Postnr. Poststed 7600 LEVANGER Beskriv Garasje Annet: Boligbrakker. Parkeringsplass *) , underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postnr. Poststed 7600 LEVANGER Beskriv Garasje Annet: Boligbrakker. Parkeringsplass *) , underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring"

Transkript

1 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse X Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf annet ledd? Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger sentral godkjenning? Hvis nei, vedlegg byggblankett X Ja Ja Nei Nei Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg. Ja X Nei Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, Ja Nei jf. Kulturminneloven 25, andre ledd? Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen igangsettelse av tiltaket. foreligge før Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. X Søknadengjelder Gnr. Bnr. Festenr. Eiendom/ byggested Heir Planlagt bruk/formål Bolig Fritidsbolig Nye bygg og anlegg X Nytt bygg *) Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune LEVANGER Postnr. Poststed 7600 LEVANGER Beskriv Garasje Annet: Boligbrakker Parkeringsplass *) Anlegg Veg KOMMUNE Bygn.typekode (jf. s. 2) 193 Vesentlig terrenginngre Tiltakets art pbl 20-1 (flere kryss mulig) EndrIng av bygg og anlegg EndrIng av bruk RIvIng Bygn.tekn. installasv1 n r ng av ru s- enhet I boli InnhegnIng, skllt Tilbygg, påby Konstruksjon Bruksendring Hele bygg *) Nyanlegg Oppdeling Innhegning mot veg, underbygg *) Reparasjon OpprettIng/endrIng av matrikkelenhet*** Grunneiendom *) Anleggseiendom *) Byggblankett 5175 fylles ut og **) Gjelder kun når installasjonen vedlegges. (Vedlegg gruppe A) ikke er en del av et større tiltak. Fasade Ombygging Vesentlig endring av tidligere drift Deler av bygg *) Endring Sammenføyning Reklame, skilt, innretning e.l. Anlegg Reparasjon Festegrunn over 10 år Anlegg Arealoverføring ***) Unntatt fra krav om ansvarsrett. Behandles etter matrikkelloven. Registrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver. Vedlegg Besknvelseav vedlegg Gruppe Nr.fra - til Ikke relevant Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175) 1-1 Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19) Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader) X Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom Tegninger Redegjørelser/kart Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan Boligspesifikasjon Uttalelse/vedtak i Matrikkelen fra annen offentlig myndighet Rekvisisjon av oppmålingsforretning Andre vedlegg Erklawingog underskrift Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarllg søker for tiltaket Foretak Org.nr. INNHERRED BYGG AS Okkenhaugy. 2 Postnr. Poststed 7600 LEVANGER Kontaktperson 1nnherred Bygg AS E-post firmapostginnherredbygg.no Dato Un krift Telefon Mobiltelefon TIltakshaver Navn Kjell Heir Lian AS Postnr. Poststed 7600 LEVANGER Eventuelt organisasjonsnummer E-post Telefon (dagtid) torgeirglianmaskin.no Dato Underskrift Gjentas med blokkbokstaver MARTIN SIVERTSEN Gjentas me TORGEIR L AN bokstaver LL J Utgitt av Statens bygningstekniske etat Side 1 av 2

2 KJELL LIAN A/S MASKINENTREPRENØR & ANLEGGSGARTNERMESTER HEGLE 7600 LEVANGER Telefon Faks Bankgiro Foretaksnr Dato: Levanger kommune Byggesak 7600 Levanger Redegjørelse vedr. søknad om tillatelse til tiltak på gnr/bnr 279/30- Adr. Heir Pga stor oppdragsmengde og mangel på lokal arbeidskraft ser vi oss nødt til å hente arbeidskraft utenifra. Vi har ansatt folk fra Lithauen, Sverige og andre plasser i Norge. Da leiemarkedet i Levanger Verdalsregionen er svært presset har vi ikke lykkes med å skaffe bolig til disse karene. Kjell Lian AS planlegger i den forbindelse å montere en brakkerigg på vår industritomt til dette formålet. Brakkeriggen vil ha 12 hybler med felles oppholdsrom. Pr i dag har vi engasjert 6stk nye folk hvorav 3 vil ukependle og 3 vil ha lengre opphold med tidvise hjemreiser. Det blir å anta at brakkeriggen er i bruk hele sommersesongen, dvs. ca 8mnd i året. Brakkeriggen antas å måtte stå ut sesongen 2013 og tiltaket må således anses som midlertidig. Håper på rask og positiv tilbakemelding på vår søknad. Torgeir Lian For Kjell Lian AS

3 standard norge C-1 Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr Tiltak på eiendommen: Gnr.,-; "---. Bnr.,-",,,,, Festenr. Seksjonsnr. Eiendommens adresse Postnr.' Poststed Kommune Eierlfester Det varsles herved om Søknad omtiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven 20-1 FILNybygg Skilt Anlegg Eiendomsdeling eller bortfeste Endring av fasade lnnhegning mot veg Riving Bruksendring Annet Søknad omtiltak etter plan - og bygningsloven 20-2 Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) I mindre enn 1000 kvm SAK Mindre tiltak til bebygd eiendom Tilbygg < 50 m2 Antennesystem Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2 bygning, konstruksjon eller anlegg Skilt/reklame n Annet pbl 20-2 bokstav d Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel og motsatt) Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 Dispensasjon Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder L t_i a.s jc 1,. Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker/tiltakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver Navn I, Besøksadre e 4S Kontaktperson Navn /67 r E-post Postadresse Telefon Mobil Postnr. Poststed Søknaden kan ses på hjemmeside: www. Navn Postadresse Merknader sendes: os nr os s e 41.A.56 '...\ 6.1, Vedlegg Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. ra til Ikke relevant Kopi av søknad om tillatelse til tiltak Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19) Situasjonsplan, avkjøringsplan Tegninger (snitt og fasade) Andre vedlegg Undersktift Sted i Dato 7, '.,-.)..),-Li'7... Un rskrift ansvarlig sø r eller tiltakshaver,..,<-,veyt-t Gjentas med blokkbokstaver,, Standard Norge. Byggblankett 5155 juli 2010, utgave 1 Side 1 av V4 r i..)

4 Kvittering for nabovarsel Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Eiendom/byggested Gnr. Bnr. 3 0 Gnr 07 Bnr.3 ( Nabo -/gjenboerelendom Festenr. Seksjonsnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn [(2-1,""V1 1-6:0 vtt oet Nabo-Igjenboerelendom elerlfester H.P...41r 1 5ifldvch 130 Postnr. Postsled Postnr. PosIsted Poststedets reg.nr. 0 c C,(,, 7 6o c..,_.,--; Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket.t oil.. O R Nabo-/gjenboerelendom Nabo-/gjenboereiendom eler/fester Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboerelendom eler/fester Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nt. Personlig kvittering for mottatt varsel Dalo Sign. Varsel er mottatt Samtykker i tillaket Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboerelendom elerftester Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststeciets reg.nr. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboerelendom eler/fester Gnr. Bnr. Festenr. Seksionsnr. Eiers/festers navn Postnr. PosIsted Postnr. Poststed Posistedets reg.nr. Personlig kvittering for mottatt varsel Dalo Sign. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: Sign. Blankett 5155 Bokmål 0 UtgItt av Direktoratet for byggkvalitet Side 2 av 2

5 Kvittering for Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. nabovarsel Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Eiendom/byggested Gnr..27- Bnr. (-) Nabo - /gjenboereiendom Festenr. Seksjonsnr. --,, "(":' -235:5(''t h:),--, i i KIC<',4 4 '(' \"(\,C ',,vt ii-,,..,. Clc Nabo-/gjenboereiendom ti,,,e,,,,.-ic,,- - eler/fester postnr. Poststed Post r. Poststed / Le,...,,...,.,..47.., Poststedets reg.nr. 7t'C't' lz",,... - (..,.y.,() 6' Personlig kvittering for mottatl varsel Dato 3_ /..., Varsel er mottatt 5.,!` Samtykker i tiltaket Sign. _Ge---yr, (f". _) Nabo-/gjenboereiendom Nabo - /gjenboereiendom eier/fester Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for mottall varsel Dato Sign. Varsel er mottatt - Samtykker i tiltaket Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboereiendom eier/fester Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Nabo-/gjenboerelendom Nabo-/gjenboereiendom eier/fester Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Nabo-/gjenboereiendom Nabo-Igjenboerelendom eier/fester Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: Sign. Blankett 5155 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Side 2 av 2

6 Kvittering for Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. nabovarsel Ved personlig overlevering vil avkrysslng gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Elendom/byggested Gnr.,, Bnr...., Festenr. Seksjonsnr. ) i 12-4&I ) ( ' 1-16z.- 1vv. :,.'..,-,..,--Ti< i vxi?-..c( il c Nabo4gjenboerelendom Nabo4glenboereiendom eler/fesleir Onr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eierarlesters navn Postnr. Poststed, i-r...,..(...-(.. Personligkvitleringformottattvarsel D7t;(5.)2,, Varsel er mottall Samlykker i tiltakel,) ---) t i - 1 ().1, ') I Per. Postsled,,,-- I.ZNC 3t:, )1-cLnit i. PosIstedets reg.nr. Nabo4gjenboerelendom Nabo-lgjenboerelendom eler/fester Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festersnavn Postm. Poststed Postnr. Poststed Poststedetsreg.nr. Personligkvineringformottattvarsel Dato Sign. Varsel er mottatt Samlykker i tillaket Nabo4glenboerelendom Nabo-Igjenboerelendom eler/fester etnr. Brw. Feslenr. Seksjonsnr. Eiers/festersnavn Postnr. Poststed Postnr. Postsled Poststedetsreg.nr. Personfigkvitteringformottattvarsel Dato Sign. Varsel er mottatt Samtykkeri tillaket Nabo-Igjenboerelendoni Nabo4glenboerelendom eler/fester Gnr. Bnr. Feslenr. Seksjonsnr. Eiers/festersnavn Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. PersonligkvitterIngformottattvarsel Dato Sign. Varsel er motlall Samtykkeri tillaket Nabo-/gjenboerelendom Nabo4gjenboerelendom eledtester Gnr. Bnr, Festenr. Seksjonsnr. Efers/festersnavn Postnr. Poststed PosInr. Poststed Postsledelsregmr. Personligkvitteringlormottallvarsel Dato Sign. Varsel er mottatt Samtykker i lillaket Det er per dagsdatoinnlevertrekommandert sendingtilovennevnteadressater. Samletantallsendinger: Sign. Btankett5155BokmM UlgIttav DIrektoratetforbyggkvalltet01.03,2011 Side2 av2

7 Kvittering for nabovarsel Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekrettetse på at varslei er mottatt. Eiendom/byggested Onr. I Bnr, I Festenr. I Seksionsnr. r. } Nabo../gjenboerelendom Nabo-Igientmereiendom eiernester Gnr. I Onr., IFestenr, I Seksjonsnr. E:ers/testers navn,, t Postnr, Poststed, = ' 7 Personlig kvitter:ng tor rnenalt varsel Varsel er mottatt Samlykker i tillaket Artresse Postnr. PosIsted reg }}}. Dato I Sign. "#. 1- I 2., 6: ig) Nattoggienboerelendom Nabo-/gienboerelendom eimester Gnr. I Br}r. 1Fes!enr. i Seksjorrara. ElersitestWS navn Ad esse Postnr. Pos1sted Postnr. I Postsled Poststedets reg.nr. Personlig kvinering tor makall varsel Dato Brgn,... Varsel er mottall Samtykker i tiltaket Nabo-/gjenboerelendom Naho-/gjenboerelendom eler/tester Gnr. Bnr. Festent. Seksjonsnr. Eiersilesters navn... Postnr. I Poststed Postnr. ipoststed Poststedets rog IM. Parsonlig kvitter,ng for rnottatt varsel Dato i Sign, Varsol er rn0ltall i Sarnlykker i tiltaket Nabo-/g lenboereiendom Nabo-/gjenboereiendom eier/tester Onr. Snr. Festenr Seksjonsnr. Eiersitesters navn PosInr. Poststed Postnr. Poststed Poststerlets reg.nr, Personhg kvittering tor menari varsel Dato Stgn Vars& er mottatt Samlykker i tiltaket Gre. Nabo-/gienboereiendom I Unr. I Fes}enr. I Seksjonsnr Eiersitesters navn Nabo-/gienboereiendom eierfiester Postnr. i Poststed Postnr, Poststed Poststedets reg nr Wrser71-:"kliAtering ter rnettall varset Dato Varsel er mottatt Sanitykker i littaket Det er per dags dato innievertrekommandert sendingtil ovennevnteadressater. Samletantall sendinger:. Sigri. Blankett 5155 floknal CUtgitt av Direktoratet for byggkvalitet Side 2 av 2

8 Kvittering for Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. nabovarsel Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Eiendom/byggested Gnr.,3. c; Bnr. 3 k, Festenr. Seksjonsnr. /.../..e.,,,. I,,L, 5. Nabo - /gjenboereiendom Nabo - /gjenboereiendom eierftester Gnr.j Bnr.,-) Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket, - k.?c rk G. 4_1.7 L Lk v, Postnr. Poststed Postnr. Poststed -?,c Poststedets reg.nr. Gnr. Nabo - /gjenboereiendom Bnr. Festenr. 343,) Seksjonsnr. Eiers/festers navn, Nabo-/gjenboereiendom eier/fester Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for mottatt varsel Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Dato/t/, Sign. /174' ' Nabo - /gjenboereiendom Nabo - /gjenboereiendom eier/fester Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers Cs t is) /-ir 11;, -k fr, '1-( 6 1.1,...,1,1.L(. 7_.(-,_,_<_z,-, L'I. ki.c-.i 4: c.- g-t."..."t '--_t e.-.. I i Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. - -C, (-7,. s -t, - --(:(''',. Personlig kvittering for mottatt varsel.dato, 14- Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket 411, Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboereiendom eier/fester 7c 1 #, CA:,.H,24 Postnr. Poststed Po,s1nr. Poststed Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for mottatt varsel Dato/6 Sign., Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket f2. Nabo - /gjenboereiendom Nabo-/gjenboereiendom eier/fester Gnr Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn. ) (2.I, (TC, Postnr. Poststed Postrir. Poststed 7&t vt4 7C( V\ Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket f L ) Sign. \A, Poststedets reg.nr. Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: Sign. Blankett 5155 Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Side 2 av 2

9 Kvittering for nabovarsel Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Eiendom/byggested Bnr. 3c Festenr. Seksjonsnr. ( Nabo - /gjenboereiendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Nabo - /gjenboereiendom eier/fester Ad'resse A ( / -C i. Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for mottatt varsel Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Dato Sign1 1. I v Nabo - /gjenboereiendom Nabo - /gjenboereiendom eier/fester 111. Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboereiendom eier/fester Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboereiendom eier/fester Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboereiendom eier/fester Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: Sign. Blankett 5155 Bokmål ()Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Side 2 av 2

10 GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Side 1 av 1 279/33 279/31 279/30 Gartnerhallen Levanger kommune Grunnkart Målestokk: 1:750 Dato

11 GISILINE Weblensyn - Kartutskrift Levanger konnnune '4 Grunnkart mmestokk: 1:1oo "4"4, ;, ',,.. Dato NorgeDigitelt/Geovekst/Innherred somkommune. Modforboholdomtoilikertgrunnleget. webhote12.gisline.no/gislinewebinnsyn_isk/advancedprinteomponent/printform.aspc?knr=1719&te... 1/2

12

13

14

15

16 ffi STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Blankett 5181 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Vedlegg nr. G- Side av 1 Søknedengjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ LEVANGER KOMMUNE byggested Postnr. Poststed Heir 7600 LEVANGER Foretak Foretak INNHERRED BYGG AS Okkenhaug v 2 Kontaktperson Martin Sivertsen E-post Ansvarsområde (skal overføres til gjennomføringsplan, Postnr. Poststed 7600 LEVANGER Telefon med unntak av første og siste kolonne) Organisasjonsnr Mobiltelefon Funksjon (PIRO,SØK, UTF, kontroll) Beskrivelse av ansvarsområdet Våre samsvarserklæringer vil foreligge ved: (sett X) Tiltaksklasse Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettingstillatelse/ ett-trinns søknad Søknad om ferdigattest Kompetanse i tiltaket *) SØK Ansvarlig søker X 3 1Her oppgis kompetanse som vil bli brukt i tiltaket for oppfyllelse av SAK , 11-1 og 11-3 Universitet/høyskole høyere grad 3. Mesterbrev/fagskole 5. Annen kompetanse, se vedlegg: Universitet/høyskole lavere grad 4. Fagbrev/svennebrev Vedlegg nr. G- GodkjennIngav foretak Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? X Ja Nei Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning X Helt Delvis Nei Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg): Hvis nei eller delvis, legg ved ''Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning". Vedlegg nr. G- Vedlegg nr. G- ErldærIngerog underskrifter Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag X Vi forplikter oss å stille med kompetanse som angitt for ansvarsområdet Ansvarlig foretak Foretak INNHERRED BYGG AS Dato U skrift Ansvarlig søker for tiltaket Foretak INNHERRED Dato BYGG AS Unikri for respektive del av utførelsen Gjentas med biokkbokstaver MARTIN SIVERTSEN rt, Gjentas med btokkbokstav r MARTIN SIVERTSEN Utgitt av Statens bygningstekniske etat Side 1 av 1

17 Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven INNHERRED-BYGGAS Okkenhaugveien LEVANGER Norge Sentral godkjenning for INNHERRED - BYGG AS Foretaket, med organisasjonsnummer , er i medhold av pb1. 98 a og forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22. januar 1997 nr. 35 (G0F) gitt følgende sentrale godkjenning: Ansvarbgsøkerforbygningeroginstallasjoner, tiltaksklasse1 Ansvarligprosjekterende forbygningeroginstallasjoner, tiltaksklasse1 Ansvarligkontrollerende forprosjekteringavbygningeroginstallasjoner, tiltaksklasse1 Ansvarbgutførendeforbygningeroginstallasjoner, tiltaksklasse2 Ansvadigkontrollerende forutføringavbygningeroginstallasjoner, tiltaksklasse2 Godkjenningenergyldig til 11.mai 2012 Opplysningerom foretaketssystem Foretaket har erklært at det har system som oppfyller kravene etter GOF kap. II. Foretak med sentral godkjenning må i medhold av GOF 6 beskrive og ha system for de arbeider det utfører med egne og eksterne ressurser. Statens bygningstekniske etat Oslo, den 20. februar 2009 adabgtt Margrei Knutsen Foretaket oppgir at det utfører arbeider med egne ressurser innenfor følgende arbeidsområder: Tømrerarbeider, Arkitektur, Ventilasjon og klimateknikk

18 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Blankett 5181 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Vedlegg nr. G- 2_ Side 1 av 1 Søknadengjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ LEVANGER KOMMUNE byggested Postnr. Poststed Heir 7600 LEVANGER Foretak Foretak Kjell Lian AS Heir Industriområde Kontaktperson Torgeir Lian E-post Postnr. Poststed 7600 LEVANGER Telefon Organisasjonsnr Mobiltelefon Ansvarsområde (skaloverførestilljennomføringsplan,medunntakav førsteogsistekolonne) Funksjon (PRO, SØK, UTF, kontroll) Beskrivelseav ansvarsområdet Tiltaksklasse Våre samsvarserklæringervilforeliggeved:(settx) Søknad om rammetillatelse Søknadom igangsettings- Søknad om tillatelse/ ferdigattest ett-trinnssøknad Kompetanse tiltaket *) PRO Grunn og fundament UTF Grunn og fundament - UTF Sammenkobling av seksjoner X 3 X 3 X 3 1Her oppgiskompetansesomvil blibrukti tiltaketforoppfyllelseav SAK , 11-1 og 11-3 Universitet/høyskolehøyeregrad 3. Mesterbrev/fagskole 5. Annen kompetanse,se vedlegg: Universitet/høyskolelavere grad 4. Fagbrev/svennebrev Vedlegg nr. G- forstak Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? X Ja Nei Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning X Helt Delvis Nei Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg): Hvis nei eller dems, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning". Vedlegg nr. G- Vedlegg nr. G- Eddiseliper Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pb1kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarligprosjekterendeerkkerer at prosjekteringen skal were planlagt, gjennomført og kvalitetssikreti henhold til pb1 Ansvarligutførende erkkerer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikretproduksjonsunderlagfor respektive del av utførelsen Vi forplikteross å stille med kompetanse som angitt for ansvarsområdet AnsvarlIgforetak Foretak Kjell Lian AS Dato Underskrift Ansvarligsøkerfor tiltaket Foretak INNHERRED BYGG AS Dato Unde,rift Gjentas med blokkbokstayer LIVARD AUSTMO Gjentas med blokkboksta r MARTIN SIVERTSEN 0 Utgitt av Statens bygningstekniske etat Side 1 av 1

19 Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven KJELL LIAN AS Heir Industriområde 7600 LEVANGER Norge Sentral godkjenning for KJELL LIAN AS Foretaket, med organisasjonsnummer , er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 1.juli a og forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22.januar 1997 nr. 35 (G0F) Prosjektering av anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 1 Utførelse av anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 2 Kontroll prosjektering av anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 1 Kontroll utførelse av anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 2 Godkjenningen er gyldig til Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene. Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Iliskliftsd,,to Side 1 EV 1

20 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Blankett 5185 Gjennomføringsplan Versjonsnr. Dato Si r, sv. s Kommunens saksnr Elendom/ Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr. Bygn.nr. Kommune Postnr. Poststed byggested LEVANGER KOMMUNE Heir 7600 LEVANGER Vedlegg G Side 1av 1 Alle fagområder i tiltaket Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tikaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett Tiltaksklasse (1) (2) (3) Foretakets navn og org.nr. (4) ryss r n gt samsvarse ænng erstattes m to n r denne foreli er Søknad om Søknad om Søknad om igangsettings- Søknad om midlertidig rammetillatelse tillatelse/ett- ferdigattest brukstillatelse trinnsøknad (5) (6) (7) (8) Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet (9) SØK Ansvarlig søker 1 lnnherred-bygg AS, PRO Grunn og fundament, sammenkobling av seksjoner Kjell Lian AS, UTF Grunn og fundament, sammenkobling av seksjoner Kjell Lian AS, X X Utgitt av Statens bygningstekniske etat Side 1 av 1

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Pbl 21-3 DIREKTORATET FOR SYGGKVAL Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eiendommens adresse 36 67

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4 epesffilatsjonsr.pa.cseiktr) potoaokicaopprctter: Parsell ar. Areal ca. m2 Arealtype Eventaelt for deling joureal or. 1:77 &k,f c (-11 Eventuelt navn og adresse på kjøperfester innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx

Detaljer

Endhng av fasade Innhegning mot veg

Endhng av fasade Innhegning mot veg 1 ( standard \s. norge Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen: Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiendommens adresse Postrir Poststed it \ Kommune Eler/fester

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG Norconsult4C+ Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Postadresse: Pb 602, 9306 Finnsnes Besøksadresse: Rådhusveien 8 Telefon: 77 87 10 00 Epost: postmottak@lenvik.kommune.no utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Søknadsskjema gjelder for utslipp fra

Detaljer

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon STATENS BYGNINGSTEK SKE AKvinnherad kommune 1 Blankett 5174 tillatelse t I tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Saksnr U of Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbeh n in Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS Norconsult Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger. Eksempel på situasjonsplan. Ferdigattest

Detaljer

Østre Toten Kommune Postboks Lena

Østre Toten Kommune Postboks Lena Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter ml 33.

Detaljer

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune.

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune. Støylen Service AS www.stoylenservice.no Rada post@stoylenservice.no 6087 Kvamsøy Org.nr.: 916866267 Sula Kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 16.02.2017 Søknad om ignagsettingstillatelse Søker om igangsettingstillatelse

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre.

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre. 12.08.2016 Til Ringsaker Kommune postkb@ringsaker.kommune.no Søknad om tilbygg Ref vedlegg listet til høyre. Undertegnede søker med dette om tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende hytte: Gnr:

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte.

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte. 17 AUG. 2017 Line S. A. Kristiansen Setretangen 14 3950 BREVIK Brevik, 16.08.17. Byggesaksavdelingen Postboks 128 3901 PORSGRUNN SØKNAD OM DISPENSASJON JF. 1-8 PLAN OG BYGGNINGSLOVEN Det søkes om dispensasjon

Detaljer

InWfdy. a ce./t/ae fiett 1/4 1,(2 ;(.- z re:(.,,azazzqt at i% Yik /1-Å/,aer ai ' act ba /Pc /tivsche. ca. /44. Pr-PS.17å/ c ited7v.

InWfdy. a ce./t/ae fiett 1/4 1,(2 ;(.- z re:(.,,azazzqt at i% Yik /1-Å/,aer ai ' act ba /Pc /tivsche. ca. /44. Pr-PS.17å/ c ited7v. " ; InWfdy a ce./t/ae fiett 1/4 1,(2 ;(.- z re:(.,,azazzqt at i% Yik /1-Å/,aer ai ' act ba /Pc /tivsche. ca. /44. Pr-PS.17å/ g c ited7v., stanaatci norge Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av

Detaljer

/-r-y HEINE HAKTORSON

/-r-y HEINE HAKTORSON y ffi Kvinnherd STATENSBYGNINGSTEK ISKE ETATn L, 3 jafi. Søknad om tillatelse il4fitaied, etter plan- og bygningsloven 0 knmmurle Blankett 574 U off - Berører ti Kopi Saksb Hvis 'a s I samtykke innhentes

Detaljer

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153 SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett, Pbl 20 2 INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr.

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr. Søknad o deling/justering av grunneiendo Søknaden/rekvisisjonen frasettes i edhold av plan- og bygningslovens (pbl) 20-1, 1. ledd, bokstav og lov o eiendosregistrering (atrikkelloven) kapittel 3 og 7.

Detaljer

MNHU.D SIMKOMMUN 2.9»RS2012. Jeg søker herved om dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum for Jernbanegata 17 B, g.nr 315 bnr 58.

MNHU.D SIMKOMMUN 2.9»RS2012. Jeg søker herved om dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum for Jernbanegata 17 B, g.nr 315 bnr 58. Bente Berntine Haugen Jernbanegt. 17 B 7600 LEVANGER. 19. Mars 2012 Levanger Kommune Byggesaksavdelingen Postboks 130 7600 LEVANGER MNHU.D SIMKOMMUN 2.9»RS2012 Søknadom dispensasjonfra reguleringsplanenfor

Detaljer

Levan er Kommune byggested Adresse. Postnr. Poststed Løvtan en Åsenford. Bygn.typekode (jf. s. 2) bruk/formål. Tilbygg, påbygg, underbygg *)

Levan er Kommune byggested Adresse. Postnr. Poststed Løvtan en Åsenford. Bygn.typekode (jf. s. 2) bruk/formål. Tilbygg, påbygg, underbygg *) standard norge Byggblankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse El Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Ørland 79 38 7140 OPPHAUG Organisasjonsnummer Navn 919709340 SYSTEMBYGG AS Kontaktperson

Detaljer

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4)

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4) Nabovarsel (1/t7- send, iii berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Til (nabo/gjenboer) Som eier/fester av: Gnr. Bnr. Eiendommens adres Det varsles herved bm Tiltak

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2

Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2 Kommunens saksnr. igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2 Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja Nei Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet

Detaljer

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse ansvarsrett 1 av Søknaden gjelder Gnr. Eiendom/ 1.) byggested Adresse Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed - kj Kommune Organisasjonsnr. Adresse Kontaktperson E-post,C i)t).-.- GC

Detaljer

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset GRANDE Levanger Kommune Rådhuset 7600 LEVANGER Att.: Hilde Rostad Deres ref: Vår ref: /HJBA Dato: 9. februar 200 - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon.

Detaljer

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20.

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. ADVOKAT BJØRE AS MEDLEM AV DEN NORSKE AOVOKATEORENNG Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. februar 2013 KR0DSHERAD KOMMUNE Arkvkode P Ç.? L i. f (É Arkvkode S Etat

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Eier/fester

Detaljer

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Onarheimslio 233 S460 HUSNES post@kvinnherad.kommune.no Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Veg - Vatn - Avløp Søknaden

Detaljer

ChristineV. Holm I DagligLeder

ChristineV. Holm I DagligLeder BYGGElliN E.A. SMITH AS AVD. HIBA HUS I..&_AHIBAHUS ORGANISASJONSPLAN ChristineV. Holm I DagligLeder HansPetterTalbergI Salgssjef EivindHansen TekniskLeder ErikNeerland Arkitekt RunarSolberg Arkitekt MortenSellevoldI

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53,

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, y Kvinnherad kommune igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 SaKsn, Saksbeh g Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr.

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr. standard norge Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven - 1 Byggblankett 181-1 Side 1 av 14 Søknaden gjelder Eiendom/ byggested nr.ir.i Bn Festenr.I Seksjonsnr. 7389 Leikvangveien 4 Bygningsnr.

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett ansvarsrett Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Vikna 54 1 Austafjord, 7900 RØRVIK Foretak Organisasjonsnummer Navn 992462841 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Adresse

Detaljer

der foretaket ikke har sentral godkjenning

der foretaket ikke har sentral godkjenning Kommunens saksnr. nr. G- til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning o-mromn F WW m Denne blanketten skal alltid vedlegges søknad om ansvarsrett når foretaket ikke har sentral

Detaljer

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet beskriv Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81,85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja i:i Nei Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes

Detaljer

Søknad om endring av gitt tillatelse

Søknad om endring av gitt tillatelse Søknad om endring av gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 89/2015 Kommune Meland Gnr. 23 Bnr. 527 Adresse 5918 FREKHAUG Arbeidstilsynet Endringen

Detaljer

Nei. Garasje I I. Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring. Sammenføyning

Nei. Garasje I I. Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring. Sammenføyning standard norge Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 I I Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Søknad

Detaljer

Bjøråsgården og Larsengården i Levanger sentrum. Søknad om rivingstillatelse.

Bjøråsgården og Larsengården i Levanger sentrum. Søknad om rivingstillatelse. INNHERRED SAMKOMMUNE AMITGFiTiCai1TOR az Levanger Kommune Teknisk Etat Verdal 08.04.2008 Bjøråsgården og Larsengården i Levanger sentrum. Søknad om rivingstillatelse. Vi viser til tidligere samtaler og

Detaljer

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje t4b(s(z, Søknad om tiltak uten ansvarsrett BYGCSOK.911 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Opplysninger gitt i nabovarsel..,kvinnherad kommune Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Saksnr-' H3 310 Saksbehf," Lb Kopi: U.off: Ved riving skal kreditorer

Detaljer

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom LJ Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling avgrunnelendom jf kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1. ledd h) jf 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni

Detaljer

Nabovarsling, jf. pb121-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Nabovarsling, jf. pb121-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156). Søknadom tillatelsetil tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven(pb1) 20-4 og SAK kap. 3 Sekes det om diepensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrifteller arealplan? Er det behov for tillatelsesamtykkeuttalelse

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Søknad

Detaljer

Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h

Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h Vedlegg J: Kommunens sak-/journalnr. Oppdragnr. Eiendom, byggested Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Postnr. Poststed Sakstype

Detaljer

Skal du bygge garasje, tilbygg

Skal du bygge garasje, tilbygg Skal du bygge garasje, tilbygg eller I denne mappen finner du veiledningsmateriell for mindre byggetiltak som kan behandles som melding. BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Tlf.55566310 Telefaks 55566333 Besøksadresse:

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 2-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested

Detaljer

Zäøtci-.swum 5,4A/:z.r3/9wgA/ S 7791, /8/.554

Zäøtci-.swum 5,4A/:z.r3/9wgA/ S 7791, /8/.554 Vedleggnr. Side G- 1 av Søknadom ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden Elendoml byggested gjelder /c3 7 Gnr. _ l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Bygningsnr. lbolignr. l Kommune Adresse S Pos[.;:Z7JClPoststed

Detaljer

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156). Nullstill Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? ral Ja

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsre

Søknad om tiltak uten ansvarsre Søknad om tiltak uten ansvarsre y Kvinnherad kommune 18 JUL;20- aksns /77.0 Saksbeh ' ij cff BYGGSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger

Detaljer

(-1(5)zi, . 211rn. Planstatus mv. Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY.

(-1(5)zi, . 211rn. Planstatus mv. Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY. (-1(5)zi,. 211rn Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY. Tiltakets art Søknadstype Ett-trinns søknad. Tiltakstype og formål Nytt bygg - ikke boligformål

Detaljer

Gjennomføringsplan 816051142 E A SMITH AS. Prosjektering, fritidsbolig. Bygnings- og arkitekturprosjektering, fritidsbolig

Gjennomføringsplan 816051142 E A SMITH AS. Prosjektering, fritidsbolig. Bygnings- og arkitekturprosjektering, fritidsbolig Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Versjonsnr. Dato Sign.Ansv.søker Kommunens saksnr. Oppdal 316 72 Nyhaugen hyttegrend, tomt H8, 2 05.10.2014 Elektronisk signert VEKI/1201/468

Detaljer

Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven

Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven Vedlegg nr F - 1a Kommunens saksnr Side 1 av 1 Til kommune SOKNDAL KOMMUNE 4380 4380 HAUGE I DALANE Søknaden gjelder Eiendom/ byggested Gnr

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse igangsettings etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 Søknaden gjelder ns saksnummer 2008/356 Ansvarlig søker 960949412 Kontaktperson Vibeke Kristoffersen Telefon 73873800 Mobiltelefon 73873800 e-postadresse

Detaljer

SØKN AD OM TILTAK I BAN KGATA 14, G N R 200, B N R 1 670, SEKSJON 2.

SØKN AD OM TILTAK I BAN KGATA 14, G N R 200, B N R 1 670, SEKSJON 2. Lillehammer kommune Sektor for by og samfunnsutvikling Byggesak Pb 986 ADRESSE COWI AS Storgata 112 Postboks 310 2602 Lillehammer TLF +47 02694 WWW cowi.no 2626 Lillehammer DATO 12.juli 2017 SIDE 1 / 1

Detaljer

CONSTO SURNADAL AS utføres av andre, har foretaket ansvar for prosjekteringsledelse med koordinering, og ansvar for grensesnittene.

CONSTO SURNADAL AS utføres av andre, har foretaket ansvar for prosjekteringsledelse med koordinering, og ansvar for grensesnittene. Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Versjonsnr. Dato Sign.Ansv.søker Kommunens saksnr. Oppdal 280 114 Nyveien 2, 7340 OPPDAL 3 20.12.2013 Elektronisk signert

Detaljer

LEVANGER VERDAL. Deling i hht. A Privatforslag. fl Annet. D Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. 44)

LEVANGER VERDAL. Deling i hht. A Privatforslag. fl Annet. D Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. 44) I), Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1m Journalføring/stempel: E II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Oslo 191/ Korsvollbakken 2 / Maridalsvn.306, 0880 OSLO Det varsles herved om Søknadstype søknad i

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Kommunens saksnr Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven g 81, 85, 86 a Stempel Til kommune: ebu c)-r- Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NBR nr 5177 med

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Postrr. 7160. Postnr. 7493. Tetelon 73 84 10 00. Tiltaksklasse

Postrr. 7160. Postnr. 7493. Tetelon 73 84 10 00. Tiltaksklasse siee 1 av 1 Søknad om ansvarsrett etterplan- og bygningsloven Søknaden gielder Elendom/ Gnr.f Bnr.I FestenrI Seksionsnr. Dr. Sauers veg 3 Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune BJUGN Postrr. I POStated Blugn

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 200 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Hurdal 13 Adresse Gransvegen 4, 2090 HURDAL Det varsles herved om Søknadstype Søknad om tiltak uten

Detaljer

Kommune. Antennesystem

Kommune. Antennesystem C 1 Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) ier/fester et varsles herved om ndring av fasade ruksendring ispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel

Detaljer

s-aw3 Saksbe Nei Seksjonsnr. Bygningsnr. Postn. Beskriv Fritidsbolig Garasje Tilbygg, påbygg, underbygg *) Reparasjon Deler av bygg *) Endring

s-aw3 Saksbe Nei Seksjonsnr. Bygningsnr. Postn. Beskriv Fritidsbolig Garasje Tilbygg, påbygg, underbygg *) Reparasjon Deler av bygg *) Endring Kvinnherad kornrnu 20 FEB23 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 s-aw3 Rammetillatelse Saksbe Kopi DREKTORATET FOR BYGGKVALTET Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel Kvittering for nabovarsel: nr. Festenr. Seksjonsnr. 104 LNSMANN JNS SØRUMS VI 5 Nabo / nr. 109 Fnr. Snr. JOHNSN RIT LNSM JNS SØRUMS V 8 Nabo / nr. 109 Fnr. Snr. NILSN HÅVAR LNSM

Detaljer

Nei. o n3 r'n,3e.t. Det sokes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark) Kommunale vedtekter/

Nei. o n3 r'n,3e.t. Det sokes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark) Kommunale vedtekter/ < standard norge Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Ja Nei saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner,

Detaljer

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn Saksnr: 201408157-5 Side 2 av 2 VEDLEGG: Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 1 Anmodning om uttalelse - 1_Anmodning om uttallelse - Fagerheimgata 2-11 Fagerheimgata 2-11 (Dette

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Stempel etter plan og bygningsloven 8, 85, 86 a Til kommune: erører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NR nr 577 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet Meldingen gjelder

Detaljer

Vedtaksdato (fylles ut av kommun. Bnr Festenr Seksjonsnr Bygningsnr Bolignr 166,26,2! 5454 Sæbøvik p Tilbygg, påbygg, underbygg fl Anlegg fl

Vedtaksdato (fylles ut av kommun. Bnr Festenr Seksjonsnr Bygningsnr Bolignr 166,26,2! 5454 Sæbøvik p Tilbygg, påbygg, underbygg fl Anlegg fl T 5)...,,,4 l tt..-j k.. -.` Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 93 Enkle tiltak Ett-trinns søknadsbehandling I3Rammetillatelse Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger

Detaljer

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet:

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet: standard norge Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkkene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd'? Søknad

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALFØREMÅL LNF FOR PLASSERING AV CAMPINGVOGN OG BYGGING AV SPIKERTELT.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALFØREMÅL LNF FOR PLASSERING AV CAMPINGVOGN OG BYGGING AV SPIKERTELT. Kari L. Haugland/Jan Harald Fosse Norheimsveien 12J 5243 FANA!-A-1'... -J-c( Kvinnherad kommune v/eva Sundal 5470 Rosendal Fana 04.09.2010 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALFØREMÅL LNF FOR PLASSERING AV

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett ø MOLDSKREDAS ø Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Bjugn 20 104 Høydebasseng Botngård, 7160 BJUGN Foretak Organisasjonsnummer

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Gnr.

Detaljer

El LEVANGER 1:1VERDAL. Bnr. D Bebyggelsesplan(eldre lovverk) Zr Privat forslag. Annet.

El LEVANGER 1:1VERDAL. Bnr. D Bebyggelsesplan(eldre lovverk) Zr Privat forslag. Annet. IS1I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-Im Journalfering/stempel: 13 II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller

Detaljer

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. - Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr.

Detaljer

Éwz/èumlwmí //4% E/y f f o;

Éwz/èumlwmí //4% E/y f f o; Kommunens saksnr. Vedlegg nr. Side G_ 1 a, Nullstill Erklæring om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) 23-3 DIN >\TOL'.T[1 FOL evnm \.'xllyet Erklæringen skal sendes til ansvarlig søker. Alternativt

Detaljer

SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA

SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA SØKNAD OM RAMMETILLATELSE; Restaurering naust i Kleppfeskvika 23.02.2015 Åfjord kommune 7170 Åfjord ARKITEKTKONTOR AS Trondheim, 23.02.15 SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA På

Detaljer

Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H"

Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H flr~1- Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H" Søkesdetomdispensasjonfra plan-og bygningsloven, forskriftellerarealplan? Ja l:l Nei Er det

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune

Detaljer

TII konenune. Balslord. I sifeu IsggdbevIsetpégosnnéngen. Post nr

TII konenune. Balslord. I sifeu IsggdbevIsetpégosnnéngen. Post nr Vedlegg nr: G- 1 Søknad om ansvarsrett ler Ulak eller plea- eg hygelegeleuee kep. 23 Fandigger aentral god4enning? Ja 0 N.1 TII konenune Balslord I sifeu IsggdbevIsetpégosnnéngen Vedleggnr. Soloteden gjekiew

Detaljer

Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3

Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 yggesaksblankett 5154 ier/fester et varsles herved om ndring av fasade ruksendring ispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan ebyggelsesplan på plan Kontaktperson,

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 26.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403300-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Tone Christine

Detaljer

Saksbeh. inei. Ja Berorer tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser?

Saksbeh. inei. Ja Berorer tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Kvinnherad kommune 11OKT, 2013 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 U off : XRammetillatelse lett-trinns soknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.

Detaljer

Arbeidetinnenansvareomridet er avsluttet Ja Nei. Midlertidig brukstillatelse- Gjenstående arbeider for denne delen av tiltaketfrem mot ferdigattest

Arbeidetinnenansvareomridet er avsluttet Ja Nei. Midlertidig brukstillatelse- Gjenstående arbeider for denne delen av tiltaketfrem mot ferdigattest Kommunenssaksnr. Prosjektnr. Samsvarserklæring PDI 24-1, SAK10 kapittel 12 Erldeetingeogjeider Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Efendom/ 38 34 Tana byggested Adresse Postnr.

Detaljer

o Anlegg Konstruksjon Bruksendring

o Anlegg Konstruksjon Bruksendring KVNNHERAD KOMMUNE Kommunens saksnr Søknad om tillatelse til t etter plan- og bygningsloven 93 ElEnkle tiltak DEtt-trinnssøknadsbehandling ORammetillatelse Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger

Detaljer

GNR. 24, BNR. 14 I RISØR KOMMUNE INNSPILL KOMMUNEPLAN. Undertegnede bistår Tore Valderhaug som eier av gnr. 24, bnr. 14 i Risør kommune.

GNR. 24, BNR. 14 I RISØR KOMMUNE INNSPILL KOMMUNEPLAN. Undertegnede bistår Tore Valderhaug som eier av gnr. 24, bnr. 14 i Risør kommune. ADVOKATENE Skar, Dyvik Clemetsen &Langseth KONTORFELLESSKAP Risør kommune Postboks 158 4952 Risør Att.: Sam unns lanle er Si rid Hellerdal Garthe Vestby, 7. mars 2013 Vår ref.: BC/gn1/11-2063 Deres ref.:

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Rissa Gnr. 20 Bnr. 150 Adresse Eier/fester Det varsles herved om Søknadstype

Detaljer

2 5 NOV Ang. Søknad om oppføring av naust på 241/81 Sandvoll Randi Karin Tufta/Liv Marie Skålevik Rusten.

2 5 NOV Ang. Søknad om oppføring av naust på 241/81 Sandvoll Randi Karin Tufta/Liv Marie Skålevik Rusten. SNØY RELASTAIS ALT I BYGNINGSARTIKLAR 5454 SÆBØVIK Telefon: 53 47 41 40 Fax : 53 47 41 41 Kvinnherad kommu KVNNWR AD KOMMUNE Bankgiro nr.: 3540 08 10247 Byggesakskontoret Foretaksnr 926 656 856 MVA 5470

Detaljer

SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT

SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT Informasjon Når ein tek til med planlegging av eit tiltak er det lurt å sjekke om det ligg føre reguleringsplan for eigedomen. Dersom det finst reguleringsplan vil denne

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Søknad om tiltak uten ansvarsrett Søknad om tiltak uten ansvarsrett Plan- og bygningsloven 20-4 og SAK kap. 3 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

2 3 NOV. 2010. tye. Adresse. PostnrPoststad. Eigar/festar. Nybygg Anlegg Endring av fasade. Riving Skilt X Eigedomsdeling eller bortfeste

2 3 NOV. 2010. tye. Adresse. PostnrPoststad. Eigar/festar. Nybygg Anlegg Endring av fasade. Riving Skilt X Eigedomsdeling eller bortfeste Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygnin Til tye 2 3 NOV. 2010 be Tiltak ei edom : nrbrir ) " Festenr Seksjonsnr som eigar/festar av: GnrBnrFestenrksjonsnr PostnrPoststad Eigar/festar på eigedomen Søknad

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3

Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 lankett 5155 Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 2 ier/fester et varsles herved om iendomsdeling ndring av fasade ruksendring riftsbygning i landbruket med samlet bruksareal

Detaljer