Vedtekter for Tau. Båtforening. Stiftet 23. mars 1970

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Tau. Båtforening. Stiftet 23. mars 1970"

Transkript

1 Vedtekter for Tau Båtforening Stiftet 23. mars 1970 Revisjoner: Årsmøtet 24. april 1970 Årsmøtet 28. mars 1990 Årsmøtet 20. mars 1991 Årsmøtet 10. mars 1997

2 Lover for Tau Båtforening 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP Tau Båtforening har til oppgave å gjennomføre anlegg og drift av båthavn og opptrekksplass og gjennom andre fellestiltak å fremme interessen for småbåteiere. Foireningen er åpen for alle. Også personer som ikke er eier av egen båt, kan bli medlem av foreningen. Utmeldelse som medlem skal meddeles styret skriftlig. 2 VALG Foreningen lede av et styre på 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styret skal bestå av: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, havnesjef, vedlikeholdssjef og et styremedlem. Leder velges på årsmøtet for ett år om gangen. De øvrige medlemmene velges for 2 år slik at halvparten går ut hvert år, første gang ved loddtrekning. Nestleder, kasserer og sekretær velges alltid ved særskilt valg. Varamedlemmer velges for et år om gangen. Ved valg er den eller de valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen får et likt flertall, holdes ny avstemming. Ved denne er den eller de valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Ved valgl kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemming. 3 STYRETS OPPGAVER Styret kan opprette faste utvalg og komiteer som under styrets ansvar kan ivareta særskilte arbeidsoppgaver. Slike utvalg og komiteer skal ha minst 3 medlemmer. Utvalg og komiteer kan tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til dets oppdrag. Styret utarbeider og iversetter reglement for Tau Båtforening Båthavn. Styret er vedtaksdyktig med 4 av 7 medlemmer. 4 ÅRSMØTE Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. For å ha stemmerett på årsmøtet, må vedkommende ha vært medlem i minst 3 tre måneder. Årsmøtet skal holdes en gang innen 1. april. Styret fastsetter den nærmere tidspunkt. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel med annonse i lokalavisa og ved oppslag i båthavna. På årsmøtet skal følgende saker behandles: 1. Styrets årsberetning 2. Regnskap 3. Valg av formann og styre 4. Valg av revisor 5. Valg av valgkomite bestående av et avgått styremedlem og 2 medlemmer.

3 6. Andre saker styret ønsker å få behandlet på et årsmøte når de er nevnt i innkallingen. Forslag som et medlem ønsker å få behandlet på et årsmøte, må være sendt skriftlig til styret senest 7 sju - dager før årsmøtet holdes. Æresmedlemmer kan utnevnes på årsmøtet etter styrets innstilling. 5 REVISJON Foreningens regnskap skal revideres av en revisor som velges av årsmøtet for et år. Revisor skal gjennomgå årsregnskapet og avgi uttalelse til årsmøtet om dette før regnskapet blir godkjent. 6 MEDLEMSKONTINGENT Foreningens medlemmer betaler avgifter som fastsettes av årsmøtet med vanlig stemmeflertall. De økonomiske forpliktelser vedrørende båtplass må være betalt ved forfall, ellers kan dette medføre tap av retten til båtplass. 7 PLIKTER Medlemmene plikter å rette seg etter lover og regler gjeldene for Tau Båtforenings båthavn. Ethvert medlem plikter og motta valg. Medlem kan frasi seg gjenvalg i like lang periode som det har stått i vervet. Medlemmer med båtplass i foreningen plikter å delta i dugnadsarbeid i rimelig grad. Styret kan fastsette en avgift pr. time for manglende fremmøte eter innkalling til dugnad, dog ikke mer enn for 5 timer pr. år. Styret kan pålegge alle medlemmene med båtplass vakter i båthavnen i h.h. til instruks. Unnlater et medlem å møte til pålagt vakttjeneste kn styret ilegge et skoftegebyr. 8 ANSVARSFORHOLD Et hvert medlem er selv ansvarlig for sin båt, også når det gjelder fortøyning og vinteropplag. Tau båtforening er ikke ansvarlig for skade eller ulempe som er forårsaket av andre personer eller båter. Heller ikke ved uværsskader, brann eller andre uforusette forhold som event. måtte opppstå i havnene eller på opplagsplassene. Brudd på Tau Båtforenings lover og reglement vil kunne medføre suspensjon eller eksklusjon. 9 ENDRING AV LOVER Endring i foreningens lover må vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer. Forslag til lovendring må for å kunne behandles av årsmøtet, være nevnt i innkallingen til årsmøtet eller være sendt inn til styret på forhånd, jfr. 4.

