MØTEINNKALLING Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Kommunestyret"

Transkript

1 Møte nr. 4/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den kl på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møte pr. telefon. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket. Kvalsund den Ragnar Olsen ordfører SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0028/05 05/00497 FINNMARKSLOVEN - UTTALELSE

2 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: 130 &00 Arkivsaksnr.: 05/00497 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0028/05 Kommunestyret FINNMARKSLOVEN - UTTALELSE Ordførers innstilling: Kvalsund kommunestyre viser til den lange prosessen med Finnmarksloven som nærmer seg sin avslutning, og håper loven kan vedtas av et mest mulig samlet Storting. Kvalsund kommunestyre gir følgende uttalelse til Finnmarksloven. 1. Styremodellen må sikre både de demokratiske hensyn til befolkningen i Finnmark og de folkerettslige forhold for samene. Primært ønsker Kvalsund kommune et styre hvor flertallet er oppnevnt av fylkestinget og mindretallet av Sametinget. Dette begrunnes i grunnleggende demokratiske prinsipper; en person en stemme. Det er likevel ikke tilfredsstillende med en styremodell hvor avgjørelser ikke kan tas ved stemmelikhet, slik regjeringens opprinnelige forslag var, noe som kan føre til at viktige saker aldri blir vedtatt. Heller ikke regjeringens siste utkast er tilfredsstillende, hvor avgjørelser kan være avhengig av om styreleder er oppnevnt av fylkestinget eller av Sametinget vekselvis hvert år. Det er derfor bedre at fylkestinget sikres stemmeflertall utenom det samiske kjerneområdet og Sametinget innenfor dette området, slik innstillingen legger opp til. Dette vil best ivareta demokratiske hensyn til fylkets befolkning og de folkerettslige forhold for samene, samtidig som styret sikres beslutningskraft. 2. Vi kan ikke akseptere at Sametinget, som er et statlig organ for alle samer i Norge, gis rett til å utarbeide retningslinjer for endret bruk av utmarka i Finnmark. Dette må Finnmarkseiendommens styre gjøre selv, etter uttalelse fra fylkesting, Sameting og kommunene og eventuelt Jæger og fiskeforeninger og lignende - i Finnmark og med godkjennelse av departementet. 3. Kvalsund kommunestyre vil motsette seg på det sterkeste en privatrettslig oppstykking av allmenningen i Finnmark. Vi ser behovet for å få kartlagt om det finnes individuelle og kollektive rettigheter innenfor gjeldende rettsregler, og at en kommisjon, oppnevnt av Stortinget, kan være en praktisk måte å få dette avklart på innen rimelig tid, i stedet for årelange rettssaker om det samme. Terskelen for å få tilkjent eiendomsrettigheter basert på hevd, må være meget høy.

3 I den grad en utmarksdomstol måtte slå fast rettigheter som i vesentlig grad er i konflikt med allmennhetens interesser, må loven åpne adgang for ekspropriasjon med erstatning til de berørte. Videre må allemannsretten for alle i Finnmark, som for eksempel rett til fri ferdsel i utmark, bærplukking, fiske med håndsnøre ( herunder stang, oter og lignende) m.v. opprettholdes uavhengig av eiendomsrett, bruksrett eller lignende, da dette er en viktig trivselsfaktor, men også kulturell betydning for Finnmarks befolkning, uavhengig av etnisk tilhørighet. 4. Reglene i kapittel 4 må vurderes nærmere. Det kan ikke aksepteres at Finnmarkseiendommen i følge X6 sørger for tinglysing av rettigheter de er enige med kommisjonen eksisterer, uten mulighet for å anke denne avgjørelsen inn for utmarksdomstolen. De som best ivaretar allmennhetens interesser, de berørte kommuner og fylkeskommunen må ha slik ankemulighet. Kapittel 4 er for øvrig meget omfattende med en rekke bestemmelser som ikke tidligere har vært ute på høring. Kvalsund kommunestyre mener at det mest betryggende vil være at Kongen fastsetter kommisjonens mandat og retningslinjer etter at dette har vært ute på en bred høring..

4 SAKSGRUNNLAG: Dokumenter: 1. Finnmarksloven, siste forslag ( ) fra Regjeringa før endelig fremlegg 2. Flertallsinnstilling fra justiskomiteen ( Regjeringspartiene og Ap), midlertidig versjon av (store bokstaver). SAKSUTREDNING: Innledning: Forslag til Finnmarsklov (midlertidig versjon) ble framlagt 9.mai 2005 av stortingets justiskomité og vedtas i Stortinget 24.mai Finnmarksloven er et resultat av Samerettsutvalgets arbeid, samt det faktum at Norge har ratifisert ILO konvensjon 169 om stammefolk og urfolk. Finnmarksloven (midlertidig versjon) ble lagt fram fra justiskomiteen 9.mai og behandles i Stortinget 24.mai Det er svært kort tid for kommuner eller andre berørte parter til å uttale seg om loven. Kvalsund kommune velger å uttale seg om loven, for om mulig å påvirke loven til beste for Kvalsunds befolkning. Saken er utredet av ordfører og vurderingene som framkommer i forhold til saken og de ulike paragrafene er ordførers vurdering av konsekvensene av loven slik den framstår for Kvalsunds befolkning. Det har vært store reaksjoner på Finnmarksloven, spesielt blant kystbefolkningen. En underskriftsaksjon mot Finnmarksloven har samlet inn ca underskrifter, som er overlevert justiskomiteens leder, Trond Helleland. Dette utgjør ca 37 % av de som avga stemme ved siste fylkestingsvalg, 19% av de stemmeberettigede i Finnmark. Dette viser vel med all tydelighet at finnmarkingene er opptatt av Finnmarksloven og ønsker å ha innflytelse på hvordan den skal se ut. Det har vært gjennomført konsultasjoner mellom Justiskomiteen og Sametinget og Finnmark fylkeskommune. Disse møtene har ikke vært åpne for allmennheten, men etter kraftige reaksjoner på lekkasjer fra komitéarbeidet ble den siste konsultasjonen fullført i offentlighet. Loven heter: Forslag til lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven) Den vil i utredningen kun bli kalt Finnmarksloven. Utredningen kommer til å berøre noen av paragrafene og disse vil bli sitert. Dersom det blir nye endringer i det endelige framlegget vil ordfører framlegge endringer til innstilling i kommunestyremøte, men det vil ikke, av hensyn til tiden, være mulig å korrigere saksutredningen. De ordene i paragrafene som gjengis i kursiv anfører det som er slettet etter konsultasjoner med Sametinget og fylkestinget. Paragrafen skrevet med uthevet skrift er slik den lyder fram til endelig framlegg fra Justiskomiteen, og de som er skrevet med store bokstaver er ordlyden i komiteens innstilling.

