Til beboerne i Sameiet Jordal Terrasse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i Sameiet Jordal Terrasse"

Transkript

1 1 Sameiet Jordal Terrasse Til beboerne i Sameiet Jordal Terrasse Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Sameiet Jordal Terrasse Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse avholdes, onsdag 24. april 2013 kl i Kampen menighetshus, Normannsgate 55. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra Ørjan Grut-Fjerne vedtak om forbud mot utvendig verandakasse B) Søknad om utvidelse av takterrasse for seksjon 286 C) Styret har innhentet tilbud fra GET og Canal Digital på leveranse av tv og bredbåndstjenester og vil legge disse frem for sameierne under sameiermøtet. D) Forslag fra Martin Willanger Bruke Lynet som leverandør av bredbåndstjenester. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité Oslo, Styret i Sameiet Jordal Terrasse Åke Appelqvist /s/ Per Gunnar Bakke /s/ Serife Celik /s/ Ingunn O Lund /s/ Per Christian Ottesen /s/

3 3 Sameiet Jordal Terrasse ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Periode Leder Åke Appelqvist Jordal Terrasse Styremedlem Per Gunnar Bakke Jordal Terrasse Styremedlem Serife Celik Jordal Terrasse Styremedlem Eirik R. Mills utgått av styret i Lindemans gate 3 B Styremedlem Styremedlem Per Christian Ottesen Ingunn O. Lund Jordal Terrasse Jordal Terrasse Varamedlem Wenche Bøe Jordal Terrasse Valgkomiteen Gunnveig Toft Bjørndal Jordal Terrasse Dagfinn Lund Jordal Terrasse Pål Sørvær Jordal Terrasse Eirik R. Mills søkte sin avskjed fra styret høsten 2012, Ingunn O. Lund som var varamedlem tok hans plass i styret for styreperioden Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 315 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 1 Gamle Oslo i Oslo kommune og har adresse: Jordal Terrasse 2-14 Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har en ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er Ernst & Young AS.

4 4 Sameiet Jordal Terrasse Styrets arbeid Styreleder har ordet Det har vært et spennende år som styreleder. Jeg personlig har møtt mange folk i sameiet. Min opplevelse er at vi har hatt respekt for hverandre for hvordan vi kan løse de utfordringer vi har på matlukt, stopp i heiser osv. Men man lurer i blant om styreleder i visse tilfeller skal være tilgjengelig som leder døgnet rundt, men det er kanskje en del av lederoppgaven. Fra mitt ståsted har jeg fått i gang mye i sameiet, med drift- og vedlikeholdsplaner som jeg kommer tilbake til i årsberetningen. Drift og vedlikeholdsplanen Styret besluttet i 2012 at vi skulle ha en drift og vedlikeholdsplan. Hensikten med det var at vi skulle arbeide mer systematisk og planen følges daglig av vaktmester og styret. I driftsplanen har også beboerne et ansvar og styret kommer til å sende ut informasjon om dette når det er aktuelt. Vedlikeholdsplanen er tatt fram, men det er ikke tatt med fellesgangene og balkongene. Dette arbeidet setter vi i gang i Planen viser at vi i dag har et etterslep på ca. 6 millioner kroner. Styret har foreslått at vi tar etterslepet over flere år (2-4 år) Dette fordi vi ikke skal ta opp noe lån. Det planlegges at vi i 2013 bruker ca. 2,5 millioner kroner for å bytte ut calling-anlegget, varmepumper og rensing av ventilasjonsanlegget. Det er viktig at man har en oppdatert vedlikeholdsplan så man ved hvilke kostnader sameiet får i framtiden. Branntetning I 2012 har sameiet gjennomført branntetning, dvs. tetning av sprekker i kjelleren, garasjen og boder. Dette har vi selvfølgelig gjort på grunn av at en brann ikke skal spre seg. Internkontroll Styret har gjennom året fått mye klager på røyk- og matlukt fra andres leiligheter. Styret har tatt dette alvorlig og gjennomført personlige internkontroller. Vi har også oppdaget flere brudd på dette. Spesielt på ventilasjon og kjøkkenvifter. I den sammenhengen har vi tatt inn profesjonell hjelp for å se på hele ventilasjonsanlegget fordi det kan være en ubalanse i ventilasjonsanlegget. Men det ligger et stort ansvar også hos beboerne å sette seg inn i hvilke regler som gjelder. Når man bytter et kjøkken må man være observant og sørge for at man ikke tetter ventilasjonsanlegget i kjøkkenet. Det sammen gjelder bytte av kjøkken vifte, denne skal ikke ha motor. Vi har også satt av kr for rensing av ventilasjonsanlegget i sameiet. Styremøter Styret har i løpet av 2012 gjennomført 13 ordinære styremøter, i tillegg har vi hatt møter med leverandører og tilbydere av tjenester. I løpet av 2012 har styret behandlet 21 innmeldte saker fra seksjonseierne. Forsikringsaker Styret har i løpet av 2012 mottatt 5 forsikringssaker.

5 5 Sameiet Jordal Terrasse Brannsikring Etter noe turbulens i startfasen, ble da brannslange og røykvarslere installert hos de aller fleste av våre beboere på forsommeren. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at de fleste syntes dette var et godt tiltak, som mange skrev, og at de nå følte seg mye tryggere når de nå visste at også naboene hadde godkjent brannsikringsutstyr. Vannskader Vi i styret gikk også ut med en oppfordring om å trekke rør i rør, spesielt i vannrørene som ligger i betongen fra stoppekran til kjøkken. Dette med bakgrunn i at egenandelen på forsikringen var blitt så høy. Samtidig fikk vi til en god avtale med rørlegger på installering av rør. Mange har fulgt denne oppfordringen, og det viser seg i ettertid at vi har hatt langt mindre vannskader enn tidligere. Renhold Generelt bra vedlikehold i perioden, det har ikke kommet inn klager på renhold fra beboerne i Belegg på gulv og trapper begynner å bli så slitt at det er vanskelig å gjøre en fullstendig god jobb. Styret har gjennomført fortløpende kontroll av renholdsarbeidet og gitt tilbakemeldinger ved ufullstendig arbeid. Vinduspuss av høyblokker ble ikke utført i 2012 pga dårlig økonomi, styret vurderer å utføre vinduspuss av høyblokker i løpet av Vaktmester har i perioden også fjernet graffiti på sameiets arealer. Dugnad Styret har arrangert flere dugnader i På våren ryddet vi opp utearealet og stilte med grillmat og tilbehør. Styret opplevde denne dugnaden som en suksess med godt oppmøte. Vi hadde også en inne-dugnad i høst hvor det var meningen å rydde i fellesbodene og hvor beboere også kunne rydde i sine egne boder. Her opplevde vi et heller svakt oppmøte. Styret oppfordrer sameierne til å stille på dugnadene. ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2012 var til sammen kr ,- mot budsjettert kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av dugnadspenger, salg av garasjeåpnere og inntekter fra Q-park AS.

6 6 Sameiet Jordal Terrasse Kostnader Driftskostnadene i 2012 var på kr ,- mot budsjettert kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var kr ,- som var satt av til større vedlikehold i 2012, det har ikke blitt kostnadsført noe da større rehabiliteringsprosjekter ikke blir igangsatt før Drift/vedlikehold av garasjeanlegg har også et avvik iht. budsjett på kr ,- grunnet tetting av sprekker i garasjeanlegg til kr ,50, samt service på garasjeport til ca kr ,- Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til Konsulent og Forvalt.tjen. skyldes kostnader til OBOS prosjekt ifm tilstandsrapport og vedlikeholdsplan for sameiet Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Feieravgiften øker med 50 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2013 har økt med kr ,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Lån Sameiet har ingen lån.

7 7 Sameiet Jordal Terrasse Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på 5 % økning av felleskostnadene fra I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Sameiet Jordal Terrasse Åke Appelqvist /s/ Per Gunnar Bakke /s/ Serife Celik /s/ Ingunn O Lund /s/ Per Christian Ottesen /s/ REVISJONSBERETNING DELES UT PÅ ÅRSMØTET

8 8 Sameiet Jordal Terrasse RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Garasjer Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

9 9 Sameiet Jordal Terrasse BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER 5 5 OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlige myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR SAMEIET JORDAL TERRASSE ÅKE APPELQVIST /s/ PER GUNNAR BAKKE /s/ SERIFE CELIK /s/ INGUNN O LUND /s/ PER CHRISTIAN OTTESEN /s/

10 10 Sameiet Jordal Terrasse NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Ekstra kjellerbod Tomteleie Invoicing Fee Lagerlokale TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Invoicing Fee SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Salg av nøkler Dugnad Fakturaomkostninger fra Salg av garasjeåpnere Opprydning reskontro 302 Q-Park AS SUM ANDRE INNTEKTER

11 11 Sameiet Jordal Terrasse NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Yrkesskadeforsikring Arbeidsklær Refusjoner fra andre selskaper SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning og gaver for kr jfr. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS OBOS Prosjekt AS OBOS Eiendomsforvaltning AS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold garasjeanlegg Drift/vedlikehold søppelforbr.anlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

12 12 Sameiet Jordal Terrasse NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 GARASJEREGNSKAP 2012 Regnsk '12 Budsj. '12 Inntekter Utgifter Leie av garasjeplass Andel vaktmesterkostnad Strøm Forsikring Øvrig vedlikehold Sum utgifter Resultat Underskudd 2012 er belastet garasjeregnskapet under egenkapital NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper -400 Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -73 Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv Forsikringer, avgifter biler -455 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

13 13 Sameiet Jordal Terrasse NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Overtrekksrente -110 Andre rentekostnader -540 SUM FINANSKOSTNADER -650 NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Dørcalling anlegg Kostpris Avskrevet tidligere Feie/sugemaskin Tilgang Avskrevet tidligere Parkeringsanlegg Kostpris Avskrevet tidligere Varmepumpe Kostpris Avskrevet tidligere Videoutstyr Kostpris Tilgang Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 5 NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Q-Park AS Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2013) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2013, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i

14 14 Sameiet Jordal Terrasse NOTE: 16 EGENKAPITAL Garasje- Fri Sum regnskap egenkapital egenkapital Pr Årets resultat Pr NOTE: 17 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 18 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrek k Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 19 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Heimdalsgata Eiendom AS Q-Park AS SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

15 15 Sameiet Jordal Terrasse Forslag til sameiermøtet A) Forslag fra Ørjan Grut-Fjerne vedtak om forbud mot utvendig verandakasse Etter å ha leid leilighet på J.T. i 11 år, har jeg kjøpt leiligheten, og kan komme med forslag Hver vår planter jeg, og mange andre planter i verandakassene våre. Da jeg flyttet inn for 11 år siden satte jeg opp 2 verandakasser hengende utenfor verandaen, og syntes selv dette så bra ut. 2 dager etter kom en representant fra styret og krevde at jeg umiddelbart satte kassene på innsiden av verandaen. Argumentet var: De kan jo løsne og dette i hodet på noen. Trodde først dette var en spøk men nei, madammen fra styret var meget bestemt. Har konsekvent sett etter på Kampen, Vålerenga, Jordal osv. Og det er bare Jordal Terrasse som praktiserer denne regelen. Sitter i rullestol så disse kassene hindrer mye av min bevegelsesfrihet på verandaen. Og det er jo som kjent en god del rullestolbrukere på J.T. En annen ting er vanning. Når jeg vanner kassene drypper vann m/jord ned på naboens terrasse, på samme måte som jeg får vann/jord fra naboen over. Med utvendig kasser elimineres problemet. Forslag: Vedtak om forbud mot utvendig verandakasse oppheves. Eventuelt påby slangeklemmer av metall til kassefeste, det er da fysisk umulig for noen kasser å "dette i hodet på forbipasserende." Det vil også friske opp gården sommerstid betraktelig. mvh Ørjan Grut leil:300 Jordal Terrasse Styrets innstilling til saken Styret forslag til vedtak er at seksjonseier får en spesiell dispensasjon til å ha utvendige verandakasser pga. funksjonsnedsettelse.

16 B) Søknad om utvidelse av takterrasse for seksjon Sameiet Jordal Terrasse

17 17 Sameiet Jordal Terrasse Styrets innstilling til saken: Styrets innstilling til saken er at eier av seksjon 286 får bruksrett til takarealet som tilstøter seksjonens takterrasse, under forutsetning av at det ikke foreligger endringer av fasaden (innglassing) og at bruksretten registreres i vedtektene

18 18 Sameiet Jordal Terrasse Bruksretten av tilleggsarealet registreres i sameiets vedtekter under 2 Organisering av sameiet og råderett, som avsnitt 8. Teksten vil lyde som følger: Seksjon 286 i Jordal Terrasse 12 har midlertidig enerett til den delen av taket som er en del av sameiets fellesareal, som tilstøter takterrassen til seksjon 286. Seksjon 286 overtar alle kostnadene for evt. oppgradering av takarealet samt alt fremtidig vedlikehold av arealet. Ved et evt eierskifte overtar ny seksjonseier ansvaret for arealet på lik linje med nåværende eier. C) Styret har innhentet tilbud fra GET og Canal Digital på leveranse av tv og bredbåndstjenester og vil legge disse frem for sameierne under sameiermøtet. Vedlagt ligger tilbudene fra Get og Canal Digital Styrets innstilling til saken: Styrets innstilling er at sameiet velger GET som leverandør av tv og bredbåndstjenester. Grunnen til dette er at GET leverer et bedre tilbud på tv-tjenester, kostnaden pr måned iht. GETs forslag er kr 279,- pr måned mot Canal Digitals kr 303,- pr måned. Hastigheten på bredbånd er 1/2 mot Canal digitals forslag på 2/2, dette kan den enkelte seksjonseier selv oppdatere til høyere hastighet hvis det ønskelig. I tillegg er det kommet inn flere klager fra seksjonseiere vedr. Canal digital og styret anbefaler derfor at sameiet bytter leverandør. Tilbud på kollektive leveranser av tjenester mellom Get AS og Sameiet Jordal Terrasse.

19 19 Sameiet Jordal Terrasse Om Get Get er Norges ledende digital-tv og bredbåndsleverandør. Kundene våre er private husstander som kjøper gode opplevelser for å kommunisere og la seg underholde. Get sine kunder har i dag Norges største utvalg av digital-tv kanaler (over 130), en av landets raskeste bredbåndshastigheter (inntil 200 Mbps), - og kundene får bredbåndstelefoni med kvalitetsgaranti. Gjennom en tilknytning til Get får du tilgang til markedets mest komplette tjenestetilbud. En leverandør, en kabel. Enklere blir det ikke! Nettet vårt har en såkalt HFC (Hybrid-Fiber-Coax) struktur, og dermed en enorm kapasitet. Dette, sammen med vår fremtidsrettede teknologi, gjør oss meget godt posisjonert til å være en innovatør også i morgendagens digitale hverdag. Get har nett i tilnærmet hele Norge, enten eget eller via partnere. Hvem er vi? Get har mer enn 40 års erfaring: 1969 Janco Kabel TV blir etablert 1999 Janco blir til UPC 2006 UPC blir til Get. Get har i dag eiere som gir trygghet for videre satsning (Quadragle, Goldman Sachs og Candover). Get har et ungt, dynamisk og godt arbeids- og fagmiljø, med høyt motiverte og dyktige medarbeidere. Per i dag har Get i overkant av 500 ansatte. Disse jobber hver dag for å gi kundene den gode opplevelsen. Verdiene vi jobber etter gjenspeiler dette: offensiv, solid og imøtekommende. Vårt mål er å gi hver enkelt kunde en opplevelse av hverdagsmagi! Vi vektlegger brukeropplevelse og de beste produktene, noe tester gjenspeiler. Get har vunnet tilnærmet alle tester hvor våre dekodere har blitt testet! Det er daglig over en million nordmenn som ser på TV fra Get.

20 20 Sameiet Jordal Terrasse Om Get Digital-tv Digital-tv - mer, bedre og enklere med digital dekoder! - Bedre bilder og bedre lyd. - Dolby 5.1 for de med hjemmekinoanlegg. - De mest kjente og populære tv-kanalene, samt nisjekanaler for å ivareta alle behov. - Norske FM Radiokanaler og 40 reklamefrie musikkanaler. - Elektronisk programguide. - Foreldrekontroll. Alle husstander får sin egen digitale dekoder med fjernkontroll og kanalpakken Start med 45 tv-kanaler*. Det er følger med digitale FM radiokanaler og over 40 digitale musikk radiokanaler som sendes i topp kvalitet. Det er med følgende kanaler i tilbudet* (*kan variere noe fra område til område grunnet lokaltv): Se på tv fra alle tv-uttak, også uten dekoder! Get vil fortsette å tilby analoge sendinger i lang tid fremover. Deres beboere vil med andre ord kunne se på tv uten en dekoder fra alle tv-uttak. Kun kabel-tv leverandører tilbyr denne fordelen. Ønsker en beboer digital-tv fra flere uttak kan man leie ekstra dekoder.

21 21 Sameiet Jordal Terrasse Enkelt å oppgradere En kollektiv digital-tv avtale gjør det mulig for hver enkelt husstand å velge seg tilleggskanaler og oppgradere til en dekoder med harddisk for å ta opp, pause og spole i tv-programmene (dette for egen regning og veiledende priser). Get vektlegger brukervennlighet i våre produkter og tjenester. Komplekse produkter og tjenester skal være enkelt å bruke. Eksempel er at våre fjernkontroller er oversatt med norske taster, vil du leie en film trykker du på tasten hvor det står film det blir ikke Om Get Superbredbånd Get Superbredbånd til alle husstander gir store besparelser for den enkelte beboer Get ligger best på - best ytelse for pengene innenfor flere av våre abonnement* (*ved landsdekkende søk og inkl.ekstrakostnadene - mars 2011) Vårt rimeligste abonnement for en enkeltkunde koster i dag kr 259,- per måned. En kollektiv bredbåndsavtale vil være mer lønnsomt og gi store kostnadsbesparelser for alle beboere. Med en kollektiv avtale på bredbånd får alle beboere tilgang på bredbånd. Vi leverer flere hastigheter på bredbånd i våre kollektive avtaler, fra basis med 1Mbps ned og 1Mbps opplast som passer utmerket til surfing, e-post og banktjenester til mer krevende bruk med hele 30Mbps ned og 5Mbps opplast. Ønsker noen beboere raskere bredbåndshastighet bestilles dette individuelt til sterkt reduserte priser når det foreligger en fellesavtale for boligsammenslutningen. Den enkelte beboer kan bestille superbredbånd med hele 200 Mbps nedlasting om ønskelig (noen geografiske begrensninger kan forekomme på de høyeste hastighetene). Bredbåndsmodem leverer vi dere kostnadsfritt i tillegg til fri support, e-postadresse og mulighet for egen hjemmeside. Man kan også bestille en trådløs router fra D-link som er ferdig satt opp for Get bredbånd. Sikkerhet Get er opptatt av problemfri og trygg bredbåndsbruk og tilbyr alle våre bredbåndskunder Norman Sikkerhetspakke - helt kostnadsfritt. Sikkerhetspakken har en verdi på ca kr. 550,- Norman Security Suite gir deg total beskyttelse mot trusler på nettet. Norman Security Suite er et sett av sikkerhetsprogrammer som beskytter din og familiens PC enten du benytter din nettbank, chatteprogrammer, e-post, spill eller bare surfer på Internett. Sikkerhetspakken er enkel og rask å installere, enkel å bruke, samtidig som den ikke tar opp for mye ressurser. Pakken inneholder antivirus og antispyware, samt personlig brannmur Programvaren er blitt testet av PC World og VG i konkurranse med andre kjente sikkerhetsleverandører og ble der kåret til best i test! Les mer om vår sikkerhetspakke på

22 22 Sameiet Jordal Terrasse Om Get Telefoni Get telefoni - mye å spare for alle beboere Get har gode tilbud på triple play (DTV, Bredbånd OG telefoni) i kollektive avtaler med store besparelser for alle. Om man ikke velger triple play kollektivt kan selvsagt den enkelte beboer bestille Get telefoni individuelt! Her har Get flere abonnement å velge mellom, velger man for eksempel Zero har man ingen faste utgifter annet enn etablering, man betaler kun for det man ringer, eller velg Freetime og ring kostnadsfritt til alle fasttelefoner i Norge. Med Get telefoni får man en lav fast månedspris og rimelige samtalepriser. Da blir telefonregningen hyggeligere! Og linjen er ikke belemret med noen av ulempene annen IP telefoni kan ha som støy på linjen. Get telefoni er stabil og pålitelig. Det er ganske enkelt fordi vi har satt av plass for både samtaler og surfing på Internett i vår kabel. Den enkelte beboer kan beholde sitt gamle telefonnummer eller få et nytt av oss. Trenger du en telefonsvarer, har behov for samtale venter eller viderekobling, da ligger det klart til bruk når du har installert Get telefoni. Å installere Get telefoni tar noen minutter. Du får en gjør-det-selv pakke med alt du trenger, eller du kan bestille en montør hvis det passer best. Du trenger heller ikke vente så lenge med å ta din første samtale. Summetonen kan du få dagen etter at du har bestilt. Uavhengig av bredbåndsforbindelse Get telefoni kan du få uavhengig av hvilken bredbåndsleverandør du har. Du trenger heller ikke bredbånd for å få Get telefoni med unntak av Zero produktet. Les mer om våre telefoniprodukter på Andre tjenester fra Get Get har mange spennende tjenester som kan gjøre hverdagen litt bedre. Get filmleie en god nyhet for alle som har en Get HD-dekoder Lei film med fjernkontrollen! Get har avtale med flere selskaper og har de fleste nyheter og aktuelle filmer. Per nå er det over 4000 titler i alle kategorier. Fri tilgang til filmen du leier i 24 timer og ingen overtidsleie! Fjernstyring av dekoder Som Get-kunde kan du styre opptakene rett fra PC en eller mobilen. Det eneste du trenger er en Get box (PVR/HD-PVR) (bestilles av den enkelte beboer). På mobilen får du en brukervennlig oversikt for det kommende døgnet. Her kan du sortere etter kanalkategori, eller vise programmene for en enkelt kanal. For hvert program har du

23 23 Sameiet Jordal Terrasse en ta opp-knapp. Enkelt og greit. Og for at du skal være sikker på at alt er i orden, mottar du en kvittering på mobilen når et program er satt på opptak. Tjenesten fungerer på med alle de ledende mobiloperativsystemene som iphone, Symbian, Windows og Android. Fjernstyrt opptak fra mobil er gratis, men du må selv dekke eventuell kostnad for datatrafikk belastet av mobiloperatøren. På Min side kan du den enkelte beboer se og endre på - produkter/tjenester (kanaler m.m.) - Endre brukernavn/passord - Melde flytting - Lese E-post (trenger kun tilgang til internett) - Laste ned sikkerhetspakke - Fjernstyre opptak - Se faktura - Og mye mer! Portal For de som har HDi eller HD-PVR vil man via TV grensesnittet kunne se lokalt vær, få tilgang til utvalgte internettsider, lese mail og annen informasjon. Borettslagsportal Det enkelte borettslag vil på en enkel måte kunne distribuere informasjon til alle beboere hvor det kommer opp en påminnelse når man skrur på TVen om at det ligger ny e-post å venter. Det kan ligge direkte e-post til den enkelte beboer eller fellesmapper med informasjon om dugnad, oppussing, vaktmestertjenester m.m. Les mer om Get sine mange muligheter på Support Som kollektiv kunde hos Get har styret egen support med dedikerte personer som håndterer alt av henvendelser fra styre/ledelsen. Denne supporten er betjent av meget kompetent personell som kjenner avtalene og omliggende support større kunder forventer. Det er eget supportnummer for styre/ledelse: og mail adresse: I tillegg sendes det ut styrebrev ca 4 ganger i året med nyttig informasjon om forhold rundt samarbeidet mellom Get og dere. For den enkelte kunde har vi også en support avdeling som betjenes av kompetent personell 365 dager i året. Get Kundesenter: Fra utlandet: Åpningstider supportspørsmål: Mandag - Fredag 09:00-22:00 Lørdag - Søndag 12:00-20:00 Åpningstider fakturaspørsmål Mandag - Fredag 09:00-17:00 Lørdag - Søndag: Stengt

24 24 Sameiet Jordal Terrasse PC support Vi tilbyr også generell PC support via vår samarbeidspartner InfoCare som kan hjelpe med alle typer problemer vedr. PC, Windows, Internett, E-post, Skrivere, Trådløse nettverk, virus og sikkerhet. Kontaktopplysninger InfoCare: Supporttelefon: (pris: kr. 26,00 pr. minutt) Åpningstider: Mandag - Fredag 8:00-22:00 Lørdag - Søndag 10:00-20:00 Hvordan vi leverer Get er opptatt av at levering og bruken skal være enkelt for borettslaget og den enkelte beboer. Etter avtale inngåelse vil vi be om beboerliste. Vi avtaler sammen med styret når man ønsker kollektiv levering. Get stiller da med et team som enten leverer hos den enkelte beboer eller i et samlingshus hvor beboere kommer og henter produktene man har bestilt. Da er det også mulig for den enkelte beboer å oppgradere om de ønsker. Med hvert produkt fra Get ligger det med en enkel forklaring på hvordan man skal installere produktene. Vi kan vi også stille med personell etter utlevering for å hjelpe de som ønsker dette. Tilbud Vi har etter vår dialog satt opp tilbudet i henhold til vår forståelse av hva dere ønsker/har behov for. Get har gleden av å tilby dere følgende: Produkt/tjeneste med følgende spesifikasjoner: Digital TV abonnement - 38 Digitale kanaler - 7 HD kanaler - 40 Radiokanaler - 2 valgfrie kanaler (hver enkelt beboer velger) - HDPVR dekoder m/innebygget modem - Filmleie Bredbånd kollektivt: - 1 Mbps opp og 2 Mbps nedlast

25 25 Sameiet Jordal Terrasse - Norman Sikkerhetspakke - E-post adresse - Hjemmesideområde - Get Safe Pris pr. beboer pr. mnd kr.: 279,- inkl. mva (inkl. kortavgift) Veiledende pris uten kollektiv avtale er kr.: 786,- inkl. mva Dersom det tas en avgjørelse innen vil Get trekke fra 6 mnd DTV Start og 6 mnd bredbånd 2/1, fordeler man reduksjonen over hele avtaleperioden vil reel månedspris være kun 251 kroner pr husstand. Dersom dere ønsker en enklere og rimeligere dekoder kan vi tilby vår nye HD Mikro, prisen vil da reduseres med 40 kroner pr mnd. Forutsetninger for kollektiv avtale - For en kollektiv avtale kreves det at alle husstander tilknyttes - Tilbudet har en gyldighet på 4 måneder - Styret er behjelpelig med navn- og adresselister til alle beboere - At det tegnes en kollektiv avtale med 60 mnd varighet - Nødvendig oppgradering av kabel-tv nettet. Vår underentreprenør har priset denne jobben til kroner pr husstand, men vi tilbyr denne kostnadsfritt for boligsammenslutningen. - Nødvendige tillatelser i henhold til våre planlagte traseer. Ta gjerne kontakt om det er uklare momenter i tilbudet eller områder som ønskes utdypet. Jeg vil også følge dere opp. OSLO, 06. desember 2012 Med vennlig hilsen For Get AS, Oslo (sign) Tommy Pedersen Salgssjef Telefon dir.: Mobil: E-post:

26 26 Sameiet Jordal Terrasse TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS JORDAL TERRASSE SAMEIE 21. januar 2013 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag, signalleveranse, nettleie, service og vedlikehold. Leveranse av tv-signaler som inkluderer Grunnpakken, digital TV og radiosignaler HD dekoder samt bredbåndsleveranse (kollektiv Komplett MINI avtale) Individuell valgmulighet for telefonleveranse. (bredbåndstelefoni) Individuell valgmulighet vedrørende frittstående tilleggs dekoder eller IDTV hvor dekoder er innebygget i tv-en. VEDLEGG: TJENESTEBESKRIVELSE o Produktark Komplett MINI o IDTV, WIMP o ADB5743 Canal Digital Kabel TV er et heleid Telenor-selskap og Norges største kabel/fiberleverandør. Canal Digital tilbyr en infrastruktur av meget høy kvalitet I tillegg til tvdistribusjon tilbyr vi et av markedets beste bredbånds-tilbud. Vi har lang erfaring med å samarbeide med utbyggere, boligbyggerlag og borettslag, Vi har også lokale kontaktpersoner i en profesjonell organisasjon og et dyktig kundeserviceapparat. Vi har gleden å gi Dere et tilbud som omfatter: SIGNALLEVERANSE OG FREMFØRING TIL GRENSESNITT Canal Digital tilbyr fremføring og bygging av fibernett fra fibernode etablert etter avtale. Fiber trekkes via kabelbroer og frem til et overleveringspunkt i boligorganisasjonens tekniske rom montert i kjeller på nybygg. Det føres fiberkabel videre fra skap/fordeler frem til elektroskap i den enkelte leilighet. Tilbudet inkluderer signalleveranse til 309 leiligheter. NYTT INTERN-NETT Canal Digital tilbyr å legge en kabel med to fibre frem til hver leilighet som termineres ved CPEi teknisk skap. Skapet besørges av utbygger etter oversendte mål. Fra skapet trekkes det både Kat5E eventuelt (Kat6E )kabel for bredbånd/ IP samt coax kabel for tv og radio i samme rør frem til dobbeltuttak på vegg hvor det både er uttak for Internett via RJ45 og kabel-tv uttak for tv og radio. Det interne nettet blir bygget i stjernestruktur. Det leveres ett komplett uttak per boenhet. Dersom den enkelte beboer ønsker flere kontakter i leiligheten kan dette utføres mot et tillegg i prisen. Fremføring av fiberkabel og bygging av internt nett samt signalleveranse Kr.0.- Prisen forutsetter 36 måneders leveranse av Grunnpakken, avtale om Komplett MINI, standard abonnementsvederlag, signalleveranse samt service og vedlikehold.

27 27 Sameiet Jordal Terrasse Kunden kan kjøpe seg fri fra bindingstiden ved å betale resterende beløp av investeringskostnaden som er kroner ,- eks. mva. Beløpet nedskrives som et serielån over 36 måneder. Avtaletiden løper fra ferdigstillelse av hvert byggetrinn. Canal Digital tilbyr med dette nytt intern-nett som beskrevet over ferdig montert med ett dobbeltuttak per leilighet. (dobbeltuttak er uttak med både RJ45 og coax), DET KOLLEKTIVE TJENESTETILBUDET FOR BEBOERNE Det tilbys en totalpakke med: Grunnpakken o Fast del med 28 tv-kanaler o 15 valgfrie kanaler i tillegg o Radiokanaler o Musikktjenesten WiMP o Filmleietjenesten Go o Ny dekoder fra ADB. Lansering Bredbånd MINI 2/2 Mbps Signalleveranse samt service og vedlikehold av anlegget HD-dekoder installert i alle leiligheter Kortavgift inkludert (299 kroner per år) Grunnpakke med Komplett MINI 263,- kroner inkludert mva per leilighet per mnd Det kan velges HDPVR dekoder til alle husstander mot et pristillegg på kroner 40 per måned per leilighet. Ønsker man ytterligere kanaler, bestilles og faktureres dette den enkelte. Eventuell prisjustering varsles skriftlig minimum 1 måned før justeringen finner sted. FORBEHOLD OG FORUTSETNINGER FOR TILBUDET Tilbudet forutsetter at det sørges for fri adgang til tekniske rom i forbindelse med installasjonen, og at det er lagt 20 mm tomrørs anlegg fra teknisk rom og til skap i leilighet samt røranlegg til spredepunkt(er) i den enkelte leilighet. Vi forutsetter videre at alle føringsveier internt på feltet vil være tilgjengelig og vederlagsfrie for oss samt at det settes opp skap i hver husstand for vår CPE (hussentral). 220V må være tilgjengelige ved grensesnittet og i hver husstand ved CPE. Ethernet switcher som monteres og installeres er Canal Digitals eiendom. Det tas forbehold om tillatelse til fremføring av signaler. Tilbudet forutsetter leveranse og felles faktura til de ulike sameiene,( totalt 309 leiligheter) for Grunnpakke med komplett Mini i 36 mnd. Forbehold om endringer i konseptet i utbyggingstiden. Tilbudets varighet: 30 dager fra tilbudsdato Avtaletiden på 36 måneder løper fra ferdigstillelse av hvert byggetrinn. Leveringstid avtales ved kontraktsinngåelse. Endringer i Grunnpakken kan forekomme.

28 28 Sameiet Jordal Terrasse Vi håper tilbudet er av interesse, og vi ser frem til en snarlig tilbakemelding. Ta gjerne kontakt med undertegnede på telefon dersom det ønskes ytterligere informasjon. Med vennlig hilsen For Canal Digital Kabel TV AS Joakim Senstad Key Account Manager D) Forslag fra Martin Willanger Bruke Lynet som leverandør av bredbåndstjenester. Styrets innstilling til saken: Styret mener at forslagstillers ønsker dekkes av tilbudet som styret har mottatt fra Get og Canal Digital og foreslår at forslaget trekkes på grunnlag av dette.

29 29 Sameiet Jordal Terrasse

30 30 Sameiet Jordal Terrasse

31 31 Sameiet Jordal Terrasse

32 32 Sameiet Jordal Terrasse Orientering om sameiets drift. Vaktmestertjeneste Vaktmester Hans Jakob Strandbråten ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmester kan kontaktes på telefon eller e-post: Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid. Parkering Parkeringsplasser kan leies gjennom Eiendomssanering Prosjekt, tlf Nøkler/skilt Nøkler kan bestilles hos vaktmester. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos vaktmester. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i TRYG FORSIKRING med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å se til at det finnes godkjent brannsikringsutstyr herunder kontrollere og følge opp avvik. Seksjonseier er ansvarlig for å skaffe, montere samt sikre utstyrets funksjon. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i sameiets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

33 33 Sameiet Jordal Terrasse Telefoni / bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Canal Digital er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagets fellesanlegg. Energiregnskap Formålet med et energiregnskap er å gi styret en oversikt over sameiets energiforbruk, fordelt på romoppvarming, varmtvann, belysning, fellesvaskeri og lignende. Energiregnskapet gir sameiet en mulighet til å følge forbruksutviklingen over tid, noe som gjør det mulig å sammenligne forbruket i sameiet med tilsvarende boligselskaper. Dette gir styret et godt beslutningsgrunnlag ved vurdering av tiltak som kan føre til økonomiske besparelser på sikt. Energiregnskap ligger vedlagt. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering Oppgradering av inngangspartier Det er montert nye postkasser. Det er også nye inngangsdører og fronter i høyblokkene og oppgangene planlegges malt opp Rehabilitering av tak. Det legges nytt takdekke på alle tak. Nortekk AS er entreprenør og OPAS er prosjektleder Utskifting av låssystem 2006 Avtale med Canal Digital om bredbånd Alle innvendige oppganger malt Alle utvendige fasader og verandaer malt Ventilasjonskanaler renset

34 Energiregnskap 2012 Sameiet Jordal Terrasse Det graddagskorrigerte energiforbruket i Sameiet Jordal Terrasse var i 2012 på kwh, tilsvarende et spesifikt forbruk på 163 kwh/m². Det totale energiforbruket viser en svakt økende tendens for de siste fire årene. En sammenligning av energiforbruket i de ulike byggene i sameiet viser at Jordal terrasse 2-6 og er registrert med ca samme energiforbruk målt i KWh/m², mens Jordal Terrasse 8 er registrert med en del lavere forbruk. Årsaken til dette kan være at målere for fellesforbruk er registrert på et enkeltbygg, men i realiteten måler deler av forbruk på et annet bygg. Utslippet av klimagassen CO2 relatert til energiforbruket var i 2012 på 1233 tonn. Fellesforbruket av energi var på kwh. Forbruket til varmtvann var på kWh. Dette var det laveste registrerte på de siste fire årene. Det lave forbruket tyder på at varmepumpene fungerer som de skal. Forbruket til gårdsanlegget var i 2012 på kwh. Sammenlignet med andre sammenlignbare boligsameier er totalforbruket av energi normalt, mens forbruket til varmtvann er lavere enn normalt. Forbruksutvikling Formål Privat [kwh] Husholdning Oppvarming Felles [kwh] Gårdsanlegg Varmtvann Totalforbruk Side 1 av 7

35 Sammenligning av bygg: Sameiet Jordal Terrasse Formål Privat [kwh/m²] Husholdning Oppvarming Felles [kwh/m²] Gårdsanlegg Varmtvann Totalforbruk L Jordal Terrasse Jordal Terrasse 2-6 Jordal Terrasse 8 Side 2 av 7

36 Utvikling av klimagassutslipp (CO2): Sameiet Jordal Terrasse Energibærer Tonn CO2 Strøm Total Side 3 av 7

37 Fellesforbruk fordelt på energibærer Energibærer Strøm [kwh] Gårdsanlegg Varmtvann Totalforbruk Side 4 av 7

38 Boligblokk nyere enn 1987 med felles varmtvann Formål Privat Husholdning Oppvarming Felles Husholdning 29 Varmtvann Gårdsanlegg Oppvarming 88 Totalforbruk Holmboesgate 4-6 sameie Nydalen kvarter Boligsameie Sameiet Jordal Terrasse Tøyenbekken 1-3 BS Vogts gate 10 og 28 Side 5 av 7

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Plogveien Borettslag!

Til beboerne i Plogveien Borettslag! 1 Plogveien Borettslag Til beboerne i Plogveien Borettslag! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 -

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800 - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Kjære beboer! Oslo, 12. mars 2013 Vi ønsker deg velkommen til ordinært Sameiermøte. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer