Det innkalles til styremøte kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230."

Transkript

1 Styremedlemmer Oslo, 1. mars 2013 INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles til styremøte kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl Det vil bli et kunstnerisk innslag kl Presentert av: Almir Meskovic og Grzegorz Miszczyszyn (accordion) Innkallingsbrev med saksframlegg sendes som e-post til alle medlemmer og varamedlemmer. Saksdokumentene unntatt offentlighet sendes bare til de faste medlemmene. Alle sakspapirer sendes også som post til styrets faste medlemmer. Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstua 0302 Oslo Tel: Faks: E-post: Bankgiro: Besøksadresse Slemdalsveien 11 Styremedlemmer som er forhindret fra å møte bes varsle Liv Thorvaldsen snarest slik at vararepresentant kan innkalles. Med vennlig hilsen Eirik Birkeland rektor Tove Blix direktør

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold HS 1/13 Avlagt årsregnskap for 2012 HS 2/13 Rapport og planer HS 3/13 Saker fra styret til etatstyringsmøtet 2013 HS 4/13 Kvalitetssikringsarbeidet - årsrapport for studieåret HS 5/13 Retningslinjer for vurdering av kompetanse ved tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstilling HS 6/13 Søknad om opprykk til professor X HS 7/13 Tilsetting i professorat i trompet X HS 8/13 Forlengelse av professor II -stilling X HS 9/13 HMS- rapport 2012 og plan for 2013 HS 10/13 Forslag til eksterne styrerepresentanter OS 1/13 Orienteringssaker: Ny grafisk profil Muntlig orientering v/anders Eggen U.off.

3 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr: /1007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret 1/ AVLAGT ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Saksbehandler Birgit Marøy Økonomisjef Direkte tel: Norges musikkhøgskole har unntak fra statens bruttobudsjetteringsprinsipp og får en nettobevilgning over utgiftspost 50 i statsbudsjettet. Øvrige driftsinntekter disponeres fullt ut til virksomhetens formål. Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS). Det knytter seg ikke spesielle usikkerhetsmomenter til regnskapet, og det er ikke regnskapsført ekstraordinære inntekter eller kostnader. Midler som viderefordeles til andre institusjoner er ikke inntektsført, bare den delen som brukes ved NMH. Avlagt årsregnskap ble levert og er godkjent av styrets leder etter fullmakt fra styret, gitt i styremøte Avlagt årsregnskap består av: 1. Resultatregnskap 2. Balanse 3. Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen 4. Statsregnskapsrapportering 5. Ledelseskommentarer 6. Regnskapsprinsipper 7. Resultatregnskap vs budsjett Noter Årsregnskap 2012 Avlagt årsregnskap for 2012 viser et positivt driftsresultat på 14,263 mill. kroner (16,560 mill. kroner i 2011). Driftsinntektene er økt med 2,99 prosent fra 224,854 mill. kroner i 2011 til 231,567 mill. kroner i Økningen skyldes hovedsakelig økte bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet knyttet til nye studieplasser og kompensasjon for lønns- og prisstigning. Endring i regnskapsføring knyttet til viderefordelte midler medfører reduserte inntekter. I 2012 er det inntektsført 3,3 mill. kroner som gjelder en tilleggsbevilgning frå KD knyttet til investering i instrumenter. Lønnskostnadene er økt med 9,629

