Asker kirke, Asker kommune i Akershus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asker kirke, Asker kommune i Akershus"

Transkript

1 Asker kirke, Asker kommune i Akershus Bevaring av kirkens barokke inventar Mille Stein NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning

2 NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir følgende faste publikasjoner: NINA Fagrapport NIKU Fagrapport Her publiseres resultater av NINAs og NIKUs eget forskningsarbeid, problemoversikter, kartlegging av kunnskapsnivået innen et emne, og litteraturstudier. Rapporter utgis også som et alternativ eller et supplement til internasjonal publisering, der tidsaspekt, materialets art, målgruppe m.m. gjør dette nødvendig. Opplag: Normalt Stein, M Asker kirke, Asker kommune i Akershus. Bevaring av kirkens barokke inventar. - NIKU Oppdragsmelding 100: 1-16 Oslo, november 2000 ISSN ISBN Rettighetshaver : NINA NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse NINA Oppdragsmelding NIKU Oppdragsmelding Dette er det minimum av rapportering som NINA og NIKU gir til oppdragsgiver etter fullført forsknings- eller utredningsprosjekt. I tillegg til de emner som dekkes av fagrapportene, vil oppdragsmeldingene også omfatte befaringsrapporter, seminar- og konferanseforedrag, årsrapporter fra overvåkningsprogrammer, o.a. Opplaget er begrenset. (Normalt ) NINA NIKU Project-Report Serien presenter resultater fra begge instituttenes prosjekter når resultatene må gjøres tilgjengelige på engelsk. Serien omfatter original egenforskning, litteraturstudier, analyser av spesielle problem eller tema, etc. Opplaget varierer avhengig av behov og målgruppe. Temahefter Disse behandler spesielle tema og utarbeides etter behov bl.a. for å informere om viktige problemstillinger i samfunnet. Målgruppen er "allmenheten" eller særskilte grupper, f.eks. landbruket, fylkesmennenes miljøvernavdelinger, turist- og friluftlivskretser o.l. De gis derfor en mer populærfaglig form og med mer bruk av illustrasjoner enn ovennevnte publikasjoner. Opplag: Varierer Fakta-ark Hensikten med disse er å gjøre de viktigste resultatene av NINA og NIKUs faglige virksomhet, og som er publisert andre steder, tilgjengelig for et større publikum (presse, ideelle organisasjoner, naturforvaltningen på ulike nivåer, politikere og interesserte enkeltpersoner). Opplag: I tillegg publiserer NINA og NIKU-ansatte sine forskningsresultater i internasjonale vitenskapelige journaler, gjennom populærfaglige tidsskrifter og aviser. Illustrasjon på tittelbladet: Figur 1: Asker kirkes prekestol er fra ca Detalj fra prekestoloppgangen. Foto Mille Stein, februar Redaksjon: Grete Gundhus Grafisk produksjon: Elisabeth Mølbach Tegnekontoret NINA NIKU Opplag: 150 Sats: NINA NIKU Kopiering: Kopisentralen AS, Fredrikstad Trykt på miljøpapir Kontaktadresse: NIKU Dronningensgt. 13, Postboks 736 Sentrum N-0105 Oslo Tlf.: Faks: Tilgjengelighet: Åpen Oppdragsgiver: Riksantikvaren Prosjekt nr.: Ansvarlig signatur: 2

3 Referat Stein, M Asker kirke, Asker kommune i Akershus. Bevaring av kirkens barokke inventar. - NIKU Oppdragsmelding 100: 1-16 Altertavle, døpefont og prekestol utgjør det barokke inventar i Asker kirke. Dette ble undersøkt for å kartlegge konserveringstilstanden og for å utarbeide behandlingsforslag. Inventaret er støvete, skittent og flere steder er det avskallinger og løs maling. Gjenstandene bør derfor konserveres. Det er utarbeidet flere alternativ til behandling og til formidling av konserveringen og de resultater en kunsthistorisk og teknisk undersøkelse av inventaret vil gi. Emneord: Asker - Altertavle - Akantus - Akershus - Barokk - Billedhugger - Døpefont - Forgylling - Kompetansekrav - Maleteknikk - Oslo domkirke - Prekestol - Schram, Johan Jørgen - Sivertsen, Lars - Konservering - Restaurering tallet. Forord Oppdragsgiver: Riksantikvaren Prosjektnavn: Vurdering av rensing av det barokke inventaret i Asker kirke (A 47) Prosjektnummer: Prosjektleder: Mille Stein Tidsrom: Befaring til kirken i februar Rapport avsluttet mars samme år Til stede vedbefaring: Kirketjener Dagfin Sæther og Kirkesjef Jan Duvedal Middelalderkirken i Asker fikk nytt inventar (altertavle, døpefont og prekestol) på begynnelsen av 1700-tallet. Inventaret er skåret i tre, forgylt og bemalt. Altertavlens skulptur, døpefonten, døpefontshimlingen og prekestolen tilskrives Christianiamesteren billedhuggeren Lars Sivertsen, som også arbeidet med altertavlen i Oslo domkirke. Akantusvingene på altertavlen tilskrives billedhuggeren Johan Jørgen Schram. Hvem som har utført polykromeringen er ikke kjent. Asker kirke brant i Det meste av barokkinventaret ble reddet, men altertavlens corpus ble totalskadet. Etter brannen ble inventaret ikke brakt tilbake til kirken, men oppbevart på et ukjent sted inntil det i 1903 er å finne på Norsk Folkemuseum, hvor altertavlens corpus ble rekonstruert. I 1930 ble barokkinventaret tilbakeført Asker kirke. Inventarets historie minner på mange måter om skjebnen til det barokke inventaret i Oslo Domkirke. Altertavlen, døpefonten og prekestolen fra denne kirken, datert til ca 1700, ble umoderne og lagt på kirkeloftet på midten av 1800-tallet. Det ble «gjennoppdaget» på loftet i Brannvakten ved Kirkeristen, og restaurert for å stilles ut på Norsk Folkemuseums store kulturhistoriske utstilling i Disse to barokkinventarene har med andre ord vært samtidig utstilt på Norsk Folkemuseum. Det er nå gått 70 år siden Asker fikk tilbake sitt inventar. Det trenger absolutt å konserveres for å sikres for ettertiden. Det bør også restaureres slik at fortidens praktutsmykning av kirken skal komme til sin rett. Inventarets plass i norsk kunsthistorie bør belyses ved nye arkivstudier og ved materialtekniske og maletekniske analyser av inventaret.denne rapporten foreslår ulike alternativ for behandling av inventardelene. 3

4 Innhold Referat Forord Det barokke inventaret i Asker kirke Altertavlen Døpefonten og døpefonthimlingen Døpefonten Døpefonthimlingen Prekestolen og prekestolhimlingen Prekestolen Prekestolhimlingen med seks 1700-talls engler De seks englene på prekestolhimlingen Bevaringstiltak Litteratur og noter Det barokke inventaret i Asker kirke Historikk Middelalderkirken i Asker fikk nytt inventar (altertavle, døpefont og prekestol) på begynnelsen av 1700-tallet. Inventaret var gaver fra soknepresten og hans hustru, samt fra privatpersoner i menigheten. Inventaret er skåret i tre, grundert, forgylt og bemalt. Hvorvidt stafferingen ble utført samtidig med at inventaret kom på plass i kirken, vet vi ikke. Men av negative malingspor på prekestolen vet vi i et hvert fall at stafferingen av prekestolen først ble utført etter at den var montert i kirken. Arkivalia forteller om disse gaver. I kirkens kapellbok er det en innførsel fra 1737: «Ascher kirke Den skiøne Nye Alter Tavle Maalet og forgylt bekostet af Almuen i Ascher Sogen og daværende Sogne Prest Hr Søfren Michels: En Skiøn Bildhuget og forgylt Predikestoel Bekostet og given af Madame Dorthe Sal: H. Mathise Abels En skiøn nye font marmoreret og forgylt bekostet og givet af saværeænde Sogne Præst Hr Søfren Michelsen.» Til tross for denne beskrivelsen knytter det seg en del usikkerhetsmomenter til hvordan originalpolykromien har sett ut. For det første er det usikkert om «forgylt» betyr gull eller slagmetall. Slagmetall var en billigere og mer moderne erstatning for ekte bladgull. På alle flater som i dag er forgylt/bronsert ses et gult lag som ligger oppå den hvite grunderingen. Trolig er dette en oljebunn for forgyllingen. I motsetning til barokkinventaret i Oslo domkirke ble det brukt oljeforgylling, og ikke polerforgylling, som er vanskeligere å legge og i tillegg mer kostbart. Andre steder kan det også synes som det ligger et transparent farget lag over forgyllingen. Dette kan tolkes til å være lusterteknikk, hvor maleren oppnådde metallglans ved å legge fargede lasurer over en gullbunn. Denne teknikken blir mer alminnelig utover på 1700-tallet. Men grønnfargen kan også være irret slagmetall. Døpefonten var «marmoreret» ifølge kallsboken. Marmorering må i så fall ha vært på fonteskålen og på foten engelen står på. Det er ingen synlige spor etter denne marmoreringen i dag. Spor på vingefestet på altertavlen tilsier at også altertavlen opprinnelig har vært marmorert, slik som altertavlen i domkirken var det. I 1850 ble det gjort store arbeider i kirken, og i følge innberetningen 1 ble inventaret reforgylt. Innberetningen presiserer ikke om det er slagmetall eller gull som er brukt. Samtidig ble hele kirken malt, til dels med eiketreimitasjon. Spor etter denne imitasjonsmalingen 4

