Levan er Kommune byggested Adresse. Postnr. Poststed Løvtan en Åsenford. Bygn.typekode (jf. s. 2) bruk/formål. Tilbygg, påbygg, underbygg *)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levan er Kommune byggested Adresse. Postnr. Poststed Løvtan en Åsenford. Bygn.typekode (jf. s. 2) bruk/formål. Tilbygg, påbygg, underbygg *)"

Transkript

1 standard norge Byggblankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse El Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf annet ledd? Ja Nei Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger sentral godkjenning? Ja El Nei Hvis nei, vedlegg byggblankett Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg. Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf. Kulturminneloven 25, andre ledd? Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før igangsetting av tiltaket. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, Ja p Ja vil bli registrert i matrikkelen. El Nei El Nei Søknaden 'elder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ Levan er Kommune byggested Postnr. Poststed Løvtan en Åsenford 7632 ÅSENFJORD Planlagt Beskriv Bygn.typekode (jf. s. 2) bruk/formål Bolig 112 Fritidsbolig Garasje Annet: Se vedle B Nye bygg og anlegg X Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Anlegg Veg Vesentlig terrenginngrep Tiltakets art pb (flere kryss mulig) Endring av bygg og anlegg Endring av bruk Riving Bygn.tekn. installasj.**) Endring av bruksenhet i boli Innhegning, skilt Oppretting/endring matrikkelenhet***) av Tilbygg, påbygg, underbygg *) Fasade Konstruksjon Reparasjon LI Ombygging Bruksendring Vesentlig endring av tidligere drift Hele bygg *) Nyanlegg *) Oppdeling Innhegning mot veg Grunneiendom *) Deler av bygg *) Endring Sammenføyning *)Byggblankett 5175 fylles ut og **) Gjelder kun når installasjonen vedlegges. (Vedlegg gruppe A) ikke er en del av et større tiltak. Anlegg Reparasjon Anlegg Reklame, skilt, innretning e.l. Anleggseiendom *) Festegrunn over 10 år *) Arealoverføring *) LI ***) Unntatt fra krav om ansvarsrett. Behandles etter matrikkelioven. Registrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver. Vedlegg Beskrivelse av vedlegg Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175) Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pb1 kap. 19) Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader) Gruppe Nr. fra - til Ikke relevant LI Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom Tegninger Redegjørelser/kart Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan Boligspesifikasjon i Matrikkelen Uttalelse/vedtak Rekvisisjon Andre vedlegg fra annen offentlig myndighet av oppmålingsforretning Erklæring og underskrift Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pb1kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig søker for tiltaket Foretak In eniørfirmaet SAGEN AS Postboks 371 Postnr. Poststed 7501 STJØRDAL Kontaktperson Roar Sa en E-post ost sa entakst.no Under Tiltakshaver Org.nr. Navn Jorun Marie Kirknes B'erkli Rem ra Postnr. Poststed 7500 STJØRDAL Telefon Mobiltelefon Eventuelt organisasjonsnummer ( E-post Dato, Underskrift Telefon (dagtid) LI TI Gjen s med blokkbokstave ROAR SAGEN ks o Gjentas med blokkboktav r JORUN MARIE KIRKNES BJERKLI Standard Norge. Byggblankett Side 1 av 2

2 INGENI0RFIRMAET Innherred Samkommune Postboks Levanger Stjørdal, Deres ref: TSI 2011/6631 Deres dato: Vår ref: Roar Sagen VEDR: GNR.243, BNR:1, FNR: 58 I LEVANGER KOMMUNE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANFOR LØVTANGEN Søknaden gjelde dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan om oppføring av ei hytte med uthus, totalt areal 100m2.. I dette tilfellet har eier oppført bålplass / gapahuk på tomten uten å søke om dette. Tiltaket er et bålområde med en enkel gapahukoppføring i rundt, totalt 12m2. Bygget er oppført som en åpen løsning, hvor materialer og farger har samhørighet med de naturgitte omgivelser. Gapahuk/Bålplassen er lite synlig fra sjøen da konstruksjonen er utformet og plassert fornuftig inn i terrenget. Vennlig hilsen Ingeniørfirma SAGEN AS Roar Sagen Ingeniør MNTF Tlf: Kopi: Ingeniørfirmaet SAGEN AS Postboks 371, 7501 Stjørdal

3 INGENIBRF RMAET SAe'r Innherred Samkommune Postboks Levanger Stjørdal, Att: Elisabeth Holand Deres ref: TSI Deres dato: Vår ref: Roar Sagen VEDLEGG TIL SØKNAD OM TILLATELSETIL TILTAK FOR EIENDOMMEN 1719/243/1/58 I ASENFJORD På ovenstående eiendom i Åsenfjord er det i tidsrommet blitt utført enkelte tiltak/byggearbeider som det ikke er søkt om tillatelse for. Bakgrunnen for at det ikke er søkt kommunen om tillatelse er at eieren har vært overbevist om at de tiltak som er utført på eiendommen ikke har vært søknadspliktige. Når eier nå i ettertid har blitt gjort oppmerksom på dette og hva som mangler og/eller er gjort feil, ønsker eieren av fritidsboligen å ordne opp i dette ved å søke om tillatelse. Vennlig hilsen Ingeniørfirma SAGEN AS () Roar Sagen Ingeniør MNTF Tlf: Ingeniørfirmaet SAGEN AS Postboks 371, 7501 Stjørdal

4 INGENIØRFIRMAET SAerlE Innherred Samkommune Postboks Levanger Stjørdal, Deres ref: TSI 2011/6631 Deres dato: Vår ref: Roar Sagen VEDR: GNR.243, BNR:1, FNR: 58 I LEVANGER KOMMUNE - SØKNAD OM UTSLIPP AV GRÅVANN I FJORDEN Søknad om utslipp av avløp gråvann ihht. Forurensningsforskriften 11 og 12. Anlegget bygges opp ved at gråvann fra dusj og oppvask går ut via en tokamret tank under hytte og videre i et 110 pvc rør ned mot sjøen. Røret føres gjennom en fordypning i fjellet som er tildekket og ned i sjøen på ca. 4m dyp. Området er bratt og fra sjøflaten blir det umiddelbart brådypt., antar ca.60m dypt ca 10m ut fra land. Vennlig hilsen Ingeniørfirma SAGEN AS OCAlk- Roar Sagen Ingeniør MNTF Tlf: Kopi: Ingeniørfirmaet SAGEN AS Postboks 371, 7501 Stjørdal

5 INGENIØRFIRMAET Innherred Samkommune Postboks Levanger Stjørdal, Deres ref: TSI 2011/6631 Deres dato: Vår ref: Roar Sagen VEDR: GNR.243, BNR:1, FNR: 58 I LEVANGER KOMMUNE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN Søknaden gjelde dispensasjon fra bestemmelser om adkomst/sti i gjeldende reguleringsplan. Beleggningsstein i sti ble anlagt for om lag 7-8 år siden. På grunn av at terrenget er meget bratt ble det lagt beleggningsstein i eksisterende grusbelegt sti uten at det ble søkt om dette. Steinleggingen ble gjort i hovedsak på to grunnlag. Det ene var at besøk fra eldre slektning uteble, da denne slektningen hadde store problemer med å gå ned den gruslagte stien til hytta. Den andre grunnen var at grusen år på år rant ned mot hytta når det regnet, det meste av grusen på stien havnet nede ved hytteveggen. Med tanke på helse, miljø og sikkerhet, er dette en nødvendig utbedring i forhold til at hyttetomten har mulighet for adkomst av funksjonshemmede. I tillegg gjelder adkomst ved særskilte behov som ambulanse eller annen hjelp. Steinmaterialet som er brukt er rød beleggningsstein, som vi mener harmonerer godt med naturen. Som en del av dispensasjonssøknaden tenker eier å planere utover matjord samt så i det meste av beleggningssteinen slik at bare hjulsporene blir synlige. Vennlig hilsen Ingeniørfirma SAGEN AS 00t/N- Roar Sagen Ingeniør MNTF Tlf: Ingeniørfirmaet SAGEN AS Postboks 371, 7501 Stjørdal

6 INGENIØRFIRMAET Innherred Samkommune Postboks Levanger Stjørdal, Deres ref: TSI 2011/6631 Deres dato: Vår ref: Roar Sagen VEDR: GNR.243, BNR:1, FNR: 58 I LEVANGER KOMMUNE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN Søknaden gjelde dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan om brygge. På eiendommen ble det etablert brygge i 1997 og var noe av det første som ble gjort etter at hytten ble kjøpt. Dette ble satt i gang raskt da det ikke var mulig å ankomme hytta fra sjøen før denne tid. Denne bryggen ble bygget uten at formel bsøknadl om dette ble sendt inn. Bryggen er 12m lang, slik at større båter har anledning til å legge til. I området finnes det ingen fellesbrygger som kan ta imot båter opp mot 30 fot. Ved flere tidligere anledninger har større båter lagt til bryggen da de hadde fått motorproblemer. Landgang til bryggen heves opp på vinters tid for å hindre ødeleggelser. Bryggealegget er solid bygd. Uten å ha en brygge vil ikke tomten være tilgjengelig fra sjøen, da området er meget bratt, ulendt og uten noen form for strand i nærheten. Det søkes derfor om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Løvtangen i Levanger Kommune. Vennlig hilsen Ingeniørfirma SAGEN AS OCRA Roar Sagen Ingeniør MNTF Tlf: Ingeniørfirmaet SAGEN AS Postboks 371, 7501 Stjørdal

7 INGENIØRFIRMAET Innherred Samkommune Postboks Levanger Stjørdal, Deres ref: TSI 2011/6631 Deres dato: Vår ref: Roar Sagen VEDR: GNR.243, BNR:1, FNR: 58 I LEVANGER KOMMUNE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN Søknaden gjelde dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan vedr.bestemmelser om 50m2 terrasse rundt fritidsboligen. Da hytten ble ombygd var det nødvendig med dagens areal på adkomst / terrasser, dette for at hytten skal kunne fungere. På grunn av den bratte tomten er man helt avhengig av å ha så mye treplatter/terrasser. For å kunne benytte hytten er man avhengig av å ha et terrassesystem som gjør dette mulig. Dette er en nødvendighet på grunnlag av tomtens bratte beliggenhet og eiendomens vanskelige topografi. For at man skulle kunne bevege seg rundt hytten og ned mot vannet er det satt opp enkle terrasser for at en slik passasje skal være mulig. Disse er dog bare brukt for å komme seg fra ett punkt til et annet.. Arealet på adkomstveier/terrasser oppmålt på stedet er 116 m2. Ut i fra dette søkes det om dispensasjon fra reguleringsbestemnmelsene for området. Vennlig hilsen Ingeniørfirma SAGEN AS oaa- Roar Sagen Ingeniør MNTF Tlf: Kopi: Ingeniørfirrnaet SAGEN AS Postboks 371, 7501 Stjørdal

8 standarcl norge Byggblankett 5155 Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningslovenav 27. juni 2008 nr Tiltak på eiendommen: Gnr. Bnr Eiendomrnens adresse Løvtangen Asenfjord Postnr. Poststed 7632 ASENFJORD Kommune Levan er Kommune Eier/fester Festenr. 58 Seksjonsnr. Det varsles heived om Søknad om tiltak som krever tillatelse etterplan- ogbygningsloven 20-1 Nybygg Skilt Anlegg Eiendomsdeling eller bortfeste Søknad om tiltak etterplan-ogbygningsioven 20-2 r---1driftsbygningi landbruketmed samlet bruksareal(bra) L_J mindreenn 1000kvm SAK Mindre tiltak til bebygd eiendom Tilbygg < 50 m2 E Antennesystem Frittliggendebygning (ikke boligformål)< 70 m2 Dispensasjon etter plan- og bygningslovenkapittel 19 Dispensasjon Endringav fasade Innhegningmot veg 1 Riving Bruksendring Midlertidigbygning,konstruksjoneller anlegg Skilt/reklame Annet [21Annet pbl 20-2 bokstavd Bruksendring(fra tilleggsdeltil hoveddelog motsatt) Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder Det søkes om godkjenning for allerede oppførte bygninger og anlegg på eiendommen Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel Eventuellemerknadermå være kommettil ansvarligsøker/tiltakshaverinnen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver Kontaktperson Navn ln eniørfirmaet SAGEN AS Besøksadresse Kirkeveien 21 B Postadresse Postboks 371 Postnr. Poststed 7501 Sf ørdal Søknadenkan ses på hjemmeside: WWW. Navn Roar Sa en E-post ost sa entakst.no Telefon Mobil Merknadersendes: Navn In eniørfirmaet SAGEN AS os nr. os s e 7501 St'ørdal Postadresse Postboks 371 -pos ost sa entakst.no Vedlegg Beskrivelse av vedlegg Kopi av søknad om tillatelsetil tiltak Dispensasjonssøknad(begrunnelse/vedtak)(pbl kap. 19) Gruppe Nr. fra til -4 Ikke relevant Situasjonsplan,avkjøringsplan Tegninger(snitt og fasade) Andre vedlegg Underskrift Sted Stjørdal Dato Und r ri s ar 'g søker el ' , o a entakst.no Gjentas med blokkbokstavwwwsa en ROAR SAGEN 146 Standard Norge. Byggblankett 5155 juli 2010, utgave 1 Side 1 av 2 2

9 C Kvittering for nabovarsel Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personllg mot kvittering. Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Eiendom/byggested Gnr. Bnr Gnr Løvtangen Postnr Bnr. Nabo-/ Poststed ASENFJORD Personlig kvittering for mottatt varsel Festenr. Seksjonsnr. 58 Løvtangen Asenfjord 'enboereiendom Festenr. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Seksjonsnr. Eiers/festers navn Irene Løvtangen Løvtangen Nabo-/ 'enboereiendom eier/fester Postnr. Poststed Poststedets reg.nr ASENFJORD Dato o3 Sign. Nabo-/ 'enboereiendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr Løvtangen Postnr. Poststed 7632 ASENFJORD Personlig kvittering for mottatt varsel Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Nabo-/ 'enboereiendom eier/fester Eiers/festers navn Hege Guldvåg Mjåset Hyllveien 5 Postnr. Poststed Poststedets reg.nr TRONDHEIM Dato Sign 12 C Nabo-igjenboereiendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr Løvtangen Postnr. Poststed 7632 ASENFJORD Personlig kvittering for mottatt varsel Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Eiers/festers Adress; fr Z 0 Dato navn ' Nabo-/gjenboereiendom >'c)rst Poststed Sign. eier/fester ' Poststedets reg.nr. Denne del klistres på kvittering RR NO Nabo4gjenboereiendom Nabo-/gjenboereiendom eier ester Gnr. 243 Bnr. Festenr. 1 2 Seksjonsnr. Eiers/festers navn Lars Erik Solberg Amdam Løvtangen Aasta Hansteens veg 17 Postnr Poststed ASENFJORD Postnr. Poststed 7046 TRONDHEIM Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboereiendom eier/fester Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Eva og Hroar Pedersen Løvtangen 141 Postnr. Poststed Postnr. Post ed Poststedets reg.nr ASENFJORD Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: Sign. 0 Standard Norge. Byggblankett 5155 juli 2010, utgave i Side 2 av 2

10 C Ktittering for nabovarsel Nabovarsel kan enten sendes scm rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil a,.kryssing gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Elendom/byggested Gnr. Bnr. *-1 Festenr. Seksjonsnr. iresse Gnr. Nabo - / 'enboereiendom Bnr. Festenr. Seksjonsnr. ers/festers navn Nabo-/ 'en oerelendom eier/fester,4resse Postnr. Post d L t.j.( C( Personlig kvitering for mottatt va Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket JFesse (1,1bVti r-!'. ato Poststtd, (P Sign. Denne del klistres på kvittering RR NO k. rostsieclels ley.fil. Nabo-/ enboerelendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Nabo-/gjenboereiendom eier/fester Adre;S-e t_ Postnr. -- r-pct)ststed j Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for mottatt varsel n Varsel er mottatt n Samtykkei tiltaket Sign. Gnr. Nabo - /gjenboereiendom. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. =_iers/festers navn Nabo-Igjenboereiendom eler/fester Postnr. I,"oststed Postnr. Poststed I Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for mottatt varsel Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Dato Sign. Nabo- /gjenb oe reiendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Nabo - /gjenboereiendom eier/fester Postnr. Poststed Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr. Personlig kvi!'sring for mottatt v;1"!,el Varsel er mottatt [7 Samtykker i tiltaket Dato Sign. Nabo - /gjenboereiendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Nabo-/gjenboereiendom eler/fester Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. npersonlig kvittering for mottatt varsel Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Dato Sign Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: <-(, Sign. Utgitt etter tillatelse fra Direktoratet for Byggkvalitet Side 2 av 2

11 54 BiW posten Posten NorgeAS STJØRDAL STOKMOUN1 7500STARDAL Org.nr MUA Ant. Uaretekst, BeløpMUA 1 RekStoreInnian kr 160,0025% ( MARITBASSE)) ( 24 CHIMINDUCLOS,) ( 69140) ( RILLEUXLA PAPE) (UektManue11:0,092 kg) (Destnasion:Norge) (Nr.:RR NO) Total kr 160,00 Kortbetaling kr 160,00. Muasat Grunnlag Muasum 23% kr 128,00 kr32,00 Bax: /04/ :46 Ref.: bankaxept»,**** Belep = 160,00 810: ujdk.jent Bongnr Pato Tid Kasse :46:34KASSE1 Signatur

12 Ingeniørfirmaet SAGEN AS Rillieux-la-Pape, Kirkeveien 21 B Postboks STJØRDAL Angående nobovarsel om tiltak på eiendommen 1719/243/1/58 i Åsenfjord. Jeg vil hovedsakelig komme med merknader angående søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Løvtangen som gjelder adkomst/sti, da det er dette punktet som berører meg mest som nærmeste hyttenabo. Denne veien (ikke stien) har ødelagt naturen og omgivelsene fullstendig, og har forandret inngangspartiet til hytta vår. Vi må bruke en del av denne veien når vi skal på vår egen hytte. Vi har ikke spurt å få en vei. Veien ligger knapt 15 meter i fra sentrum av hytta og den gang den ble forandret fra sti til grusvei fikk vi heller ingen nabovarsel. Når nåværende eier argumenterer med at stein og grus år på år rant ned mot hytta når det regnet, så er han selv ansvarlig for dette : da han kjøpte hytta, var det en natursti. Legger også til at høyeste punkt av veien ofte blir brukt som parkeringsplass og hindrer oss adgang til vår egen hytte. Den røde beleggningssteinen på veien harmonerer så godt med naturen at den er synlig fra andre siden av fjorden : den oppfattes som et stort sår i naturen. Den har ikke sin plass på landet, fordi det er vel et hytteområde vi snakker om! Hvis dere mener at de røde beleggningssteinene harmonerer så godt med naturen, hvorfor tenker dere å planere utover matjord? Hvis stein og grus rant mot hytta, hvordan skal jorda holdes på plass? Det enkleste er å ta bort steinene. Når jeg leser en del av de andre argumentene, lurer jeg på hvordan det var mulig for eldre personer, som de tidligere eierne, å bruke hytta. De kom seg ned til hytta ved help av en vanlig sti og var dessuten ingen ungdommer (80 år). Skal alle hytter i Norge ha hellelagt vei slik at help kan komme fram? Eier sier at han i ettertid har blitt gjort oppmerksom på at tiltakene som er utført på eiendommen er søknadspliktige. Jeg er overrasket over at en entreprenør ikke har kjennskap til plan og bygningsloven. Saken ble allerede omtalt i Trønder Avisa, onsdag 29 august 2007, så det er merkelig at han oppdager det nå fire år etter!

13 Når det gjelder de andre søknadene, angående gapahuk, avløp gråvann og brygge, har jeg ikke noen spesielle merknader unntatt det at lover og regler bør respekteres av alle. Jeg vil derimot understreke at den enorme byggingen av terrasser har ført til at mange trær har blitt felt mellom hyttene og vi har direkte utsyn til terrassen med basseng, noe vi synes er sjenerende. Hva med den nedgravde parafintanken som ligger i enden av veien? Jeg ser ingen søknad om den. Hva med sikkerheten rundt en slik installasjon? Med hilsen Marit BASSET 24 chemin du Clos RILLIEUX-LA-PAPE FRANKRIKE Eier/fester av Gnr. 243 Bnr.1 Festenr.52 Løvtangen Åsenfjord

14 \ ( Piveltsaliteiog etekt vinnherred samkommune Situasjonskart Det tas forbehold om feil og mangler i kartet. J, Målestokk:1:500 Dato: Eiendom:243/1/ / 2 / 2 / 2 / / / \ /n /

15 Innherred samkommune Situasjonskart Det tas forbehold om feil og mangler i kartet. Målestokk: 1:500 Dato: Eiendom:243/1/58 i

16 Bilder vedr. Eiendommen gnr.243, bnr: 1, festenr:58 i Levanger kommune Bilde av hytta med terrasse/gangbane rundt hytta Som man ser så er det nødvendig å ha etablert terrasser/gangbaner for å kunne bevege seg rundt hytta på grunn av det bratte terrenget.

17 Bilder vedr. Eiendommen gnr.243, bnr: 1, festenr:58 i Levanger kommune Gt. Her er brygga, bro til brygga heves opp på vinters tid. Gapahuk/Bålplassen som er etablert nedenfor hytta.

18 Bilder vedr. Eiendommen gnr.243, bnr: 1, festenr:58 i Levanger kommune Adkomst sti som er hellelagt

19 ,4k standard norge :. Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Vedleggnr. G- 1 Side av Søknaden gjelder Eiendom/ 243 byggested Løvtangen Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune 1 58 Postnr Poststed kenfjord Levanger Foretak Foretak Organisasjonsnr. Ingeniørfirmaet SAGEN AS Postnr. Poststed Postboks Stjørdal Kontaktperson Telefon Mobiltelefon Roar Sagen E-post Ansvarsområde (skal overføres til gjennomføringsplan, med unntak av første og siste kolonne) Funksjon (PRO, SØK, UTF, kontroll) Beskrivelse av Tiltaksansvarsområdet klasse Våre samsvarserklæringer vil forefigge ved: (sett X) Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettingstillatelse/ tt-trinns søknad Søknad om ferdigattest Kompetanse i tiltaket ") SØK Ansvarlig søker for prosjektet Her oppgis kompetanse som vil bli brukt i tiltaket for oppfyllelse av SAK , 11-1 og 11-3 Universitet/høyskole høyere grad 3. Mesterbrev/fagskole 5. Annen kompetanse, se vedlegg: Vedlegg nr. G- 3 Universitet/høyskole lavere grad 4. Fagbrev/svennebrev Godkjenning av foretak Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? Ja [Z] Nei I I Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning I I Helt Delvis [Z] Nei I I Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg): Hvis nei eller delvis, legg ved 'Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning". Vedleggnr. G- Vedlegg nr. G- Erklæringer og underskrifter Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen Vi forplikter oss å stille med kompetanse som angitt for ansvarsområde og kvalitetssikringen er tilpasset tiltaket Ansvarlig foretak Foretak Ingeniørfirmaet SAGEN AS Dato Underskrift In i a Gjentasmedblokkbokstaver ROAR SAGEN en Norge. Byggblankett juli 0, a e Ansvarlig søker for tiltaket Foretak Ingeniørfirmaet SAG Dato Under ri AS Gjentas med blokkbokstaver ROAR SAGEN t

20 standard norge :. Gjennomføringsplan Versjonsnr. Dato Sig. søker Kommunens saksnr. Vedlegg Side I 2011/6631 G 1 1 av 1 Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr. Bygn.nr. Kommune Postnr. Poststed Eiendom/ byggested Levanger Løvtangen 7632 Asenfjord Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse Kryss for planlagt samsvarserklæring erstattes med dato når (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) denne foreli er Foretakets navn og org.nr. Søknad om Søknad om Alle fagområder i Tggg iltaks- Søknad om iansettinsmidlertidig Søknad om Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett tiltaket klasse rammetillatelse tillatelse/ett- ferdigattest brukstillatelse trinnsøknad (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet (9) Ansvarlig søker Søker for prosjektet 1 Ing.firma SAGEN AS Standard Norge. Byggblankett 5185 juli 2010, utgave 1

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Søknad

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta

^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og byggningsloven 93 Saksbeh: ^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta []Enkle tiltak 1_..._.. _. «_r._. Søknadsbehandling Ett-tri nns Til kommune:

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Innledning Krav til søknad og dokumentasjon reguleres av pbl. 21-2 og byggesaksforskriften

Detaljer

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015 Porsgrunn kommune avd. Byutvikling Postboks 28 390 Porsgrunn Skien 09.04.205 Beskrivelse av tiltak på gnr. 80 bnr. 57, Bjørkåsstigen 0, 3950 Brevik. Det søkes om tillatelse til å bygge enebolig med leilighet

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN (SAK 10) HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.8.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.03.2013 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

En lettfattelig guide for engangsbyggherrer - Allsidig Arkitekt

En lettfattelig guide for engangsbyggherrer - Allsidig Arkitekt Allsidig Arkitekt En lettfattelig guide for engangsbyggherrer Søknad uten krav om ansvarlige foretak 1. Introduksjon Skal du igang med et byggeprosjekt, men vet ikke hvordan du skal gripe an saken? Synes

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedtaksdato (ryllast ut av kommuren) Til kommune: (Søknad med vedlegg fflast ut 09 leverad i 1 eksemplar, ev. ekstg sett etter avtale med kommunen)

Vedtaksdato (ryllast ut av kommuren) Til kommune: (Søknad med vedlegg fflast ut 09 leverad i 1 eksemplar, ev. ekstg sett etter avtale med kommunen) standard norge Henvendelse om blanketten rettes til: PRONORM AS 67 83 87 00 løyve t lt ltak etter plan- og bygningslova g 93! rnrte tittar lïl Eit-tr nns søknadshandsam ng l-l Rammeløyve ansvarsrett for

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B Søgne kommune Arkiv: 18/484 Saksmappe: 2011/318-22815/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.07.2012 Saksframlegg Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen

Detaljer