4 mill. kroner (8,03 prosent) fra 2011 til Økningen i lønnskostnadene, utover generell lønnsjustering, viser at NMH har noe høyere aktivitet i 2012 sammenlignet med Et godt lønnsoppgjør, spesielt for faglig tilsatte i 2012, har medført ekstra økning i lønnskostnadene. Andre driftskostnader er redusert med 0,760 mill. kroner (- 0,91 prosent) fra 2011 til Norges musikkhøgskole er fornøyd med den økonomiske utviklingen og vurderer økonomistyringen som tilfredsstillende. I de tre siste årene har Norges musikkhøgskole bedret sin økonomiske situasjon. De ubrukte midlene fra 2011 og 2012 er disponert til reserve og til prioriterte investeringer. Resultatutviklingen fra 2011 til 2012 viser at det er lønnskostnadene som utgjør omtrent hele økningen i kostnader og styret presiserer derfor at det er nødvendig å ha fokus på aktivitetsnivået ved høgskolen som blant annet påvirker utviklingen i lønnskostnadene. Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap Avviket mellom avlagt årsregnskap og periodisert budsjett er 19,613 mill. kroner. Avviket på inntektssiden er 8,250 mill. kroner (3,56 prosent) og 11,316 mill. kroner (5,21 prosent) på kostnadssiden. Inntekter fra bevilgninger er 7,304 mill. kroner høyere enn budsjett. Inntektsavviket er blant annet knyttet til tilleggsbevilgning fra KD til investeringer på 3,3 mill. kroner og overførte ubrukte midler fra 2011 til investeringer (4 mill. kroner). Ikke gjennomførte investeringer i 2012 har ingen konsekvenser for den ordinære driften ved NMH. De andre inntektspostene er til sammen 0,946 mill. kroner høyere enn budsjett. Avviket skyldes i hovedsak forsinket utfakturering i forbindelse med garasjeleie for 2011 og mottatte midler som ikke var budsjettert. Lønn og sosiale kostnader viser et merforbruk på 1,229 mill. kroner (0,95 prosent) i forhold til budsjett. Merforbruket skyldes i hovedsak lønnsøkning utover budsjett, omklassifisering av stipendutbetalinger fra andre driftskostnader til lønnskostnader samt etterberegning av pensjonskostnader. Fastlønn og lønn til timelærere viser lavere forbruk enn budsjettet. Sum andre driftskostnader viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 13,472 mill. kroner (14,00 prosent). Ca 7,0 mill. kroner av mindreforbruket er knyttet til endring av regnskapsprinsipp vedrørende viderefordelte midler og ubrukte midler som ble overført fra Resterende av mindreforbruket på driftskostnader er fordelt på ulike områder: fagseksjonene (1,0 mill. kroner), innsatsområder (0,9 mill. kroner) og studieseksjonen (2,0 mill. kroner). Det er ikke inngått forpliktelser knyttet til disse postene. I henhold til forutsetninger i langtidsbudsjettet er det satt av 2,0 mill. kroner av årets bevilgning til reserve til 10,0 mill. kroner per Investeringer Det er i 2012 gjennomført investeringer for 1,992 mill. kroner (jf. note 5). Høgskolen har i 2012 fortsatt å redusere den balanseførte verdien på varige driftsmidler. NMH fikk en ekstrabevilgning på 3,3 mill. kroner fra KD i 2012 som skal benyttes til investeringer i instrumenter. I tillegg planlegges det å benytte opparbeidede ubrukte midler i 2011 og 2012 til 2

5 andre prioriterte investeringer i 2013 og Det er utarbeidet en investeringsplan i samsvar med faglige behov for fornyelse av instrumenter og utstyr. I høgskolens langtidsbudsjett for er det forutsatt en ordinær investeringsramme på 3 mill. kroner per år. SAK NMH har ansvaret for den økonomiske oppfølgingen og rapportering av SAK som gjennomføres i samarbeid mellom NMH, KHIO, AHO og NIH. Prosjektregnskapet for SAK-midlene viser at det er til sammen 2,454 mill. kroner til disposisjon per Aktiviteter som er gjennomført i 2012 samt planlagte aktiviteter i 2013 beskrives i Rapport og planer Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader NMHs langtidsbudsjett for legger grunnlag for god kontroll med forventede inntekter og kostnader i langtidsperioden. Langtidsbudsjettet skal rulleres årlig og neste oppdatering er i juni Resultatutviklingen fra 2011 til 2012 viser at det er lønn og personalkostnadene som øker. Det er også trenden i NMHs budsjett for Styret presiserer at det er viktig at aktivitetsnivået ved skolen tilpasses de forventede ressursrammene i årene fremover. Det er utarbeidet stillingsplaner for faglige stillinger og stillingsplan for administrative stillinger skal utarbeides i Disse skal sikre at høgskolen overholder den overordnede stillingsrammen for perioden som ble vedtatt i februar 2010 i forbindelse omstillingsprosjektet. Høgskolen har de senere årene hatt en kraftig vekst i studenttallet. I tillegg har høgskolen et økende antall stipendiater. Arealsituasjonen er vanskelig og NMH har, gjennom innsendt forslag til budsjett 2014, søkt om økte bevilgninger til å utvide høgskolens arealer. Forslag til vedtak: Styret vedtar avlagt regnskap for Forslag til disponering av årsresultat per tas til etterretning. Tove Blix Direktør Birgit Marøy Økonomisjef 3 Vedlegg 3