5 ses fremdeles på undersiden av prekestolen, muligens også på kanten inni fonteskålen. De overmalinger som nedenfor omtales i forbindelse med barokkinventaret kan også være fra Kirken brant i Prekestolen, døpefonten og døpefonthimlingen, samt alle skulpturene, de fire vingene og de fire søylene på altertavlen ble reddet ut av den brennende kirken. Likeledes ble seks små engler (nå på prekestolhimlingen) reddet ut. Dette inventaret ble senere overført til Norsk Folkemuseum. Inventaret nevnes ikke i museets illustrerte fører av 1902, men er gjengitt i H. Fetts bok fra 1903 som omhandler museets kirkelige samling. Da var inventaret restaurert etter brannen, og det var bygget ny corpus til altertavlen. Fotografiene fra Folkemuseet 2 viser at corpus samt bakveggen for prekestolens forgylling den gang var hvitmalt, eller meget lys i fargen. Dette er noe overraskende. Barokkinventaret fra Oslo domkirke var nettopp blitt restaurert på Folkemuseet, og det hadde vært rimelig å forvente at Asker kirkes barokkinventar (altertavle og prekestol) også var blitt marmorert dersom det var Folkemuseet som sto for restaureringen. Muligens er derfor restaureringen eldre. Hvor barokkinventaret har vært i perioden er ikke undersøkt i forbindelse med dette prosjektet. Folkemuseets arkivalia inneholder muligens flere opplysninger. I 1919 ble det vedtatt i herredsstyret at barokkinventaret skulle tilbakeføres kirken fra Norsk Folkemuseum. Kirken ble ominnredet i 1930 og det barokke inventaret tilbakeført. I 1943 ble barokkinventaret fotografert for Roar Hauglid av fotograf Teigen. Da var inventaret igjen restaurert og ser ut mer elle mindre som i dag med marmorert corpus og en mørkere bunnfarge for prekestolens akantusforgyllinger. 2 Altertavlen Kunstner: Skulpturene attribuert til Lars Sivertsen 4. Akantusvingene og annen akantusprydelse attribuert til Johan Jørgen Schram 5. Datering: «Antagelig i 1721 eller 22.», akantusarbeidet omkring , eller Teknikk: Oljemaling, forgylling på tre. Mål: Ca 550 x 400 cm (ikke nøyaktig målt). Donator: Sogneprest Søfren Michelsen Schumacher og Annichen Anker. Deres monogram står på predellafeltet. Alteravlen er en barokktavle i to etasjer. I første etasje er fremstilt nattverdsscenen med de tolv disiplene samlet rundt bordet sammen med Jesus. Jesus har stråleglorie og står bak bordet med hånden hevet i en velsignende gest. Foran bordet og til høyre ses Judas, som holder pengepungen - symbolet på hans svik - i sin venstre hånd. Bordet med den gullfrynsete, hvite duk er dekket med påskelammet og tallerkner med brød. På bordet står to lysestaker, og over bordet henger en lysekrone. På buen over nattverdscenen ses de to allegoriske figurene Evangeliet og Loven. I etasjen over vises Jesus på korset med Maria og Johannes på hver sin side av ham. Aller øverst ses den oppstandene Kristus kledd i lendeklede og liksvøp. I hånden holder han seiersfanen med et rødt splittflagg påmalt et hvitt kors. På hver side av Kristus er fremstilt en seiersengel med en palmegren i hånden. I 1956 ble det gjort en del utbedringer i kirken under Arnstein Arnebergs ledelse. I 1989 utførte billedskjærer Erik Fridstrøm en del mindre reparasjonsarbeider på altertavlen. I følge Riksantikvarens befaringsrapport besto dette i: «Kompletteringsarbeidet er manglende fingre på figurene, brød på tallerkenene, dessuten er ny lysekrone over nadverdsbordet laget etter kronen i altertavlen i Oslo domkirke. Malingsarbeidet av de kompletterte deler samt retusjering av innspunsing i oppsprukne figurer, er utført av Kåre Limseth. Glorien til Kristus er forgylt, før var den bronsert. Trolig eldre tilføyelse.» 3 Figur 2: Altertavlen i Asker kirke er fra begynnelsen av årene. Forbildet for altertavlen er altertavlen i Oslo domkirke, som sto ferdig montert i kirken i Foto Mille Stein, februar

6 Altertavlen er prydet med akantusvinger, to på hver side, og med fire akantusomspunne søyler. Tilstand Tilstandsbeskrivelsen baserer seg på overflateobservasjoner gjort fra stige. Stigen gikk opp til skillet mellom nattverdsscenen og korsfestelsen. Det tas derfor forbehold om at tilstanden høyere opp er annerledes enn det som er beskrevet for nedre del av tavlen. Polykromi Altertavlen er fullstendig overmalt. Von Hannos tegninger fra 1878 kan ikke brukes til å forstå hvordan altertavlen var staffert den gang. De eldste daterbare fotografiene som er brukt i forbindelse med denne befaringen, er gjengitt i H. Fetts bok fra De eldste fotografiene i Riksantikvarens arkiv er fra Folkemuseet, tatt av O. Væring. Fetts illustrasjoner og Værings fotografier viser inventaret med den samme stafferingen. Altertavlen var den gang lys (hvit?), ikke marmorert slik den er på Teigens foto fra 1943, og slik den er i dag. Bakveggen i nattverdsscenen og korsfestelsesscenen er også endret. På Værings foto er de ensfarget. På Teigens foto er første etasjes bakvegg utstyrt med et veggmaleri som viser nattverdsscenen mot en trefags bueåpning i en steinmur. Gjennom åpningene ses et landskap mot en høy, lettskyet himmel. Bakveggen i korsfestelsesscenen er enklere malt - de tre figurene ses mot en mørk himmel over et mørkt landskap; Golgata. Også seiersfanen er endret. Det påmalte hvite korset var blitt mye mindre da Teigen fotograferte altertavlen enn det var da Væring tok tilsvarende foto. Fatet med påskelammet er dreiet 180 grader i forhold til tidligere fotografier tatt på Folkemuseet og i Asker kirke. I forbindelse med en eventuell restaurering bør det bringes på det rene hvilken vei fatet skal stå. stand at malingen stort sett binder godt til underlaget. Men i likhet med resten av altertavlen er de meget støvete og skitne. Vingene og annen forgylt dekor Vingene og annen forgylt dekor ser ut til å være overmalt med bronsemaling. Opprinnelig kan de ha vært oljeforgylt og lasert. De er i god forfatning, men meget støvete og noe skitne. Forslag til behandling Alternativ 1 Hele altertavlen støvtørkes og renses for skitt. Parallelt fastlegges de ganske få og små områdene med løs maling. Alternativ 2 Som alternativ 1. Altertavlen fargeundersøkes for å få kartlagt originale polykromi. Dette gjøres ved hjelp av overflateundersøkelser ved hjelp av binokulær og med uttak av malingprøver som betraktes i mikroskop. Resultatet presenteres med fargelagte illustrasjoner i en trykt publikasjon. Figur 3: Detalj fra nattverdsscenen i altertavlen som viser hvor støvete og skitten altertavlen er. Foto Mille Stein, februar Det er også mindre endringer på kartusjen i predellafeltet, og akantusborden som slynger seg rundt søylene i første etasje ser også annerledes ut. Kanskje søylenes posisjon, og dermed akantusens, er endret. Med hensyn til farger, er det naturligvis vanskelig å trekke noen slutninger på grunnlag av svart/hvitt fotografier, men vi vet at altertavlen har gjennomgått ganske store endringer, særlig med hensyn til polykromi, men også når det gjelder det dekorative utstyr. Sannsynligvis er altertavlen blitt «frisket opp» flere steder samtidig. Corpus Corpus er så godt som fullstendig sekundær. Den er laget på Norsk Folkemuseum mens altertavlen var der. Rekonstruksjonen er basert på altertavlen i Oslo domkirke. Corpus er meget støvete og nokså skitten. På alle horisontale flater ligger støvet ekstra tykt. I tillegg er det mye stearinsprut på nedre del av altertavlen. Søylene De to søyleparene er i dag gråhvite. Oppover og rundt søyleskaftene løper en forgylt (bronsemaling?) akantusbord. Søyleskaftene ser ut til å ha vært hvite. Det bør eventuelt undersøkes om de har vært marmorerte. Akantusen kan ha vært oljeforgylt med grønne laseringer. Skulpturene Skulpturene er fullstendig overmalt én gang, og på et senere tidspunkt temmelig røft retusjert. De er i ganske god stand, i den for- 6

7 Alternativ 3 Som alternativ 2. Alle originale deler undersøkes med tanke på avdekking. Avdekking til original polykromi dersom det er teknisk og økonomisk forsvarlig. Støvtørking og overflaterensing kan utføres av noen netthendte og pålitelige personer fra menigheten/kommunen. Arbeidet må imidlertid ledes og overvåkes av en malerikonservator som utvikler metodene og kontrollerer at disse følges på en forsvarlig måte. Malerikonservatoren utfører fastlegging av det som må være av løs maling/forgylling. Fargeundersøkelse, avdekning og retusjering må utføres av malerikonservator. For at arbeidet skal kunne gjennomføres på en forsvarlig måte, må det bygges stillas som går helt opp til den øverste skulpturen på altertavlen. 3 Døpefonten og døpefonthimlingen 3.1 Døpefonten Kunstner: Attribuert til Lars Sivertsen 8. Datering: , eller «Kort efter 1720» 10. Teknikk: Oljemaling, forgylling på tre. Mål: 102 x 67 cm (hxb), (plinten måler 20,3cm x 20,3 cm). Donator: Sogneprest Søfren Michelsen Schumacher og Annichen Anker. Deres monogram står på fonteskålen. Tilstand Litt støvete. Noe overflateskitt. Opp- og avskallinger, særlig på engelens bryst og mave. Fullstendig overmalt og bronsert. Retusjert i eldre avskallinger. Hvorvidt plinten er original eller ikke, er vanskelig å si. De enkelte delene er festet sammen med kraftige stålspikre. Dagens polykromi Engelen har blått lendeklede og mellombrunt hår. Vingene er gråblå med røde kontureringer. Fonteskålen er grønn med bronserte detaljeringer og akantusblader. Monogrammene «AA» og «SMS» er i oljeforgylt - nå bronsert - relieff på grønn bunn. Original polykromi Som nevnt over skal døpefonten ha vært forgylt og marmorert. Ved denne undersøkelsen ble det ikke funnet spor etter marmorering, men den kan ligge under de malinglagene som er observert. Ved hjelp av lommelykt og hodelupe er det gjort funn som kan fortelle om hvordan en senere polykromi kan ha vært. Undersøkelsen er ikke grundig nok til å trekke noen endelige konklusjoner verken om originalstaffering eller senere stafferinger. Observasjonene kan tolkes som: Karnasjonen har vært kjølig rosa Engelen har hatt forgylt lendeklede. Vingene har vært forgylt Håret har vært mørke brunt (brun lasur på forgylling?) Fonteskålen har vært fullstendig forgylt med grønn lasur på akantusbladene. Donatorenes monogrammer har vært i gull på rød bunn Man skal ikke se bort fra muligheten at forgyllingene flere steder har vært lasert med ulike transparente farger, slik som i håret. Forgyllingen ser ut til å ha vært gjort i olje. Denne maleteknikken ble alminnelig nettopp på 1700-tallet. Figur 4: Døpefonten i Asker kirke. I følge kirkestolen (167?-1724) heter det: «1715: Ant 1715 hafer Sogne-Præsten Hr Søfren Michelsen foræret til Ascher Kirche en Smoch Fundt med sin forgylling og Staffering, som koster ofer 50 Riscdl. 11» I følge en innberetning fra 1737 har den opprinnelig vært forgylt og marmorert. Foto Mille Stein, februar

8 Sannsynligvis er fonteskålen feilplassert. Det er grunn til å anta at monogrammene har ment å skulle være synlige rett over engelens ansikt, slik som på von Hannos tegning fra Slik var fonteskålen også plassert da Teigen fotograferte døpefonten for Hauglid i Riktignok kan det av et annet fotografi som er tatt samtidig synes som om fonteskålen den gang var plassert på en annen fot, og at fonteskålens plassering på engelen bare var en prøveoppstilling. I sin bok fra 1903 gjengir Fett døpefonten uten fonteskålen, men med døpefat. Også på Værings foto er døpefonten uten fonteskålen, men med døpefat. I dag er fonteskålen dreiet slik at monogrammene ikke er synlige når døpefonten ses forfra. I forbindelse med en eventuell konservering av døpefonten, bør det undersøkes hvordan fonteskålen opprinnelig var plassert på engelens hode, slik at den kan plasseres korrekt. Forslag til behandling Alternativ 1 Løs maling festes Støv og overflateskitt fjernes Avskallinger retusjeres med akvarellfarger Enkel restaureringsrapport Figur 5: Detalj fra døpefonten. Malingen løsner og faller av. Foto Mille Stein, februar Alternativ 2 Som alternativ 1 Skulpturen fargeundersøkes. Dette gjøres ved hjelp av overflateundersøkelser i binokulær og med uttak av malingprøver som betraktes i mikroskop Resultatet av fargeundersøkelsen presenteres ved fargelagte illustrasjoner i en trykt publikasjon Alternativ 3 Som alternativ 2 Om mulig: Skulpturen avdekkes og originalpolykromien blottlegges Retusjering av skadede partier 3.2 Døpefonthimlingen Kunstner: Attribuert til Lars Sivertsen 13 Datering: Trolig etter 1715, altså samtidig med døpefonten «Kort efter 1720» 14 Teknikk: Oljeforgylling og oljemaling på tre. Mål: Ca (105 x 108) cm (hxd) Donator: Som døpefonten Himlingen er festet i to stag med kroker på oversiden av himlingens tak. Stagene er boltet fast i veggen. Himlingen kan demonteres. Den ble betraktet fra stige som ikke gikk inn under himlingen. Beskrivelsen er derfor ikke så nøyaktig som man kunne ønske. Tilstand Meget støvete. En del mindre opp- og avskallinger i forgyllingen. Små områder med løs maling i marmoreringen på himlingens underside. Ifølge Hauglid er kongemonogrammet sekundært. På von Hannos tegninger av døpefonten fra 1875 og fra 1878 står det engel på toppen av himlingen. Observert fra stigen så bladkransen rundt monogrammet og kronen med korsgloben ikke ut til å være nye. Selve monogrammet så derimot ut til å være av yngre dato. Kan kongesymbolet ha vært plassert et annet sted i von Hannos tid? Eksempelvis på prekestolhimlingen? Originalpolykromi Det ser ut til at himlingens overside ikke er reforgylt. Muligens er rødfargen i kronen på monogrammet frisket opp, og muligens er noen skader i forgyllingen på monogrammet retusjert. Marmoreringen er sekundær. I en mindre avskalling ses en gressgrønn farge. Det er usikkert hva dette laget(?) er. Tilsvarende farge ble observert på fonteskålen, men den er ikke tolket som original. Den blå himmelen er en sekundær maling. Kan opprinnelig ha vært blått, men dette er bare en antakelse. Duen og strålekransen er bronsert og montert mot en blå bunn. Duen og strålekransen har trolig vært oljeforgylt. 8

9 4 Prekestolen og prekestolhimlingen 4.1 Prekestolen Kunstner: Attribuert til Lars Sivertsen 15. Datering: , kort etter Teknikk: Oljeforgylling og oljemaling på tre. Mål: Ca 250 cm høy. Ca 335 cm lang. Største dybde ca 125 cm. Gelenderet 125. cm høyt. Prekestolstønnen ca 115 cm høy. Donator: Enkefrue Mathias Abels. På det lille maleriet på prekestolen står det skrevet med gullbokstaver: «Dorthe Sal: Hr. Mathias Abels». Tilstand Figur 6: Himlingen over døpefonten kan være samtidig med døpefonten. Kongemonogrammet er muligens sekundært. Dette kan undersøkes nærmere i forbindelse med en eventuell konservering. Foto Mille Stein, februar Støvete. Noe overflateskitt. Opp- og avskallinger på all forgylling. Spor etter en skalpell/kniv på det lille maleriet i medaljongen på prekestolen tyder på at det har vært overmalt og senere avdekket og restaurert. Figur 7: Prekestolen er trolig fra Forbildet for prekestolen er altertavlen i Oslo domkirke, som sto ferdig montert og polykromert i kirken i Forslag til behandling Alternativ 1 Himlingen demonteres Himlingen støvtørkes og renses for skitt Parallelt med rensingen fastlegges løs forgylling Avskallinger retusjeres med akvarell der det synes nødvendig Alternativ 2 Som alternativ 1 Himlingens underside fargeundersøkes Bladkransen med kongemonogrammet undersøkes Resultatet av fargeundersøkelsen visualiseres ved fargelagte illustrasjoner Alternativ 3 Som alternativ 2 Originalpolykromi rekonstrueres (overmaling?) Arbeidet må utføres av malerikonservator p.g.a. at forgyllingen må konsolideres. Arbeidet er ikke komplisert. 9

10 Originalpolykromi Det ser ut til at all akantus har vært oljeforgylt. Muligens har en del av akantusen vært lasert med grønt. Bakveggen for forgyllingen både i tønnen og i gelenderet ser ut til å ha vært hvitmalt, trolig er dette den fargen den hadde da Væring fotograferte den på Norsk Folkemuseum. Spor etter aksentueringer i rødt. I dag er bakveggen grønnmalt. Den er muligens påført i 1950-årene i forbindelse med Arnebergs arbeider i kirken. Forslag til behandling Alternativ 1 Prekestolen støvtørkes og renses for skitt Parallelt med rensingen fastlegges løs forgylling Avskallinger retusjeres med akvarell der det synes nødvendig. Alternativ 2 Som alternativ 1 Prekestolen fargeundersøkes Resultatet av fargeundersøkelsen presenteres ved fargelagte illustrasjoner i en trykt publikasjon Arbeidet må utføres av malerikonservator p.g.a. at forgyllingen må konsolideres. Arbeidet er ikke komplisert. 4.2 Prekestolhimlingen med seks 1700-talls engler Kunstner: Anthon Rørvik Datering: 1954 Teknikk: Oljemaling, slagmetall(?) på tre Mål: Ikke målt Donator: Tilla Valstad Tilstand Den knapt 50 år gamle himlingen er i god stand, men meget støvete. De seks englene er i dårlig forfatning med mange avskallinger av eldre og nyere dato. Englene, som er forgylt (oljeforgylling?), er senere reforgylt/bronsert. Forslag til behandling De seks 1700-talls englene som står på himlingen demonteres. Himlingen støvtørkes og renses. Støvtørking og overflaterensing kan utføres av noen netthendte og pålitelige personer fra menigheten/kommunen. Arbeidet ledes og overvåkes av en malerikonservator som utvikler metodene og kontrollerer at disse følges på en forsvarlig måte. Malerikonservatoren demonterer de seks englene. Arbeidet utføres fra stillas De seks englene på prekestolhimlingen Figur 8: Forgyllingen løsner fra underlaget og faller av. Detalj fra prekestolens akantusskjæring. Foto Mille Stein, februar Kunstner: Samme som prekestolen. Datering: Samme som prekestolen. Teknikk: Oljeforgylling på tre. Mål: Høyde ca 55 cm. Tilstand Englene er i meget dårlig tilstand med opp- og avskallinger. De er også støvete og skitne. Det ser ut til at en tidligere behandling har forårsaket spenninger i forgyllingen, som derfor er skadet. Englene er reforgylt/bronsert. Forslag til behandling Alternativ 1 Englene demonteres Englene støvtørkes og renses for skitt Parallelt med rensingen fastlegges løs forgylling Avskallinger retusjeres med akvarell der det synes nødvendig Alternativ 2 Som alternativ 1 Englene fargeundersøkes (lusterteknikk?) Resultatet av fargeundersøkelsen visualiseres ved fargelagte illustrasjoner Alternativ 3 Som alternativ 2 Renseprøver for å undersøke om bronseringen lar seg fjerne. Sekundær maling på englene avdekkes dersom dette er teknisk og økonomisk forsvarlig Arbeidet må utføres av malerikonservator 10

11 5 Bevaringstiltak Det barokke inventar i Asker kirke er støvete og skittent. Særlig gjelder dette altertavlen og øvre del av himlingene over prekestol og døpefont. Dessuten er det en del løs maling og avskallinger. Dette gjelder særlig de forgylte deler på prekestolen, men også hele døpefonten. Alt inventar har vært overmalt og restaurert en eller flere ganger. Rensing vil medføre at en del bronseretusjer vil blir mer synlige enn de er i dag. Særlig gjelder dette på prekestolen. Eldre retusjer på skulpturene på altertavlen vil også bli mer synlige. Minimumsløsning Arbeidet med rensing og retusjering av en del av inventaret (altertavle og prekestolhimling) kan fordeles mellom malerikonservatorer og ufaglærte, men netthendte personer under ledelse av en malerikonservator. Dette arbeidet gjøres i kirken. Stillas er nødvendig. Arbeidet med de seks englene på prekstolhimlingen, døpefonthimlingen og døpefonten bør utføres på et konserveringsatelier. kundære delene er godt bevarte. Prekestolens akantus ses i dag mot en grønn bunn. Det bør vurderes om den originale bunnfargen (hvit?) bør gjenskapes. Uansett omfanget av dette siste alternativ (en omfattende restaurering) må det gjennomføres et forprosjekt med prosjektbeskrivelse, utprøving av metoder og kostnadsberegning. Dokumentasjon og rapportering Dersom minimumsløsningen velges, anbefales det at det gjøres en arkivrapport med vedlagt fotodokumentasjon. Velges mellomløsningen eller en mer omfattende restaurering, anbefales at resultatene publiseres slik at de blir tilgjengelig for spesialister og allmennheten. Mellomløsning Det barokke inventar i Asker kirke er av nasjonal interesse. Det bør fargeundersøkes og resultatet bør publiseres. Dersom altertavlens skulpturer skal fargeundersøkes, bør dette gjøres på et konserveringsatelier. Skulpturene ser ut til å være spikret fast i corpus. Spikrene må muligens files over. Undersøkelsen av inventaret bør ses i sammenheng med tilsvarende kirkeinventar fra perioden. Særlig bør attribueringene diskuteres nærmere 18. For øvrig behandles inventaret som beskrevet under «minimumsløsning». En omfattende restaurering En fullstendig restaurering med avdekking av overmalinger og bronseringer ned til originalpolykromi samt retusjering av skadede områder er en omfattende og kostbar løsning. Det må utføres en rekke avdekkingstester for å finne ut om det overhode er gjennomførbart. Samtidig med disse testene må det undersøkes hvordan tilstanden er på den underliggende originalpolykromi. Dersom den er dårlig bevart, er det grunn til å la inventaret stå med dagens overmaling. Man kan også tenke seg alternativer hvor deler av inventaret tilbakeføres til original polykromi. Avdekking er sannsynligvis gjennomførbart på døpefonten, både fordi den er ganske intakt, og fordi den er ganske liten. Problemet vil være å avdekke forgylte områder, særlig dersom disse er utført i lusterteknikk. Avdekking av altertavlen vil naturligvis bare omfatte 1700-tallsdelen. Det er usikkert hvordan de originale og sekundære deler vil stå mot hverandre. De originale delene vil naturligvis være i en helt annen forfatning enn de fra begynnelsen av 1900-tallet. De originale delene vil nødvendigvis være preget av tidens tann, mens de se- 11

12 6. Litteratur og noter Christie, S. &. H. Christie Norges kirker. Akershus Oslo, Forlaget land og kirke. Fett, H Bilthuggere i Kristiania omkring Aar Fra Folkemuseets Kirkelige Afdeling. Norge i gammel Tid. Kulturhistorisk Bidrag udgivet af Norsk Folkemuseum. Kristiania, Alb. Cammermeyers Forlag. Hauglid, R Akantus. Mestrene i norsk treskurd. - Oslo, Mittet & Co. A/S. Mamen, H. C Asker kirke ved 75-års jubileet. - Asker menighetsråd. Noter 1 Christie, bd 2, s Asker kirkes barokkinventar ble fotografert av Væring mens det sto utstilt på Norsk Folkemuseum. Fotografiene er ikke datert. 3 Befaringsrapport av ved Lars Hauglid, Riksantikvaren. Kopi i Riksantikvarens arkiv. 4 Hauglid: Akantus II, s Ibid, s 92 6 Ibid s 22, 92 7 Christie, ibid s Hauglid s 21 9 Dateringen baserer seg på opplysninger fra kirkestolen, Christie, ibid s 341. I følge kirkestolen (167?-1724) heter det «1715 Ant 1715 hafer Sogen-Præsten Hr Søfren Michelsen foræret til Ascher Kirche en Smoch Fundt med sin forgylling og Staffering, som koster ofer 50 Riscdl.» 10 Hauglid s 26. Hauglid knytter dateringen døpefonten til at soknepresten fikk innrettet et gravsted for seg og sin familie under det sakristiet han fikk bygget i Som gjenytelse donerte han døpefonten. Slike gjenytelser var svært alminnelige på denne tiden. 11 Avskrift fra kirkestolen ligger i Norges kirkers arkiv, NIKU. 12 Nå i Riksantikvarens arkiv 13 Hauglid s Ibid s Ibid s 21 ff. 16 Mamen s. 14. Christie ibid s : «Prekestolen ble ant. anskaffet i 1715, da den gamle, skrøpelige prekestol ble tatt ned». I følge kirkestolen (167?-1724) ble «1715 for Dend i Kirchen staaende gamle Predikestol at Nedtage og igjen samme sætt. 2 rdl og 6 schilling». 17 Hauglid daterer prekestolen til å være «Antagelig samtidig med fonten» (ibid s 21), dvs kort etter Undertegnede har liten tro på at det er den samme hånd som har skåret enkelte av skulpturene i altertavlen i Oslo domkirke (bl.a. Maria og Johannes i Golgatascenen), og skulpturene på Asker kirkes altertavle, døpefontene og prekestolens akantus. Treskjærerarbeidet er meget forskjellig. Skulpturene i Domkirken er langt mer bearbeidet. 12

13 NIKU publikasjonsliste / Publications pr Fagrapporter / Scientific reports 2. Oppdragsmeldinger / Assignment reports 3. Temahefter / NIKU Topics 4. Faktaark / Fact Sheet Fakta-ark er gratis. Øvrige publikasjoner koster fra kr.50 til kr.150. Det tas forbehold om at enkelte rapporter kan være utsolgt. Kontaktadresse / Publications can be bought from: NINA NIKU Dronningensgt. 13, Postboks 736 Sentrum, N-0105 Oslo Tlf./Tel.: (+47) Faks/Fax: (+47) NIKU Fagrapporter 001 Malte 1500-talls bonader i Rygnestadloftet, Valle i Setesdal. Presentasjon av et konserveringsprosjekt. Gundhus, G., Gjertsen, R. & Andersson, G Haug på Hadseløya: en gravplass fra kristningstiden. Antropologiske undersøkelser av skjelettmaterialet. Sellevold, B.J Historiske kart og kulturminnevern. En metode for landskapsanalyse. Jerpåsen, G., Sollund, M.-L.B. & Widgren, M Klima i stavkirker: Lokal klimatisering av menigheten i Kaupanger stavkirke, Sogndal kommune. Olstad, T.M. & Haugen, A Begrensing av skader på kulturlag i middelalderbyene. Reed, I.W Skjelettfunnene fra Ytre Elgsnes. Antropologiske undersøkelser. Sellevold, B.J Konserveringsarbeider i Olavsklosteret i Oslo En kilde til økt kunnskap om klosterets bygningshistorie. Hauglid, L Trondenes kirkes tidligste bygningshistorie. Storsletten, O Storøya - Hamarbiskopens ladegård i middelalderen? Seminarrapport Brendalsmo, A.J. (Red.) Picts and Vikings at Westness. Anthropological investigations of the skeletal material from the cemetery at Westness, Rousay, Orkney Islands. Sellevold, B.J NIKU Oppdragsmeldinger 001 Utstein kloster - planlagte vedlikeholdstiltak: utredning av konsekvensene for kulturminnet. Dunlop, A.R Utstein kloster: resultatene fra de arkeologiske forundersøkelsene mars 1995 og innstillinger til det videre arbeidet i Dunlop, A.R Ommundgård gnr 134 bnr 1 Viggja, Skaun k, Sør-Trøndelag: Antropologisk undersøkelse av skjelettmateriale. Sellevold. B.J Innberetningen om arkeologiske forundersøkelser i Skagen 18, Stavanger. Dunlop, A.R Clemenskirkeruinen Saxegaardsgate 11, Gamlebyen, Oslo: Antropologisk undersøkelse av skjelettmateriale. Sellevold. B.J Konserveringsarbeid i Lyngdal kirke, Numedal. Olstad, T.M Registrering av nasjonale kulturminner. Delprosjekt: Forslag til oppbygging av en database til registrering av bevaringstilstanden for kirkekunst og veggfast dekor i kirker og fredede bygninger. Sommer-Larsen, A NSB. Nytt dobbeltspor fra Skøyen - Asker. Kulturminner og kulturmiljø, KU-fase 2. Skar, B., Hov, K. & Tønnesen, T. L Ny E18 Melleby - Askim, Østfold fylke. Fagrapport Kulturminner og kulturmiljø. Skar, B., Sollund, M.-L. B.,Tønnesen, T. L. & Bergstøl, J Vegetasjonshistorisk undersøkelse av felt med rydningsrøyser på Forsand gnr. 41 bnr. 6, Forsand i Rogaland. Prøsch-Danielsen, L Befaring og rådgiving for kulturetaten i Hedmark Fylkeskommune etter flommen i Østerdalen, juni Brænne, J Lydvaloftet, Voss kommune i Hordaland. Undersøkelser og konservering av malt dekor fra middelalderen. Gundhus, G Domkirkegården i Trondheim. En evaluering av arkeologiske interesser i området. Reed, I.W Archaeological excavation at 3-5 Bersvendveita, Trondheim, Towle, B., Booth, A.H. & Sandvik, P.U Arkeologiske forundersøkelser i BRM 480 Nonneseterkvartalet 1995 & Dunlop, A.R Bf 85 Agerup Gård, Nøtterøy kommune i Vestfold. Befaring og fargeundersøkelser Konservering av et 1700 talls papirtapet Brænne, J. & Heggenhougen, B Jernbanetunnel under Gamlebyen, Oslo. Konsekvensutredning. Kvalitetssikring tema Kulturmiljø. Skar, B., Molaug, P.B. & Tønnesen, T. L E6 Tysfjord, Nordland fylke. Fagrapport Kulturminner og kulturmiljø. Skar, B., Hauglid, M. & Steinlien, O Arkeologiske forundersøkelser i BRM 487 Nonneseterkvartalet, Dunlop, A.R Krusifiks fra Vågå kirke, Vågå kommune i Oppland. Konservering. Hauglid, L.K E18 mellom Ekebergtunnelen og Oslotunnelen. Utredning av kulturminner og kulturmiljø. Konsekvensutredning. Skar, B., Molaug, P.B. & Tønnesen, T. L A 335 Grip Stavkirke, Grip, Kristiansund kommune. Tilstandsbeskrivelse og forslag til konserveringstiltak Olstad, T.M Den middelalderske Kristusfiguren fra Otterøy kirke, Namsos kommune i Nord-Trøndelag. Et konserveringsprosjekt. Frøysaker, T Trykte 1500-talls tekstiler i Rygnestadloftet. Undersøkelser, konservering og restaurering. Gundhus, G Orgelprospektet i Oslo Domkirke - Undersøkelser. Norsted, T Kaupanger stavkirke / De Heibergske Samlinger: Kristi Oppstandelse malt av A. Askevold Konservering og restaurering. Andresen, J. & Gundhus, G Madonna med barnet. Konservering og restaurering av en polykrom treskulptur fra 1200 tallet i Vallset kirke, Stange i Hedmark. Olstad, T.M Rapport fra seminar om Norges kirker 21.november Fikkan, A Videreføring av konserveringsarbeidene i Lyngdal kirke, Numedal. Konservering av limfargedekor i kor og skip. Olstad, T.M Damsgård. Fargeundersøkelser Systematisering og tolking av funn samt restaureringsforslag. Frøysaker, T. & Solberg, K

14 Forts. NIKU Oppdragsmeldinger 031 Arkeologisk sjaktovervåking og undersøkelser i Nedre Langgate, Tjømegaten og Pelagoskvartalet, Tønsberg. Gansum, T Arkeologiske undersøkelser og overvåking i Nedre Langgate 30E, Tønsberg. Problematikk omkring typer og bruk av kvistnagler. Gansum, T Mindre arkeologiske undersøkelser i Vestfold Edvardsen, G., Gansum, T., Sønsterud, K.E. & Ulriksen, E Mindre arkeologiske undersøkelser i Telemark Gansum, T. & Sønsterud, K.E Sørkorridoren E6 og E18. Kulturminner og kulturmiljøer. Skar, B., Grimsrud, O., Hov, K. & Tønnesen, T.L Diverse arkeologiske oppdrag i og omkring Bergen Dunlop, A.R Krusifiks fra ca 1500 i Granvin kirke, Hordaland. Undersøkelser, konservering og restaurering. Bratlie, E Innberetningen om de arkeologiske undersøkelsene ved Utstein Kloster Dunlop, A.R Konsekvensutredning for ny Rv-2, Kløfta-Kongsvinger. Kulturminner og kulturmiljø. Skar, B., Sollund, M.-L.B., Tønnessen, T.L. & Rui, L.M Konservering av limfargedekor i Nore stavkirke. Solberg, K Decorations and wall-paintings in vernacular buildings, burial sites, monasteries and temples. Mission for NORAD and the Norwegian Directorate for Cultural Heritage to The Peoples Republic of China and Tibet Autonomous Region. Brænne, J Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Skien kommune, Telemark Sollund, M.-L.B Utstein Kloster: resultatene fra de arkeologiske forundersøkelsene Dunlop, A.R Arkeologiske forundersøkelser ved BRM 528 Nonneseter/ Bystasjonen, Dunlop, A.R Bygninger - Samlerapport Gundhus, G.(red.) Arkeologiske undersøkelser langs Strandpromenaden, Hamar, Nondal, N.T., Roll-Lund, E., Sæther, T. & Wiberg, T Gården Berg Vestre i Furnes, Ringsaker kommune. Behandling av to dekorerte rom. Olstad, T.M Objekter - samlerapport Gundhus, G.(red.) Vevelstad kirke, Vevelstad kommune. Et 1700-talls monumentalt oljemaleri på papir. Konservering og restaurering. Norsted, T Tydal kirke, Tydal kommune. Undersøkelser, konservering og restaurering av dekorert kortak fra ca Bratlie, E., Kusch, H. J., Sommer- Larsen, A. & Gundhus, G.(red.) Konservering av den middelalderske Kristusfigur fra Leksvik kirke, Leksvik kommune i Nord-Trøndelag. Frøysaker, T Museumsbygninger i Hedmark fylke. Undersøkelser og evalueringer. Brænne, J kv-i Øyberget-Vågåmo Konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø. Justerte alternativer. Helliksen, W Mindre arkeologiske overvåkinger og undersøkelser i middelalderbyene Tønsberg og Skien Edvardsen, G. & Sønsterud, K.E Utgravningene ved vestfronten av Nidaros domkirke. Del I og II. Reed, I., Kockum, J., Hughes, K. & Sandvik, P.U Diverse arkeologiske oppdrag i Bergen og på Vestlandet Dunlop, A.R., Gellein, K. & Hommedal, A.T Arkeologiske undersøkelser ved Vincens Lunges gate 19/21, Nonneseterkvartalet i Bergen, Dunlop, A.R Bredsgården, Bryggen i Bergen. Konservering av 1700-talls limfargedekor. Olstad, T.M Arkeologisk undersøking på Klosteret, Bergen Vevatne, K Tradisjonell fargebruk på bygårder, Grünerløkka i Oslo. Hvinden-Haug, L,J., Torp, I. & Olstad, T.M Arkeologiske undersøkelser i og omkring Kjøttbasaren, Vetrlidsalmenning 2, Bergen Dunlop, A.R Bf 93 Yttersø gård, Larvik kommune i Vestfold. Innvendig fargeundersøkelse. Heggenhougen, B Konservering av predellan til altartavlan i Rödenes kyrka, Marker kommune i Østfold. Gjertsen, R Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag, Binns, K.S Rock Art Safeguarding in Zimbabwe. Norsted, T Miljøopparbeiding av Nedre Langgate, riksveg 308, Tønsberg kommune. Edvardsen, G Altertavlen i Førde kirke, Sogn og Fjordane. Konservering og restaurering Gundhus, G Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Tromsø kommune, Troms, Holm-Olsen, I.M Mindre arkeologiske overvåkninger og undersøkelser i tilknytning til middelalderkirker og -kirkegårder i Agder, Telemark og Vestfold, 1997 Edvardsen, G., Helliksen, W. & Sønsterud, K Rehabilitering av Tønsberg torv. Arkeologisk overvåking og undersøkelser Edvardsen, G., Gansum, T To båtvrak fra 1600-tallet. Arkeologiske utgravinger på Sørenga i Oslo. Molaug, P.B Oppussing og vedlikehold av eldre murfasader Samlerapport. Hauglid, L., & Gundhus, G. (red.) Bygningshistoriske undersøkelser. Samlerapport Christie, H., Hauglid, L., Norsted, T. & Storsletten, O. (Gundhus, G. red.) Snøhvitutbyggingen. LNG-anlegg på Melkøya, Hammerfest kommune. Konsekvenser for samiske kulturminner. Johnskareng, A. & Holm-Olsen, I.M Fargeundersøkelser i Kiøsterudgården, Åsgårdstrand, Olstad, T.M Konservering av bemalte veggplanker fra Ål stavkirke, Buskerud. Olstad, T.M Avslutning av konserveringsarbeidene i Lyngdal kirke, Numedal. Olstad, T.M Fortidsminne i dagens landskap. Status for automatisk freda kulturminne i Voss kommune, Hordaland i Fasteland, A Baroniet Rosendal i Kvinnherad kommune, Hordaland. Delprosjekt 1: Undersøkelser og forslag til tiltak i 24 utvalgte rom i slottet. Brænne, J Stiftsgården i Trondheim. Fargeundersøkelser og konserveringsarbeider Solberg, K

15 Forts. NIKU Oppdragsmeldinger 081 Diverse arkeologiske oppdrag i Bergen og på Vestlandet Dunlop, A. R., Gellein, K., Hommedal, A. T. & Birkenes L. Ø Samiske kulturminner og kulturlandskap i Mauken-Blåtind øvingsog skytefelt. Utvikling av en GIS- og fjernmålingsbasert metode. Holm-Olsen, I. M., Grydeland, S. E. & Tømmervik, H Flahammar gård, Luster kommune i Sogn og Fjordane. Konservering av panelen till två 1700-tals dekorationsmålade rum. Gjertsen, R Arkeologiske undersøkelser ved Vincent Lunges gate 19/21, Nonneseterkvartalet i Bergen, Dunlop, R.A Bamble kirke, Telemark. Fargeundersøkelse av interiøret, Solberg, K Planlagt golfbane på Breivikeidet, Tromsø kommune, Troms. Konsekvenser for samiske kulturminner og kulturmiljø. Buljo, T.-H. & Holm-Olsen, I. M Fornyelse av reguleringskonsesjon for Mjøsvatn, Vinje og Tinn kommuner i Telemark. Konsekvenser for automatisk fredete kulturminner. Risbøl, O Bygninger: Undersøkelser - Tilstand - Tiltak. Samlerapport Gundhus, G. (red.) Interiør og gjenstander: Undersøkelser Tilstand Tiltak. Samlerapport Gundhus, G. (red.) Metall med verneverdi. Handsaming, lagring og vedlikehald av innandørs metallgjenstandar. Bjørke, A På sporet av en mangfoldig historie. Kalvariegruppen i Romfo kirke, Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Gundhus, G. & Winnes, M Kongsberg kirkes glasslysekroner. Konservering, sikring og dokumentasjon. Sommer-Larsen, A Kulturminner og kulturmiljø i Gråfjell, Regionfelt Østlandet, Åmot kommune i Hedmark. Arkeologiske registreringer 1999, fase 1. Risbøl, O., Vaage, J., Ramstad, M., Narmo, L.E., Høgseth, H.B., & Bjune, A Bevaring av gamle arkiv med kart og tegninger. Ingeniørbrigadens arkiv hos Riksantikvaren. Korff, K Alterskapet i Hamre kirke, Osterøy kommune, Hordaland. Konservering 1999/2000. Frøysaker, T Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Grong kommune, Nord-Trøndelag. Binns, K.S Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Gjesdal kommune, Rogaland Haavaldsen, P NIKU Temahefter 001 Fornminnevern og forvaltning. En teoretisk og metodisk tilnærming til planlegging og praksis i fornminnevernet. Hygen, A.-S Saving art by saving energy. Olstad, T.M. & Stein, M «Utkantens håndverkere og arbeidere». En aktivitetsanalyse av «Nordre bydel» i middelalderens Tønsberg. Avhandling til magistergrad i nordisk arkeologi ved Universitetet i Oslo, høsten Ulriksen, E Landskapet som historie. Brendalsmo, J., Jones, J., Olwig, K. & Widgren, M Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim. Stratigraphic Analysis; Area C. Revised stratigraphic Analysis: Areas A, B and K. McLees, C Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim. Stratigrafisk analyse: Delfelt D. Petersén, A Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim. Stratigrafisk analyse: Delfelt E. Saunders, T Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim. Stratigraphic analysis: Area F. Saunders, T Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim. Stratigrafisk analys: Delfält G. Olsson, A. & Pettersén, A Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim. Stratigraphic Analysis: Area H. McLees, C Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim. Stratigrafisk analyse: Delfelt M og I. Tegltypologi Larsson, S., Hommedal, A.T., & Nordeide, S.W Excavations in the Archbishop s Palace: Methods, Chronology and Site Development. Nordeide, S.W. (ed) Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim. Aktivitet og plantebruk belyst ved botaniske analysar. Sandvik, P.U Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim. Arbeidsstyrke og lønnsforhold ved erkebispesetet i 1530-årene. Nissen, H.A Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim. Parasittologisk undersøkelse av latriner. Hartvigsen, R Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim. Erkebiskopens armbrøstproduksjon. Booth, A. H Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim. Kosthold og erverv i Erkebispegården. En osteologisk analyse. Hufthammer, A.K Steinvikholm slott - på overgangen fra middelalder til nyere tid. Nordeide, S.W (ledig nummer) 025 Registrering av fornminner for Det økonomiske kartverket Skjelsvik, E Dendrokronologi og bygningsforskning. Christie, H., Stornes J.M. & Storsletten, O NIKU strategisk instituttprogram Norske Middelalderbyer Forskning om norske middelalderbyer. Seminar april Molaug, P.B. (red.) NIKU strategisk instituttprogram Norske Middelalderbyer Registre ved bygravninger. Red. Molaug, P.B. og Nordeide, S.W Bergverksbyens omland. Om ressursbruk, kultur og natur i Rørosområdet. Daugstad, K. (red.) Grindbygde hus i Vest-Norge. NIKU-seminar om grindbygde hus, Bryggens Museum Schjelderup, H. og Storsletten, O. (red.) NIKU Kulturminneforskningens mangfold. Gundhus, G., Seip, E. og Ulriksen, E. (red.) NIKU strategisk instituttprogram Hus i Norge. Kilder om hus. Skriftlige kilder, bilder, muntlige kilder. Horgen, J.E Hertug Skule til evig minne. Rekonstruksjon og fargesetting av en middelaldersk gravplate. Brendalsmo, A.J., Plahter, U. & Selsjord, M

16 4. NIKU Fakta-ark Om 1500-talls bonader i Setesdal Om utgravinger i Domkirkegården i Trondheim Om gravfunn på Hadseløya i Vesterålen Om Lydvaloftet på Voss Om kulturminner og E18 gjennom Oslo Om kvistnagler fra Tønsberg Om kristusfigur fra Otterøy kirke Om konservering i Nore stavkirke Om ødeleggelse av kulturminner i Skien kommune Om historiske vandringer i Trondheim Om konservering og restaurering av 1700-talls maleri i Vevelstad kirke Om skader på kulturlag i middelalderbyer Om utgravingene i Erkebispegården Om ødeleggelse av kulturminner i Trondheim Om Fuglefrisen i Olavsklosteret i Oslo Om konservering og restaurering av altertavlen i Førde kirke Om to båtvrak fra 1600-tallet funnet på Sørenga i Oslo Om arkeologiske utgravinger av Vestfrontplassen i Trondheim Om armbrøstproduksjon i Trondheim Om utgravninger på Tønsberg torv Om konserveringen av 19 bemalte veggplanker i Ål stavkirke Om kosthold og erverv i Erkebispegården i Trondheim Om fargene i Kiøsterudgården i Åsgårdstrand Om fargeundersøkelser og konserveringsarbeider ved Stiftsgården i Trondheim Om jubileumstemaheftet «NIKU Kulturminneforskningens mangfold» Om GIS og samiske kulturminner i Mauken-Blåtind øvingsog skytefelt i Troms Om fargeundersøkelser i Bamble kirke i Telemark Om grindbygde hus i Vest-Norge Om handsaming av metallgjenstandar med verneverdi Om kalvariegruppen i Romfo kirke Om bygningshistoriske kilder Om Kongsberg kirkes glasslysekroner fra omkring Om Steinvikholm slott i Trondheimsfjorden. 16

The Norwegian Rock Art Project - Documentation Standard Bergkunstprosjektet - Dokumentasjonsstandard

The Norwegian Rock Art Project - Documentation Standard Bergkunstprosjektet - Dokumentasjonsstandard Norsk institutt for kulturminneforskning The Norwegian Rock Art Project - Documentation Standard Bergkunstprosjektet - Dokumentasjonsstandard Wenche Helliksen Inger Marie Holm-Olsen The Norwegian Institute

Detaljer

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 57/2013 A 288 UNDREDAL STAVKIRKE Forprosjekt, konservering av limfargedekor Berg, Dagheid Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo

Detaljer

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 188/2009 A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Mille Stein Tromøy kirkes altertavle trenger behandling. Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren 2009. Befaringsrapport. Bakgrunn

Detaljer

A 328 Rødven stavkirke, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 328 Rødven stavkirke, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 163/2011 A 328 Rødven stavkirke, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Tilstandsregistrering av kunst og inventar Mille Stein Middelalderkrusifikset i Rødven stavkirke. Foto: NIKU 2011 Befaringsrapport.

Detaljer

Fortidens minner i dagens landskap

Fortidens minner i dagens landskap Norsk institutt for kulturminneforskning Fortidens minner i dagens landskap Status for automatisk fredete kulturminner i Eidskog kommune, Hedmark 2002 May-Liss Bøe Sollund Norsk institutt for kulturminneforskning

Detaljer

A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER

A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 187/2012 A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER

A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 189/2012 A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Stein, Mille Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

To ukjente kors i Uvdal stavkirke

To ukjente kors i Uvdal stavkirke p-7o Rapport Bygninger og omgivelser 29/2007 To ukjente kors i Uvdal stavkirke Ola Storstetten nn NIKU - Bygninger og omgivelser - 2007 To ukjente kors i Uvdal stavkirke Som en del av Riksantikvarens stavkirkeprogram

Detaljer

A 128 RINGEBU STAVKIRKE

A 128 RINGEBU STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 169/2013 A 128 RINGEBU STAVKIRKE Konservering av dekor på korets østvegg Delrapport 3 Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009

Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009 NIKU Oppdragsrapport 128/2009 Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009 Tone Olstad 2 Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer.

Detaljer

B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012

B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012 NIKU. Oppdragsrapport. nr. 23/2012 B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012 Jon Brænne Baroniet

Detaljer

Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark

Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark 194 Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark Kartlegging og forslag til tiltak Stein Johnsen Oddgeir Andersen Jon Museth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie

Detaljer

A202 ODDERNES KIRKE, KRISTIANSAND KOMMUNE, VEST-AGDER

A202 ODDERNES KIRKE, KRISTIANSAND KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 190/2012 A202 ODDERNES KIRKE, KRISTIANSAND KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Stein, Mille Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

A 68 FLESBERG STAVKIRKE

A 68 FLESBERG STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 60 / 2014 A 68 FLESBERG STAVKIRKE Undersøkelse og behandlingsforslag for maling i himlingen Mille Stein og Edwin Verweij Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

Fortidens minner i dagens landskap

Fortidens minner i dagens landskap Norsk institutt for kulturminneforskning Fortidens minner i dagens landskap Status for automatisk fredete kulturminner i Skjåk kommune, Oppland 2002 Kari Støren Binns Norsk institutt for kulturminneforskning

Detaljer

Anvendt forskning. Det relevante museum 27.10.2015. Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling

Anvendt forskning. Det relevante museum 27.10.2015. Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling Anvendt forskning Det relevante museum 27.10.2015 Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er et uavhengig forsknings-

Detaljer

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016 Holmestrand kirke Behandling av draperimaleri Oppdrag Behandling av draperimaleri Oppdragssted Holmestrand kirke Oppdragsgiver Kirkevergen

Detaljer

Konserveringsarbeidet ble utført i uke 32, 2005 av konservator Brit Heggenhougen.

Konserveringsarbeidet ble utført i uke 32, 2005 av konservator Brit Heggenhougen. nn Dato: 17.02.2006 Til: Riksantikvaren Fra: NIKU Emne: Hove kirke, konservering av veggdekor i våpenhus Oppdragsgiver: Riksantikvaren v/ Harald Ibenholt Topografisk nr: A 291 Vik i Sogn Prosjektnr. NIKU:

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk

B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk NIKU OPPDRAGSRAPPORT 192/2014 B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret.

A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret. NIKU Oppdragsrapport 160/2012 A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret. Mille Stein og Tone Olstad Koret i Urnes stavkirke fotografert etter behandling. Foto: Birger Lindstad 2011.

Detaljer

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken NIKU Oppdragsrapport 13/2012 Bf1 Akershus festning, Fengselskirken Fargeundersøkelse av eksteriør Foto: Norske kirkebygg Ellen Hole 1 Fengselskirken, fargeundersøkelse av eksteriør Oppdragsgiver: Multiconsult/Nasjonale

Detaljer

A 327 Grytten kirke. Rauma kommune Konservering av et middelalderkrusifiks

A 327 Grytten kirke. Rauma kommune Konservering av et middelalderkrusifiks Rapport Konserveringsavdelingen nr 44/2008 A 327 Grytten kirke. Rauma kommune Konservering av et middelalderkrusifiks Brit Heggenhougen Fig. 1. Krusifikset i Grytten kirke, etter behandling, 2008 A 327

Detaljer

A 128 Ringebu stavkirke

A 128 Ringebu stavkirke NIKU Oppdragsrapport 237/2011 A 128 Ringebu stavkirke Retusjering av limfargedekor og konsolidering av limfarge innside skip Delrapport 2 Anne Apalnes Ørnhøi 1 INNLEDNING... 4 1.1 KORT BESKRIVELSE OG HISTORIKK...

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S

Detaljer

Vel Bevart! B.f.104/B.104. Kongsvinger. Øvrebyen. Befaring i forbindelse med fargeundersøkelser. Justert rapport. Rapport nr: 13/2013 3.10.2013.

Vel Bevart! B.f.104/B.104. Kongsvinger. Øvrebyen. Befaring i forbindelse med fargeundersøkelser. Justert rapport. Rapport nr: 13/2013 3.10.2013. Vel Bevart! B.f.104/B.104. Kongsvinger. Øvrebyen. Befaring i forbindelse med fargeundersøkelser. Justert rapport Rapport nr: 13/2013 3.10.2013. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1

Detaljer

Fargeundersøkelser av eksteriøret

Fargeundersøkelser av eksteriøret Oppdragsrapport nr. 124/2010 B.359. Røros Kjerkgata 29 Fargeundersøkelser av eksteriøret Jon Brænne Røros. Kjerkgata. 17. mai. Trolig 1912. Kjerkgata 29 under bygging. Dato: 17.6.2010 Til: Riksantikvaren

Detaljer

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 197/2014 B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 Separering, klassifisering og datering av tapetfragmenter funnet på sydveggen i det nåværende kjøkkenet, tidligere kammers Jon Brænne NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

Riksantikvarens ruinprosjekt. Prosjektplan 2011

Riksantikvarens ruinprosjekt. Prosjektplan 2011 Riksantikvarens ruinprosjekt Prosjektplan 211 Riksantikvaren 211 1 Innledning Illustrasjonen på forsiden av årets prosjektplan er et fotogrammetribilde av den delen av Bergenhus som til nå er kalt Kongens

Detaljer

Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret

Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret NIKU Oppdragsrapport 117/2009 Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret Tone M. Olstad 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Vending av limfargen... 5 2.1 Erfaringer

Detaljer

Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008. A 373 Alstadhaug kirke. Konservering av kalkmalerier. Brit Heggenhougen. Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU

Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008. A 373 Alstadhaug kirke. Konservering av kalkmalerier. Brit Heggenhougen. Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008 A 373 Alstadhaug kirke Konservering av kalkmalerier Brit Heggenhougen Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU NIKU Kunst og inventar 72/2008 1. Bakgrunn I forbindelse med

Detaljer

Sofienberg skole, Oslo

Sofienberg skole, Oslo Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 23/2014 Sofienberg skole, Oslo Behandling av Robert Clarke Esdailes veggmaleri, «Ukjent tittel» 1973.. Oppdrag Behandling av R.C.Esdaile: okk.00395. «Ukjent tittel» Oppdragssted

Detaljer

Vågsalmenning 8, Bergen kommune, Hordaland

Vågsalmenning 8, Bergen kommune, Hordaland Vågsalmenning, Bergen kommune, Hordaland Arkeologisk tilsyn ved etablering av vannledning Katharina Lorvik NIKU prosjektnummer/årstall 124/2012 Berørt område Vågsalmenning Gnr/Bnr 166/52 Oppdragets art

Detaljer

NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011

NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011 NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011 B.f. 253. Rosendal Baroniet Befaring for å vurdere tistanden på interiøret i rom 206 Biblioteket, anbefale tiltak og forberede konserveringsarbeidene som skal utføres

Detaljer

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Kunst og inventar nr. 44/år 2007 Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Jon Brænne Malerikonservator/forsker Kjerkgata 54. 29.6.2007. Foto. J. Brænne. Dato: 30.8.2007

Detaljer

Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen.

Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen. NIKU Oppdragsrapport 100/2010 Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen. Nina R. Kjølsen Detalj av bystyremaleriet i Hammerfest rådhus. 03.05.2010, NIKU Til: Hammerfest Kommune,

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO FORNMINNESEKSJONEN Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo 3 kullgroper (id. 94733, 94736, 94737) Bitdalen 140/1,2 Vinje kommune

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Tinn kommune Flisterminal Atrå

Tinn kommune Flisterminal Atrå TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Flisterminal Atrå GNR. 71, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Mogan Gardsnummer: 71 Bruksnummer:

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

"Fargeundersøkelser: Gjennomgang av mulighetene for å finne og forstå fortidens fargebruk"

Fargeundersøkelser: Gjennomgang av mulighetene for å finne og forstå fortidens fargebruk BYGNINGSVERNKONGRESSEN 2014 http://bygningsvernkongressen.org/ "Fargeundersøkelser: Gjennomgang av mulighetene for å finne og forstå fortidens fargebruk" Tekst og foto: Niels Gerhard Johansen, malerikonservator,

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014. Bestum skole. Rensing av sementbaserte byster

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014. Bestum skole. Rensing av sementbaserte byster Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014 Bestum skole Rensing av sementbaserte byster. Oppdrag Rensing av sementbaserte byster Oppdragssted Bestum skole, Holgerslystveien 18 Oppdragsgiver Undervisningsbygg

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Notat. Dato: 23.06.2015 Til: Statsbygg Sør v/ Forvaltningssjef Jan Dyre Vaa Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen

Notat. Dato: 23.06.2015 Til: Statsbygg Sør v/ Forvaltningssjef Jan Dyre Vaa Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen Dato: 23.06.2015 Til: Statsbygg Sør v/ Forvaltningssjef Jan Dyre Vaa Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen Emne: Tollboden i Porsgrunn, Undersøkelser av vegger i rom 107, 208 og 109/

Detaljer

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hva skjuler seg i JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hus fra gårdens tre faser: ca.100-250 e.kr. ca.250-400 e.kr. ca.400-550 e.kr. kokegroper Jernaldergård i tre faser Ved første

Detaljer

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak GNR. 13, BNR. 5 En av gropene rundt kullmila. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport 140/2010. Gjenanvendte bygningsdeler i- Jostedalen kirke? Ola Storsletten FIKU

NIKU Oppdragsrapport 140/2010. Gjenanvendte bygningsdeler i- Jostedalen kirke? Ola Storsletten FIKU NIKU Oppdragsrapport 140/2010 Gjenanvendte bygningsdeler i- Jostedalen kirke? Ola Storsletten FIKU Gjenanvendte bygningsdeler i Jostedalen kirke? Rapport I forbindelse med et prosjekt for Riksantikvaren

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Drangedal kommune Dale sør

Drangedal kommune Dale sør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Dale sør GNR. 64, BNR. 1 Bildet viser deler av innmarka på Dale sør sett mot øst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen.

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Arkeologisk kulturminne Arkeologiske kulturminner er fysiske spor og levninger etter

Detaljer

«..med Guld, Sølf oc Farvue..»

«..med Guld, Sølf oc Farvue..» Norsk institutt for kulturminneforskning «..med Guld, Sølf oc Farvue..» Den barokke altertavlen i Oslo domkirke som kulturhistorisk kilde Mille Stein Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU NIKU

Detaljer

Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles

Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles KJØLLEFJORD Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles prestegjeldet Kjøllefjord. Kjøllefjord, med den eldre kirkegården hvor Kjøllefjord 2 ble bygget.

Detaljer

Bø kommune Torstveit Lia skogen

Bø kommune Torstveit Lia skogen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Torstveit Lia skogen GNR., BNR. Rydningsrøys RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Diverse Gardsnummer:

Detaljer

A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG

A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG NIKU OPPDRAGSRAPPORT 166/2014 A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG Nes, Sauherad kommune, Telemark Susanne Kaun NIKU Oppdragsrapport 166/2014 Norsk institutt

Detaljer

A291 HOPPERSTAD STAVKIRKE. KONSERVERING AV ALTERTAVLEN

A291 HOPPERSTAD STAVKIRKE. KONSERVERING AV ALTERTAVLEN NIKU OPPDRAGSRAPPORT 102/2013 A291 HOPPERSTAD STAVKIRKE. KONSERVERING AV ALTERTAVLEN Vik i Sogn Mille Stein, Christina Spaarschuh, Merete Winness Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik Til: TKG 46 A/S Torolv Kveldulvsonsgate 49 8800 Sanclnessjøen Dato: 15.01.2012 Vurderin av Håreks ate 7 i Sandness -øen som antikvarisk b nin På oppdrag fra TKG 46 A/S er undertegnede bedt om å vurdere

Detaljer

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien)

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) 1 Figurliste... 2 Sammendrag... 3 Praktiske opplysninger.... 4 Bakgrunn for undersøkelsen:...

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Da arbeidet startet var det dels på den åpne nordre del av stranda synlige rester av tre sikre og en usikker vorr.(fig.4). I den sørlige delen var

Da arbeidet startet var det dels på den åpne nordre del av stranda synlige rester av tre sikre og en usikker vorr.(fig.4). I den sørlige delen var 051582 Innberetning om utgravning og arkeologisk overvåking i Haugasundsvika gnr. 76 bnr 1,Lofthus, Ullensvang,Hordaland. 26.06.94-29.06.94 og 27.09.94-30.09.94 av Arne J.Larsen Haugasundsvika er ei vid

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR 75 BNR 5,6.

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR 75 BNR 5,6. N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING ROSSELANDSVEIEN 46 SONGDALEN KOMMUNE GNR 75 BNR 5,6 Rapport ved:

Detaljer

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K E R E G I ST R E R IN G E R S KJERNØY Gnr 27 Bnr 7 M ANDAL KOMMUNE Askeladden

Detaljer

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Kvalitetssikring av bærekraftig skogforvaltning Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging er viktig for at det biologiske mangfoldet skal

Detaljer

Limfargedekor og kalkmaleri i norske kirker, utbredelse og tilstand

Limfargedekor og kalkmaleri i norske kirker, utbredelse og tilstand Limfargedekor og kalkmaleri i norske kirker, utbredelse og tilstand Tone Marie Olstad og Susanne Kaun Limfargedekor, Urnes stavkirke Kalkmaleri, Moster kirke 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje).

Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje). Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje). Innenfor de registrerte stolpehullene og svillsteinene midt på kilrkegården

Detaljer

Liste over prioriterte mangler ved skogvernet

Liste over prioriterte mangler ved skogvernet NINA Norsk institutt for naturforskning Liste over prioriterte mangler ved skogvernet Erik Framstad Bjørn Økland Egil Bendiksen Vegar Bakkestuen Hans Blom Tor Erik Brandrud NINA Oppdragsmelding 769 NINA

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V.

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110 Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E

Detaljer

Verneplan for Kirkegårdene i Bodø kommune

Verneplan for Kirkegårdene i Bodø kommune Verneplan for Kirkegårdene i Bodø kommune Plangruppa Bodø kirkelige Fellesråd Tor Martin Hansen Ann Karin Alvestad Kulturminner i Nordland Kategori A kvadratisk gravminne Heinz Kusch Bliksvær - gjenbruk

Detaljer

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES EN BANK PÅ HELLIG GRUNN Olav den hellige var Norges viktigste helgen. Etter hans død på Stiklestad 29. juli 1030 ble liket smuglet til Nidaros. Sagaen forteller

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Til fartøyeiere, museer og andre.. 30.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Ingvar Kristiansen Saksnr. 15/8015-1 Direkte innvalg: 51 51 69 08 Løpenr. 25614/15 Arkivnr. UTARBEIDELSE

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

NHL-mørtler brukt de siste 10 år i ruiner i Norge analyser og sammenlikning av nyproduserte rene og hydrauliske kalkmørtler samt mørtler fra

NHL-mørtler brukt de siste 10 år i ruiner i Norge analyser og sammenlikning av nyproduserte rene og hydrauliske kalkmørtler samt mørtler fra NHL-mørtler brukt de siste 10 år i ruiner i Norge analyser og sammenlikning av nyproduserte rene og hydrauliske kalkmørtler samt mørtler fra middelalderen 1. prosjektet (2005) Middelalderske kalkmørtler

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. for Smigrov boligområde Arna, gnr 287, bnr 14 m.fl.

Kulturminnedokumentasjon. for Smigrov boligområde Arna, gnr 287, bnr 14 m.fl. Kulturminnedokumentasjon for Smigrov boligområde Arna, gnr 287, bnr 14 m.fl. Innholdsfortegnelse 1.) Sammendrag 2.) Bakgrunn. 3.) Mål og metoder 4.) Dokumentasjon av kulturminnemiljø... 4.1.) Billedmateriale

Detaljer

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 150/2013 A 288 UNDREDAL STAVKIRKE Konservering av limfargedekor og prekestol Dagheid Berg Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE TROVASSTJØNN / ØYFJELL GNR. 80, BNR. 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Trovsstjønn,

Detaljer

Ny-Ålesund by- og gruvemuseum

Ny-Ålesund by- og gruvemuseum KINGS BAY AS Ny-Ålesund by- og gruvemuseum Rapport fra gjennomført arbeid 2011 og 2012 Inga Vea og Andrine Kylling Arbeid med registrering av museumsgjenstander. Svalbards miljøvernfond, prosjektnummer

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Arkeologiske undersøkelser av mulig aktivitetsområde fra steinalder ved Hareid kirke, gnr. 41, bnr. 132, Hareid kommune, Møre og Romsdal

Arkeologiske undersøkelser av mulig aktivitetsområde fra steinalder ved Hareid kirke, gnr. 41, bnr. 132, Hareid kommune, Møre og Romsdal Arkeologiske undersøkelser av mulig aktivitetsområde fra steinalder ved Hareid kirke, gnr. 41, bnr. 132, Hareid kommune, Møre og Romsdal Arkeologisk rapport ved Stian Hatling Seksjon for ytre kulturminnevern

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 115. Anretningen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak

B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 115. Anretningen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak NIKU. Oppdragsrapport. Nr.166/2010 B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 115. Anretningen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak Jørgen Solstad Lotta Næckter Barbro Wedvik

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

Innen kulturminnefeltet utfører AM oppdrag innen følgende områder:

Innen kulturminnefeltet utfører AM oppdrag innen følgende områder: Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Oppdrag kulturminnevern Innen kulturminnefeltet utfører AM oppdrag innen følgende områder: Vedr. punkt 1. 1. Forvaltning i henhold til kulturminneloven, inklusive

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, april 2007 Norsk Folkemuseum Museumsvn. 10 0287 Oslo

Norsk etnologisk gransking Oslo, april 2007 Norsk Folkemuseum Museumsvn. 10 0287 Oslo Norsk etnologisk gransking Oslo, april 2007 Norsk Folkemuseum Museumsvn. 10 0287 Oslo Særemne nr. 54 TAKTEKKING Til Antikvarisk håndverk/bygningsavdelingen/tømrer Tekking av tak er på museer et fagfelt

Detaljer

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl.

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Ilona Wisniewska og Sander Solnes

Ilona Wisniewska og Sander Solnes Ilona Wisniewska og Sander Solnes Rapport fra prosjektet: Russisk fangst den første overvintringsfangst på Svalbard Longyearbyen 30.12.2014 GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET Gjenstander fra russiske fangstasjoner

Detaljer