5 1 Lovens formål "Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv." (Slettet i 1: innbyggerne i fylket og allmennheten for øvrig) 3 FORHOLDET TIL FOLKERETTEN (INNSTILLINGEN) LOVEN GJELDER MED DE BEGRENSNINGER SOM FØLGER AV ILO- KONVENSJON NR. 169 OM URFOLK OG STAMMEFOLK I SELVSTENDIGE STATER. LOVEN SKAL ANVENDES I SAMSVAR MED FOLKERETTENS REGLER OM URFOLK OG MINORITETER OG BESTEMMELSER I OVERENSKOMSTER MED FREMMEDE STATER OM FISKET I GRENSEVASSDRAGENE. MERKNAD: FLERTALLET MENER AT FORMULERINGEN MED DE BEGRENSNINGER VIL INNEBÆRE AT ILO- KONVENSJON GÅR FORAN FINNMARKSLOVEN HVIS DET SKULLE VISE SEG AT BESTEMMELSER I LOVEN STÅR I MOTSTRID TIL BESTEMMELSER I ILO-KONVENSJONEN. 4 retningslinjer for forvaltning av utmark Sametinget kan gi retningslinjer for hvordan virkningen for samisk kultur, reindrift, næringsutøvelse og samfunnsliv av endret bruk av utmark skal bedømmes. Slettet: Retningslinjene og endringer i retningslinjene skal godkjennes av departementet. I saker om endret bruk av utmark skal statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter (Slettet: på bakgrunn av Sametingets retningslinjer) vurdere hvilken betydning endringen vil ha for samisk kultur, reindrift, næringsutøvelse og samfunnsliv. Ved vurderingen skal Sametingets retningslinjer legges til grunn. I INNSTILLINGEN TIL 4 HAR FLERTALLET TATT INN: SITAT: RETNINGSLINJENE SKAL GODKJENNES AV DEPARTEMENTET. DEPARTEMENTET PRØVER OM RETNINGSLINJENE LIGGER INNENFOR RAMMEN AV FØRSTE PUNKTUM, OG OM DE ER UTFORMET PÅ EGNET MÅTE. I 2. AVSNITT ER UTMARKSBRUK TATT INN. SAMETINGETS RETNINGSLINJER SKAL LEGGES TIL GRUNN VED VURDERINGEN ETTER SAMISKE INTERESSER ETTER FØRSTE PUNKTUM. 5 Forholdet til bestående rettigheter Samene har individuelt og kollektivt gjennom langvarig bruk av land- og vannområder opparbeidet rettigheter til grunn i Finnmark. Loven her gjør ikke inngrep i individuelle (slettet: private) og (slettet: eller) kollektive rettigheter som bygger på hevd eller alders tids bruk. Dette gjelder også de rettighetene utøvere av samisk reindrift har på slikt grunnlag eller etter reindriftsloven. Slettet: De rettigheter utøvere av samisk reindrift utøvere av samisk reindrift har på grunnlag som nevnt i første ledd eller etter reindriftsloven, innskrenkes ikke av loven her. For å fastslå omfanget og innholdet av de rettigheter som samer og andre har på grunnlag av hevd eller aldres tids bruk eller på annet grunnlag, opprettes en kommisjon som skal utrede bruks- og eiendomsrettigheter i Finnmark samt en særdomstol som skal avgjøre tvister om slike rettigheter, jf. Kapittel X.

6 5 FORHOLDET TIL BESTÅENDE RETTIGHETER (INNSTILLINGEN) SAMENE HAR KOLLEKTIVT OG INDIVIDUELT GJENNOM LANGVARIG BRUK AV LAND OG VANN OPPARBEIDET RETTIGHETER TIL GRUNN I FINNMARK. LOVEN HER GJØR IKKE INNGREP I KOLLEKTIVE OG INDIVIDUELLE RETTIGHETER SOM SAMER OG ANDRE HAR OPPARBEIDET VED HEVD ELLER ALDERS TIDS BRUK. DETTE GJELDER OGSÅ DE RETTIGHETENE REINDRIFTSUTØVERE HAR PÅ SLIKT GRUNNLAG ELLER ETTER REINDRIFTSLOVEN. FOR Å FASTSLÅ OMFANGET OG INNHOLDET AV DE RETTIGHETER SOM SAMER OG ANDRE HAR PÅ GRUNNLAG AV HEVD ELLER ALDERS TIDS BRUK ELLER PÅ ANNET GRUNNLAG, OPPRETTES EN KOMMISJON SOM SKAL UTREDE BRUKS OG EIERRETTIGHETER I FINNMARK OG EN SÆRDOMSTOL SOM SKAL AVGJØRE TVISTER OM SLIKE RETTIGHETER, JFR. KAPITTEL 5. MERKNAD: FØRSTE LEDD FASTSLÅR AT SAMENE HAR OPPARBEIDET RETTIGHETER TIL GRUNN I FINNMARK. KOMMISJONEN SKAL, GJENNOM KARTLEGGING, AVKLARE RETTIGHETENE. KARTLEGGINGEN SKAL OGSÅ OMFATTE RETTIGHETER FOR ETNISKE NORDMENN, KVENER OG ANDRE GRUPPER KAN HA OPPARBEIDET, PÅ LIK LINJE MED SAMENE. 7 Finnmarks eiendommens styre Finnmarkseiendommen ledes av et styre på seks( Slettet: sju) personer. Finnmark fylkesting og Sametinget velger selv tre medlemmer med personlig varanmedlemmer hver. Medlemmene og varamedlemmene skal være bosatt i Finnmark. Blant medlemmene fra Sametinget skal minst ett styremedlem og vedkommendes varamedlem være representanter for reindriften. Både som medlemmer og varamedlemmer skal begge organer velge både kvinner og menn. Organet skal velge medlemmer og varamedlemmer samlet. Ansatte i Finnmarkseiendommen, Finnmarks eiendommens revisor og medlemmer og varamedlemmer i kontrollkomiteen kan ikke velges som styremedlemmer eller varanmedlemmer. (Slettet: kongen oppnevner ett styremedlem med personlig varanmedlem. Vedkommende har ikke stemmerett i styret.) Styremedlemmene og varamedlemmene oppnevnes for inntil fire år av gangen. Ingen kan være styremedlem i mer enn ti år i sammenheng. Styremedlemmene og varamedlemmene kan avsettes av det organ som har oppnevnt vedkommende. Organet skal i så fall på nytt velge medlemmer og varamedlemmer samlet. Styremedlemmer og varamedlemmer har rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute dersom særlig grunn foreligger. Styret og det organ som har oppnevnt vedkommende, skal gis rimelig forhåndsvarsel. Fjerde (slettet: femte) ledd annet punktum gjelder tilsvarende. Styret velger selv en leder og en nestleder blant medlemmene. (Slettet: Dersom ingen oppnår flertall, er styremedlemmet oppnevnt av staten leder.) Dersom ingen oppnår flertall, fastsetter Finnmark fylkesting i oddetallsår og Sametinget i partallsår hvem av de seks medlemmer som skal være styreleder.

7 10 Saker om endret bruk av utmark m.m. I saker om endret bruk av utmark skal Finnmarkseiendommen vurdere hvilken betydning endringen vil ha for samisk kultur, reindrift, næringsutøvelse og samfunnsliv. Ved vurderingen skal sametingets retningslinjer etter 4 legges til grunn. Vedtak om endret bruk av utmark krever alltid tilslutning fra minst fire (Slettet: stemmeberettigede) styremedlemmer dersom hele mindretallet begrunner sitt standpunkt i hensynet til samisk kultur, reindrift, næringsutøvelse og samfunnsliv vurdert på bakgrunn av sametingets retningslinjer. Dersom flertallet ikke utgjør flere enn fire, kan et samlet mindretall i løpet av styremøtet kreve at saken forelegges for Sametinget. Dersom Sametinget ikke godtar flertallets vedtak eller unnlater å behandle saken innen rimelig tid, kan et samlet flertall i styret kreve at Finnmarkseiendommen forelegger saken for Kongen, som avgjør om vedtaket skal godkjennes. Godkjennelse av vedtaket har virkning som styrevedtak. Styret kan bare bemyndige ansatte og andre til å treffe beslutning om endret bruk av utmark dersom minst fire styremedlemmer stemmer for det. Annet ledd til fjerde punktum gjelder tilsvarende. Bestemmelsene i paragrafen her gjelder tilsvarende for saker om salg og bortleie av utmark eller rettigheter i utmark, om tildeling av særskilt rett til lokal utnyttelse av fornybare ressurser og om lokal forvaltning av jakt og fiske. Bestemmelsene i paragrafen her gjelder ikke for andre saker etter kapittel 3. INNSTILLINGEN: NYTT OG 6. AVSNITT. DERSOM ET FORSLAG OM ENDRET BRUK AV UTMARK SOM ENTEN BARE GJELDER KARASJOK, KAUTOKEINO, NESSEBY, PORSANGER OG TANA KOMMUNER ELLER BARE GJELDER RESTEN AV FINNMARK, FÅR TILSLUTNING FRA TRE OG BARE TRE STYREMEDLEMMER, KAN TRE STYREMEDLEMMER SAMLET KREVE AT SAKEN BEHANDLES EN GANG TIL. VED DENNE BEHANDLINGEN DELTAR IKKE DET SISTE STYREMEDLEMMET VALGT AV FINNMARK FYLKESTING DERSOM SAKEN GJELDER ENDRET BRUK AV UTMARK I KARASJOK, KAUTOKEINO, NESSEBY, PORSANGER ELLER TANA KOMMUNER. GJELDER SAKEN ENDRET BRUK AV UTMARK I RESTEN AV FINNMARK, DELTAR IKKE DET SISTE STYREMEDLEMMET VALGT AV SAMETINGET SOM IKKE REPRESENTERER REINDRIFTEN. SAKEN AVGJØRES MED ALMINNELIG FLERTALL. DERSOM DET BLIR BESLUTTET ENDRET BRUK AV UTMARK MED TILSLUTNING FRA TRE OG BARE TRE STEMMER, OG HELE MINDRETALLET BEGRUNNER SITT STANDPUNKT I HENSYNET TIL SAMISK KULTUR, REINDRIFT, UTMARKSBRUK, NÆRINGSUTØVELSE OG SAMFUNNSLIV VURDERT PÅ BAKGRUNN AV SAMETINGETS RETNINGSLINJER, KAN ET SAMLET MINDRETALL I LØPET AV STYREMØTET KREVE AT SAKEN FORELEGGES FOR SAMETINGET. ANNET LEDD TREDJE OG FJERDE PUNKTUM GJELDER TILSVARENDE. ANNET OG TREDJE LEDD GJELDER TILSVARENDE FOR BEMYNDIGELSE AV ANSATTE OG ANDRE TIL Å TREFFE BESLUTNING OM ENDRET BRUK AV UTMARK.

8 FØRSTE TIL FJERDE LEDD GJELDER TILSVARENDE FOR SAKER OM ANVENDELSE OG BORTLEIE AV UTMARK ELLER RETTIGHETER I UTMARK. BESTEMMELSENE I PARAGRAFEN HER GJELDER IKKE FOR SAKER I KAPITTEL 3. VEDTAK OM ANVENDELSE AV FAST EIENDOM SOM ER TRUFFET MED TILSLUTNING FRA MINDRE ENN FIRE STYREMEDLEMMER, MÅ GODKJENNES AV SAMETINGET OG FINNMARK FYLKESTING. FØRSTE PUNKTUM GJELDER IKKE FOR ANVENDELSE AV EIENDOMMER SOM ER FRADELT VED OFFENTLIG DELINGSFORETNING OG SOM ER UTLAGT TIL BYGGEOMRÅDE I PLANER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN, ELLER FRADELTE TOMTER SOM ER BEBYGD. Allmennhetens rettigheter Finnmarksloven slik den framstår nå etter konsultasjoner med Sametinget og Finnmark fylkeskommune, vil føre til vesentlige endringer i forvaltningen og styringen av finnmarksnaturen. Regjeringen hadde i sitt opprinnelige forslag i Formålsparagrafen ( 1) at loven skulle forvaltes til det beste for innbyggerne i fylket og allmennheten for øvrig. Det er nå slettet og loven har ingen henvisning til allmennhetens rettigheter. Nå heter det at etter tillatelse fra Finnmarkseiendommen kan andre ha adgang til jakt, fiske, fangst og multeplukking. Dette er et klart brudd med hvordan Finnmark har vært forvaltet av Statsskog, og kan vanskelig oppfattes som noe annet enn en innskjerping av allmennhetens rettigheter. Det at alle kan benytte seg av Finmarksnaturen har vært en av de ting de fleste innbyggerne i fylket har satt stor pris på. Sametingspresidenten og Sametinget ønsker ikke at allmennheten skal sikres rettigheter i Finnmarksloven. Det framkommer i konsultasjonene av og Sametingspresidentens innlegg i Tromsø datert Sitat fra Sametingspresident Sven Roald Nystøs innlegg: "Allmennhetens rettigheter må ut av loven." "Finnmarksloven er motivert av å anerkjenne og sikre samenes landrettigheter, ikke av å sikre allmennhetens interesser i Finnmark." "Det foreligger ikke noe rettslig grunnlag for å hevde at allmennheten har utvidende rettigheter i Finnmark i forhold til resten av landet." Eiendomrett til Finnmark I 5 slås det fast at det skal opprettes en kommisjon som skal utrede bruks- og eiendomsrettigheter i Finnmark. Dette forslaget er kommet inn i loven etter konsultasjoner med Sametinget og Finnmark fylkeskommmune. Det kan bety at det Finnmark vi har i dag hvor 96 % av grunnen er statseid kan bli stykket opp i at lappeteppe av private eiendommer. Dette er ikke finnmarkingene tjent med, og i verste fall kan det føre til en storstilt privatisering av grunnen i Finnmark, med de begrensninger det kan medføre for allmenn bruk av utmarka. I debatten forut for Finnmarksloven har alle parter sagt at det ikke kreves individuell eiendomsrett til arealet. Det står i skarp kontrast til at Sametingspresident Nystø i et mediaoppslag 9.mars 2005 krever full eiendomsrett til land og vann i Finnmark Et forslag om kommisjon som skal utrede individuelle og kollektive bruks- og eiendomsrettigheter kan medføre at vi får bygdebruksmodeller for forvaltning av Finnmark. Det har Kvalsund kommune uttalt seg mot. Det er ordførers oppfatning at det kan bety at vi ikke får en enhetlig forvaltning, samt grunnlag for bygdekrangel og uenighet.

9 Retningslinjer for bruk av utmark i Finnmark 4 gir retningslinjer for bruk av utmarka. Her sies det at Sametinget kan gi retningslinjer for hvordan virkningen for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv av endret bruk av utmarka. Departementet skal godkjenne disse, samt prøve om de tilfredstiller samisk kultur mv. Retningslinjene er ikke geografisk relatert, noe som tildeler Sametinget stor makt over utmarka i alle kommuner i Finnmark. Det betyr at en kommune vil være totalt avhengig av Sametingets godkjenning for endret bruk av utmark til for eksempel en industrireising. Sametinget har i mange tilfeller ikke samme oppfatning som kommunene i utbyggingssaker. Her kan nevnes mulige og tidligere uenighetsområder; Snøhvitutbygginga, vindmølleparker, dagbruddet på Stjernøya og lignende. Sametinget vil ikke kunne stoppe planer som er ihht. plan og bygningsloven. Denne paragrafen kan gi grobunn for mulige konflikter, ikke minst fordi den slik den er formulert gir Sametinget mulighet til å stoppe all virksomhet Sametinget ikke ønsker. Det betyr i praksis at Sametinget får en form for vetorett i forhold til all bruk av utmark i Finnmark. Kommunenes rolle som arealdisponent er ikke berørt i loven, og er også en grunn til bekymring. Dette utvikler ikke lokaldemokratiet, heller tvert i mot. Kommunestyrene mister innflytelse over kommunens areal og det kan føre til at interessen for politisk arbeid kan bli mindre. Kvalsund kommunestyres oppfatning at utforming av retningslinjer for bruk av utmarka i Finnmark må på høring til alle berørte kommuner i fylket, og godkjennes av departementet. Styresammensetning i Finnmarkseiendommen 7 tar for seg Finnmarkseiendommens styre og sammensetningen av det. Det lovforslaget som foreligger før det endelige lovutkastet har en styresammensetning på 6 personer. 3 oppnevnt av Sametinget og 3 oppnevnt av Finnmark fylkesting. Paragrafen innser at det kan bli situasjoner hvor det ikke oppnås enighet og derfor kan det ved uenighet fastsettes at leder kommer fra Finnmark fylkesting i oddetallsår og fra Sametinget i partallsår. Implisitt sier det at det er leders dobbelstemme som avgjør sakene ved uenighet. Dette er å lage konstruksjoner som har alle muligheter for å ikke fungere. Kvalsund kommune krever at styret skal være sammensatt som alle andre normale styrer med et oddetall som gjør det mulig å avgjøre saker med flertall. Arbeiderpartiet i Justiskomiteen har et forslag om en fleksibel styresammensetning hvor flertallet kan variere, alt etter i hvilken del av Finnmark saken hører hjemme: Finnmarkseiendommen ledes av et styre på 9 personer hvorav Finnmark fylkesting og Sametinget oppnevner 4 hver. (6 av disse 8 utgjør kjernegruppen i styret) En representant oppnevnes av Stortinget. I saker som gjelder det samiske språkforvaltningsområdet stemmer kjernegruppen og den siste representanten valgt av Sametinget. I saker som bare angår resten av Finnmark stemmer kjernegruppen, og den ene siste representanten valgt av Finnmark fylkesting. I øvrige saker stemmer alle medlemmer. Kvalsund kommunestyre mener denne modellen vil ivareta interessene og sikre kysten flertall i saker som angår kystbefolkningen.

10 Demokratiske utfordringer Finnmarksloven legger opp til en forvaltning av loven mellom Sametinget og Finnmark fylkesting. Sametinget er et nasjonalt organ som bare et fåtall av finnmarkingene har stemmerett til. Finnmark fylkeskommune omfatter alle stemmeberettigede i Finnmark. Et nasjonalt organ, hvor under halvparten av representantene kommer fra Finnmark skal ha like stor påvirkning som et regionalt organ. Flertallet i Sametinget av de som velger representanter til Finnmarkseiendommens styre er IKKE bosatt i Finnmark. Dette bør være en demokratisk utfordring for alle som ønsker økt oppslutning omkring valg. Det demokratiske underskuddet i denne prosessen kan vise seg å være konfliktskapende eller utløse likegyldighet hvor folk ikke synes det er noen vits i å stemme. Ved siste Sametingsvalg i 2001 var ca 16 % av de stemmeberettigede i Kvalsund registrert i samemanntallet og dermed stemmeberettiget til Sametinget. Det betyr at majoriteten av Kvalsunds innbyggere får mindre innvirkning på sammensetningen av styret, da de kun kan stemme på fylkestinget, noe som er klart diskriminerende overfor det brede lag av befolkninga. Krav om folkeavstemming Kvalsund kommunestyre reagerer sterkt på at kommunene i Finnmark ikke har vært høringsinstans på Finnmarksloven. Kommunestyret er av den oppfatning at mye av "støyen" rundt loven skyldes det hemmelighetskremmeriet som har vært i prosessen. Dette kunne vært unngått dersom kommunene hadde vært høringsinnstans. Kravet om folkeavstemming gjennom underskriftsaksjonen hvor ca personer har signert kravet, viser med klartekst at mangel på påvirkning av loven og egen "framtid" for hele Finnmarks befolkning, har vært totalt fraværende. Det er Kvalsund kommunes oppfatning av dette kravet at det er et uttrykk for frustrasjon pga. følt mangel til påvirkning av loven. Derfor får vi underskriftsaksjonen som en protest på denne overkjøringa. Ordfører har full forståelse for kravet, men vil allikevel ikke anbefale Kvalsund kommune å kreve folkeavstemning. Det er to forhold knyttet til dette: Tidsaspektet for behandlingen med vedtak 24.mai, viser hvor urealistisk dette kravet er å få gjennomslag for. En nasjons behandling av samene og deres mulighet for innflytelse på sin situasjon kan ikke være gjenstand for en flertallsavstemning. Underskriftsaksjonen er derimot et uttrykk for den sterke frustrasjon, ikke minst kystbefolkningen, føler i denne saken, og burde som sådan være et kraftig signal til sentrale politikere at de ikke må lage lovverk som kan utløse konflikter, ikke minst basert på etnisk grunnlag. Ordførers vurdering : Det er ikke lagt opp til at kommunene skal uttale seg om Finnmarksloven i sin endelige form før vedtak i Stortinget 24.mai. Det er ordførers oppfatning at det er nødvendig at også kommunene uttaler seg om loven slik den foreligger. Kvalsund kommunestyre oppfordrer stortinget om også å vektlegge synspunkter som kommer fra uttalende kommuner. Ragnar Olsen ordfører

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2005 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 28.04.2005 (sendt pr. E-post 03.05.059 Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 28.04.2005 (sendt pr. E-post 03.05.059 Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.05.2005 Klokkeslett: 0900-1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Den 13. mai 2005 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell A/S møterommet.

Den 13. mai 2005 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell A/S møterommet. Den 13. mai 2005 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell A/S møterommet. Møtet var berammet med sakliste den 06.05.05 og kommunestyrets representanter ble innkalt

Detaljer

Finnmarkskommisjonen

Finnmarkskommisjonen Finnmarkskommisjonen - oversikt over kommisjonens mandat Innledning på seminar om Finnmarkskommisjonen, Tana, 29. oktober 2008 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa Finnmarkskommisjonens mandat Lovgrunnlag. Ytre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget. Dato: 6. juni 2003 kl Møte: Åpent møte Sted: Vadsø, fylkeshuset møterom 123 Saksnr: 59/03 MØTELEDER:

MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget. Dato: 6. juni 2003 kl Møte: Åpent møte Sted: Vadsø, fylkeshuset møterom 123 Saksnr: 59/03 MØTELEDER: MØTEPROTOKOLL Fylkesutvalget Dato: 6. juni 2003 kl. 10.00 Møte: Åpent møte Sted: Vadsø, fylkeshuset møterom 123 Saksnr: 59/03 MØTELEDER: Fung. fylkesordfører Arne Pedersen DISSE MØTTE: Arne Pedersen, AP

Detaljer

Etnisk og demokratisk Likeverd

Etnisk og demokratisk Likeverd Til Næringskomiteen Alta, 12. april 2012 Innspill vedrørende Fiskeri- og Kystdepartementets Prop. 70 L (2011 2012)om endringer i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven Dersom visse deler av forslagene

Detaljer

Samerettsutvalg II Flertallets forslag: USS syn

Samerettsutvalg II Flertallets forslag: USS syn Samerettsutvalg II Flertallets forslag: USS syn Høringsmøte på Værnes 3. november 2008 v/advokat ved Høyesterett Caroline Lund, Sekretær i Utmarkskommunenes Sammenslutning USS Medlem i SRUII Hvem skal

Detaljer

Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF

Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF Originaltekst: Norsk Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF 1. Innledning Statskog SF og Sametinget: Inngår denne Samarbeidsavtalen uten at dette kan forstås å innebære en

Detaljer

Hovedtrekkene i NOU 2007: 13 Den nye sameretten v/kirsti Strøm Bull 5. februar 2009

Hovedtrekkene i NOU 2007: 13 Den nye sameretten v/kirsti Strøm Bull 5. februar 2009 Hovedtrekkene i NOU 2007: 13 Den nye sameretten v/kirsti Strøm Bull 5. februar 2009 NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling Sametinget Etablering av ordninger som ivaretar politiske og kulturelle rettigheter

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 85: Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark

LOV 2005-06-17 nr 85: Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark LOV 2005-06-17 nr 85: Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven). DATO: LOV-2005-06-17-85 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF

Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF Originaltekst: Norsk Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF 1. Innledning Statskog SF og Sametinget: Inngår denne Samarbeidsavtalen uten at dette kan forstås å innebære en

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Finnmarksloven. en orientering

FULLDISTRIBUSJON. Finnmarksloven. en orientering FULLDISTRIBUSJON Finnmarksloven en orientering Forord Etter mange år med usikkerhet omkring rettsforholdene i Finnmark ble den nye finnmarksloven vedtatt av Stortinget i mai/juni 2005. Sametinget og Finnmark

Detaljer

Susann Funderud Skogvang. Samerett. - om samenes rett til enfortid, nätid og framtid. Universitetsforlaget

Susann Funderud Skogvang. Samerett. - om samenes rett til enfortid, nätid og framtid. Universitetsforlaget Susann Funderud Skogvang Samerett - om samenes rett til enfortid, nätid og framtid Universitetsforlaget Innhold INNLEDNING OG METODE 15 1.1 Introduksjon 15 1.2 Om faget samerett 16 1.3 Samerettens historie

Detaljer

KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON

KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON Kommunal- og regionaldepartementet Statsråd: Sylvia Brustad KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 98/521 Dato: 28.4.2000 U. off. 5, 1. ledd. GJENNOMFØRING AV SAMMENSLUTNINGEN AV RAMNES KOMMUNE

Detaljer

Høring innlandsfiske 2015

Høring innlandsfiske 2015 Høring innlandsfiske 2015 Forslag til kunnskapsinnhenting og reguleringer Åpen folkemøte i Alta 05.02.2015 Ved Einar J. Asbjørnsen, leder utmark FeFo 1 Innhold: Del 1: Finnmarksloven, FeFo sin strategiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Justis- og politidepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Knut Storberget. Ref. nr.: 40 Saksnr.: 2005/07875 Dato: 25.

Justis- og politidepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Knut Storberget. Ref. nr.: 40 Saksnr.: 2005/07875 Dato: 25. Justis- og politidepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Knut Storberget Ref. nr.: 40 Saksnr.: 2005/07875 Dato: 25. november 2005 DELVIS IKRAFTTREDELSE AV FINNMARKSLOVEN OVER- GANGSBESTEMMELSER OM

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Finnmarkskommisjonen skal kartlegge bruks- eller eierrettigheter. opparbeidet av folk i Finnmark gjennom langvarig bruk.

Finnmarkskommisjonen skal kartlegge bruks- eller eierrettigheter. opparbeidet av folk i Finnmark gjennom langvarig bruk. Om Finnmarkskommisjonens arbeid Neiden, 11. november 2014 v/anne Marit Pedersen, medlem av kommisjonen 1 Finnmarkskommisjonen skal kartlegge bruks- eller eierrettigheter til FeFo-grunn som er opparbeidet

Detaljer

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser.

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser. Vedlegg Bakgrunnsnotat Grunneiers myndighet Innlandsfisket i Finnmark reguleres av ulike lover gitt av offentlig myndighet, blant annet lakse- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldsloven, innlandsfiskeforskriften

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Historisk tilbakeblikk På slutten av 1800-tallet hadde rettstilstanden i Sør Norge i flere hundre år vært at lokalbefolkningens bruk av utmarka kunne

Historisk tilbakeblikk På slutten av 1800-tallet hadde rettstilstanden i Sør Norge i flere hundre år vært at lokalbefolkningens bruk av utmarka kunne FINNMARKSKOMMISJONEN - bakgrunn og mandat Informasjonsmøte, Breivikbotn 23. august og Akkarfjord, 25. august 2010 v/ Jon Gauslaa, leder, Finnmarkskommisjonen 1 Historisk tilbakeblikk På slutten av 1800-tallet

Detaljer

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA Vedtatt på stiftelsesmøtet på Gardermoen 17.09.2003 Revidert 3 og 15 etter vedtak i årsmøtet 14.09.05. Revidert 15 etter vedtak i årsmøtet 4.09.06.

Detaljer

8 Det politiske systemet i Norge

8 Det politiske systemet i Norge 8 Det politiske systemet i Norge Maktfordeling I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende makten. - Domstolene er den dømmende makten. Politiske

Detaljer

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtekter For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtatt på Årsmøtet 16.07.2004 med senere endringer Versjons historie Dato Ver Navn Beskrivelse 2015.07.18 1.8 Årsmøtet Vedtektene justert på en rekke punkter

Detaljer

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014 VEDTEKTER for Arbeidsgiverforeningen Spekter Sist endret på generalforsamlingen 2014 INNHOLD Innholdsfortegnelse... 2 FORMÅL... 4 1-1 (Formål)... 4 MEDLEMSKAP... 4 2-1 (Medlemskap)... 4 2-2 (Søknad om

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2016000481 Dato: 18.03.2016 FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Detaljer

hovedkontor: serviceboks 1016, 7809 Namsos tlf fax PRESSEMELDING

hovedkontor: serviceboks 1016, 7809 Namsos tlf fax PRESSEMELDING I. STATSKOGS STYRES OPPSUMMERING NYE STATSKOG Mandatet til samerettsutvalg II har vært å utrede den samiske befolknings rettslige stilling når det gjelder retten til land og vann utenfor Finnmark. Videre

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS Eieravtale for IKA Finnmark IKS Innhold 1. Avtalens formål... 3 2. Formålet med IKA Finnmark IKS... 3 3. Styringsdokumenter... 3 4. Styringsorganer i selskapet... 4 4.1. Organer etter loven... 5 4.1.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.11.2010 kl. 1600 STED: DOKKA BARNESKOLE Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/716-1 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 44/16 Kommunestyret 07.04.2016 Ark.: Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22.01.02 og revidert i styremøte den 01.03.06 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1. Møteplan 2 2. Innkalling 2 3. Saksforberedelse m.m. 2 4. Saker

Detaljer

Rådgivende utvalg møte 18.september kl Fylkesutvalgssal b, 5.etasje, Fylkeshuset, Møteagenda.

Rådgivende utvalg møte 18.september kl Fylkesutvalgssal b, 5.etasje, Fylkeshuset, Møteagenda. Rådgivende utvalg møte 18.september kl. 10.00. Fylkesutvalgssal b, 5.etasje, Fylkeshuset, Møteagenda. Sak 5/08 Referatsaker Refleksjon etter plankonferanse reindrift og kommuneplanlegging i Selbu 17. sept.

Detaljer

Saksfremlegg. Alta kommune har behandlet NOU 2007: Den nye sameretten. Formannskapet avgir flg. uttalelse til denne:

Saksfremlegg. Alta kommune har behandlet NOU 2007: Den nye sameretten. Formannskapet avgir flg. uttalelse til denne: Saksfremlegg Saksnr.: 08/2932-2 Arkiv: K50 &71 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: DEN NYE SAMERETTEN - HØRING Planlagt behandling: Hovedutvalg for kultur og næring Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett?

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Innlegg på Finnmark fylkestings temadag Urfolk, 15. juni 2004. Av Láilá Susanne Vars, doktorgradsstipendiat

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

1 2 i ii;v '2.009 HØRINGSUTTALELSE FRA TROMS TURLAG SAMERETTSUTVALGET II (SRU II) 1. Oversikt over forsla ene. 2. Halo alandsallmennin en.

1 2 i ii;v '2.009 HØRINGSUTTALELSE FRA TROMS TURLAG SAMERETTSUTVALGET II (SRU II) 1. Oversikt over forsla ene. 2. Halo alandsallmennin en. Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO AKS\!C 1 2 i ii;v '2.009 >-'^? AVDAOMflDSH: p f DDICNR.2 ARKIVIICiDE HØRINGSUTTALELSE FRA TROMS TURLAG SAMERETTSUTVALGET II (SRU II) Tromsø 16.12,08 1. Oversikt

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag VEDTEKTER for Sjøhagen Moss Borettslag tilknyttet Follo Boligbyggelag Vedtatt i konstituerende generalforsamling den 09.06.2005, med endringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 01.03.2011 1 -

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22. januar 2002. Revidert i styremøte den 1. mars 2006, jf. styresak 13-2006. Revidert i styremøte den 27. september 2012, jf. styresak 100-2012.

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Innst. O. nr. 80. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen

Innst. O. nr. 80. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Innst. O. nr. 80 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 53 (2002-2003) Innstilling fra justiskomiteen om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i

Detaljer

Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Gauldal Skole og Kultursenter. Valg av medlemmer til samarbeidsstyret. Fastsetting

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretakets navn er SpareBank 1 Nordvest. SpareBank 1 Nordvest er en direkte fortsettelse av Sparebanken Nordvest. Sparebanken

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/530 GODKJENNING AV LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/530 GODKJENNING AV LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET 2015 Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Botnkrona Møtedato: 19.05.2015 Tid: 12:45 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

TILLEGG TIL SAKSLISTE

TILLEGG TIL SAKSLISTE Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10.00 TILLEGG TIL SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 43/14 14/25 GBNR 112/007

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

SAMETINGETS RETNINGSLINJER FOR ENDRET BRUK AV UTMARK INNSPILL TIL 2. HØRINGSUTKAST. Datert

SAMETINGETS RETNINGSLINJER FOR ENDRET BRUK AV UTMARK INNSPILL TIL 2. HØRINGSUTKAST. Datert SAMETINGETS RETNINGSLINJER FOR ENDRET BRUK AV UTMARK INNSPILL TIL 2. HØRINGSUTKAST Datert 23.03.07 Innledende kommentarer Innledningsvis vil vi uttrykke tilfredshet med at vår tidligere oppfordring om

Detaljer

Ot.prp. nr. 38 (2005 2006)

Ot.prp. nr. 38 (2005 2006) Fornyings- og administrasjonsdepartementet Ot.prp. nr. 38 (2005 2006) Om lov om endring av lov 14. august 1918 nr 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Troms fylke,

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Grunnlag og formål 1. Blå Kors Norge er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet, og er tilsluttet Blå Kors Internasjonale

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>)

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud. Rådmann Johnny Pedersen

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud. Rådmann Johnny Pedersen Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Ordfører

Detaljer

Mottatt: \b /l~;<" -<~ <S

Mottatt: \b /l~;< -<~ <S REGJERINGEN Mottatt: \b /l~;

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Reidulf Pedersen Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen Magnus Nikolaisen Tore Lundberg Yngvar Mikkelsen Martin Olsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Reidulf Pedersen Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen Magnus Nikolaisen Tore Lundberg Yngvar Mikkelsen Martin Olsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kantinen Astafjord Slakteri, Brattberg Møtedato: 25.02.2009 Tid: Kl 1800 21.30 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Ottesen Håkon

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

Høringsdokument. Strategisk plan 2011-

Høringsdokument. Strategisk plan 2011- Høringsdokument Strategisk plan 2011- INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 VISJON 3 3 FEFOS HOVEDMÅL 3 4 FEFOS KJERNEVERDIER 4 5 STRATEGI 4 5.1 Strategisk grunnprinsipp 4 5.2 Forvaltning av grunn og rettigheter 4

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

Finnmarkskommisjonen mandat og arbeid særlig om interne forhold i reindriften

Finnmarkskommisjonen mandat og arbeid særlig om interne forhold i reindriften Finnmarkskommisjonen mandat og arbeid særlig om interne forhold i reindriften Informasjonsmøter med reindriftssiidaene i Karasjok, 25. og 26. mars 2014 v/jon Gauslaa 1 Kommisjonens mandat - generelt Finnmarksloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn Fremlagt på møte 6.-7.10.2015 Styresak 84-2015 Saknr 15/283 Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Vedtekter STTF Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Sist endret desember 2015 1 Navn Sør-Trøndelag Tannlegeforening er Den norske tannlegeforenings lokalforening i Sør-Trøndelag fylke. Dens initialer

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011)

VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011) VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011) 1. Formål Stiftelsen Kulturhuset USF er en ikke-næringsdrivende stiftelse med formål å tilrettelegge for drift av et flerbruksbygg for kunst og kultur på Georgernes

Detaljer