6 4

7 á

8 Norges musikkhogskole Norwegian Academy of Music Norges musikkhogskole Avlagt årsregnskap per Side 1

9 Avtagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhegskole Resuitatregnskap Virksomhet: Norges musikkhøgskole Driftsinntekter Inntekt fra bevil nin er Tilskudd o overførin er fra andre Gevinst ved sal av elendom anle o maskiner Sal 5-0 leleinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Note Referanse RE RE RE RE RE RE.7 Driftskostnacler Lønn o sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investerin er o Avskrivnin er Nedskrivnin er Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat åkostnin er RE8 RE RE.10 4,5 RE.11 4, RE 12 4,5 RE RE RE15 Finansinntekter o finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntektero finanskostnader Inntekter fra elerandeler I selska er mx. Utb te fra seiska er Sum inntekterfra eierandeleri selska er rn.v RE RE RE.18 RE RE.20 Resultat av ordinære aktiviteter RE21 Avre næ er Avre nin med statskassen bruttobuds'etterte Avre nin statli o bidra sfinansiert aktivitet nettobuds'etterte Sum avre nin er Periodens resultat 7 RE RE RE RE.25 Dis onerin er Tilført annen o f ent virksomhetska tel 8 RE.26 Sum disponeringer 0 RE.27 Innkrevnin svirksomhet Inntekter av av ifter o eb rer direkte til statskassen Andre inntekter fra innkrevnin svirksontet Overførin er til statskassen Suminnkrevnin svirksomhet RE.28 RE.29 RE.30 0 RE.31 Tilskuddsforvaltnin Overførin er fra statskassen til tilskudd til andre 10 RE,32 Utbetalin er av tilskudd til andre 10 RE.33 Sum tilskuddsforvattnin 0 0 RE.34 Dato: 03.01,2011 Versjon:4 Side :32

10 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhøgskole Balanse VIrksombet: Norges musikkhøgskole EIENDELER Note Referanse A. Anle smidler I Immatedelle eiendeler Forsknin o utviklin Retri heter o li nende immaterielle eiendeler Sumimmaterielleeiendeler A1.01 A AI.1 Il Vad e driftsmidler B nin er tomter o annen fast elendom 5 A11.01 Maskiner o trans ortmidler 5 A11.02 Driftsløsøre inventar verktø o li nende A11.03 Anle under utførelse 5 A11.04 Beredska sanskaffelser 5 A11.05 Sum vad e driftsmidler AI1.1 III Finansielle anle smidler Investerin er i datterselska er Investerin er i tilkn ttet selska Investerin er i akser o andeier Obli as'oner o andre fordrin er Sum finansielleanle smidler A18.01 A A A AIII.1 Sum anle smidler AIV.1 B. Omlø smidler I Varebeholdnin er o forskudd tll leverandører VarebehoIdnin er 12 Forskuddsbetalin er til leverandører 12 Sum varebeholdnin er o forskuddfil leverandører E11.3 Il FordrIn er Kundefordrin er Andre fordrin er fente ikke fakturerte inntekter 16 o 0 9II.3 Sumfordrin er 1 sao II.4 III Investerin er Tø enfondet o Observatoriefondet 8 Sumfinansielle omla smidler IV Kasse o bank Bankinnskudd å konsernkonto i Nor es Bank BIV.1 Andre bankinnskudd 17 BIV.2 Andre kontanter o kontantekvivalenter 17 BIV.3 Sumkasse o bank BIV.4 Sum omlø smidler BIV.5 Sum elendeler BV.1 Dato: Versjon:4 Side :35

11 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhøgskole Balanse Virksomhet: Norges musikkhøgskole VIRKSOMHETSKAPITAL C. Virksomhetska nal OG GJELD Note Referanse I Innskutt virksomhetska ital Innskutt virksomhetska itai 8 Sum innskutt virksomhetska ital II 0 rent virksomhetska ital 0 fent virksomhetska ital 8 Sum o fent virksomhetska ital aol 0 0 C.02 C C.04 Sum virksomhetska D. G eld ital 0 0 C.1 I AvsetnIn for lan siktl e for liktelser Ikke inntektsført bevil nin kn tet til anle smidler 4, DI.1 Andre avsetnin er for for liktelser 01.2 Sum avsetnin for lan sikti e for liktelser I.3 Il Annen lan sikti eld Øvri lan sikti 'eld Sum annenlan sikti III Kortsikti eld Leverandør 'eld Sk Idi skattetrekk Sk Idi e offentli e av ifter Avsatte ferie en er Forskuddsbetalte ikke o fente inntekter 16 o Annen kortsikti 'eld Sum kortsikti "eld IV Avre nin med statskassen Avre nin med statskassen bruttobuds'etterte 7 D1V.1 Avsetnin statli o bidra sfinansiert aktivitet nettobuds'etterte D1V.2 Ikke inntektsførte bevil nin er o bidra nettobuds'etterte DIV.3 Ikke inntektsførte aver o aveforsterknin er 15 D1V.4 Sum avre nin er D1V.5 Sum "eld DV,1 Sum virksomhetska ital o "eld DV1.1 Dato: Versjon:4 Side :35

12 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhøgskole Kontantstromoppstilling etter den direkte modellen Virksombet: Norges musikkhogskole Note Referanse Kontantstrommerfra operasjonelleaktiviteter Innbetalinger iimbetalingeravbevilgning(nettobudsjetterte) L1 innbetalingeravskatter,avgifterog gebyrertil statskassen innbetalingerfrastatskassentil tilskuddtil andre 0 0 L3 innbetalingerfra salgav varerog tjenester L4 innbetalingerav avgifter,gebyrerog lisenser 0 0 L5 innbetalingerav tilskuddog overforingerfra andrestatsetater L6 innbetalingerav ulbylte 0 0 L7 innbetalingeravrenter 0 0 L8 innbetalingav refusjoner L9 andreinnbetalinger L10 Sunt limbetalinger LI Utbetalinger utbetalingerav lonnog sosialekostnader L11 utbetalingerfor varerog tjenesterfor videresalgog egetforbruk L12 utbetalingerav renter o 0 L13 uffietalingerav skatterog offentligeavgifter L14 tabetalingerog overforingertil andrestatsetater 0 0 L14A utbetalingerog overforingertil andrevirksomheter o 0 L1413 andreutbetalinger L15 Sum utbetalin er LII Netto kontantstrom fra operas'onelte aktiviteter * LIII Kontantstrommerfra investeringsaktiviteter innbetalingervedsalgavvarigedriftsmidler 64 0 L16 utbetalingervedkjop av varigedrifismidler L17 innbetalingerved salgav aksjerog andeleri andre foretak 0 0 L18 utbetalingervedkjop av aksjerog andeleri andreforetak 0 0 L10 utbetalingerved kjøp av andreinvesteringsobjekter 0 0 L20 innbetalingerved salgav andreinvesteringsob'ekter 0 0 L21 Netto kontantstrom fra investeringsaktiviteter LIV Kontantstranunerfra finanstertngsakaviteter(nettobudsjetterte) 0 0 innbetalingerav virksomhelskapital 0 0 L22 tilbakebetalingerav virksombetskapital 0 0 L23 utbetalingerav utb ite til statskassen Netto kontantstrom fra finansieringsaktiviteter 0 LV Effektav valutakmrsendriner å kontanterog kontantekvivalenter A Nettoendringi kontanterog kontantekvivalenter Beholdningav kontantero kontantekvivalenterved wriodensbe amelse Beboldning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt LVI *Avstemming Note periodensresultat bokfortverdiavhendedeanleggenndler ordinæreavskrivninger 0 0 L29 nedskrivningav anleggsmidler 0 0 L30 nettoavregninger L31 inntektfra bevilgning(bmttobudsjetterte) 0 0 1,32 arbeidsgiveravgift/gruppeliv fort på kap 5700/ _33 avsetningutsatteinntekter(tilganganleggsmidler) L34 resultatandeli datterselskap resultatandeltilknyttetse1skap 0 0 1_36 endringi ikke inntektsfortbevilgningknyttettil anleggsmidler endringi varelager 0 0 L38 endringi kundefordringer endringi ikke inntektsfortebevilgningerog bidrag L40 endringi ikke inntektsfortegaverog gaveforsterkninger 0 0 L41 Dato: side 5 - VersJon: :31

13 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhogskole endring i leverandorgjeld effekt av valutakursendringer inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) pensjonskostnader (kalkallatoriske) poster klassitisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrom fra operas'onelle aktiviteter L o L LVII Merknad: I avsnittene for investerings- og finansieringsaktiviteter(som omfatter både innbetalingerog utbetalinger)skal utbetalingeneha negativt fortegn. Dato: side 5-6 Versjon: :31

14 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhøgskole Statsregnskapsrapportering for nettobudsjetterte virksomheter VIrksomhet: Norges muslkkhøgskole PerIode: Regnskapsførerkonto: Re nska Referanse I Inn ående beholdnin SR.1 II EndrIn I erioden SR.2 III Ut ående beholdnin SR.3 Merknad: Inngående beholdning skal oppgis pr. 1. Januar I regnskapsåret. Endring perioden skal oppgis for hele regnskapsåret. Utgående beholdning skal oppgis pr. 31. desember i regnskapsåret. Dato: Versjon:4 Side :31

15 Avlagtårsregnskap 2012forNorgesmusikkhogskole 31.12, Referanse Innlekt fka beviegningerfra Kunnskapsdepareementel Periodens bevilgningfra Kunnskapsdepartementet* N1.2 - bruttobenyttettil investeringsformål/ varigedriftsmidlerav periodensbevilgning/ driftstilskudd N1.3 + utsattinntektfra forpliktelseknyttet til investeringer(avskrivninger) N1.5 + utsattinntektfra forpliktelseknyttet til investeringer,bokfortverdiavhendedeanleggsmidler 64 0 N1.6 - utbetalingav tilskuddtil andre Andrepostersom vedrorerbevilgningerfrakunnskapsdepartementet(spesifiseres) Sum inntekt ra berilgninger fra Kunnska sde artementet * Vesentlige fildelinger skal spesifiseres på egne linjer. Tilskudd og overforinger fra andre departemene Periodenstilskudd/overforingfra andredepartement* bruttobenyttettil investeringsformål/ varigedriftsmidlerav periodensbevilgning/ driftstilskudd 0 N utsatt inntektfra forpliktelseknyttettil trivesteringer(avskrivninger) 0 N utsatt inntektfra forpliktelseknyttet til investeringer,bokfortverdiavhendedeanleggsmidler 0 N utbetalingav tilskuddtil andre Andrepostersomvedrorertilskuddog overforingerfraandredepartement(spesifiseres) Sum tilskudd og overforinger fra andre departement * Vesendige eilskudtgoveribringer skal spesifiseres på egne linjer Sum Inntekt fra berligninger (linje I i resultatregnskapet) Tdskuddfra andre statlige forvalmingsorganer * Periodenstilskudd/overforingfraNorad Periodenstilskudd/overforingfrautdanningsdirektoratet Periodenstilskudd/overforingfraregionaleforskningsfond** 0 N1.22A - bruttobenyftettil investeringsfonnål/ varige driftsmidlerav periodensbevilgning/ drifistilskudd 0 N1.22A1 - ubruktbevilgningtil investeringsformål(bruttobudsjettertevirksomheter) 0 N1.22A2 + utsatt inntektfraforpliktelseknyttettil investeringer(avskrivninger) 0 N1.22A3 + utsatt inntektfraforpliktelseknyttettil investeringer,bokfortverdiavhendedeanleggsmidler 0 N1.22A4 + inntekttil pensjoner(gjeldervirksomhetersomer med i sentralordning) 0 N1.22A5 - utbetalingav tilskudd/overforingfraregionaleforskningsfondtil andre Periodenstilskudd/overforingfraNER bruttobenyttettil investeringsformål/ varige drittsmidlerav periodensbevilgning/ driftstilskudd ubruktbevilgningtil investeringsfonnal(brultobudsjettertevirksomheter) 0 N utsatt inntektfraforpliktelseknyttettil investeringer(avskrivninger) 0 N utsatt inntektfraforpliktelseknyttettil investeringer,bokfortverdiavhendedeanleggsmidler inntekttil pensjoner(gjeldervirksomhetersomer med i sentralordning) 0 N utbetalingav tilskudd/overforingfraner til andre 0 N1.29 Andrepostersom vedrorertilskuddfra andrestatlige forvaltningsorganer(spesifiseres) 0 N1 30 Sum diskudd og over oringer ra andre staffige forvaltningsorganer N1.31 * Vesentlige tilskuddbildelinger skal spesefiserespå egne linjer Tilskudd fil annen bidragsfenansiert aktiviteek Konununaleog fylkeskommunaletater Organisasjoner Næringsliv/privat EUtilskudd/tildelingfrarammeprogramfor forskning 0 0 N1.35 EUtilskudd/tildelingtil undervisningog annet Stiftelser Andre N1.38 Sum tilskudd lii annen bidrags mansiert akfivitel N1.39 *Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne assnig Medler som benyttes ni investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen agpresentreres som i NFR-assniteet. Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger* Mottattegaver/gaveforsterkningeri perioden 0 - ikkeinntektsfortegaveroggaveforsterkninger 0 + utsatt inntektfra mottattegaver/gaveforsterkninger 0 0 N N N1.42 Stun tilskndd ra aver o ave orsterknin er 0 0 N1.43 Wesendige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne assnilb Dato: Versjon:4 Side :31

16 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhøgskole Suns tilskudd o over oriii er ra andre ink 2 i resultatre nska et N1.44 Gevinstved salg av eiendom,anlegg,maskinermv.* Salg av eiendom 0 0 N1.45 Salg av maskiner, utstyr mv 0 0 N1.46 Salg av andredriftsmidler 56 0 N1.47 GevInstvedsalg av elendom, anlegg ogmaskiner nm ffinje 3 i resultairegnskapet) 56 N1.48 * Vesentligesalguransaksjonerskalkommemeres og det skal angis eventuell oremerking ar midlene. Merk at del er den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under cirifisinnlekter, ref også nole 9. Salgs- og leieinmekter InnteAtfra oppdragsfinansiertaktivitet: Statlige etater N1.49 Kommunale og fylkeskonnnunale etater 0 0 N1.50 Organisasjoner 0 0 N1.51 Meringsliv/privat 0 0 N1.52 Stiftelser 0 0 N1.53 Andre Sum inntektfra oppdragsfinanslerlaktivitel N1.55 Andresalgs- og leieinntekter Leieinntekter N1.56 Kurs- og seminarinntekter samtkonsert/fonnidling med mer N1.56 Andre salgs-og leieinntekter N1.56 Sum andre salgs- og lefeinnlekter N1.59 Sum salgs- og kieinntekter (linje4 i resultatregnskapes) N1.60 Andre inntekter: Gaver somskal inntektsfores 0 22 N1.61 Diverse refusjoner 0 0 N1.62 Erstatning boker/video etc N1.62 Ovrige andre inntekter Sum andre inntekter (linje5 i resultatregnskapet) Sum drifisinntekter N1.66 ** Tilskuddog ovedøringerfranorges forskningsradog de regionale forskningsfondene skal regnskapsmessig behandles som bevilgningi regnskapet for2012. Dato: Versjon:4 Side :31

17 Aylagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhøgskole 1,Note 2 Lonn og sosiale kostnader 31,12, Referanse Lonninger N2.1 Feriepenger N2.2 Arbeidsgiveravgill N2.3 Pensjouskostoaders N2.4 Sykepenger og andre refusjoner N2.5 Andre lelser N2.6 Sum lonnskostnader N2.7 Antall årsverk: N2.8 *Virksomhetersom betalerpensjonspremie sek: Pensjoner kostnadsfores i resultatregnskapet basert på faktisk pålopt premie for regnskapsåret. Premiesals for 2012 har vært 12,09prosent. Premiesals for 2011 har vært 11,15prosent. Dato: Versjon:4 Side :31

18 Avlagt érsregeskap 2012 for Norges musikkhøgskole fnete 3 Andre driftskostnader Referanse Husleie N3.1 Vedlikehold egnebygg og anlegg 0 0 N3.2 Vedlikehold og ombygging av leide lokater 0 0 N3.3 Andre kostnader til drift av eiendom og lokater N3.4 Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv N3.5 Mindre ufttyrsanskaffelser I N3.6 Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenter og andre kjep av tjenester fra eksteme Reiser og diett Annonsering og profilering Viderefordelte midler til andre institusjoner N3.11 Kontorkostnader Øvrige driftskostader (*) N Sum andre driftskostnader N3.14 (4)Spesdiseres ytterligere dersom det er andre vesendige poster som borfremgå av regnskapet Dato: Versjory4 Side :31

19 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhøgskole c,",,i, Otel5Y,alti geidtltlftatttiti llnt2ffil,22111 Tomter Untts- bygninger Anlegg under Øvrige bygninger utforelse lnirasnnktur- eiendeler Beredskaps- anskaffelser Maskiner, Annet inventar Mansportmidler og utstyr Sum Referanse Anskaffelseskost N5.1 Tilgangpr I 992 N5.2 Avgang anskaffelseskost pr , N5.3 Fra anle under utforelse til annen N5.4 Anskaffelseskost N5.5 Aldcumulertenedslatvninger pr N5.6 Nedslmivningerpr N5.7 Akkumulerte avslmivninger N5.8 Ordinære avskrivningerpr N5.9.Akkumulerteavskrivnin er av r Balansefert verdi ngen år år Ingen yirksomhets- virksommets- Avslatvningsatser (levetider) avskrivning dekomponert dekomponert avskrivning spesifikt spesiffla 3-15 klineært 3-15 år line Tilleggsopplysninger når det cr avhendet anleggsmidler: Vederlag ved avhending av anleggsmidler N boktort verdi av avhendede anleggsrnidler* N5.13 Reenska smessi gevinstita N5.14 Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler" på grunn av at det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen tilfaller <virksornhetens navn>. eller når det er sannsynlighelsovervekt for at salgssummen ildcetilfaller virksomheten: *Resterende forpliktelse vedrorende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er regnskapsført direkte mot "avregning med statskassen" i balansen på grunn av at det er sannsyn1ighetsovervekt for at salgssummen ikke tilfaller <virksomhetens navn> Universiteter og høyslcoler som kostnadsforer anskffelser og påkostninger, skal oppgi anskaffelser av andre varige driftsmidler som har en kostpris stone enn kt (dersom dette avviker fra benyttet sats, skal faktisk sats oppgis) og levetid over 3 år. Vedlikehold og mindre investeringer og påkostninger kostnadsføres som andre drillskostnader. Regnskapsposten består av investennger og påkostninger til: Eiendom og bygg (benyttes kun av de som eicr egne bygg) Teknisk data og undervisningsutstyr Anleggsmaskiner og transportmidler Kontormaskiner og annet inventar Sum invterinner oa åkostninoer av variee driftsmidler *.15 Dato: 03, Versjon:4 Side :31

20 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhøgskole Finansinntekter , Referanse Renteinntekter 0 0 N6.1 Agio gevinst N6.2 Annen finansinntekt 0 0 N6.3 Surn flnansinntekter N6.4 Finanskostnader Rentekostnad 0 0 N6.5 Nedskrivning av aksjer 0 0 N6.6 Agio tap N6.7 Annen finanskostnad 0 N6.8 Surn finanskostnader N6.9 Utbytte fra selskaper nkv. Mottatt Inbytte fra selskap XX 0 0 N6.10 Mottatt utb tte fra selska YY 0 0 N6.10 Sum mottatt utb Ite 0 0 N6.11 Grunnla bere ran av rentekostnad å Investert ka ital: Gjennom.. snitt erloden Balanseført verdi Immaterielle eiendeler Balanseført verdi varige driftsmidler Sum Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (må fytles ut) 12 Gjennomsnittlig kapitalbinding I år 2012: Fastsatt rente for år 2012: 3,04 % Beregnet rentekostnad på Investert kapitap: Beregning av rentekostnader på den kapttalen som er investert I virksomheten vises her i henhold til "Utkast til veiledningsnotat om renter på kapitar * Gjelderbare instausjonersombalanseferer.anleggsmidler.beregnetrentekostnedpå investertkapital skal kun gis som noteopplysning.den beregnederentekostnadenskal ikke regnskapsføres. Dato: Versjon:4 Side :45

21 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhøgskole LNote Referanse Kundefordringer til pålydende Avsatt til latent ta (-) Sum kundefordrin er N N N13.3 Dato Side 14 Versjon: :45

22 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhagskole [Note14Andre kortsiktigefordringer Fordringer Referanse Forskuddsbetalt lonn 50 0 N14.1 Reiseforskudd N14.2 Personallån N14.3 Andre fordringer gufansatte 0 N14.4 Forskuddbetatte kostnader N14.5 Andre fordringer N14.6 Fordrin 1 datterselska m.v* 0 0 N14.7 Sunt N14.8 * gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet. Dato: Versjon:4 Side :53

23 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhegskote Den andel av bevilgninger og nildler som skal behandles tifsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formil bevilgningen forutsettes å dekke i påfolgende tennin. Vesentlige poster skal spesifiseres på egen linje. Det er foretatt folgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/founil innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende: Inntektsforte bevil nin er o bidra : Overfort fra Avsetning pr. virksonffiets- Avsetning pr. Endring i kapital perioden Referanse Kannskapsdepartementel thsatt virksomhet KD grunnbevilgning N151.1a Avsetninger i N151.1a Prosjekt N151.1a Prosjekt N151.1a Profilprosjekt a Prosjekt N151.1a Irnprovisasjon og eksperimentel musikk N151.1a Anma N151.1a SUAI utsatt virksomhet N151.1 Strategiske formål Avsetning til reserve/strategisk tiltak N151.2a Avsetning til investering, ombygging og storre prosjekler 2013/ N151.2a Ekstratildeling investering fra KD i N151.2a osv 0 N151.2a Sthlistrategiske formål N151.2 Storre investeringer Prioritert oppgave 0 N151.3a Prioritert oppgave 2 0 N151.3a Prioritert oppgave 3 0 N151.3a osv 0 N151.3a SUMstarre investeringer 0 N151.3 Andre avselninger 7UP 0 N1514a KD Sakmidler 1(1110,AHO, NMH N151.4a Fonull 3 0 N151.4a osv 0 N151.4a Saki andre avselnin er Sum Kunnskapsdepartementet N151.ds1 Andre departementer og statlige etater Utsatt virksomhet N151.5a Strategiske formål 0 0 N151.51) Storre investeringer 0 0 N1515c Andre avsednin er 0 0 N151,5d Sum andre deputtementer og statlige etater N151.5 Norges forskningsråd thsatt virksomhet N151.6a1 Strategiske formål N Storre investeringer N151.6c Andre avsetninger N151.6d Sum Norges forskningsråd I N151.6 Regionnle forskningsfond insatt virksomhet Strategiske formål Storre investeringer Andre avselnin er Sum reginonale forskningsfond Sum departementer og statlige etater N151.6Aa 0 N151.6Ab 0 N1516Ac 0 N151.6Ad 0 N151.16A Sunt avsatt andel av tilskudd til staffi finansiert aktivitet N151ds2 Andre bidragsytere Utsatt virksomhet N151.7a Strategiske formål N151.7b Storre investeringer N151.7c Andre avselnin er N151.7d Sum andre bidragsytere N151,7 Dato: Side Versjon: :53

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37a113 Sak nr.: 211/4918 Møte: 2.6.13 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 213 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Universitetsstyret Universitetet Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Regnskap for Universitetet første tertial 2014 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges med dette frem for universitetsstyret

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1443-3 Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak 23.02.2015 Rapportering for 2014 - regnskap, VP og Strategisk

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 Saksliste Vedtakssaker 2/15 Årsrapport 2014-2015 3/15 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 4/15 Utlysning av professorat i klaver 5/15 Utlysning av

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer