PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA 3. SEPTEMBER 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA 3. SEPTEMBER 2003"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA 3. SEPTEMBER 2003 Den 3. september 2003 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA. Generalforsamlingen ble holdt i selskapets lokaler i Børehaugen 1, 4006 Stavanger kl 15:30. Til behandling forelå: 1. Åpning av generalforsamlingen ved styreformann Stein Aukner Styreformann Stein Aukner åpnet generalforsamlingen. Aukner opplyste at av totalt aksjer var representert, hvilket utgjorde 54,05% av totalt antall aksjer aksjer var representert ved fullmakt. 2. Valg av møteleder Styreformann Stein Aukner ble valgt til møteleder. 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Det fremkom ingen merknader til innkallingen eller dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. 4. Valg av aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Olav Abrahamsen. 5. Vedtektsendringer Møteleder viste til at i forbindelse med at Acta Holding ASA 4. juli 2003 mottok konsesjon for salg av Acta Bank ASA til Sandnes Sparebank, og aksjene i Acta Bank ASA ble overført til Sandnes Sparebank 11. juli 2003, opphørte samtidig Acta Holding ASA å være morselskap i finanskonsern, noe som åpner for endringer i vedtektene. Det er videre ønskelig å få en generell opprydding i vedtektene. Styret foreslår derfor omfattende endringer i selskapets vedtekter for å reflektere dette. Det er således foreslått endringer i alle de någjeldende vedtektsbestemmelser bortsett fra 1-1, 1-4, 2-4 og 2-9 (i de nye vedtektene er de hhv. 1, 4, 6 og 8). Forslag til nye vedtekter var sendt ut til aksjonærene sammen med innkallelsen. De nye foreslåtte vedtektene ble enstemmig vedtatt og er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1. Møteleder presiserte at de nye vedtektene trer i kraft fra beslutningstidspunktet, og at endringene således vil gjelde for den videre behandling av saker på den ekstraordinære generalforsamling. 6. Fristilling av medlemmene i kontrollkomitee og representantskap Møteleder viste til styrets forslag om at generalforsamlingen, på bakgrunn av endringen i konsernets organisasjon, fristiller samtlige medlemmer av kontrollkomiteen og representanskapet fra sine verv i disse. Fristillingen foreslås gjort effektiv fra og med tidspunktet for overføring av aksjene i Acta Bank ASA fra Acta Holding ASA til Sandnes Sparebank 11. juli Forslaget ble enstemmig vedtatt. Side 1 av 8

2 7. Konvertering av ansvarlig konvertibelt obligasjonslån Møteleder viste til punkt 9 i Låneavtale mellom Acta Holding ASA og Obligasjonseierne i Ansvarlig Konvertibelt Obligasjonslån 2002/2007 (ISIN NO ) datert 12. desember I forbindelse med at Acta Holding ASA 11. juli 2003 overførte aksjene i Acta Bank ASA til Sandnes Sparebank, er ikke lenger Acta Holding ASA underlagt eierbegrensningsreglene i finansieringsvirksomhetsloven, som nevnt i Låneavtalens punkt 9.2. Selskapet krever derfor alle utestående obligasjoner konvertert til aksjer i henhold til Låneavtalens punkt 9.6. Det ansvarlige konvertible obligasjonslånet bestod opprinnelig av obligasjoner, hver pålydende 100 NOK, totalt NOK. Konverteringskursen er 0,25 NOK, og obligasjonene tilsvarer således aksjer hver pålydende 0,18 NOK. Obligasjonseiere som representerer obligasjoner, har tidligere konvertert sine obligasjoner til aksjer. Det innebærer at konverteringen av gjenstående lån som selskapet nå krever omfatter obligasjoner tilsvarende aksjer. Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslaget om konvertering av samtlige utestående ansvarlige konvertible obligasjoner til aksjer. Den enkelte obligasjonseier har i låneavtalen gitt ABG Sundal Collier Norge ASA ugjenkallelig fullmakt til å tegne seg for aksjer i generalforsamling i Acta Holding ASA mot konvertering av obligasjonene. ABG Sundal Collier Norge ASA tegnet seg I henhold til denne fullmakten for nye aksjer. Aksjetegningen er vedlat som Vedlegg 2 til denne protokollen. Konverteringen representerer en kapitalutvidelse og styret foreslår derfor at vedtektenes paragraf 3 endres til å lyde: Selskapets aksjekapital er kr ,38 fordelt på aksjer á kr 0,18. Aksjene skal være registrert i Verdipapirsentralen. Endringen i vedtekter ble enstemmig vedtatt. De nye vedtektene er inntatt som Vedlegg 3 til denne protokollen. 8. Styrefullmakt Møteleder viste til styrefullmakt vedtatt på ordinær generalforsamling 6. juni Styret foreslår at denne trekkes tilbake og slettes, og at den erstattes med en ny fullmakt som skal gjelde i to år fra dags dato. I den nye fullmakten foreslås det at rammen for antall aksjer som skal kunne benyttes i opsjonsprogram mot ansatte og styremedlemmer økes fra 5 til 10 millioner aksjer. Det vises samtidig til at fullmakten så langt er utnyttet ved at det er utstedt opsjoner tilsvarende 4,0 millioner aksjer i forbindelse med selskapets Opsjoner-mot-lønn program til ansatte og styremedlemmer, hvorav opsjoner tilsvarende aksjer til styremedlemmer. Forslaget om styrefullmakt er begrunnet ut fra ønske om økt fleksibilitet i forhold til eventuell emisjon mot strategiske samarbeidspartnere eller finansielle investors, som en fullmakt til bruk ved kapitalbehov, samt til bruk i opsjonsprogram mot ansatte og styremedlemmer. På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret overfor generalforsamlingen i Acta Holding ASA at generalforsamlingen gir styret nedenstående emisjonsfullmakt: Generalforsamlingen gir styret i Acta Holding ASA fullmakt til å utstede nye aksjer i Acta Holding ASA i en eller flere rettede og/eller offentlige emisjoner. 1. Fullmakten gjelder inntil 20 millioner aksjer à pålydende NOK 0,18, hvilket innebærer at styret i.h.t. fullmakten kan utvide aksjekapitalen med inntil NOK ,-. Eventuell overkurs skal tilføres overkursfondet. Inntil 10 millioner aksjer herav skal kunne benyttes i opsjonsprogram mot ansatte. Inntil aksjer skal Side 2 av 8

3 kunne benyttes mot styremedlemmer, og dette representerer det antall aksjer som kan utstedes basert på opsjonsavtaler inngått med eksisterende og tidligere styremedlemmer før 11. juli Formålet med opsjonsprogrammet skal blant annet være reduksjon av selskapets personalkostnader i form av lønn, mot at ansatte mottar opsjoner som kompensasjon for endrede lønnsbetingelser, samt å gi de nødvendige insentiver til nøkkelpersonell mm. Emisjonskurs og andre vilkår fastsettes ved den enkelte emisjon av styret i henhold til denne fullmakt. Styret fastsetter nærmere vilkår for et eventuelt opsjonsprogram mot ansatte og kan gi administrerende direktør i oppgave å administrere opsjonsprogram mot ansatte. Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt endres tilsvarende. 2. Fullmakten gjelder i 2 år fra dato for vedtagelse. 3. Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjelovens 10-4 kan fravikes. 4. Nærværende fullmakt omfatter også kapitalutvidelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger. 5. Selskapet har kun én aksjeklasse, og fullmakten omfatter kun utstedelse av aksjer med samme rettigheter og forpliktelser. 6. Nærværende fullmakt omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens 13-5, hvilket innebærer at styret kan beslutte fusjon ved utstedelse av nye aksjer som overtagende selskap. Fusjonsfullmakten gjelder også ved fusjon i datterselskap av Acta Holding ASA med utstedelse av aksjer i morselskapet. 7. Fullmakten erstatter fullmakt vedtatt på generalforsamling 6. juni Generalforsamlingen gir administrerende direktør og styret i oppgave straks å melde nærværende fullmakt til Foretaksregisteret, samt å slette fullmakt vedtatt på generalforsamling 6. juni Videre vil det være styrets rett og ansvar å besørge innsendelse av vedtektsendringer som følge av enhver kapitalforhøyelse innenfor denne fullmakt. 9. Valg av styre Møteleder viste til innkallelsen hvor det var opplyst at man vurderte å supplere styret med ett nytt medlem. Fra enkelte av de største aksjonærene var det kommet forslag om Petter Berge som nytt styremedlem. Forslaget om å velge Petter Berge som nytt styremedlem ble enstemmig vedtatt. Styret består således av Stein Aukner (formann), Carl Palmstierna, Are Skindlo, Tor Nygaard, Reidar Fougner og Petter Berge. Ytterligere saker forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet. (sign) Stein Aukner (sign) Olav Abrahamsen Side 3 av 8

4 Vedlegg 1 VEDTEKTER FOR ACTA HOLDING ASA Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 3. september 2003 i henhold til dagsordens punkt 5. 1 Firma og forretningskontor Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Acta Holding ASA. Forretningskontoret er i Stavanger. 2 Formål Selskapets formål er som morselskap å forvalte sine eierinteresser i konsernet, samt all virksomhet som henger naturlig sammen med dette. 3 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er kr ,38 fordelt på aksjer á kr 0,18, fullt innbetalt. Aksjene skal være registrert i Verdipapirsentralen. 4 Aksjeoverdragelse Ethvert erverv av aksjer i selskapet skal straks meldes til Verdipapirsentralen. Erververen av en aksje kan bare utøve de rettigheter som tilkommer en aksjeeier når ervervet er innført i aksjeeierregisteret, eller når han har meldt og godtgjort sitt erverv. 5 Styrets sammensetning Selskapets styre består av 3 til 7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. 6 Selskapets firma Selskapets firma tegnes av ett styremedlem i fellesskap med enten styrets formann eller administrerende direktør. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter. Side 4 av 8

5 7 Ordinær generalforsamling Den ordinære generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkalling skjer ved skriftlig henvendelse med minst 14 dagers varsel til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted. Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, må melde seg hos selskapet innen den frist som angis i innkallingen. Fristen må ikke utløpe tidligere enn 5 dager før generalforsamlingen. I generalforsamlingen gir hver aksje 1 stemme. 8 Stedet for generalforsamlingen Generalforsamlingen avholdes i Stavanger. Styret kan likevel bestemme at generalforsamlingen skal avholdes i Oslo hvis det finner dette hensiktsmessig. Den ordinære generalforsamling skal: 9 Generalforsamlingens oppgaver 1. Godkjenne årsoppgjør bestående av resultatregnskap, balanse og årsberetning, herunder konsernregnskap og utbytte, 2. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. *** Side 5 av 8

6 Vedlegg 2 til protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA 3. september 2003 ABG Sundal Collier Norge ASA tegnet seg i henhold til fullmakt for aksjer mot konvertering av ansvarlige konvertible obligasjoner i henhold til generalforsamlingsprotokollen pkt 7 for nedenstående tegneres regning og risiko og med den fordeling som der fremgår. BEHOLDNING ANTALL NAVN FORNAVN OBLIGASJONER NYE AKSJER ABG SUNDAL COLLIER ASA SPRING CAPITAL AS TJUVHOLMEN AS LAMHOLMEN AS SANDEN A/S RINGSTAD GEIR ANNEXSTAD HARTVIG WENNBERG AS PALMSTIERNA CARL ARBITRA A/S STATOR A/S KILEN AS ANDERSEN ARE BÅRDSGJERDE PER MAGNE RAMHYLLA INVEST AS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN JAN FREDRIK HOFF CLOSS OTTO BROEN OLE ANTON CARSTENSEN TOR DARAZ MICHAEL HODNE OLUF GREENHOUSE AS KOLLERUD TORE FOLKESTAD AAGE BYBERG SIGURD FORBERG BJØRG CAMILLA FORBERG ENGLY MARIALF FORBERG FROYDIS KVÅLE KÅRE JOHANNESSEN ARILD SKOGENG ADRIAN P. FORBERG SKOGENG VICTOR EUGEN FORBERG SUM (sign) Per-Ove Breivold Adm.dir. ABG Sundal Collier Norge ASA Side 6 av 8

7 Vedlegg 3 VEDTEKTER FOR ACTA HOLDING ASA Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 3. september 2003 i henhold til dagsordens punkt 8. 1 Firma og forretningskontor Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Acta Holding ASA. Forretningskontoret er i Stavanger. 2 Formål Selskapets formål er som morselskap å forvalte sine eierinteresser i konsernet, samt all virksomhet som henger naturlig sammen med dette. 3 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er kr ,38 fordelt på aksjer á kr 0,18, fullt innbetalt. Aksjene skal være registrert i Verdipapirsentralen. 4 Aksjeoverdragelse Ethvert erverv av aksjer i selskapet skal straks meldes til Verdipapirsentralen. Erververen av en aksje kan bare utøve de rettigheter som tilkommer en aksjeeier når ervervet er innført i aksjeeierregisteret, eller når han har meldt og godtgjort sitt erverv. 5 Styrets sammensetning Selskapets styre består av 3 til 7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. 6 Selskapets firma Selskapets firma tegnes av ett styremedlem i fellesskap med enten styrets formann eller administrerende direktør. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter. Side 7 av 8

8 7 Ordinær generalforsamling Den ordinære generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkalling skjer ved skriftlig henvendelse med minst 14 dagers varsel til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted. Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, må melde seg hos selskapet innen den frist som angis i innkallingen. Fristen må ikke utløpe tidligere enn 5 dager før generalforsamlingen. I generalforsamlingen gir hver aksje 1 stemme. 8 Stedet for generalforsamlingen Generalforsamlingen avholdes i Stavanger. Styret kan likevel bestemme at generalforsamlingen skal avholdes i Oslo hvis det finner dette hensiktsmessig. Den ordinære generalforsamling skal: 9 Generalforsamlingens oppgaver 1. Godkjenne årsoppgjør bestående av resultatregnskap, balanse og årsberetning, herunder konsernregnskap og utbytte, 2. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. *** Side 8 av 8

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Til aksjonærene i Acta Holding ASA Acta Holding ASA Børehaugen 1 N- 4006 Stavanger Tel +47 21 00 30 00 Fax +47 21 00 33 65 NO 979 867 654 www.acta.no / www.actaholding.no INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA Generalforsamlingen ble avholdt den 18. mai 2009 kl 15.30 i selskapets lokaler i Thonning Owesens gate 35 C, 7044 Trondheim. Generalforsamlingen ble

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA (organisasjonsnummer 988 124 923) avholdt kl. 17.00, onsdag 7. juni 2006 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. I henhold til styrets

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Norsk Hydro ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling på selskapets hovedkontor på Vækerø,

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer