LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister

2 INNHOLD 1. Formål med planen Mål for skolemiljøarbeidet Skolens visjon Konkrete mål for skolens arbeid med skolemiljøet Definisjoner Psykososialt miljø Krenkende atferd Forebyggende arbeid Tiltak Avdekking av mobbing og krenkende atferd Tiltak Håndtering av mobbing og krenkende atferd Melding fra foreldre om mobbing og krenkende atferd Skolemiljøutvalg Evaluering og revisjon Årshjul for skolemiljøarbeid Litteraturliste Vedlegg: 1 Meldeskjema om bekymring for elevens psykososiale skolemiljø 2

3 1. FORMÅL MED PLANEN Denne planen tar utgangspunkt i gjeldende lovverk om elevenes psykososiale miljø. Planen har som hovedhensikt å kvalitetssikre arbeidet med å oppfylle kravene i opplæringsloven kapittel 9a. Ansatte ved skolen skal her kunne orientere seg om hvilke rutiner og retningslinjer som til enhver tid gjelder. Som vedlegg til planen er det lagt ved diverse dokumenter som er relevante for arbeidet med elvenes psykososiale miljø. 2. MÅL FOR SKOLEMILJØARBEIDET Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven 9a-1). Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trykkleik og sosialt tilhør. (Opplæringsloven 9a-3 første ledd) SKOLENS VISJON Et godt skolemiljø som er preget av trivsel, læring og mestring KONKRETE MÅL FOR SKOLENS ARBEID MED SKOLEMILJØET Arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved de videregående skolene i Vest-Agder har som formål at: hver enkelt elev opplever trivsel og trygghet på skolen hver enkelt elev opplever et skolemiljø fritt for mobbing og krenkende atferd hver enkelt elev føler tilhørighet til og inkludering i egen klasse og skole brudd på retten til et godt miljø blir oppdaget og håndtert på en effektiv måte. 3

4 3. DEFINISJONER 3.1. PSYKOSOSIALT MILJØ Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om elevenes opplevelse av læringssituasjonen KRENKENDE ATFERD Følgende inngår i skolens bruk av begrepet krenkende atferd (krenkende ord og handlinger): Mobbing: innebærer at en eller flere elever sier eller gjør vonde eller ubehagelige ting mot en annen elev. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatte tilfeller av utestenging, vold, rasisme og diskriminering er også mobbing. Utestenging: betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse. Vold: innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre. Rasisme: innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, f.eks. fordi de har annen hudfarge eller snakker et annet språk. Diskriminering: betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, f.eks. på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse (nasjonal eller etnisk). Definisjonene er hentet fra Utdanningsdirektoratets brosjyre Elevenes skolemiljø. Elevene har ulike grenser for hva som oppleves krenkende, og det er elevens egen oppfatning av å bli krenket som bestemmer i hvilken grad ord eller handlinger faller innenfor definisjonen. 4. FOREBYGGENDE ARBEID Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. (Opplæringsloven 9a-3 første ledd). Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet. (Opplæringsloven 9a-4). 4

5 4.1. TILTAK Skolen jobber systematisk og kontinuerlig for å sikre elevene et godt skolemiljø. Skolen har følgende forebyggende og holdningsskapende tiltak: God og planlagt skolestart Det gjennomføres ulike aktiviteter for å gjøre elevene kjent med medelever og skolens ansatte gjennom bl a skolestartprogram. Kontaktlærer har en startsamtale med hver enkelt elev. Kartleggingsprøver avdekker elevens faglige nivå og gir grunnlag for konkrete tiltak i forhold til tilpasset opplæring. Skolens ordensreglement Det er felles ordensreglement for alle vgs i Vest-Agder. Den enkelte skole kan evt. ha egne tilleggsregler i reglementets 12. Ordensreglementet gjennomgås ved skolestart i alle klasser. Alle elever må skrive under på at de er kjent med innholdet i reglementet. For elever som er under 18 år må også foresatte skrive under. Retningslinjer for internett Kontaktlærer går ved skolestart grundig gjennom skolens regler for bruk av internett, med fokus på å forebygge mobbing på sosiale medier. Gjennomgangen gjentas ved behov i løpet av skoleåret. Karakter i orden og i atferd Elevene gjøres kjent med hva som danner grunnlag for karakter i orden og i atferd. Elevråd og elevmedvirkning Klassen og elevrådet drøfter jevnlig hva som menes med et godt skolemiljø. Sentrale punkter fra drøftingen skrives ned og formidles til alle elever og ansatte. Foreldremøter Det arrangeres foreldre-/foresattemøte for elever i Vg1 og Vg2 hver høst. Skolemiljøet er et av temaene på foreldre-/foresatte møtene. I tillegg innkalles foreldre til samtaler jfr Tilsyn Voksnes tilstedeværelse blant elevene har til hensikt å forebygge krenkende atferd. Alle ansatte som ferdes i skolens inne- og utearealer er oppmerksomme i forhold til skolemiljøet og rapporterer til skoleledelsen. Felles aktiviteter for hele skolen Aktivitetsdager, ulike aksjonsdager, avslutninger, temadager som f eks trafikk- og antimobbedager og kulturtiltak gjennomføres årlig, og skal bidra til at eleven føler tilhørighet til skolen og til sosial samhandling på tvers av klasser og trinn. Ekskursjoner og studieturer Ekskursjoner og studieturer gjennomføres i enkelte fag. 5

6 5. AVDEKKING AV MOBBING OG KRENKENDE ATFERD En systematisk og kontinuerlig kartlegging av skolemiljøet skal sikre at eventuell krenkende atferd, inkludert mobbing, avdekkes så tidlig som mulig TILTAK Ansattes observasjonsplikt Alle ansatte som ferdes i skolens arealer plikter å være oppmerksomme i forhold til skolemiljøet, og varsle, og hvis mulig gripe inn, ved evt. tilfeller av krenkende atferd. Ved mistanke om at en elev oppfatter ord eller handlinger som krenkende, skal den ansatte undersøke saken og gi eleven anledning til å fortelle hva som har skjedd. Dette gjennomføres på en trygg og hensynsfull måte. Registrering Skolen har et system for registrering av enkelttilfeller av, og mistanke om, mobbing og krenkende atferd. Systemet sikrer at mønstre med gjentatte hendelser, som hver for seg kan være mindre alvorlige, blir avdekket. Elevsamtaler Kontaktlærer gjennomfører individuelle samtaler med hver enkelt elev hvert semester. Psykososiale forhold er eget punkt i denne samtalen. Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen gjennomføres årlig på alle trinn. Resultater som gjelder elevenes psykososiale miljø gjennomgås og presenteres for ansatte, elever og foresatte til elever under 18 år. Alle meldinger om mobbing i undersøkelsen følges opp. Sosiale medier Faglærere og kontaktlærer følger med på elevenes aktivitet på Its learning og andre sosiale medier som brukes av skolen. Tilfeller av mobbing eller trakassering meldes umiddelbart til skolens ledelse, som behandler meldingen etter fastlagte rutiner. Elever melder fra Elevene oppfordres til å melde til skolens ledelse dersom de er vitne til mobbesituasjoner. Slike meldinger behandles etter fastlagte rutiner. Foreldre melder til skolen Foreldre oppfordres til å melde fra dersom de får kjennskap til at eget barn, eller andre elever ved skolen, er eller har vært utsatt for krenkende atferd. Slike meldinger behandles etter fastlagte rutiner. 6

7 6. HÅNDTERING AV MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.(opplæringsloven 9a- 3, andre ledd). Alle ansatte ved skolen som ser/mistenker/blir gjort oppmerksom på at en elev blir mobbet, har en handlingsplikt. Handlingsplikten innebærer: plikt til å gjøre undersøkelse raskt plikt til å varsle rektor plikt til å gripe inn når det er nødvendig og mulig. Handlingsplikten gjelder for alle ansatte ved skolen, inkludert ledere, lærere, vaktmester, kontorpersonale og rengjøringspersonale. Prosedyre ved mistanke om mobbing Handling Ansvar 1 Direkte inngrep ved atferd som innebærer fare for en eller flere elever. Ansatt som ser hendelsen 2 Varsle studiestedkoordinator (ved bruk av meldeskjema), varsle kontaktlærer. Ansatt som ser hendelsen Kopi av meldeskjema sendes til rektor 3 Undersøkelse av saken: a) Samtale med eleven som opplever seg krenket b) Samtale med eleven som krenker c) Oppfølgingssamtale med eleven som opplever seg krenket d) Oppfølgingssamtale med eleven som krenker e) Studiestedkoordinator videresender saken m/vurdering til rektor 4 Rektors vurdering etter faktainnhenting Rektor 5 Samtale med foresatte til eleven som opplever seg krenket -Informasjon om hendelsene -Hva skjer videre 6 Samtale med foresatte til eleven som krenker -Informasjon om hendelsene -Hva skjer videre 7 studiestedkoordinator / kontaktlærer Rektor/ studiestedkoordinator /kontaktlærer Rektor/ studiestedkoordinator /kontaktlærer 7 Rektor fatter enkeltvedtak i tilfeller hvor tiltak krever dette. Rektor 8 Eventuelle tiltak iverksettes Rektor/ studiestedkoordinator /kontaktlærer 9 Evaluering av tiltak Elevens kontaktlærer er ansvarlig for å evaluere om eventuelle tiltak har ført frem. Dette gjøres hovedsakelig Kontaktlærer

8 gjennom observasjon og elevsamtale. 10 Vurdering av behov for eventuelt ytterligere tiltak Rektor/ studiestedkoordinator /kontaktlærer 8

9 Enkeltvedtak etter opplæringsloven 9a-3 andre ledd Ved varsling fra ansatte om kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord og handlinger, skal rektor etter undersøkelse av saken avgjøre om det skal fattes enkeltvedtak. Dersom det settes inn tiltak som er inngripende for den eleven det gjelder, må det fattes enkeltvedtak. 7. MELDING FRA FORELDRE OM MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. ( 9a-3 Det psykososiale miljøet, tredje ledd). Dersom en elev føler seg mobbet eller utsatt for annen krenkende handling uten at skolen griper inn, kan eleven eller foreldrene melde fra til skolen. Meldingen bør være skriftlig, og må peke på hva eleven føler seg krenket av. Behandling av melding fra foresatte/elever Når skolen mottar en skriftlig eller muntlig henvendelse fra en elev eller foreldre, skal eleven/foreldrene informeres om at de har rett til å få et enkeltvedtak i saken. Den som mottar henvendelsen varsler rektor og elevens kontaktlærer umiddelbart. Dersom henvendelsen er muntlig sørger kontaktlærer for at eleven/foreldrene fyller ut meldeskjema. Saksgangen videre er den samme som beskrevet i Prosedyre ved mistanke om mobbing, punkt 3 til 10. NB: Når skolen får en melding fra elev eller foresatte, skal rektor alltid fatte et enkeltvedtak i saken. Rutiner for behandling av melding fra foresatte/elever Handling 1 Studiestedkoordinator og kontaktlærer varsles. Rektor skal ha kopi. 2 Elevene / foreldrene skal informeres om at de har rett til å få et enkeltvedtak i saken. 2 Den som melder får beskjed om retten til enkeltvedtak, og meldeskjema ved muntlig henvendelse. 3 Skriftlig henvendelse/utfylt meldeskjema leveres studiestedkoordinator. Rektor skal ha kopi. 4 Utarbeide enkeltvedtak. Rektor 5 Følge Prosedyre ved mistanke om mobbing Rektor 9 Ansvar Ansatt som mottar henvendelsen Studiestedkoordinator Studiestedkoordinator / kontaktlærer Studiestedkoordinator / kontaktlærer

10 Enkeltvedtak etter opplæringsloven 9a-3 tredje ledd I saker hvor foreldre/elever kommer med en henvendelse til skolen om forhold knyttet til skolemiljøet, skal det alltid fattes et enkeltvedtak i saken. I slike saker må skolen ved rektor ta stilling til om elevens rett til et godt psykososialt miljø er oppfylt eller ikke: a) Dersom skolen konkluderer med at elevens rett ikke er oppfylt, må vedtaket inneholde tiltak som skal settes i verk for at eleven skal kunne føle trygghet og sosial tilhørighet i skolesituasjonen. b) Dersom skolen etter begrunnet utredning konkluderer med at elevens rett er oppfylt, treffes det enkeltvedtak om at det ikke settes i verk tiltak. 8. SKOLEMILJØUTVALG Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, dei tilsette, skoleleiinga og fylkeskommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane er i fleirtal. (Opplæringslova 11-5a første ledd). Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre at elevene deltar i skolens arbeid med å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Det gjennomføres minst to møter i skolemiljøutvalget pr. semester. Saksliste og referat fra møtene skal arkiveres. 9. EVALUERING OG REVISJON Evaluering av skolemiljøarabeidet Ved avslutning av skoleåret evalueres skolens praksis i forhold til det generelle skolemiljøarbeidet oppfølgingen av evt. tilfeller av mobbing eller krenkende atferd. I evalueringen analyseres skolens praksis i året som har gått i forhold til retningslinjene i denne planen, og skolens mål for skolemiljøet. Evalueringen skriftliggjøres og eventuelle avvik kommenteres. Revisjon av plan Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø revideres årlig med utgangspunkt i evalueringsrapporten. Rektor er ansvarlig for evaluering og revisjon. 10. ÅRSHJUL FOR SKOLEMILJØARBEID Det er rektor som har det overordnede ansvar for skolemiljøarbeidet ved Lister vgs. Avdelingsrektoren ved den enkelte skoleavdeling har ansvaret for å følge opp 10

11 tiltakene som kontaktlærerne har ansvaret for å gjennomføre. Rektor følger opp avdelingenes arbeid med tiltakene både gjennom fellesmøter med personalet og gjennom ledermøter med ledelsen på den enkelte avdeling. Tid Tiltak Ansvar Innhold/formål/kommentar August Augustseptember September Septemberoktober Oktobernovember Personalmøte/ planleggingsdag Gjennomgang av skolereglementet i klassen Gjennomgang av regler for nettbruk Bli-kjent aktiviteter i klassen (Vg1, evt. også Vg2 og Vg3) Konstituere skolemiljøutvalg Foreldremøte (Vg1 og Vg2) Rektor Kontaktlærer Kontaktlærer Kontaktlærer Rektor Rektor Plan for skolemiljøet presenteres for alle ansatte Grunnlag for vurdering i orden og atferd. Forebygge nettmobbing Etablere et godt klassemiljø NB utvalget skal ha lovmessig sammensetning Informasjon om skolemiljø og opplæringsloven 9a Etablere elevråd Rektor Tema: skolemiljø Kursing av elevråd Rektor Styrke elevrådets rolle i skolemiljøarbeidet Elevsamtale Kontaktlærer Bl.a. om elevens skolemiljø Foreldresamtale (Vg1 og Vg2) Skoleeiers driftsutviklingssamtale Kontaktlærer Bl.a. om elevens skolemiljø Samtale med ledergruppe, lærere og elever bl.a. om skolemiljø Studiestedkoordinator Studiestedkoordinator Januarfebruar Januarmars Februarmars Elevundersøkelsen Medarbeidersamtaler Fylkesrådmann og fylkesutdanningssjef November Personalmøte Rektor Skolemiljø November- Undervisningsevaluering Studiestedkoordinator Økt læring og medbestemmelse desember Januar Årsrapportering til utdanningsavdelingen Rektor Rapportere bl.a. på skolemiljø Avdekke elevenes oppfatning av skolemiljøet Oppfølging av det pedagogiske personale Elevsamtale Kontaktlærer Bl.a. om elevens skolemiljø Foreldresamtale Kontaktlærer Bl.a. om elevens skolemiljø (Vg1 og Vg2) April Personalmøte Rektor Presentasjon og analyse av resultater fra Elevundersøkelsen. Drøfte tiltak. Skolemiljøutvalg Rektor Presentasjon og analyse av resultater fra Elevundersøkelsen. Drøfte tiltak. Mai - juni Personalmøte Rektor Evaluering av skolemiljøarbeidet 11

12 Skolemiljøutvalg i forbindelse med revisjon av virksomhetsplan og årskontrakt. Frist: Innen 1. Juni. 11. LITTERATURLISTE Kilder Opplæringsloven kapittel 9a Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir om opplæringsloven kapittel 9a Kunnskapsdepartementets veileder til opplæringsloven kapittel 9a På Utdanningdirektoratets nettsted finnes det veiledninger om bl.a. disse temaene: Regelverk om skolemiljø Arbeid mot mobbing Forebyggende program Helhetlig arbeid med læringsmiljøet Midler til arbeid med læringsmiljø Psykisk helse i skolen Rasisme og diskriminering Skolemiljøutvalg 12

13 Lister videregående skole MELDESKJEMA OM BEKYMRING FOR ELEVENS PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØ Melding fra foresatte vil utløse et enkeltvedtak. Elevens navn: Fødselsdato: Elevens klasse: Bekymringen meldes til: Bekymringen meldes av: Dato for meldingen: Hva dreier bekymringen seg om? (mobbing, vold, rasisme, diskriminering, utestenging) Hvordan ble bekymringen oppdaget? Annen faktainformasjon Sendes: Rektor Kopi: Elevmappe 13

14 Vedlegg 2a: Mal for enkeltvedtak Brevet skrives og lagres i P360. Unntatt offentlighet; Offentlighetslova 13 Jf forvaltningsloven 13 først ledd nr. 1 Foresattes navn og adresse OPPLÆRINGSLOVA 9a-3 Vedtak om tiltak i forhold til elevens psykososiale miljø Elevens navn: Petter Normann Født: Årstrinn: Skoleår: Det vises til møtet dato /ditt brev av dato, hvor det fremkom at Opplæringslova 9a-3, 3. ledd fastslår: Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimelieg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Saksopplysninger Skolens vurdering Med begrunnelse i overnevnte fatter x skole med dette følgende vedtak: Tiltak, varighet og ansvarlig for oppfølging X skole ønsker å ha en fortløpende dialog med deg/dere om hvordan elevens skolesituasjon utvikler seg i forhold til det/de iverksatte tiltak. Tiltak i forhold til elevens psykososiale miljø er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven (fvl.) 2. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt et du har mottatt brevet, jf. fvl. 28 og 29. En eventuell klage må være skriftlig og begrunnet, og den skal sendes til skolen. Endelig klageinstans er fylkesmannen i Vest-Agder. Med hilsen 14

15 Vedlegg 2b: Eksempel på enkeltvedtak Skolens brevhode, dato og referanser framkommer i P360. Tekst i rødt angir hvilken lovmessig plikt som ivaretas i det gjeldende avsnittet. Denne skal ikke være med i det ferdige vedtaksbrevet. Kari og Ola Normann Sørlandsveien Havet Unntatt offentlighet; Offentlighetslova 13 Jf forvaltningsloven 13 først ledd nr. 1 OPPLÆRINGSLOVA 9a-3 Vedtak om tiltak i forhold til elevens psykososiale miljø Elevens navn: Petter Normann Født: Årstrinn: Vg1 Skoleår: Solgløtt skole ved rektor Kristian Mørch viser til deres henvendelse vedrørende skolesituasjonen til deres sønn Petter Normann, elev i klasse 1STU. Opplæringslova 9a-3, 3. ledd fastslår: Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Saksopplysninger Kontaktlærer Tove Pedersen ble i foreldremøte med dere gjort oppmerksom på at Petter ikke hadde det bra på skolen. Dere ble i dette møtet informert av kontaktlærer om foresattes rett til å be om at det blir iverksatt tiltak og retten til å eventuelt klage på disse tiltakene. I samråd med kontaktlærer og Petter fant dere det ønskelig at skolen iverksatte tiltak for å bedre Petters situasjon på skolen. (INFORMASJONSPLIKTEN) I tråd med skolens varslingsrutiner, jf. 9a-3 andre ledd, ble jeg varslet av kontaktlærer Pedersen, jf. vedlegg 1 skjema for varsling av krenkende atferd. (VARSLINGSPLIKTEN) På bakgrunn av deres henstilling ble det gjennomført et møte med Petters kontaktlærer, faglærere og undertegnede. I dette møtet drøftet vi deres 15

16 henstilling og den enkeltes oppfatning av om Petter trivdes på skolen. Det kom i dette møtet frem at Petter i økende grad har isolert seg fra klassen og har vist tegn til mistrivsel. Kontaktlærer og undertegnede hadde senere på dagen en samtale med Petter hvor vi pratet om hvordan han hadde det på skolen. Dette skjedde etter samråd og samtykke fra mor, jf. telefonsamtale mellom undertegnende og mor I samtalen med Petter gav han uttrykk for at han i friminuttene følte seg utestengt og ble plaget av enkelte medelever. (UNDERSØKELSESPLIKTEN) Skolens vurdering Alle elever har etter opplæringsloven 9a-1 en rett på et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette innebærer at den enkelte elev har rett en skolehverdag hvor han eller hun opplever at skolen er et sted hvor de trives og lærer noe. Ut i fra de opplysninger som er kommet frem i denne saken ser det ut til at Petter ikke får oppfylt den retten han har til et godt psykososialt miljø. Det avgjørende ved vurderingen av om Petters rett er oppfylt, er hans egen opplevelse av miljøet på Solgløtt skole. Som nevnt over opplever Petter at han til tider ikke trives på skolen og at han i enkelte situasjoner blir plaget. På bakgrunn av Petters oppfattelse anser jeg at han ikke får oppfylt sin rett til et godt psykososialt skolemiljø. Med begrunnelse i overnevnte fatter Solgløtt skole med dette følgende vedtak: Lærere som har inspeksjon i friminuttene følger med på hva som skjer rundt Petter og stopper alle episoder Petter opplever som ubehagelige. Det iverksettes sanksjoner i henhold til ordensreglementet overfor elevene som har plaget Petter. Kontaktlærer vil de neste fire ukene samtale med Petter hver fredag og undersøke nærmere hvordan han trives og hvordan uka hans har vært. Rektor vil etter fire uker evaluere hvordan de skisserte tiltakene har fungert og om nødvendig iverksette nye tiltak. (PLIKTEN TIL Å GRIPE INN) Skolen ønsker å ha en fortløpende dialog med deg/dere om hvordan Petters skolesituasjon utvikler seg i forhold til de iverksatte tiltakene. Dersom dere har spørsmål eller innspill er dere velkomne til å ringe kontaktlærer eller rektor. Tiltak i forhold til elevens psykososiale miljø er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven (fvl.) 2. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunktet du har mottatt brevet, jf. fvl. 28 og 29. En eventuell klage må være skriftlig og begrunnet, og den skal sendes til skolen. Endelig klageinstans er fylkesmannen i Vest-Agder. Med hilsen Kristian Mørch Rektor 16

Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER

Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Skoleåret 2013-2014 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1.

Detaljer

Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø

Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø (VAFs mal pr. 08.05.2012) Vest-Agder Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø Xxx skole Vest-Agder fylkeskommune INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø

Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø Vest-Agder Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø Eilert Sundt videregående skole Vest-Agder fylkeskommune INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens visjon...

Detaljer

ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ

ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ PLAN FOR SKOLENS ARBEID I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAP. 9A SKOLE: INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Arbeid med planen... 3 3. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 4. Definisjoner...

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Innhold 1 Formål... 3 2 Innledning... 3 Definisjoner på krenkende ord og handlinger... 4 3 Forebyggende og holdningsskapende arbeid...

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ

ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ PLAN FOR SKOLENS ARBEID I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAP. 9A SKOLE: VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Arbeid med planen... 3 3. Mål for skolemiljøarbeidet...

Detaljer

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Elevene ved Bergen Katedralskole skal ikke utsettes for mobbing eller annen krenkende atferd. Ifølge Opplæringslovens 9a-1 har elevene krav på eit

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

Plan for elevenes skolemiljø

Plan for elevenes skolemiljø Styrende dokumenter Elevenes fysiske og pyskososiale miljø Plan for elevenes skolemiljø Dokumentnummer 280, Versjon 3.4 Endret: Thorsby, Øivind (11.10.17) 1. FORMÅL MED PLANEN Denne planen tar utgangspunkt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE INNHOLD Del 1:... 2 Forord... 2 Formål... 3 Innledning... 4 Definisjoner... 4 Mobbing... 4 Utestenging... 4 Vold... 4 Rasisme... 4 Diskriminering...

Detaljer

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø på Harstad skole Utarbeidet juli 2013 (siste versjon 01.09.13) 1 1. Formål Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Revidert 28.10.16 Skole Telefon: 33 17 10 00 Postadresse: Postboks 2020, 3255 Larvik postmottak@larvik.kommune.no Telefaks: 33 17 10 01 Fakturaadresse:

Detaljer

Handlingsplan. elevenes psykososiale skolemiljø

Handlingsplan. elevenes psykososiale skolemiljø Handlingsplan for arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø 2014-2015 (Behandlet i SU/MU 02.12.2014) Sentrum skole Innhold 1. Innledning 2 2. Mål for arbeidet.. 2 3. Definisjoner. 2 4. Forebyggende

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Skoleåret Retningslinje for oppfølging av psykososialt læringsmiljø i Ski-skolen

Skoleåret Retningslinje for oppfølging av psykososialt læringsmiljø i Ski-skolen Skoleåret 2016-17 Retningslinje for oppfølging av psykososialt læringsmiljø i Ski-skolen Innhold Formål og innledning...3 Kapittel 1 Avdekking...5 Sjekkliste for avdekking av krenkelser...6 Kapittel 2

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr

Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr Overordnet bestemmelse Opplæringsloven 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole HANDLINGSPLAN 9A Rutinebeskrivelse for arbeid med elevenes psykososiale miljø Innhold: 1. Forord 2. Opplæringslovens 9-a 3 3. Begrepsavklaring definisjoner -

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 4 3. Forebyggende og holdningsskapende arbeid... 5 4. Avdekking...

Detaljer

Revidert 2017 ELEVENES SKOLEMILJØ PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØ SKOLE:

Revidert 2017 ELEVENES SKOLEMILJØ PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØ SKOLE: Revidert 2017 ELEVENES SKOLEMILJØ PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØ SKOLE: Innhold 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 3. Informasjonsplikt og klage...

Detaljer

Definisjoner 5. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6. Hva er digital mobbing? 8. A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8. B.

Definisjoner 5. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6. Hva er digital mobbing? 8. A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8. B. - 2 - Innholdsfortegnelse Formål 4 Definisjoner 5 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6 Hva er digital mobbing? 8 A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8 B. Avdekking 10 C. Håndtering og sanksjoner

Detaljer

Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga

Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga Tiltaksplan mot mobbing, diskriminering, vold eller rasisme Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga Jeg har lest skolemiljøplanen: [Opprettet 19.juni 2013] Innhold Forord... 2 1. Formål... 3 2. Opplæringsloven

Detaljer

Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger

Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger Innholdsfortegnelse Formål 4 Definisjoner 5 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6 Hva er digital mobbing? 8 A. Forebyggende

Detaljer

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3 Østre Toten kommune MOBBEPLAN Prosedyre vedrørende 9a-3 1 Innhold 1. Prosedyrer vedrørende 9a-3. 3 2. Prosedyre for behandling av henstilling om mobbing i henhold til Opplæringslovens 9a-3..4 a. Enkeltvedtak.6

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a

Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a Utdanningsforbundet 12.10.2011 Kjerstin Stølen og Kjersti Utnes Borgaas Fylkesmannen i Østfold Struktur på innlegget Generell informasjon

Detaljer

ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ

ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ Innhold 2 Opplæringsloven 9-A.3 9A- 3 Det psykososiale miljøet 3 Definisjoner..4 Krenkende ord og handlinger..4 Gransherads skoles oversikt over arbeidet med elevenes læringsmiljø

Detaljer

Opplæringsloven kap. 9A

Opplæringsloven kap. 9A Opplæringsloven kap. 9A Kurs for foreldre og ansatte i skolemiljøutvalget og driftsstyret, samt skoleledere Folkets Hus, onsdag 03.12.2014 Gry Sørhus Mollan, jurist, fagstab Oppvekst og levekår Virkeområdet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole 1 Innhold Innledning...3 DEL 1...3 1.0 Psykososialt miljø...3 1.1 Skolens handlingsplikt 9a-3, andre ledd...4...4 1.2 Plikten til å behandle

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø. Christi Krybbe skoler

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø. Christi Krybbe skoler Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Christi Krybbe skoler 1 1. Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 «Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet 9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet Rutinebeskrivelse med vedlegg for Nes skolene Innholdsfortegnelse: Utdrag fra opplæringsloven og forvaltningsloven...

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING Slåtthaug skole Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder som beskriver hva skolen forplikter seg til for å sikre elevene et godt arbeidsmiljø. I denne sammenhengen

Detaljer

18.1 Plan for et godt psykososialt miljø ved skolene i Hasvik kommune

18.1 Plan for et godt psykososialt miljø ved skolene i Hasvik kommune 18.1 Plan for et godt psykososialt miljø ved skolene i Hasvik kommune Denne planen omhandler målsetninger og rutiner for et godt psykososialt miljø ved skolene. Planen består av to deler: Del 1: er den

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

godt stedt g1111odt sted å være

godt stedt g1111odt sted å være PROSEDYRE ved 1: mistanke om krenkende atferd 2: krenkende atferd Et verktøy i ar eidet med å gjøre Levang godt stedt g1111odt sted å være Levanger kommune Sist revidert: okt. 2014 1 Innhold 2 FORORD...

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Rutine for handlingsplikten jf. opplæringsloven 9a- 3, andre ledd

Rutine for handlingsplikten jf. opplæringsloven 9a- 3, andre ledd Rutine for handlingsplikten jf. opplæringsloven 9a- 3, andre ledd Elevens rett til et godt psykososialt miljø følger av opplæringsloven 9a-1, som lyder: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Veileder til. Opplæringslovens 9a og rundskriv: Udir Elevenes skolemiljø

Veileder til. Opplæringslovens 9a og rundskriv: Udir Elevenes skolemiljø Veileder til Opplæringslovens 9a og rundskriv: Udir-2-2010 Elevenes skolemiljø Opplæringsloven 9a: http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-011.html Udir-2-2010: http://www.udir.no/rundskriv/rundskriv-2010/udir-2-2010---retten-til-etgodt-psykososialt-miljo-etter-opplaringsloven-kapittel-9a/

Detaljer

Rutiner for håndtering av meldinger knyttet til elevenes arbeidsmiljø, oppl. 9a:

Rutiner for håndtering av meldinger knyttet til elevenes arbeidsmiljø, oppl. 9a: Rutiner for håndtering av meldinger knyttet til elevenes arbeidsmiljø, oppl. 9a: Opplæringslovens 9a-1 regulerer elevenes rett til et godt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing SVGS

Handlingsplan mot mobbing SVGS Handlingsplan mot mobbing SVGS Fagområde Elevenes skolemiljø; HMS Dokumenttittel Handlingsplan mot mobbing SVGS Målgruppe Sandefjord vgs Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Sandefjord vgs.

Detaljer

Opplæringsloven kapittel 9a. - Kjersti Botnan Larsen

Opplæringsloven kapittel 9a. - Kjersti Botnan Larsen Opplæringsloven kapittel 9a - Kjersti Botnan Larsen Barnekonvensjonen Barns grunnleggende menneskerettigheter. Artikkel 28 og 29 retten til utdanning og utdanningens formål 4 prinsipper: Artikkel 2 retten

Detaljer

Opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø. Samling 8.april 2015 Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

Opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø. Samling 8.april 2015 Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo Opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Samling 8.april 2015 Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo 9a-1- inneholder den overordnede normen Øvrige bestemmelser i kapitlet må forstås i lys av denne

Detaljer

Opplæringsloven og Forvaltningsloven. Kort innføring for skolesektoren

Opplæringsloven og Forvaltningsloven. Kort innføring for skolesektoren Opplæringsloven og Forvaltningsloven Kort innføring for skolesektoren Opplæringsloven 9a-2 (1:3) 9a-2. Det fysiske miljøet Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga DNS Malaga aksepterer ikke mobbing, rasisme, diskriminering og vold. 1. Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

- Skolens forebyggende arbeid skal forhindre at barn blir utsatt for krenkende atferd

- Skolens forebyggende arbeid skal forhindre at barn blir utsatt for krenkende atferd «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring» «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. Revidert mars 2015

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. Revidert mars 2015 Revidert mars 2015 INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV... 5 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 5 ENKELTVEDTAK ETTER

Detaljer

Elevklage på fysisk og psykososialt miljø

Elevklage på fysisk og psykososialt miljø Elevklage på fysisk og psykososialt miljø Fagområde Elevtjenester; HMS Dokumenttittel Elevklage på fysisk og psykososialt miljø Målgruppe Thor Heyerdahl vgs Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse

Detaljer

TRIVSELSPLAN FOR SKOLER I SANDE KOMMUNE

TRIVSELSPLAN FOR SKOLER I SANDE KOMMUNE TRIVSELSPLAN FOR SKOLER I SANDE KOMMUNE Plan for å sikre elever et godt psykososialt miljø slik at læring og utvikling kan skje. Innhold Side Innledning 3 Forebygging 5 Avdekking og meldeplikt 7 Systemarbeid

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014 PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014 Oppfølging av Opplæringsloven Kapittel 9a. Planen bygger på og gjengir deler av Prosedyre for å forebygge, avdekke

Detaljer

Rutine for skolens saksbehandling ved henstilling fra elever eller foresatte, jf. Opplæringsloven 9a-3, tredje ledd

Rutine for skolens saksbehandling ved henstilling fra elever eller foresatte, jf. Opplæringsloven 9a-3, tredje ledd Rutine for skolens saksbehandling ved henstilling fra elever eller foresatte, jf. Opplæringsloven 9a-3, tredje ledd Elevens rett til et godt psykososialt miljø følger av opplæringsloven 9a-1, som lyder:

Detaljer

Prosedyrer for et godt psykososialt skolemiljø

Prosedyrer for et godt psykososialt skolemiljø Kongsvinger kommune OPPVEKST Prosedyrer for et godt psykososialt skolemiljø Opplæringsloven, kapittel 9a PR. 08.03.13 Innhold 1. Bakgrunn Side 3 1.1 Hjemmel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafene 3 1.3 Formål

Detaljer

Psykososialt skolemiljø - tiltaksplaner mot mobbing i skolene i Midtre Gauldal

Psykososialt skolemiljø - tiltaksplaner mot mobbing i skolene i Midtre Gauldal Saksframlegg Arkivnr. B36 Saksnr. 2016/1847-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utvalg for oppvekst og kultur 13.06.2016 Saksbehandler: Gunn Bergmann Psykososialt skolemiljø - tiltaksplaner mot

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

Plan for å sikre elevene et. godt psykososialt miljø i Bodøskolen

Plan for å sikre elevene et. godt psykososialt miljø i Bodøskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Bodøskolen Alle elevene i Bodøskolen opplever et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer trygghet, helse, trivsel og læring Innhold Innledning

Detaljer

Ringerike kommune Oppvekst og kultur Trivsel i Ringeriksskolen

Ringerike kommune Oppvekst og kultur Trivsel i Ringeriksskolen Oppvekst og kultur Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø K-sak 37/12 Revidert etter tilsyn September 2012 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 2 Forebygging... 5 3 Avdekking og meldeplikt...

Detaljer

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk BRUSKANVISNING Prinsipper for god håndtering ved mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk Utarbeidet etter ulike refleksjoner høsten 2016 - våren 2017, tatt i

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal. En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø

Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal. En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø 1. Formålet med planen Skolemiljøplanen er utarbeidet for å hjelpe skolene i arbeidet med å følge

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2016 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Revidert 20.06.2016 Rektor Carina Borch Sørreisa kommune 20.06.2016 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR

Detaljer

Utestenging betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse.

Utestenging betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse. Elevenes psykososiale miljø kapittel 9a FUS 2017 Ifølge kapittel 9a i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Statens tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a

Statens tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a Statens tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a Anna Beskow, 3. februar 2016 Dagens temaer Hva er tilsyn? Tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a RefLex 1 Tilsyn Mål: Bidra til å sikre at alle barn og unge

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Frakkagjerd barneskole har laget en handlingsplan mot mobbing med prosedyrer og tiltak for å imøtekomme kravene i lov om skolemiljø 9a-3: 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen

Detaljer

Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Melding om krenkende atferd / opplevd ubehag. Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Melding om krenkende atferd / opplevd ubehag. Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte Opplæringsloven 9a-3 andre ledd: Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse 2017-2018 Plan for sosial kompetanse Stangeland skole Sandnes kommune 20.08.2017 SOSIAL KOMPETANSE Med sosial kompetanse mener vi: De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og motivasjon menneskene trenger

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret 1 Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Bergeland videregående skole Skoleåret 2017 18 Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å arbeide kontinuerlig og systematisk

Detaljer

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø.

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. «Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at elever har et trygt skolemiljø» Fra innst.302 L(2016-2017) Målet med planen er å ivareta

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Gressvik ungdomsskole

Gressvik ungdomsskole Opplæringslovens 9 a Elevene sitt skolemiljø. Elevenes arbeidsmiljølov. Gressvik ungdomsskole 1 9a 1 Generelle krav. Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer