Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening"

Transkript

1 Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Revidert og godkjent på årsmøtet 7mars Øvre Bragernes Motorbåtforening Postboks 810, 3007 Drammen Konto: , Org. nr Medlemskap 1. All henvendelse til styret skal skje skriftlig. 2. Ved bytte av båt skal skriftlig melding gis til styret. Hvis ikke vil styret kunne heve leieavtale for havne- eller opplagsplass med øyeblikkelig virkning. 3. Ved adresseendring skal skriftlig melding gis til styret. Dersom styret mottar post i retur grunnet manglende adresseendring vil medlemskapet opphøre. Betaling 4. Det sendes ikke purring på den årlige medlemskontingenten og havneleien. 5. Utestående fordringer sendes til inkasso etter en purring. Foreningens område 6. Bommen skal til enhver tid være låst. 7. Det er kun lov å kjøre inn på foreningens område via bommen. Kjøring over plen og lekeplass, samt mellom steiner og bom er forbudt. 8. Det skal vises hensyn ved bruk av bil inne på foreningens område. Kjøring på tomten skal kun foregå i gangfart, og man skal ta hensyn til gående, syklende og foreningens medlemmer som benytter området. 9. Grunnet dekke på området som avgir mye støv, må det tas ekstra fartshensyn for ikke å støvlegge båter som ligger i havna eller båteiere som jobber med båter på land. 10. Medlemmene skal fjerne egen søppel ei heller være redd for å plukke opp andres fra land eller vann.

2 Parkering 11. Det er ikke lov å parkere og forlate bilen foran klubbhuset da dette er til hinder for utleie av klubbhuset. Når klubbhuset ikke er utleid er det lov å parkere foran klubbhuset når du er tilstede i foreningen og kan flytte bilen på forespørsel. Ved utleie av klubbhuset må parkerte biler foran klubbhuset fjernes. 12. Det er ikke lov til å la bilen stå igjen på gangveien langs parken, ved spunten eller på/ved plen når du drar på tur med båten. Parkering i forbindelse med av og pålessing eller arbeid på båten er lov under forutsetning av at brukere av gangveien ikke blir forhindret. 13. Det er ikke lov til å la bilen stå igjen langs spunten på stor slipp når du drar på tur med båten. Parkering i forbindelse med av og pålessing eller arbeid på båt er lov når du er til stede og kan flytte bilen på forespørsel. 14. Det er ikke lov til å parkere og forlate bilen foran gammelt klubbhus eller vinsje bod. Parkering i forbindelse med av og pålessing eller bruk av vinsje boden er lov under forutsetning av at bilen ikke er til hinder for annen ferdsel på veien. 15. Det er ikke lov å parkere foran landgangene til bryggene 16. Det er ikke lov til å parkere og forlate bilen ved de faste bryggene ut mot elva når du drar på tur med båten. Parkering i forbindelse med av og pålessing eller arbeid på båt er lov når du er til stede og kan flytte bilen på forespørsel. 17. Når du drar ut på tur med båten oppfordres det til å parkere på liten og stor slipp på områdene der båter har stått i opplag. Unngå parkering for tett opp mot båter som står på land slik at det er mulig å komme til med kranbil dersom båt skal settes på vannet eller at båteier blir ikke forhindret i å utføre arbeid på båt. 18. Det er ikke lov å parkere og forlate bo bil, campingvogn, hengere eller annet utstyr på foreningens område. Parkering i forbindelse med arbeid på båt er tillatt. 19. Parkering skjer på eget ansvar. 20. Styret kan fjerne parkerte biler som er til hinder for organisert opptrekk og utsett. Inntauing skjer på eiers regning og risiko. Havna 21. Dersom det er ledig kapasitet på havneplasser i havna kan personer som ikke er medlem hos ØBMF eller bosatt utenfor Buskerud og Vestfold skriftlig søke styret om leie av midlertidig havneplass. Søknaden skal behandles og godkjennes på styremøte og forutsetter at alle medlemmer på venteliste har fått tildelt havneplass eller fått tilbud om fremleie. Personer som ikke er medlem eller bosatt utenfor Buskerud og Vestfold skal betale dobbel havneleie og vedlikeholdsdepositum. Alle vedtekter og reglement skal følges på lik linje med ordinære medlemmer. Personer som ikke er

