Levan er Kommune byggested Adresse. Postnr. Poststed Løvtan en Åsenford. Bygn.typekode (jf. s. 2) bruk/formål. Tilbygg, påbygg, underbygg *)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levan er Kommune byggested Adresse. Postnr. Poststed Løvtan en Åsenford. Bygn.typekode (jf. s. 2) bruk/formål. Tilbygg, påbygg, underbygg *)"

Transkript

1 standard norge Byggblankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse El Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf annet ledd? Ja Nei Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger sentral godkjenning? Ja El Nei Hvis nei, vedlegg byggblankett Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg. Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf. Kulturminneloven 25, andre ledd? Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før igangsetting av tiltaket. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, Ja p Ja vil bli registrert i matrikkelen. El Nei El Nei Søknaden 'elder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ Levan er Kommune byggested Postnr. Poststed Løvtan en Åsenford 7632 ÅSENFJORD Planlagt Beskriv Bygn.typekode (jf. s. 2) bruk/formål Bolig 112 Fritidsbolig Garasje Annet: Se vedle B Nye bygg og anlegg X Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Anlegg Veg Vesentlig terrenginngrep Tiltakets art pb (flere kryss mulig) Endring av bygg og anlegg Endring av bruk Riving Bygn.tekn. installasj.**) Endring av bruksenhet i boli Innhegning, skilt Oppretting/endring matrikkelenhet***) av Tilbygg, påbygg, underbygg *) Fasade Konstruksjon Reparasjon LI Ombygging Bruksendring Vesentlig endring av tidligere drift Hele bygg *) Nyanlegg *) Oppdeling Innhegning mot veg Grunneiendom *) Deler av bygg *) Endring Sammenføyning *)Byggblankett 5175 fylles ut og **) Gjelder kun når installasjonen vedlegges. (Vedlegg gruppe A) ikke er en del av et større tiltak. Anlegg Reparasjon Anlegg Reklame, skilt, innretning e.l. Anleggseiendom *) Festegrunn over 10 år *) Arealoverføring *) LI ***) Unntatt fra krav om ansvarsrett. Behandles etter matrikkelioven. Registrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver. Vedlegg Beskrivelse av vedlegg Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175) Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pb1 kap. 19) Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader) Gruppe Nr. fra - til Ikke relevant LI Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom Tegninger Redegjørelser/kart Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan Boligspesifikasjon i Matrikkelen Uttalelse/vedtak Rekvisisjon Andre vedlegg fra annen offentlig myndighet av oppmålingsforretning Erklæring og underskrift Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pb1kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig søker for tiltaket Foretak In eniørfirmaet SAGEN AS Postboks 371 Postnr. Poststed 7501 STJØRDAL Kontaktperson Roar Sa en E-post ost sa entakst.no Under Tiltakshaver Org.nr. Navn Jorun Marie Kirknes B'erkli Rem ra Postnr. Poststed 7500 STJØRDAL Telefon Mobiltelefon Eventuelt organisasjonsnummer ( E-post Dato, Underskrift Telefon (dagtid) LI TI Gjen s med blokkbokstave ROAR SAGEN ks o Gjentas med blokkboktav r JORUN MARIE KIRKNES BJERKLI Standard Norge. Byggblankett Side 1 av 2

2 INGENI0RFIRMAET Innherred Samkommune Postboks Levanger Stjørdal, Deres ref: TSI 2011/6631 Deres dato: Vår ref: Roar Sagen VEDR: GNR.243, BNR:1, FNR: 58 I LEVANGER KOMMUNE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANFOR LØVTANGEN Søknaden gjelde dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan om oppføring av ei hytte med uthus, totalt areal 100m2.. I dette tilfellet har eier oppført bålplass / gapahuk på tomten uten å søke om dette. Tiltaket er et bålområde med en enkel gapahukoppføring i rundt, totalt 12m2. Bygget er oppført som en åpen løsning, hvor materialer og farger har samhørighet med de naturgitte omgivelser. Gapahuk/Bålplassen er lite synlig fra sjøen da konstruksjonen er utformet og plassert fornuftig inn i terrenget. Vennlig hilsen Ingeniørfirma SAGEN AS Roar Sagen Ingeniør MNTF Tlf: Kopi: Ingeniørfirmaet SAGEN AS Postboks 371, 7501 Stjørdal

3 INGENIBRF RMAET SAe'r Innherred Samkommune Postboks Levanger Stjørdal, Att: Elisabeth Holand Deres ref: TSI Deres dato: Vår ref: Roar Sagen VEDLEGG TIL SØKNAD OM TILLATELSETIL TILTAK FOR EIENDOMMEN 1719/243/1/58 I ASENFJORD På ovenstående eiendom i Åsenfjord er det i tidsrommet blitt utført enkelte tiltak/byggearbeider som det ikke er søkt om tillatelse for. Bakgrunnen for at det ikke er søkt kommunen om tillatelse er at eieren har vært overbevist om at de tiltak som er utført på eiendommen ikke har vært søknadspliktige. Når eier nå i ettertid har blitt gjort oppmerksom på dette og hva som mangler og/eller er gjort feil, ønsker eieren av fritidsboligen å ordne opp i dette ved å søke om tillatelse. Vennlig hilsen Ingeniørfirma SAGEN AS () Roar Sagen Ingeniør MNTF Tlf: Ingeniørfirmaet SAGEN AS Postboks 371, 7501 Stjørdal

4 INGENIØRFIRMAET SAerlE Innherred Samkommune Postboks Levanger Stjørdal, Deres ref: TSI 2011/6631 Deres dato: Vår ref: Roar Sagen VEDR: GNR.243, BNR:1, FNR: 58 I LEVANGER KOMMUNE - SØKNAD OM UTSLIPP AV GRÅVANN I FJORDEN Søknad om utslipp av avløp gråvann ihht. Forurensningsforskriften 11 og 12. Anlegget bygges opp ved at gråvann fra dusj og oppvask går ut via en tokamret tank under hytte og videre i et 110 pvc rør ned mot sjøen. Røret føres gjennom en fordypning i fjellet som er tildekket og ned i sjøen på ca. 4m dyp. Området er bratt og fra sjøflaten blir det umiddelbart brådypt., antar ca.60m dypt ca 10m ut fra land. Vennlig hilsen Ingeniørfirma SAGEN AS OCAlk- Roar Sagen Ingeniør MNTF Tlf: Kopi: Ingeniørfirmaet SAGEN AS Postboks 371, 7501 Stjørdal

5 INGENIØRFIRMAET Innherred Samkommune Postboks Levanger Stjørdal, Deres ref: TSI 2011/6631 Deres dato: Vår ref: Roar Sagen VEDR: GNR.243, BNR:1, FNR: 58 I LEVANGER KOMMUNE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN Søknaden gjelde dispensasjon fra bestemmelser om adkomst/sti i gjeldende reguleringsplan. Beleggningsstein i sti ble anlagt for om lag 7-8 år siden. På grunn av at terrenget er meget bratt ble det lagt beleggningsstein i eksisterende grusbelegt sti uten at det ble søkt om dette. Steinleggingen ble gjort i hovedsak på to grunnlag. Det ene var at besøk fra eldre slektning uteble, da denne slektningen hadde store problemer med å gå ned den gruslagte stien til hytta. Den andre grunnen var at grusen år på år rant ned mot hytta når det regnet, det meste av grusen på stien havnet nede ved hytteveggen. Med tanke på helse, miljø og sikkerhet, er dette en nødvendig utbedring i forhold til at hyttetomten har mulighet for adkomst av funksjonshemmede. I tillegg gjelder adkomst ved særskilte behov som ambulanse eller annen hjelp. Steinmaterialet som er brukt er rød beleggningsstein, som vi mener harmonerer godt med naturen. Som en del av dispensasjonssøknaden tenker eier å planere utover matjord samt så i det meste av beleggningssteinen slik at bare hjulsporene blir synlige. Vennlig hilsen Ingeniørfirma SAGEN AS 00t/N- Roar Sagen Ingeniør MNTF Tlf: Ingeniørfirmaet SAGEN AS Postboks 371, 7501 Stjørdal

6 INGENIØRFIRMAET Innherred Samkommune Postboks Levanger Stjørdal, Deres ref: TSI 2011/6631 Deres dato: Vår ref: Roar Sagen VEDR: GNR.243, BNR:1, FNR: 58 I LEVANGER KOMMUNE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN Søknaden gjelde dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan om brygge. På eiendommen ble det etablert brygge i 1997 og var noe av det første som ble gjort etter at hytten ble kjøpt. Dette ble satt i gang raskt da det ikke var mulig å ankomme hytta fra sjøen før denne tid. Denne bryggen ble bygget uten at formel bsøknadl om dette ble sendt inn. Bryggen er 12m lang, slik at større båter har anledning til å legge til. I området finnes det ingen fellesbrygger som kan ta imot båter opp mot 30 fot. Ved flere tidligere anledninger har større båter lagt til bryggen da de hadde fått motorproblemer. Landgang til bryggen heves opp på vinters tid for å hindre ødeleggelser. Bryggealegget er solid bygd. Uten å ha en brygge vil ikke tomten være tilgjengelig fra sjøen, da området er meget bratt, ulendt og uten noen form for strand i nærheten. Det søkes derfor om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Løvtangen i Levanger Kommune. Vennlig hilsen Ingeniørfirma SAGEN AS OCRA Roar Sagen Ingeniør MNTF Tlf: Ingeniørfirmaet SAGEN AS Postboks 371, 7501 Stjørdal

7 INGENIØRFIRMAET Innherred Samkommune Postboks Levanger Stjørdal, Deres ref: TSI 2011/6631 Deres dato: Vår ref: Roar Sagen VEDR: GNR.243, BNR:1, FNR: 58 I LEVANGER KOMMUNE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN Søknaden gjelde dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan vedr.bestemmelser om 50m2 terrasse rundt fritidsboligen. Da hytten ble ombygd var det nødvendig med dagens areal på adkomst / terrasser, dette for at hytten skal kunne fungere. På grunn av den bratte tomten er man helt avhengig av å ha så mye treplatter/terrasser. For å kunne benytte hytten er man avhengig av å ha et terrassesystem som gjør dette mulig. Dette er en nødvendighet på grunnlag av tomtens bratte beliggenhet og eiendomens vanskelige topografi. For at man skulle kunne bevege seg rundt hytten og ned mot vannet er det satt opp enkle terrasser for at en slik passasje skal være mulig. Disse er dog bare brukt for å komme seg fra ett punkt til et annet.. Arealet på adkomstveier/terrasser oppmålt på stedet er 116 m2. Ut i fra dette søkes det om dispensasjon fra reguleringsbestemnmelsene for området. Vennlig hilsen Ingeniørfirma SAGEN AS oaa- Roar Sagen Ingeniør MNTF Tlf: Kopi: Ingeniørfirrnaet SAGEN AS Postboks 371, 7501 Stjørdal

8 standarcl norge Byggblankett 5155 Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningslovenav 27. juni 2008 nr Tiltak på eiendommen: Gnr. Bnr Eiendomrnens adresse Løvtangen Asenfjord Postnr. Poststed 7632 ASENFJORD Kommune Levan er Kommune Eier/fester Festenr. 58 Seksjonsnr. Det varsles heived om Søknad om tiltak som krever tillatelse etterplan- ogbygningsloven 20-1 Nybygg Skilt Anlegg Eiendomsdeling eller bortfeste Søknad om tiltak etterplan-ogbygningsioven 20-2 r---1driftsbygningi landbruketmed samlet bruksareal(bra) L_J mindreenn 1000kvm SAK Mindre tiltak til bebygd eiendom Tilbygg < 50 m2 E Antennesystem Frittliggendebygning (ikke boligformål)< 70 m2 Dispensasjon etter plan- og bygningslovenkapittel 19 Dispensasjon Endringav fasade Innhegningmot veg 1 Riving Bruksendring Midlertidigbygning,konstruksjoneller anlegg Skilt/reklame Annet [21Annet pbl 20-2 bokstavd Bruksendring(fra tilleggsdeltil hoveddelog motsatt) Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder Det søkes om godkjenning for allerede oppførte bygninger og anlegg på eiendommen Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel Eventuellemerknadermå være kommettil ansvarligsøker/tiltakshaverinnen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver Kontaktperson Navn ln eniørfirmaet SAGEN AS Besøksadresse Kirkeveien 21 B Postadresse Postboks 371 Postnr. Poststed 7501 Sf ørdal Søknadenkan ses på hjemmeside: WWW. Navn Roar Sa en E-post ost sa entakst.no Telefon Mobil Merknadersendes: Navn In eniørfirmaet SAGEN AS os nr. os s e 7501 St'ørdal Postadresse Postboks 371 -pos ost sa entakst.no Vedlegg Beskrivelse av vedlegg Kopi av søknad om tillatelsetil tiltak Dispensasjonssøknad(begrunnelse/vedtak)(pbl kap. 19) Gruppe Nr. fra til -4 Ikke relevant Situasjonsplan,avkjøringsplan Tegninger(snitt og fasade) Andre vedlegg Underskrift Sted Stjørdal Dato Und r ri s ar 'g søker el ' , o a entakst.no Gjentas med blokkbokstavwwwsa en ROAR SAGEN 146 Standard Norge. Byggblankett 5155 juli 2010, utgave 1 Side 1 av 2 2

9 C Kvittering for nabovarsel Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personllg mot kvittering. Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Eiendom/byggested Gnr. Bnr Gnr Løvtangen Postnr Bnr. Nabo-/ Poststed ASENFJORD Personlig kvittering for mottatt varsel Festenr. Seksjonsnr. 58 Løvtangen Asenfjord 'enboereiendom Festenr. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Seksjonsnr. Eiers/festers navn Irene Løvtangen Løvtangen Nabo-/ 'enboereiendom eier/fester Postnr. Poststed Poststedets reg.nr ASENFJORD Dato o3 Sign. Nabo-/ 'enboereiendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr Løvtangen Postnr. Poststed 7632 ASENFJORD Personlig kvittering for mottatt varsel Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Nabo-/ 'enboereiendom eier/fester Eiers/festers navn Hege Guldvåg Mjåset Hyllveien 5 Postnr. Poststed Poststedets reg.nr TRONDHEIM Dato Sign 12 C Nabo-igjenboereiendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr Løvtangen Postnr. Poststed 7632 ASENFJORD Personlig kvittering for mottatt varsel Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Eiers/festers Adress; fr Z 0 Dato navn ' Nabo-/gjenboereiendom >'c)rst Poststed Sign. eier/fester ' Poststedets reg.nr. Denne del klistres på kvittering RR NO Nabo4gjenboereiendom Nabo-/gjenboereiendom eier ester Gnr. 243 Bnr. Festenr. 1 2 Seksjonsnr. Eiers/festers navn Lars Erik Solberg Amdam Løvtangen Aasta Hansteens veg 17 Postnr Poststed ASENFJORD Postnr. Poststed 7046 TRONDHEIM Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboereiendom eier/fester Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Eva og Hroar Pedersen Løvtangen 141 Postnr. Poststed Postnr. Post ed Poststedets reg.nr ASENFJORD Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: Sign. 0 Standard Norge. Byggblankett 5155 juli 2010, utgave i Side 2 av 2

10 C Ktittering for nabovarsel Nabovarsel kan enten sendes scm rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil a,.kryssing gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Elendom/byggested Gnr. Bnr. *-1 Festenr. Seksjonsnr. iresse Gnr. Nabo - / 'enboereiendom Bnr. Festenr. Seksjonsnr. ers/festers navn Nabo-/ 'en oerelendom eier/fester,4resse Postnr. Post d L t.j.( C( Personlig kvitering for mottatt va Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket JFesse (1,1bVti r-!'. ato Poststtd, (P Sign. Denne del klistres på kvittering RR NO k. rostsieclels ley.fil. Nabo-/ enboerelendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Nabo-/gjenboereiendom eier/fester Adre;S-e t_ Postnr. -- r-pct)ststed j Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for mottatt varsel n Varsel er mottatt n Samtykkei tiltaket Sign. Gnr. Nabo - /gjenboereiendom. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. =_iers/festers navn Nabo-Igjenboereiendom eler/fester Postnr. I,"oststed Postnr. Poststed I Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for mottatt varsel Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Dato Sign. Nabo- /gjenb oe reiendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Nabo - /gjenboereiendom eier/fester Postnr. Poststed Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr. Personlig kvi!'sring for mottatt v;1"!,el Varsel er mottatt [7 Samtykker i tiltaket Dato Sign. Nabo - /gjenboereiendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Nabo-/gjenboereiendom eler/fester Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. npersonlig kvittering for mottatt varsel Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Dato Sign Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: <-(, Sign. Utgitt etter tillatelse fra Direktoratet for Byggkvalitet Side 2 av 2

11 54 BiW posten Posten NorgeAS STJØRDAL STOKMOUN1 7500STARDAL Org.nr MUA Ant. Uaretekst, BeløpMUA 1 RekStoreInnian kr 160,0025% ( MARITBASSE)) ( 24 CHIMINDUCLOS,) ( 69140) ( RILLEUXLA PAPE) (UektManue11:0,092 kg) (Destnasion:Norge) (Nr.:RR NO) Total kr 160,00 Kortbetaling kr 160,00. Muasat Grunnlag Muasum 23% kr 128,00 kr32,00 Bax: /04/ :46 Ref.: bankaxept»,**** Belep = 160,00 810: ujdk.jent Bongnr Pato Tid Kasse :46:34KASSE1 Signatur

12 Ingeniørfirmaet SAGEN AS Rillieux-la-Pape, Kirkeveien 21 B Postboks STJØRDAL Angående nobovarsel om tiltak på eiendommen 1719/243/1/58 i Åsenfjord. Jeg vil hovedsakelig komme med merknader angående søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Løvtangen som gjelder adkomst/sti, da det er dette punktet som berører meg mest som nærmeste hyttenabo. Denne veien (ikke stien) har ødelagt naturen og omgivelsene fullstendig, og har forandret inngangspartiet til hytta vår. Vi må bruke en del av denne veien når vi skal på vår egen hytte. Vi har ikke spurt å få en vei. Veien ligger knapt 15 meter i fra sentrum av hytta og den gang den ble forandret fra sti til grusvei fikk vi heller ingen nabovarsel. Når nåværende eier argumenterer med at stein og grus år på år rant ned mot hytta når det regnet, så er han selv ansvarlig for dette : da han kjøpte hytta, var det en natursti. Legger også til at høyeste punkt av veien ofte blir brukt som parkeringsplass og hindrer oss adgang til vår egen hytte. Den røde beleggningssteinen på veien harmonerer så godt med naturen at den er synlig fra andre siden av fjorden : den oppfattes som et stort sår i naturen. Den har ikke sin plass på landet, fordi det er vel et hytteområde vi snakker om! Hvis dere mener at de røde beleggningssteinene harmonerer så godt med naturen, hvorfor tenker dere å planere utover matjord? Hvis stein og grus rant mot hytta, hvordan skal jorda holdes på plass? Det enkleste er å ta bort steinene. Når jeg leser en del av de andre argumentene, lurer jeg på hvordan det var mulig for eldre personer, som de tidligere eierne, å bruke hytta. De kom seg ned til hytta ved help av en vanlig sti og var dessuten ingen ungdommer (80 år). Skal alle hytter i Norge ha hellelagt vei slik at help kan komme fram? Eier sier at han i ettertid har blitt gjort oppmerksom på at tiltakene som er utført på eiendommen er søknadspliktige. Jeg er overrasket over at en entreprenør ikke har kjennskap til plan og bygningsloven. Saken ble allerede omtalt i Trønder Avisa, onsdag 29 august 2007, så det er merkelig at han oppdager det nå fire år etter!

13 Når det gjelder de andre søknadene, angående gapahuk, avløp gråvann og brygge, har jeg ikke noen spesielle merknader unntatt det at lover og regler bør respekteres av alle. Jeg vil derimot understreke at den enorme byggingen av terrasser har ført til at mange trær har blitt felt mellom hyttene og vi har direkte utsyn til terrassen med basseng, noe vi synes er sjenerende. Hva med den nedgravde parafintanken som ligger i enden av veien? Jeg ser ingen søknad om den. Hva med sikkerheten rundt en slik installasjon? Med hilsen Marit BASSET 24 chemin du Clos RILLIEUX-LA-PAPE FRANKRIKE Eier/fester av Gnr. 243 Bnr.1 Festenr.52 Løvtangen Åsenfjord

14 \ ( Piveltsaliteiog etekt vinnherred samkommune Situasjonskart Det tas forbehold om feil og mangler i kartet. J, Målestokk:1:500 Dato: Eiendom:243/1/ / 2 / 2 / 2 / / / \ /n /

15 Innherred samkommune Situasjonskart Det tas forbehold om feil og mangler i kartet. Målestokk: 1:500 Dato: Eiendom:243/1/58 i

16 Bilder vedr. Eiendommen gnr.243, bnr: 1, festenr:58 i Levanger kommune Bilde av hytta med terrasse/gangbane rundt hytta Som man ser så er det nødvendig å ha etablert terrasser/gangbaner for å kunne bevege seg rundt hytta på grunn av det bratte terrenget.

17 Bilder vedr. Eiendommen gnr.243, bnr: 1, festenr:58 i Levanger kommune Gt. Her er brygga, bro til brygga heves opp på vinters tid. Gapahuk/Bålplassen som er etablert nedenfor hytta.

18 Bilder vedr. Eiendommen gnr.243, bnr: 1, festenr:58 i Levanger kommune Adkomst sti som er hellelagt

19 ,4k standard norge :. Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Vedleggnr. G- 1 Side av Søknaden gjelder Eiendom/ 243 byggested Løvtangen Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune 1 58 Postnr Poststed kenfjord Levanger Foretak Foretak Organisasjonsnr. Ingeniørfirmaet SAGEN AS Postnr. Poststed Postboks Stjørdal Kontaktperson Telefon Mobiltelefon Roar Sagen E-post Ansvarsområde (skal overføres til gjennomføringsplan, med unntak av første og siste kolonne) Funksjon (PRO, SØK, UTF, kontroll) Beskrivelse av Tiltaksansvarsområdet klasse Våre samsvarserklæringer vil forefigge ved: (sett X) Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettingstillatelse/ tt-trinns søknad Søknad om ferdigattest Kompetanse i tiltaket ") SØK Ansvarlig søker for prosjektet Her oppgis kompetanse som vil bli brukt i tiltaket for oppfyllelse av SAK , 11-1 og 11-3 Universitet/høyskole høyere grad 3. Mesterbrev/fagskole 5. Annen kompetanse, se vedlegg: Vedlegg nr. G- 3 Universitet/høyskole lavere grad 4. Fagbrev/svennebrev Godkjenning av foretak Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? Ja [Z] Nei I I Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning I I Helt Delvis [Z] Nei I I Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg): Hvis nei eller delvis, legg ved 'Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning". Vedleggnr. G- Vedlegg nr. G- Erklæringer og underskrifter Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen Vi forplikter oss å stille med kompetanse som angitt for ansvarsområde og kvalitetssikringen er tilpasset tiltaket Ansvarlig foretak Foretak Ingeniørfirmaet SAGEN AS Dato Underskrift In i a Gjentasmedblokkbokstaver ROAR SAGEN en Norge. Byggblankett juli 0, a e Ansvarlig søker for tiltaket Foretak Ingeniørfirmaet SAG Dato Under ri AS Gjentas med blokkbokstaver ROAR SAGEN t

20 standard norge :. Gjennomføringsplan Versjonsnr. Dato Sig. søker Kommunens saksnr. Vedlegg Side I 2011/6631 G 1 1 av 1 Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr. Bygn.nr. Kommune Postnr. Poststed Eiendom/ byggested Levanger Løvtangen 7632 Asenfjord Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse Kryss for planlagt samsvarserklæring erstattes med dato når (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) denne foreli er Foretakets navn og org.nr. Søknad om Søknad om Alle fagområder i Tggg iltaks- Søknad om iansettinsmidlertidig Søknad om Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett tiltaket klasse rammetillatelse tillatelse/ett- ferdigattest brukstillatelse trinnsøknad (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet (9) Ansvarlig søker Søker for prosjektet 1 Ing.firma SAGEN AS Standard Norge. Byggblankett 5185 juli 2010, utgave 1

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Pbl 21-3 DIREKTORATET FOR SYGGKVAL Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eiendommens adresse 36 67

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Postnr. Poststed 7600 LEVANGER Beskriv Garasje Annet: Boligbrakker. Parkeringsplass *) , underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring

Postnr. Poststed 7600 LEVANGER Beskriv Garasje Annet: Boligbrakker. Parkeringsplass *) , underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse X Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling,

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Postadresse: Pb 602, 9306 Finnsnes Besøksadresse: Rådhusveien 8 Telefon: 77 87 10 00 Epost: postmottak@lenvik.kommune.no utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Søknadsskjema gjelder for utslipp fra

Detaljer

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune.

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune. Støylen Service AS www.stoylenservice.no Rada post@stoylenservice.no 6087 Kvamsøy Org.nr.: 916866267 Sula Kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 16.02.2017 Søknad om ignagsettingstillatelse Søker om igangsettingstillatelse

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

MNHU.D SIMKOMMUN 2.9»RS2012. Jeg søker herved om dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum for Jernbanegata 17 B, g.nr 315 bnr 58.

MNHU.D SIMKOMMUN 2.9»RS2012. Jeg søker herved om dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum for Jernbanegata 17 B, g.nr 315 bnr 58. Bente Berntine Haugen Jernbanegt. 17 B 7600 LEVANGER. 19. Mars 2012 Levanger Kommune Byggesaksavdelingen Postboks 130 7600 LEVANGER MNHU.D SIMKOMMUN 2.9»RS2012 Søknadom dispensasjonfra reguleringsplanenfor

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger. Eksempel på situasjonsplan. Ferdigattest

Detaljer

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4 epesffilatsjonsr.pa.cseiktr) potoaokicaopprctter: Parsell ar. Areal ca. m2 Arealtype Eventaelt for deling joureal or. 1:77 &k,f c (-11 Eventuelt navn og adresse på kjøperfester innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx

Detaljer

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre.

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre. 12.08.2016 Til Ringsaker Kommune postkb@ringsaker.kommune.no Søknad om tilbygg Ref vedlegg listet til høyre. Undertegnede søker med dette om tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende hytte: Gnr:

Detaljer

Østre Toten Kommune Postboks Lena

Østre Toten Kommune Postboks Lena Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter ml 33.

Detaljer

Endhng av fasade Innhegning mot veg

Endhng av fasade Innhegning mot veg 1 ( standard \s. norge Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen: Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiendommens adresse Postrir Poststed it \ Kommune Eler/fester

Detaljer

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte.

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte. 17 AUG. 2017 Line S. A. Kristiansen Setretangen 14 3950 BREVIK Brevik, 16.08.17. Byggesaksavdelingen Postboks 128 3901 PORSGRUNN SØKNAD OM DISPENSASJON JF. 1-8 PLAN OG BYGGNINGSLOVEN Det søkes om dispensasjon

Detaljer

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset GRANDE Levanger Kommune Rådhuset 7600 LEVANGER Att.: Hilde Rostad Deres ref: Vår ref: /HJBA Dato: 9. februar 200 - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon.

Detaljer

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon STATENS BYGNINGSTEK SKE AKvinnherad kommune 1 Blankett 5174 tillatelse t I tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Saksnr U of Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbeh n in Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG Norconsult4C+ Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

InWfdy. a ce./t/ae fiett 1/4 1,(2 ;(.- z re:(.,,azazzqt at i% Yik /1-Å/,aer ai ' act ba /Pc /tivsche. ca. /44. Pr-PS.17å/ c ited7v.

InWfdy. a ce./t/ae fiett 1/4 1,(2 ;(.- z re:(.,,azazzqt at i% Yik /1-Å/,aer ai ' act ba /Pc /tivsche. ca. /44. Pr-PS.17å/ c ited7v. " ; InWfdy a ce./t/ae fiett 1/4 1,(2 ;(.- z re:(.,,azazzqt at i% Yik /1-Å/,aer ai ' act ba /Pc /tivsche. ca. /44. Pr-PS.17å/ g c ited7v., stanaatci norge Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153 SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett, Pbl 20 2 INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2

Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2 Kommunens saksnr. igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2 Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja Nei Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet

Detaljer

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr.

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr. Søknad o deling/justering av grunneiendo Søknaden/rekvisisjonen frasettes i edhold av plan- og bygningslovens (pbl) 20-1, 1. ledd, bokstav og lov o eiendosregistrering (atrikkelloven) kapittel 3 og 7.

Detaljer

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4)

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4) Nabovarsel (1/t7- send, iii berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Til (nabo/gjenboer) Som eier/fester av: Gnr. Bnr. Eiendommens adres Det varsles herved bm Tiltak

Detaljer

/-r-y HEINE HAKTORSON

/-r-y HEINE HAKTORSON y ffi Kvinnherd STATENSBYGNINGSTEK ISKE ETATn L, 3 jafi. Søknad om tillatelse il4fitaied, etter plan- og bygningsloven 0 knmmurle Blankett 574 U off - Berører ti Kopi Saksb Hvis 'a s I samtykke innhentes

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS Norconsult Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Eier/fester

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Onarheimslio 233 S460 HUSNES post@kvinnherad.kommune.no Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Veg - Vatn - Avløp Søknaden

Detaljer

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet beskriv Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81,85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja i:i Nei Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes

Detaljer

Bjøråsgården og Larsengården i Levanger sentrum. Søknad om rivingstillatelse.

Bjøråsgården og Larsengården i Levanger sentrum. Søknad om rivingstillatelse. INNHERRED SAMKOMMUNE AMITGFiTiCai1TOR az Levanger Kommune Teknisk Etat Verdal 08.04.2008 Bjøråsgården og Larsengården i Levanger sentrum. Søknad om rivingstillatelse. Vi viser til tidligere samtaler og

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Oslo 191/ Korsvollbakken 2 / Maridalsvn.306, 0880 OSLO Det varsles herved om Søknadstype søknad i

Detaljer

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20.

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. ADVOKAT BJØRE AS MEDLEM AV DEN NORSKE AOVOKATEORENNG Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. februar 2013 KR0DSHERAD KOMMUNE Arkvkode P Ç.? L i. f (É Arkvkode S Etat

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Ørland 79 38 7140 OPPHAUG Organisasjonsnummer Navn 919709340 SYSTEMBYGG AS Kontaktperson

Detaljer

ChristineV. Holm I DagligLeder

ChristineV. Holm I DagligLeder BYGGElliN E.A. SMITH AS AVD. HIBA HUS I..&_AHIBAHUS ORGANISASJONSPLAN ChristineV. Holm I DagligLeder HansPetterTalbergI Salgssjef EivindHansen TekniskLeder ErikNeerland Arkitekt RunarSolberg Arkitekt MortenSellevoldI

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 2-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested

Detaljer

Søknad om endring av gitt tillatelse

Søknad om endring av gitt tillatelse Søknad om endring av gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 89/2015 Kommune Meland Gnr. 23 Bnr. 527 Adresse 5918 FREKHAUG Arbeidstilsynet Endringen

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse ansvarsrett 1 av Søknaden gjelder Gnr. Eiendom/ 1.) byggested Adresse Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed - kj Kommune Organisasjonsnr. Adresse Kontaktperson E-post,C i)t).-.- GC

Detaljer

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje t4b(s(z, Søknad om tiltak uten ansvarsrett BYGCSOK.911 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr.

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr. standard norge Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven - 1 Byggblankett 181-1 Side 1 av 14 Søknaden gjelder Eiendom/ byggested nr.ir.i Bn Festenr.I Seksjonsnr. 7389 Leikvangveien 4 Bygningsnr.

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 200 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Hurdal 13 Adresse Gransvegen 4, 2090 HURDAL Det varsles herved om Søknadstype Søknad om tiltak uten

Detaljer

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom LJ Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling avgrunnelendom jf kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1. ledd h) jf 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53,

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, y Kvinnherad kommune igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 SaKsn, Saksbeh g Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Opplysninger gitt i nabovarsel..,kvinnherad kommune Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Saksnr-' H3 310 Saksbehf," Lb Kopi: U.off: Ved riving skal kreditorer

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett ansvarsrett Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Vikna 54 1 Austafjord, 7900 RØRVIK Foretak Organisasjonsnummer Navn 992462841 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Adresse

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsre

Søknad om tiltak uten ansvarsre Søknad om tiltak uten ansvarsre y Kvinnherad kommune 18 JUL;20- aksns /77.0 Saksbeh ' ij cff BYGGSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger

Detaljer

o os- o ,,LtNr fr Innherred Samkommune @» PBOM :4! Postboks 130 7601 Levanger Levanger, den 05.05.2010

o os- o ,,LtNr fr Innherred Samkommune @» PBOM :4! Postboks 130 7601 Levanger Levanger, den 05.05.2010 SIVILINGENIØR PETER HOGNESTAD MNIF,,LtNr fr o os- o w Innherred Samkommune @» PBOM :4! Postboks 130 7601 Levanger Deres ref.: JOKR 2009/8380 Vår ref.: 09012 Vedr.: Bamber B a AS Levan er Søknad om tillatelse

Detaljer

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. - Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr.

Detaljer

Nei. Garasje I I. Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring. Sammenføyning

Nei. Garasje I I. Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring. Sammenføyning standard norge Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 I I Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Søknad

Detaljer

Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h

Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h Vedlegg J: Kommunens sak-/journalnr. Oppdragnr. Eiendom, byggested Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Postnr. Poststed Sakstype

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Stempel etter plan og bygningsloven 8, 85, 86 a Til kommune: erører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NR nr 577 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet Meldingen gjelder

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune

Detaljer

(-1(5)zi, . 211rn. Planstatus mv. Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY.

(-1(5)zi, . 211rn. Planstatus mv. Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY. (-1(5)zi,. 211rn Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY. Tiltakets art Søknadstype Ett-trinns søknad. Tiltakstype og formål Nytt bygg - ikke boligformål

Detaljer

der foretaket ikke har sentral godkjenning

der foretaket ikke har sentral godkjenning Kommunens saksnr. nr. G- til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning o-mromn F WW m Denne blanketten skal alltid vedlegges søknad om ansvarsrett når foretaket ikke har sentral

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Rissa Gnr. 20 Bnr. 150 Adresse Eier/fester Det varsles herved om Søknadstype

Detaljer

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn Saksnr: 201408157-5 Side 2 av 2 VEDLEGG: Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 1 Anmodning om uttalelse - 1_Anmodning om uttallelse - Fagerheimgata 2-11 Fagerheimgata 2-11 (Dette

Detaljer

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet:

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet: standard norge Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkkene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd'? Søknad

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Gnr.

Detaljer

LEVANGER VERDAL. Deling i hht. A Privatforslag. fl Annet. D Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. 44)

LEVANGER VERDAL. Deling i hht. A Privatforslag. fl Annet. D Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. 44) I), Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1m Journalføring/stempel: E II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning

Detaljer

SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA

SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA SØKNAD OM RAMMETILLATELSE; Restaurering naust i Kleppfeskvika 23.02.2015 Åfjord kommune 7170 Åfjord ARKITEKTKONTOR AS Trondheim, 23.02.15 SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA På

Detaljer

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Søknad

Detaljer

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156). Nullstill Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? ral Ja

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven

Søknad om dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven Innherred Samkommune Plan, byggesak, oppmåling og miljø- organisering Verdal Herredshus Levanger den 13.6.2010 Roger Fjelldal Brages v.23 7600 Levanger Søknad om dispensasjon fra avstandskravet i plan-

Detaljer

SØKN AD OM TILTAK I BAN KGATA 14, G N R 200, B N R 1 670, SEKSJON 2.

SØKN AD OM TILTAK I BAN KGATA 14, G N R 200, B N R 1 670, SEKSJON 2. Lillehammer kommune Sektor for by og samfunnsutvikling Byggesak Pb 986 ADRESSE COWI AS Storgata 112 Postboks 310 2602 Lillehammer TLF +47 02694 WWW cowi.no 2626 Lillehammer DATO 12.juli 2017 SIDE 1 / 1

Detaljer

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

Nabovarsel. for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) Sted Fiskarstrand. i - i B D E J. Nr fra -til. Til Den det matte angs.

Nabovarsel. for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) Sted Fiskarstrand. i - i B D E J. Nr fra -til. Til Den det matte angs. Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) Til en det matte angs som eier/fester av: Gnr I Bnr Festenr ISeksjo Eiendommens adresse Tiltak pa eiendommen: Gnr 1 Bnr 1 Festenr 74 114 Eiendommens

Detaljer

2 3 NOV. 2010. tye. Adresse. PostnrPoststad. Eigar/festar. Nybygg Anlegg Endring av fasade. Riving Skilt X Eigedomsdeling eller bortfeste

2 3 NOV. 2010. tye. Adresse. PostnrPoststad. Eigar/festar. Nybygg Anlegg Endring av fasade. Riving Skilt X Eigedomsdeling eller bortfeste Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygnin Til tye 2 3 NOV. 2010 be Tiltak ei edom : nrbrir ) " Festenr Seksjonsnr som eigar/festar av: GnrBnrFestenrksjonsnr PostnrPoststad Eigar/festar på eigedomen Søknad

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALFØREMÅL LNF FOR PLASSERING AV CAMPINGVOGN OG BYGGING AV SPIKERTELT.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALFØREMÅL LNF FOR PLASSERING AV CAMPINGVOGN OG BYGGING AV SPIKERTELT. Kari L. Haugland/Jan Harald Fosse Norheimsveien 12J 5243 FANA!-A-1'... -J-c( Kvinnherad kommune v/eva Sundal 5470 Rosendal Fana 04.09.2010 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALFØREMÅL LNF FOR PLASSERING AV

Detaljer

El LEVANGER 1:1VERDAL. Bnr. D Bebyggelsesplan(eldre lovverk) Zr Privat forslag. Annet.

El LEVANGER 1:1VERDAL. Bnr. D Bebyggelsesplan(eldre lovverk) Zr Privat forslag. Annet. IS1I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-Im Journalfering/stempel: 13 II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Kommunens saksnr Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven g 81, 85, 86 a Stempel Til kommune: ebu c)-r- Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NBR nr 5177 med

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse igangsettings etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 Søknaden gjelder ns saksnummer 2008/356 Ansvarlig søker 960949412 Kontaktperson Vibeke Kristoffersen Telefon 73873800 Mobiltelefon 73873800 e-postadresse

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel t Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) BYGGSOK Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak

Detaljer

CONSTO SURNADAL AS utføres av andre, har foretaket ansvar for prosjekteringsledelse med koordinering, og ansvar for grensesnittene.

CONSTO SURNADAL AS utføres av andre, har foretaket ansvar for prosjekteringsledelse med koordinering, og ansvar for grensesnittene. Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Versjonsnr. Dato Sign.Ansv.søker Kommunens saksnr. Oppdal 280 114 Nyveien 2, 7340 OPPDAL 3 20.12.2013 Elektronisk signert

Detaljer

Nei. o n3 r'n,3e.t. Det sokes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark) Kommunale vedtekter/

Nei. o n3 r'n,3e.t. Det sokes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark) Kommunale vedtekter/ < standard norge Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Ja Nei saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner,

Detaljer

Vedtaksdato (fylles ut av kommun. Bnr Festenr Seksjonsnr Bygningsnr Bolignr 166,26,2! 5454 Sæbøvik p Tilbygg, påbygg, underbygg fl Anlegg fl

Vedtaksdato (fylles ut av kommun. Bnr Festenr Seksjonsnr Bygningsnr Bolignr 166,26,2! 5454 Sæbøvik p Tilbygg, påbygg, underbygg fl Anlegg fl T 5)...,,,4 l tt..-j k.. -.` Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 93 Enkle tiltak Ett-trinns søknadsbehandling I3Rammetillatelse Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger

Detaljer

Kommunedelplan. Vesentlig økning av utslipp. Fritidsbolig/hytte. X Gravd/steinsatt brønn Vannkilde Offentlig vannforsyning.

Kommunedelplan. Vesentlig økning av utslipp. Fritidsbolig/hytte. X Gravd/steinsatt brønn Vannkilde Offentlig vannforsyning. Kommune Søknad om utslippstillatelse i medhold av forurensingsloven av 13. mars 1981 nr. 6 med forskrifter KVINNHERAD ----nheradkommune 03 IIKT2013 Saksnr Saksbeh Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Kommune. Antennesystem

Kommune. Antennesystem C 1 Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) ier/fester et varsles herved om ndring av fasade ruksendring ispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel

Detaljer

Melding om tiltak. D Ja. EJ Driftsbygning i landbruket D Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg

Melding om tiltak. D Ja. EJ Driftsbygning i landbruket D Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven ~ 81, 85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Søknad om tiltak uten ansvarsrett Søknad om tiltak uten ansvarsrett Plan- og bygningsloven 20-4 og SAK kap. 3 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

. Søknad om tiltak uten ansvarsrett

. Søknad om tiltak uten ansvarsrett l. Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Plan- og bygningsloven 20-4 og SAK kap. 3 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. -.. ' Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Til orientering vedlegges også årsmelding 2013 for fylkeseldrerådet i Aust-Agder.

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Til orientering vedlegges også årsmelding 2013 for fylkeseldrerådet i Aust-Agder. Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling

Detaljer

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder A I Søknad om tillatelse i ett trinn BYGCSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting

Detaljer

Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven

Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven Vedlegg nr F - 1a Kommunens saksnr Side 1 av 1 Til kommune SOKNDAL KOMMUNE 4380 4380 HAUGE I DALANE Søknaden gjelder Eiendom/ byggested Gnr

Detaljer

o Anlegg Konstruksjon Bruksendring

o Anlegg Konstruksjon Bruksendring KVNNHERAD KOMMUNE Kommunens saksnr Søknad om tillatelse til t etter plan- og bygningsloven 93 ElEnkle tiltak DEtt-trinnssøknadsbehandling ORammetillatelse Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger

Detaljer

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184 4 700 1,300 3,100 Situasjonskart Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Målebrev koordinatbestemt: Eiendommens areal (m²): Nei 184 Servicetorget 18.06.24

Detaljer

Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3

Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 yggesaksblankett 5154 ier/fester et varsles herved om ndring av fasade ruksendring ispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan ebyggelsesplan på plan Kontaktperson,

Detaljer

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Tilbygg til bolig Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg:

Detaljer

GNR. 24, BNR. 14 I RISØR KOMMUNE INNSPILL KOMMUNEPLAN. Undertegnede bistår Tore Valderhaug som eier av gnr. 24, bnr. 14 i Risør kommune.

GNR. 24, BNR. 14 I RISØR KOMMUNE INNSPILL KOMMUNEPLAN. Undertegnede bistår Tore Valderhaug som eier av gnr. 24, bnr. 14 i Risør kommune. ADVOKATENE Skar, Dyvik Clemetsen &Langseth KONTORFELLESSKAP Risør kommune Postboks 158 4952 Risør Att.: Sam unns lanle er Si rid Hellerdal Garthe Vestby, 7. mars 2013 Vår ref.: BC/gn1/11-2063 Deres ref.:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 26.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403300-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Tone Christine

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i

Detaljer

Veranda, balkong og terrasse

Veranda, balkong og terrasse Veranda, balkong og terrasse Definisjoner Veranda: Balkong: Terrasse: Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Kan også være lukket. Åpen bygningsdel plassert foran dør, utkraget fra vegg,

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Kvinnherad Gnr. 186 Bnr. 31 Rosendal, 5470 ROSENDAL Tiltakets art Søknadstype

Detaljer