Nei. Garasje I I. Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring. Sammenføyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nei. Garasje I I. Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring. Sammenføyning"

Transkript

1 standard norge Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 I I Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf annet ledd? Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger sentral godkjenning? Hvis nei, vedlegg byggblankett Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg. Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf. Kulturminneloven 25, andre ledd? Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før igangsetting av tiltaket. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Søknaden 'elder Eiendom/ byggested Planlagt bruk/formål Tiltakets art pb (flere kryss mulig) Gnr. Bnr Adresse Tomt nr Lan ø a Bolig Nye bygg og anlegg Endring av bygg og anlegg Endring av bruk Riving Bygn.tekn. installasj.*1 Endring av bruksenhet i boli Innhegning, skilt Fritidsbolig Festenr. Nytt bygg *) Konstruksjon Bruksendring Hele bygg *) Nyanlegg *) Oppdeling Garasje Innhegning mot veg Seksjonsnr. I I I I Tilbygg, påbygg, underbygg *) Oppretting/endring av matrikkelenhet***) Grunneiendom *) Anleggseiendom *) *) Byggblankett 5175 fylles ut og **) Gjelder kun når installasjonen vedlegges. (Vedlegg gruppe A) ikke er en del av et større tiltak. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Levan er kommune Postnr. Poststed 7632 ASENFJORD Beskriv Annet: Parkeringsplass *) Reparasjon Vesentlig endring av tidligere drift Deler av bygg *) Endring Sammenføyning Reklame, skilt, innretning e.l. I I Anlegg Fasade Ombygging Anlegg Reparasjon Veg Festegrunn over 10 år *) Bygn.typekode (jf. s. 2) 161 Vesentlig terrenginngrep I I Anlegg Arealoverføring *) ***) Unntatt fra krav om ansvarsrett. Behandles etter matrikkelloven. Registrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver. Vedlegg Besknvelse av vedlegg Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175) Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pb1 kap. 19) Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader) Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom Tegninger Redegjørelser/kart Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan Boligspesifikasjon i Matrikkelen Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet Rekvisisjon av oppmålingsforretning Andre vedlegg Gruppe Ikke relevant I I Erklæring og underskrift Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pb1 kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig søker for tiltaket Foretak Solh tten AS Adresse Welhavensvei 4 Postnr. Poststed 4319 SANDNES Kontaktperson Marianna Ellin sen E-post Dato n, e krift Telefon Org.nr Mobiltelefon Tiltakshaver Navn Mette Hel essen o Gorm B'ørnar Karlsen Adresse Bøkveien 8 A Postnr. Poststed 7059 JAKOBSLI Eventuelt organisasjonsnummer E-post Dato t pkrift Telefon (dagtid) Gjentas med blokkbokstaver Marianna Ellingsen Standard Norge. Byggblankett 5174 juli 2010, utgave 1 Gjentas med blokkbokstaver Mette Helgessen og Gorm Bjørnar Karlsen Side 1 av 2

2 standard norge Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174 A- 1 Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pb1) innenfor angitte områder Opplysningene gjelder Gnr. Elendom/ Levanger kommune byggested Adresse Postnr. Poststed Forhåndskonferanse Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Tomt nr Langøya 7632 ASENFJORD Pb Forhåndskonferanse er avholdt Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark) Pb1 Kap. 19 Kommunale vedtekter/ Plan- og bygningsloven med forskrifter I x I forskrifter til pb1 Arealplaner I IVegloven Pb Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pb1 31-2) Redegjørelse i eget vedlegg B 1 B Arealdisponering Sett kryss for gjeldende plan Planstatus mv. Arealdel av kommuneplan Navn på plan Reguleringsplan for Langøya Reguleringsplan Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv 2 - Byggeområde Bebyggelsesplan Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan* %-BYA BYA %-BRA / %-TU BRA U-grad a. Grad av utnytting iht. gjeldende plan % m2 % 80 m2 b. Byggeområde/grunneiendom** m2 m2 m2 Tomtearealet c. Ev. areal som trekkes fra iht. beregn.regler d. Ev. areal som legges til iht. beregn.regler - m2 - m2 + m2 e. Beregnet tomteareal (b c) eller (b + d) = 0 rt12 = = Arealbenevnelser m2 BYA m2 BYA m2bra m2 BRA m2 BTA f. Beregnet maks. byggeareal iht. plan 0 fri2 O r112 Or m2 0m2 g. Areal eksisterende bebyggelse m2 m2 m2 m2 m2 h. Areal ny bebyggelse + m2 + m2 + m2 + 71,7 m2 + m2 Grad av utnytting i. Parkeringsareal + m2 + m2 + m2 + m2 + m2 j. Sum areal = 0 m2 = 0M2 = Ord = 71,7 r112 = OTTI2 Beregnet grad av utnytting (jf. e. og j.)*** 0 % 0m2 % 71,7m2 Plassering av tiltaket * Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere **Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere ***Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Hvis ja, må avklahng med berørt rettighetshaver være dokumentert D D D Vedlegg nr Q Vedlegg nr Q Standard Norge. Byggblankett 5175 juli 2010, utgave i Side 1 av 2

3 Bygningsopplysninger som føres 1 matrikkelen Regler for arealmåling, se føringsinstruks for matrikkelen. * Garasje regnes som areal når den er en del av boligbygningen. ** Ved næringsgruppe A Q, +Y skal areal alltid fylles ut. Næringsgruppekode Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen som opptar størst del av arealet.unntak: Næringsgruppekode skal brukes kun når hele bygningen benyttes som bolig. Næringsgrupper gyldige koder A Jordbruk og skogbruk B Fiske C Bergverksdrift og utvinning D Industri E Kraft og vannforsyning F Bygge- og anleggsvirksomhet G Varehandel, reparasjon av kjøretøy og husholdningsapparat H Hotell- og restaurantvirksomhet I Transport og kommunikasjon J Finansiell tjenesteyting og forsikring K Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet L Offentlig forvaltning M Undervisning N Helse- og sosialtjenester 0 Andre sosiale og personlige tjenester Q Internasjonale organ og organisasjoner Boliger Y Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring. Krav til byggegrunn (pbl 28-1) Skal byggverket plasseres i område med fare for: Tilknytning til veg og ledningsnett Adkomst vegloven pbl 27-4 Vannforsyning pbl 27-1 Avløp pbl 27-2 Gir tiltaket ny/endret adkomst? I I I xi Tilknytning i forhold til tomta Offentlig vannverk Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel: I x i I I Riksveg/fylkesveg Kommunal veg Privat veg Privat vannverk Annen privat vannforsyning, innlagt vann Beskriv Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? Tilknytning i forhold til tomta Er avkjøringstillatelse gitt? Er avkjøringstillatelse gitt? Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? Offentlig avløpsanlegg Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Foreligger utslippstillatelse? Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? Q I I Q Overvann Takvann/overvann føres til: Avløpssystem Terreng Løfteinnretninger Er det i bygningen løfteinnretninger som omfattes av TEK10?: Søkes det om slik innretning installert?: x I Hvis ja, sett Heis Trappeheis eller løfteplattform Rulletrapp eller rullende fortau Standard Norge. Byggblankett 5175 juli 2010, utgave 1 Side 2 av 2

4 solhyttenii, Levanger Kommune Håkon den Godes gate 30 N-7600 LEVANGER ( Att.: Deres ref.: Vår ref.: 7/ juni 2011 VEDR.: Gnr. 232 og Bnr Søknad om Rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig. 0 I snin er om s knaden: Det søkes tillatelse til oppføring av fritidsbolig på nevnte eiendom. Tiltaket er kontrollert i forhold til reguleringsbestemmelsene for Langøya. En godkjenning vil være avhengig av dispensasjon for følgende forhold: Takutforming Innvendig høyde "gesims" Begrunnelse dispensasjon: Adgangen til å gi dispensasjon reguleres av plan- og bygningsloven 19-2 annet ledd. Av bestemmelsen fremgår at det ikke kan gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. En dispensasjon i denne saken vil etter vår vurdering ikke innebære en vesentlig tilsidesettelse av de nevnte hensyn. Vi mener f I ende be runnelse b r vektle es i forbindelse med behandlin av dis ensas'on: Planen er av eldre dato Fritidsbolig vil ikke komme i konflikt med allmennyttige interesser. Fritidsbolig vil ikke hindre allmenn ferdsel. SOLHYTTEN AS I Org.nr: MVA I Epost: inforsolhytten.no I Hovedkontor Salgskontor Adr. Welhavens vei Sandnes Tlf Faks

5 solhytterr el,k vit- #ti Med de hensyn som blir tatt (beskrevet over) vil ikke tiltaket komme i konflikt med allmennyttige interesser. Vi kan ikke se at en innvilgelse av dispensasjonssøknad vil sette til side hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra, og langt mindre at slike hensyn settes vesentlig til side. Det primære vernet av bestemmelsen er ivaretatt. I følge lovens ordlyd er det sentrale ved vurdering i hvilken grad hensynene og formålet bak loven blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Endring som omtalt vil etter vår vurdering ikke føre til økt sjenanse for naboene eller for miljøet. Endring vil ikke føre til nedbygging av allmenn tilgjengelig areal eller allmenn ferdsel osv. Samtidig som verken naturinteresser eller allmennhetens interesser blir skadelidende dersom dispensasjon gis, mener vi at en godkjenning bør kunne gis. Sett hen til bygning er delvis nedsenket i terreng vil ulempene ved å gi dispensasjon være minimale. Fordelene ved å gi dispensasjon er således klart større enn ulempene og vi mener at begrunnelse som omtalt bør vektlegges slik at dispensasjon som omsøkt blir innvilget. Nabovarsel eksisterende forhold: Vi har mottatt protest fra Arvid Langø og Johan Langø. Som ansvarlig søker har vi kommentert protest fra Arvid og Johan Langø senere i dette brev. Som ansvarlig søker ønsker vi å poengtere at vi ikke har hatt noen befatning med tiltak som utført på eiendommen tidligere. Sender med dette for velvilli behandlin s knad om Rammetillatelse å Gnr. 232 o Bnr Oversikt over vedlegg som følger søknaden Tillatelse til tiltak 2 stk eksemplarer Opplysning om tiltakets ytre ramme og boligspesifikasjon A-1 2 stk eksemplarer SOLHYTTEN AS I Org.nr: MVA I Epost: infosolhytten.no I Hovedkontor Salgskontor Adr. Welhavens vei Sandnes Tlf Faks

6 solhuttenew Gjenpart av nabovarsel / kvittering på nabovarsel Kopi av protest fra Arvid Langø Kopi av protest fra Johan Langø C-1 1 stk eksemplar C-2 1 stk eksemplar C-3 1 stk eksemplar Situasjonskart D-1 1 stk eksemplar Tegning over plan, snitt og fasade E stk eksemplar Gjennomføringsplan G-1 1 stk eksemplar Søknad om ansvarsrett for Solhytten AS G-2 1 stk eksemplar Kopi av Sentral godkjenning for Solhytten AS G-3 1 stk eksemplar Matrikkeloversikt H-1 1 stk eksemplar Ansvarli s kers kommentar til rotest fra Arvid o Johan Lan ø: Vi har bedt tiltakshaver å kommentere de faktiske forhold: "Det stemmer at vi har planert og sprengt på tomten, denne tomten var tidligere en søppelfylling for Langø gården. Vi måtte fjerne all søpla, som kostet oss meget dyrt, og fylle igjen hullet. Det går ikke an å bygge en hytte ned i ett søppel hull. Tomten er hevet slik at vi fikk den flat. Den er nå på linje med bak kant av tomten. At vi har fylt igjen 4 meter høyt er fullstendig feil. Ikke tar vi hverken utsikt fra nabo tomten eller gården slik det er nå - dette er tull. Fyll massen er ikke kastet over på nabotomten, alt ligger innenfor grensa vår. I tillegg søker vi nå om en hytte som er 2m lavere enn det vi har lov til ifig Levanger kommunes regler". Etter som vi kan se av tilsendt bildemateriale ser det ut som fylling på tomt er tilpasset eksisterende terreng. Ser en på terrengprofilene mener vi at hytten er godt tilpasset eksisterende terreng på en helhetlig og fin måte. I forbindelse med fortolkning av plan- og bygningsloven er det utgitt HO-meldinger som omhandler møne, gesims, avstand etc i forhold til Pbl. 70. Det forutsettes praktisert slik at tiltakshavers nske im tekommes der ikke av " rende runner taler imot dette. SOLHYTTEN AS I Org.nr: MVA I Epost: infosolhytten.no I Hovedkontor Salgskontor Adr. Welhavens vei Sandnes Tlf Faks

7 solhuttenw v.ers' Med avgjørende grunner sikter en særlig til plassering og høyde som medfører bet deli ulem e for f.eks. naboer o omkrin li ende mirø. Etter vår mening er ikke ulemper med tap av sol og utsikt betydelig i dette tilfellet. Håper på rask og positiv behandling på vår søknad om oppføring av fritidsbolig. Med vennlig hilsen Solhytten AS arianna El ngsen SOLHYTTEN AS I Org.nr: MVA I Epost: infosolhytten.no I Hovedkontor Salgskontor Adr. Welhavens vei Sandnes Tlf Faks

8 standard norge Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr Tiltak på elendommen: Gnr. Bnr. Festenr Eiendommens adresse Tomt nr Langøya Postnr. Poststed 7632 ASENFJORD Kommune Levanger kommune Eier/fester Mette Hel essen o GormlYørnar Karlsen Det varsles herved om Seksjonsnr. Søknad om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven 20-1 Søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 kvm SAK Mindre tiltak til bebygd eiendom Tilbygg < 50 m2 I I Antennesystem Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2 Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg Skilt/reklame Annet pbl 20-2 bokstav d Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel og motsatt) Dispensasjonetter plan- og bygningsloven kapittel 19 Dispensasjon Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder Det søkes tillatelse til oppføring av fritidsbolig i henhold til vedlagte kart og tegninger. Det søkes dispensasjon fra følgende forhold: Endret takutforming i forhold til bestemmelsene 2. Overskridelse av tillatt geismahøyde i forhold til bestemmelsene 2. Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker/tiltakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver Kontaktperson Navn Navn Solh en AS Marianna Ellin sen Besøksadresse E-post Welhavens vei 4 marianna solhytten.no Postadresse Telefon Mobil Welhavens vei Postnr. Poststed 4319 Sandnes Søknaden kan sespå hjemmeside: www. (ikke aktuelt - vedlegg som tegning og kart er vedlagt nabovarselet. Merknader sendes: Vedlegg Kopi av søknad om tillatelse til tiltak Beskrivelse av vedlegg Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19) Situasjonsplan, avkjødngsplan Tegninger (snitt og fasade) Andre vedlegg Navn Postadresse Solh en AS Welhavens vei 4 ostnr. ostste -post 4319 Sandnes marianna solh en.no Gruppe Nr. fra til Underskrift Sted Dato U ri ansvarl' ø er eller ti ak haver Sandnes Gjentas d blo staver Maria a Ellingsen 1 se over Ikke relevant Standard Norge. Byggblankett 5155 juli 2010, utgave 1 Side 1 av 2 2

9 Kvittering for Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personllg mot kvittering. nabovarsel Ved personllg overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Eiendom/byggested Gnr. Bnr. Festenr Nabo4gjenboerelendom Seksjonsnr. Adresse Tomt nr Langøya Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Aivid Langø Adresse Adresse Nabo4gjenboereiendom eierlfester Postnr. Poststed Postnr. Poststed 7632 ASENFJORD Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Denne del Idistres pikvittering RR NO Nabo4gjenboereiendom Nabo4Wenboereiendom eier/fester Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Aud Karlgård Adresse Adresse Bøkvegen 8 D Postnr. Poststed Postnr. Poststed Personlig kvittefing for mottatt varsel Dato Sign. I Varsel er mottatt I Samtykker i tiltaket.... Denne del klistres på kvittering 7059 JAKOBSLI RR NO Nabo4gjenboerelendom Nabo4gjenboerelendom elerlfester Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Magnus Helgesen Adresse Adresse Skyåsvegen 50 Postnr. Poststed Postnr. Poststed Denne del kkstres påkvittering 7045 TRONDHEIM Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign. p Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Nabo4Wenboereiendom Nabo4gjenboereiendom eier/fester Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Roar Kjetil Langø Adresse Adresse cio Arvid Langø RR NO Postnr. Poststed Postnr. Poststed at,..trnfints rea.nr. Denne del klistres på kvrttering Personlig kvittering for mottatt varsel Varsel er mottatt 1 Samtykker i tiltaket 7632 ASENFJORD RR NO Dato Sign. Nabo4gjenboereiendom Nabo4Wenboereiendom eiertfester Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Adresse Adresse Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. Personlig kvitteting for mottatt varsel Dato Sign. I Varsel er mottatt I- Samtykker i tiltaket Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: Sign. Standard Norge. Byggblankett 5155 juli 2010, utgave 1 Side 2 av 2

10

11

12 GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift u VO '3 'el ' N N Levanger kommune Grunnkart Målestokk: 1:500 Døto _ 9Norge iteltigeovekstannherred-semkommune. _ Med for offrfeilikartgrunnleget. N 7

13 x2 10x10 Fm/L 10x10 Fm/L G G G Sov m' Vf cr;i 3.3 n-1' 0-) x2 [Z1 Stue/k jøk rn' Bod 2.0 m' Sov rn' Bad G 4.5 rn' fl fl fl LI [11 LII 2.0 rn' j-tt 10x10 Fm/L 9x2 10x10Fm/L 20x20 F 20x11 F 10x20 20x20 F 1 F 20x11 F 10x10 Fm/L x20 10x10 Fm/L SNITT A A Levanger TEGNINGEN MA IKKE ETTERLIGNES ELLER URETTMESSIG BENY1TES IFLG ANDSVERKLOVEN lerv

14 FASADE MOT NORD FASADE MOT ØST FASADE MOT SØR FASADE MOT VEST solhytten- - et selskap i Øster Hus Gruppen Rev AIL Rev. Rev. gjelder I Sign. I HYTTETYPE: ARKITEKT: TILTAKSHAVER: BYGGEPLASS: KOMMUNE: WELHAVENS VEI SANDNES SOLHYTTEN AS Soldyne 08 Solhytten as Mette Helqesen oq Bjørnar Karlsen Langøya tomt 33 Levanger anr.: TLF.: FA.: BR.NR: TEGNINGEN MA IKKE ETTERLIGNES ELLER URETTMESSIG BENYTTES IFLG ANDSVERKLOVEN MALESTOKK: ID-nr.: PROSJ.: Dato TEGN: amh DATO: uoo lerv

15 rense - 11,o 12,0,7 9,0 FASADE MOT NORD 10,0 FASADE MOT ØST 9,0 8,0 Jense 5,0 grensel 12,0 rens 10,0 FASADE MOT SØR -e 9,0 rense 12,0 13,0 8,0 10,0-4/31" -4r FASADE MOT VEST NB! Det er ikke tatt høyder i terrenget. Terrengsnitt baseres bare på kart og vil derfor inneholde unøyaktigheter. -e- solhytten- - et selskap i Øster Hus Gruppen A Rev AIL Rev. I Rev. qjelder I Sign. I HYTTETYPE: ARKITEKT: TILTAKSHAVER: BYGGEPLASS: Langøya tomt 33 KOMMUNE: Levanaer SOLHYTTEN AS WELHAVENS VEI SANDNES TLF.: FA.: Soldyne 08 Solhytten as G.NR.: 232 BR.NR.: 153 TEGNINGEN MA IKKE ETTERLIGNES ELLER URETTMESSIG BENYTTES IFLG ANDSVERKLOVEN Dato TEGN: amh DATO: MALESTOKK: Mette Helqesen oq Bjørnar Karlsen 1:200 ID-nr.: PROSJ.: lerv

16 standard norge Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Side G- 2 1 av Søknaden gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ Levanger kommune byggested Adresse Postnr. Poststed Tomt nr Langøya 7632 ASENFJORD Foretak Foretak Solhytten AS Adresse Welhavens vei 1 Kontaktperson Marianna Ellingsen E-post Postnr. Poststed 4319 Sandnes Telefon Organisasjonsnr Mobiltelefon Ansvarsområde (skal overføres til gjennomføringsplan, med unntak av første og siste kolonne) Funksjon (PRO, SØK, UTF, kontroll) Beskrivelse av ansvarsområdet Tiltaksklasse Våre samsvarserklæringer vil foreligge ved: (sett ) Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettingstillatelse/ ett-trinns søknad Søknad om ferdigattest Kompetanse i tiltaket *) SØK Ansvarlig søker 1 PRO Arkitekturprosjektering 1 Utearealer og landskapsutfoming 1 fl Konstrukssjonssikerhet 1 Bygningsfysikk 1 *)Her oppgis kompetanse som vil bli brukt i tiltaket for oppfyllelse av SAK , 11-1 og Universitet/høyskole høyere grad 2. Universitet/høyskole lavere grad 3. Mesterbrev/fagskole 4. Fagbrev/svennebrev 5. Annen kompetanse, se vedlegg: G- Godkjenning av foretak Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning Helt Delvis Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg): Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning". G- G- Erklæringer og underskrifter Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig foretak Foretak Solhytten AS Dato Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen Vi forplikter oss å stille med kompetanse som angitt for ansvarsområde og kvalitetssikringen er tilpasset tiltaket (11edyDato skrift ( Ansvarlig søker for tiltaket Foretak Solhytten AS U derskri Gjentas med blokkbokstaver Marianna Standard Norge. Byggblankett juli 2010, utgave 1 Gjentas med blokkbokstaver Marianna Ellingsen

17 Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven SOLHYTTEN AS Welhavens Vei SANDNES Norge Sentral godkjenning for SOLHYTTEN AS Foretaket, med organisasjonsnummer , er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 1. Juli a og forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22. nuar 1997 nr. 35 (G0F) Prosjektering av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 1 Utførelse av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 1 Utførelse av anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 1 Kontroll prosjektering av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 1 Kontroll utførelse av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 1 Kontroll utførelse av anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 1 i medhold av plan- og bygningsloven av 30. Juni og forskrift om byggesak av 1. Juli Søker i tiltaksklasse 1 Prosjektering av overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 1 Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 Utførelse av overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 1 Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 Kontroll av overordnet ansvar for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 Godkjenningen er gyldig til Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene. Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

18 standard norge Gjennomføringsplan Versjonsnr. Dato n tur sv. s e Kommunens saksnr. Vedlegg Side G 1 Eiendom/ Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr. Bygn.nr. Kommune byggested Levanger kommune Adresse Tomt nr Langøya Postnr. Poststed 7632 ÅSENFJORD 1 av 1 Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse Kryss for planlagt samsvarserklæring erstattes med dato når (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) denne foreli er Foretakets navn og org.nr. Søknad om Søknad om Alle fagområder i Tiltaksklassrammetillatelse tillatelse/ett- ferdigattest Søknad om igangsettings- Søknad om Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett midlertidig tiltaket brukstillatelse trinnsøknad (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet PROSJEKTERING: Arkitektur Arkitektur 1 Solhytten AS Uteareal og Landkspasutforming 1 Solhytten AS Byggteknisk prosjekter. Konstrukssjonssikerhet 1 Solhytten AS Bygningsfysikk 1 Solhytten AS Sanitær 1 UTFØRELSE: Grunnarbeid Grunnarbeid og landskapsutforming 1 Bygningsmessige arb. Plasstøpte betongkonstruksjoner 1 Tømrerarbeid 1 Murerarbeid 1 Sanitær 1 Plassering 1 Standard Norge. Byggblankett 5185 juli 2010, utgave 1

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre.

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre. 12.08.2016 Til Ringsaker Kommune postkb@ringsaker.kommune.no Søknad om tilbygg Ref vedlegg listet til høyre. Undertegnede søker med dette om tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende hytte: Gnr:

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger. Eksempel på situasjonsplan. Ferdigattest

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

/-r-y HEINE HAKTORSON

/-r-y HEINE HAKTORSON y ffi Kvinnherd STATENSBYGNINGSTEK ISKE ETATn L, 3 jafi. Søknad om tillatelse il4fitaied, etter plan- og bygningsloven 0 knmmurle Blankett 574 U off - Berører ti Kopi Saksb Hvis 'a s I samtykke innhentes

Detaljer

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon STATENS BYGNINGSTEK SKE AKvinnherad kommune 1 Blankett 5174 tillatelse t I tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Saksnr U of Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbeh n in Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet:

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet: standard norge Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkkene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd'? Søknad

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Pbl 21-3 DIREKTORATET FOR SYGGKVAL Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eiendommens adresse 36 67

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

Vedlegg nr. A- Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174 Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak

Detaljer

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20.

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. ADVOKAT BJØRE AS MEDLEM AV DEN NORSKE AOVOKATEORENNG Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. februar 2013 KR0DSHERAD KOMMUNE Arkvkode P Ç.? L i. f (É Arkvkode S Etat

Detaljer

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Opprettelse av ny grunneiendom Bortfeste Bodø Kommune Arealoverføring Byggesakskontoret

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 200 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Hurdal 13 Adresse Gransvegen 4, 2090 HURDAL Det varsles herved om Søknadstype Søknad om tiltak uten

Detaljer

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153 SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett, Pbl 20 2 INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder A I Søknad om tillatelse i ett trinn BYGCSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting

Detaljer

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4 epesffilatsjonsr.pa.cseiktr) potoaokicaopprctter: Parsell ar. Areal ca. m2 Arealtype Eventaelt for deling joureal or. 1:77 &k,f c (-11 Eventuelt navn og adresse på kjøperfester innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 2-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested

Detaljer

n Annet: Forlenge eksisterende antennemast fra dagens 12 m til 18 m. Flytte linkantenne opp i toppen.

n Annet: Forlenge eksisterende antennemast fra dagens 12 m til 18 m. Flytte linkantenne opp i toppen. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 I{ standard Byggesaksblankett 5153 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er

Detaljer

Søknad om endring av gitt tillatelse

Søknad om endring av gitt tillatelse Søknad om endring av gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 89/2015 Kommune Meland Gnr. 23 Bnr. 527 Adresse 5918 FREKHAUG Arbeidstilsynet Endringen

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Stempel etter plan og bygningsloven 8, 85, 86 a Til kommune: erører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NR nr 577 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet Meldingen gjelder

Detaljer

Endhng av fasade Innhegning mot veg

Endhng av fasade Innhegning mot veg 1 ( standard \s. norge Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen: Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiendommens adresse Postrir Poststed it \ Kommune Eler/fester

Detaljer

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet beskriv Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81,85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja i:i Nei Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsre

Søknad om tiltak uten ansvarsre Søknad om tiltak uten ansvarsre y Kvinnherad kommune 18 JUL;20- aksns /77.0 Saksbeh ' ij cff BYGGSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger

Detaljer

(-1(5)zi, . 211rn. Planstatus mv. Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY.

(-1(5)zi, . 211rn. Planstatus mv. Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY. (-1(5)zi,. 211rn Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY. Tiltakets art Søknadstype Ett-trinns søknad. Tiltakstype og formål Nytt bygg - ikke boligformål

Detaljer

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune.

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune. Støylen Service AS www.stoylenservice.no Rada post@stoylenservice.no 6087 Kvamsøy Org.nr.: 916866267 Sula Kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 16.02.2017 Søknad om ignagsettingstillatelse Søker om igangsettingstillatelse

Detaljer

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184 4 700 1,300 3,100 Situasjonskart Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Målebrev koordinatbestemt: Eiendommens areal (m²): Nei 184 Servicetorget 18.06.24

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 102 Bnr.

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune

Detaljer

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning jf. plan og bygningsloven 20-1 bokstav m og matrikkelloven kap. 3 og 7 1. Søknaden/rekvisisjonen gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr.

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr. Søknad o deling/justering av grunneiendo Søknaden/rekvisisjonen frasettes i edhold av plan- og bygningslovens (pbl) 20-1, 1. ledd, bokstav og lov o eiendosregistrering (atrikkelloven) kapittel 3 og 7.

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS Norconsult Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i

Detaljer

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje t4b(s(z, Søknad om tiltak uten ansvarsrett BYGCSOK.911 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Opplysninger gitt i nabovarsel..,kvinnherad kommune Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Saksnr-' H3 310 Saksbehf," Lb Kopi: U.off: Ved riving skal kreditorer

Detaljer

Østre Toten Kommune Postboks Lena

Østre Toten Kommune Postboks Lena Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter ml 33.

Detaljer

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset GRANDE Levanger Kommune Rådhuset 7600 LEVANGER Att.: Hilde Rostad Deres ref: Vår ref: /HJBA Dato: 9. februar 200 - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon.

Detaljer

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn Saksnr: 201408157-5 Side 2 av 2 VEDLEGG: Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 1 Anmodning om uttalelse - 1_Anmodning om uttallelse - Fagerheimgata 2-11 Fagerheimgata 2-11 (Dette

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG Norconsult4C+ Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

Vedtaksdato (fylles ut av kommun. Bnr Festenr Seksjonsnr Bygningsnr Bolignr 166,26,2! 5454 Sæbøvik p Tilbygg, påbygg, underbygg fl Anlegg fl

Vedtaksdato (fylles ut av kommun. Bnr Festenr Seksjonsnr Bygningsnr Bolignr 166,26,2! 5454 Sæbøvik p Tilbygg, påbygg, underbygg fl Anlegg fl T 5)...,,,4 l tt..-j k.. -.` Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 93 Enkle tiltak Ett-trinns søknadsbehandling I3Rammetillatelse Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger

Detaljer

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. - Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr.

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Kvinnherad Gnr. 186 Bnr. 31 Rosendal, 5470 ROSENDAL Tiltakets art Søknadstype

Detaljer

Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H"

Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H flr~1- Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H" Søkesdetomdispensasjonfra plan-og bygningsloven, forskriftellerarealplan? Ja l:l Nei Er det

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Eier/fester

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Postadresse: Pb 602, 9306 Finnsnes Besøksadresse: Rådhusveien 8 Telefon: 77 87 10 00 Epost: postmottak@lenvik.kommune.no utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Søknadsskjema gjelder for utslipp fra

Detaljer

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156). 1,LQI ILS Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-4 og SAK kap. 3 DIP[, TOPATE-, ØP E CCR,,ALITET Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 11/Bnr: 390/Nordre Nattlandsfjellet 14., 5098 BERGEN, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Endring av bygg bolig - utvendig tilbygg større enn 50 m2,

Detaljer

Postnr. Poststed 7600 LEVANGER Beskriv Garasje Annet: Boligbrakker. Parkeringsplass *) , underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring

Postnr. Poststed 7600 LEVANGER Beskriv Garasje Annet: Boligbrakker. Parkeringsplass *) , underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse X Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling,

Detaljer

ChristineV. Holm I DagligLeder

ChristineV. Holm I DagligLeder BYGGElliN E.A. SMITH AS AVD. HIBA HUS I..&_AHIBAHUS ORGANISASJONSPLAN ChristineV. Holm I DagligLeder HansPetterTalbergI Salgssjef EivindHansen TekniskLeder ErikNeerland Arkitekt RunarSolberg Arkitekt MortenSellevoldI

Detaljer

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse ansvarsrett 1 av Søknaden gjelder Gnr. Eiendom/ 1.) byggested Adresse Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed - kj Kommune Organisasjonsnr. Adresse Kontaktperson E-post,C i)t).-.- GC

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Oslo 191/ Korsvollbakken 2 / Maridalsvn.306, 0880 OSLO Det varsles herved om Søknadstype søknad i

Detaljer

InWfdy. a ce./t/ae fiett 1/4 1,(2 ;(.- z re:(.,,azazzqt at i% Yik /1-Å/,aer ai ' act ba /Pc /tivsche. ca. /44. Pr-PS.17å/ c ited7v.

InWfdy. a ce./t/ae fiett 1/4 1,(2 ;(.- z re:(.,,azazzqt at i% Yik /1-Å/,aer ai ' act ba /Pc /tivsche. ca. /44. Pr-PS.17å/ c ited7v. " ; InWfdy a ce./t/ae fiett 1/4 1,(2 ;(.- z re:(.,,azazzqt at i% Yik /1-Å/,aer ai ' act ba /Pc /tivsche. ca. /44. Pr-PS.17å/ g c ited7v., stanaatci norge Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) SS 20-f Søknaden gjelder Saksnr Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.$ 21-7 annel ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt í søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Nei. o n3 r'n,3e.t. Det sokes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark) Kommunale vedtekter/

Nei. o n3 r'n,3e.t. Det sokes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark) Kommunale vedtekter/ < standard norge Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Ja Nei saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner,

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 26.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403300-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Tone Christine

Detaljer

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156). Nullstill Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? ral Ja

Detaljer

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte.

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte. 17 AUG. 2017 Line S. A. Kristiansen Setretangen 14 3950 BREVIK Brevik, 16.08.17. Byggesaksavdelingen Postboks 128 3901 PORSGRUNN SØKNAD OM DISPENSASJON JF. 1-8 PLAN OG BYGGNINGSLOVEN Det søkes om dispensasjon

Detaljer

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4)

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4) Nabovarsel (1/t7- send, iii berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Til (nabo/gjenboer) Som eier/fester av: Gnr. Bnr. Eiendommens adres Det varsles herved bm Tiltak

Detaljer

Nabovarsling, jf. pb121-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Nabovarsling, jf. pb121-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156). Søknadom tillatelsetil tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven(pb1) 20-4 og SAK kap. 3 Sekes det om diepensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrifteller arealplan? Er det behov for tillatelsesamtykkeuttalelse

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Kommunens saksnr Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven g 81, 85, 86 a Stempel Til kommune: ebu c)-r- Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NBR nr 5177 med

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Bærum Tiltakets art nr. 82 Søknadstype Rammetillatelse Bnr. 7 Adresse Bjørnegårdsvingen

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 111/Bnr: 133/148/Kokstadflaten., 5257 Kokstad, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m2. Søknadstype: Rammetillatelse.

Detaljer

Melding om tiltak. D Ja. EJ Driftsbygning i landbruket D Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg

Melding om tiltak. D Ja. EJ Driftsbygning i landbruket D Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven ~ 81, 85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Detaljer

3 R- Nei. Nei. Garasje. Annet: Nytt bygg ') Parkenngsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg ') Reparasjon. Deler av bygg ') Endring.

3 R- Nei. Nei. Garasje. Annet: Nytt bygg ') Parkenngsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg ') Reparasjon. Deler av bygg ') Endring. 3 R- standard norge, r Søknad om tihatelse til tiltak etter plan- og bygrångsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbahandlinw Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd?

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

Levan er Kommune byggested Adresse. Postnr. Poststed Løvtan en Åsenford. Bygn.typekode (jf. s. 2) bruk/formål. Tilbygg, påbygg, underbygg *)

Levan er Kommune byggested Adresse. Postnr. Poststed Løvtan en Åsenford. Bygn.typekode (jf. s. 2) bruk/formål. Tilbygg, påbygg, underbygg *) standard norge Byggblankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse El Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7

Detaljer

Sandvoll, GBNR 240/7 Søknad om fradeling av tomt til boligformål

Sandvoll, GBNR 240/7 Søknad om fradeling av tomt til boligformål Byggeadministrasjon Eiendomsrådgivning Reguleringsarbeid Taksering Prosjektering Bygg og eiendomsjuss Landmåling, kart og deling HMS arbeid www. skadberg.no Dato: 30.01.2015 Deres ref.: Vår ref.: 1154b11450.docx

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2

Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2 Kommunens saksnr. igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2 Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja Nei Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Ørland 79 38 7140 OPPHAUG Organisasjonsnummer Navn 919709340 SYSTEMBYGG AS Kontaktperson

Detaljer

MNHU.D SIMKOMMUN 2.9»RS2012. Jeg søker herved om dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum for Jernbanegata 17 B, g.nr 315 bnr 58.

MNHU.D SIMKOMMUN 2.9»RS2012. Jeg søker herved om dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum for Jernbanegata 17 B, g.nr 315 bnr 58. Bente Berntine Haugen Jernbanegt. 17 B 7600 LEVANGER. 19. Mars 2012 Levanger Kommune Byggesaksavdelingen Postboks 130 7600 LEVANGER MNHU.D SIMKOMMUN 2.9»RS2012 Søknadom dispensasjonfra reguleringsplanenfor

Detaljer

Skal du bygge garasje, tilbygg

Skal du bygge garasje, tilbygg Skal du bygge garasje, tilbygg eller I denne mappen finner du veiledningsmateriell for mindre byggetiltak som kan behandles som melding. BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Tlf.55566310 Telefaks 55566333 Besøksadresse:

Detaljer

S knad!om!rammetillatelse

S knad!om!rammetillatelse S knaden!gjelder Opplysninger gitt i s!knad eller vedlegg til s!knaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 228 Bnr.

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53,

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, y Kvinnherad kommune igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 SaKsn, Saksbeh g Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 Søknadspakke For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 1 Søknadspakken inneholder Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger.

Detaljer

Se eiendom Side 1 av 1

Se eiendom Side 1 av 1 Se eiendom Side 1 av 1 i I II 2 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 Kart levert av: Topografisk norgeskart 2 Kartverket http://ww w.seeiendom.no/ 06.09.2012 Se eiendom Side 1 av 1 Dato: 06/09 2012 Gårds-/bruksnr:

Detaljer

Sak 2012/2084 Riving - Ny dobbeltgarasje Støttemur Avkjørsel. Omsøking av ulovlig bygd bod.

Sak 2012/2084 Riving - Ny dobbeltgarasje Støttemur Avkjørsel. Omsøking av ulovlig bygd bod. Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 30.05.2014 Rune Emblemvåg Lensmann Jens Sørumsvei 5 2019 SKEDSMOKORSET Skedsmo kommune Plan og bygningsetaten. postmottak@skedsmo.kommune.no v.

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4 og markalovens 15

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4 og markalovens 15 Wiggo Knudsen Siggerudveien 759 1400 SKI Vår ref.: KIM/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 95/106 - L40 Dato: 02.11.2015 Jnr.: 14/1233-12 30956/15 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter

Detaljer

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Onarheimslio 233 S460 HUSNES post@kvinnherad.kommune.no Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Veg - Vatn - Avløp Søknaden

Detaljer

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Søknad

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

o Anlegg Konstruksjon Bruksendring

o Anlegg Konstruksjon Bruksendring KVNNHERAD KOMMUNE Kommunens saksnr Søknad om tillatelse til t etter plan- og bygningsloven 93 ElEnkle tiltak DEtt-trinnssøknadsbehandling ORammetillatelse Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

KARIN L ROLVSJ ORD. Postmottak Meland

KARIN L ROLVSJ ORD. Postmottak Meland 2 6-November-201 5 Postmottak Meland Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: Karin Rolvsjord 25. november 201515:30 Postmottak Meland Gnr 51, bnr 64, Naustvika 35 Rive-/byggesøknaci

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Gnr.

Detaljer

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: H.Almar-Næss Arknr.: GNR 90/26 - L40 Dato: 20.01.2016 Jnr.: 14/1518-7 2175/16

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: H.Almar-Næss Arknr.: GNR 90/26 - L40 Dato: 20.01.2016 Jnr.: 14/1518-7 2175/16 City arkitekter AS Veslekroken 4 0379 OSLO Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: H.Almar-Næss Arknr.: GNR 90/26 - L40 Dato: 20.01.2016 Jnr.: 14/1518-7 2175/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 12.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201200867-13 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Murtaza Hussain

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 01.04.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403666-4 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Roar Havdal Mortensen

Detaljer

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom LJ Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling avgrunnelendom jf kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1. ledd h) jf 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr.

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr. standard norge Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven - 1 Byggblankett 181-1 Side 1 av 14 Søknaden gjelder Eiendom/ byggested nr.ir.i Bn Festenr.I Seksjonsnr. 7389 Leikvangveien 4 Bygningsnr.

Detaljer

GNR. 24, BNR. 14 I RISØR KOMMUNE INNSPILL KOMMUNEPLAN. Undertegnede bistår Tore Valderhaug som eier av gnr. 24, bnr. 14 i Risør kommune.

GNR. 24, BNR. 14 I RISØR KOMMUNE INNSPILL KOMMUNEPLAN. Undertegnede bistår Tore Valderhaug som eier av gnr. 24, bnr. 14 i Risør kommune. ADVOKATENE Skar, Dyvik Clemetsen &Langseth KONTORFELLESSKAP Risør kommune Postboks 158 4952 Risør Att.: Sam unns lanle er Si rid Hellerdal Garthe Vestby, 7. mars 2013 Vår ref.: BC/gn1/11-2063 Deres ref.:

Detaljer