3 medlem eller bosatt utenfor Buskerud og Vestfold kan ikke få fast havneplass hos ØBMF. Firma og båtutleie (charter) ikke tillatt. 22. Alle båter i havna skal være registrert i godkjent norsk register og ha registreringsnummeret lett synlig. 23. Slettet ref. Protokoll Årsmøtet 7mars Havnesjef skal påse at foreningens reglement i havna blir fulgt. Ved vesentlige brudd på dette reglement kan styret heve leieavtalen av havneplass med øyeblikkelig virkning. Ved havnesjefens fravær skal andre tilstedeværende fra styret påse at reglementet blir fulgt. 25. Hvert medlem kan kun leie 1 båtplass i havna. Ektefelle/samboer/barn med egen båt kan leie båtplass dersom de er medlem i foreningen. 26. Alle båter i havna skal være ansvarsforsikret. ØBMF har ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår i havna. Eventuelle skader må dekkes av egen båts forsikring. Uregistrerte og uforsikrede båter bortvises fra havneområdet. 27. Dersom en plassleier som er blitt tildelt plass i havna selger sin båt, plikter han å melde dette skriftlig til styret. Plassleieren beholder imidlertid retten til den tildelte plass inntil ny avgift skal betales. Har han ikke innen denne tid anskaffet ny båt, mister han retten til fornyet leie. 28. Dersom et medlem ikke benytter sin båtplass i løpet av 1 år mistes retten til plassen. Dersom plass på nytt ønskes må det innsendes søknad om dette og plass tildeles i henhold til venteliste. Unntak fra denne regelen må søkes styret skriftlig. 29. Båtplass som er tildelt kan ikke overdras, fremleies eller lånes bort av leietaker. 30. Dersom en plass ikke vil bli benyttet et år eller perioder av en sesong oppfordres medlemmet til å gi en skriftlig melding til styret om dette slik at plassene kan leies ut midlertidig og skaffe ekstra inntekter til foreningen. Leieinntekten tilfaller foreningen. 31. Havnesjefen skal fordele ledige båtplasser etter ansiennitet på venteliste og etter beste skjønn basert på båtens type og dimensjon. Ved fordeling av plass: Må takke ja til plass eller slettes fra ventelista. På flytebrygger maks 38 fot. På brygger ut mot elva maks 50 fot og 4,5m bred Ventelisten for havneplasser og ansiennitetsbytte låses i perioden 15. januar 15. mars hvert år i forbindelse med fordeling av havneplasser for kommende sesong. Søknader om havneplass og ansiennitetsbytte for kommende sesong må være styret i

4 hende innen 15. januar hvert år. Søknader som leveres inn etter denne datoen vil bli ført opp på venteliste for neste sesong. 33. Midlertidige ledige plasser i havna/gjesteplass kan leies ut av havnesjef eller styret i havnesjefens fravær. Medlemmer på venteliste skal betale ordinær havneleie, personer som ikke er medlem skal betale dobbel havneleie. Alle som leier midlertidig havneplass må betale vedlikeholdsdepositum på lik linje med andre medlemmer, samt følge foreningens vedtekter og reglement. Leiepris fastsettes av årsmøtet. 34. Alle søknader om endring av havneplass skal sendes skriftlig til styret. 35. Medlemmer uten fast havneplass kan låne plass noen dager i forbindelse med opptrekk/utsett. Avtale gjøres med havnesjef. Ved lån av plass utover en uke må det betales døgnleie. Pris på døgnleie fastsettes av årsmøtet. 36. Båtplass kan ikke benyttes i næringsvirksomhet. 37. Ferdsel i havna skal skje på en hensynsfull og rolig måte slik at det ikke oppstår skade på person, båter, utstyr, brygger og havneanlegg forøvrig. Det må vises hensyn slik at det ikke oppstår unødvendige hekkbølger i forbindelse med inn og ut seiling i havna. 38. Båter på flytebrygger skal fortøyes med 2 fortøyninger mot brygge (en babord og en styrbord), samt med spring mot utrigger. Båten må ha minimum 2 fendere på hver side. 39. Det skal benyttes strekkavlastere av gummi på all fortøyning. 40. Flytebryggene sikres mot skader på grunn av isen og trekkes ut i bassenget umiddelbart etter siste ordinære opptak. Båter med plass på flytebrygger må derfor være fjernet siste opptaksdato for liten slipp. Båter som ligger ved flytebrygger etter denne tid kan fjernes for eiers regning og risiko. 41. Leietakers båt ligger i den anviste plass for leietakers regning og risiko. 42. Leietaker kan ikke legge båt som er for lang/bred/dyp på tildelt plass. Leietaker kan ikke foreta justering av plassens bredde. Båter som er for store i forhold til leid plass kan bortvises. 43. Båter fortøyd uten avtale med havnesjef eller styret vil bli fjernet for eiers regning og risiko. 44. Gummibåt/redningsbåt/jolle som ikke overstiger båtplassens bredde kan fortøyes på tvers akter dersom dette ikke er til hinder for annen ferdsel i havna. 45. Gummibåt/redningsbåt/jolle kan ligge på eiers båtplass hvis man ikke skal ha med disse på tur. Skriftlig melding om dette må skje til styret slik at havnesjefen blir orientert.

5 46. Det er ikke tillatt å lagre gjenstander, joller etc. på bryggene eller på utriggerne. 47. Det er lagt ut mulighet for strømuttak til hver båt. Kun gummikabler godkjent for utendørs bruk tillatt. Kabler skal legges på en slik måte at de ikke ligger i vannet og forårsaker krypestrøm og korrosjonsproblemer for andre båter. 48. Strømbokser på brygger skal alltid være låst. 49. Servicebrygge er disponibel til medlemmer for å utføre nødvendige reparasjoner i sommermånedene når båten trenger lett tilgjengelighet. All bruk av servicebrygge må avtales med havnesjef eller styret ved havnesjefens fravær. Maks en uke av gangen. 50. Baugspyd, anker, pulpitt, daviter eller jolle skal ikke stikke inn over bryggene. 51. Gjestebrygge på nokken skal kun benyttes av gjester til foreningen. Betaling av plassen skjer ved å putte en konvolutt med penger i foreningens postkasse på klubbhuset. Båttype, telefonnr, navn og liggetid påføres konvolutten. Henvendelser tilknyttet gjesteplassen rettes til havnesjefen eller styret ved havnesjefens fravær. 52. Etter avsluttet sommersesong skal bryggeplassen klargjøres ved at fortøyninger og annet privat utstyr fjernes. 53. Tømming av septik og gråvann i havna er strengt forbudt. 54. Tom lensing og all spill av brennstoff, oljer etc. er forbudt. Opplag 55. De medlemmer som vil ha sine båter i vinteropplag skriver seg på lister oppsatt av slippbasene. 56. Alle med fast havneplass og medlemmer som leier kun vinteropplag: Hvis vinteropplag ikke skal benyttes. Skriftlig melding innen 15august. Hvis ikke må det betales for vinteropplag. 57. Båter for vinteropplag plasseres på plass anvist av slippbas. Plassering av båter skal skje samtidig med ordinære opptak. Båter plassert på ikke anvist plass kan fjernes for eiers regning og risiko. 58. Personer som ikke er medlem hos ØBMF eller bosatt utenfor Buskerud og Vestfold kan skriftlig søke styret om å få leie opplagsplass til dobbel opplagspris. Søknaden skal behandles og godkjennes på styremøte etter at siste opptrekk er gjennomført og etter at alle foreningens medlemmer som ønsker opplagsplass har fått tildelt plass. Alle vedtekter og reglement skal følges på lik linje med ordinære medlemmer. I tillegg skal vedlikeholdsdepositum betales. Personer som ikke er medlem eller bosatt utenfor Buskerud og Vestfold kan ikke få fast opplagsplass hos ØBMF. Firma og båtutleie (charter) ikke tillatt.

6 59. Umiddelbart etter opptrekk skal båteier sikre sin båt slik at uhell ikke oppstår. 60. Betaling for opplag skal være betalt til slippbas før kranfører løfter båten. Betaling skjer kontant ved opptrekk. 61. Alle båter i opplag skal være registrert i norsk godkjent register. 62. Alle båter i opplag skal være ansvarsforsikret. ØBMF har ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår ved opplag. Eventuelle skader må dekkes av egen båts forsikring. Uregistrerte og uforsikrede båter bortvises fra opplagsområder. 63. Slippbaser skal påse at foreningens reglement for opplag blir fulgt. Ved vesentlige brudd på dette reglement kan styret heve leieavtalen for opplagsplass med øyeblikkelig virkning. Ved slippbasenes fravær skal andre tilstedeværende fra styret påse at reglementet blir fulgt. 64. Båter kan kun ligge på land i 1 år. Ønskes lenger opplag på land må skriftlig søknad sendes styret. Styret kan kreve at båt flyttes til anvist plass for sommeropplag. 65. Båter som blir liggende på land utover 1 år uten avtale eller uten at avtalt opplagsleie er betalt kan av foreningen fjernes for eiers regning og risiko. 66 Sommeropplag innkreves på land etter 20juni for båter, hengere og opplagskrybber ikke er demontert og lagret langs gjerde mot kommunetomta. Båter hensatt uten avtale anses som feilparkering og vil bli fjernet av inntauingsfirma for eiers regning og risiko. 67 Tømming av septik (Iblandet Frostveske) på land ved opplag er strengt forbudt. Ev. rester som ønskes tømt fra tanken må gjøres på en slik måte at det ikke kommer søl på bakken. Avfallet tas med i tømmes i egen beholder og som leveres til spesialmottak. Toalettet på klubbhuset skal ikke benyttes til dette. 68 Krybber skal være solide og merket med båteiers navn slik at det også er synlig når båten er overdekket. Krybber og opplagsutstyr skal være godkjent av slippbas. 69 Krybber og opplagsutstyr skal demonteres og fjernes fra opplagstomta umiddelbart etter utsett. Lagring av opplagsmateriell kan lagres på anvist plass langs gjerdet ved gammelt klubbhus. Alt opplagsmateriell skal være merket med båteiers navn. Krybber som ikke fjernes, skal fjernes av foreningen for eiers regning. Pris fastsettes ved årsmøte. 70 Sviller skal ryddes og legges tilbake etter bruk og skal ikke legges igjen til dugnad.

7 71 Det er forbudt å benytte strøm om bord i båten til oppvarming. Strøm til elektriske maskiner, varmeovn og lys er tillatt under arbeid. Kun bruk av strøm til ladning er tillatt uten tilsyn (gjennomsnitt 50w). Hvis særskilte behov for strøm, skiftlig avtale med styret. 72 Skjøteledning må være av godkjent type for utendørs bruk. Båtforeningens styre kan frakoble ledninger som ikke er i samsvar med dette og tar ikke ansvar for eventuelle ulemper dette måtte ha for båteier. 73 Båteier er forpliktet til å holde orden rundt sin båt. Avfall skal ikke gjensettes på området. Det er forbudt å oppbevare brennbare ting under eller rundt båten. 74 Oppsett av hus rundt båten må kun gjøres etter avtale med styret. Grunnlag for opplag regnes da ut fra kvadratmeter på huset og ikke på båten. 75 Strømbokser på land skal alltid være låst. 76 Kun styret og havnekomiteen kan åpne og stenge vann på tomta. Det er ikke lov å åpne for vann etter at styret har stengt vannet for vinteren. 77 Forbudt å henge opp kanner som inneholder olje, frostvæske eller andre etsende produkter som vekt på presenning. 78 Traller skal alltid låses etter bruk. 79 I-sopor (eller lignende) og Leca blokker er ikke godkjent som opplagsbukker. 80 Medlemmer uten opplagsplass kan låne opplagsplass noen dager i forbindelse med opptrekk/utsett. Avtale gjøres med slippbas. Ved lån av plass utover en uke må det betales døgnleie. Opptak og utsett 81 Det blir foretatt felles utsett og opptrekk. Båteier skriver seg på liste oppsatt av slippbasene. Slippbasene er de eneste som har gyldig forsikring hvis et uhell inntreffer. 82 Avgift for utsett/opptak skal være betalt til slippbas eller kasserer før båten blir løftet. Betaling skjer kontant. 83 Eiere av båter med havneplass ved bryggene i elva må selv møte opp og fjerne sine båter slik at bryggene frigjøres ved alle utsett og opptak. 84 Alle båter skal være ansvarsforsikret. Eventuelle skader må dekkes av egen båts forsikring. Forsikringspolise skal kunne forevises havnesjef og slippbaser ved opptak og utsett.

8 85 Kranaktører holder godkjent løfteåk og stropper. ØBMF har ikke ansvar for eventuelle skader ved opptak og utsett. 86 Båteier må selv sørge for nødvendig materiell og hjelp. 87 Båter inntil 31 fot og maks 4500kg tas opp og ut med lastebil og plasseres på liten slipp etter slippbasens anvisning. 88 Båter lengre enn 31 fot (maks 50 fot) og over 4500 kg (maks kg) tas opp og ut med mobilkran og plasseres på stor slipp etter slippbasens anvisning. 89 Det blir foretatt felles opptak på begge slippene. Opptak og utsett er fellesoppgaver og alle båteiere plikter å hjelpe hverandre. 90 Opptrekksrampe i elva er hovedsakelig til for medlemmer men kan benyttes av andre dersom de kommer inn på foreningens område. Utsett og opptrekk på rampa skjer på eget ansvar. Utsett og opptrekk må utføres på en slik måte at det ikke blir til hinder for andre med båtplasser i foreningen, eller at de er til hinder for ordinært opptrekk/utsett med kran. Dugnad 91 Medlemmer som kommer inn under dugnadsordningen er medlemmer som leier havneplass hos foreningen, samt medlemmer som har båt i sommer- og/eller vinteropplag. Medlemmer som ikke har havneplass eller opplagsplass er ikke inkludert i dugnadsordningen. Dugnadsfritak for pensjonister (67 år) og Hederstegn. 92 Deltakelse på dugnader er frivillig. 93 Det er innført et vedlikeholdsdepositum som skal betales av alle medlemmer som kommer inn under dugnadsordningen. Beløpet på depositumet fastsettes av årsmøtet. 94 Deltar du på 1 dugnad vil det innbetalte vedlikeholdsdepositumet videreføres til neste sesong. 95 Velger du å ikke delta på dugnad vil vedlikeholdsdepositumet tilfalle foreningen og du vil få krav om nytt vedlikeholdsdepositum neste sesong. 96 Vedlikeholdsdepositumet som tilfaller foreningen skal benyttes til å kjøpe tjenester og utstyr tilknyttet vedlikehold av havna, opplagstomta og klubbhus. 97 Dersom du sier fra deg havneplass/opplagsplass eller melder deg ut av foreningen vil vedlikeholdsdepositumet tilbakebetales under forutsetning av at du har deltatt på 1 dugnad inneværende sesong. 98 Kunngjøring av dugnad og oversikt over planlagte dugnader henges opp på oppslagstavlen på klubbhuset. Medlemmer med e-post vil motta informasjon

9 elektronisk. Når foreningen får egen internettside vil dugnadsoversikter gjøres tilgjengelig på internett. Det blir ikke sendt ut annen innkalling til dugnad. 99 Ønsker du å delta på dugnad velger du selv dag og type dugnad du vil delta på. Du melder deg på dugnaden ved å skrive deg opp på dugnadslisten som henger på klubbhuset (eller på internett). 100 Dugnaden varer i inntil 4 timer, fra kl til kl Dersom toalettvask er satt opp som dugnad må 4 toalettvasker utføres for å få godkjent 1 dugnad. 101 Dersom du har valgt dugnad med vask av toalett må du selv sørge for å ha med nødvendig utstyr som bøtte, klut, såpe, vindusrens etc. Gulv, vegger, dører, vask og toalett skal vaskes, speil skal pusses og søppel skal tømmes. Støv skal tørkes av vinduskarm, søppelbøtte, stråleovn og tørkepapirholder. Vindu skal vaskes utvendig og innvendig ved behov. Ved behov for tørkepapir, toalettpapir, håndsåpe eller lyspære kontaktes husbestyrer. Er andre fra styret til stede fås dette utlevert på styrerommet. 102 Medlemmene er selv ansvarlig for at fremmøte blir registrert av dugnadsleder når dugnaden starter, og at det kvitteres i dugnadsprotokollen når dugnaden avsluttes. Hvis dette ikke følges opp blir ikke dugnaden godkjent og vedlikeholdsdepositumet tilfaller foreningen. 103 Dersom du ikke har anledning til å møte til påmeldt dugnad kan du sende en annen i ditt sted. Det behøver ikke være noen fra foreningen. 104 Ved lite oppmøte på dugnader vil styret kunne kontakte andre medlemmer som ønsker å delta på ekstra dugnader. Medlemmer som deltar på ekstra dugnader blir tilgodesett med et beløp tilsvarende ½ vedlikeholdsdepositum. 105 Medlemmer kan delta på maks 8 dugnader pr år eller ikke overskride den skattefrie grensen som Skattedirektoratet setter for utbetaling for arbeid/tjenester. 106 Styrets medlemmer er dugnadsledere på dugnadene. 107 Du må selv sørge for å ha med nødvendig verktøy og utstyr til den dugnaden du har valgt å sette deg opp på. Klubbhus 108 Leie av klubbhus avtales skriftlig med dato. 109 Leie for klubbhus skal betales kontant ved utdeling av nøkler. 110 Leie for klubbhus vil til enhver tid være det beløp som er fastsatt av styret. 111 Det er 30 års aldersgrense for leie av klubbhus.

10 112 Husbestyrer skal påse at foreningens reglement for bruk av klubbhuset blir fulgt. Ved vesentlige brudd på dette reglement kan styret kreve at leietaker ikke får leie klubbhuset på nytt ved senere anledning. 113 Ved husbestyrers fravær skal andre fra huskomiteen overta. 114 Klubbhuset skal ryddes, bord, gulver og toalettrom vaskes etter bruk. 115 Dersom møbler eller gardiner tilgrises må dette renses eller vaskes. Om nødvendig kan foreningen rense gardiner for leietakers regning. 116 Kjøkkenet skal ryddes, gulv og benkeplater vaskes etter bruk. 117 Det skal ikke stå oppvask igjen i oppvaskmaskinen, glass skal tørkes før det settes tilbake i skapet. 118 Oppvaskmaskinen skal tømmes for vann etter bruk. Siler rengjøres. 119 Lokk til fryser skal stå åpen for lufting etter bruk. Kjøleskap skal tømmes, vaskes og sette termostatbryter på 1 etter bruk. 120 Det skal også ryddes utenfor klubbhuset dersom utearealet rundt klubbhuset er blitt forsøplet. 121 Ved knusing av glass legges erstatning i knusekassen på kjøkkenet. 122 Søppel legges i egen søppelkasse som tilhører foreningen. Toalett 123 Tilgrisede malingspensler og utstyr skal ikke renses i vask på toalett. Det er ikke lov å helle malingsrester eller White sprite i vask eller toalett på klubbhuset. Dette skal leveres til miljøstasjon. 124 Toalettet skal ikke benyttes for tømming av septik fra båt. 125 Når søplebøtte på toalettet er full anmodes medlemmer til å ta med seg søpleposen til søppelkonteineren på utsiden. Nøkkel til lås på innsiden av dør til bøtteskap (kjøkken). 126 Er det tomt for tørkepapir, toalettpapir eller håndsåpe kontaktes husbestyrer. Det samme gjelder behov for skifting av lyspære. Vinsjebua 127 Det er ikke lov til å sette igjen avfall eller private eiendeler i vinsjebua. 128 Vinsjebua skal låses etter bruk, vinduer skal være lukket.

11 129 Bua skal ryddes etter bruk. Gammelt klubbhus 130 Gammelt klubbhus skal benyttes til oppbevaring av verktøy og utstyr som tilhører foreningen. 131 Det er ikke lov å sette igjen private eiendeler eller avfall i Gammelt klubbhus. 132 Nøkkel disponeres av styret.

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Øvre Bragernes Motorbåtforening Muusøya 17, 3023 Drammen Konto: 2200 24 17972, Org. nr. 993 162 612 Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Medlemskap 1. All henvendelse til styret skal skje skriftlig.

Detaljer

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter.

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. PRISLISTE FOR ÅBF Revidert årsmøte 26.2.2014 Kontingent kr 300,- Båtplassavgift Liten kr 1150,- pr. m lysåpning Båtplassavgift Mellomstor kr 1150,- pr. m lysåpning Båtplassavgift

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Vedtekter for Visnes Båtforening

Vedtekter for Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 AVALDSNES E-post: post@visnes-bf.no Internett: www.visnes-bf.no Vedtekter for Visnes Båtforening Visnes Båtforening Organisasjonsnr: 987 83 3076 Postadresse: Postboks 162 Postnr./-sted:

Detaljer

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité.

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité. Havneinstruks Førre Båtforening 2012 Havne instruksen inneholder også instruks for Hus & arrangement Komité. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse: Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Plikter og regler. Revidert Mai 2014

Plikter og regler. Revidert Mai 2014 Plikter og regler. Revidert Mai 2014 2 Innholdsfortegnelse: Side: 1. Plikter 3 2. Sikkerhets og ordensregler 3 3. Regler i forbindelse med opplag 4 4. Regler for havna 5 3 1. Plikter Enhver som har tillitsverv,

Detaljer

1. Styrets ansvar og myndighet

1. Styrets ansvar og myndighet Tittel for Døvik Båtforening DBF Dok. nr. DBF-002 Utarbeidet av Styret DBF Side 1 av 12 1. Styrets ansvar og myndighet 1.1. Ansvar og myndighet: Styret er foreningens utøvende organ og har det fulle økonomiske

Detaljer

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA INFORMASJON TIL MEDLEMMER AV REVIERHAVNENS AATFORENING AV 1853 HOVEDØYA Havne- brygge og fortøyningsinstruks - Tomteinstruks - ygningsinstrukser - ranninstruks - Kart - Revidert dato: Av: 10.05.2003 Styret

Detaljer

1. Styrets ansvar og myndighet

1. Styrets ansvar og myndighet Utarbeidet av Styret DBF Side 1 av 11 1. Styrets ansvar og myndighet 1.1. Ansvar og myndighet: Styret er foreningens utøvende organ og har det fulle økonomiske og administrative ansvar for drift og forvaltning

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Lover og havnereglement

Lover og havnereglement Lover og havnereglement Festningsveien 14 1678 Kråkerøy Lover for Rød Båtforening Revidert 2000 og 2012. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Rød Båtforening. 2 Foreningens formål Foreningens formål

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 2013 Vedtekter Vedtatt på Småbåtlagets Årsmøte torsdag 8. mars 2012 Havnereglement Vedtatt på styremøte 29.08. 2013 Og erstatter alle tidligere utgaver.

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 1 NAVN Foreningens navn er Kristiansund Småbåtlag, dets initialer er K.S.L. som kan innarbeides i lagets logo. 2 FORMÅL Lagets formål er generelt å ivareta medlemmenes

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

3. Sesongleien (båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag) fastsettes av bystyret.

3. Sesongleien (båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag) fastsettes av bystyret. REGLEMENT FOR KRISTIANSANDS BÅTHAVNER OG SMÅBÅTHAVNUTVALG vedtatt av Kommunalutvalget 13.12.2005, i kraft samme dag. Revidert: 25.03.2014 1. Det er åpent for alle å leie båtplass i de kommunale båthavnsanleggene

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Havnesjefens hjørne. Formannen har ordet. Nr. 2/2012 Organ for Skarpsno Baatforening 28. Årgang

Havnesjefens hjørne. Formannen har ordet. Nr. 2/2012 Organ for Skarpsno Baatforening 28. Årgang S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2012 Organ for Skarpsno Baatforening 28. Årgang Formannen har ordet En sommer er igjen på hell, og nok en gang senker det seg en egen ro over kystlandskapet. Selv om været

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe Ollebakken Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer