Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015)"

Transkript

1 Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Komiterapporter til årsmøte 2015) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Side 1 av 26

2 Innholdsfortegnelse Banedrift og tekniske innretninger... 3 Årsberetning for 2014 fra Banekomitéen... 3 Medlemmer... 3 Resultater i forhold til målsetning... 4 Hvorfor gikk det som det gjorde... 6 Annet 6 Rapport vanningsanlegg Stjørdal Golfklubb Tilstandsrapport maskinparken... 9 Rapport golfbilene Sportslige- og markedsmessige aktiviterer Årsberetning for 2014 fra Damekomiteen Årsberetning for 2014 fra barn/junior komiteen Årsberetning for 2014 fra Sponsor/Markedskomiteen Årsberetning for 2014 fra Sponsor/Markedskomiteen - aktivitetsrapport Årsberetning for 2014 fra Turneringskomiteen Årsberetning for 2014 fra Junior og Barn og golf komiteen Årsberetning for 2014 fra Seniorkomiteen Årsberetning for 2014 fra VTG-komiteen Årsberetning for 2014 fra Socialkomiteen Årsberetning for 2014 fra ansvarlig for hjemmesiden og facebook Årsberetning for 2014 fra Pro Ola Raaum Side 2 av 26

3 Banedrift og tekniske innretninger Årsberetning for 2014 fra Banekomitéen Medlemmer Formann: John Kulsetås. Medlemmer: Tor Erik Berbu, Steinar Dybvad (ansvarlig for banedriften), Ivar-Rolf Dybwad (teknisk kontroller) og Svein Moen. Arbeidsfordeling: Alle medlemmene i komitéen har deltatt i de fleste arbeidsoppgavene på banen. Det har likevel vært praktisert en viss fordeling av oppgaver og ansvar: Steinar: Fungerende greenkeeper og daglig leder for alt driftsrettet arbeid på banen (ansatte og frivillige), dugnader, kontakt med styret. Tor Erik: Vanningsanlegget. Ivar-Rolf: Drift og vedlikehold av maskinparken. Svein: Anleggsmessige utbedringer, drift. John: Planarbeid, anleggsmessige utbedringer, dugnader, kontakt med styret. Klubben kunne i 2014 avse midler til å leie inn to deltidsansatte klippere for hele vekstsesongen. De ble hovedsakelig beskjeftiget med klipping av greener, teesteder, range, korthullsbane og øvingsområder. Som vanlig påtok seniorene seg en betydelig del av klippejobben også i år (fairways, semirough og rough). Klubben er seniorene stor takk skyldig; uten deres innsats ville det ikke vært mulig å opprettholde den høye standarden på banen i trange tider. Noen få klubbmedlemmer fortjener en spesiell kreditt for å ha tatt på seg ekstra store arbeidsoppgaver og mye ansvar for banen også denne sesongen: Jan Gundersen (drift og vedlikehold av maskinparken) Jens Kristiansen (beplantning i klubbhusområdet og generelt arbeid på banen) Lars Rolfseng (styring og oppfølging av klippegjengene) Gunnar Thronæs: (vanningsanlegget, vedlikehold av alt utstyr som krever elektrisk strøm, generelt arbeid på banen) Møter: Det daglige arbeid på banen gjorde at komitéens medlemmer møttes flere ganger i uka gjennom hele sesongen. Det har derfor ikke vært behov for formelle møter i komitéen ut over "morgen- og lunch-møtene" i verkstedkontoret. Disse daglige samlingene er særdeles viktige også for å opprettholde det gode miljøet som er skapt i dugnadsgjengen. Her er det på sin plass å trekke frem "fredagsvaflene" som nesten ukentlig er blitt servert av fruene Dybvad og Gundersen (Gunfrid og Anne); et høyt skattet og svært miljøskapende bidrag! Et informasjonsmøte med hullvertene ble arrangert 10. juni. Der ble den utsendte "instruksen" gjennomgått og gjensidige forventninger diskutert. Side 3 av 26

4 NGF arrangerte 17. juni et anleggsseminar for alle klubbene i Midt-Norge i våre lokaler; mye relevant informasjon fra NGFs konsulenter og nyttig meningsutveksling med banefolk fra andre klubber i regionen Resultater i forhold til målsetning Steinar og John deltok i et møte med deler av styret allerede 13. januar. Der ble planer for arbeidet med forbedring av banen i sesongen 2014 diskutert. Det var enighet om at tre områder skulle prioriteres: Forbedre kvaliteten på greenene Sikkerhet på og rundt banen Oppgradering av bunkere Dette har vært retningsgivende for det anleggsmessige arbeidet på banen i I tillegg har det vært nødvendig å prioritere ganske mange andre typer tiltak for å hindre at banen gradvis forringes (gjengroing, utgraving, tett drenering etc.) Sikkerhetstiltak: Tidlig vinteren 2014 ble det gjennomført en sikkerhetsanalyse for banen. Vurderingen rettet seg spesielt mot sikkerheten for bebygde områder rundt banen og for trafikkerte veier og stier langs banen. Analysen ble basert på et notat utgitt av NGF; "Sikkerhets-anbefalinger for golfbaner". Det ble laget kartutsnitt for hvert enkelt hull der sikkerhetsavstander og sikkerhetsvinkler er tegnet inn. Resultatene ble presentert for styret medio februar gjennom notatet "Endringer i baneoppsett 2014". Notatet inneholder også forslag til korrigerende tiltak for å bedre sikkerheten. For flere hull ligger veier eller gangstier bekymringsfullt nær opp til risikosonen for utslag (15 0 til hver side fra optimal utslagsretning). Situasjonen var klart mest alvorlig på hull 13 der gangveien ligger langt innenfor risikogrensen for utslag. I henhold til NGFs anbefalinger var det her påkrevet med tiltak som kunne bidra til å dreie utslagene vekk fra gangveien (mot sør). Dette er bakgrunnen for at det ble anlagt ny fairwaybunker på nordsiden av fairway (den gamle bunkeren skal gjenlegges), og at fairway er forskjøvet mest mulig mot sør i nedslagsfeltet. Også på hull 3 og 7 er klippekonturene justert for å dreie utslagene bort fra trafikkerte veier. (Justeringen av konturene for de andre hullene "på flata" (12, 9 og 1) er hovedsakelig en konsekvens av forskyvningen av fairway på hull 13). Baneutvikling: Vinteren 2013/14 var helt spesiell ved at snøen glimret med sitt fravær; banen var snøfri og nesten frostfri hele vinteren med unntak av et tidlig snøfall i oktober og et sent snøfall rett før banen skulle åpne. Det var derfor mulig å drive kontinuerlig arbeid ute på banen hele vinteren. Nedenfor er listet de største anleggsmessige arbeidene som er gjennomført denne sesongen. Januar-februar: Ryddet vekk busker og kratt (mellom hull 10 og 18, kollen på hull 18, bak gul tee på hull 11, bekkefaret mellom hull 4 og 7) Stammet alle trær på banen Steinsatt deler av bekken mellom hull 4 og 7 Slått med kantklipper rundt alle trær Mars-april: Reparert søppelkasser Side 4 av 26

5 Malt bord og benker Utvidet bekkefaret foran green på hull 9 (massen ble benyttet til gjenlegging av bunkere) Fylt igjen og grovplanert tre bunkere (1 på hull 12 og 2 på hull 13) Sommersesongen: Ferdigstilt og sådd til gjenlagte bunkere (hull 12 og 13) Planert terrenget mellom green og vannspeil på hull 9 Satt opp stativ for sikkerhetsnett på hull 11 Reparert drenering på hull 1 Fylt opp og planert langs øvre del av bekken mellom hull 4 og 7 Anlagt ny fairwaybunker på hull 13 Ryddet bort to grantrær på hull 16 Drenert ved green på hull 5 og 7 Greenarbeid: Hele sesongen 2013 var grenene i en bedrøvelig forfatning; green 6 fremsto som spesielt ille og var nesten ikke spillbar. Det var derfor nødvendig å bruke store ressurser på greenene i 2014 i et forsøk på å få dem tilbake opp på et akseptabelt kvalitetsnivå (spesielt green 6 ble meget arbeidskrevende). De viktigste tiltak som ble iverksatt er listet nedenfor. I sesongen: Vertikalskjæring av alle greener (inkl. øvingsgreen) Dressing av alle greener i tre omganger Full resåing av green 3, 4, 6 og 14 (brannslokking) Lufting av alle greener (Aero Core) Lagt inn ekstra frø i alle greener Gjødsling etter en plan utarbeidet av E. Bergmann ved Felleskjøpet Grønt AS Etter stengning: Dypluftet alle greener (Verty Drain) Utover i sesongen ble etter hvert greenene av en så bra kvalitet at det trykt kan anbefales å benytte samme behandlingsrutiner også i Det skal dog ikke stikkes under en stol at vi fikk meget god hjelp av værgudene i arbeidet med å bedre kvaliteten på banen; bedre vekstforhold for godt gjødslede og godt vannede greener enn det vi hadde sist sommer har man knapt opplevd. Totalt ble det i 2014 lagt ut 6,5 tonn gjødsel på banen. Vanningsanlegget: Ved åpningen av banen for sesongen 2014 var det betydelige problemer med å få vanningsanlegget til å fungere. Det ble derfor nødvendig å reparere eller skifte ut mange komponenter i anlegget i løpet av sesongen. Hovedaktører i dette arbeidet har vært Gunnar og Tor Erik, og innsatsen har rettet seg mot: Kartlegge, justere og sette i drift alle vanningsdyser på alle greener og teesteder Kartlegge og reparere alle fordelingsbokser med dekodere og magnetventiler Gjennomgå og sette seg inn i dokumentasjon og funksjonalitet for pumpestasjonene ved Liavatnet og Jonsvatnet Side 5 av 26

6 For ytterligere detaljer om arbeidet med vanningsanlegget vises til egen rapport til styret (datert ) fra de ovennevnte herrer. Maskinparken: Hele maskinparken ble grundig gjennomgått og vedlikeholdt i løpet av vinteren 13/14. Arbeidet ble i hovedsak utført av Ivar-Rolf og Jan. Likevel bød det på betydelige utfordringer å holde alle maskinene i kontinuerlig drift gjennom sesongen Igjen var det de to ovennevnte herrer som "dro lasset"; uten disse to hadde det nok for lengst vært "lang rough" over mesteparten av banen. For mer detaljert informasjon om det vedlikeholdsarbeidet som er utført, om maskinparkens tilstand pr , og om behov for nyanskaffelser fremover, vises til egen rapport til styret fra Ivar-Rolf. Dugnader: Den årlige vårdugnaden ble gjennomført 26. mai. God deltakelse (46 registrerte) sammen med konkrete og veldefinerte arbeidsoppgaver gjorde at dugnaden ble ualminnelig vellykket og produktiv. I forbindelse med at Stjørdal GK arrangerte én av rundene i Midtnorsk Mesterskap, ble det avholdt en medlemsdugnad 5. august for å sette banen i best mulig stand til turneringen. Igjen en effektiv dugnad med godt resultat. Suksessen ble, etter initiativ fra Tore Vikan, gjentatt 18. august i forkant av Stjørdal Open (sponsorturneringen); godt resultat etter effektivt arbeid også denne gangen. Hvorfor gikk det som det gjorde Komitéen har forsøkt å holde fokus på de tre prioriterte områdene som ble definert av styret i januar. Beklageligvis er en rekke oppgaver på golfbaner av en slik karakter at de automatisk "tar" prioritet over planlagte oppgaver (drenering, hindre utgravinger, rydde kratt etc.) Med meget begrensede ressurser, både bemanningsmessig og økonomisk, blir derfor ikke fremdriften på de langtidsprioriterte oppgavene så stor som man kunne ønske. Det er likevel grunn til å være rimelig godt tilfreds med de forbedringer av banen som er oppnådd i løpet av driftsåret Det er viktig at klubben evaluerer sesongen grundig, og prøver å høste mest mulig lærdom av de erfaringer man har skaffet seg også vedrørende drift av banen. Banekomitéen har allerede trukket et par konklusjoner: Dugnadsdrift gjennom mange sesonger krever "flere dugnadshender" enn det vi var i Det er derfor å håpe at noen flere medlemmer ser seg i stand til å delta i driftsarbeidet i sesongene som kommer; vilje til å delta er nesten like viktig som den fysiske yteevnen. Etter hvert som den "harde kjerne" faller for aldersgrensen, blir klubbens evne til å rekruttere nye "unge seniorer" til arbeid på banen en kritisk suksessfaktor. Opplegget med hullverter må/bør videreføres og videreutvikles, men forholdene må legges bedre til rette for hullvertenes innsats enn det vi maktet siste sesong Annet Flere medlemmer i banekomitéen har i løpet av sesongen til fulle fått erfare at tilbakemeldinger fra enkeltmedlemmer kan ha svært ulik form. De fleste er positive og konstruktive. Det er selvsagt også fullt legalt å være dypt uenig i de tiltak som blir gjennomført, og gi uttrykk for det, men det er lite motiverende for den som utfører frivillig gratisarbeid når tilbakemeldinger får form av grov kjeft eller ren sjikane. Side 6 av 26

7 Rapport vanningsanlegg Stjørdal Golfklubb Gjennomførte arbeider, status og arbeid til neste sesong. Stjørdal Golfklubb har et godt utbygd vanningsanlegg for automatisk vanning, egen vannforsyning fra Liavatnet samt pumpestasjoner og automatikk for fylling av vann i Jonsvatnet. Det har vært utført mye og nødvendig reparasjon og vedlikehold på hele vanningsanlegget siste sesong. Mange av «dugnadsgjengen» har vært gode bidragsytere i arbeidet med vanningsanlegget takk til alle sammen! De to undertegnede har satt seg godt inn i funksjonalitet og detaljer for vanningsanlegget. Tre hovedpunkter er utført i sesongen: 1. Alle vanningsdyser for alle greener og alle tee-sted er kartlagt, justert og satt i drift. 2. Alle fordelingsbokser med dekodere og magnetventiler er kartlagt og satt i orden. 3. Gunnar har satt seg godt inn i dokumentasjon og funksjonalitet for pumpestasjon ved Lia-vatnet og pumpestasjon ved Jons-vatnet. Det vil komme godt med ved oppstart til våren! Av utført arbeid nevnes: Gravd fram og justert vanningsdyser som har vært igjengrodd i flere år. Gravd fram fordelingsbokser (magnetventil og dekoder), tre stk som har vært igjengrodd i flere år. Skiftet og reparert mange (ca 30) dyser. Skiftet hoved-krane ved tee en, pga lekkasje. Skiftet dekoder i en fordelingsboks, hull 13. God hjelp fra leverandør av anlegget. Skaffet oss nye dyser samt hjalp oss med programmering når vi skiftet dekoder (hull 13). Delvis kartlegging av alle dyser og fordelingsbokser. Det er totalt ca 130 dyser på banen. Mange av dysene er preget av lang tids bruk. Grus og frost har gjort sitt til at mange er vanskelig/umulig å justere. Reparert tilkobling av dekoder for green 17. Dekoder på gammel tee 10 (par 5) flyttet til tee for hull 10 (gul og rød) disse har tidligere ikke blitt ivaretatt med automatisk vanning. Gravd ny kabel fra hovedfordeler ved hull 18 til tee gul og rød utslag hull 10. Dekoder fra gamle hull 10 benyttet. Fire fordelingsbokser skiftet pga skader, påkjørsel og frost. Status for anlegget. Bortsett fra at det er en del dyser (25 stk) som er «slitt» og ikke justerbare, er anlegget i god stand og det foreligger god oversikt over status og videre arbeid med anlegget. Side 7 av 26

8 Nødvendig arbeid inneværende sesong Nøyaktig inntegning på kart av alle dyser og koblingsbokser. Innkjøp av 10 til 15 nye dyser. Teste og justere alle dyser. Vurdere om pumpe ved Jonsvatnet må overhales/skiftes. Sjekke nødvendig utskifting av flere fordelingsbokser (grønnbokser). Forslag: Gunnar og Tor Erik kan påta seg ansvar for vanningsanlegg sesongen Jobbe videre med å sette oss inn i anleggets automatikk samt automatisk kjøring av vanning om natta, nødvendig vedlikehold og reparasjoner. Stjørdal Gunnar og Tor Erik Side 8 av 26

9 Tilstandsrapport maskinparken Side 9 av 26

10 Rapport golfbilene Klubben har pr. dato 8 biler for utleie, pluss en delebil. Totalt er det solgt 4 biler. Status på bilene er som følger: 2 biler har nye batteripakker, det er DNB bilen pluss bil nr 6. Men til tross for nye batterier har også disse fått stopp på banen på slutten av sesongen. Årsaken til dette er ikke klarlagt. Som sagt på tidligere møter må også de resterende bilene ha nye batteripakker, og vi må få en status på våre ladere. Har avtalt med Morten Rønning hos Anda Olsen og Gunnar at vi tar en runde på dette nå før årsmøtet. Bengt og Bjørn Side 10 av 26

11 Sportslige- og markedsmessige aktiviterer Årsberetning for 2014 fra Damekomiteen Medlemmer Ive Eggereide, Kathy Herje, Lill Bente Totland, og Corry Mikkelsen. Totalt 25 damespillere var i løpet av 2014 innom og deltok i en av damegruppens aktiviteter. Vi har fått flere positive tilbakemeldinger fra nye spillere på at damenes tirsdagsaktivitet er en viktig del for å komme inn i golfmiljøet og stifte bekjentskap med andre golfspillende damer i klubben. Aktiviteter/møter Vi startet oppvarming til sesongen med innendørstrening over 4 kvelder med avslutningsvis simulatorspill og pizza på Trondheim Golfsenter. I 2014 ble det gjennomført tirsdagsrunder, 9 hulls, alle tirsdager gjennom sesongen. Oppmøte har variert fra 4-15 stk, mye avhengig av værforhold. Totalt er det ca 25 damer som har deltatt på en eller flere tirsdagsrunder. Mange har etter hvert prioritert seniorgolf ved oppnådd aldersgrense. Vi har i dag ikke rutiner som gjør at man strukturert fanger opp nye medlemmer, men Tirsdagsgolfen er godt kjent i klubben og blir foreslått til nye. Et system hvor man fanger opp nye damespillere ved innmelding til klubben og formidling til Damekomiteen bør etableres. Stabbursskvetten ble gjennomført 23. mai, som vanlig veldig trivelig kveld. 22 damer koste seg med golf og stabbursmat. 7. September arrangerte vi felles golfrunde på Stiklestad. 10 damer deltok. Damesesongen ble avsluttet tirsdag 1. oktober med 9-hullsrunde texas scramble, pizza og premieutdeling. Resultater i forhold til målsetning Damekomiteen har som mål å få med flest mulig damer på golfbanen og inkludere nye damespillere. Vi kombinerer golfspill og sosiale sammenkomster for å skape et hyggelig og uformelt miljø. Målet for sesongen var å få en økt deltakelse på aktiviteter. Antall aktiviteter er redusert for heller å få flere med på det vi av erfaringer vet har fungert bra, som stableford turneringen og tirsdagsrunder. Jevnt god deltakelse gjennom sesongen på alle aktiviteter. Som nevnt innledningsvis er tirsdagsrundene veldig viktig spesielt for nye medlemmer. Side 11 av 26

12 Årsberetning for 2014 fra barn/junior komiteen Beretning ikke levert Side 12 av 26

13 Årsberetning for 2014 fra Sponsor/Markedskomiteen Medlem: Øivind Arntzen Aktiviteter/møter - Aktiviteten inneholder følgende oppgaver med oppstart sensommer 2013, med målsetting for 2014 på ca. 1 mill. Aktivitetsplan vedlagt. - Kartlegge, få oversikt over tidligere avtaler, , 27 firma, 8 av disse er oppsøkt. - Oppsøke alle sponsorer med avtaler i 2013 for mulig fornyelse for 2014, 21 avtaler, kr sponsorer valgte å redusere engasjementet for 2014 kr valgte å ikke fornye sine avtaler kr Endring minus kr valgte å fornye sine avtaler kr Sum balanse kr Beholdning fra 2013 med 4 som løp i flg. inngåtte avtaler kr fornyelser av avtaler, nye kontrakter kr Nye avtaler tegnet fra og med 2014 for 1 år. kr avtaler med teknisk verdi, tjenester, ikke kontanter, kr Totalverdi spons 2014 kr Utarbeidelse og innrykk av ny markedsplan for klubbens hjemmeside. Klubben mistet avtaler fra 2013 med en verdi på kr Kanskje henger dette sammen med banekvalitet og endringer i 2013? Det kom klart frem i forhandlinger om fornyelser, at kvaliteten på vårt produkt ikke har vert i samsvar med sponsorenes forventninger. - Hver sponsor fra 2013 er oppsøkt, informert om aktiviteter for 2014, samt flere oppfølgingsmøter og telefoner, såkalt, pleie og informasjon om aktiviteter og planer for Rydding, fjerning av gamle sponsorer på hjemmesiden, samt oppdatering av nye med originale logoer,18 firma, inn med nye avtalepartnere 14 stk., ajourføring. Innsalg og avtaler om skilting HIO på alle par 3, logo og utforming, bestille skilt og oppsett av disse, med god hjelp fra Svein Moen. Det er gjennomført en rekke turneringer/arrangementer. Alle disse aktiviteter må planlegges, så som: tid, innkjøp, bevertning, rengjøring og rydding før ankomst, oppsett av reklame, dekking av bord, turneringsformer, utsett av skilt på banen, longest og closest, avtaler med presse og tv. Scorekort og resultatservice utført av vår eminente medhjelper Knut R.( Han vil bli savnet.) Ønske velkommen ved ankomst, og ønske vel hjem når arrangementet er ferdig. Side 13 av 26

14 Mange lange dager! Flere av avtalene inneholder VTG kurs for ansatte. Opplegg for kurs gjennomført med VTG komité, samt avtaler gjort med pro. I forbindelse med ny hjemmeside, var det flere møter med Blizett og Joachim Engan. Han har under hele sesongen blitt foret med nyheter for innrykk og korrigeringer. Det er gjennom perioden holdt god kontakt med de ansvarlige i bedriftene. Det er gjennomført 2 firmatreff, Quality Hotels, med 25 deltakere, og Den Danske Bank med 15. De gjennomførte kurs på range og putting, samt spill på 6 hulls banen, og hadde bevertning etter endt økt i klubbhus og på stabburet. Det er gjennomført 2 sponsormøter, hvor Evry og Quality Airport Hotel var verter og stilte opp med bevertning. Oppmøte var ikke overveldende, men de som kom fikk utbytte av møte. Vi takker begge for den velvilje for arrangementet. Det har vert godt samarbeid med Bjørn Michaelsen i Proshop gjennom hele sesongen. Det har vert tett og god kontakt med styret og styrets formann gjennom hele sesongen. Resultater i forhold til målsetning. Målet ble ikke oppnådd, men som enslig svale har jeg forbrukt ca. 800 timer, utallige telefoner, forbruksmateriell kontor, kjøring til og fra møter, utarbeidelse av individuelle sponsoravtaler, sendt disse for godkjenning, rapportering til regnskapskontor for utfakturering, masse kopiering, ETC. Alle bevegelser er loggført. Jeg har ved flere anledninger etterlyst flere som kunne jobbe i team. Vi har da fått besøkt flere, inngått flere avtaler, og ingen vet hva inntekten på sponsor kunne ha vert. Hvorfor gikk det som det gjorde? Årsak til at ikke sponsorinntektene ble vesentlig større, er mangel på selgere av vårt produkt som har vert meget bra i sesongen Banemannskap krediteres med vel utført jobb. Dette kan ha stor betydning når avtaler for 2015 skal inngås. Annet Etter å kontaktet noen av de som var med i 2014, ser det slettes ikke lyst ut. DNB har forlenget, men her er mye arbeid som gjenstår for å få til et tilfredsstillende resultat for Stjørdal, 8. Januar Øivind Arntzen Side 14 av 26

15 Årsberetning for 2014 fra Sponsor/Markedskomiteen - aktivitetsrapport Stjørdal Golf Klubb Kjære samarbeidspartner som enda ikke har bestemt deg for avtale med Stjørdal G.K Vi legger opp til stor aktivitet og et tett samarbeid med vår partnere i år. Aktivitetsplan 2014 Mai: 10 kurs, VTG: Vegen til Golf for ansatte og familiemedlemmer. Flere samarbeidsturneringer allerede avtalt. Juni: 5 samarbeidsturneringer allerede avtalt, 2 med weekend, Lørdag for ansatte og familiemedlemmer, søndag generell innbydelse, åpen dag, for alle, aktiviteter, driving range, putting green, og gratis spill på 6 hulls banen. Profilering. Juli: Legger opp til programfri måned, men interne sommerturneringer vil bli gjennomført. August: VTG kurs hver uke, spesielt lagt til rette for samarbeidspartnere, ansatte og familiemedlemmer. Mange turneringer er avtalt. Sept. 6 samarbeidsturneringer, VTG. Kurs, Hele sesongen: H.I.O premiering på alle par tre hull, se eget vedlegg, kanskje dette passer for din bedrift? Flott profilering. grilling, Arrangementer: I Stjørdal er det 4 store arrangementer i 2014, vi legger opp til golf turnringer her Juni Internationalt Airshow på Værnes flyplass 20.Juni kl , Værnes Airshow Golf tournament Open. Premieutdeling og varmrett på hull 19 Åpen bar. Det jobbes med modellflyoppvisning på driving rangen kl , turneringen starter Kl Juni: EM-VM runde i rallycross, avtalt turnering VM Rally Golf tournament Open med start kl , premieutdeling og mat på hull Juni: Petter Solberg kommer på banen med sin VM Rallybil kl , golf med kjente personer så som ordfører, varaordfører, sentrale personer ved arr. konkurerer mot Rally gjengen. Dette skjer den 11. Juni Petter Solberg viser bilen og skriver autografer. Side 15 av 26

16 21. August; Agrisjå, landbruksutstilling, Agrisjå Golf Tournament Open, den 21. August, Middag og premieutdeling Hull September; Blues in Hell, Hell Blues Golf Tournament Open, den 4. September, etter turneringen, Blues og premieutdelig med varmrett på hull 19. Baren åpen utover kvelden. Elever fra Ole VIIG skole medialinja tar tv-opptak, vi jobber med Midt Nytt og eller Norge rundt. Våre partnere vil få anledning til å markere seg. Vi har slogt ut alle HOLE IN ONE hull. Disse arrang. vil samle på ti tusenvis av tilreisende til Stjørdal. Vi vil markere oss og våre partnere. Ellers er vi lydhøre for våre partneres ønsker om aktiviteter, og vi vil sammen med dere skape et historisk stort engasjement rundt klubben. Banen blir kjempefin i år om ikke været slår seg helt vrang. Vi er i rute og har et sterkt samarbeid med Felleskjøpets spesialfolk på golf baner. I år blir det aktivitet og liv på Stjørdal G.K., og de vi prioriterer er vår partnere. Så, ta nå rett beslutning, vi tenker ikke bakover, men ser fremover, dog med et lite tilbakeblikk. Hyggelig om dere er med videre. Mars 2014 Øivind Arntzen Side 16 av 26

17 Årsberetning for 2014 fra Turneringskomiteen 1.1 Medlemmer Albert Strand leder Knut Rolvsjord Lars Rolfseng Morten Wikmark Bengt Klefbom Aktiviteter/møter Av 52 turneringer iht terminlista er 50 avviklet, innbefattet sponsorturneringer, seniorturneringer og NSG turneringer. Resultater i forhold til målsetning Klubbmestere: Damer: Tone Tangstad Herrer: Joachim Engan Senior herrer: Odd Inge Berg Senior damer: Tone Tangstad Junior: Hvorfor gikk det som det gjorde Turneringskomiteen er stort sett fornøyd med gjennomføringen av sesongens turneringer. En kombinasjon av lite påmeldinger og kapasitetsmessige utfordringer gjorde at ikke alle turneringer ble gjennomført. Annet Turneringsmodulen i Golfbox var ny og dette skapte litt utfordringer med gjennomføring. Klubbens investering i printer for utskrift av scorekort forenkler også jobben med turneringer. For turneringskomiteen Albert Strand Side 17 av 26

18 Årsberetning for 2014 fra Junior og Barn og golf komiteen Medlemmer Barn og ungdommer fra alderen 5 19 år. Aktiviteter/møter Det ble gjennomført treninger hver mandag og torsdag fra 08. Juni, til skolen startet i August. Etter skolestart hadde trener 1 juniorene av og til treninger for barn og golf, da jeg selv hadde begynt på skole i Trondheim. Resultater i forhold til målsetning Det ble lagt vekt på barn og golf trening den første timen, og juniorer den andre timen. Store deler av treningene jeg hadde, var det mest fra barn og golf som var tilstede. Jeg la da om treningene der og da til to hele barn og golf timer eller ut og spille på korthulssbanen. Målet mitt var å skape variasjon, mestring og samtidlig leke seg med golfen. Golf skal være gøy helt frem til man er junior. Det er da man skal spille turneringer og ha seriøse treninger. Samtidlig som det skulle være variasjon, mestring og lek syntes jeg det er viktig å ha øvelser eller treninger som inspirerer barna til å ha lyst til å komme tilbake igjen. Hvorfor gikk det som det gjorde Jeg føler jeg har nådd de målene jeg har satt meg og barna har fått lov til å medvirke i treningen med tanke på å ha med øvelser/leker de har lyst til å holde på med. Det har vært litt dårlig oppmøte på juniorsiden, men det kommer fra av at de har byttet klubb til Trondheim GK. Fra barn og golf var det som forventet mest barn tilstede i begynnelsen av sommerferien og på slutten, da de fleste reiser på ferie i midten. Alt i alt synes jeg det har vært gøy å trene denne treningsgruppen, men også å se at det er mange flinke barn og ungdommer som kommer til å bli gode golfspillere med rett trening og tilrettelegging, og ikke minst være motivert til å holde på med golf. Andrea Side 18 av 26

19 Årsberetning for 2014 fra Seniorkomiteen Medlemmer Leder: Guri Øfsti Kvalheim Medlemmer: Rolf Ivar Evjemo Lars Rolfseng Knut Rolvsjord Aktiviteter/møter Seniorkomiteen fikk en annen funksjon dette året da dugnadsarbeidet ble utskilt i en egen komite. Regner med at denne sender egen beretning om sitt arbeid. Seniorgruppas arbeid konsentrerte seg dermed om turneringer og tilhørende aktiviteter. Komitemedlemmene fordelte arbeidet mellom seg slik: Guri: Lederoppgaver, Klubbkontakt NSG Rolf Ivar: Økonomi/regnskap, premiering for onsdagsmatchene Lars: Turneringsansvarlig for onsdagsmatchene (påmelding/resultatservice) I tillegg administrerte han seniorenes klippeinnsats. Knut: assisterte Lars med onsdagsmatchene, gruppas golfbox- og regelekspert. Hadde oppstartmøte i april. Programmet her var at Knut Rolvsjord gjennomgikk den nye utgaven av golfbox og Øyvind Arntzen sammen med Kristoffersen Bil presenterte opplegget for EM/VM rallycross med tanke på at gruppa kunne ta på seg billettsalget på Lånkebanen. Dette ble det vist interesse for og Torbjørn Balstad fikk hovedansvaret for dette fra klubbens side. Leder deltok på mange møter i forbindelse med billettsalget ved årets EM/VM-rallycross sammen med Torbjørn Balstad. Dette var arbeidskrevende og det ble lange dager. Til slutt gikk kabalen med å skaffe nok personer opp og arbeidet ga en pen inntekt til Stjørdal golfklubb samtidig som vi fikk presentert klubben svært godt. Vi høstet mange nyttige erfaringer hvis vi igjen skulle bli forespurt. Lars og co stilte velvillig opp da NSG skulle ha sine turneringer på Stjørdal. Disse turneringene er det mye arbeid med i forhold til golfbox, men vi får markedsført banen vår på en fin måte for spillere fra Trøndelag og resten av landet. Vi hadde sesongavslutning for onsdagsmatchene tirsdag 25. november på Napoli. Resultater i forhold til målsetning Antallet interne turneringer dette året ble 25 i tidsrommet 15. mai til 22. oktober Totalt har 75 personer deltatt på en eller flere av turneringene. Maks. deltakerantall på en runde var 39, mens snittdeltakelsen lå på 28. Det er gledelig at kvinneandelen er stigende, men fremdeles er det god plass til både damer og herrer. Under sesongavslutningen 25. november ble følgende vinnere påskjønnet: Snitt 10 beste runder: Tor Erik Berbu (37,8) Beste resultat på en enkeltrunde: Terje Bakken (49 poeng) Deltatt på flest runder: Gunfrid Dybvad (23 av 25) Side 19 av 26

20 Pga vansker med golfbox fikk vi ikke ut eclecticresultat dette året, men den som hadde færrest slag på en runde var Odd Inge Berg Andre sportslige resultater: Mini Ryder Cup mot Trondheim Golfklubb ble i år arrangert 16. og 17. juni med Øyvind Arntzen som primus motor og kaptein. Det var en jevn kamp som bølget fram og tilbake, men til slutt sto Stjørdal igjen som seierherre, igjen! Pokalen havnet dermed på Stjørdal, men som en gest lot vi den stå på Sommersetra en tid. Klubben deltok også i Lag-NM 3. div på Aurskog Finstadbru golfbane med tre lag, 1 dame, 2 herre. Damen slo til med en meget respektabel 4. plass, herrene kom på 11. og 20. Disse spillerne var med: Tone Tangstad, Gunfrid Dybvad, Wenche Odden, Guri Kvalheim, Lars Arnstein Kjørsvik, Tor Erik Berbu, Bjørn Michaelsen,Sigmund Hatling Kjell Bjørken, Steinar Dybvad, Øyvind Arntzen og Øivind Ingstad. Hvorfor gikk det som det gjorde Mesteparten av startkontingenten på onsdagsmatchene går med til innkjøp av premier. Den gir et lite overskudd, og derfor valgte vi dette året å spandere pizza ved sesongavslutningen og har kjøpt inn en del blomster, gjødning, dekkbark osv til forskjønnende tiltak på banen. Annet Selv om det er mange som deltar på våre turneringer, har vi plass til flere. Vi bestreber oss på en sosial profil og ønsker at det skal betraktes som «ufarlig» å delta. Har de først kommet, fører det ofte til at vi får dem med på arbeid til nytte for klubben vår. Side 20 av 26

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Komiterapporter til årsmøte 2014) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2013 fra

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer: Jon E Tegneby Einar Evensen Sveinung Thunes Oddvar Kjøs Trygve Hammerstad Vararepresentanter: Line Berg Frode Arntzen

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNING BANE- OG HUS KOMITEEN 2013 Komiteens sammensetning 2013 Bane: Oddvar P. Kjøs - leder + plangruppa Finn Harald Ellingsen felles

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb Sid1 av 36 Sted: Grand Hotell Dato: 31.januar 2013, kl. 18:30 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2012 Åpning av møtet, og godkjenning av stemmeberettigede.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer