LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister

2 INNHOLD 1. Formål med planen Mål for skolemiljøarbeidet Skolens visjon Konkrete mål for skolens arbeid med skolemiljøet Definisjoner Psykososialt miljø Krenkende atferd Forebyggende arbeid Tiltak Avdekking av mobbing og krenkende atferd Tiltak Håndtering av mobbing og krenkende atferd Melding fra foreldre om mobbing og krenkende atferd Skolemiljøutvalg Evaluering og revisjon Årshjul for skolemiljøarbeid Litteraturliste Vedlegg: 1 Meldeskjema om bekymring for elevens psykososiale skolemiljø 2

3 1. FORMÅL MED PLANEN Denne planen tar utgangspunkt i gjeldende lovverk om elevenes psykososiale miljø. Planen har som hovedhensikt å kvalitetssikre arbeidet med å oppfylle kravene i opplæringsloven kapittel 9a. Ansatte ved skolen skal her kunne orientere seg om hvilke rutiner og retningslinjer som til enhver tid gjelder. Som vedlegg til planen er det lagt ved diverse dokumenter som er relevante for arbeidet med elvenes psykososiale miljø. 2. MÅL FOR SKOLEMILJØARBEIDET Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven 9a-1). Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trykkleik og sosialt tilhør. (Opplæringsloven 9a-3 første ledd) SKOLENS VISJON Et godt skolemiljø som er preget av trivsel, læring og mestring KONKRETE MÅL FOR SKOLENS ARBEID MED SKOLEMILJØET Arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved de videregående skolene i Vest-Agder har som formål at: hver enkelt elev opplever trivsel og trygghet på skolen hver enkelt elev opplever et skolemiljø fritt for mobbing og krenkende atferd hver enkelt elev føler tilhørighet til og inkludering i egen klasse og skole brudd på retten til et godt miljø blir oppdaget og håndtert på en effektiv måte. 3

4 3. DEFINISJONER 3.1. PSYKOSOSIALT MILJØ Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om elevenes opplevelse av læringssituasjonen KRENKENDE ATFERD Følgende inngår i skolens bruk av begrepet krenkende atferd (krenkende ord og handlinger): Mobbing: innebærer at en eller flere elever sier eller gjør vonde eller ubehagelige ting mot en annen elev. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatte tilfeller av utestenging, vold, rasisme og diskriminering er også mobbing. Utestenging: betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse. Vold: innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre. Rasisme: innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, f.eks. fordi de har annen hudfarge eller snakker et annet språk. Diskriminering: betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, f.eks. på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse (nasjonal eller etnisk). Definisjonene er hentet fra Utdanningsdirektoratets brosjyre Elevenes skolemiljø. Elevene har ulike grenser for hva som oppleves krenkende, og det er elevens egen oppfatning av å bli krenket som bestemmer i hvilken grad ord eller handlinger faller innenfor definisjonen. 4. FOREBYGGENDE ARBEID Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. (Opplæringsloven 9a-3 første ledd). Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet. (Opplæringsloven 9a-4). 4

5 4.1. TILTAK Skolen jobber systematisk og kontinuerlig for å sikre elevene et godt skolemiljø. Skolen har følgende forebyggende og holdningsskapende tiltak: God og planlagt skolestart Det gjennomføres ulike aktiviteter for å gjøre elevene kjent med medelever og skolens ansatte gjennom bl a skolestartprogram. Kontaktlærer har en startsamtale med hver enkelt elev. Kartleggingsprøver avdekker elevens faglige nivå og gir grunnlag for konkrete tiltak i forhold til tilpasset opplæring. Skolens ordensreglement Det er felles ordensreglement for alle vgs i Vest-Agder. Den enkelte skole kan evt. ha egne tilleggsregler i reglementets 12. Ordensreglementet gjennomgås ved skolestart i alle klasser. Alle elever må skrive under på at de er kjent med innholdet i reglementet. For elever som er under 18 år må også foresatte skrive under. Retningslinjer for internett Kontaktlærer går ved skolestart grundig gjennom skolens regler for bruk av internett, med fokus på å forebygge mobbing på sosiale medier. Gjennomgangen gjentas ved behov i løpet av skoleåret. Karakter i orden og i atferd Elevene gjøres kjent med hva som danner grunnlag for karakter i orden og i atferd. Elevråd og elevmedvirkning Klassen og elevrådet drøfter jevnlig hva som menes med et godt skolemiljø. Sentrale punkter fra drøftingen skrives ned og formidles til alle elever og ansatte. Foreldremøter Det arrangeres foreldre-/foresattemøte for elever i Vg1 og Vg2 hver høst. Skolemiljøet er et av temaene på foreldre-/foresatte møtene. I tillegg innkalles foreldre til samtaler jfr Tilsyn Voksnes tilstedeværelse blant elevene har til hensikt å forebygge krenkende atferd. Alle ansatte som ferdes i skolens inne- og utearealer er oppmerksomme i forhold til skolemiljøet og rapporterer til skoleledelsen. Felles aktiviteter for hele skolen Aktivitetsdager, ulike aksjonsdager, avslutninger, temadager som f eks trafikk- og antimobbedager og kulturtiltak gjennomføres årlig, og skal bidra til at eleven føler tilhørighet til skolen og til sosial samhandling på tvers av klasser og trinn. Ekskursjoner og studieturer Ekskursjoner og studieturer gjennomføres i enkelte fag. 5

6 5. AVDEKKING AV MOBBING OG KRENKENDE ATFERD En systematisk og kontinuerlig kartlegging av skolemiljøet skal sikre at eventuell krenkende atferd, inkludert mobbing, avdekkes så tidlig som mulig TILTAK Ansattes observasjonsplikt Alle ansatte som ferdes i skolens arealer plikter å være oppmerksomme i forhold til skolemiljøet, og varsle, og hvis mulig gripe inn, ved evt. tilfeller av krenkende atferd. Ved mistanke om at en elev oppfatter ord eller handlinger som krenkende, skal den ansatte undersøke saken og gi eleven anledning til å fortelle hva som har skjedd. Dette gjennomføres på en trygg og hensynsfull måte. Registrering Skolen har et system for registrering av enkelttilfeller av, og mistanke om, mobbing og krenkende atferd. Systemet sikrer at mønstre med gjentatte hendelser, som hver for seg kan være mindre alvorlige, blir avdekket. Elevsamtaler Kontaktlærer gjennomfører individuelle samtaler med hver enkelt elev hvert semester. Psykososiale forhold er eget punkt i denne samtalen. Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen gjennomføres årlig på alle trinn. Resultater som gjelder elevenes psykososiale miljø gjennomgås og presenteres for ansatte, elever og foresatte til elever under 18 år. Alle meldinger om mobbing i undersøkelsen følges opp. Sosiale medier Faglærere og kontaktlærer følger med på elevenes aktivitet på Its learning og andre sosiale medier som brukes av skolen. Tilfeller av mobbing eller trakassering meldes umiddelbart til skolens ledelse, som behandler meldingen etter fastlagte rutiner. Elever melder fra Elevene oppfordres til å melde til skolens ledelse dersom de er vitne til mobbesituasjoner. Slike meldinger behandles etter fastlagte rutiner. Foreldre melder til skolen Foreldre oppfordres til å melde fra dersom de får kjennskap til at eget barn, eller andre elever ved skolen, er eller har vært utsatt for krenkende atferd. Slike meldinger behandles etter fastlagte rutiner. 6

7 6. HÅNDTERING AV MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.(opplæringsloven 9a- 3, andre ledd). Alle ansatte ved skolen som ser/mistenker/blir gjort oppmerksom på at en elev blir mobbet, har en handlingsplikt. Handlingsplikten innebærer: plikt til å gjøre undersøkelse raskt plikt til å varsle rektor plikt til å gripe inn når det er nødvendig og mulig. Handlingsplikten gjelder for alle ansatte ved skolen, inkludert ledere, lærere, vaktmester, kontorpersonale og rengjøringspersonale. Prosedyre ved mistanke om mobbing Handling Ansvar 1 Direkte inngrep ved atferd som innebærer fare for en eller flere elever. Ansatt som ser hendelsen 2 Varsle studiestedkoordinator (ved bruk av meldeskjema), varsle kontaktlærer. Ansatt som ser hendelsen Kopi av meldeskjema sendes til rektor 3 Undersøkelse av saken: a) Samtale med eleven som opplever seg krenket b) Samtale med eleven som krenker c) Oppfølgingssamtale med eleven som opplever seg krenket d) Oppfølgingssamtale med eleven som krenker e) Studiestedkoordinator videresender saken m/vurdering til rektor 4 Rektors vurdering etter faktainnhenting Rektor 5 Samtale med foresatte til eleven som opplever seg krenket -Informasjon om hendelsene -Hva skjer videre 6 Samtale med foresatte til eleven som krenker -Informasjon om hendelsene -Hva skjer videre 7 studiestedkoordinator / kontaktlærer Rektor/ studiestedkoordinator /kontaktlærer Rektor/ studiestedkoordinator /kontaktlærer 7 Rektor fatter enkeltvedtak i tilfeller hvor tiltak krever dette. Rektor 8 Eventuelle tiltak iverksettes Rektor/ studiestedkoordinator /kontaktlærer 9 Evaluering av tiltak Elevens kontaktlærer er ansvarlig for å evaluere om eventuelle tiltak har ført frem. Dette gjøres hovedsakelig Kontaktlærer

8 gjennom observasjon og elevsamtale. 10 Vurdering av behov for eventuelt ytterligere tiltak Rektor/ studiestedkoordinator /kontaktlærer 8

9 Enkeltvedtak etter opplæringsloven 9a-3 andre ledd Ved varsling fra ansatte om kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord og handlinger, skal rektor etter undersøkelse av saken avgjøre om det skal fattes enkeltvedtak. Dersom det settes inn tiltak som er inngripende for den eleven det gjelder, må det fattes enkeltvedtak. 7. MELDING FRA FORELDRE OM MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. ( 9a-3 Det psykososiale miljøet, tredje ledd). Dersom en elev føler seg mobbet eller utsatt for annen krenkende handling uten at skolen griper inn, kan eleven eller foreldrene melde fra til skolen. Meldingen bør være skriftlig, og må peke på hva eleven føler seg krenket av. Behandling av melding fra foresatte/elever Når skolen mottar en skriftlig eller muntlig henvendelse fra en elev eller foreldre, skal eleven/foreldrene informeres om at de har rett til å få et enkeltvedtak i saken. Den som mottar henvendelsen varsler rektor og elevens kontaktlærer umiddelbart. Dersom henvendelsen er muntlig sørger kontaktlærer for at eleven/foreldrene fyller ut meldeskjema. Saksgangen videre er den samme som beskrevet i Prosedyre ved mistanke om mobbing, punkt 3 til 10. NB: Når skolen får en melding fra elev eller foresatte, skal rektor alltid fatte et enkeltvedtak i saken. Rutiner for behandling av melding fra foresatte/elever Handling 1 Studiestedkoordinator og kontaktlærer varsles. Rektor skal ha kopi. 2 Elevene / foreldrene skal informeres om at de har rett til å få et enkeltvedtak i saken. 2 Den som melder får beskjed om retten til enkeltvedtak, og meldeskjema ved muntlig henvendelse. 3 Skriftlig henvendelse/utfylt meldeskjema leveres studiestedkoordinator. Rektor skal ha kopi. 4 Utarbeide enkeltvedtak. Rektor 5 Følge Prosedyre ved mistanke om mobbing Rektor 9 Ansvar Ansatt som mottar henvendelsen Studiestedkoordinator Studiestedkoordinator / kontaktlærer Studiestedkoordinator / kontaktlærer

10 Enkeltvedtak etter opplæringsloven 9a-3 tredje ledd I saker hvor foreldre/elever kommer med en henvendelse til skolen om forhold knyttet til skolemiljøet, skal det alltid fattes et enkeltvedtak i saken. I slike saker må skolen ved rektor ta stilling til om elevens rett til et godt psykososialt miljø er oppfylt eller ikke: a) Dersom skolen konkluderer med at elevens rett ikke er oppfylt, må vedtaket inneholde tiltak som skal settes i verk for at eleven skal kunne føle trygghet og sosial tilhørighet i skolesituasjonen. b) Dersom skolen etter begrunnet utredning konkluderer med at elevens rett er oppfylt, treffes det enkeltvedtak om at det ikke settes i verk tiltak. 8. SKOLEMILJØUTVALG Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, dei tilsette, skoleleiinga og fylkeskommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane er i fleirtal. (Opplæringslova 11-5a første ledd). Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre at elevene deltar i skolens arbeid med å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Det gjennomføres minst to møter i skolemiljøutvalget pr. semester. Saksliste og referat fra møtene skal arkiveres. 9. EVALUERING OG REVISJON Evaluering av skolemiljøarabeidet Ved avslutning av skoleåret evalueres skolens praksis i forhold til det generelle skolemiljøarbeidet oppfølgingen av evt. tilfeller av mobbing eller krenkende atferd. I evalueringen analyseres skolens praksis i året som har gått i forhold til retningslinjene i denne planen, og skolens mål for skolemiljøet. Evalueringen skriftliggjøres og eventuelle avvik kommenteres. Revisjon av plan Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø revideres årlig med utgangspunkt i evalueringsrapporten. Rektor er ansvarlig for evaluering og revisjon. 10. ÅRSHJUL FOR SKOLEMILJØARBEID Det er rektor som har det overordnede ansvar for skolemiljøarbeidet ved Lister vgs. Avdelingsrektoren ved den enkelte skoleavdeling har ansvaret for å følge opp 10

11 tiltakene som kontaktlærerne har ansvaret for å gjennomføre. Rektor følger opp avdelingenes arbeid med tiltakene både gjennom fellesmøter med personalet og gjennom ledermøter med ledelsen på den enkelte avdeling. Tid Tiltak Ansvar Innhold/formål/kommentar August Augustseptember September Septemberoktober Oktobernovember Personalmøte/ planleggingsdag Gjennomgang av skolereglementet i klassen Gjennomgang av regler for nettbruk Bli-kjent aktiviteter i klassen (Vg1, evt. også Vg2 og Vg3) Konstituere skolemiljøutvalg Foreldremøte (Vg1 og Vg2) Rektor Kontaktlærer Kontaktlærer Kontaktlærer Rektor Rektor Plan for skolemiljøet presenteres for alle ansatte Grunnlag for vurdering i orden og atferd. Forebygge nettmobbing Etablere et godt klassemiljø NB utvalget skal ha lovmessig sammensetning Informasjon om skolemiljø og opplæringsloven 9a Etablere elevråd Rektor Tema: skolemiljø Kursing av elevråd Rektor Styrke elevrådets rolle i skolemiljøarbeidet Elevsamtale Kontaktlærer Bl.a. om elevens skolemiljø Foreldresamtale (Vg1 og Vg2) Skoleeiers driftsutviklingssamtale Kontaktlærer Bl.a. om elevens skolemiljø Samtale med ledergruppe, lærere og elever bl.a. om skolemiljø Studiestedkoordinator Studiestedkoordinator Januarfebruar Januarmars Februarmars Elevundersøkelsen Medarbeidersamtaler Fylkesrådmann og fylkesutdanningssjef November Personalmøte Rektor Skolemiljø November- Undervisningsevaluering Studiestedkoordinator Økt læring og medbestemmelse desember Januar Årsrapportering til utdanningsavdelingen Rektor Rapportere bl.a. på skolemiljø Avdekke elevenes oppfatning av skolemiljøet Oppfølging av det pedagogiske personale Elevsamtale Kontaktlærer Bl.a. om elevens skolemiljø Foreldresamtale Kontaktlærer Bl.a. om elevens skolemiljø (Vg1 og Vg2) April Personalmøte Rektor Presentasjon og analyse av resultater fra Elevundersøkelsen. Drøfte tiltak. Skolemiljøutvalg Rektor Presentasjon og analyse av resultater fra Elevundersøkelsen. Drøfte tiltak. Mai - juni Personalmøte Rektor Evaluering av skolemiljøarbeidet 11

12 Skolemiljøutvalg i forbindelse med revisjon av virksomhetsplan og årskontrakt. Frist: Innen 1. Juni. 11. LITTERATURLISTE Kilder Opplæringsloven kapittel 9a Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir om opplæringsloven kapittel 9a Kunnskapsdepartementets veileder til opplæringsloven kapittel 9a På Utdanningdirektoratets nettsted finnes det veiledninger om bl.a. disse temaene: Regelverk om skolemiljø Arbeid mot mobbing Forebyggende program Helhetlig arbeid med læringsmiljøet Midler til arbeid med læringsmiljø Psykisk helse i skolen Rasisme og diskriminering Skolemiljøutvalg 12

13 Lister videregående skole MELDESKJEMA OM BEKYMRING FOR ELEVENS PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØ Melding fra foresatte vil utløse et enkeltvedtak. Elevens navn: Fødselsdato: Elevens klasse: Bekymringen meldes til: Bekymringen meldes av: Dato for meldingen: Hva dreier bekymringen seg om? (mobbing, vold, rasisme, diskriminering, utestenging) Hvordan ble bekymringen oppdaget? Annen faktainformasjon Sendes: Rektor Kopi: Elevmappe 13

14 Vedlegg 2a: Mal for enkeltvedtak Brevet skrives og lagres i P360. Unntatt offentlighet; Offentlighetslova 13 Jf forvaltningsloven 13 først ledd nr. 1 Foresattes navn og adresse OPPLÆRINGSLOVA 9a-3 Vedtak om tiltak i forhold til elevens psykososiale miljø Elevens navn: Petter Normann Født: Årstrinn: Skoleår: Det vises til møtet dato /ditt brev av dato, hvor det fremkom at Opplæringslova 9a-3, 3. ledd fastslår: Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimelieg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Saksopplysninger Skolens vurdering Med begrunnelse i overnevnte fatter x skole med dette følgende vedtak: Tiltak, varighet og ansvarlig for oppfølging X skole ønsker å ha en fortløpende dialog med deg/dere om hvordan elevens skolesituasjon utvikler seg i forhold til det/de iverksatte tiltak. Tiltak i forhold til elevens psykososiale miljø er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven (fvl.) 2. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt et du har mottatt brevet, jf. fvl. 28 og 29. En eventuell klage må være skriftlig og begrunnet, og den skal sendes til skolen. Endelig klageinstans er fylkesmannen i Vest-Agder. Med hilsen 14

15 Vedlegg 2b: Eksempel på enkeltvedtak Skolens brevhode, dato og referanser framkommer i P360. Tekst i rødt angir hvilken lovmessig plikt som ivaretas i det gjeldende avsnittet. Denne skal ikke være med i det ferdige vedtaksbrevet. Kari og Ola Normann Sørlandsveien Havet Unntatt offentlighet; Offentlighetslova 13 Jf forvaltningsloven 13 først ledd nr. 1 OPPLÆRINGSLOVA 9a-3 Vedtak om tiltak i forhold til elevens psykososiale miljø Elevens navn: Petter Normann Født: Årstrinn: Vg1 Skoleår: Solgløtt skole ved rektor Kristian Mørch viser til deres henvendelse vedrørende skolesituasjonen til deres sønn Petter Normann, elev i klasse 1STU. Opplæringslova 9a-3, 3. ledd fastslår: Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Saksopplysninger Kontaktlærer Tove Pedersen ble i foreldremøte med dere gjort oppmerksom på at Petter ikke hadde det bra på skolen. Dere ble i dette møtet informert av kontaktlærer om foresattes rett til å be om at det blir iverksatt tiltak og retten til å eventuelt klage på disse tiltakene. I samråd med kontaktlærer og Petter fant dere det ønskelig at skolen iverksatte tiltak for å bedre Petters situasjon på skolen. (INFORMASJONSPLIKTEN) I tråd med skolens varslingsrutiner, jf. 9a-3 andre ledd, ble jeg varslet av kontaktlærer Pedersen, jf. vedlegg 1 skjema for varsling av krenkende atferd. (VARSLINGSPLIKTEN) På bakgrunn av deres henstilling ble det gjennomført et møte med Petters kontaktlærer, faglærere og undertegnede. I dette møtet drøftet vi deres 15

16 henstilling og den enkeltes oppfatning av om Petter trivdes på skolen. Det kom i dette møtet frem at Petter i økende grad har isolert seg fra klassen og har vist tegn til mistrivsel. Kontaktlærer og undertegnede hadde senere på dagen en samtale med Petter hvor vi pratet om hvordan han hadde det på skolen. Dette skjedde etter samråd og samtykke fra mor, jf. telefonsamtale mellom undertegnende og mor I samtalen med Petter gav han uttrykk for at han i friminuttene følte seg utestengt og ble plaget av enkelte medelever. (UNDERSØKELSESPLIKTEN) Skolens vurdering Alle elever har etter opplæringsloven 9a-1 en rett på et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette innebærer at den enkelte elev har rett en skolehverdag hvor han eller hun opplever at skolen er et sted hvor de trives og lærer noe. Ut i fra de opplysninger som er kommet frem i denne saken ser det ut til at Petter ikke får oppfylt den retten han har til et godt psykososialt miljø. Det avgjørende ved vurderingen av om Petters rett er oppfylt, er hans egen opplevelse av miljøet på Solgløtt skole. Som nevnt over opplever Petter at han til tider ikke trives på skolen og at han i enkelte situasjoner blir plaget. På bakgrunn av Petters oppfattelse anser jeg at han ikke får oppfylt sin rett til et godt psykososialt skolemiljø. Med begrunnelse i overnevnte fatter Solgløtt skole med dette følgende vedtak: Lærere som har inspeksjon i friminuttene følger med på hva som skjer rundt Petter og stopper alle episoder Petter opplever som ubehagelige. Det iverksettes sanksjoner i henhold til ordensreglementet overfor elevene som har plaget Petter. Kontaktlærer vil de neste fire ukene samtale med Petter hver fredag og undersøke nærmere hvordan han trives og hvordan uka hans har vært. Rektor vil etter fire uker evaluere hvordan de skisserte tiltakene har fungert og om nødvendig iverksette nye tiltak. (PLIKTEN TIL Å GRIPE INN) Skolen ønsker å ha en fortløpende dialog med deg/dere om hvordan Petters skolesituasjon utvikler seg i forhold til de iverksatte tiltakene. Dersom dere har spørsmål eller innspill er dere velkomne til å ringe kontaktlærer eller rektor. Tiltak i forhold til elevens psykososiale miljø er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven (fvl.) 2. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunktet du har mottatt brevet, jf. fvl. 28 og 29. En eventuell klage må være skriftlig og begrunnet, og den skal sendes til skolen. Endelig klageinstans er fylkesmannen i Vest-Agder. Med hilsen Kristian Mørch Rektor 16

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane Tellnes, januar 2015 FORORD Visjonen til Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Trivsel og tryggleik

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer