invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø"

Transkript

1 invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene. Med kunnskaps- og nettverksbygging ønsker vi å knytte landsdelen sammen for å bli best på pasient- og pårørendeopplæring!

2 Invitasjon Konferansen fokuserer på en ny og spennende tjeneste i utvikling. Å bedre folks helseadferd og helsestatus, samt å øke deres evne og dyktighet til å takle helsevansker og mestre hverdagen, er satt høyt på den politiske dagsorden. Formidling og utvikling av helsefremmende og forebyggende kompetanse er nødvendig for at Samhandlingsreformens intensjoner skal bli oppfylt. Vi inviterer til en nord norsk mobilisering for å sette fagfeltet på dagsorden og inspirere til utvikling og samarbeid! Her må alle gode krefter dra i samme retning for at vi skal kunne gi et godt tilbud til befolkningen. Velkommen til kompetanseutvikling innen læring og mestring i nord! Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål (Linda Lai, 2004) Velkommen! Målgruppe: Tverrfaglig personell i kommuner, spesialisthelsetjenesten, fylkeskommuner, rehabiliteringsinstitusjoner, høgskoler og universitet, evnt. NAV og spesialpedagogiske tjenester, som har en pedagogisk oppgave i forhold til lærings- og mestringsarbeid. Erfarne brukerrepresentanter innen brukermedvirkning i helseforetakene, Lærings- og mestringssentrene, forskningsarbeid, kommuner og andre interesserte. Antall deltakere vil være ca personer. Programkomité: Lasse Djerv: Overlege/Spes. psykiatri, Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering, HR Avdelingen, Nordlandssykehuset Nina Strømsvik: Førsteamanuensis UiT Norges arktiske universitet Tove Klæboe Nilsen: Seksjonsleder, Seksjon for forskning, Helse Nord RHF Mildrid Pedersen: Leder i regionalt brukerutvalg i Helse Nord. Tove Lill Falstad: Leder ved Lærings- og mestringssenteret, Helgelandssykehuset HF Elin Sagbakken: Diabetessykepleier, Finnmarkssykehuset HF Elsa Hamre: Regional rådgiver for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord, Nordlandssykehuset HF

3 Godkjenninger Konferansen gir tellende timer til yrkesgrupper hvor det er relevant med kompetanseheving innen pasient- og pårørendeopplæring. Fagforbundet: 10 timer til klinisk fagstige for hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsefagarbeidere sykepleiere øvrige helsefaglige personellgrupper Den norske legeforening: Allmennmedisin:Godkjennes med 10 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Samfunnsmedisin: Godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Psykologforeningen: Godkjent som 10 timers vedlikeholdsaktivitet. Norsk Ergoterapeutforbund: Godkjent med 10 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende for ergoterapispesialist i Folkehelse, Allmennhelse og Somatisk helse og som generelt kurs Norsk Sykepleierforbund: Godkjent som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 10 timer. Invitasjon til å presentere abstract Invitasjonen gjelder både prosjektarbeid og pågående eller avsluttet forskning Følgende tema ønskes belyst: Læring Mestring Brukermedvirkning Samhandling Vi ber om abstract, og disse skal senere presenteres som poster eller muntlig presentasjon. Poster på max. 250 ord må være oss i hende før 1. juli. Abstractet sendes på e-post til: Bedømmingskomitéen gir tilbakemelding til deltakerne innen 1. september 2014 MED KUNNSKAP UTEN KUNNSKAP

4 program ONSDAG 15. OKTOBER 09:00 Registrering 10:00 Velkommen Åpning ved helseminister? Kulturelt innslag Hvorfor pasient og pårørendeopplæring? Marit Leigland Figenschou, statsviter, blogger og brukerrepresentant Implementering av Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord RHF 11:15 Lunsj 12:15 Kan pasientopplæring være like effektivt som behandling? Frode Gallefoss, professor ved Universitetet i Bergen og forskningssjef Sørlandet Sykehus HF Summegruppe - Spørsmål 13:15 Hvordan nyttiggjøre seg kunnskap? Nye roller til pasienter og helse- og sosialarbeidere Per Koren Solvang, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus Egenkontroll av blodfortynnende behandling Ove Eide, brukerrepresentant ved Lærings- og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset Summegruppe - Spørsmål 14:30 Kaffe og posterutstilling 15:00 Forskning i Nord og brukermedvirkning i forskning Rune Sundset, kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF Tove Klæboe Nilsen, seksjonsleder i Forskningsseksjonen Helse Nord RHF Hvilke behov for oppfølging har kvinner med genfeil som gir høy risiko for å utvikle brystog eggstokkreft? Nina Strømsvik, leder for Kompetansesenter for arvelig kreft UNN, førsteamanuensis II, IKM, UIT Presentasjoner av poster Posterpris. 17:00 Slutt for dagen 19:00 Tapaskveld på Radisson Blu Bodø

5 TORSDAG 16. OKTOBER 08:30 Faktorer som kan skape økt opplevelse av mestring og velvære Eva Langeland, førsteamanuensis, psykiatrisk sykepleier ved Høgskolen i Bergen Sterkere sammen Fredrikke Hansen, brukerrepresentant ved Lærings- og mestringssenteret Universitetssykehuset i Nord-Norge 10:00 Kaffe Summegruppe - Spørsmål 10:15 Brukermedvirkning. Hvordan og hvorfor? Gretha Helen Evensen, faglig rådgiver i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid Brukermedvirkning: Å være initiativtaker? Fredrikke Hansen, brukerrepresentant ved Lærings- og mestringssenteret Universitetssykehuset i Nord-Norge Hvordan er det å være brukerrepresentant? Edgar Wammervold, brukerrepresentant Norsk revmatikerforbund Å ha 2 hatter på seg. Hvordan er det å være pårørende/pasient og fagperson? Cathrine Kristoffersen, koordinator lærings- og mestringsstjenesten i Tromsø kommune Summegruppe - Spørsmål 12:00 Lunsj/postervandring 13:00 Samhandling og utvikling. Visjon for framtiden? Friskliv og mestring - erfaringer fra Trondheim kommune. Bente Sandvik, koordinator for Friskliv og mestring, Trondheim kommune Nettverk om læring og mestring ved UNN og samarbeidskommunene Cathrine Kristoffersen, koordinator i lærings- og mestringsstjenesten i Tromsø kommune Fastlegens posisjon og oppgave i arbeidet? Fastlege Bruker- og interesseorganisasjonenes plass i samarbeidet? Nina Skille, forbundsleder i Diabetesforbundet i Norge Samarbeid mellom praksisfeltet og universiteter om kunnskapsutvikling? Representant Universitetet i Nordland Representant UiT Norges arktiske universitet Redegjørelse for rammer i samarbeid mellom helseforetak, kommuner (KS), fylkeskommuner, fylkesmenn, bruker- og interesseorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner Oppsummering og veien videre Elsa Hamre, regional rådgiver for pasient- og pårørendeopplæring i Helse-Nord 15:00: Avslutning og vel hjem! Med forbehold om endringer. MED KUNNSKAP UTEN KUNNSKAP

6 Per Koren Solvang sosiolog og professor i rehabilitering ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har siden begynnelsen av 1990-tallet arbeidet med studier av funksjonshemming og rehabilitering. Han har publisert artikler og bøker om kunnskapsutvikling, tjenesteyting, identitet og normalitet. Solvang har tidligere vært professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen. Fredrikke Steen Hansen Mamma til to jenter. Bærer av en arvelig genfeil i BRCA 1 som gir betydelig økt risiko for aggressiv bryst- og/eller eggstokkreft og har gjennomgått forebyggende operasjoner i den sammenheng. Deltatt på igangsetting, utforming og er aktiv som bidragsyter på kurs for genfeilbærere i Oslo, Tromsø, Bergen og Stavanger. Pådriver for å opprette en nasjonal organisasjon for arvelig kreft. Brenner for å spre kunnskap om arvelig kreft fordi det gjør en forskjell og redder liv. Nina Skille Forbundsleder i Diabetesforbundet. 45 år, lærer av yrke i Bodø kommune. Frikjøpt på full tid som forbundsleder, dette er hennes 2. periode, Forrige periode satt hun som nestleder. Hun sitter i mange utvalg som representant fra Diabetesforbundet både når det gjelder helse direkte, og på politiske systemnivåer. Ellers er hennes interesser å være på tur med hunden og gode venner og skape med hendene. Hun har hatt diabetes siden hun var fem år. Frode Gallefoss Forskningssjef Sørlandet Sykehus. Professor, Universitetet i Bergen Har arbeidet som lungelege i 25 år ved Sørlandet Sykehus. Forskningsfokus har vært effekter av pasientopplæring ved astma og KOLS, hvordan få til røykeavvenning etter hjerteinfarkt, livsstilsendring ved risiko for diabetes, samt lungekreftepidemiologi. Nina Strømsvik Leder for Kompetansesenter for arvelig kreft UNN, førsteamanuensis II, IKM, UIT. Jobber som leder for Kompetansesenter for arvelig kreft ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, og har 20% bistilling som førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet. Hun jobber med genetisk veiledning i forbindelse med arvelig kreftsykdom i familier. Hennes forskning er knyttet til hvordan det oppleves å leve med genfeil som gir økt risiko for kreft. Marit Figenschou Statsviter. Diagnostisert med kreft i 1998 og senere fått leddgikt, osteoporose, artrose, fibromyalgi og Sjøgrens syndrom. Hun er 60% ufør. I foredraget forteller Marit om hvordan finne mening i det meningsløse, og hvordan bygge ny grunnmur i livet. Marit er forfatter av boka Til Sydpolen. Ingen bragd. Hun har også publisert flere kronikker. Les mer på Rune Sundset Kvalitets- og forskningsdirektør i den nyopprettede avdelingen med samme navn i Helse Nord RHF. Han kom fra stilling som overlege i nukleærmedisin og FOU-leder ved røntgenavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han er utdannet sivilingeniør innen medisinsk fysikk samt legeutdannet med medisinsk doktorgrad. Eva Langeland Førsteamanuensis, psykiatrisk sykepleier ved Høgskolen i Bergen. Hun forsker på, underviser, og holder foredrag om helsefremming og salutogenese, og har skrevet flere artikler og bokkapitler om disse temaene.

7 Edgar Wammervold Er fra Fauske. Han er 64 år, har over 50 års erfaring i å leve med en kronisk sykdom. Han har i over 30 år hatt tillitsverv i Norsk Revmatikerforbund og i de siste 12 årene har han vært brukerrepresentant på Revmaskola ved LMS ved Nordlandssykehuset. Edgar Wammervold er utdannet kjemiingeniør og har i 40 år arbeidet som kjemiker ved en industribedrift. Bente Sandvik Jobber som koordinator for Friskliv og mestring i Trondheim kommune. Hun har lang og bred erfaring som fysioterapeut i kommunen. Bente hadde ansvar for et interkommunalt lærings- og mestringsprosjekt som tok initiativ til gjennomføring av landets første nasjonale konferanse for kommunal lærings- og mestringsvirksomhet. Hun har hovedfag helsefag, videreutdanning i organisasjon og ledelse, og fordypning i kommunikasjon i organisasjoner. Ove Eide Enhetsleder for bibliotek- og referansetjenester ved NLSH. Fikk en mekanisk aortaklaff innoperert i 2010, og må bruke Marevan som blodfortynnende medisin resten av livet. Deltaker i NOKLUS-studie om egenkontroll og egendosering av Marevan siden Innlegg om egne erfaringer på LMS-kurs om samme tema ved Nordlandssykehuset siden Gretha Helen Evensen Faglig rådgiver i NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid). Psykiatrisk sykepleier, med mastergrad i Helsevitenskap. Har jobbet med personer med alvorlig psykisk lidelse i Bo- og behandlingssenter, akuttpsykiatri og på DPS. Har etablert ulike gruppetilbud for brukere og pårørende, startet et Lærings- og Mestringssenter, og jobbet i FOU-enhet i DPS, i hovedsak med ledelse av et forskningsprosjekt på Brukerstyrte plasser. Er spesielt interessert i brukerperspektivet i psykisk helsearbeid, pårørende og samhandling. Geir Tollåli Fagdirektør i fagavdelingen i Helse Nord RHF. Han kom fra stilling som klinikksjef ved medisinsk klinikk i Nordlandssykehuset. Han er utdannet lege med spesialisering i fordøyelsessykdommer. Han har hatt ulike stilinger som overlege og avdelingsoverlege ved Nordlandssykehuset, og også Haukeland universitetssykehus. Han har også vært kommunelege i Gildeskål kommune. Cathrine Kristoffersen Utdannet ergoterapeut 1997 med cand.mag kombinert med idrett. Har jobbet som Ergoterapeut i Tromsø kommune i perioden ! Vært prosjektleder i Tromsø kommune for etableringa av kommunalt lærings- og mestringssenter i perioden Jobber nå som koordinator for læring og mestring i Tromsø kommune. Master i helsefag med oppgavetittel; Å være pårørende til yngre personer med demens i en tidlig fase. Har også videreutdanning i pedagogisk veiledning og helsepedagogikk, samt prosjektledelse og kommunal ledelse. Er selv pårørende til yngre person med demens, og foreleser jevnlig om temaet til både organisasjoner, pårørende og helsepersonell. Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder for FoU-seksjonen i fagavdelingen/kvalitets- og forskningsavdelingen. Hun er utdannet statsviter hovedsakelig fra Universitetet i Tromsø (UiT). Har tidligere jobbet innen forskning, undervisning og administrasjon særlig ved UiT. Spesialisert i helsepolitikk og helseadministrasjon, men med interesse for forskning generelt, og særlig helseforskning. Har ledet den nasjonale arbeidsgruppen utgått fra RHFene ( ) som har utarbeidet forslag til retningslinjer for brukermedvirkning i helseforskning. MED KUNNSKAP UTEN KUNNSKAP

8 påmelding SE MULIGHETENE Påmelding: Elektronisk påmelding innen 25. september 2014 på Ved problemer med påmeldingen, ring Deltakeravgift: Ingen deltakeravgift. Hotell/Overnatting: Deltakerne må selv dekke og ordne med overnatting. Vi har reservert 40 rom på Radisson Blu Hotel Bodø Bruk denne bookinglink: Alternativ link for booking på Radisson Blu Hotel Bodø : velg dato velg More options / Flere alternativer: Promotional code / Kampanjekode: NS2014 Radisson Blu Hotel Bodø, tlf Kampanjekode: NS2014 Brukerrepresentanter som har behov for overnatting, kan søke om tilskudd til dekning av en overnatting. Søknad sendes til Tonje Firing på e-post: Kontaktperson: Kontaktperson: Elsa Hamre, tlf , e-post:

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2 FORORD Året 2009 har vært preget av stort engasjement og mye aktivitet. Noen av hovedpunktene er at nye personer med verdifull kompetanse har blitt tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

kvalitet i psykisk helsevern

kvalitet i psykisk helsevern NORDLÁNDA SKIHPPI VIESSO Perspektiver på kvalitet i psykisk helsevern Foto: Arvid Sveen psykiatri i NOrd tromsø 11. - 13.juni 2013 Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004 Foreløpig versjon Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008 Mange kan skryte av å være født på Unn, men vesle jenny (1) er også laget der. i et rør. Made in UNN side 12-17 Refser sykehuset Pasientombud Lars

Detaljer

Smeltedigelen PINGVINEN HELSEMAGASINET. I renholdsavdelingen arbeider det mennesker fra 20 ulike nasjonaliteter. Sudanske «Jamal» er én av dem.

Smeltedigelen PINGVINEN HELSEMAGASINET. I renholdsavdelingen arbeider det mennesker fra 20 ulike nasjonaliteter. Sudanske «Jamal» er én av dem. HELSEMAGASINET PINGVINEN UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 9 2010 årg. 7 Smeltedigelen I renholdsavdelingen arbeider det mennesker fra 20 ulike nasjonaliteter. Sudanske «Jamal» er én av dem. 6-9 Øystein

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Aker helsearena Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift Prosjekt «Samhandlingsarena Aker» ble gjennomført i samarbeid mellom Helse Sør-

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring Prosjektrapport NK LMS 2/2012 Starthjelp Om familie og mestring Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF Mars 2012 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Bakgrunn og formål

Detaljer