDSARBEID 3.1. Overtidsarbeid kan anvendes i den utstrekning gjeldende lov hjemler. Hva angår en arbeidstakers rett til fritak for overtidsarbeid, se arbeidsmiljøloven 10-6 (10). Arbeid som forlanges utført utover den i 2 nevnte arbeidstid for heltidsansatte, skal regnes som overtidsarbeid og betales med lønnen omregnet til timebetaling pluss 50 % etter den ordinære arbeidstid, samt for overtidsarbeid fra kl eller senere, og inntil ordinær arbeidstids begynnelse. Spørsmålet om arbeidstaker omfattes av overenskomstens regler om kompensasjon for overtidsarbeid, er regulert i arbeidsmiljøloven Deltidsansatte får overtidsbetaling hvis de arbeider utover det fastsatte arbeidstimetall for heltidsansatte vedkommende dag Ved overtid etter endt ordinær arbeidstid løper de 50 % først fra overtidsarbeidets begynnelse hvis arbeidstakerne krever pause mellom ordinær arbeidstids avslutning og overtidsarbeidets begynnelse. Det betales bare for effektiv arbeidstid. Dersom en arbeidstaker blir pålagt overtidsarbeid av mer enn 2 timers varighet etter at den alminnelige arbeidstid er avviklet, skal arbeidstakeren først gis en pause på minst 1/2 time. Når forholdene gjør det nødvendig, kan pausen kortes ned eller forskyves. Pauser som legges etter alminnelig arbeidstids slutt, godtgjøres som overtidsarbeid, men regnes ikke med i det antall timer det er tillatt å arbeide overtid etter arbeidsmiljøloven Forskyves pausen til før alminnelig arbeidstids slutt, regnes den med som en del av den alminnelige arbeidstiden For overtidsarbeid mellom kl og kl , og på dager før søn- og helligdager etter den ordinære arbeidstidens slutt, og for overtidsarbeid på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, betales 100 % tillegg. En arbeidstaker som pålegges overtidsarbeid på en frilørdag, betales med 50 % tillegg for arbeid mellom kl og 13.00, og 100 % for arbeid før og etter nevnte tidsrom Timelønnen for den enkelte arbeidstaker finnes ved å dividere månedslønnen med det aktuelle gjennomsnittlige uketimetall x 4 1/3. Det regnes bare i hele og halve timer slik at påbegynt halvtime regnes for halv time Krav i henhold til oppgave over utført overtidsarbeid skal av arbeidstakeren innleveres snarest mulig, og under enhver omstendighet innen utløpet av den påfølgende lønningsperiode med mindre særlige grunner er til hinder for dette Arbeidstakere under 18 år kan iflg. lov ikke nyttes til overtidsarbeid i arbeidsmiljølovens forstand Matpenger skal dekkes innen rimelige grenser når overtiden overskrider 2 timer, og bedriften ikke skaffer tilfredsstillende mat

6 3.8. Når bedriften beordrer overtid med nytt fremmøte, skal det betales for minst 2 timers overtid. Fremmøte etter hvile- eller spisepause regnes ikke som nytt fremmøte Alt overtidsarbeid skal være klarert med overordnet på forhånd Det er lokalt adgang til å avtale avspasering av overtid. Overtidstillegget skal utbetales i tråd med gjeldende lov. 4 FERIE OG FERIEGODTGJØRING 4.1. Ferie og feriegodtgjøring gis i samsvar med Lov om ferie Ved utregning av feriegodtgjøring for månedslønnede, regnes 1 måned som 26 arbeidsdager. Feriegodtgjøring etter ferieloven erstatter 25/26 av månedslønnen. Det er adgang for partene i den enkelte bedrift til å avtale skriftlig at det skal benyttes en annen divisor Når det gjelder ekstraferien for arbeidstakere over 60 år, er det en forutsetning at arbeidstakerens ønsker om tidspunkt for avvikling av ekstraferien, imøtekommes så langt det er mulig. Ekstraferie for eldre arbeidstakere kan ikke kreves henlagt til et tidspunkt som skaper vanskeligheter for driften, eller for en systematisk ferieavvikling for bedriftens arbeidsstokk som helhet. For øvrig vises det til bilag 7 i overenskomsten Dersom partene på den enkelte bedrift er enige jf. ferieloven 11 nr. 1 kan opptjente feriepenger utbetales samlet på vanlig lønningsdag i mai/juni måned, uavhengig av tidspunktet for faktisk avvikling av ferie. 5 LØNN UNDER VERNEPLIKT 5.1. Arbeidstakere som beordres til verneplikt og som arbeider 50 % eller mer av en heltidsstilling, har etter 6 måneders ansettelse krav på følgende lønn som betales i tjenestetiden: a) For samlet førstegangstjenestegjøring halv lønn i inntil 3 måneder med fradrag av den godtgjøring vedkommende oppebærer av det offentlige, men unntatt familietillegg. Merknad Som samlet førstegangstjeneste regnes også oppdelt tjeneste i 3 måneders rekruttskole og senere tjenestegjøringer innenfor rammen av ordinær førstegangs tjenestetid i hæren (f.t. 12 måneder). b) For senere tjenestegjøring gis full lønn i inntil 1 måned med fradrag av den godtgjøring vedkommende oppebærer av det offentlige, herunder også familietillegg Forutsetningen for at det skal betales lønn under verneplikt, er at arbeidstakeren arbeider i minst 3 måneder i bedriften umiddelbart etter avtjent verneplikt

7 Det vises til erklæring som arbeidstakeren etter anmodning fra arbeidsgiveren må undertegne for å få betaling i henhold til Fratrer arbeidstakeren etter egen oppsigelse innen 3 måneder, har bedriften adgang til motregning i tilgodehavende vedkommende måtte ha i bedriften Foranstående bestemmelser skal også komme til anvendelse for arbeidstakere som blir beordret til ordinær pliktig tjeneste i Heimevernet, Sivilforsvaret, Politireserven eller siviltjeneste. 6 SYKEBESTEMMELSER OG OMSORGSPERMISJON 6.1. SYKEPENGER Det henvises til bestemmelsene i folketrygdloven kapittel 8. Arbeidsgiver betaler full lønn i inntil 4 måneder ved sykdom, forutsatt at arbeidstaker fyller vilkårene for rett til sykepenger fra folketrygden Hvis bedriften forlanger det, er arbeidstakeren pliktig til å la seg undersøke av en lege bedriften anviser, jf. arbeidsmiljøloven 9-3 og 9-4. Denne undersøkelsen skjer for bedriftens regning Partene er enige om å arbeide for å få ned sykefraværet En arbeidstaker som er forhindret fra å møte frem til arbeidet på grunn av sykdom, er forpliktet til å varsle bedriften om dette snarest mulig og med opplysning om fraværets sannsynlige lengde. Varer arbeidsuførheten for en arbeidstaker ut over de dagene egenmelding kan nyttes, skal lege søkes og fraværet bekreftes av lege fra og med den første dag arbeidstakeren skulle ha vært i arbeid igjen etter egenmeldingsperioden. Arbeidstakere som har fått sykepenger av bedriften på grunnlag av egenmelding, skal ved gjenopptak av arbeidet gi en skriftlig erklæring om at fraværet skyldes sykdom når en slik ordning er fastsatt av bedriften. Det vises til erklæring som arbeidstakeren må undertegne for å få betaling i henhold til Ved sykefravær ut over 1 måned skal den ansatte, om mulig, regelmessig holde bedriften orientert om ventet varighet på sykefraværet. Den ansatte skal om mulig gi melding til bedriften om tilbakekomst med 14 dagers varsel. Bedriften bør søke å følge opp ansatte som har arbeidsavklaringspenger gjennom et egnet utvalg. En ansatt som er på arbeidsavklaringspenger skal regelmessig orientere utvalget/bedriften om antatt varighet på tiltakene, dersom det er mulig. Bedriften skal ha melding om tilbakekomst så tidlig som mulig, og senest med 1 måneds varsel

8 6.6. OMSORGSPERMISJON Hva angår rett til fri ved svangerskap, fødsel og adopsjon, henvises det til arbeidsmiljøloven kapittel 12. Omsorgspermisjon etter 12-3 (1) første punktum gis med full lønn. 7 SLUTTVEDERLAG OG AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Om sluttvederlag til arbeidstakere som etter fylte 50 år er blitt sagt opp uten at oppsigelsen skyldes eget forhold, eller når arbeidsforholdet opphører som følge av sykdom eller svekket helse, se bilag 6. Partene er enige om at avtalen om Avtalefestet pensjon (AFP) er en del av overenskomsten. Se bilag 5. 8 ETTERLØNN VED DØDSFALL 8.1. Når en arbeidstaker som har vært ansatt i samme bedrift i minst 2 år avgår ved døden, skal bedriften utbetale ektefelle, samboer, partner i hht. norsk lov, forsørgede barn eller andre personer som avdøde har forsørget, etterlønn tilsvarende full lønn i 3 måneder. Etter 10 års ansettelse gis full lønn i 6 måneder dersom det foreligger forsørgerplikt. Med "samboer" menes i denne bestemmelse personer som lever sammen og har felles barn, eller som har levd minst 2 år i faktisk samboerskap når dette kan dokumenteres. Med "partner" menes i denne bestemmelse personer som har registrert partnerskap i hht. Lov om registrert partnerskap Hvis bedriften har innført statuttmessig regulert pensjonsordning, gruppelivsforsikring eller andre lignende trygdeordninger som tilfaller de etterlatte, kommer de beløp vedkommende i henhold til disse har krav på, til fradrag i etterlønnen. Det samme gjelder ytelser for samme tidsrom fra Folketrygden, men ikke engangsstønad ved dødsfall i henhold til Lov om folketrygd av 28. februar 1997 kap. 7. Gruppelivsforsikring basert på 5 x grunnbeløpet i Folketrygden med nedtrapping etter fylte 50 år, erstatter etterlønn under forutsetning av at de ansatte etter avtale ikke betaler mer enn 50 % av premien. 9 SPESIELLE FORDELER Spesielle fordeler som er praktisert eller tilsagt den enkelte eller samtlige som omfattes av denne overenskomst, kan ikke forringes i tariffperioden. Merknad Ved fusjon kan det tas opp til drøfting eventuell samordning av praktiserte fordeler

9 10 ANSETTELSE OG OPPSIGELSE ANSETTELSE Ledige og nyopprettede stillinger skal kunngjøres internt på en slik måte at alle ansatte i bedriften gis mulighet for å søke, uavhengig av tilgang på elektroniske hjelpemidler. Avtale om ansettelse skal inngås skriftlig i hht. arbeidsmiljøloven 14-5 og 14-6, der også lønnsansiennitet angis. Opplysninger av betydning for stillingsplasseringer i lønnssystemet utleveres av bedriften til de ansattes representanter i Stillingsplasseringsutvalget/Lønnssystemutvalget, som har taushetsplikt. De tillitsvalgte skal orienteres fortløpende skriftlig/ elektronisk om nyansettelser OPPSIGELSE Hva angår drøftelser, oppsigelsens form, avgivelse og innhold, se arbeidsmiljøloven 15-1 og For arbeidstakere som er ansatt for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt arbeid av forbigående art, jf. arbeidsmiljøloven 14-9, opphører arbeidsforholdet uten forutgående oppsigelsesfrist ved den avtalte ansettelsesperiodens utløp, eller det bestemte arbeids avslutning Om oppsigelsesfrister for øvrig, se arbeidsmiljølovens Hva angår vern mot usaklig oppsigelse, oppsigelsesvern ved sykdom, ved svangerskap og etter fødsel og ved verneplikt, se arbeidsmiljøloven 15-6, 15-7, 15-8, 15-9 og Hva angår arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger, reise søksmål og de frister som gjelder i den forbindelse, se arbeidsmiljøloven I tilfelle innskrenkning av personalet, skal det under ellers like vilkår tas hensyn til arbeidstakernes ansettelsestid i bedriften, slik at den sist ansatte i alminnelighet sies opp først. Før slik oppsigelse finner sted, skal det konfereres med de tillitsvalgte. Unntatt fra denne bestemmelse er arbeidstakere som har mindre enn 3 års ansiennitetsbetingende øvelse og arbeidstakere som har kortere ansettelsestid enn et halvt år i bedriften. Merknad Hva angår bedriftens informasjonsplikt m.v. når det gjelder saker som angår arbeidstakernes sysselsetting og arbeidsforhold, se Hovedavtalens Kap. IV

10 11 LØNNSBESTEMMELSER STILLINGSVURDERT MINSTELØNNSSYSTEM Ansatte i forlagsbedrifter skal avlønnes etter et minstelønnssystem basert på systematisk stillingsvurdering. Lønnssystemet kan påbygges med opprykksgrupper etter kriterier i , 3. strekpunkt. De bedriftsvise avtaler om lønnssystem følger de bestemmelser som er inntatt nedenfor. Bedriftsvise tilpasninger anses av partene som nødvendige. Partene kan ved enighet lokalt inngå særavtale i hht. Hovedavtalens 5.4 om et provisjonsbasert lønnssystem for selgergrupper Hovedprinsipper Det stillingsvurderte minstelønnssystem for forlagsbedrifter er basert på følgende hovedprinsipper: - Det skal i hver forlagsbedrift følges et bedriftstilpasset lønnssystem basert på stillingsvurdering. - Lønnssystemet baseres på systematisk stillingsvurdering, og kan være inndelt i 4 hovedgrupper: * Rutinepreget arbeid * Kvalifisert arbeid innen klart opptrukne rammer * Kvalifisert arbeid med selvstendig ansvar * Stillinger som krever spesialkompetanse - Hver enkelt gruppe kan ha flere kategorier, innbefattet opprykksgrupper for individuell vurdering. - Virke og HK er enige om at flest mulig stillinger bør inngå i systemet. - Av faktorer som det kan bygges på ved beskrivelse av gruppekrav kan nevnes: * Kompleksitet (omfang og vanskelighetsgrad) * Ansvar (arbeidsledelse/planlegging, økonomisk ansvar, gjennomføringsansvar, utviklingsansvar) * Kompetanse (utdanning, opplæring, praksis, erfaring) * Kontakt med andre - For hver gruppe fastsettes en ansiennitetsstige. Ansiennitetsstigene skal ikke overstige 15 år. - Fastsettelse av antall hoved- og undergrupper, de stillingskrav som skal oppfylles for innplassering i de respektive grupper, og antall ansiennitetstrinn i gruppene, skjer etter forhandlinger mellom bedriftsledelsen og HK-klubben. - Fastsettelse av systemets lønnssatser skjer i hht Stillingsinnplassering Innplassering i lønnssystemet av de aktuelle stillinger foretas ved etablering av systemet og ved senere ajourhold, etter disse retningslinjer:

11 - Det foretas først en beskrivelse av de stillinger som skal plasseres i systemet. - Stillingsbeskrivelsen utformes av stillingsinnehaver og bedriftsledelsen i samarbeid. Formålet med beskrivelsene er å kartlegge stillingens reelle innhold i hht. kompleksitet, ansvar, kompetanse og kontakt med andre. Stillingsbeskrivelser skal være utformet i samsvar med faktorer i det lokale lønnssystemet. Ved utarbeidelse av stillingsbeskrivelser bør man være oppmerksom på forhold som er av betydning hva angår de faktorer som det er bygget på ved systemets inndeling i hoved- og undergrupper. - SPU er et partssammensatt utvalg med like mange (for eksempel 2) representanter fra HK-klubben og fra bedriftsledelsen. SPUs oppgave er å analysere stillingsbeskrivelsene og foreta innplasseringer i lønnsgrupper. - Den enkelte ansatte kan, hvis vedkommende måtte ønske det, få anledning til å se vurderingen av stillingen. Den enkelte ansatte har rett til innsyn i SPUs vurdering av stillingen. - Ved opprettelse av nye stillinger, utarbeides stillingsbeskrivelser med forslag fra bedriftsledelsen om innplassering av stillingen. - SPU skal søke å komme fram til enstemmighet. Hvis SPU enstemmig har foretatt innplassering, er denne bindende. - De tillitsvalgte skal til enhver tid ha ajourført kopi av stillingsbeskrivelser og vurderinger. - Det settes opp protokoll fra SPUs møter. - Klage fra en ansatt over foretatt innplassering, skal begrunnes skriftlig og sendes via HK-klubben som legger den frem for SPU. Klage fra ansatte som ikke er medlemmer av HK, går tjenestevei til SPU. Det utarbeides en stillingsvurdering i seksjonen (avdelingen), primært i samarbeid med klageren. Eventuell uenighet om reelt stillingsinnhold bør fremgå av stillingsvurderingen. SPUs overlegninger skal basere seg på denne stillingsvurderingen, samt eventuelt andre fremlagte dokumenter. Etter at klagen er tatt opp i SPU, gis den for øvrig en behandling som ved innplassering av stillinger. - Hvis en av partene i bedriften mener at feil innplassering foreligger, kan saken bringes inn for SPU ved en skriftlig utredning av saken fra den part som har tatt initiativet til ny vurdering. Saken behandles på samme måte som ved innplassering av stillinger. - Ny plassering i systemet av stillinger hvis innhold har forandret seg, gis virkning fra det tidspunkt den endring inntrådte, som ga grunnlag for ny plassering

12 - Ansatte som får ny stilling som medfører plassering i lavere lønnsgruppe, skal normalt ikke miste den lønn vedkommende allerede har, men det kan i tilfelle legges opp et eget lønnsutviklingssystem som på lengre sikt vil bringe vedkommende inn på riktig trinn i forhold til andre i samme lønnsgruppe. Bestemmelsen gjelder ikke for ansatte som etter eget ønske får ny stilling som er plassert i lavere lønnsgruppe. I slike tilfeller foretas det normalt ny lønnsinnplassering i hht. retningslinjene i lønnssystemet FASTSETTELSE AV LØNN Lønnsfastsettelse for de ansatte skal skje etter følgende retningslinjer: - De lønnssatser som er fastsatt i de bedriftsvise avtaler, er minstelønnssatser. - Ansatte skal etter en samlet vurdering av faktorene dyktighet, initiativ og anvendelighet, lønnes utover de fastsatte minstelønnssatser etter retningslinjer avtalt mellom de lokale partene, jf Merknad: Bestemmelsen i dette punktet gir i seg selv ikke grunnlag for å kreve at alle ansatte skal gis individuelle tillegg. - Ved ansettelse vektlegges relevant høyere utdanning (minst bachelor fra universitet eller høyskole). - Retningsgivende for lønnsfastsettelsen er bl.a. prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi. Dette betyr bl.a. at stillingsbenevnelser og avlønning er i samsvar med arbeidsoppgavene. Det skal også legges vekt på bedriftens økonomi og konkurranseevne. Dette tilsier at bedriften skal bidra til utveksling av synspunkter og informasjon om de forhold bestemmelsen omfatter. Før den årlige lønnsvurdering foretas, kan HK-klubben kreve et forhandlingsmøte med bedriftsledelsen for å ta opp det prinsipp og de retningslinjer bedriftens lønnsfastsettelse foretas etter med sikte på å oppnå en objektiv vurdering og et mest mulig rettferdig resultat. Under dette møtet kan HK-klubben ta opp og fremme synspunkter på det relative lønnsnivå ut fra stedlige og bransjemessige forhold, og fremføre generelle synspunkter med hensyn til lønnsvurderingene og det samlede resultat av disse vurderinger. Med stedlige eller bransjemessige forhold, siktes det til lønnsmessige forhold for arbeidstakere i bedrifter som lokaliseringsmessig kan sammenlignes eller tilhører samme bransje. Virksomheten skal i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene også foreta en lønnsvurdering av arbeidstakere som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon. Dersom partene lokalt ikke kommer til enighet har bedriften anledning til å foreta lønnsvurderingene og iverksette resultatet, uten at uenigheten gir rett til streik eller annen aksjon. Uenigheten kan ikke tvistes etter Hovedavtalen 3-3 eller bringes inn for Arbeidsretten. Vilkårene for å bringe en sak inn for organisasjonene er at det foreligger en tvist om forståelsen av punkt 11.2, som i tilfelle skal behandles etter Hovedavtalen 3-3. Fra møter som finner sted etter denne paragraf, skal det settes opp protokoll

13 - Hvis den enkelte arbeidstaker mener urimeligheter er til stede som gir grunnlag for fornyet vurdering av vedkommendes lønn etter bestemmelsene i denne paragraf, kan HK-klubben på arbeidstakerens vegne, drøfte saken med bedriftsledelsens representanter. - Før og etter den årlige lønnsvurdering skal de tillitsvalgte, til eget bruk innenfor bedriften, få utlevert spesifisert oppgave over lønningene til HK-medlemmene. Videre skal det gis en tilsvarende oversikt over lønningene til øvrige ansatte som omfattes av lønnssystemet, hvor alder, kjønn og stillingsgruppe fremgår Ansiennitetsbestemmelser For hver enkelt lønnsgruppe fastsettes et utdanningsnivå eller en kombinasjon av relevant utdanning og relevant praksis som kvalifiserer til grunnansiennitet null år. Inngangsansiennitet bør ikke overstige 9 år. Dersom en nyansatt medarbeider ikke oppfyller kravet til minsteutdanning/praksis i sin lønnsgruppe, skal det minst betales grunnlønn Utdanning Praksis - For relevant utdanning utover grunnskolen, godskrives ett års ansiennitet for hvert år utdanningen normalt tar, omregnet til full tid. For utdanning som anses som delvis relevant, kan det gis redusert lønnsansiennitet. - For hvert relevant praksisår utover dette godskrives ett års ansiennitet. For praksis som anses som delvis relevant, kan det gis redusert lønnsansiennitet. Praksis i samme forlag/konsern/bransje anses alltid som relevant. - Deltidspraksis tilsvarende mer enn 15 timer pr. uke i gjennomsnitt, godskrives full lønnsansiennitet. Deltidspraksis med kortere gjennomsnittlig arbeidstid, godskrives halv lønnsansiennitet Annen praksis - Arbeid i hjemmet som er av klar betydning for den stilling vedkommende ansettes i, skal godskrives i rimelig utstrekning. - Utført verneplikt som er av klar betydning for stillingen vedkommende ansettes i, skal godskrives i rimelig utstrekning, se også første strekpunkt Ansiennitetsfastsettelse - Ansatte som har vært fraværende pga. permisjon etter arbeidsmiljøloven 12-2 til 12-5 (Svangerskaps-, fødsels- og foreldrepermisjon) og Landsoverenskomsten 5 (militærtjeneste) godskrives lønnsansiennitet for hele permisjonstiden. - Dersom en stillingsinnehaver ønsker å videre-/etterutdanne seg i jobbsituasjon, skal ekstra ansiennitetstillegg vurderes. Dette avklares før utdanningen i gangsettes. - Ved ansettelse foretas det beregning av ansienniteten med avrunding til 1/2 års ansiennitet pr

14 - Ansiennitetsopprykk på skalaen skjer en gang i året (01.04.). - De tillitsvalgte kan kreve å bli forelagt bedriftens ansiennitetsberegning for de enkelte HK-medlemmene. - Dersom en arbeidstaker mener at det ikke er blitt godskrevet korrekt lønnsansiennitet basert på opplysninger gitt ved ansettelsen, kan HK-klubben eller den ansatte kreve ny vurdering av ansiennitetsberegningen SPESIELLE TILLEGG Ansatte som leilighetsvis i minst 4 timer sammenlagt pr. dag arbeider i høyere betalt stilling, lønnes etter de fastsatte lønnssatser for denne stillingen Ved reelt vikariat i stilling med mer kvalifisert og ansvarsfullt arbeid som varer utover 3 uker i sammenheng, skal vikaren ha en avlønning som samsvarer med stillingens innplassering og egen ansiennitet. Ved delvis vikariat i slik stilling, skal bedriften yte vedkommende en passende godtgjøring fra første dag BESTEMMELSER VEDRØRENDE AVREGNING OG BEREGNING AV LØNN Lønninger utbetales en gang pr. måned, dersom ikke annen avtale er truffet i den enkelte bedrift. Lønningene skal utbetales senest siste hverdag i måneden. Utbetaling av lønn skal skje over lønnskonto i bank med mindre partene i den enkelte bedrift blir enige om en annen ordning. Før bedriften går over til ny eller annen utbetalingsform, skal det forhandles med de tillitsvalgte om gjennomføringen av den nye ordningen. Arbeidstaker skal gis en lønnsspesifikasjon der lønnsutregning, bruttobeløp, foretatt skattetrekk, netto lønnsbeløp o.a. fremgår Når det f.eks. på grunn av tidspunktet for tiltredelse eller fratredelse i bedriften er nødvendig å beregne lønn for del av måned, skal dette skje slik: Månedslønnen divideres med månedens dagantall fratrukket lør- og søndager. Det fremkomne beløp multipliseres med det antall dager - fratrukket lør- og søndager - som faller i det tidsrom arbeidstakeren er i arbeid. Ved beregning av feriegodtgjøring regnes 1 måned lik 26 arbeidsdager. Se ellers 4.2, 2. ledd Ved fravær inntil 7 kalenderdager som ikke berettiger til lønn, skal lønnstrekk for måneds- eller ukelønnede heltidsansatte foretas for det aktuelle antall arbeidstimer vedkommende har vært fraværende. Timelønnen beregnes i henhold til bestemmelsene i 3.4. For deltidsansatte forholdsmessig. Ved fravær mer enn 7 kalenderdager beregnes lønn som nevnt i Lønnstrekk foretas for påbegynte halvtimer/30 minutter. Ved beregning av trekk vises til

15 11.5. OPPRYKK I LEDIGE STILLINGER Et lønnssystem basert på stillingsvurdering bør stimulere den enkelte til å dyktiggjøre seg for opprykking. Det vil derfor under et slikt system ofte være naturlig at kvalifiserte ansatte innen bedriften under ellers like vilkår, rykker opp i stillinger som blir ledige i høyere lønnsgrupper innenfor systemet TVISTER - Tvist i den enkelte bedrift i forbindelse med innføring, forståelse og praktisering av lønnssystemet, innplassering av ansatte i det og ansiennitetsgodskrivelse, oversendes organisasjonene til behandling. Hvis heller ikke disse blir enige, avgjøres tvisten av en oppmann, som - hvis organisasjonene ikke blir enige om valget - utpekes av Riksmekleren. - Denne avtale er i prinsippet basert på nytt bilag 1 B til Landsoverenskomsten - Avtale om stillingsvurdert minstelønn. 12 DELTIDSANSATTE, EKSTRAHJELP, ENGASJEMENTSSTILLING OG VIKARIAT DELTIDSANSATTE Med deltidsansatte menes arbeidstakere som på årsbasis er beskjeftiget enkelte faste dager i uken med full eller redusert arbeidstid disse dager, eller arbeidstakere som på årsbasis arbeider fast hver dag med redusert daglig arbeidstid. Den avtalte daglige arbeidstid skal avvikles sammenhengende. Deltidsansatte kommer inn under overenskomstens bestemmelser, og skal ha månedslønn i forhold til lønnsbestemmelsene i 11. Lønnen fastsettes i forhold til bedriftens praktiserte arbeidstid for heltidsansatte. Merknad: Hvis det ved gjennomsnittsberegning av arbeidstiden for deltidsansatte ikke er tatt hensyn til redusert arbeidstid som følge av arbeidstidsordningen for heltidsansatte, f.eks. sommertid, foretas reduksjon i månedslønnen for den manglende arbeidstid. Deltidsansatte som er i arbeid og som har en gjennomsnittlig arbeidstid som minst svarer til halv arbeidstid for de heltidsansatte, opptjener 1/1 års lønnsansiennitet pr. år. De som har kortere gjennomsnittlig arbeidstid, opptjener 1/2 års lønnsansiennitet pr. år. Ved ansettelse skal det avtales skriftlig hvilken fast arbeidstid og lønn vedkommende skal ha. Den avtalte faste arbeidstid skal ligge innenfor rammen av arbeidstidsinndelingen for heltidsansatte. De tillitsvalgte skal ha gjenpart av avtalen om lønn og arbeidstid for de i forbundet organiserte arbeidstakere. Om opptjening av lønnsansiennitet før ansettelsen eller ved senere opprettelse av tariffavtale, se

16 Partene er enige om at det skal være samsvar mellom avtalt stillingsandel og faktisk arbeidstid. Merknad: Partene er enige om at det er viktig å arbeide for å unngå ufrivillig deltid. Det er et mål å gi de ansatte som ønsker det muligheten til økt stillingsandel. HK og Virke oppfordrer de lokale parter til å ta i bruk overenskomstens bestemmelser om fortrinnsrett og drøftelser om dette, se 12.2 og Hovedavtalen I alminnelighet skal deltidsansatte som er i arbeid og som har vært beskjeftiget fast minst 1/2 år i sammenheng, gis fortrinnsrett ved nyansettelser i heltidsstilling. Merknad: I tilfeller der arbeidstaker hevder at det ikke er samsvar mellom avtalt stillingsandel og faktisk omfang, skal virksomheten og tillitsvalgte drøfte den ansattes krav om økt stillingsandel opp mot virksomhetens reelle behov for fast bemanning EKSTRAHJELP Med ekstrahjelp menes andre arbeidstakere enn nevnt i pkt som blir tilsagt for å dekke spesielle behov som er av kort varighet og som ikke er regelmessige. Med spesielle behov menes f.eks. sesongarbeid, ekstra arbeidspress o.l. Anvendelse av ekstrahjelp bør begrenses mest mulig. Ekstrahjelp kommer inn under overenskomstens bestemmelser unntatt 5, 7 og 8, samt bestemmelsene om korte velferdspermisjoner. Ekstrahjelp skal ha lønn pr. arbeidet time utregnet etter lønnsbestemmelsene i 11. Timelønnen fremkommer ved at månedslønnen divideres med den i pkt. 3.4 fastsatte divisor for beregning av overtidsgodtgjøring ENGASJEMENTSSTILLING Engasjementsstillinger tidsbegrenses og knyttes til et bestemt prosjekt, og skal ikke dekke bedriftens varige behov. jf. arbeidsmiljøloven Ved utlysning av slik stilling, skal det gå klart frem at det er tale om en engasjementsstilling. Bedriftsledelsen og de tillitsvalgte skal drøfte engasjementets varighet og prosjekttilknytning. Engasjementstillinger kommer inn under overenskomstens bestemmelser, unntatt 5, 7 og 8. Merknad: Bedriften skal drøfte sysselsettingen med de tillitsvalgte, slik at disse er orientert om det tallmessige og generelle forhold vedrørende heltidsansatte, deltidsansatte, ekstrahjelp og personer i engasjementstillinger. Hvis de tillitsvalgte mener at det tallmessige forhold mellom gruppene er urimelig, kan de ta saken opp med bedriften og eventuelt bringe den inn for hovedorganisasjonene

17 12.5. VIKARIAT Med vikar menes en arbeidstaker som erstatter en ansatt i fast stilling for et avgrenset tidsrom. Vikaren er i stedet for en arbeidstaker som er syk eller i permisjon av ulike årsaker. Vikarstillinger kommer inn under overenskomstens bestemmelser, unntatt 5, 7 og INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT Ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak/vikarbyrå gjelder arbeidsmiljøloven Ved innleie av arbeidstakere fra bedrifter som ikke har til formål å drive utleie, gjelder arbeidsmiljøloven Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med arbeidsmiljøloven a. Bestemmelsen innebærer at pensjon ikke omfattes av likebehandlingsprinsippet. Dersom bemanningsforetaket/vikarbyrået ikke er bundet av overenskomst mellom LO og en arbeidsgiversammenslutning gjelder ikke bilagene 4, 5, 6, 8 og 9 og tilleggsavtale 8 og 9 i hovedavtalen. Innleiebedriften plikter å gi bemanningsforetaket/vikarbyrået de nødvendige opplysningene for at vilkåret om likebehandling som følger av annet avsnitt kan oppfylles, samt å forplikte bemanningsforetaket/vikarbyrået til dette vilkåret. På anmodning fra de tillitsvalgte skal bedriften dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos bemanningsforetaket/vikarbyrået når innleide arbeidstakere skal arbeide innen overenskomstens virkeområde. Hovedavtalen kap. 4 gjelder også i forhold til innleide med følgende unntak: Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtalen mellom LO og Virke, er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i utleiebedriften. Tillitsvalgte og bedriftsrepresentant fra innleier kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i innleiebedriften. Dersom utleiebedriften ikke er bundet av Hovedavtalen mellom LO og Virke, kan tillitsvalgte i innleiebedriften ta opp med innleier påstander om mislighold av likebehandlingsprinsippet i annet avsnitt slik at innleier kan få avklart og eventuelt rettet opp i forholdet iht. arbeidsmiljøloven c. Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgtarbeid, jf. hovedavtalen LIKESTILLING Det er en ressurs for arbeidslivet at kvinner og menn gis arbeidsforhold og utviklingsmuligheter som bidrar til en jevnere fordeling av kvinner og menn på alle nivåer i bedriftene. Det er viktig å videreføre arbeidet med dette sentralt og lokalt

18 13.2. Bedriftene skal i sin personalpolitikk ivareta likestillingsperspektivet ved ansettelser, lønnsplassering, forfremmelser og kompetansegivende etter- og videreutdanning I tariffperioden bør de lokale parter drøfte forhold omkring likestilling og likelønn med henblikk på å opprette en bedriftstilpasset likestillingsavtale. Formålet med en slik avtale er at alle arbeidstakere - uansett kjønn - skal gis samme mulighet til arbeid og faglig utvikling, og likestilles med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring og avansement I forbindelse med eventuell opprettelse av likestillingsavtale og som grunnlag for likestillingsarbeid i bedriftene, vil Virke og HK bl.a. peke på at - likestilling er et lederansvar, - likestilling krever sterk medvirkning fra så vel de tillitsvalgte og ansatte som fra ledelsen, - arbeidsmiljøet er en medvirkende faktor til å fremme målsettingen om likestilling, - likestillingsarbeidet bør drøftes og følges opp i etablerte samarbeidsfora i bedriften, som f.eks. stillingsinnplasseringsutvalg og bedriftsutvalg. 14 KOMPETANSE- OG BEDRIFTSUTVIKLING KOMPETANSE Omstilling og sterkere konkurranse krever styrket kompetanseutvikling i bedriftene. Konkurranseevne forutsetter høy faglig kompetanse blant medarbeiderne på alle nivåer i bedriften. Bare konkurransedyktige bedrifter kan gi trygge arbeidsplasser. Opplæringen er særlig viktig for bedriftens omstillings- og konkurranseevne. Bedriftens fremtid vil være avhengig av vedlikehold og fornyelse av de ansattes kompetanse. Det vil derfor være av stor betydning for bedriftene, de ansatte og samfunnet at bedriftene har et høyt faglig nivå. Bedriften bør avsette årlig et beløp til et lokalt kompetanse- /utviklingsfond for de ansatte KARTLEGGING Den enkelte bedrift har et ansvar for å kartlegge og analysere bedriftenes kompetansebehov med bakgrunn i bedriftens forretningsidé. Gjennomføringen av dette arbeidet bør i størst mulig utstrekning skje i samarbeid mellom partene. Kartlegging av bedriftens kompetansebehov skal omfatte samtlige arbeidstakergrupper. Kartlegging av den enkeltes utviklingsbehov bør inngå som en del av den årlige utviklings- og veiledningssamtalen

19 14.3. KOMPETANSEUTVIKLING OG OPPLÆRING Kartlegging av kompetanse og kompetansebehov i bedriften danner grunnlag for opplæringsplaner. Bedriftens retningslinjer og planer for kompetanseutvikling og opplæring bør i størst mulig utstrekning gjennomføres i samarbeid mellom de lokale partene. Bedriften og den enkelte har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Det kan f.eks. skje gjennom det daglige arbeidet, gjennom bruk av interne og eksterne kurs, selvstudier og konferanser. Bedriftens budsjett for kompetansehevende tiltak tas opp med de tillitsvalgte før det vedtas. Bedriften dekker kostnadene ved interne og eksterne opplæringstiltak som den iverksetter. Ved avtalt deltakelse i kompetansehevende kurs/konferanser utenfor arbeidstid i bedriftens/ bransjens regi, dekker bedriften reise- og oppholdskostnader samt minst ordinær lønn i selve kurs-/ konferansetiden. Etter avtale kan bedriften helt eller delvis også dekke utgifter til annen relevant utdanning. Arbeidstakere som tar offentlig godkjent kveldsundervisning som gir lønnsansiennitet, kan kreve å få fri uten lønn slik at det blir inntil 3 timer mellom arbeidets slutt og skoletidens begynnelse. Lesedager (1 dag pr. eksamen) og eksamensdager i forbindelse med ovennevnte utdannelse skal gis fri uten lønnstrekk. HK og Virke skal hver for seg og i fellesskap medvirke til at antallet lærlinger øker. De ansatte bør oppmuntres til å ta fagbrev som 3-5 kandidater. Det vises for øvrig til Tilleggsavtalene I og IV til Hovedavtalen og regler for internkontroll, samt overenskomstens bilag om kompetanse og etterutdanning. Merknad: Partene er enige om å fortsette samarbeidet om opplæringstiltak for bransjen, både gjennom Kursutvalget og i forhold til høgskolestudier i forlagsvirksomhet UTVIKLINGS- OG VEILEDNINGSSAMTALER Det skal gjennomføres årlige utviklings- og veiledningssamtaler mellom den enkelte arbeidstaker og dennes nærmeste leder. Samtalenes innhold skal ha et fastlagt innhold, som på forhånd skal være drøftet med de tillitsvalgte. 15 DIETTGODTGJØRING OG DEKNING AV REISEUTGIFTER OG KOMPENSASJON FOR REISE- TID Bestemmelser om diettgodtgjøring og dekning av reiseutgifter fastsettes etter forhandlinger og særskilt avtale mellom bedriften og personalet ved de tillitsvalgte. Det skal settes opp protokoll fra disse forhandlinger. Den godtgjøring som på denne måte fastsettes, skal ikke være lavere enn til enhver tid fastsatt i Regulativ for reiser innen- og utenlands for Statens regning. Når det er tale om godtgjørelse og dekning av reiseutgifter, skal det enkelte arbeidsoppdrag og betingelsene i forbindelse med reisen være avklart mellom den enkelte arbeidstaker og oppdragsgiveren før reisen tar til Bestemmelser om kompensasjon for reisetid utover ordinær arbeidstid fastsettes i det enkelte forlag

20 Før reisen tar til, skal eventuell kompensasjon for reisetid i forbindelse med det enkelte arbeidsoppdrag være avklart Dersom arbeidstaker må forskuttere diett og/eller reiseutgifter, skal bedriften utbetale forskudd eller utstyre arbeidstakeren med kredittkort, og bære kostnadene ved anskaffelse og bruk. 16 DIVERSE BESTEMMELSER VEKSLING AV ARBEID Ansatte som betjener arbeidsredskaper som dataterminaler eller sentralbord, skal i løpet av dagen gis anledning til å veksle dette arbeidet med annet arbeid etter nærmere avtale med bedriftsledelsen, jf. arbeidsmiljøloven 1-1 og 4-1 til 4-4. Hvor dette ikke er mulig, gis pause i 10 minutter etter at det er arbeidet sammenhengende i 2 timer, hvis partene på bedriften ikke blir enige om andre ordninger. Pausene inngår i arbeidstiden. Merknad: Hva angår krav til arbeidsmiljøet, arbeidsplassen, tilrettelegging av arbeidet og hvilepauser og fritid, vises det til arbeidsmiljøloven 4-1 til 4-4 og 10-9 (1) tredje og fjerde punktum OMPLASSERING AV GRAVIDE Bedriften skal søke å omplassere gravide som ønsker å bli fritatt for arbeid ved skjermterminaler, til annet arbeid, dersom dette kan skje uten særlig ulemper for virksomheten ARBEIDSLOKALER OG SPISEROM Bedriften plikter å ha arbeidslokaler og spiserom som er i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter på området ARBEIDSTØY For ansatte som har arbeidsoppgaver som medfører spesiell tilsmussing av eller ekstraordinær slitasje på klærne, holder bedriften egnet arbeidstøy, som er bedriftens eiendom. Kompensasjon for bruk av klær ved utadrettet virksomhet kan avtales lokalt Arbeidstakere som tar permisjon i henhold til arbeidsmiljøloven 12-2 til 12-5, eller avtjener verneplikt (se 5), er sikret å få beholde samme stilling eller å få en likeverdig stilling ved bedriften etter endt permisjon Hva angår økt utdannelse og permisjon i den forbindelse, henvises det til Tilleggsavtale VII til Hovedavtalen

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

FORLAGSAVTALEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

FORLAGSAVTALEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Forlagsavtalen tilknyttet Landsoverenskomsten mellom Virke og LO/HK... 3 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Arbeidstid...

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016. Forlagsavtalen

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016. Forlagsavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Forlagsavtalen FORLAGSAVTALEN MELLOM VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE/ HANDEL OG KONTOR I NORGE OG DERES MEDLEMMER

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

Sendt til: Virkemedlemmer som er bundet av Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk mellom Virke og EL og IT Forbundet

Sendt til: Virkemedlemmer som er bundet av Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk mellom Virke og EL og IT Forbundet Nr: 24/2016/ABJ Dato: 11.05.2016 Sendt til: Virkemedlemmer som er bundet av Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk mellom Virke og EL og IT Forbundet TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2016 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS PROTOKOLL Den 23. april 2012 ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale mellom Hovedorganisasjonen Virke og Negotia og Funksjonæravtalen

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge Forlagsavtalen

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge Forlagsavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2016-2018 Forlagsavtalen FORLAGSAVTALEN 1. april 2016 31. mars 2018 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2012-2014. Kontoroverenskomsten

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2012-2014. Kontoroverenskomsten Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2012-2014 Kontoroverenskomsten KONTOROVERENSKOMSTEN 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Landsorganisasjonen

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

PROTOKOLL. År 2010, den 16. og 19.april ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen mellom HSH og Negotia, og mellom HSH og Parat.

PROTOKOLL. År 2010, den 16. og 19.april ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen mellom HSH og Negotia, og mellom HSH og Parat. PROTOKOLL År 2010, den 16. og 19.april ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen mellom HSH og Negotia, og mellom HSH og Parat. Fra HSH deltok: Anders Aarskog, forhandlingsleder Erik Knudsen(Optimera,

Detaljer

OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE

OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE 2016-2018 mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)/ NHO REISELIV på den ene side og LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO)/ FELLESFORBUNDET på den annen side Gjelder fra 1. april

Detaljer

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2012 2014 521 Overenskomst mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Mat og Landbruk for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 Del l - Hovedavtalen mellom LO-NHO Del ll - Overenskomsten Innholdsfortegnelse: 1 Omfang

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 2 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 2 Del III Avtale for reiselivsbransjen... 2 1 Overenskomstens

Detaljer

Bransjeavtale for Informasjonsteknologi

Bransjeavtale for Informasjonsteknologi Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for Informasjonsteknologi BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453. 1. mai 2012-30. april 2014. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet

Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453. 1. mai 2012-30. april 2014. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453 1. mai 2012-30. april 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet DEL I DEL II HOVEDAVTALEN LO - NHO OVERENSKOMSTEN 1 Avtalens

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 3 Del III Bransjeavtale for informasjonsteknologi... 3 1

Detaljer

Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk 2014-2016 Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk mellom Hovedorganisasjonen Virke og LO / EL & IT Forbundet Utløp: 31.3.2016 Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk 1. april 2014 31. mars 2016 mellom

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Tone Granberg Løvlien klubbleder, Dagbladet

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2012-2014 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge Kontoroverenskomsten

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge Kontoroverenskomsten Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Kontoroverenskomsten KONTOROVERENSKOMSTEN MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE/ HANDEL OG KONTOR

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER HK VIRKE

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER HK VIRKE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO/Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 2 Del II Kontoroverenskomsten HK/Virke (egen trykksak)... 2 Del III Bransjeavtale for advokatvirksomheter... 2 1 Overenskomstens

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

IKT og serviceelektronikkoverenskomsten

IKT og serviceelektronikkoverenskomsten Hovedorganisasjonen Virke og EL & IT Forbundet 2014-2016 IKT og serviceelektronikkoverenskomsten Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk 1. april 2014 31. mars 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke

Detaljer

Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk 2012-2014 Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk mellom Hovedorganisasjonen Virke og LO / EL & IT Forbundet Utløp: 31.3.2014 Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk 1. april 2012 31. mars 2014 mellom

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE TAXISENTRALER AV 2012 MELLOM

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE TAXISENTRALER AV 2012 MELLOM OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE TAXISENTRALER AV 2012 MELLOM Næringslivets Hovedorganisasjon, Transportbedriftenes Landsforening og landsforeningens overenskomstbundne medlemsbedrifter og Landsorganisasjon

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016. Bok- og papiravtalen

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016. Bok- og papiravtalen Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bok- og papiravtalen BOK OG PAPIRAVTALEN MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE/ HANDEL OG KONTOR

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN HK/SAMFO 2012-2014

LANDSOVERENSKOMSTEN HK/SAMFO 2012-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO SAMFO (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten mellom SAMFO og deres medlemmer og Handel og Kontor i Norge/ Landsorganisasjonen i Norge og forbundets avdelinger...

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Negotia 2012-2014. Funksjonæravtalen

Hovedorganisasjonen Virke og Negotia 2012-2014. Funksjonæravtalen Hovedorganisasjonen Virke og Negotia 2012-2014 Funksjonæravtalen FUNKSJONÆRAVTALEN 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Funksjonæravtalen. Negotia. YS YrkesorganisasjonenesSentralforbund. VIRKE Hovedorganisasjonen

Funksjonæravtalen. Negotia. YS YrkesorganisasjonenesSentralforbund. VIRKE Hovedorganisasjonen Funksjonæravtalen Negotia YS YrkesorganisasjonenesSentralforbund VIRKE Hovedorganisasjonen 2014-2016 Ettertrykk forbudt FUNKSJONÆRAVTALEN mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og YS Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016. Landsoverenskomsten

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016. Landsoverenskomsten Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Landsoverenskomsten LANDSOVERENSKOMSTEN MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE/ HANDEL OG KONTOR

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og EL & IT Forbundet 2012-2014. Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

Hovedorganisasjonen Virke og EL & IT Forbundet 2012-2014. Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk Hovedorganisasjonen Virke og EL & IT Forbundet 2012-2014 Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk OVERENSKOMST FOR IKT OG SERVICEELEKTRONIKK 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke

Hovedorganisasjonen Virke Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og El & IT Forbundet på den andre side Innholdsfortegnelse

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

P R O T O K O L L. År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl.

P R O T O K O L L. År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl. P R O T O K O L L År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl. Til stede fra SAMFO: Astrid Flesland, Jan Aksel Knudsen,

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN HSH/HK 2008-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

LANDSOVERENSKOMSTEN HSH/HK 2008-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen med tilleggsavtaler (se egen trykksak)...3 Del II Landsoverenskomsten...3 1 Overenskomstens omfang og definisjoner...3 2 Arbeidstid...4 3 Overtidsarbeid...11 4 Ferie

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2012-2014. Landsoverenskomsten

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2012-2014. Landsoverenskomsten Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2012-2014 Landsoverenskomsten LANDSOVERENSKOMSTEN 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Landsorganisasjonen

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Nr: 38/2014/CFA Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer som er bundet av Landsoverenskomst for Barnehager. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Parat 2014-2016. Reiselivsavtalen

Hovedorganisasjonen Virke og Parat 2014-2016. Reiselivsavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Parat 2014-2016 Reiselivsavtalen REISELIVSAVTALE 1. APRIL 2014 31. MARS 2016 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat

Detaljer

1. Partene er enige om å drøfte en ;4terligere OSA i mellomopp gtrøret 2013. PROTOKOLL

1. Partene er enige om å drøfte en ;4terligere OSA i mellomopp gtrøret 2013. PROTOKOLL PROTOKOLL Ãr 2013 den 7. januar ble det forhandlet om revisjon av overenskomst mellom Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge/ Industri Energi for Offshore Servicebedrifter på norsk kontinentalsokkel.

Detaljer

MØNSTERAVTALE. mellom. privatpraktiserende tannleger. tilsluttet HSH/DEN NORSKE TANNLEGEFORENING. Parat/ Tannhelsesekretærenes Forbund - ThsF

MØNSTERAVTALE. mellom. privatpraktiserende tannleger. tilsluttet HSH/DEN NORSKE TANNLEGEFORENING. Parat/ Tannhelsesekretærenes Forbund - ThsF MØNSTERAVTALE mellom privatpraktiserende tannleger tilsluttet HSH/DEN NORSKE TANNLEGEFORENING og Parat/ Tannhelsesekretærenes Forbund - ThsF vedrørende tannhelsesekretærer for avtaleperioden 01.05.2006-30.04.2008

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg.

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg. Enighetsprotokoll År 2016, den 24. august er det forhandlet om revisjon av Overenskomsten for bakere og Konditorer mellom SAMFO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Til stede: Fra

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlems-bedrifter

Detaljer

O L J E O V E R E N S K O M S T E N

O L J E O V E R E N S K O M S T E N Til innholdsfortegnelsen 224 Overenskomst av 2004-2006 O L J E O V E R E N S K O M S T E N mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Oljeindustriens Landsforening (OLF), Prosessindustriens Landsforening

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 Dato Kapittel 04.07.2008 232 02 2. PERSONELL 232 02 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og PARAT TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 KAP. O INNHOLD

Detaljer

Avtale for reiselivsbransjen

Avtale for reiselivsbransjen Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2016-2018 Avtale for reiselivsbransjen Avtale for Reiselivsbransjen 1. april 2016 31. mars 2018 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TELENOR NHO

OVERENSKOMST FOR TELENOR NHO EL & IT Forbundet 04.04.06 ( endringer i kursiv ) OVERENSKOMST FOR TELENOR mellom NHO og LO/EL & IT EL & IT Forbundet forbeholder seg retten til å endre, fremme nye eller trekke krav i løpet av forhandlingene.

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene.

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene. År 2010, den 22. september ble det avholdt forhandlingsmøte mellom SAMFO og Delta i anledning revisjon av Overenskomsten for virksomheter i boligsamvirket. Forhandlingene ble holdt i SAMFOs lokaler. E

Detaljer

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik:

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2016 2018 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2016 31. mars 2018 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Veiledende avtale mellom privatpraktiserende tannleger tilsluttet NTF og deres tannhelsesekretærer

Veiledende avtale mellom privatpraktiserende tannleger tilsluttet NTF og deres tannhelsesekretærer Veiledende avtale mellom privatpraktiserende tannleger tilsluttet NTF og deres tannhelsesekretærer 1 Avtalens omfang Avtalens bestemmelser skal gjelde for tannhelsesekretærer hos privatpraktiserende tannleger.

Detaljer

NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Salgsfunksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5 nr. 6 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale

Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale Hovedorganisasjonen Virke og Negotia 2014-2016 Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale LANDSOMFATTENDE TARIFF- AVTALE FOR ADMINISTRATIVT PERSONALE 1. april 2014 31. mars 2016 mellom Hovedorganisasjonen

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/ Abelia. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund/ Parat

OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/ Abelia. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund/ Parat Nr. 243 Forskningsoverenskomsten-Parat Utløp: 30.06.2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ Abelia og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund/ Parat Innholdsfortegnelse Side Felleserklæring

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BENSINOVERENSKOMSTEN HK/SAMFO

INNHOLDSFORTEGNELSE BENSINOVERENSKOMSTEN HK/SAMFO INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen med tilleggsavtaler (se egen trykksak)... 2 Del II Bensinoverenskomsten... 2 1 Overenskomstens omfang og definisjoner... 2 2 Ordinær arbeidstid... 3 3 Overtidsarbeid...

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlemsbedrifter

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge Bransjeavtale for informasjonsteknologi

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge Bransjeavtale for informasjonsteknologi Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2012-2014 Bransjeavtale for informasjonsteknologi BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke

Detaljer

IT-SERVICEELEKTRONIKKBRANSJEN

IT-SERVICEELEKTRONIKKBRANSJEN OVERENSKOMST For IT- Serviceelektronikk Bransjen mellllom HSH på den ene siide og Landsorganiisasjjonen ii Norge og Ell & IIT Forbundet på den annen siide 2010 2012 Overenskomst for IT-SERVICEELEKTRONIKKBRANSJEN

Detaljer

Overenskomsten videreføres med følgende endringer:

Overenskomsten videreføres med følgende endringer: Overenskomsten videreføres med følgende endringer: 1 OMFANG..som er medlem av LO/EL & IT 4 FAGPRØVE Lærlingen skal gis varsel... 6 LØNNSBESTEMMELSER Minstelønnssatser: Fagarbeidere med 4 ½ år læretid (f.eks.

Detaljer

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst Energiavtalene Temadag 23. august 2017 Trygve Nøst Hvorfor har vi to energiavtaler? Har sin bakgrunn i tariffoppgjøret i 2006 - Forhandlingsløsning med alle unntatt EL og IT - Meklingsløsning med EL og

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge LandsBensinstasjonsoverenskomsten. overenskomsten

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge LandsBensinstasjonsoverenskomsten. overenskomsten Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2016-2018 LandsBensinstasjonsoverenskomsten overenskomsten BENSINSTASJONS- OVERENSKOMSTEN 1. april 2016 31. mars 2018 mellom Hovedorganisasjonen Virke

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET 03.12.2016 OVERENSKOMST DEL B 1.4.2016-31.3.2018 MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET Innhold 1.1 Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse og politiattest... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER...

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN HK-SAMFO 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

LANDSOVERENSKOMSTEN HK-SAMFO 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO SAMFO (egen trykksak)... 2 Del II Landsoverenskomsten... 2 1 Overenskomstens omfang og stillingsdefinisjoner... 2 2 Ansettelser... 3 3 Arbeidstid... 4 4 Overtidsarbeid...

Detaljer

Overenskomst for Meieriindustrien 2010-2012

Overenskomst for Meieriindustrien 2010-2012 Overenskomst for Meieriindustrien 2010-2012 mellom LA og Handel og Kontor Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 18 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen mellom NHO/LO, HK og FLT 5 Del II

Detaljer

O L J E O V E R E N S K O M S T E N. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Norsk Industri. o g

O L J E O V E R E N S K O M S T E N. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Norsk Industri. o g 224 Overenskomst 2014-2016 O L J E O V E R E N S K O M S T E N m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Norsk Industri o g Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Sammenslutningen

Detaljer

Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk 1. april mars mellom. Hovedorganisasjonen Virke på den ene side

Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk 1. april mars mellom. Hovedorganisasjonen Virke på den ene side Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk 1. april 2016 31. mars 2018 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge EL og IT Forbundet på den annen side 1 2 INNHOLD:

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Begravelsesavtalen 2014-2016

Begravelsesavtalen 2014-2016 Begravelsesavtalen 2014-2016 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS Parat Virke www.parat.com Begravelsesavtalen 1. april 2014 31. mars 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Tariffavtale for 2014-2016. mellom. Den norske veterinærforening (DNV) NHO/NHO Mat og Landbruk. lønns- og arbeidsvilkår. for

Tariffavtale for 2014-2016. mellom. Den norske veterinærforening (DNV) NHO/NHO Mat og Landbruk. lønns- og arbeidsvilkår. for 522 Tariffavtale for 2014-2016 mellom Den norske veterinærforening (DNV) og NHO/NHO Mat og Landbruk om lønns- og arbeidsvilkår for veterinærer ansatt i dyreklinikker 1 Del I: Hovedavtale (NHO-NITO) Del

Detaljer

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 Overlevert 27.mars 2012 klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge Avtale for reiselivsbransjen

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge Avtale for reiselivsbransjen Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2012-2014 Avtale for reiselivsbransjen AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR MEIERI-INDUSTRIEN HK/LA 2010-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR MEIERI-INDUSTRIEN HK/LA 2010-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR MEIERI-INDUSTRIEN HK/LA 2010-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Del I Hovedavtalen mellom NHO/LO, HK og FLT...3 Del II Overenskomstens bestemmelser...3 Kap. 1 Overenskomstens omfang

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA OG FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER Tariffperioden 01.07.2016-30.06.2018 2 Innhold Kapittel 1... 3 1 Virkeområde. 3

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Nr: 32/2012/MP Dato: 19.06.2012 Sendt til: VIRKE-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for utdanning TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN INFORMASJONSTEKNOLOGIOVERENSKOMSTEN. 1. april 2010 31. mars 2012. mellom HSH. på den ene siden. Landsorganisasjonen i Norge

LANDSOVERENSKOMSTEN INFORMASJONSTEKNOLOGIOVERENSKOMSTEN. 1. april 2010 31. mars 2012. mellom HSH. på den ene siden. Landsorganisasjonen i Norge LANDSOVERENSKOMSTEN Informasjonsteknologioverenskomsten mellllom HSH på den ene siide og Landsorganiisasjjonen ii Norge og Ell & IIT Forbundet på den annen siide 2010 2012 LANDSOVERENSKOMSTEN INFORMASJONSTEKNOLOGIOVERENSKOMSTEN

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

mellom LO / EL & IT Forbundet HSH LANDSOVERENSKOMSTEN (INFORMASJONSTEKNOLOGIOVERENSKOMSTEN)

mellom LO / EL & IT Forbundet HSH LANDSOVERENSKOMSTEN (INFORMASJONSTEKNOLOGIOVERENSKOMSTEN) Overenskomst mellom LO / EL & IT Forbundet og HSH LANDSOVERENSKOMSTEN (INFORMASJONSTEKNOLOGIOVERENSKOMSTEN) 04.2008 31.03.2008 OVERENSKOMST mellom HSH og dens medlemmer på den ene side og LANDSORGANISASJONEN

Detaljer