Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening"

Transkript

1 Øvre Bragernes Motorbåtforening Muusøya 17, 3023 Drammen Konto: , Org. nr Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Medlemskap 1. All henvendelse til styret skal skje skriftlig. Fortrinnsvis e-post men også vanlig postgang. 2. Ved bytte av båt skal skriftlig melding gis til styret. Hvis ikke vil styret kunne heve leieavtale for havne- eller opplagsplass med øyeblikkelig virkning. 3. Ved endring av epost adresse, mobilnummer og adresseendring skal skriftlig melding sendes til eller sendes i post til ØBMF, Muusøya 17, 3023 Drammen. Dersom styret mottar e-post/post i retur grunnet manglende kontaktinformasjon vil medlemskapet opphøre. Betaling 4. Det vil bli sendt en påminnelse om manglende innbetaling på den årlige medlemskontingenten og havneleien, deretter vil medlemskapet opphøre uten ytt ligere varsel. Purregebyr etter gjeldende satser. Foreningens område 5. Det er kun lov å kjøre inn på foreningens område via bommen. Kjøring over plen og lekeplass, samt mellom steiner og bom er forbudt. 6. Det skal vises hensyn ved bruk av bil inne på foreningens område. Kjøring på tomten skal kun foregå i gangfart, og man skal ta hensyn til gående, syklende og foreningens medlemmer som benytter området. 7. Grunnet dekke på området som avgir mye støv, må det tas ekstra fartshensyn for ikke og støv legge båter som ligger i havna eller båteiere som jobber med båter på land. 8. Medlemmene skal fjerne egen søppel ei heller være redd for å plukke opp andres fra land eller vann. Parkering 9. Det er ikke lov å parkere og forlate bilen foran klubbhuset da dette er til hinder for utleie av klubbhuset. Når klubbhuset ikke er utleid er det lov å parkere foran klubbhuset når du er tilstede i foreningen og kan flytte bilen på forespørsel. Ved utleie av klubbhuset må parkerte biler foran klubbhuset fjernes. 10. Det er ikke lov til å la bilen stå igjen på gangveien langs parken, ved spunten eller på/ved plen når du drar på tur med båten. Parkering i forbindelse med av og pålessing eller arbeid på båten er lov under forutsetning av at brukere av gangveien ikke blir

2 forhindret. 11. Det er ikke lov til å la bilen stå igjen langs spunten på stor slipp når du drar på tur med båten. Parkering i forbindelse med av og pålessing eller arbeid på båt er lov når du er til stede og kan flytte bilen på forespørsel. 12. Det er ikke lov til å parkere og forlate bilen foran gammelt klubbhus eller vinsje bod. Parkering i forbindelse med av og pålessing eller bruk av vinsje boden er lov under forutsetning av at bilen ikke er til hinder for annen ferdsel på veien. 13. Det er ikke lov å parkere foran landgangene til bryggene. 14. Det er ikke lov til å parkere og forlate bilen ved de faste bryggene ut mot elva når du drar på tur med båten. Parkering i forbindelse med av og pålessing eller arbeid på båt er lov når du er til stede og kan flytte bilen på forespørsel. 15. Når du drar ut på tur med båten oppfordres det til å parkere på liten og stor slipp på områdene der båter har stått i opplag. Unngå parkering for tett opp mot båter som står på land slik at det er mulig å komme til med kranbil dersom båt skal settes på vannet eller at båteier blir ikke forhindret i å utføre arbeid på båt. 16. Det er ikke lov å parkere og forlate bo bil, campingvogn, hengere eller annet utstyr på foreningens område. Parkering skjer på eget ansvar. Det tillates parkering av nevnte i forbindelse med arbeid på båt. 17. Styret kan fjerne parkerte biler som er til hinder for organisert opptrekk og utsett. Inntauing skjer på eiers regning og risiko. HAVNA 18. Dersom det er ledig kapasitet på havneplasser i havna kan personer som ikke er medlem hos ØBMF eller bosatt utenfor Buskerud og Vestfold skriftlig søke styret om leie av midlertidig havneplass. Søknaden skal behandles og godkjennes på styremøte og forutsetter at alle medlemmer på venteliste har fått tildelt havneplass eller fått tilbud om fremleie. Personer som ikke er medlem eller bosatt utenfor Buskerud og Vestfold skal betale dobbel havneleie og vedlikeholds depositum. Alle vedtekter og reglement skal følges på lik linje med ordinære medlemmer. Personer som ikke er medlem eller bosatt utenfor Buskerud og Vestfold kan ikke få fast havneplass hos ØBMF. Firma og båtutleie (charter) ikke tillatt. 19. Alle båter i havna skal være registrert i godkjent norsk register og ha registreringsnummeret lett synlig. 20. Havnesjef skal påse at foreningens reglement i havna blir fulgt. Ved vesentlige brudd på dette reglement kan styret heve leieavtalen av havneplass med øyeblikkelig virkning. Ved havnesjefens fravær skal andre tilstedeværende fra styret påse at reglementet blir fulgt.

3 21. Hvert medlem kan kun leie 1 båtplass i havna. Ektefelle/samboer/barn med egen båt kan leie båtplass dersom de er medlem i foreningen. 22. Alle båter i havna skal være ansvarsforsikret. ØBMF har ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår i havna. Eventuelle skader må dekkes av egen båts forsikring. Uregistrerte og uforsikrede båter bortvises fra havneområdet. 23. Dersom en plassleier som er blitt tildelt plass i havna selger sin båt, plikter han å melde dette skriftlig til styret. Plassleieren beholder imidlertid retten til den tildelte plass inntil ny avgift skal betales. Har han ikke innen denne tid anskaffet ny båt, mister han retten til fornyet leie. 24. Dersom et medlem ikke benytter sin båtplass i løpet av 1 år mistes retten til plassen. Dersom plass på nytt ønskes må det innsendes søknad om dette og plass tildeles i henhold til venteliste. Unntak fra denne regelen må søkes styret skriftlig. 25. Båtplass som er tildelt kan ikke overdras, fremleies eller lånes bort av leietaker. 26. Dersom en plass ikke vil bli benyttet et år eller perioder av en sesong oppfordres/plikter medlemmet til å gi en skriftlig melding til styret om dette slik at plassene kan leies ut midlertidig og skaffe ekstra inntekter til foreningen. Leieinntekten tilfaller foreningen. 27. Havnesjefen skal fordele ledige båtplasser etter ansiennitet på venteliste og etter beste skjønn basert på båtens type og dimensjon. Ved fordeling av plass: Må takke ja til plass eller slettes fra ventelista. På flytebrygger maks 38 fot. På brygger ut mot elva maks 50 fot og 4,5m bred. 28. Ventelisten for havneplasser og ansiennitetsbytte, medlemmer tildeles fortløpende plasser når det blir ledige plasser i havna. 29. Midlertidige ledige plasser i havna/gjesteplass kan leies ut av havnesjef eller styret i havnesjefens fravær. Medlemmer på venteliste skal betale ordinær havneleie, personer som ikke er medlem skal betale dobbel havneleie. Alle som leier midlertidig havneplass må betale vedlikeholds depositum på lik linje med andre medlemmer, samt følge foreningens vedtekter og reglement. Leiepris fastsettes av årsmøtet. 30. Alle søknader om endring av havneplass skal sendes skriftlig til styret. 31. Medlemmer uten fast havneplass kan låne plass noen dager i forbindelse med opptrekk/utsett. Avtale gjøres med havnesjef. Ved lån av plass utover en uke må det betales døgn leie. Pris på døgn leie fastsettes av årsmøtet. 32. Båtplass kan ikke benyttes i næringsvirksomhet. 33. Ferdsel i havna skal skje på en hensynsfull og rolig måte slik at det ikke oppstår skade på person, båter, utstyr, brygger og havneanlegg forøvrig. Det må vises hensyn slik at

4 det ikke oppstår unødvendige hekkbølger i forbindelse med inn og ut seiling i havna. 34. Båter på flytebrygger skal fortøyes med 2 fortøyninger mot brygge (en babord og en styrbord), samt med spring mot utrigger. Båten må ha minimum 2 fendere på hver side. 35. Det skal benyttes strekkavlastere av gummi på all fortøyning. 36. Flytebryggene sikres mot skader på grunn av isen og trekkes ut i bassenget umiddelbart etter siste ordinære opptak. Båter med plass på flytebrygger må derfor være fjernet siste opptaksdato for liten slipp. Båter som ligger ved flytebrygger etter denne tid kan fjernes for eiers regning og risiko. 37. Leietakers båt ligger i den anviste plass for leietakers regning og risiko. 38. Leietaker kan ikke legge båt som er for lang/bred/dyp på tildelt plass. Leietaker kan ikke foreta justering av plassens bredde. Båter som er for store i forhold til leid plass kan bortvises. 39. Båter fortøyd uten avtale med havnesjef eller styret vil bli fjernet for eiers regning og risiko. 40. Gummibåt/redningsbåt/jolle som ikke overstiger båtplassens bredde kan fortøyes på tvers akter dersom dette ikke er til hinder for annen ferdsel i havna. 41. Gummibåt/redningsbåt/jolle kan ligge på eiers båtplass hvis man ikke skal ha med disse på tur. Skriftlig melding om dette må skje til styret slik at havnesjefen blir orientert. 42. Det er ikke tillatt å lagre gjenstander, joller etc. på bryggene eller på utriggerne. 43. Det er lagt ut mulighet for strømuttak til hver båt. Kun gummikabler godkjent for utendørs bruk tillatt. Kabler skal legges på en slik måte at de ikke ligger i vannet og forårsaker krypestrøm og korrosjonsproblemer for andre båter. 44. Strømbokser på brygger skal alltid være låst. 45. Baug-spyd, anker, pulpitt, daviter eller jolle skal ikke stikke inn over bryggene. 46. Etter avsluttet sommersesong skal brygge plassen klargjøres ved at fortøyninger og annet privat utstyr fjernes. 47. Tømming av septik og grå-vann i havna er strengt forbudt. 48. Tom lensing og all spill av brennstoff, oljer etc. er forbudt. Opplag

5 49. De medlemmer som vil ha sine båter i vinteropplag skriver seg på lister som blir hengt opp på oppslagstavla. 50. Alle med fast havneplass og medlemmer som leier kun vinteropplag: Hvis vinteropplag ikke skal benyttes. Skriftlig melding innen 15. august. Hvis ikke må det betales for vinteropplag. 51. Båter for vinteropplag plasseres på plass anvist av slippbas. Plassering av båter skal skje samtidig med ordinære opptak. Båter plassert på ikke anvist plass kan fjernes for eiers regning og risiko. 52. Personer som ikke er medlem hos ØBMF eller bosatt utenfor Buskerud og Vestfold kan skriftlig søke styret om å få leie opplagsplass til dobbel opplagspris. Søknaden skal behandles og godkjennes på styremøte etter at siste opptrekk er gjennomført og etter at alle foreningens medlemmer som ønsker opplagsplass har fått tildelt plass. Alle vedtekter og reglement skal følges på lik linje med ordinære medlemmer. I tillegg skal vedlikeholds-depositum betales. Personer som ikke er medlem eller bosatt utenfor Buskerud og Vestfold kan ikke få fast opplagsplass hos ØBMF. Firma og båtutleie (charter) ikke tillatt. 53. Umiddelbart etter opptrekk skal båteier sikre sin båt slik at uhell ikke oppstår. 54. Faktura på opplag og kranløft skal være betalt før kranfører løfter båten. 55. Alle båter i opplag skal være registrert i norsk godkjent register. 56. Alle båter i opplag skal være ansvarsforsikret. ØBMF har ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår ved opplag. Eventuelle skader må dekkes av egen båts forsikring. Uregistrerte og uforsikrede båter bortvises fra opplagsområder. 57. Slippbaser skal påse at foreningens reglement for opplag blir fulgt. Ved vesentlige brudd på dette reglement kan styret heve leieavtalen for opplagsplass med øyeblikkelig virkning. Ved slippbasenes fravær skal andre tilstedeværende fra styret påse at reglementet blir fulgt. 58. Båter kan kun ligge på land i 1 år. Ønskes lenger opplag på land må skriftlig søknad sendes styret. Styret kan kreve at båt flyttes til anvist plass for sommeropplag for eiers regning og risiko. 59. Båter som blir liggende på land utover 1 år uten avtale eller uten at avtalt opplagsleie er betalt kan av foreningen fjernes for eiers regning og risiko. 60. Sommeropplag innkreves på båter som ligger på land etter 20. juni i tillegg vil også opplagsutstyr bli fakturert iht. foreningens satser. Båter hensatt uten avtale anses som feil parkering og vil bli fjernet av inntauingsfirma for eiers regning og risiko.

6 61. Tømming av septikk (Iblandet frostvæske) på land ved opplag er strengt forbudt. Evt.rester som ønskes tømt fra tanken må gjøres på en slik måte at det ikke kommer søl på bakken. Avfallet tas med i tømmes i egen beholder og som leveres til spesialmottak. Toalettet på klubbhuset skal ikke benyttes til dette. 62. Krybber skal være solide og merket med båteiers navn slik at det også er synlig når båten er overdekket. Krybber og opplagsutstyr skal være godkjent av slippbas. 63. Krybber og opplagsutstyr skal demonteres og fjernes fra opplagstomta umiddelbart etter utsett. Lagring av opplagsmateriell kan lagres på anvist plass langs gjerdet ved gammelt klubbhus. Alt opplagsmateriell skal være merket med båteiers navn. Krybber som ikke fjernes, skal fjernes av foreningen for eiers regning. Pris fastsettes ved årsmøte. 64. Sviller skal ryddes og legges tilbake etter bruk og skal ikke legges igjen til dugnad. 65. Det er forbudt å benytte strøm om bord i båten til oppvarming. Strøm til elektriske maskiner, varmeovn og lys er tillatt under arbeid. Kun bruk av strøm til ladning er tillatt uten tilsyn (gjennomsnitt 50w). Hvis særskilte behov for strøm, skiftelig avtale med styret. 66. Skjøteledning må være av godkjent type for utendørs bruk. Båtforeningens styre kan frakoble ledninger som ikke er i samsvar med dette og tar ikke ansvar for eventuelle ulemper dette måtte ha for båteier. 67. Båteier er forpliktet til å holde orden rundt sin båt. Avfall skal ikke gjensettes på området. Det er forbudt å oppbevare brennbare ting under eller rundt båten. 68. Oppsett av hus rundt båten må kun gjøres etter avtale med styret. Grunnlag for opplag regnes da ut fra kvadratmeter på huset og ikke på båten. 69. Strømbokser på land skal alltid være låst. 70. Kun styret og havnekomiteen kan åpne og stenge vann på tomta. Det er ikke lov å åpne for vann etter at styret har stengt vannet for vinteren. 71. Forbudt å henge opp kanner som inneholder olje, frostvæske eller andre etsende produkter som vekt på presenning. 72. Traller skal alltid låses etter bruk 73. I-sopor (eller lignende) og Leca blokker er ikke godkjent som opplagsbukker. 74. Medlemmer uten opplagsplass kan låne opplagsplass noen dager i forbindelse med opptrekk/utsett. Avtale gjøres med slippbas. Ved lån av plass utover en uke må det betales døgn leie.

7 Opptak og utsett 75. Det blir foretatt felles utsett og opptrekk. Båteier skriver seg på liste oppsatt av slippbasene. Slippbasene er de eneste som har gyldig forsikring hvis et uhell inntreffer. 76. Avgift for utsett/opptak skal være innbetalt senest 3 dager før utsett/opptak. Faktura blir sendt medlemmets e-post adr. alt.pr. post. 77. Eiere av båter med havneplass ved bryggene i elva må selv møte opp og fjerne sine båter slik at bryggene frigjøres ved alle utsett og opptak. 78. Alle båter skal være ansvarsforsikret. Eventuelle skader må dekkes av egen båts forsikring. Forsikringspolise skal kunne forevises havnesjef og slippbaser ved opptak og utsett. 79. Kranaktører holder godkjent løfte åk og stropper. ØBMF har ikke ansvar for eventuelle skader ved opptak og utsett. 80. Båteier må selv sørge for nødvendig materiell og hjelp. 81. Båter inntil 31 fot og maks 4500kg tas opp og ut med lastebil og plasseres på liten slipp etter slippbasens anvisning. 82. Båter lengre enn 31 fot (maks 50 fot) og over 4500 kg (maks kg) tas opp og ut med mobilkran og plasseres på stor slipp etter slippbasens anvisning. 83. Opptrekks-rampe i elva er hovedsakelig til for medlemmer men kan benyttes av andre dersom de kommer inn på foreningens område. Utsett og opptrekk på rampa skjer på eget ansvar. Utsett og opptrekk må utføres på en slik måte at det ikke blir til hinder for andre med båtplasser i foreningen, eller at de er til hinder for ordinært opptrekk/utsett med kran. DUGNAD 84. Medlemmer som kommer inn under dugnadsordningen er medlemmer som leier havneplass hos foreningen, samt medlemmer som har båt i sommer- og/eller vinteropplag. Medlemmer som ikke har havneplass eller opplagsplass er ikke inkludert i dugnadsordningen. Dugnadsfritak for pensjonister(67)og hederstegn. 85. Det er innført et vedlikeholds-depositum som skal betales av alle medlemmer som kommer inn under dugnadsordningen. Beløpet på depositumet fastsettes av årsmøtet. 86. Deltar du på 1 dugnad vil det innbetalte vedlikeholds-depositumet videreføres til neste sesong. 87. Velger du og ikke delta på dugnad vil vedlikeholds-depositumet tilfalle foreningen og du vil få krav om nytt vedlikeholds-depositum neste sesong.

8 88. Vedlikeholds-depositumet som tilfaller foreningen skal benyttes til å kjøpe tjenester og utstyr tilknyttet vedlikehold av havna, opplagstomta og klubbhus. 89. Dersom du sier fra deg havneplass/opplagsplass eller melder deg ut av foreningen vil vedlikeholds-depositumet tilbakebetales under forutsetning av at du har deltatt på 1 dugnad inneværende sesong. 90. Kunngjøring av dugnad og oversikt over planlagte dugnader henges opp på oppslagstavlen på klubbhuset. Medlemmer med e-post vil motta informasjon elektronisk. Når foreningen får egen internettside vil dugnadsoversikter gjøres tilgjengelig på internett. Det blir ikke sendt ut annen innkalling til dugnad. 91. Ønsker du å delta på dugnad velger du selv dag og type dugnad du vil delta på. Du melder deg på dugnaden ved å skrive deg opp på dugnadslisten som henger på klubbhuset (eller på internett). 92. Dugnaden varer i inntil 4 timer, fra kl til kl Dersom toalettvask er satt opp som dugnad må 4 toalettvasker utføres for å få godkjent 1 dugnad. 93. Dersom du har valgt dugnad med vask av toalett må du selv sørge for å ha med nødvendig utstyr som bøtte, klut, såpe, vindusrens etc. Gulv, vegger, dører, vask og toalett skal vaskes, speil skal pusses og søppel skal tømmes. Støv skal tørkes av vinduskarm, søppelbøtte, stråleovn og tørkepapirholder. Vindu skal vaskes utvendig og innvendig ved behov. Ved behov for tørkepapir, toalettpapir, håndsåpe eller lyspære kontaktes hus bestyrer. Er andre fra styret til stede fås dette utlevert på styrerommet. 94. Medlemmene er selv ansvarlig for at fremmøte blir registrert av dugnadsleder når dugnaden starter, og at det kvitteres i dugnadsprotokollen når dugnaden avsluttes. Hvis dette ikke følges opp blir ikke dugnaden godkjent og vedlikeholds-depositumet tilfaller foreningen. 95. Dersom du ikke har anledning til å møte til påmeldt dugnad kan du sende en annen i ditt sted. Det behøver ikke være noen fra foreningen. 96. Ved lite oppmøte på dugnader vil styret kunne kontakte andre medlemmer som ønsker å delta på ekstra dugnader. Medlemmer som deltar på ekstra dugnader blir tilgodesett med et beløp tilsvarende ½ vedlikeholds-depositum. 97. Medlemmer kan delta på maks 8 dugnader pr år eller ikke overskride den skattefrie grensen som Skattedirektoratet setter for utbetaling for arbeid/tjenester. 98. Styrets medlemmer er dugnadsledere på dugnadene. 99. Du må selv sørge for å ha med nødvendig verktøy og utstyr til den dugnaden du har valgt å sette deg opp på.

9 KLUBBHUS 100. Leie av klubbhus avtales skriftlig med dato Faktura på innbetalt beløp for leie av klubbhus forevises hus bestyrer ved utdeling av nøkler Leie for klubbhus vil til enhver tid være det beløp som er fastsatt av styret Det er 30 års aldersgrense for leie av klubbhus Hus bestyrer skal påse at foreningens reglement for bruk av klubbhuset blir fulgt. Ved vesentlige brudd på dette reglement kan styret kreve at leietaker ikke får leie klubbhuset på nytt ved senere anledning Ved hus bestyrers fravær skal andre fra hus komiteen overta Klubbhuset skal ryddes, bord, gulver og toalettrom vaskes etter bruk Dersom møbler eller gardiner tilgrises må dette renses eller vaskes. Om nødvendig kan foreningen rense gardiner for leietakers regning Kjøkkenet skal ryddes, gulv og benkeplater vaskes etter bruk Det skal ikke stå oppvask igjen i oppvaskmaskinen, glass skal tørkes før det settes tilbake i skapet Oppvaskmaskinen skal tømmes for vann etter bruk. Siler rengjøres Lokk til fryser skal stå åpen for lufting etter bruk. Kjøleskap skal tømmes, vaskes og sette termostatbryter på 1 etter bruk Det skal også ryddes utenfor klubbhuset dersom utearealet rundt klubbhuset er blitt forsøplet Ved knusing av glass legges erstatning i knusekassen på kjøkkenet Søppel legges i egen søppelkasse som tilhører foreningen. TOALETT 115. Tilgrisede malingspensler og utstyr skal ikke renses i vask på toalett. Det er ikke lov å helle malings rester eller White sprite i vask eller toalett på klubbhuset. Dette skal leveres til miljøstasjon Toalettet skal ikke benyttes for tømming av septik fra båt.

10 117. Når søplebøtte på toalettet er full anmodes medlemmer til å ta med seg søppelposen til søppelkonteineren på utsiden. Nøkkel til lås på innsiden av dør til bøtteskap (kjøkken) Er det tomt for tørkepapir, toalettpapir eller håndsåpe kontaktes hus bestyrer. Det samme gjelder behov for skifte av lyspære. VINSJEBUA 119. Det er ikke lov til å sette igjen avfall eller private eiendeler i vinsje-bua Vinsje-bua skal låses etter bruk, vinduer skal være lukket Bua skal ryddes etter bruk GAMMELT KLUBBHUS 122. Gammelt klubbhus skal benyttes til oppbevaring av verktøy og utstyr som tilhører foreningen Det er ikke lov å sette igjen private eiendeler eller avfall i Gammelt klubbhus Nøkkel disponeres av styret.

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Revidert og godkjent på årsmøtet 7mars 2013. Øvre Bragernes Motorbåtforening Postboks 810, 3007 Drammen Konto: 2200 24 17972, Org. nr. 993 162 612 Medlemskap

Detaljer

Havnereglement Steinbrygga Båthavn.

Havnereglement Steinbrygga Båthavn. Denne siden er oppdatert 11.02.14 Revidert på årsmøte Havnereglement Steinbrygga Båthavn. 1 HAVNESJEF For å ivareta orden i havna virker en av styrets medlemmer som Havnesjef, i nært samarbeid med det

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Havnereglement FOR ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Utarbeidet i 2011 Åsgårdstrand Seilforening 2014 Åsgårdstrand Seilsportsenter utgjøres av det nordre bassenget i Åsgårdstrand Havn, med unntak av molo mot

Detaljer

HAVNEKONTRAKT FOR LEIE AV KAIPLASS

HAVNEKONTRAKT FOR LEIE AV KAIPLASS HAVNEKONTRAKT FOR LEIE AV KAIPLASS Parter/båt: 1. I forbindelse med leie av kaiplass ved Tønsberg Kystkultursenter(TKS) er det med Loggen kystlag(lk) inngått følgende avtale: Båteier(e):... Adresse: e-mail:

Detaljer

2.5 Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand.

2.5 Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand. 1. Generelle bestemmelser 1.1 Alle båter som skal ligge i foreningens havneanlegg skal være registrert i Redningsselskapet, sikkerhets- og småbåtregisteret. Unntatt fra dette kravet er båter som er registrert

Detaljer

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v.

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v. Laberget småbåthavns reglement Kapittel 1: Administrative forhold 1-1: Gyldighet Dette reglementet gjelder for Laberget småbåthavn 1-2 : Havnemyndigheter Grunneier av Laberget småbåthavn, Gro Elstad og

Detaljer

Leiekontrakt. Båtplass Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS

Leiekontrakt. Båtplass Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS Leiekontrakt Båtplass Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS Sommersesong 3 Sommersesonger (10 % rabatt) Vintersesong egen pris Denne kontrakt er opprettet mellom Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS (utleier) Org nr.

Detaljer

Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING

Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING Havnereglene omfatter klubbhus og seilerhus, brygger, kraner, jekker og annen redskap, parkeringsplass og opplagplass. 1. Som havneoppsyn fungerer havnesjefen og

Detaljer

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014 2014 Fritidsbåter Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014 HAVNEREGLEMENT FOR ÅSGÅRDSTRAND BÅTHAVN Åsgårdstrand havn eies og drives av Horten

Detaljer

Utleiedokumentasjon av Solbakken og Sandvika

Utleiedokumentasjon av Solbakken og Sandvika Utleiedokumentasjon av Solbakken og Sandvika Dette dokument leveres tilbake i utfylt stand sammen med nøkkel Innhold Retningslinjer og info for utleie Husregler Kontrolliste Giro for leie og kart. Sett

Detaljer

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité.

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité. Havneinstruks Førre Båtforening 2012 Havne instruksen inneholder også instruks for Hus & arrangement Komité. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og

Detaljer

Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB)

Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB) Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB) 1 Reglementets virkeområde Reglementet gjelder bryggeanlegget, båtene og båtbruken i Gylteholmen Bryggers båthavn. Leietakerne er forpliktet til å sette seg

Detaljer

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker.

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker. Vedtekter 1 Foreningens navn er Brattvåg Småbåtforening (BSBF), og formålet er å skape småbåthavn i Brattvåg og ellers ta opp saker som måtte være av interesse for laget. 2 Foreningen har et styre på 5

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS

LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS Utleier: Leietaker: forening Kasaveien 1, 0890 Oslo Navn: Adresse: Telefon: Mobil Utleieformål Leieforholdets varighet: Fra dato: Kl. Til dato: Kl. Arrangement dato Utleiearea

Detaljer

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015 2015 Fritidsbåter Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015 PRISOVERSIKT FOR FRITIDSBÅTER Gjestehavnene i Horten og i Åsgårdstrand I sommersesongen

Detaljer

Manual for KLUBBHUSET

Manual for KLUBBHUSET BOOKING: Logg deg inn på Blindheim IL`s hjemmeside for å sjekke hva som er ledig. Logg inn på www.blindheim.idrett.no Klikk øverst på «Om Blindheim IL» Gå til «Booking Klubbhus» Velg hvilke kalender du

Detaljer

Reglement for Seilforeningen 1928

Reglement for Seilforeningen 1928 Reglement for Seilforeningen 1928 Samlet, den 25. mars 1984 Oppdatert, den 25. oktober 1993 Oppdatert, den 25. november 1998 Oppdatert, den 25. januar 2006 Oppdatert den 15. mars 2011 Oppdatert den 18.

Detaljer

Leiekontrakt for Maridalen velhus

Leiekontrakt for Maridalen velhus Leiekontrakt for Maridalen velhus Utleier: Maridalen Velforening, Kasaveien 1, 0890 Oslo Bankgironr. 7878.06.36555 Leietakers navn Adresse Telefon Utleieformål Bankkonto nr. (for tilbakebetaling av depositum)

Detaljer

Vedtekter for Tau. Båtforening. Stiftet 23. mars 1970

Vedtekter for Tau. Båtforening. Stiftet 23. mars 1970 Vedtekter for Tau Båtforening Stiftet 23. mars 1970 Revisjoner: Årsmøtet 24. april 1970 Årsmøtet 28. mars 1990 Årsmøtet 20. mars 1991 Årsmøtet 10. mars 1997 Lover for Tau Båtforening 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS

LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS Utleier: Maridalen Velforening Kasaveien 1 0890 Oslo Leietaker: Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Telefon: Utleieformål: Varighet leieforhold: Fra dato:

Detaljer

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT Hvasser mars 2001 VEDTEKTER FOR SANDØSUND BÅTFORENING 1 FORMÅL Sandøsund Båtforenings formål er å forestå driften av de kommunale båtplasser i

Detaljer

MANDAL KOMMUNE. Vedtatt av Mandal Havnestyre 17.09.08, og trer i kraft umiddelbart

MANDAL KOMMUNE. Vedtatt av Mandal Havnestyre 17.09.08, og trer i kraft umiddelbart MANDAL HAVN KF 1. Generelt REGLEMENT FOR KOMMUNALE SMÅBÅTHAVNER I MANDAL KOMMUNE. Vedtatt av Mandal Havnestyre 17.09.08, og trer i kraft umiddelbart a) Reglementet omfatter samtlige kommunale båthavnsanlegg

Detaljer

Reglement for Hylla marina

Reglement for Hylla marina Reglement for Hylla marina Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:30:00 Filreferanse: Reglement

Detaljer

Reglement for leie av båtplass i Sokndal Havnedistrikt.

Reglement for leie av båtplass i Sokndal Havnedistrikt. Reglement for leie av båtplass i Sokndal Havnedistrikt. Vedtatt 31.10.2008 Sak 017/08 Revidert 25.9.2009 sak 011/09 Revidert 6.12.2010 KS-069/10 Kontakt havn@sokndal.kommune.no 1. Generelt Reglementet

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING 2016.

ÅRSMØTEINNKALLING 2016. ÅRSMØTEINNKALLING 2016. Styret i Steinbrygga Båthavn innkaller med dette til årsmøte i henhold til Vedtektenes 5. Møte holdes på Vadlatun, Kirkebakken torsdag 11. februar 2016, kl. 1800. Nye forslag fra

Detaljer

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET Når det nærmer seg dato for utflytt vil vår utleieavdeling kontakte leietaker for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av boligen. Bolig må ved utflytt være ryddet og

Detaljer

Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB.

Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB. LOVER for Lier Båtforening vedtatt på årsmøtet 9. desember 1982, justert 29. november 1983 og 22. november 1997, justert og vedtatt på årsmøtet 21. november 2009, justert og vedtatt på årsmøtet 20. november

Detaljer

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening.

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening har et spesielt ansvar for å ivareta foreningens formål. Tillitsvalgte har et spesielt ansvar

Detaljer

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité.

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité. Havneinstruks Førre Båtforening 2017 Havne instruksen inneholder også instruks for Hus & arrangement Komité. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og

Detaljer

Leiekontrakt Båtplass

Leiekontrakt Båtplass Leiekontrakt Båtplass Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Fjordveien 20 3070 Sande Kontakter: Administrasjonsansvarlig Mariann Dokken, mobil 902 58212 E-postadresse: mariann@njb.no Leiekontrakten

Detaljer

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler:

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: Adm 2014 HAVNEREGLEMENT For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: 1.0 Orden: 1. Bare båteiere som disponerer en båtplass i bryggeanlegget og deres gjester

Detaljer

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Revidert 10.03.2010

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Revidert 10.03.2010 Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Revidert 10.03.2010 PRISLISTE FOR ÅBF Kontingent Kr. 300,- Båtplassavgift Liten Kr. 1.000,- Båtplassavgift Mellomstor Kr. 1.500,- Båtplassavgift Stor Kr. 1.750,- Båtplassavgift

Detaljer

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET Boligen overlates i slik den stand den er ved overtakelse jfr. Husleieloven 2-5. Leietaker og megler skal gå igjennom boligen ved overtakelsen og fylle ut overtakelsesprotokoll,

Detaljer

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter.

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. PRISLISTE FOR ÅBF Revidert årsmøte 26.2.2014 Kontingent kr 300,- Båtplassavgift Liten kr 1150,- pr. m lysåpning Båtplassavgift Mellomstor kr 1150,- pr. m lysåpning Båtplassavgift

Detaljer

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1 5 LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1. Medlemskap i Listranda Båtforening. Listranda Båtforening med initialene L.B.F. er en selvstendig båtforening som skal

Detaljer

1. De som har fast plass på Solviken foregående sesong, mottar brev med innbetalingsblanketter i januar.

1. De som har fast plass på Solviken foregående sesong, mottar brev med innbetalingsblanketter i januar. Leietager plikter seg til å sette seg inn i Solvikens betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler. Ved overtredelser på noen av disse reglene kan leietaker bortvises etter vedtak i styret. 1. De som

Detaljer

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler:

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: Adm pr. 8-2014 HAVNEREGLEMENT For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: 1.0 Orden: 1. Bare båteiere som disponerer en båtplass i bryggeanlegget og deres

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 6 mai 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 6 mai 2014, klokken 1830 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Geir Braathu,, Lars Even

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTEINNKALLING Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 I henhold til vedtektenes 11 innkalles herved til årsmøte torsdag den 7 april kl. 18.30 i Speiderhuset, Berge Odelsvei 36 på Hundvåg. Det vil

Detaljer

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET Når det nærmer seg dato for utflytt, så vil vår utleieavdeling ta kontakt med dem for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av boligen. Bolig må ved utflytt være ryddet

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNALE SMÅBÅTHAVNER I LARVIK SOM DRIVES AV BÅTFORENINGER:

REGLEMENT FOR KOMMUNALE SMÅBÅTHAVNER I LARVIK SOM DRIVES AV BÅTFORENINGER: REGLEMENT FOR KOMMUNALE SMÅBÅTHAVNER I LARVIK SOM DRIVES AV BÅTFORENINGER: KAPITTEL 1: ADMINISTRATIVE FORHOLD, ANSVAR OG MYNDIGHET. 1-1: Gyldighet: Dette reglementet gjelder for alle småbåthavner i Larvik

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

- Opplag - Opptak - Utsetting

- Opplag - Opptak - Utsetting Veileder for: - Opplag - Opptak - Utsetting Råde, 24.4.2017 Generelle regler for opplag av båter i havna: Båteier må selv sørge for å forsikre båt, motor og deler som er i opplag eller på annen måte befinner

Detaljer

SOLVIKENS BESTILLING- OG BETALINGSRUTINER

SOLVIKENS BESTILLING- OG BETALINGSRUTINER Leietager plikter seg til å sette seg inn i Solvikens betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler. Ved overtredelser på noen av disse reglene kan leietaker bortvises etter vedtak i styret. SOLVIKENS

Detaljer

Reglement for utleie av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune

Reglement for utleie av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune Reglement for utleie av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune 1. Innledning Rådmannen har det overordnede ansvaret for utleie og utlån av kommunale lokaler i Nesodden kommune med mindre det særskilt er

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 Navn Formål Medlemskap Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2011 1 Foreningens navn er: Frognerkilens Båtforening av 1860 (FB-1860). 2 FB-1860 er en allmennyttig,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Havneutvalget 09.11.2012 Endring av vedtekter og leievilkår for

Detaljer

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Vedtekter Ormer Brygge Side 1 av 8 BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Ny versjon: Denne versjonen erstatter tidligere tilsendt bryggevedtekter. Årsmøtet i Ormer Brygge har den 31.05.2009 vedtatt følgende

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Kaihuset, 4152 Vestre Åmøy E-postadresse:

Detaljer

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ullern Båtforening. Foreningens initialer er U.B.F. Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport

Detaljer

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS AVTALE VINTEROPPLAG Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Kontakter: Driftsleder Kjell-Arne Solberg-Johansen, mobil 901 69 666 e-postadresse kjellarne@nordrejarlsbergbrygge.no Leiekontrakten gjelder

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BÅTPLASS PÅ NORDRE JARLSBERG BRYGGE, SANDE I VESTFOLD

LEIEKONTRAKT FOR BÅTPLASS PÅ NORDRE JARLSBERG BRYGGE, SANDE I VESTFOLD LEIEKONTRAKT FOR BÅTPLASS PÅ NORDRE JARLSBERG BRYGGE, SANDE I VESTFOLD Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Fjordveien 20 3070 Sande Kontakter: Driftsleder Kjell-Arne Solberg-Johansen, mobil 901

Detaljer

Reglement for seilforeningen 1928

Reglement for seilforeningen 1928 Styrets forslag til Reglement for seilforeningen 1928 Reglementet er vedtatt 25. mars 1984 og oppdatert 25. oktober 1993, 25. november 1998, 25. januar 2006 og 15. mars 2011. (Forslaget er basert på nåværende

Detaljer

HAVNEKONTRAKT FOR TØNSBERG KYSTKULTURSENTER VED LOGGEN KYSTLAG

HAVNEKONTRAKT FOR TØNSBERG KYSTKULTURSENTER VED LOGGEN KYSTLAG HAVNEKONTRAKT FOR TØNSBERG KYSTKULTURSENTER VED LOGGEN KYSTLAG Parter/båt: 1. I forbindelse med leie av kaiplass ved Tønsberg Kystkultursenter (TKS) er det med Loggen kystlag (LK) inngått følgende avtale:

Detaljer

3. Sesongleien (båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag) fastsettes av bystyret.

3. Sesongleien (båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag) fastsettes av bystyret. REGLEMENT FOR KRISTIANSANDS BÅTHAVNER OG SMÅBÅTHAVNUTVALG vedtatt av Kommunalutvalget 13.12.2005, i kraft samme dag. Revidert: 25.03.2014 1. Det er åpent for alle å leie båtplass i de kommunale båthavnsanleggene

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Postboks 39, 4159 Rennesøy E- postadresse:

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

L e i e v i l k å r. for båtplasser i Hurum havner KF

L e i e v i l k å r. for båtplasser i Hurum havner KF L e i e v i l k å r for båtplasser i Hurum havner KF 1. Leievilkårenes virkeområde Disse vilkår gjelder for all leie og bruk av båtplass og tilknyttete områder og faciliteter i Hurum havner KF. Ved undertegning

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

LB s formål er å tilby sine medlemmer tilgang til båtliv gjennom andelseierskap til båtplasser samt samle båtinteresserte i arbeidet for å:

LB s formål er å tilby sine medlemmer tilgang til båtliv gjennom andelseierskap til båtplasser samt samle båtinteresserte i arbeidet for å: LOVER for Lier Båtforening vedtatt på årsmøtet 9. desember 1982, justert 29. november 1983 og 22. november 1997, justert og vedtatt på årsmøtet 21. november 2009, justert og vedtatt på årsmøtet 20. november

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING. Revidert 25.02.14

VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING. Revidert 25.02.14 VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING Revidert 25.02.14 Side 1 av 9 VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING KAP. 1 - NAVN OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er HJERTNES BÅTFORENING. Foreningens formål er å forestå

Detaljer

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER 1.0 LAGETS ETABLERING OG NAVN Foreningens navn er: Vikebygd Motorbåtforening. Foreningens initialer er VM. Laget ble stiftet 1968. 2.0 LAGETS HOVEDFORMÅL

Detaljer

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier Mob: e-post: 1 LEIEFORHOLDET OMFATTER: 1. Bryggeplass Bryggeplass nr XXX i båthavnen. Båtstørrelse: Båtens maksimale

Detaljer

Plikter og regler. Revidert Mai 2014

Plikter og regler. Revidert Mai 2014 Plikter og regler. Revidert Mai 2014 2 Innholdsfortegnelse: Side: 1. Plikter 3 2. Sikkerhets og ordensregler 3 3. Regler i forbindelse med opplag 4 4. Regler for havna 5 3 1. Plikter Enhver som har tillitsverv,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Utleie av klubbhuset

Utleie av klubbhuset Utleie av klubbhuset Alvdal Idrettslags klubbhus ble ferdigstilt i september 2016. Klubbhuset kan leies til arrangementer i helger og ukedager etter nærmere avtale. Huset har fullt utstyrt kjøkken og komplett

Detaljer

Reglement for utlån av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune

Reglement for utlån av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune Reglement for utlån av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune 1. Innledning Rådmannen har det overordnede ansvaret for utleie og utlån av kommunale lokaler i Nesodden kommune med mindre det særskilt er vedtatt

Detaljer

KONTRAKT FOR BÅTPLASS - 2014

KONTRAKT FOR BÅTPLASS - 2014 Tlf 78 44 69 10 Man- fre 0800-1530 post@altahavn.no... Dato: Alta poststempelets dato Kontrakt-info-2014-1 KONTRAKT FOR BÅTPLASS - 2014 Her er informasjon om leie av båtplass, samt kontrakt på SISTE SIDE

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE VESTRE ÅMØY BÅTFORENING

REFERAT ÅRSMØTE VESTRE ÅMØY BÅTFORENING 1 Godkjenning av innkalling og saksliste: Innkallingen er sendt på mail, SMS og lagt ut på hjemmesiden. Ingen bemerkninger til dette. 2 Valg av møteleder og referent. Kai Rune Kristiansen ble valgt som

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å skaffe medlemmene trygge havne- og

Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å skaffe medlemmene trygge havne- og Vedtekter for Skjelsvik Båtforening. Ajourført pr årsmøte 2012 erstatter tidligere vedtekter. 1 NAVN Foreningens navn er: Skjelsvik Båtforening. 2 FORMÅL Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG

PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG (GARASJE - MOTORVARME PARKERING) Vedtatt på generalforsamling 06.05.2014 (Erstatter tidligere vedtekter av 1984, sist endret 1997) Mellomenga borettslag disponerer

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen.

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen. Lover Notodden Motorbåtforening 1. Formål. Foreningen er selveiende og frittstående. Dens formål er å fremme interessen for båtlivet i Notodden, ved på beste og rimeligste måte å søke å skaffe medlemmene

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

a) Foreningens formål er i fellesskap å drive en småbåthavn i Grannesvågen. b) Arbeide for båtsportens fremme

a) Foreningens formål er i fellesskap å drive en småbåthavn i Grannesvågen. b) Arbeide for båtsportens fremme Loven. Side 1 For Våganes Båtforening.Stiftet 1972. Loven ble vedtatt første gang 14.02.1973 med endringer 24.10.1978, 22.04.1987, 28.11.1994, 20.11.2000, 26.11.2002, 16.11.2004,19,11.2008 og 04.12.2012.

Detaljer

HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN HAVN. 3. Endringer i rett til båtplass skal meldes til styret i velforeningen.

HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN HAVN. 3. Endringer i rett til båtplass skal meldes til styret i velforeningen. Vedlegg 2 Sak 6 Ordensregler for brygge- og havneområdet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN

Detaljer

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 HUSORDENSREGLER for SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 INNHOLD: 1. Bruk av fellesareal og fellesanlegg... s 2 2. Bruk av bolig... s. 3 3. Dyrehold... s. 3 4. Søppel og dugnad... s.

Detaljer

Regler for Sandviken Veteranbåthavn

Regler for Sandviken Veteranbåthavn Regler for Sandviken Veteranbåthavn Gjeldende fra 20. februar 2013 Sandviken Veteranbåthavn er en del av Sandviksboder Kystkultursenter. Havnen administreres av Havneutvalget på vegne av Fellesenheten

Detaljer

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE HUSORDENSREGLER for SAMEIET ZONE INNHOLD 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG... 2 2. BRUK AV BOLIG... 3 3. DYREHOLD... 3 4. SØPPEL OG DUGNAD... 4 5. PARKERING... 4 6. ANSVAR... 4 7. DIVERSE... 5 Side

Detaljer

3. Sesongleien (båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag) fastsettes av bystyret.

3. Sesongleien (båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag) fastsettes av bystyret. REGLEMENT FOR KRISTIANSANDS BÅTHAVNER OG SMÅBÅTHAVNUTVALG vedtatt av Kommunalutvalget 13.12.2005, i kraft samme dag. Revidert: 23.02.2016 1. Det er åpent for alle å leie båtplass i de kommunale båthavnsanleggene

Detaljer

HAVNEREGLEMENT KJERRINGØY BÅTFORENING

HAVNEREGLEMENT KJERRINGØY BÅTFORENING HAVNEREGLEMENT KJERRINGØY BÅTFORENING 1 DRIFTSANSVAR Driftsansvaret for båthavna tilligger styret for Kjerringøy båtforening. Deler av driften kan styret delegere til enkeltpersoner og utvalg. Disse kan

Detaljer

Vedtatt reglement for utleie av båtplasser i Søgne kommunes småbåthavner

Vedtatt reglement for utleie av båtplasser i Søgne kommunes småbåthavner Saksnr Snr: 2008/157-0 Arkivnr Lnr: 3757/2008 Ark: P23 /JAS Vedtatt reglement for utleie av båtplasser i Søgne kommunes småbåthavner Vedtatt i formannskapet 31.01.08 i sak 6/08. Justert av rådmannen 15.02.08.

Detaljer

1. FELLESVEDTEKTER FOR SMÅBÅTFORENINGENE PÅ NØTTERØY

1. FELLESVEDTEKTER FOR SMÅBÅTFORENINGENE PÅ NØTTERØY Vedtatt 2007* 1. FELLESVEDTEKTER FOR SMÅBÅTFORENINGENE PÅ NØTTERØY 1 Foreningene vil virke for god båtsport, og arbeide for å få en god og trivelig havn og opplagsplass for båter. Alle brukere av havna

Detaljer

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter.

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Revidert årsmøte 16.02.2017 PRISLISTE FOR ÅBF Kontingent kr 400,- Båtplassavgift Liten Båtplassavgift Mellomstor Båtplassavgift Stor Båtplassavgift Ekstra Stor kr 1400,-

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG 04.05.2010 1 Husordensreglenes formål (1) Husordensreglene skal legge til rette for korrekt bruk av andelsleilighetene samt legge retningslinjer og forhindre at den

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

Vedtekt for Oslo Kajakklubb (Idrettslaget), stiftet 11.mars 1931, i medhold av Idrettslagets lov 4 (7) og 3 (9).

Vedtekt for Oslo Kajakklubb (Idrettslaget), stiftet 11.mars 1931, i medhold av Idrettslagets lov 4 (7) og 3 (9). Oslo den, 14.februar 2012 VEDTEKTER FOR OSLO KAJAKKLUBB (OKK) Vedtekt for Oslo Kajakklubb (Idrettslaget), stiftet 11.mars 1931, i medhold av Idrettslagets lov 4 (7) og 3 (9). Vedtekt sist endret av årsmøtet

Detaljer

Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no

Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no 1 av 10 INNLOGGING Besøk eller www.orebakken.no http://62.16.212.2:8000/module/mypages/main/main.html?locale=no Da får du opp følgende startside: Her

Detaljer

FET BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 Revisjonsforslag til foreningens vedtekter

FET BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 Revisjonsforslag til foreningens vedtekter 2.1 Medlemskapet Medlemskapet er delt opp i fire kategorier: A-medlem: Medlem med båtplass B-medlem: Medlem med bruksrett til slippen C-medlem: Medlem kun med rett til vinteropplag D-medlem: Medlem som

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE!

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OPPAKER HUMLEVEGEN 44C, 2166 OPPAKER 3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! LEIEPRIS: KR. 7 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 75 KVM. BRA. ANTALL ROM: 3. KONTAKTPERSON:

Detaljer

Å verne om foreningens interesser og bidra til orden og renslighet i havnen, på opplagplassen, og i nærmiljøet.

Å verne om foreningens interesser og bidra til orden og renslighet i havnen, på opplagplassen, og i nærmiljøet. VEDTEKTER FOR LERSTAD BÅTFORENING Vedtatt på stiftelsesmøtet 7. juni 2007. 1 Navn Foreningens navn er Lerstad Båtforening. 2 Formål Foreningens formål er å utvikle og drifte en hensiktsmessig havn i ballanse

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 Foreningen Snarøykilen Båthavn har som formål å: 1 a) Organisere bøye- og jollehavner innenfor de sjøområder i Snarøykilen som

Detaljer