4 10 OPPLØSNING Forslag om å oppløse foreningen blir å behandle som bestemt i 9. For å bli gyldig må et vedtak om oppløsning ha fått 2/3 flertall av de møtende medlemmer og dette flere må representere minst ½ parten av foreningens medlemmer. Etter eventuell oppløsning av foreningen, tilfaller foreningens eiendeler og rettigheter Strand kommune og forutsettes nyttet til fordel for småbåtinteresser i Tau området etter nærmere beslutning av de kommunale myndigheter.

5 Reglement for Tau Båtforning båthavn 1 Enhver leier av båtplass må være medlem av Tau Båtforning. Enhver leier har å motta den plass han blir tilvist. Havnesjefen har til enhver tid rett til å forandre på de anviste plasser hvis det er forhold som taler for det. Det er havnesjefen som vurderer om det er slike forhold til stede. Avgjørelsen kan ankes til styret. Før bytte av båt som krever større båtplass må havnesjefen kontaktes for tildeling av ny plass. 2 Brygger uteligger og fortøyningsbommer anskaffes når styret mener at det er behov for utvidelse. Båthus, brygger, uteliggere og fortøyningsbommer er båtforeningens eiendom. Ved plasstildeling betales et depositum tilsvarende utstyrets nåværende prisvurdering. Brukere av båthus, brygger. uteliggere og fortøyningsbommer må straks melde fra til vedlikeholdssjefen dersom de merker feil på utstyret. Båtforeningens styre kan dra inn brukstillatelsen med øyeblikkelig virkning dersom det oppdages mislighold eller når pålegg gitt av styret ikke etterkommes. Ved opphør av båthus og/eller båtplass tilbakebetales nedskrevet innbetalt depositum straks ny bruker har betalt inn depositum. Depositum kan bli ytterlig redusert dersom bruker har påført båthus, brygge, uteligger og/eller fortøyningsbom skader utover vanlig slitasje. 3 Ethvert medlem kan ikke, uten havnesjefens tillatelse, overlate eller utleie son plass til annen båteier. Hvis båtplassen midlertidig ikke benyttes, skal havnesjefen varsles og han kan i denne tiden disponere plassen. Den som får nytte en slik plass, skal betale avgift etter vedtatte regler. Den som ligger på lånt plass, skal ha en ukes varsel for flytting. Han har ellers de samme retter og plikter som faste leier. 4 Båtene må fortøyes forsvarlig og båter som ikke ligger i uteliggere skal fendre tilstrekkelig på begge sider, slik at det ikke oppstår skader på sidebåten. Alle fortøyninger skal ha elastiske element. All fortøyning til uteliggere behandlet med Combi Coat skal kun skje ved tauverk (ingen bruk av sjakler). Baugspyd eller badeplattform etc. skal ikke stikke inn over brygg/kai. Havnesjefen kan gi pålegg om utbedring eller utskifting av fortøyninger som er dårlige. Det må ikke forekomme flytende tauverk som kan være sjenerende for andre båter. 5 All bruk av båtforeningens utstyr, -herunder kranen- skjer på eget ansvar med mindre skaden kan tilbakeføres til grov uaktsomhet fra båtforeningens side. 6

6 Tilsvining av havn og andre båter må ikke forkomme. Med tilsvining menes: Utvendig skraping og annet arbeid som medfører at rester faller i vannet, tvist, fiskeslo, utpumping av oljeholdig vann og septik etc. 7 Båter i båthavnen, faste og midlertidige, skal være ansvarsforsikret og følge de instrukser som gjelder for dette. Båter som er registreringspliktige skal være registrert på leier av båtplass og utstyrt med registreringsnummer. Registreringsnummer og benyttet forsikringsselskap skal meddeles styret ved kasserer, samt bytte av båt og forsikringsselskap. 8 Leier av båtplass skal betale leie for hele den tiden han har rett til båtplass. Selger leieren sin båt, beholder han retten til båtplass i inneværende termin. I tiden til han kommer med ny båt, disponerer havnesjefen plassen. Havnesjefen kan gi leier rett til plassen en termin til etter søknad. Søknaden må være havnesjefe i hende innen 1. desember. Deretter overføres vedkommende til venteliste. Bare båter som er tilvist plass av havnesjefen kan ligge i merkede plasser. Havnesjefen ka ikke tilvise leiers plass til andre uten å ha forvist seg om at plassen er ledig. 9 På venteliste for båtplass og båthus plasseres medlemmene etter ansiennitet beregnet ett medlemskap. 10 Havnesjefen disponerer en plass i havna. 11 Det er ikke tillatt å benytte brygger og kaier til opplag for joller eller annet utstyr. 12 Båteiere og alle som ferdes i båthavna skal oppføre seg sømmelig og ordentlig, og rette seg etter havnesjefens påbud og det til enhver tid gjeldene reglement. Det er ikke tillatt å misbruke alkohol i båthavna. Brudd på bestemmelser som er anført i dette reglementet vil kunne medføre nektelse av båt og bryggeplass i båtforeningens båthavn. Båter kan fjernes på eiers regning og risiko. 13 På en båtplass kan det kun ligge en båt. 14 Abonnement på strøm er etter skriftlig søknad til styret, mulig via separate strømmålere med uttak plassert på brygge eller molo. Båteier må selv koste uttak med måler. KWh prisen er den ris foreningen blir belastet med. Strømuttak til håndverktøy og batterilanding (maks 3 døgn) er gratis. Det må bare brukes godkjent kabeltype. Ikke godkjent kabel vil bli koblet fra.

7 15 Båtplassen kan gå i arv fra foreldre til barn og barnebarn. Andre arveforhold skal godkjennes av styret. 16 Alle båter over 10 meter inklusiv baugspyd og/eller badeplattform/daviter tildeles plass fortrinnsvis i søre havnebasseng. 17 Det er ikke anledning til å registrere flere båtplasser på samme person (navn). Unntatt herfra er plass til slepejoller som er registrert på samme eier som motorbåten. Med jolle menes båter med lengde inntil 3.80 meter. For slike båter betales det kun en årsavgift for kaiplass. 18 Det foretas avskrivning av innbetalt innskudd/depositum. Vis Sjøvett 1. Se etter at båten er i orden når du drar ut. Overbelast den ikke. 2. Si fra til pårørende hvor du drar og hvor lenge du blir borte. 3. Bruk ikke båten i andre farvann og undre andre værforhold en den er beregnet for. 4. Sitt rolig i småbåt. Skal noen bytte plass, må bare en reise seg om gangen. Bruk ikke gummistøvler i båt. Ta alltid ryggsekken av. 5. Ha alltid nødvendig utstyr om bord. 6. Ha godkjent flytevester til alle. 7. Godkjent brannslokningsutstyr hører til i enhver båt med motor eller propananlegg. 8. Kantrer båten, så bli ved den og rop på hjelp. 9. Følg sjøveisreglene- vis hensyn. 10. Båtkultur og promille hører ikke sammen.

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ullern Båtforening. Foreningens initialer er U.B.F. Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse: Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG

VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Deleted: 8 Bjoa Båtlag, 5584 Bjoa Stiftet 8. august 1969 VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Foto Kari Dommersnes Formatted: Indent: First line: 0 cm 1 Revisjonsliste Rev. dato Bakgrunn for endring

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Vedtekter for Visnes Båtforening

Vedtekter for Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 AVALDSNES E-post: post@visnes-bf.no Internett: www.visnes-bf.no Vedtekter for Visnes Båtforening Visnes Båtforening Organisasjonsnr: 987 83 3076 Postadresse: Postboks 162 Postnr./-sted:

Detaljer

Vedtekter for Visnes Båtforening

Vedtekter for Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 AVALDSNES E-post: post@visnes-bf.no Internett: www.visnes-bf.no Vedtekter for Visnes Båtforening Visnes Båtforening Organisasjonsnr: 987 83 3076 Postadresse: Postboks 162 Postnr./-sted:

Detaljer

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 2013 Vedtekter Vedtatt på Småbåtlagets Årsmøte torsdag 8. mars 2012 Havnereglement Vedtatt på styremøte 29.08. 2013 Og erstatter alle tidligere utgaver.

Detaljer

LB s formål er å tilby sine medlemmer tilgang til båtliv gjennom andelseierskap til båtplasser samt samle båtinteresserte i arbeidet for å:

LB s formål er å tilby sine medlemmer tilgang til båtliv gjennom andelseierskap til båtplasser samt samle båtinteresserte i arbeidet for å: LOVER for Lier Båtforening vedtatt på årsmøtet 9. desember 1982, justert 29. november 1983 og 22. november 1997, justert og vedtatt på årsmøtet 21. november 2009, justert og vedtatt på årsmøtet 20. november

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 1 NAVN Foreningens navn er Kristiansund Småbåtlag, dets initialer er K.S.L. som kan innarbeides i lagets logo. 2 FORMÅL Lagets formål er generelt å ivareta medlemmenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING. Revidert 25.02.14

VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING. Revidert 25.02.14 VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING Revidert 25.02.14 Side 1 av 9 VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING KAP. 1 - NAVN OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er HJERTNES BÅTFORENING. Foreningens formål er å forestå

Detaljer

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Vedtekter Ormer Brygge Side 1 av 8 BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Ny versjon: Denne versjonen erstatter tidligere tilsendt bryggevedtekter. Årsmøtet i Ormer Brygge har den 31.05.2009 vedtatt følgende

Detaljer

Lover og havnereglement

Lover og havnereglement Lover og havnereglement Festningsveien 14 1678 Kråkerøy Lover for Rød Båtforening Revidert 2000 og 2012. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Rød Båtforening. 2 Foreningens formål Foreningens formål

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Postboks 39, 4159 Rennesøy E- postadresse:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Reglement for Hesthagan Marina Gjeldende fom 01.09.2012

Reglement for Hesthagan Marina Gjeldende fom 01.09.2012 Reglement for Hesthagan Marina Gjeldende fom 01.09.2012 Kap. 1 ORGANISERING 1. Havnemyndighet Reglementet gjelder Hesthagan Marina som eies av Sandstad Gård A/S, (SGAS) Styret for Hesthagan Båtforening

Detaljer

Vedtekter - Sunndalsøra Småbåtlag. Organisasjonsnr: 997 537 971 Revidert og godkjent 04.mars 2015

Vedtekter - Sunndalsøra Småbåtlag. Organisasjonsnr: 997 537 971 Revidert og godkjent 04.mars 2015 1 Vedtekter - Sunndalsøra Småbåtlag. Organisasjonsnr: 997 537 971 Revidert og godkjent 04.mars 2015 1 Formål Småbåtlaget skal ha som formål å ivareta medlemmenes interesse for båt- og sjøliv. Laget skal

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Øvre Bragernes Motorbåtforening Muusøya 17, 3023 Drammen Konto: 2200 24 17972, Org. nr. 993 162 612 Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Medlemskap 1. All henvendelse til styret skal skje skriftlig.

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Sameiet St. Olav. Forslag til. Vedtekter. Med endringer av 19.06.90, 13.12.90, 23.04.96, 24.04.02 og 20.06.06

Sameiet St. Olav. Forslag til. Vedtekter. Med endringer av 19.06.90, 13.12.90, 23.04.96, 24.04.02 og 20.06.06 Sameiet St. Olav Forslag til Vedtekter Med endringer av 19.06.90, 13.12.90, 23.04.96, 24.04.02 og 20.06.06 1. Sameiets navn Sameiets navn er St. Olav. 2. Sameiets gjenstand Gjenstand for sameie er eiendommen

Detaljer

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Kapitel 1 - Navn og formål...2 1-1 NAVN...2 1-2FORMÅL...2 Kapitel 2 - Medlemskap...2 2-1 OPPTAK/UTMELDING...2

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Revidert og godkjent på årsmøtet 7mars 2013. Øvre Bragernes Motorbåtforening Postboks 810, 3007 Drammen Konto: 2200 24 17972, Org. nr. 993 162 612 Medlemskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer