Til beboerne i Sameiet Jordal Terrasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i Sameiet Jordal Terrasse"

Transkript

1 1 Sameiet Jordal Terrasse Til beboerne i Sameiet Jordal Terrasse Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Sameiet Jordal Terrasse Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse avholdes, onsdag 24. april 2013 kl i Kampen menighetshus, Normannsgate 55. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra Ørjan Grut-Fjerne vedtak om forbud mot utvendig verandakasse B) Søknad om utvidelse av takterrasse for seksjon 286 C) Styret har innhentet tilbud fra GET og Canal Digital på leveranse av tv og bredbåndstjenester og vil legge disse frem for sameierne under sameiermøtet. D) Forslag fra Martin Willanger Bruke Lynet som leverandør av bredbåndstjenester. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité Oslo, Styret i Sameiet Jordal Terrasse Åke Appelqvist /s/ Per Gunnar Bakke /s/ Serife Celik /s/ Ingunn O Lund /s/ Per Christian Ottesen /s/

3 3 Sameiet Jordal Terrasse ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Periode Leder Åke Appelqvist Jordal Terrasse Styremedlem Per Gunnar Bakke Jordal Terrasse Styremedlem Serife Celik Jordal Terrasse Styremedlem Eirik R. Mills utgått av styret i Lindemans gate 3 B Styremedlem Styremedlem Per Christian Ottesen Ingunn O. Lund Jordal Terrasse Jordal Terrasse Varamedlem Wenche Bøe Jordal Terrasse Valgkomiteen Gunnveig Toft Bjørndal Jordal Terrasse Dagfinn Lund Jordal Terrasse Pål Sørvær Jordal Terrasse Eirik R. Mills søkte sin avskjed fra styret høsten 2012, Ingunn O. Lund som var varamedlem tok hans plass i styret for styreperioden Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 315 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 1 Gamle Oslo i Oslo kommune og har adresse: Jordal Terrasse 2-14 Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har en ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er Ernst & Young AS.

4 4 Sameiet Jordal Terrasse Styrets arbeid Styreleder har ordet Det har vært et spennende år som styreleder. Jeg personlig har møtt mange folk i sameiet. Min opplevelse er at vi har hatt respekt for hverandre for hvordan vi kan løse de utfordringer vi har på matlukt, stopp i heiser osv. Men man lurer i blant om styreleder i visse tilfeller skal være tilgjengelig som leder døgnet rundt, men det er kanskje en del av lederoppgaven. Fra mitt ståsted har jeg fått i gang mye i sameiet, med drift- og vedlikeholdsplaner som jeg kommer tilbake til i årsberetningen. Drift og vedlikeholdsplanen Styret besluttet i 2012 at vi skulle ha en drift og vedlikeholdsplan. Hensikten med det var at vi skulle arbeide mer systematisk og planen følges daglig av vaktmester og styret. I driftsplanen har også beboerne et ansvar og styret kommer til å sende ut informasjon om dette når det er aktuelt. Vedlikeholdsplanen er tatt fram, men det er ikke tatt med fellesgangene og balkongene. Dette arbeidet setter vi i gang i Planen viser at vi i dag har et etterslep på ca. 6 millioner kroner. Styret har foreslått at vi tar etterslepet over flere år (2-4 år) Dette fordi vi ikke skal ta opp noe lån. Det planlegges at vi i 2013 bruker ca. 2,5 millioner kroner for å bytte ut calling-anlegget, varmepumper og rensing av ventilasjonsanlegget. Det er viktig at man har en oppdatert vedlikeholdsplan så man ved hvilke kostnader sameiet får i framtiden. Branntetning I 2012 har sameiet gjennomført branntetning, dvs. tetning av sprekker i kjelleren, garasjen og boder. Dette har vi selvfølgelig gjort på grunn av at en brann ikke skal spre seg. Internkontroll Styret har gjennom året fått mye klager på røyk- og matlukt fra andres leiligheter. Styret har tatt dette alvorlig og gjennomført personlige internkontroller. Vi har også oppdaget flere brudd på dette. Spesielt på ventilasjon og kjøkkenvifter. I den sammenhengen har vi tatt inn profesjonell hjelp for å se på hele ventilasjonsanlegget fordi det kan være en ubalanse i ventilasjonsanlegget. Men det ligger et stort ansvar også hos beboerne å sette seg inn i hvilke regler som gjelder. Når man bytter et kjøkken må man være observant og sørge for at man ikke tetter ventilasjonsanlegget i kjøkkenet. Det sammen gjelder bytte av kjøkken vifte, denne skal ikke ha motor. Vi har også satt av kr for rensing av ventilasjonsanlegget i sameiet. Styremøter Styret har i løpet av 2012 gjennomført 13 ordinære styremøter, i tillegg har vi hatt møter med leverandører og tilbydere av tjenester. I løpet av 2012 har styret behandlet 21 innmeldte saker fra seksjonseierne. Forsikringsaker Styret har i løpet av 2012 mottatt 5 forsikringssaker.

5 5 Sameiet Jordal Terrasse Brannsikring Etter noe turbulens i startfasen, ble da brannslange og røykvarslere installert hos de aller fleste av våre beboere på forsommeren. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at de fleste syntes dette var et godt tiltak, som mange skrev, og at de nå følte seg mye tryggere når de nå visste at også naboene hadde godkjent brannsikringsutstyr. Vannskader Vi i styret gikk også ut med en oppfordring om å trekke rør i rør, spesielt i vannrørene som ligger i betongen fra stoppekran til kjøkken. Dette med bakgrunn i at egenandelen på forsikringen var blitt så høy. Samtidig fikk vi til en god avtale med rørlegger på installering av rør. Mange har fulgt denne oppfordringen, og det viser seg i ettertid at vi har hatt langt mindre vannskader enn tidligere. Renhold Generelt bra vedlikehold i perioden, det har ikke kommet inn klager på renhold fra beboerne i Belegg på gulv og trapper begynner å bli så slitt at det er vanskelig å gjøre en fullstendig god jobb. Styret har gjennomført fortløpende kontroll av renholdsarbeidet og gitt tilbakemeldinger ved ufullstendig arbeid. Vinduspuss av høyblokker ble ikke utført i 2012 pga dårlig økonomi, styret vurderer å utføre vinduspuss av høyblokker i løpet av Vaktmester har i perioden også fjernet graffiti på sameiets arealer. Dugnad Styret har arrangert flere dugnader i På våren ryddet vi opp utearealet og stilte med grillmat og tilbehør. Styret opplevde denne dugnaden som en suksess med godt oppmøte. Vi hadde også en inne-dugnad i høst hvor det var meningen å rydde i fellesbodene og hvor beboere også kunne rydde i sine egne boder. Her opplevde vi et heller svakt oppmøte. Styret oppfordrer sameierne til å stille på dugnadene. ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2012 var til sammen kr ,- mot budsjettert kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av dugnadspenger, salg av garasjeåpnere og inntekter fra Q-park AS.

6 6 Sameiet Jordal Terrasse Kostnader Driftskostnadene i 2012 var på kr ,- mot budsjettert kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var kr ,- som var satt av til større vedlikehold i 2012, det har ikke blitt kostnadsført noe da større rehabiliteringsprosjekter ikke blir igangsatt før Drift/vedlikehold av garasjeanlegg har også et avvik iht. budsjett på kr ,- grunnet tetting av sprekker i garasjeanlegg til kr ,50, samt service på garasjeport til ca kr ,- Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til Konsulent og Forvalt.tjen. skyldes kostnader til OBOS prosjekt ifm tilstandsrapport og vedlikeholdsplan for sameiet Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Feieravgiften øker med 50 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2013 har økt med kr ,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Lån Sameiet har ingen lån.

7 7 Sameiet Jordal Terrasse Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på 5 % økning av felleskostnadene fra I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Sameiet Jordal Terrasse Åke Appelqvist /s/ Per Gunnar Bakke /s/ Serife Celik /s/ Ingunn O Lund /s/ Per Christian Ottesen /s/ REVISJONSBERETNING DELES UT PÅ ÅRSMØTET

8 8 Sameiet Jordal Terrasse RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Garasjer Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

9 9 Sameiet Jordal Terrasse BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER 5 5 OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlige myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR SAMEIET JORDAL TERRASSE ÅKE APPELQVIST /s/ PER GUNNAR BAKKE /s/ SERIFE CELIK /s/ INGUNN O LUND /s/ PER CHRISTIAN OTTESEN /s/

10 10 Sameiet Jordal Terrasse NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Ekstra kjellerbod Tomteleie Invoicing Fee Lagerlokale TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Invoicing Fee SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Salg av nøkler Dugnad Fakturaomkostninger fra Salg av garasjeåpnere Opprydning reskontro 302 Q-Park AS SUM ANDRE INNTEKTER

11 11 Sameiet Jordal Terrasse NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Yrkesskadeforsikring Arbeidsklær Refusjoner fra andre selskaper SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning og gaver for kr jfr. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS OBOS Prosjekt AS OBOS Eiendomsforvaltning AS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold garasjeanlegg Drift/vedlikehold søppelforbr.anlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

12 12 Sameiet Jordal Terrasse NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 GARASJEREGNSKAP 2012 Regnsk '12 Budsj. '12 Inntekter Utgifter Leie av garasjeplass Andel vaktmesterkostnad Strøm Forsikring Øvrig vedlikehold Sum utgifter Resultat Underskudd 2012 er belastet garasjeregnskapet under egenkapital NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper -400 Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -73 Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv Forsikringer, avgifter biler -455 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

13 13 Sameiet Jordal Terrasse NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Overtrekksrente -110 Andre rentekostnader -540 SUM FINANSKOSTNADER -650 NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Dørcalling anlegg Kostpris Avskrevet tidligere Feie/sugemaskin Tilgang Avskrevet tidligere Parkeringsanlegg Kostpris Avskrevet tidligere Varmepumpe Kostpris Avskrevet tidligere Videoutstyr Kostpris Tilgang Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 5 NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Q-Park AS Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2013) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2013, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i

14 14 Sameiet Jordal Terrasse NOTE: 16 EGENKAPITAL Garasje- Fri Sum regnskap egenkapital egenkapital Pr Årets resultat Pr NOTE: 17 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 18 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrek k Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 19 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Heimdalsgata Eiendom AS Q-Park AS SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

15 15 Sameiet Jordal Terrasse Forslag til sameiermøtet A) Forslag fra Ørjan Grut-Fjerne vedtak om forbud mot utvendig verandakasse Etter å ha leid leilighet på J.T. i 11 år, har jeg kjøpt leiligheten, og kan komme med forslag Hver vår planter jeg, og mange andre planter i verandakassene våre. Da jeg flyttet inn for 11 år siden satte jeg opp 2 verandakasser hengende utenfor verandaen, og syntes selv dette så bra ut. 2 dager etter kom en representant fra styret og krevde at jeg umiddelbart satte kassene på innsiden av verandaen. Argumentet var: De kan jo løsne og dette i hodet på noen. Trodde først dette var en spøk men nei, madammen fra styret var meget bestemt. Har konsekvent sett etter på Kampen, Vålerenga, Jordal osv. Og det er bare Jordal Terrasse som praktiserer denne regelen. Sitter i rullestol så disse kassene hindrer mye av min bevegelsesfrihet på verandaen. Og det er jo som kjent en god del rullestolbrukere på J.T. En annen ting er vanning. Når jeg vanner kassene drypper vann m/jord ned på naboens terrasse, på samme måte som jeg får vann/jord fra naboen over. Med utvendig kasser elimineres problemet. Forslag: Vedtak om forbud mot utvendig verandakasse oppheves. Eventuelt påby slangeklemmer av metall til kassefeste, det er da fysisk umulig for noen kasser å "dette i hodet på forbipasserende." Det vil også friske opp gården sommerstid betraktelig. mvh Ørjan Grut leil:300 Jordal Terrasse Styrets innstilling til saken Styret forslag til vedtak er at seksjonseier får en spesiell dispensasjon til å ha utvendige verandakasser pga. funksjonsnedsettelse.

16 B) Søknad om utvidelse av takterrasse for seksjon Sameiet Jordal Terrasse

17 17 Sameiet Jordal Terrasse Styrets innstilling til saken: Styrets innstilling til saken er at eier av seksjon 286 får bruksrett til takarealet som tilstøter seksjonens takterrasse, under forutsetning av at det ikke foreligger endringer av fasaden (innglassing) og at bruksretten registreres i vedtektene

18 18 Sameiet Jordal Terrasse Bruksretten av tilleggsarealet registreres i sameiets vedtekter under 2 Organisering av sameiet og råderett, som avsnitt 8. Teksten vil lyde som følger: Seksjon 286 i Jordal Terrasse 12 har midlertidig enerett til den delen av taket som er en del av sameiets fellesareal, som tilstøter takterrassen til seksjon 286. Seksjon 286 overtar alle kostnadene for evt. oppgradering av takarealet samt alt fremtidig vedlikehold av arealet. Ved et evt eierskifte overtar ny seksjonseier ansvaret for arealet på lik linje med nåværende eier. C) Styret har innhentet tilbud fra GET og Canal Digital på leveranse av tv og bredbåndstjenester og vil legge disse frem for sameierne under sameiermøtet. Vedlagt ligger tilbudene fra Get og Canal Digital Styrets innstilling til saken: Styrets innstilling er at sameiet velger GET som leverandør av tv og bredbåndstjenester. Grunnen til dette er at GET leverer et bedre tilbud på tv-tjenester, kostnaden pr måned iht. GETs forslag er kr 279,- pr måned mot Canal Digitals kr 303,- pr måned. Hastigheten på bredbånd er 1/2 mot Canal digitals forslag på 2/2, dette kan den enkelte seksjonseier selv oppdatere til høyere hastighet hvis det ønskelig. I tillegg er det kommet inn flere klager fra seksjonseiere vedr. Canal digital og styret anbefaler derfor at sameiet bytter leverandør. Tilbud på kollektive leveranser av tjenester mellom Get AS og Sameiet Jordal Terrasse.

19 19 Sameiet Jordal Terrasse Om Get Get er Norges ledende digital-tv og bredbåndsleverandør. Kundene våre er private husstander som kjøper gode opplevelser for å kommunisere og la seg underholde. Get sine kunder har i dag Norges største utvalg av digital-tv kanaler (over 130), en av landets raskeste bredbåndshastigheter (inntil 200 Mbps), - og kundene får bredbåndstelefoni med kvalitetsgaranti. Gjennom en tilknytning til Get får du tilgang til markedets mest komplette tjenestetilbud. En leverandør, en kabel. Enklere blir det ikke! Nettet vårt har en såkalt HFC (Hybrid-Fiber-Coax) struktur, og dermed en enorm kapasitet. Dette, sammen med vår fremtidsrettede teknologi, gjør oss meget godt posisjonert til å være en innovatør også i morgendagens digitale hverdag. Get har nett i tilnærmet hele Norge, enten eget eller via partnere. Hvem er vi? Get har mer enn 40 års erfaring: 1969 Janco Kabel TV blir etablert 1999 Janco blir til UPC 2006 UPC blir til Get. Get har i dag eiere som gir trygghet for videre satsning (Quadragle, Goldman Sachs og Candover). Get har et ungt, dynamisk og godt arbeids- og fagmiljø, med høyt motiverte og dyktige medarbeidere. Per i dag har Get i overkant av 500 ansatte. Disse jobber hver dag for å gi kundene den gode opplevelsen. Verdiene vi jobber etter gjenspeiler dette: offensiv, solid og imøtekommende. Vårt mål er å gi hver enkelt kunde en opplevelse av hverdagsmagi! Vi vektlegger brukeropplevelse og de beste produktene, noe tester gjenspeiler. Get har vunnet tilnærmet alle tester hvor våre dekodere har blitt testet! Det er daglig over en million nordmenn som ser på TV fra Get.

20 20 Sameiet Jordal Terrasse Om Get Digital-tv Digital-tv - mer, bedre og enklere med digital dekoder! - Bedre bilder og bedre lyd. - Dolby 5.1 for de med hjemmekinoanlegg. - De mest kjente og populære tv-kanalene, samt nisjekanaler for å ivareta alle behov. - Norske FM Radiokanaler og 40 reklamefrie musikkanaler. - Elektronisk programguide. - Foreldrekontroll. Alle husstander får sin egen digitale dekoder med fjernkontroll og kanalpakken Start med 45 tv-kanaler*. Det er følger med digitale FM radiokanaler og over 40 digitale musikk radiokanaler som sendes i topp kvalitet. Det er med følgende kanaler i tilbudet* (*kan variere noe fra område til område grunnet lokaltv): Se på tv fra alle tv-uttak, også uten dekoder! Get vil fortsette å tilby analoge sendinger i lang tid fremover. Deres beboere vil med andre ord kunne se på tv uten en dekoder fra alle tv-uttak. Kun kabel-tv leverandører tilbyr denne fordelen. Ønsker en beboer digital-tv fra flere uttak kan man leie ekstra dekoder.

21 21 Sameiet Jordal Terrasse Enkelt å oppgradere En kollektiv digital-tv avtale gjør det mulig for hver enkelt husstand å velge seg tilleggskanaler og oppgradere til en dekoder med harddisk for å ta opp, pause og spole i tv-programmene (dette for egen regning og veiledende priser). Get vektlegger brukervennlighet i våre produkter og tjenester. Komplekse produkter og tjenester skal være enkelt å bruke. Eksempel er at våre fjernkontroller er oversatt med norske taster, vil du leie en film trykker du på tasten hvor det står film det blir ikke Om Get Superbredbånd Get Superbredbånd til alle husstander gir store besparelser for den enkelte beboer Get ligger best på - best ytelse for pengene innenfor flere av våre abonnement* (*ved landsdekkende søk og inkl.ekstrakostnadene - mars 2011) Vårt rimeligste abonnement for en enkeltkunde koster i dag kr 259,- per måned. En kollektiv bredbåndsavtale vil være mer lønnsomt og gi store kostnadsbesparelser for alle beboere. Med en kollektiv avtale på bredbånd får alle beboere tilgang på bredbånd. Vi leverer flere hastigheter på bredbånd i våre kollektive avtaler, fra basis med 1Mbps ned og 1Mbps opplast som passer utmerket til surfing, e-post og banktjenester til mer krevende bruk med hele 30Mbps ned og 5Mbps opplast. Ønsker noen beboere raskere bredbåndshastighet bestilles dette individuelt til sterkt reduserte priser når det foreligger en fellesavtale for boligsammenslutningen. Den enkelte beboer kan bestille superbredbånd med hele 200 Mbps nedlasting om ønskelig (noen geografiske begrensninger kan forekomme på de høyeste hastighetene). Bredbåndsmodem leverer vi dere kostnadsfritt i tillegg til fri support, e-postadresse og mulighet for egen hjemmeside. Man kan også bestille en trådløs router fra D-link som er ferdig satt opp for Get bredbånd. Sikkerhet Get er opptatt av problemfri og trygg bredbåndsbruk og tilbyr alle våre bredbåndskunder Norman Sikkerhetspakke - helt kostnadsfritt. Sikkerhetspakken har en verdi på ca kr. 550,- Norman Security Suite gir deg total beskyttelse mot trusler på nettet. Norman Security Suite er et sett av sikkerhetsprogrammer som beskytter din og familiens PC enten du benytter din nettbank, chatteprogrammer, e-post, spill eller bare surfer på Internett. Sikkerhetspakken er enkel og rask å installere, enkel å bruke, samtidig som den ikke tar opp for mye ressurser. Pakken inneholder antivirus og antispyware, samt personlig brannmur Programvaren er blitt testet av PC World og VG i konkurranse med andre kjente sikkerhetsleverandører og ble der kåret til best i test! Les mer om vår sikkerhetspakke på

22 22 Sameiet Jordal Terrasse Om Get Telefoni Get telefoni - mye å spare for alle beboere Get har gode tilbud på triple play (DTV, Bredbånd OG telefoni) i kollektive avtaler med store besparelser for alle. Om man ikke velger triple play kollektivt kan selvsagt den enkelte beboer bestille Get telefoni individuelt! Her har Get flere abonnement å velge mellom, velger man for eksempel Zero har man ingen faste utgifter annet enn etablering, man betaler kun for det man ringer, eller velg Freetime og ring kostnadsfritt til alle fasttelefoner i Norge. Med Get telefoni får man en lav fast månedspris og rimelige samtalepriser. Da blir telefonregningen hyggeligere! Og linjen er ikke belemret med noen av ulempene annen IP telefoni kan ha som støy på linjen. Get telefoni er stabil og pålitelig. Det er ganske enkelt fordi vi har satt av plass for både samtaler og surfing på Internett i vår kabel. Den enkelte beboer kan beholde sitt gamle telefonnummer eller få et nytt av oss. Trenger du en telefonsvarer, har behov for samtale venter eller viderekobling, da ligger det klart til bruk når du har installert Get telefoni. Å installere Get telefoni tar noen minutter. Du får en gjør-det-selv pakke med alt du trenger, eller du kan bestille en montør hvis det passer best. Du trenger heller ikke vente så lenge med å ta din første samtale. Summetonen kan du få dagen etter at du har bestilt. Uavhengig av bredbåndsforbindelse Get telefoni kan du få uavhengig av hvilken bredbåndsleverandør du har. Du trenger heller ikke bredbånd for å få Get telefoni med unntak av Zero produktet. Les mer om våre telefoniprodukter på Andre tjenester fra Get Get har mange spennende tjenester som kan gjøre hverdagen litt bedre. Get filmleie en god nyhet for alle som har en Get HD-dekoder Lei film med fjernkontrollen! Get har avtale med flere selskaper og har de fleste nyheter og aktuelle filmer. Per nå er det over 4000 titler i alle kategorier. Fri tilgang til filmen du leier i 24 timer og ingen overtidsleie! Fjernstyring av dekoder Som Get-kunde kan du styre opptakene rett fra PC en eller mobilen. Det eneste du trenger er en Get box (PVR/HD-PVR) (bestilles av den enkelte beboer). På mobilen får du en brukervennlig oversikt for det kommende døgnet. Her kan du sortere etter kanalkategori, eller vise programmene for en enkelt kanal. For hvert program har du

23 23 Sameiet Jordal Terrasse en ta opp-knapp. Enkelt og greit. Og for at du skal være sikker på at alt er i orden, mottar du en kvittering på mobilen når et program er satt på opptak. Tjenesten fungerer på med alle de ledende mobiloperativsystemene som iphone, Symbian, Windows og Android. Fjernstyrt opptak fra mobil er gratis, men du må selv dekke eventuell kostnad for datatrafikk belastet av mobiloperatøren. På Min side kan du den enkelte beboer se og endre på - produkter/tjenester (kanaler m.m.) - Endre brukernavn/passord - Melde flytting - Lese E-post (trenger kun tilgang til internett) - Laste ned sikkerhetspakke - Fjernstyre opptak - Se faktura - Og mye mer! Portal For de som har HDi eller HD-PVR vil man via TV grensesnittet kunne se lokalt vær, få tilgang til utvalgte internettsider, lese mail og annen informasjon. Borettslagsportal Det enkelte borettslag vil på en enkel måte kunne distribuere informasjon til alle beboere hvor det kommer opp en påminnelse når man skrur på TVen om at det ligger ny e-post å venter. Det kan ligge direkte e-post til den enkelte beboer eller fellesmapper med informasjon om dugnad, oppussing, vaktmestertjenester m.m. Les mer om Get sine mange muligheter på Support Som kollektiv kunde hos Get har styret egen support med dedikerte personer som håndterer alt av henvendelser fra styre/ledelsen. Denne supporten er betjent av meget kompetent personell som kjenner avtalene og omliggende support større kunder forventer. Det er eget supportnummer for styre/ledelse: og mail adresse: I tillegg sendes det ut styrebrev ca 4 ganger i året med nyttig informasjon om forhold rundt samarbeidet mellom Get og dere. For den enkelte kunde har vi også en support avdeling som betjenes av kompetent personell 365 dager i året. Get Kundesenter: Fra utlandet: Åpningstider supportspørsmål: Mandag - Fredag 09:00-22:00 Lørdag - Søndag 12:00-20:00 Åpningstider fakturaspørsmål Mandag - Fredag 09:00-17:00 Lørdag - Søndag: Stengt

24 24 Sameiet Jordal Terrasse PC support Vi tilbyr også generell PC support via vår samarbeidspartner InfoCare som kan hjelpe med alle typer problemer vedr. PC, Windows, Internett, E-post, Skrivere, Trådløse nettverk, virus og sikkerhet. Kontaktopplysninger InfoCare: Supporttelefon: (pris: kr. 26,00 pr. minutt) Åpningstider: Mandag - Fredag 8:00-22:00 Lørdag - Søndag 10:00-20:00 Hvordan vi leverer Get er opptatt av at levering og bruken skal være enkelt for borettslaget og den enkelte beboer. Etter avtale inngåelse vil vi be om beboerliste. Vi avtaler sammen med styret når man ønsker kollektiv levering. Get stiller da med et team som enten leverer hos den enkelte beboer eller i et samlingshus hvor beboere kommer og henter produktene man har bestilt. Da er det også mulig for den enkelte beboer å oppgradere om de ønsker. Med hvert produkt fra Get ligger det med en enkel forklaring på hvordan man skal installere produktene. Vi kan vi også stille med personell etter utlevering for å hjelpe de som ønsker dette. Tilbud Vi har etter vår dialog satt opp tilbudet i henhold til vår forståelse av hva dere ønsker/har behov for. Get har gleden av å tilby dere følgende: Produkt/tjeneste med følgende spesifikasjoner: Digital TV abonnement - 38 Digitale kanaler - 7 HD kanaler - 40 Radiokanaler - 2 valgfrie kanaler (hver enkelt beboer velger) - HDPVR dekoder m/innebygget modem - Filmleie Bredbånd kollektivt: - 1 Mbps opp og 2 Mbps nedlast

25 25 Sameiet Jordal Terrasse - Norman Sikkerhetspakke - E-post adresse - Hjemmesideområde - Get Safe Pris pr. beboer pr. mnd kr.: 279,- inkl. mva (inkl. kortavgift) Veiledende pris uten kollektiv avtale er kr.: 786,- inkl. mva Dersom det tas en avgjørelse innen vil Get trekke fra 6 mnd DTV Start og 6 mnd bredbånd 2/1, fordeler man reduksjonen over hele avtaleperioden vil reel månedspris være kun 251 kroner pr husstand. Dersom dere ønsker en enklere og rimeligere dekoder kan vi tilby vår nye HD Mikro, prisen vil da reduseres med 40 kroner pr mnd. Forutsetninger for kollektiv avtale - For en kollektiv avtale kreves det at alle husstander tilknyttes - Tilbudet har en gyldighet på 4 måneder - Styret er behjelpelig med navn- og adresselister til alle beboere - At det tegnes en kollektiv avtale med 60 mnd varighet - Nødvendig oppgradering av kabel-tv nettet. Vår underentreprenør har priset denne jobben til kroner pr husstand, men vi tilbyr denne kostnadsfritt for boligsammenslutningen. - Nødvendige tillatelser i henhold til våre planlagte traseer. Ta gjerne kontakt om det er uklare momenter i tilbudet eller områder som ønskes utdypet. Jeg vil også følge dere opp. OSLO, 06. desember 2012 Med vennlig hilsen For Get AS, Oslo (sign) Tommy Pedersen Salgssjef Telefon dir.: Mobil: E-post:

26 26 Sameiet Jordal Terrasse TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS JORDAL TERRASSE SAMEIE 21. januar 2013 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag, signalleveranse, nettleie, service og vedlikehold. Leveranse av tv-signaler som inkluderer Grunnpakken, digital TV og radiosignaler HD dekoder samt bredbåndsleveranse (kollektiv Komplett MINI avtale) Individuell valgmulighet for telefonleveranse. (bredbåndstelefoni) Individuell valgmulighet vedrørende frittstående tilleggs dekoder eller IDTV hvor dekoder er innebygget i tv-en. VEDLEGG: TJENESTEBESKRIVELSE o Produktark Komplett MINI o IDTV, WIMP o ADB5743 Canal Digital Kabel TV er et heleid Telenor-selskap og Norges største kabel/fiberleverandør. Canal Digital tilbyr en infrastruktur av meget høy kvalitet I tillegg til tvdistribusjon tilbyr vi et av markedets beste bredbånds-tilbud. Vi har lang erfaring med å samarbeide med utbyggere, boligbyggerlag og borettslag, Vi har også lokale kontaktpersoner i en profesjonell organisasjon og et dyktig kundeserviceapparat. Vi har gleden å gi Dere et tilbud som omfatter: SIGNALLEVERANSE OG FREMFØRING TIL GRENSESNITT Canal Digital tilbyr fremføring og bygging av fibernett fra fibernode etablert etter avtale. Fiber trekkes via kabelbroer og frem til et overleveringspunkt i boligorganisasjonens tekniske rom montert i kjeller på nybygg. Det føres fiberkabel videre fra skap/fordeler frem til elektroskap i den enkelte leilighet. Tilbudet inkluderer signalleveranse til 309 leiligheter. NYTT INTERN-NETT Canal Digital tilbyr å legge en kabel med to fibre frem til hver leilighet som termineres ved CPEi teknisk skap. Skapet besørges av utbygger etter oversendte mål. Fra skapet trekkes det både Kat5E eventuelt (Kat6E )kabel for bredbånd/ IP samt coax kabel for tv og radio i samme rør frem til dobbeltuttak på vegg hvor det både er uttak for Internett via RJ45 og kabel-tv uttak for tv og radio. Det interne nettet blir bygget i stjernestruktur. Det leveres ett komplett uttak per boenhet. Dersom den enkelte beboer ønsker flere kontakter i leiligheten kan dette utføres mot et tillegg i prisen. Fremføring av fiberkabel og bygging av internt nett samt signalleveranse Kr.0.- Prisen forutsetter 36 måneders leveranse av Grunnpakken, avtale om Komplett MINI, standard abonnementsvederlag, signalleveranse samt service og vedlikehold.

27 27 Sameiet Jordal Terrasse Kunden kan kjøpe seg fri fra bindingstiden ved å betale resterende beløp av investeringskostnaden som er kroner ,- eks. mva. Beløpet nedskrives som et serielån over 36 måneder. Avtaletiden løper fra ferdigstillelse av hvert byggetrinn. Canal Digital tilbyr med dette nytt intern-nett som beskrevet over ferdig montert med ett dobbeltuttak per leilighet. (dobbeltuttak er uttak med både RJ45 og coax), DET KOLLEKTIVE TJENESTETILBUDET FOR BEBOERNE Det tilbys en totalpakke med: Grunnpakken o Fast del med 28 tv-kanaler o 15 valgfrie kanaler i tillegg o Radiokanaler o Musikktjenesten WiMP o Filmleietjenesten Go o Ny dekoder fra ADB. Lansering Bredbånd MINI 2/2 Mbps Signalleveranse samt service og vedlikehold av anlegget HD-dekoder installert i alle leiligheter Kortavgift inkludert (299 kroner per år) Grunnpakke med Komplett MINI 263,- kroner inkludert mva per leilighet per mnd Det kan velges HDPVR dekoder til alle husstander mot et pristillegg på kroner 40 per måned per leilighet. Ønsker man ytterligere kanaler, bestilles og faktureres dette den enkelte. Eventuell prisjustering varsles skriftlig minimum 1 måned før justeringen finner sted. FORBEHOLD OG FORUTSETNINGER FOR TILBUDET Tilbudet forutsetter at det sørges for fri adgang til tekniske rom i forbindelse med installasjonen, og at det er lagt 20 mm tomrørs anlegg fra teknisk rom og til skap i leilighet samt røranlegg til spredepunkt(er) i den enkelte leilighet. Vi forutsetter videre at alle føringsveier internt på feltet vil være tilgjengelig og vederlagsfrie for oss samt at det settes opp skap i hver husstand for vår CPE (hussentral). 220V må være tilgjengelige ved grensesnittet og i hver husstand ved CPE. Ethernet switcher som monteres og installeres er Canal Digitals eiendom. Det tas forbehold om tillatelse til fremføring av signaler. Tilbudet forutsetter leveranse og felles faktura til de ulike sameiene,( totalt 309 leiligheter) for Grunnpakke med komplett Mini i 36 mnd. Forbehold om endringer i konseptet i utbyggingstiden. Tilbudets varighet: 30 dager fra tilbudsdato Avtaletiden på 36 måneder løper fra ferdigstillelse av hvert byggetrinn. Leveringstid avtales ved kontraktsinngåelse. Endringer i Grunnpakken kan forekomme.

28 28 Sameiet Jordal Terrasse Vi håper tilbudet er av interesse, og vi ser frem til en snarlig tilbakemelding. Ta gjerne kontakt med undertegnede på telefon dersom det ønskes ytterligere informasjon. Med vennlig hilsen For Canal Digital Kabel TV AS Joakim Senstad Key Account Manager D) Forslag fra Martin Willanger Bruke Lynet som leverandør av bredbåndstjenester. Styrets innstilling til saken: Styret mener at forslagstillers ønsker dekkes av tilbudet som styret har mottatt fra Get og Canal Digital og foreslår at forslaget trekkes på grunnlag av dette.

29 29 Sameiet Jordal Terrasse

30 30 Sameiet Jordal Terrasse

31 31 Sameiet Jordal Terrasse

32 32 Sameiet Jordal Terrasse Orientering om sameiets drift. Vaktmestertjeneste Vaktmester Hans Jakob Strandbråten ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmester kan kontaktes på telefon eller e-post: Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid. Parkering Parkeringsplasser kan leies gjennom Eiendomssanering Prosjekt, tlf Nøkler/skilt Nøkler kan bestilles hos vaktmester. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos vaktmester. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i TRYG FORSIKRING med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å se til at det finnes godkjent brannsikringsutstyr herunder kontrollere og følge opp avvik. Seksjonseier er ansvarlig for å skaffe, montere samt sikre utstyrets funksjon. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i sameiets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

33 33 Sameiet Jordal Terrasse Telefoni / bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Canal Digital er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagets fellesanlegg. Energiregnskap Formålet med et energiregnskap er å gi styret en oversikt over sameiets energiforbruk, fordelt på romoppvarming, varmtvann, belysning, fellesvaskeri og lignende. Energiregnskapet gir sameiet en mulighet til å følge forbruksutviklingen over tid, noe som gjør det mulig å sammenligne forbruket i sameiet med tilsvarende boligselskaper. Dette gir styret et godt beslutningsgrunnlag ved vurdering av tiltak som kan føre til økonomiske besparelser på sikt. Energiregnskap ligger vedlagt. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering Oppgradering av inngangspartier Det er montert nye postkasser. Det er også nye inngangsdører og fronter i høyblokkene og oppgangene planlegges malt opp Rehabilitering av tak. Det legges nytt takdekke på alle tak. Nortekk AS er entreprenør og OPAS er prosjektleder Utskifting av låssystem 2006 Avtale med Canal Digital om bredbånd Alle innvendige oppganger malt Alle utvendige fasader og verandaer malt Ventilasjonskanaler renset

34 Energiregnskap 2012 Sameiet Jordal Terrasse Det graddagskorrigerte energiforbruket i Sameiet Jordal Terrasse var i 2012 på kwh, tilsvarende et spesifikt forbruk på 163 kwh/m². Det totale energiforbruket viser en svakt økende tendens for de siste fire årene. En sammenligning av energiforbruket i de ulike byggene i sameiet viser at Jordal terrasse 2-6 og er registrert med ca samme energiforbruk målt i KWh/m², mens Jordal Terrasse 8 er registrert med en del lavere forbruk. Årsaken til dette kan være at målere for fellesforbruk er registrert på et enkeltbygg, men i realiteten måler deler av forbruk på et annet bygg. Utslippet av klimagassen CO2 relatert til energiforbruket var i 2012 på 1233 tonn. Fellesforbruket av energi var på kwh. Forbruket til varmtvann var på kWh. Dette var det laveste registrerte på de siste fire årene. Det lave forbruket tyder på at varmepumpene fungerer som de skal. Forbruket til gårdsanlegget var i 2012 på kwh. Sammenlignet med andre sammenlignbare boligsameier er totalforbruket av energi normalt, mens forbruket til varmtvann er lavere enn normalt. Forbruksutvikling Formål Privat [kwh] Husholdning Oppvarming Felles [kwh] Gårdsanlegg Varmtvann Totalforbruk Side 1 av 7

35 Sammenligning av bygg: Sameiet Jordal Terrasse Formål Privat [kwh/m²] Husholdning Oppvarming Felles [kwh/m²] Gårdsanlegg Varmtvann Totalforbruk L Jordal Terrasse Jordal Terrasse 2-6 Jordal Terrasse 8 Side 2 av 7

36 Utvikling av klimagassutslipp (CO2): Sameiet Jordal Terrasse Energibærer Tonn CO2 Strøm Total Side 3 av 7

37 Fellesforbruk fordelt på energibærer Energibærer Strøm [kwh] Gårdsanlegg Varmtvann Totalforbruk Side 4 av 7

38 Boligblokk nyere enn 1987 med felles varmtvann Formål Privat Husholdning Oppvarming Felles Husholdning 29 Varmtvann Gårdsanlegg Oppvarming 88 Totalforbruk Holmboesgate 4-6 sameie Nydalen kvarter Boligsameie Sameiet Jordal Terrasse Tøyenbekken 1-3 BS Vogts gate 10 og 28 Side 5 av 7

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att:

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att: Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS SKULLERUDENGA BRL Att: 11. mars 2013 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag, signalleveranse,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes 07.10.2015 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag,

Detaljer

Formål 2008 2009 2010 2011 Privat [kwh] 660 119 687 687 686 311 671 954 Husholdning 660 119 687 687 686 311 671 954

Formål 2008 2009 2010 2011 Privat [kwh] 660 119 687 687 686 311 671 954 Husholdning 660 119 687 687 686 311 671 954 Energiregnskap 2011 Lillo terrasse borettslag Energiregnskapet viser at energiforbruket i Lillo terrasse borettslag er kraftig redusert etter at det ble installert varmepumper i 2010. Energiforbruket til

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER

TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER Til Borettslaget 16 februar 2012 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS Ospelien Brl V/ LARS PETTER HOLGERSEN LILLEHATTEN 218 5148 FYLLINGSDALEN TILBUDET OMFATTER: SIGNALLEVERANSE OG FREMFØRING TIL GRENSESNITT FERDIGSTILLELSE AV 862 MHz

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Skullerudenga Borettslag og Get AS

Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Skullerudenga Borettslag og Get AS Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Skullerudenga Borettslag og Get AS Get tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Om Get... 2 Tilbud

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

VEDTEKTER FOR ULLERNSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR ULLERNSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR ULLERNSKOGEN BOLIGSAMEIE Revidert i sameiermøte den 23. mars 2000, revidert 22. april 2015. Sameiets navn er Ullernskogen boligsameie. Sameiet har forretningskontor i Oslo. 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET ST.HANSHAUGEN RANHEIM Vedtatt i sameiermøte den 06.03.08

VEDTEKTER FOR SAMEIET ST.HANSHAUGEN RANHEIM Vedtatt i sameiermøte den 06.03.08 VEDTEKTER FOR SAMEIET ST.HANSHAUGEN RANHEIM Vedtatt i sameiermøte den 06.03.08 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet St. Hanshaugen Ranheim Sameiet har forretningskontor i Trondheim.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSKRENTEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSKRENTEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSKRENTEN BOLIGSAMEIE Revidert i sameiermøte den 19. april 2006, 11. mars 2013 og 11. mars 2015, 10.mars 2016 Sameiets navn er Solskrenten Boligsameie. Sameiet har forretningskontor i Oslo.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie 1 Konows Gate 83 Sameie Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie 1 Suhmsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 1 Solsiden 7 Boligsameie Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 Vi ønsker velkommen til ordinært sameiermøte 2015 og etterfølgende beboermøte i Solsiden 7 Eierseksjonssameie. Ordinært sameiermøte

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie 1 Lillohagen Nedre Sameie Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Kanalveien Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. VEDTEKTER FOR SAMEIET TORSHOV KV. X Vedtatt i sameiermøte første gang den 1.12.1988, endret den 8. juni 1998 i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sist endret på årsmøte i sameiet

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie 1 Ekerud Boligsameie Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Årsberetning for 2012

Årsberetning for 2012 Årsberetning for 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Ketil Heyerdahl 2012-2013 Styremedlem Beate Viktoria Ørbeck 2012-2013 Styremedlem

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie 1 Parkhaven Boligsameie Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Løvlia Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Løvlia Boligsameie holdes mandag 4. april 2016 kl. 19.00 i Smestadtoppen barnehage. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012)

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) 1 NAVN, EIENDOMMEN, M.V. Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtatt i sameiermøte den 08.04.1999 Endret på sameiermøte den 04.04.2005 Endret på sameiermøte den 04.04.2006 Endret på sameiermøte den 11.04.2007 Endret på sameiermøte

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER s1 VEDTEKTER for Boligsameiet Fearnleysgate 2 B Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 10/12-1975, med senere endringer, senest i ekstraordinært sameiermøte 2/5-2012 1. Sameiets betegnelse og regelgrunnlag

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 Vedtatt ved seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Sist endret av sameiermøte 14.4.2016 1. EIENDOMMEN FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Møtedato: 26.03.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Ila Bo og Rehabiliteringssenter 9 seksjonseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt

Detaljer

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO (vedtatt på ordinært sameiemøte 10.03.99) (endret på ordinært sameiemøte 24.03.04) (endret på ordinært sameiermøte 16.04.15) Eiendommen Brinken, gnr. 231,

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet PARKHUSET SAMEIET SIDE 1 Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Tilstede var 42 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie

Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie 1 Fossumhagen Sameie Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 2 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Til beboerne i Kolås Boligsameie

Til beboerne i Kolås Boligsameie 1 Kolås B/S Til beboerne i Kolås Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET STANG TERRASSE

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET STANG TERRASSE VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET STANG TERRASSE Vedtatt i konstituerende sameiermøte 1984 Revidert i sameiermøte den 29 mars 2004 Revidert i sameiermøte den 22 mars 2011 Revidert i ekstraordinært sameiermøte

Detaljer