Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015)"

Transkript

1 Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Komiterapporter til årsmøte 2015) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Side 1 av 26

2 Innholdsfortegnelse Banedrift og tekniske innretninger... 3 Årsberetning for 2014 fra Banekomitéen... 3 Medlemmer... 3 Resultater i forhold til målsetning... 4 Hvorfor gikk det som det gjorde... 6 Annet 6 Rapport vanningsanlegg Stjørdal Golfklubb Tilstandsrapport maskinparken... 9 Rapport golfbilene Sportslige- og markedsmessige aktiviterer Årsberetning for 2014 fra Damekomiteen Årsberetning for 2014 fra barn/junior komiteen Årsberetning for 2014 fra Sponsor/Markedskomiteen Årsberetning for 2014 fra Sponsor/Markedskomiteen - aktivitetsrapport Årsberetning for 2014 fra Turneringskomiteen Årsberetning for 2014 fra Junior og Barn og golf komiteen Årsberetning for 2014 fra Seniorkomiteen Årsberetning for 2014 fra VTG-komiteen Årsberetning for 2014 fra Socialkomiteen Årsberetning for 2014 fra ansvarlig for hjemmesiden og facebook Årsberetning for 2014 fra Pro Ola Raaum Side 2 av 26

3 Banedrift og tekniske innretninger Årsberetning for 2014 fra Banekomitéen Medlemmer Formann: John Kulsetås. Medlemmer: Tor Erik Berbu, Steinar Dybvad (ansvarlig for banedriften), Ivar-Rolf Dybwad (teknisk kontroller) og Svein Moen. Arbeidsfordeling: Alle medlemmene i komitéen har deltatt i de fleste arbeidsoppgavene på banen. Det har likevel vært praktisert en viss fordeling av oppgaver og ansvar: Steinar: Fungerende greenkeeper og daglig leder for alt driftsrettet arbeid på banen (ansatte og frivillige), dugnader, kontakt med styret. Tor Erik: Vanningsanlegget. Ivar-Rolf: Drift og vedlikehold av maskinparken. Svein: Anleggsmessige utbedringer, drift. John: Planarbeid, anleggsmessige utbedringer, dugnader, kontakt med styret. Klubben kunne i 2014 avse midler til å leie inn to deltidsansatte klippere for hele vekstsesongen. De ble hovedsakelig beskjeftiget med klipping av greener, teesteder, range, korthullsbane og øvingsområder. Som vanlig påtok seniorene seg en betydelig del av klippejobben også i år (fairways, semirough og rough). Klubben er seniorene stor takk skyldig; uten deres innsats ville det ikke vært mulig å opprettholde den høye standarden på banen i trange tider. Noen få klubbmedlemmer fortjener en spesiell kreditt for å ha tatt på seg ekstra store arbeidsoppgaver og mye ansvar for banen også denne sesongen: Jan Gundersen (drift og vedlikehold av maskinparken) Jens Kristiansen (beplantning i klubbhusområdet og generelt arbeid på banen) Lars Rolfseng (styring og oppfølging av klippegjengene) Gunnar Thronæs: (vanningsanlegget, vedlikehold av alt utstyr som krever elektrisk strøm, generelt arbeid på banen) Møter: Det daglige arbeid på banen gjorde at komitéens medlemmer møttes flere ganger i uka gjennom hele sesongen. Det har derfor ikke vært behov for formelle møter i komitéen ut over "morgen- og lunch-møtene" i verkstedkontoret. Disse daglige samlingene er særdeles viktige også for å opprettholde det gode miljøet som er skapt i dugnadsgjengen. Her er det på sin plass å trekke frem "fredagsvaflene" som nesten ukentlig er blitt servert av fruene Dybvad og Gundersen (Gunfrid og Anne); et høyt skattet og svært miljøskapende bidrag! Et informasjonsmøte med hullvertene ble arrangert 10. juni. Der ble den utsendte "instruksen" gjennomgått og gjensidige forventninger diskutert. Side 3 av 26

4 NGF arrangerte 17. juni et anleggsseminar for alle klubbene i Midt-Norge i våre lokaler; mye relevant informasjon fra NGFs konsulenter og nyttig meningsutveksling med banefolk fra andre klubber i regionen Resultater i forhold til målsetning Steinar og John deltok i et møte med deler av styret allerede 13. januar. Der ble planer for arbeidet med forbedring av banen i sesongen 2014 diskutert. Det var enighet om at tre områder skulle prioriteres: Forbedre kvaliteten på greenene Sikkerhet på og rundt banen Oppgradering av bunkere Dette har vært retningsgivende for det anleggsmessige arbeidet på banen i I tillegg har det vært nødvendig å prioritere ganske mange andre typer tiltak for å hindre at banen gradvis forringes (gjengroing, utgraving, tett drenering etc.) Sikkerhetstiltak: Tidlig vinteren 2014 ble det gjennomført en sikkerhetsanalyse for banen. Vurderingen rettet seg spesielt mot sikkerheten for bebygde områder rundt banen og for trafikkerte veier og stier langs banen. Analysen ble basert på et notat utgitt av NGF; "Sikkerhets-anbefalinger for golfbaner". Det ble laget kartutsnitt for hvert enkelt hull der sikkerhetsavstander og sikkerhetsvinkler er tegnet inn. Resultatene ble presentert for styret medio februar gjennom notatet "Endringer i baneoppsett 2014". Notatet inneholder også forslag til korrigerende tiltak for å bedre sikkerheten. For flere hull ligger veier eller gangstier bekymringsfullt nær opp til risikosonen for utslag (15 0 til hver side fra optimal utslagsretning). Situasjonen var klart mest alvorlig på hull 13 der gangveien ligger langt innenfor risikogrensen for utslag. I henhold til NGFs anbefalinger var det her påkrevet med tiltak som kunne bidra til å dreie utslagene vekk fra gangveien (mot sør). Dette er bakgrunnen for at det ble anlagt ny fairwaybunker på nordsiden av fairway (den gamle bunkeren skal gjenlegges), og at fairway er forskjøvet mest mulig mot sør i nedslagsfeltet. Også på hull 3 og 7 er klippekonturene justert for å dreie utslagene bort fra trafikkerte veier. (Justeringen av konturene for de andre hullene "på flata" (12, 9 og 1) er hovedsakelig en konsekvens av forskyvningen av fairway på hull 13). Baneutvikling: Vinteren 2013/14 var helt spesiell ved at snøen glimret med sitt fravær; banen var snøfri og nesten frostfri hele vinteren med unntak av et tidlig snøfall i oktober og et sent snøfall rett før banen skulle åpne. Det var derfor mulig å drive kontinuerlig arbeid ute på banen hele vinteren. Nedenfor er listet de største anleggsmessige arbeidene som er gjennomført denne sesongen. Januar-februar: Ryddet vekk busker og kratt (mellom hull 10 og 18, kollen på hull 18, bak gul tee på hull 11, bekkefaret mellom hull 4 og 7) Stammet alle trær på banen Steinsatt deler av bekken mellom hull 4 og 7 Slått med kantklipper rundt alle trær Mars-april: Reparert søppelkasser Side 4 av 26

5 Malt bord og benker Utvidet bekkefaret foran green på hull 9 (massen ble benyttet til gjenlegging av bunkere) Fylt igjen og grovplanert tre bunkere (1 på hull 12 og 2 på hull 13) Sommersesongen: Ferdigstilt og sådd til gjenlagte bunkere (hull 12 og 13) Planert terrenget mellom green og vannspeil på hull 9 Satt opp stativ for sikkerhetsnett på hull 11 Reparert drenering på hull 1 Fylt opp og planert langs øvre del av bekken mellom hull 4 og 7 Anlagt ny fairwaybunker på hull 13 Ryddet bort to grantrær på hull 16 Drenert ved green på hull 5 og 7 Greenarbeid: Hele sesongen 2013 var grenene i en bedrøvelig forfatning; green 6 fremsto som spesielt ille og var nesten ikke spillbar. Det var derfor nødvendig å bruke store ressurser på greenene i 2014 i et forsøk på å få dem tilbake opp på et akseptabelt kvalitetsnivå (spesielt green 6 ble meget arbeidskrevende). De viktigste tiltak som ble iverksatt er listet nedenfor. I sesongen: Vertikalskjæring av alle greener (inkl. øvingsgreen) Dressing av alle greener i tre omganger Full resåing av green 3, 4, 6 og 14 (brannslokking) Lufting av alle greener (Aero Core) Lagt inn ekstra frø i alle greener Gjødsling etter en plan utarbeidet av E. Bergmann ved Felleskjøpet Grønt AS Etter stengning: Dypluftet alle greener (Verty Drain) Utover i sesongen ble etter hvert greenene av en så bra kvalitet at det trykt kan anbefales å benytte samme behandlingsrutiner også i Det skal dog ikke stikkes under en stol at vi fikk meget god hjelp av værgudene i arbeidet med å bedre kvaliteten på banen; bedre vekstforhold for godt gjødslede og godt vannede greener enn det vi hadde sist sommer har man knapt opplevd. Totalt ble det i 2014 lagt ut 6,5 tonn gjødsel på banen. Vanningsanlegget: Ved åpningen av banen for sesongen 2014 var det betydelige problemer med å få vanningsanlegget til å fungere. Det ble derfor nødvendig å reparere eller skifte ut mange komponenter i anlegget i løpet av sesongen. Hovedaktører i dette arbeidet har vært Gunnar og Tor Erik, og innsatsen har rettet seg mot: Kartlegge, justere og sette i drift alle vanningsdyser på alle greener og teesteder Kartlegge og reparere alle fordelingsbokser med dekodere og magnetventiler Gjennomgå og sette seg inn i dokumentasjon og funksjonalitet for pumpestasjonene ved Liavatnet og Jonsvatnet Side 5 av 26

6 For ytterligere detaljer om arbeidet med vanningsanlegget vises til egen rapport til styret (datert ) fra de ovennevnte herrer. Maskinparken: Hele maskinparken ble grundig gjennomgått og vedlikeholdt i løpet av vinteren 13/14. Arbeidet ble i hovedsak utført av Ivar-Rolf og Jan. Likevel bød det på betydelige utfordringer å holde alle maskinene i kontinuerlig drift gjennom sesongen Igjen var det de to ovennevnte herrer som "dro lasset"; uten disse to hadde det nok for lengst vært "lang rough" over mesteparten av banen. For mer detaljert informasjon om det vedlikeholdsarbeidet som er utført, om maskinparkens tilstand pr , og om behov for nyanskaffelser fremover, vises til egen rapport til styret fra Ivar-Rolf. Dugnader: Den årlige vårdugnaden ble gjennomført 26. mai. God deltakelse (46 registrerte) sammen med konkrete og veldefinerte arbeidsoppgaver gjorde at dugnaden ble ualminnelig vellykket og produktiv. I forbindelse med at Stjørdal GK arrangerte én av rundene i Midtnorsk Mesterskap, ble det avholdt en medlemsdugnad 5. august for å sette banen i best mulig stand til turneringen. Igjen en effektiv dugnad med godt resultat. Suksessen ble, etter initiativ fra Tore Vikan, gjentatt 18. august i forkant av Stjørdal Open (sponsorturneringen); godt resultat etter effektivt arbeid også denne gangen. Hvorfor gikk det som det gjorde Komitéen har forsøkt å holde fokus på de tre prioriterte områdene som ble definert av styret i januar. Beklageligvis er en rekke oppgaver på golfbaner av en slik karakter at de automatisk "tar" prioritet over planlagte oppgaver (drenering, hindre utgravinger, rydde kratt etc.) Med meget begrensede ressurser, både bemanningsmessig og økonomisk, blir derfor ikke fremdriften på de langtidsprioriterte oppgavene så stor som man kunne ønske. Det er likevel grunn til å være rimelig godt tilfreds med de forbedringer av banen som er oppnådd i løpet av driftsåret Det er viktig at klubben evaluerer sesongen grundig, og prøver å høste mest mulig lærdom av de erfaringer man har skaffet seg også vedrørende drift av banen. Banekomitéen har allerede trukket et par konklusjoner: Dugnadsdrift gjennom mange sesonger krever "flere dugnadshender" enn det vi var i Det er derfor å håpe at noen flere medlemmer ser seg i stand til å delta i driftsarbeidet i sesongene som kommer; vilje til å delta er nesten like viktig som den fysiske yteevnen. Etter hvert som den "harde kjerne" faller for aldersgrensen, blir klubbens evne til å rekruttere nye "unge seniorer" til arbeid på banen en kritisk suksessfaktor. Opplegget med hullverter må/bør videreføres og videreutvikles, men forholdene må legges bedre til rette for hullvertenes innsats enn det vi maktet siste sesong Annet Flere medlemmer i banekomitéen har i løpet av sesongen til fulle fått erfare at tilbakemeldinger fra enkeltmedlemmer kan ha svært ulik form. De fleste er positive og konstruktive. Det er selvsagt også fullt legalt å være dypt uenig i de tiltak som blir gjennomført, og gi uttrykk for det, men det er lite motiverende for den som utfører frivillig gratisarbeid når tilbakemeldinger får form av grov kjeft eller ren sjikane. Side 6 av 26

7 Rapport vanningsanlegg Stjørdal Golfklubb Gjennomførte arbeider, status og arbeid til neste sesong. Stjørdal Golfklubb har et godt utbygd vanningsanlegg for automatisk vanning, egen vannforsyning fra Liavatnet samt pumpestasjoner og automatikk for fylling av vann i Jonsvatnet. Det har vært utført mye og nødvendig reparasjon og vedlikehold på hele vanningsanlegget siste sesong. Mange av «dugnadsgjengen» har vært gode bidragsytere i arbeidet med vanningsanlegget takk til alle sammen! De to undertegnede har satt seg godt inn i funksjonalitet og detaljer for vanningsanlegget. Tre hovedpunkter er utført i sesongen: 1. Alle vanningsdyser for alle greener og alle tee-sted er kartlagt, justert og satt i drift. 2. Alle fordelingsbokser med dekodere og magnetventiler er kartlagt og satt i orden. 3. Gunnar har satt seg godt inn i dokumentasjon og funksjonalitet for pumpestasjon ved Lia-vatnet og pumpestasjon ved Jons-vatnet. Det vil komme godt med ved oppstart til våren! Av utført arbeid nevnes: Gravd fram og justert vanningsdyser som har vært igjengrodd i flere år. Gravd fram fordelingsbokser (magnetventil og dekoder), tre stk som har vært igjengrodd i flere år. Skiftet og reparert mange (ca 30) dyser. Skiftet hoved-krane ved tee en, pga lekkasje. Skiftet dekoder i en fordelingsboks, hull 13. God hjelp fra leverandør av anlegget. Skaffet oss nye dyser samt hjalp oss med programmering når vi skiftet dekoder (hull 13). Delvis kartlegging av alle dyser og fordelingsbokser. Det er totalt ca 130 dyser på banen. Mange av dysene er preget av lang tids bruk. Grus og frost har gjort sitt til at mange er vanskelig/umulig å justere. Reparert tilkobling av dekoder for green 17. Dekoder på gammel tee 10 (par 5) flyttet til tee for hull 10 (gul og rød) disse har tidligere ikke blitt ivaretatt med automatisk vanning. Gravd ny kabel fra hovedfordeler ved hull 18 til tee gul og rød utslag hull 10. Dekoder fra gamle hull 10 benyttet. Fire fordelingsbokser skiftet pga skader, påkjørsel og frost. Status for anlegget. Bortsett fra at det er en del dyser (25 stk) som er «slitt» og ikke justerbare, er anlegget i god stand og det foreligger god oversikt over status og videre arbeid med anlegget. Side 7 av 26

8 Nødvendig arbeid inneværende sesong Nøyaktig inntegning på kart av alle dyser og koblingsbokser. Innkjøp av 10 til 15 nye dyser. Teste og justere alle dyser. Vurdere om pumpe ved Jonsvatnet må overhales/skiftes. Sjekke nødvendig utskifting av flere fordelingsbokser (grønnbokser). Forslag: Gunnar og Tor Erik kan påta seg ansvar for vanningsanlegg sesongen Jobbe videre med å sette oss inn i anleggets automatikk samt automatisk kjøring av vanning om natta, nødvendig vedlikehold og reparasjoner. Stjørdal Gunnar og Tor Erik Side 8 av 26

9 Tilstandsrapport maskinparken Side 9 av 26

10 Rapport golfbilene Klubben har pr. dato 8 biler for utleie, pluss en delebil. Totalt er det solgt 4 biler. Status på bilene er som følger: 2 biler har nye batteripakker, det er DNB bilen pluss bil nr 6. Men til tross for nye batterier har også disse fått stopp på banen på slutten av sesongen. Årsaken til dette er ikke klarlagt. Som sagt på tidligere møter må også de resterende bilene ha nye batteripakker, og vi må få en status på våre ladere. Har avtalt med Morten Rønning hos Anda Olsen og Gunnar at vi tar en runde på dette nå før årsmøtet. Bengt og Bjørn Side 10 av 26

11 Sportslige- og markedsmessige aktiviterer Årsberetning for 2014 fra Damekomiteen Medlemmer Ive Eggereide, Kathy Herje, Lill Bente Totland, og Corry Mikkelsen. Totalt 25 damespillere var i løpet av 2014 innom og deltok i en av damegruppens aktiviteter. Vi har fått flere positive tilbakemeldinger fra nye spillere på at damenes tirsdagsaktivitet er en viktig del for å komme inn i golfmiljøet og stifte bekjentskap med andre golfspillende damer i klubben. Aktiviteter/møter Vi startet oppvarming til sesongen med innendørstrening over 4 kvelder med avslutningsvis simulatorspill og pizza på Trondheim Golfsenter. I 2014 ble det gjennomført tirsdagsrunder, 9 hulls, alle tirsdager gjennom sesongen. Oppmøte har variert fra 4-15 stk, mye avhengig av værforhold. Totalt er det ca 25 damer som har deltatt på en eller flere tirsdagsrunder. Mange har etter hvert prioritert seniorgolf ved oppnådd aldersgrense. Vi har i dag ikke rutiner som gjør at man strukturert fanger opp nye medlemmer, men Tirsdagsgolfen er godt kjent i klubben og blir foreslått til nye. Et system hvor man fanger opp nye damespillere ved innmelding til klubben og formidling til Damekomiteen bør etableres. Stabbursskvetten ble gjennomført 23. mai, som vanlig veldig trivelig kveld. 22 damer koste seg med golf og stabbursmat. 7. September arrangerte vi felles golfrunde på Stiklestad. 10 damer deltok. Damesesongen ble avsluttet tirsdag 1. oktober med 9-hullsrunde texas scramble, pizza og premieutdeling. Resultater i forhold til målsetning Damekomiteen har som mål å få med flest mulig damer på golfbanen og inkludere nye damespillere. Vi kombinerer golfspill og sosiale sammenkomster for å skape et hyggelig og uformelt miljø. Målet for sesongen var å få en økt deltakelse på aktiviteter. Antall aktiviteter er redusert for heller å få flere med på det vi av erfaringer vet har fungert bra, som stableford turneringen og tirsdagsrunder. Jevnt god deltakelse gjennom sesongen på alle aktiviteter. Som nevnt innledningsvis er tirsdagsrundene veldig viktig spesielt for nye medlemmer. Side 11 av 26

12 Årsberetning for 2014 fra barn/junior komiteen Beretning ikke levert Side 12 av 26

13 Årsberetning for 2014 fra Sponsor/Markedskomiteen Medlem: Øivind Arntzen Aktiviteter/møter - Aktiviteten inneholder følgende oppgaver med oppstart sensommer 2013, med målsetting for 2014 på ca. 1 mill. Aktivitetsplan vedlagt. - Kartlegge, få oversikt over tidligere avtaler, , 27 firma, 8 av disse er oppsøkt. - Oppsøke alle sponsorer med avtaler i 2013 for mulig fornyelse for 2014, 21 avtaler, kr sponsorer valgte å redusere engasjementet for 2014 kr valgte å ikke fornye sine avtaler kr Endring minus kr valgte å fornye sine avtaler kr Sum balanse kr Beholdning fra 2013 med 4 som løp i flg. inngåtte avtaler kr fornyelser av avtaler, nye kontrakter kr Nye avtaler tegnet fra og med 2014 for 1 år. kr avtaler med teknisk verdi, tjenester, ikke kontanter, kr Totalverdi spons 2014 kr Utarbeidelse og innrykk av ny markedsplan for klubbens hjemmeside. Klubben mistet avtaler fra 2013 med en verdi på kr Kanskje henger dette sammen med banekvalitet og endringer i 2013? Det kom klart frem i forhandlinger om fornyelser, at kvaliteten på vårt produkt ikke har vert i samsvar med sponsorenes forventninger. - Hver sponsor fra 2013 er oppsøkt, informert om aktiviteter for 2014, samt flere oppfølgingsmøter og telefoner, såkalt, pleie og informasjon om aktiviteter og planer for Rydding, fjerning av gamle sponsorer på hjemmesiden, samt oppdatering av nye med originale logoer,18 firma, inn med nye avtalepartnere 14 stk., ajourføring. Innsalg og avtaler om skilting HIO på alle par 3, logo og utforming, bestille skilt og oppsett av disse, med god hjelp fra Svein Moen. Det er gjennomført en rekke turneringer/arrangementer. Alle disse aktiviteter må planlegges, så som: tid, innkjøp, bevertning, rengjøring og rydding før ankomst, oppsett av reklame, dekking av bord, turneringsformer, utsett av skilt på banen, longest og closest, avtaler med presse og tv. Scorekort og resultatservice utført av vår eminente medhjelper Knut R.( Han vil bli savnet.) Ønske velkommen ved ankomst, og ønske vel hjem når arrangementet er ferdig. Side 13 av 26

14 Mange lange dager! Flere av avtalene inneholder VTG kurs for ansatte. Opplegg for kurs gjennomført med VTG komité, samt avtaler gjort med pro. I forbindelse med ny hjemmeside, var det flere møter med Blizett og Joachim Engan. Han har under hele sesongen blitt foret med nyheter for innrykk og korrigeringer. Det er gjennom perioden holdt god kontakt med de ansvarlige i bedriftene. Det er gjennomført 2 firmatreff, Quality Hotels, med 25 deltakere, og Den Danske Bank med 15. De gjennomførte kurs på range og putting, samt spill på 6 hulls banen, og hadde bevertning etter endt økt i klubbhus og på stabburet. Det er gjennomført 2 sponsormøter, hvor Evry og Quality Airport Hotel var verter og stilte opp med bevertning. Oppmøte var ikke overveldende, men de som kom fikk utbytte av møte. Vi takker begge for den velvilje for arrangementet. Det har vert godt samarbeid med Bjørn Michaelsen i Proshop gjennom hele sesongen. Det har vert tett og god kontakt med styret og styrets formann gjennom hele sesongen. Resultater i forhold til målsetning. Målet ble ikke oppnådd, men som enslig svale har jeg forbrukt ca. 800 timer, utallige telefoner, forbruksmateriell kontor, kjøring til og fra møter, utarbeidelse av individuelle sponsoravtaler, sendt disse for godkjenning, rapportering til regnskapskontor for utfakturering, masse kopiering, ETC. Alle bevegelser er loggført. Jeg har ved flere anledninger etterlyst flere som kunne jobbe i team. Vi har da fått besøkt flere, inngått flere avtaler, og ingen vet hva inntekten på sponsor kunne ha vert. Hvorfor gikk det som det gjorde? Årsak til at ikke sponsorinntektene ble vesentlig større, er mangel på selgere av vårt produkt som har vert meget bra i sesongen Banemannskap krediteres med vel utført jobb. Dette kan ha stor betydning når avtaler for 2015 skal inngås. Annet Etter å kontaktet noen av de som var med i 2014, ser det slettes ikke lyst ut. DNB har forlenget, men her er mye arbeid som gjenstår for å få til et tilfredsstillende resultat for Stjørdal, 8. Januar Øivind Arntzen Side 14 av 26

15 Årsberetning for 2014 fra Sponsor/Markedskomiteen - aktivitetsrapport Stjørdal Golf Klubb Kjære samarbeidspartner som enda ikke har bestemt deg for avtale med Stjørdal G.K Vi legger opp til stor aktivitet og et tett samarbeid med vår partnere i år. Aktivitetsplan 2014 Mai: 10 kurs, VTG: Vegen til Golf for ansatte og familiemedlemmer. Flere samarbeidsturneringer allerede avtalt. Juni: 5 samarbeidsturneringer allerede avtalt, 2 med weekend, Lørdag for ansatte og familiemedlemmer, søndag generell innbydelse, åpen dag, for alle, aktiviteter, driving range, putting green, og gratis spill på 6 hulls banen. Profilering. Juli: Legger opp til programfri måned, men interne sommerturneringer vil bli gjennomført. August: VTG kurs hver uke, spesielt lagt til rette for samarbeidspartnere, ansatte og familiemedlemmer. Mange turneringer er avtalt. Sept. 6 samarbeidsturneringer, VTG. Kurs, Hele sesongen: H.I.O premiering på alle par tre hull, se eget vedlegg, kanskje dette passer for din bedrift? Flott profilering. grilling, Arrangementer: I Stjørdal er det 4 store arrangementer i 2014, vi legger opp til golf turnringer her Juni Internationalt Airshow på Værnes flyplass 20.Juni kl , Værnes Airshow Golf tournament Open. Premieutdeling og varmrett på hull 19 Åpen bar. Det jobbes med modellflyoppvisning på driving rangen kl , turneringen starter Kl Juni: EM-VM runde i rallycross, avtalt turnering VM Rally Golf tournament Open med start kl , premieutdeling og mat på hull Juni: Petter Solberg kommer på banen med sin VM Rallybil kl , golf med kjente personer så som ordfører, varaordfører, sentrale personer ved arr. konkurerer mot Rally gjengen. Dette skjer den 11. Juni Petter Solberg viser bilen og skriver autografer. Side 15 av 26

16 21. August; Agrisjå, landbruksutstilling, Agrisjå Golf Tournament Open, den 21. August, Middag og premieutdeling Hull September; Blues in Hell, Hell Blues Golf Tournament Open, den 4. September, etter turneringen, Blues og premieutdelig med varmrett på hull 19. Baren åpen utover kvelden. Elever fra Ole VIIG skole medialinja tar tv-opptak, vi jobber med Midt Nytt og eller Norge rundt. Våre partnere vil få anledning til å markere seg. Vi har slogt ut alle HOLE IN ONE hull. Disse arrang. vil samle på ti tusenvis av tilreisende til Stjørdal. Vi vil markere oss og våre partnere. Ellers er vi lydhøre for våre partneres ønsker om aktiviteter, og vi vil sammen med dere skape et historisk stort engasjement rundt klubben. Banen blir kjempefin i år om ikke været slår seg helt vrang. Vi er i rute og har et sterkt samarbeid med Felleskjøpets spesialfolk på golf baner. I år blir det aktivitet og liv på Stjørdal G.K., og de vi prioriterer er vår partnere. Så, ta nå rett beslutning, vi tenker ikke bakover, men ser fremover, dog med et lite tilbakeblikk. Hyggelig om dere er med videre. Mars 2014 Øivind Arntzen Side 16 av 26

17 Årsberetning for 2014 fra Turneringskomiteen 1.1 Medlemmer Albert Strand leder Knut Rolvsjord Lars Rolfseng Morten Wikmark Bengt Klefbom Aktiviteter/møter Av 52 turneringer iht terminlista er 50 avviklet, innbefattet sponsorturneringer, seniorturneringer og NSG turneringer. Resultater i forhold til målsetning Klubbmestere: Damer: Tone Tangstad Herrer: Joachim Engan Senior herrer: Odd Inge Berg Senior damer: Tone Tangstad Junior: Hvorfor gikk det som det gjorde Turneringskomiteen er stort sett fornøyd med gjennomføringen av sesongens turneringer. En kombinasjon av lite påmeldinger og kapasitetsmessige utfordringer gjorde at ikke alle turneringer ble gjennomført. Annet Turneringsmodulen i Golfbox var ny og dette skapte litt utfordringer med gjennomføring. Klubbens investering i printer for utskrift av scorekort forenkler også jobben med turneringer. For turneringskomiteen Albert Strand Side 17 av 26

18 Årsberetning for 2014 fra Junior og Barn og golf komiteen Medlemmer Barn og ungdommer fra alderen 5 19 år. Aktiviteter/møter Det ble gjennomført treninger hver mandag og torsdag fra 08. Juni, til skolen startet i August. Etter skolestart hadde trener 1 juniorene av og til treninger for barn og golf, da jeg selv hadde begynt på skole i Trondheim. Resultater i forhold til målsetning Det ble lagt vekt på barn og golf trening den første timen, og juniorer den andre timen. Store deler av treningene jeg hadde, var det mest fra barn og golf som var tilstede. Jeg la da om treningene der og da til to hele barn og golf timer eller ut og spille på korthulssbanen. Målet mitt var å skape variasjon, mestring og samtidlig leke seg med golfen. Golf skal være gøy helt frem til man er junior. Det er da man skal spille turneringer og ha seriøse treninger. Samtidlig som det skulle være variasjon, mestring og lek syntes jeg det er viktig å ha øvelser eller treninger som inspirerer barna til å ha lyst til å komme tilbake igjen. Hvorfor gikk det som det gjorde Jeg føler jeg har nådd de målene jeg har satt meg og barna har fått lov til å medvirke i treningen med tanke på å ha med øvelser/leker de har lyst til å holde på med. Det har vært litt dårlig oppmøte på juniorsiden, men det kommer fra av at de har byttet klubb til Trondheim GK. Fra barn og golf var det som forventet mest barn tilstede i begynnelsen av sommerferien og på slutten, da de fleste reiser på ferie i midten. Alt i alt synes jeg det har vært gøy å trene denne treningsgruppen, men også å se at det er mange flinke barn og ungdommer som kommer til å bli gode golfspillere med rett trening og tilrettelegging, og ikke minst være motivert til å holde på med golf. Andrea Side 18 av 26

19 Årsberetning for 2014 fra Seniorkomiteen Medlemmer Leder: Guri Øfsti Kvalheim Medlemmer: Rolf Ivar Evjemo Lars Rolfseng Knut Rolvsjord Aktiviteter/møter Seniorkomiteen fikk en annen funksjon dette året da dugnadsarbeidet ble utskilt i en egen komite. Regner med at denne sender egen beretning om sitt arbeid. Seniorgruppas arbeid konsentrerte seg dermed om turneringer og tilhørende aktiviteter. Komitemedlemmene fordelte arbeidet mellom seg slik: Guri: Lederoppgaver, Klubbkontakt NSG Rolf Ivar: Økonomi/regnskap, premiering for onsdagsmatchene Lars: Turneringsansvarlig for onsdagsmatchene (påmelding/resultatservice) I tillegg administrerte han seniorenes klippeinnsats. Knut: assisterte Lars med onsdagsmatchene, gruppas golfbox- og regelekspert. Hadde oppstartmøte i april. Programmet her var at Knut Rolvsjord gjennomgikk den nye utgaven av golfbox og Øyvind Arntzen sammen med Kristoffersen Bil presenterte opplegget for EM/VM rallycross med tanke på at gruppa kunne ta på seg billettsalget på Lånkebanen. Dette ble det vist interesse for og Torbjørn Balstad fikk hovedansvaret for dette fra klubbens side. Leder deltok på mange møter i forbindelse med billettsalget ved årets EM/VM-rallycross sammen med Torbjørn Balstad. Dette var arbeidskrevende og det ble lange dager. Til slutt gikk kabalen med å skaffe nok personer opp og arbeidet ga en pen inntekt til Stjørdal golfklubb samtidig som vi fikk presentert klubben svært godt. Vi høstet mange nyttige erfaringer hvis vi igjen skulle bli forespurt. Lars og co stilte velvillig opp da NSG skulle ha sine turneringer på Stjørdal. Disse turneringene er det mye arbeid med i forhold til golfbox, men vi får markedsført banen vår på en fin måte for spillere fra Trøndelag og resten av landet. Vi hadde sesongavslutning for onsdagsmatchene tirsdag 25. november på Napoli. Resultater i forhold til målsetning Antallet interne turneringer dette året ble 25 i tidsrommet 15. mai til 22. oktober Totalt har 75 personer deltatt på en eller flere av turneringene. Maks. deltakerantall på en runde var 39, mens snittdeltakelsen lå på 28. Det er gledelig at kvinneandelen er stigende, men fremdeles er det god plass til både damer og herrer. Under sesongavslutningen 25. november ble følgende vinnere påskjønnet: Snitt 10 beste runder: Tor Erik Berbu (37,8) Beste resultat på en enkeltrunde: Terje Bakken (49 poeng) Deltatt på flest runder: Gunfrid Dybvad (23 av 25) Side 19 av 26

20 Pga vansker med golfbox fikk vi ikke ut eclecticresultat dette året, men den som hadde færrest slag på en runde var Odd Inge Berg Andre sportslige resultater: Mini Ryder Cup mot Trondheim Golfklubb ble i år arrangert 16. og 17. juni med Øyvind Arntzen som primus motor og kaptein. Det var en jevn kamp som bølget fram og tilbake, men til slutt sto Stjørdal igjen som seierherre, igjen! Pokalen havnet dermed på Stjørdal, men som en gest lot vi den stå på Sommersetra en tid. Klubben deltok også i Lag-NM 3. div på Aurskog Finstadbru golfbane med tre lag, 1 dame, 2 herre. Damen slo til med en meget respektabel 4. plass, herrene kom på 11. og 20. Disse spillerne var med: Tone Tangstad, Gunfrid Dybvad, Wenche Odden, Guri Kvalheim, Lars Arnstein Kjørsvik, Tor Erik Berbu, Bjørn Michaelsen,Sigmund Hatling Kjell Bjørken, Steinar Dybvad, Øyvind Arntzen og Øivind Ingstad. Hvorfor gikk det som det gjorde Mesteparten av startkontingenten på onsdagsmatchene går med til innkjøp av premier. Den gir et lite overskudd, og derfor valgte vi dette året å spandere pizza ved sesongavslutningen og har kjøpt inn en del blomster, gjødning, dekkbark osv til forskjønnende tiltak på banen. Annet Selv om det er mange som deltar på våre turneringer, har vi plass til flere. Vi bestreber oss på en sosial profil og ønsker at det skal betraktes som «ufarlig» å delta. Har de først kommet, fører det ofte til at vi får dem med på arbeid til nytte for klubben vår. Side 20 av 26

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER www.haugergolf.no BLI SYNLIG PÅ EN AV NORGES TØFFESTE GOLFBANER Nå kan du få en unik mulighet til å tilby dine kunder, ansatte og andre firmarelasjoner

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 Bergen Golfklubb Bergen Golfklubb (BGK) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Du har

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du?

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du? 485 responses View all responses Summary Hvilket kjønn er du? Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% Hvor gammel er du? < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hva er ditt handicap?

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Komiterapporter til årsmøte 2014) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2013 fra

Detaljer

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Agenda Velkommen Damedag Aktiviteter/konkurranser/trening Lavterskeltilbud/fadderrunder Bane Informasjonsaktiviteter Damedag Damedag onsdag kl. 17.30, 9 hull front,

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet

Detaljer

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER BLI SYNLIG PÅ EN AV NORGES TØFFESTE GOLFBANER Nå kan du få en unik mulighet til å tilby dine kunder, ansatte og andre firmarelasjoner kvalitetstid

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 11.02.2013

Innholdsfortegnelse. Revidert 11.02.2013 Revidert 11.02. Dette dokumentet inneholder retningslinjer for banen til Jæren GK på Grødem og vil danne grunnlaget for videre utvikling av banen og med de forandringer som kan/vil komme i fremtiden. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian Kjære medlem. Så står sommerferien for døren, normalt en veldig aktiv periode på Nøtterøy golfbane. Våren i år har gitt oss mulighet til å spille ofte, og i godt vær. Det hjelper på humøret og opplevelsen

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Informasjonsmøte for nye medlemmer Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Agenda 1. Hvordan komme inn i miljøet og bli kjent? (Tore) 2. Treningstilbudene, både for voksne og barn 3. Veiledning om utstyr 4. Tips

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Golfcamp 2014 Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorleder Jon Peder Ryste 934 78 995 jp.ryste@online.no Medlem Rikke Naglestad 464 10 121 rikke.naglestad@bi.no Erik Rinde Olsen 900 82 507 erik.rinde_olsen@no.abb.om

Detaljer

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012.

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. TRYSIL GOLFBANE HULL NR.3 ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. Styret har i 2012 bestått av følgende personer: Bjarne Sletten Styreleder Juul Arne Norum Nestleder Anne Marit Myhre Kasserer Øystein Kristiansen

Detaljer

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016 BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE Introduksjon til golf og timeplaner 2016 Golf Grønn Glede (heretter kalt GGG) er et tilbud til deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt,

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Agenda: 1.Registrering 2.Åpning av møte ved leder 3.Valg av dirigent 4.Valg av referent 5.Godkjennelse

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

Temakvelder 2010-2011

Temakvelder 2010-2011 Peggen September Kjære nye medlemmer! Temakvelder 2010-2011 Aktivitetsplan September Haugaland Golfklubb har pr. dags dato ca 130 nye medlemmer innmeldt i år. Vi hilser alle våre nye medlemmer velkommen

Detaljer

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Turneringleder Einar Olsvik. 14.02.2012 1 Kortfattet sammendrag. Golf året 2011 har vært langt og innholdsrikt, på en bane som var i meget god stand. Turneringene

Detaljer

Referat Styremøte nr

Referat Styremøte nr Austrått Golfklubb Referat Styremøte nr 7-2017 Dato/Tid 17.07.2017 18:00 20:15 Sted Til stede Klubbhuset, Austrått Stabell, Johan Uthus, Lillian Onsøien, Nancy Ervik og Lyngen. Fraværende Roar Brodersen

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) Turneringen

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

Sponsorpakker. Gullpakke. Sølvpakke. Bronsepakke. Rising star-pakke 2 navnløse spilleretter med begrenset spill til hverdager før kl 14

Sponsorpakker. Gullpakke. Sølvpakke. Bronsepakke. Rising star-pakke 2 navnløse spilleretter med begrenset spill til hverdager før kl 14 Sponsorpakker Gullpakke 4 navnløse spilleretter med muligheten til å spille når du vil Turnering med inntil 50 spillere (kr 500 pr ekstra spiller og eventuelt ekstra for scoreservice) 50 greenfee billetter

Detaljer

Referat Styremøte nr

Referat Styremøte nr Austrått Golfklubb Referat Styremøte nr 3-2016 Dato/Tid 27.06.2016 18:00 20:00 Sted Til stede Fraværende Klubbhuset Austrått Mollan, Brodersen, Richard Klein, Lyngen. Nancy Kristensen Ervik, Lill Leth-Olsen

Detaljer

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt;

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt; Årsberetning 2013 Styre har bestått av, Odd Magne Alexandersen, leder Kirsten Wirkola, nestleder Gerd Vollan, sekretær Gunnar Harila, styremedlem Alf Roger Storhaug, styremedlem Greta Suhr Thornmassen,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Veien til Golf 2015. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse

Veien til Golf 2015. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse Veien til Golf 2015 Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse NGFs VISJON Golf en idrett for alle HOVEDMÅL Flere og bedre golfspillere i sunne klubber VERDIGRUNNLAG Offensiv, ærlig og inkluderende Hva

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no. grønne lunge. Byens. Stiftet 1937

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no. grønne lunge. Byens. Stiftet 1937 Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 BErGEN GOlFkluBB Bergen Golfklubb (BGk) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. du har

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB

REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB Dato: 05.02.09. Tid: 19:00 Sted: Restauranten i klubbens lokaler på Stokke Gaard Tilstede: Harald Helland, Endre Hjelseng, Tord Lath-Olsen, Frode Bostad, Stephen Baxter,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

Statusrapport. Aktivitetsgruppa 2010

Statusrapport. Aktivitetsgruppa 2010 Statusrapport Aktivitetsgruppa 2010 Generelt: Etter et par runder og møte med markedssjef Torve og formann Fredrikstad for å få klarhet i ansvarsområdene som Aktivitetsgruppa har jeg følgende status: Turneringsgruppa

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

Veien til Golf 2014. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse

Veien til Golf 2014. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse Veien til Golf 2014 Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse NGFs VISJON Golf en idrett for alle HOVEDMÅL Flere og bedre golfspillere i sunne klubber VERDIGRUNNLAG Offensiv, ærlig og inkluderende Hva

Detaljer

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering

Detaljer

Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole

Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole Første møte med Gjerdrum Barneskole Torsdag 17.11.2011 3 lærere/sfo-ansatte deltok på møtet for å få opplæring hvordan man kan gjennomføre

Detaljer

Sommerprogrammet Golf 2009

Sommerprogrammet Golf 2009 Sommerprogrammet Golf 2009 Johan Elgborn, Head Professional, Estatia Resort Kragerø Kjære eier/gjest! Velkommen til en ny sommer her på Estatia Resort Kragerø. Målet for årets sommerprogram er at vi skal

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte Hellagården 16. April 2015

Velkommen til Informasjonsmøte Hellagården 16. April 2015 Velkommen til Informasjonsmøte Hellagården 16. April 2015 Agenda: 1. Rikets tilstand 2015 og budsjett fremover 2. Kommunikasjon og rekruttering 3. Klubbhuset og pro-shop 4. Årets aktiviteter 5. Banestatus

Detaljer

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden:

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: ÅRSMØTE 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

NGFs dommerrapport 2011

NGFs dommerrapport 2011 NGFs dommerrapport 2011 Arrangørklubb: Gjerdrum gk Turneringens navn: Junior tour Dato: f.o.m. t.o.m. 21.08.10 Hoveddommer: Henrik L orange Aspirant: Arild Kristiansen Aspirant: TD: Turneringsleder: Rolf

Detaljer

Molde Golfklubb. Golf - en idrett for alle. Vi har ingen innbytterbenk

Molde Golfklubb. Golf - en idrett for alle. Vi har ingen innbytterbenk Molde Golfklubb Golf - en idrett for alle Vi har ingen innbytterbenk Fakta om Molde Golfklubb Kanskje Norges fineste 9 hulls bane Nydelige omgivelser i flott natur 450 medlemmer 80 medlemmer under 20 år

Detaljer

DAMEKOMITÉEN Mandat: Arbeidsoppgaver: Mulige andre aktiviteter: Annet: Fana Golfklubb Juni 2010

DAMEKOMITÉEN Mandat: Arbeidsoppgaver: Mulige andre aktiviteter: Annet: Fana Golfklubb Juni 2010 DAMEKOMITÉEN tilbud til damer over juniornivå. Komitéen skal gi konstruktive - Etablere turneringsprogram med varierende turneringsformer. - Arrangere turneringer i løpet av sesongen sammen med herregruppen.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK)

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK) SAMARBEIDSAVTALE vedrørende bruk av golfanlegg mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) og Byneset Golfklubb (GK) 1. Partene og avtalens formål Selskapet eier og driver golfanlegget på Spongdal i Trondheim

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET

PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET Drammen GK OG Norges Golfforbund ØNSKER VELKOMMEN TIL LAG NM JUNIOR 2014 Turneringskomite: TD: Kay R. Harlem HD: Arve Josephson TL: Hans Petter Nilsen tlf: 905 65 737,

Detaljer

Hvem har besvart? Undersøkelsen ble sendt til ca e-post adresser og vi har mottatt ca 300 besvarelser hvorav 86%

Hvem har besvart? Undersøkelsen ble sendt til ca e-post adresser og vi har mottatt ca 300 besvarelser hvorav 86% Klubbsjekken 2014 Sola Golfklubb Klubbsjekken er en spørreundersøkelse laget av Norsk Golfforbund, som sendes ut til alle norske golfklubber som ønsker å delta. Klubben har dermed ikke hatt mulighet til

Detaljer

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2. Visjon 3. Virksomhetside 4. Verdigrunngrunnlag 5. Hovedmål 6. Delmål 7. Virkemidler 8. Organisasjon og anlegg 9. Historikk og status

Detaljer

OGNA GOLFKLUBB SPONSORSAMARBEID

OGNA GOLFKLUBB SPONSORSAMARBEID Ogna golfklubb inviterer din bedrift til positivt samarbeid. Ogna golfklubb er et idrettslag som vil skape et positivt miljø gjennom fysisk utfoldelse og sosial trygghet. Golf er en aktivitet som mennesker

Detaljer

Rekruttering og nybegynneropplæring. Einar I Lohne og Anna Dønnestad

Rekruttering og nybegynneropplæring. Einar I Lohne og Anna Dønnestad Rekruttering og nybegynneropplæring Einar I Lohne og Anna Dønnestad Hensikten med å løfte fram temaet Bidra til en økt forståelse som grunnlag for å fatte kloke beslutninger (ref. sak 6.1.3, 6.2.1 og 6.2.2)

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON

PRAKTISK INFORMASJON PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET 1. DIVISJON 2014 ÅLESUND GOLFKLUBB, 18-20. JULI 2014 TURNERINGSKOMITE: TD Reidar Stølan 960 15 599 Reidar.Stolan@evry.com Turneringsleder Geir Torvik 928 94 347 Geir.Torvik@gk.no

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 +

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 + STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 + SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET MATCHPLAY UPPER TEN VINTERPUTTEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) SENIORPOKALEN

Detaljer

Møte innkalt av: Frode Lein Sørbø Innkallelse: Per e-post Møteleder: Frode Lein Sørbø Protokollfører: Frode Lein Sørbø

Møte innkalt av: Frode Lein Sørbø Innkallelse: Per e-post Møteleder: Frode Lein Sørbø Protokollfører: Frode Lein Sørbø Møtereferat 06.05.10 17.00 20.00 Møte innkalt av: Frode Lein Sørbø Innkallelse: Per e-post Møteleder: Frode Lein Sørbø Protokollfører: Frode Lein Sørbø Møtedeltakere: Jens Grini Tor Erik Øistad Åse Jeweren

Detaljer

Hvordan skape et bedre trenings- og aktivitetstilbud for alle i klubben din?

Hvordan skape et bedre trenings- og aktivitetstilbud for alle i klubben din? Hvordan skape et bedre trenings- og aktivitetstilbud for alle i klubben din? Drømmeklubben? Hvordan få dette til, mange ulike behov og ønsker? Konkurranse tilbud Moro! Klubb tilhørighet! Pris Mestring!

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan - mal 1 I HOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Rjukan Golfklubb s. 3 2 Visjon,

Detaljer

Velkommen til Haga - i hjertet av Bærum.. og kun 15 minutter fra Oslo sentrum

Velkommen til Haga - i hjertet av Bærum.. og kun 15 minutter fra Oslo sentrum Velkommen til Haga - i hjertet av Bærum. og kun 15 minutter fra Oslo sentrum Haga Golf Haga Golf har en svært attraktiv beliggenhet i hjertet av Bærum og bare 15 minutter fra Oslo sentrum. Vårt anlegg

Detaljer

Velkommen 11. 13. juli 2014

Velkommen 11. 13. juli 2014 Velkommen 11. 13. juli 2014 Titleist Tour er den øverste turneringsserien for juniorer i Norge. Titleist Tour skaper en god arena for utvikling og forbereder spillerne på internasjonal turneringsdeltagelse.

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Medlemstur Vestfold GK Mar Menor 8-15 November 2014

Medlemstur Vestfold GK Mar Menor 8-15 November 2014 George Beal og Premium Golfreiser inviterer til: Medlemstur Vestfold GK Mar Menor 8-15 November 2014 Reisen: I forbindelse med finale i Premium Cup 2014, arrangeres det medlemstur til Mar Menor Golfresort

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

Callaway/Mar Menor Golf week 2014 8-15 Februar 2014

Callaway/Mar Menor Golf week 2014 8-15 Februar 2014 Premium Golfreiser, Østfold Golfsenter og Callaway Golf inviterer til: Callaway/Mar Menor Golf week 2014 8-15 Februar 2014 G O L F R E I S E R Reisen: Golftur til Mar Menor Golf Resort i Murcia, Spania

Detaljer

Gjerdrum golfklubb ble startet i juni 2002. Den offisielle åpningen

Gjerdrum golfklubb ble startet i juni 2002. Den offisielle åpningen Baneguide Gjerdrum golfklubb ble startet i juni 2002. Den offisielle åpningen av vår egen bane skjedde 6. juni 2010. Vi har ca 550 medlemmer og det spilles i overkant av 3000 runder golf hver sesong. Gjerdrum

Detaljer

SPILLER INFO. Drammen GK OG Norges Golfforbund LAG NM JUNIOR 2015. Turneringskomite: HD:Bernt Kristoffersen

SPILLER INFO. Drammen GK OG Norges Golfforbund LAG NM JUNIOR 2015. Turneringskomite: HD:Bernt Kristoffersen SPILLER INFO Drammen GK OG Norges Golfforbund ØNSKER VELKOMMEN TIL LAG NM JUNIOR 2015 Turneringskomite: TD: Kay R. Harlem, TL: Hans Petter Nilsen HD:Bernt Kristoffersen tlf: 905 65 737, epost: k.harlem@getmail.no

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Velkommen til Haga - i hjertet av Bærum.. og kun 15 minutter fra Oslo sentrum

Velkommen til Haga - i hjertet av Bærum.. og kun 15 minutter fra Oslo sentrum Velkommen til Haga - i hjertet av Bærum. og kun 15 minutter fra Oslo sentrum Haga Golf Haga Golf har en svært attraktiv beliggenhet i hjertet av Bærum og bare 15 minutter fra Oslo sentrum. Vårt anlegg

Detaljer

Callaway/Mar Menor Golf week 2013 9-16 Februar 2013

Callaway/Mar Menor Golf week 2013 9-16 Februar 2013 Norsk Midamatør, Premium Golfreiser og Callaway Golf inviterer til: Callaway/Mar Menor Golf week 2013 9-16 Februar 2013 Reisen: Golftur til Mar Menor Golf Resort i Murcia, Spania i 9-16 februar 2013 for

Detaljer

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 +

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 + STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 + SENIORPOKALEN MATCHPLAY UPPER TEN VINTERPUTTEN Turnering for herrer over 50 år (Eller som fyller 50 år i løpet av turneringsåret) SENIORPOKALEN Turneringen

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012

Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012 Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012 Titleist Tour er den øverste turneringsserien for juniorer i Norge. Titleist Tour skaper en god arena for utvikling og forbereder spillerne på internasjonal

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb Handlingsplanen er ikke et statisk dokument, men et arbeidsverktøy som styret kommer til å endre og utvikle gjennom sesongen. Delmål: Klubben og klubbens medlemmer Strategi Handling Arbeidsoppgave Ansvarlig

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Velkommen til Haga - i hjertet av Bærum.. og kun 15 minutter fra Oslo sentrum

Velkommen til Haga - i hjertet av Bærum.. og kun 15 minutter fra Oslo sentrum Velkommen til Haga - i hjertet av Bærum. og kun 15 minutter fra Oslo sentrum Haga Golf Haga Golf har en svært attraktiv beliggenhet i hjertet av Bærum og bare 15 minutter fra Oslo sentrum. Vårt anlegg

Detaljer

IRM/Mar Menor Pro-Am 2014 15-22 november 2014

IRM/Mar Menor Pro-Am 2014 15-22 november 2014 Premium Golfreiser og Callaway Golf inviterer til: IRM/Mar Menor Pro-Am 2014 15-22 november 2014 Konsept: Du inviteres herved som deltaker på Mar Menor Pro-Am 2014. Dette er en Pro-Am turnering som spilles

Detaljer

Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim

Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim Saksliste Sak 1 Valg av møteleder, referent og underskrift av protokoll Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3 Styrets

Detaljer

Vi har mange unge og lovende som har hatt flere topplasseringer og seiere på Juniortouren i år. Det skal bli spennende å følge med videre!

Vi har mange unge og lovende som har hatt flere topplasseringer og seiere på Juniortouren i år. Det skal bli spennende å følge med videre! Styrets beretning/årsmelding Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF). Klubben er definert som en klubb med treningsanlegg i hht til NGF bestemmelser.

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Oslo Golfklubb. et fantastisk sted å være!

Oslo Golfklubb. et fantastisk sted å være! Oslo Golfklubb et fantastisk sted å være! Oslo Golfklubb Landets eldste golfklubb, stiftet i 1924. Landets mest attraktive golfklubb: 2 500 medlemmer, hvorav 1800 aktive. 1 700 på venteliste. (jan 2013).

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, august 2017 Sist revidert 6.februar 2017

Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, august 2017 Sist revidert 6.februar 2017 Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, 28.-29.august 2017 Sist revidert 6.februar 2017 Generell informasjon I 2017 vil Golf Grønn Glede Open (GGG Open) spilles over to dager med ulike

Detaljer