Det innkalles til styremøte kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230."

Transkript

1 Styremedlemmer Oslo, 1. mars 2013 INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles til styremøte kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl Det vil bli et kunstnerisk innslag kl Presentert av: Almir Meskovic og Grzegorz Miszczyszyn (accordion) Innkallingsbrev med saksframlegg sendes som e-post til alle medlemmer og varamedlemmer. Saksdokumentene unntatt offentlighet sendes bare til de faste medlemmene. Alle sakspapirer sendes også som post til styrets faste medlemmer. Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstua 0302 Oslo Tel: Faks: E-post: Bankgiro: Besøksadresse Slemdalsveien 11 Styremedlemmer som er forhindret fra å møte bes varsle Liv Thorvaldsen snarest slik at vararepresentant kan innkalles. Med vennlig hilsen Eirik Birkeland rektor Tove Blix direktør

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold HS 1/13 Avlagt årsregnskap for 2012 HS 2/13 Rapport og planer HS 3/13 Saker fra styret til etatstyringsmøtet 2013 HS 4/13 Kvalitetssikringsarbeidet - årsrapport for studieåret HS 5/13 Retningslinjer for vurdering av kompetanse ved tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstilling HS 6/13 Søknad om opprykk til professor X HS 7/13 Tilsetting i professorat i trompet X HS 8/13 Forlengelse av professor II -stilling X HS 9/13 HMS- rapport 2012 og plan for 2013 HS 10/13 Forslag til eksterne styrerepresentanter OS 1/13 Orienteringssaker: Ny grafisk profil Muntlig orientering v/anders Eggen U.off.

3 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr: /1007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret 1/ AVLAGT ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Saksbehandler Birgit Marøy Økonomisjef Direkte tel: Norges musikkhøgskole har unntak fra statens bruttobudsjetteringsprinsipp og får en nettobevilgning over utgiftspost 50 i statsbudsjettet. Øvrige driftsinntekter disponeres fullt ut til virksomhetens formål. Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS). Det knytter seg ikke spesielle usikkerhetsmomenter til regnskapet, og det er ikke regnskapsført ekstraordinære inntekter eller kostnader. Midler som viderefordeles til andre institusjoner er ikke inntektsført, bare den delen som brukes ved NMH. Avlagt årsregnskap ble levert og er godkjent av styrets leder etter fullmakt fra styret, gitt i styremøte Avlagt årsregnskap består av: 1. Resultatregnskap 2. Balanse 3. Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen 4. Statsregnskapsrapportering 5. Ledelseskommentarer 6. Regnskapsprinsipper 7. Resultatregnskap vs budsjett Noter Årsregnskap 2012 Avlagt årsregnskap for 2012 viser et positivt driftsresultat på 14,263 mill. kroner (16,560 mill. kroner i 2011). Driftsinntektene er økt med 2,99 prosent fra 224,854 mill. kroner i 2011 til 231,567 mill. kroner i Økningen skyldes hovedsakelig økte bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet knyttet til nye studieplasser og kompensasjon for lønns- og prisstigning. Endring i regnskapsføring knyttet til viderefordelte midler medfører reduserte inntekter. I 2012 er det inntektsført 3,3 mill. kroner som gjelder en tilleggsbevilgning frå KD knyttet til investering i instrumenter. Lønnskostnadene er økt med 9,629

4 mill. kroner (8,03 prosent) fra 2011 til Økningen i lønnskostnadene, utover generell lønnsjustering, viser at NMH har noe høyere aktivitet i 2012 sammenlignet med Et godt lønnsoppgjør, spesielt for faglig tilsatte i 2012, har medført ekstra økning i lønnskostnadene. Andre driftskostnader er redusert med 0,760 mill. kroner (- 0,91 prosent) fra 2011 til Norges musikkhøgskole er fornøyd med den økonomiske utviklingen og vurderer økonomistyringen som tilfredsstillende. I de tre siste årene har Norges musikkhøgskole bedret sin økonomiske situasjon. De ubrukte midlene fra 2011 og 2012 er disponert til reserve og til prioriterte investeringer. Resultatutviklingen fra 2011 til 2012 viser at det er lønnskostnadene som utgjør omtrent hele økningen i kostnader og styret presiserer derfor at det er nødvendig å ha fokus på aktivitetsnivået ved høgskolen som blant annet påvirker utviklingen i lønnskostnadene. Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap Avviket mellom avlagt årsregnskap og periodisert budsjett er 19,613 mill. kroner. Avviket på inntektssiden er 8,250 mill. kroner (3,56 prosent) og 11,316 mill. kroner (5,21 prosent) på kostnadssiden. Inntekter fra bevilgninger er 7,304 mill. kroner høyere enn budsjett. Inntektsavviket er blant annet knyttet til tilleggsbevilgning fra KD til investeringer på 3,3 mill. kroner og overførte ubrukte midler fra 2011 til investeringer (4 mill. kroner). Ikke gjennomførte investeringer i 2012 har ingen konsekvenser for den ordinære driften ved NMH. De andre inntektspostene er til sammen 0,946 mill. kroner høyere enn budsjett. Avviket skyldes i hovedsak forsinket utfakturering i forbindelse med garasjeleie for 2011 og mottatte midler som ikke var budsjettert. Lønn og sosiale kostnader viser et merforbruk på 1,229 mill. kroner (0,95 prosent) i forhold til budsjett. Merforbruket skyldes i hovedsak lønnsøkning utover budsjett, omklassifisering av stipendutbetalinger fra andre driftskostnader til lønnskostnader samt etterberegning av pensjonskostnader. Fastlønn og lønn til timelærere viser lavere forbruk enn budsjettet. Sum andre driftskostnader viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 13,472 mill. kroner (14,00 prosent). Ca 7,0 mill. kroner av mindreforbruket er knyttet til endring av regnskapsprinsipp vedrørende viderefordelte midler og ubrukte midler som ble overført fra Resterende av mindreforbruket på driftskostnader er fordelt på ulike områder: fagseksjonene (1,0 mill. kroner), innsatsområder (0,9 mill. kroner) og studieseksjonen (2,0 mill. kroner). Det er ikke inngått forpliktelser knyttet til disse postene. I henhold til forutsetninger i langtidsbudsjettet er det satt av 2,0 mill. kroner av årets bevilgning til reserve til 10,0 mill. kroner per Investeringer Det er i 2012 gjennomført investeringer for 1,992 mill. kroner (jf. note 5). Høgskolen har i 2012 fortsatt å redusere den balanseførte verdien på varige driftsmidler. NMH fikk en ekstrabevilgning på 3,3 mill. kroner fra KD i 2012 som skal benyttes til investeringer i instrumenter. I tillegg planlegges det å benytte opparbeidede ubrukte midler i 2011 og 2012 til 2

5 andre prioriterte investeringer i 2013 og Det er utarbeidet en investeringsplan i samsvar med faglige behov for fornyelse av instrumenter og utstyr. I høgskolens langtidsbudsjett for er det forutsatt en ordinær investeringsramme på 3 mill. kroner per år. SAK NMH har ansvaret for den økonomiske oppfølgingen og rapportering av SAK som gjennomføres i samarbeid mellom NMH, KHIO, AHO og NIH. Prosjektregnskapet for SAK-midlene viser at det er til sammen 2,454 mill. kroner til disposisjon per Aktiviteter som er gjennomført i 2012 samt planlagte aktiviteter i 2013 beskrives i Rapport og planer Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader NMHs langtidsbudsjett for legger grunnlag for god kontroll med forventede inntekter og kostnader i langtidsperioden. Langtidsbudsjettet skal rulleres årlig og neste oppdatering er i juni Resultatutviklingen fra 2011 til 2012 viser at det er lønn og personalkostnadene som øker. Det er også trenden i NMHs budsjett for Styret presiserer at det er viktig at aktivitetsnivået ved skolen tilpasses de forventede ressursrammene i årene fremover. Det er utarbeidet stillingsplaner for faglige stillinger og stillingsplan for administrative stillinger skal utarbeides i Disse skal sikre at høgskolen overholder den overordnede stillingsrammen for perioden som ble vedtatt i februar 2010 i forbindelse omstillingsprosjektet. Høgskolen har de senere årene hatt en kraftig vekst i studenttallet. I tillegg har høgskolen et økende antall stipendiater. Arealsituasjonen er vanskelig og NMH har, gjennom innsendt forslag til budsjett 2014, søkt om økte bevilgninger til å utvide høgskolens arealer. Forslag til vedtak: Styret vedtar avlagt regnskap for Forslag til disponering av årsresultat per tas til etterretning. Tove Blix Direktør Birgit Marøy Økonomisjef 3 Vedlegg 3

6 4

7 á

8 Norges musikkhogskole Norwegian Academy of Music Norges musikkhogskole Avlagt årsregnskap per Side 1

9 Avtagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhegskole Resuitatregnskap Virksomhet: Norges musikkhøgskole Driftsinntekter Inntekt fra bevil nin er Tilskudd o overførin er fra andre Gevinst ved sal av elendom anle o maskiner Sal 5-0 leleinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Note Referanse RE RE RE RE RE RE.7 Driftskostnacler Lønn o sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investerin er o Avskrivnin er Nedskrivnin er Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat åkostnin er RE8 RE RE.10 4,5 RE.11 4, RE 12 4,5 RE RE RE15 Finansinntekter o finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntektero finanskostnader Inntekter fra elerandeler I selska er mx. Utb te fra seiska er Sum inntekterfra eierandeleri selska er rn.v RE RE RE.18 RE RE.20 Resultat av ordinære aktiviteter RE21 Avre næ er Avre nin med statskassen bruttobuds'etterte Avre nin statli o bidra sfinansiert aktivitet nettobuds'etterte Sum avre nin er Periodens resultat 7 RE RE RE RE.25 Dis onerin er Tilført annen o f ent virksomhetska tel 8 RE.26 Sum disponeringer 0 RE.27 Innkrevnin svirksomhet Inntekter av av ifter o eb rer direkte til statskassen Andre inntekter fra innkrevnin svirksontet Overførin er til statskassen Suminnkrevnin svirksomhet RE.28 RE.29 RE.30 0 RE.31 Tilskuddsforvaltnin Overførin er fra statskassen til tilskudd til andre 10 RE,32 Utbetalin er av tilskudd til andre 10 RE.33 Sum tilskuddsforvattnin 0 0 RE.34 Dato: 03.01,2011 Versjon:4 Side :32

10 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhøgskole Balanse VIrksombet: Norges musikkhøgskole EIENDELER Note Referanse A. Anle smidler I Immatedelle eiendeler Forsknin o utviklin Retri heter o li nende immaterielle eiendeler Sumimmaterielleeiendeler A1.01 A AI.1 Il Vad e driftsmidler B nin er tomter o annen fast elendom 5 A11.01 Maskiner o trans ortmidler 5 A11.02 Driftsløsøre inventar verktø o li nende A11.03 Anle under utførelse 5 A11.04 Beredska sanskaffelser 5 A11.05 Sum vad e driftsmidler AI1.1 III Finansielle anle smidler Investerin er i datterselska er Investerin er i tilkn ttet selska Investerin er i akser o andeier Obli as'oner o andre fordrin er Sum finansielleanle smidler A18.01 A A A AIII.1 Sum anle smidler AIV.1 B. Omlø smidler I Varebeholdnin er o forskudd tll leverandører VarebehoIdnin er 12 Forskuddsbetalin er til leverandører 12 Sum varebeholdnin er o forskuddfil leverandører E11.3 Il FordrIn er Kundefordrin er Andre fordrin er fente ikke fakturerte inntekter 16 o 0 9II.3 Sumfordrin er 1 sao II.4 III Investerin er Tø enfondet o Observatoriefondet 8 Sumfinansielle omla smidler IV Kasse o bank Bankinnskudd å konsernkonto i Nor es Bank BIV.1 Andre bankinnskudd 17 BIV.2 Andre kontanter o kontantekvivalenter 17 BIV.3 Sumkasse o bank BIV.4 Sum omlø smidler BIV.5 Sum elendeler BV.1 Dato: Versjon:4 Side :35

11 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhøgskole Balanse Virksomhet: Norges musikkhøgskole VIRKSOMHETSKAPITAL C. Virksomhetska nal OG GJELD Note Referanse I Innskutt virksomhetska ital Innskutt virksomhetska itai 8 Sum innskutt virksomhetska ital II 0 rent virksomhetska ital 0 fent virksomhetska ital 8 Sum o fent virksomhetska ital aol 0 0 C.02 C C.04 Sum virksomhetska D. G eld ital 0 0 C.1 I AvsetnIn for lan siktl e for liktelser Ikke inntektsført bevil nin kn tet til anle smidler 4, DI.1 Andre avsetnin er for for liktelser 01.2 Sum avsetnin for lan sikti e for liktelser I.3 Il Annen lan sikti eld Øvri lan sikti 'eld Sum annenlan sikti III Kortsikti eld Leverandør 'eld Sk Idi skattetrekk Sk Idi e offentli e av ifter Avsatte ferie en er Forskuddsbetalte ikke o fente inntekter 16 o Annen kortsikti 'eld Sum kortsikti "eld IV Avre nin med statskassen Avre nin med statskassen bruttobuds'etterte 7 D1V.1 Avsetnin statli o bidra sfinansiert aktivitet nettobuds'etterte D1V.2 Ikke inntektsførte bevil nin er o bidra nettobuds'etterte DIV.3 Ikke inntektsførte aver o aveforsterknin er 15 D1V.4 Sum avre nin er D1V.5 Sum "eld DV,1 Sum virksomhetska ital o "eld DV1.1 Dato: Versjon:4 Side :35

12 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhøgskole Kontantstromoppstilling etter den direkte modellen Virksombet: Norges musikkhogskole Note Referanse Kontantstrommerfra operasjonelleaktiviteter Innbetalinger iimbetalingeravbevilgning(nettobudsjetterte) L1 innbetalingeravskatter,avgifterog gebyrertil statskassen innbetalingerfrastatskassentil tilskuddtil andre 0 0 L3 innbetalingerfra salgav varerog tjenester L4 innbetalingerav avgifter,gebyrerog lisenser 0 0 L5 innbetalingerav tilskuddog overforingerfra andrestatsetater L6 innbetalingerav ulbylte 0 0 L7 innbetalingeravrenter 0 0 L8 innbetalingav refusjoner L9 andreinnbetalinger L10 Sunt limbetalinger LI Utbetalinger utbetalingerav lonnog sosialekostnader L11 utbetalingerfor varerog tjenesterfor videresalgog egetforbruk L12 utbetalingerav renter o 0 L13 uffietalingerav skatterog offentligeavgifter L14 tabetalingerog overforingertil andrestatsetater 0 0 L14A utbetalingerog overforingertil andrevirksomheter o 0 L1413 andreutbetalinger L15 Sum utbetalin er LII Netto kontantstrom fra operas'onelte aktiviteter * LIII Kontantstrommerfra investeringsaktiviteter innbetalingervedsalgavvarigedriftsmidler 64 0 L16 utbetalingervedkjop av varigedrifismidler L17 innbetalingerved salgav aksjerog andeleri andre foretak 0 0 L18 utbetalingervedkjop av aksjerog andeleri andreforetak 0 0 L10 utbetalingerved kjøp av andreinvesteringsobjekter 0 0 L20 innbetalingerved salgav andreinvesteringsob'ekter 0 0 L21 Netto kontantstrom fra investeringsaktiviteter LIV Kontantstranunerfra finanstertngsakaviteter(nettobudsjetterte) 0 0 innbetalingerav virksomhelskapital 0 0 L22 tilbakebetalingerav virksombetskapital 0 0 L23 utbetalingerav utb ite til statskassen Netto kontantstrom fra finansieringsaktiviteter 0 LV Effektav valutakmrsendriner å kontanterog kontantekvivalenter A Nettoendringi kontanterog kontantekvivalenter Beholdningav kontantero kontantekvivalenterved wriodensbe amelse Beboldning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt LVI *Avstemming Note periodensresultat bokfortverdiavhendedeanleggenndler ordinæreavskrivninger 0 0 L29 nedskrivningav anleggsmidler 0 0 L30 nettoavregninger L31 inntektfra bevilgning(bmttobudsjetterte) 0 0 1,32 arbeidsgiveravgift/gruppeliv fort på kap 5700/ _33 avsetningutsatteinntekter(tilganganleggsmidler) L34 resultatandeli datterselskap resultatandeltilknyttetse1skap 0 0 1_36 endringi ikke inntektsfortbevilgningknyttettil anleggsmidler endringi varelager 0 0 L38 endringi kundefordringer endringi ikke inntektsfortebevilgningerog bidrag L40 endringi ikke inntektsfortegaverog gaveforsterkninger 0 0 L41 Dato: side 5 - VersJon: :31

13 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhogskole endring i leverandorgjeld effekt av valutakursendringer inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) pensjonskostnader (kalkallatoriske) poster klassitisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrom fra operas'onelle aktiviteter L o L LVII Merknad: I avsnittene for investerings- og finansieringsaktiviteter(som omfatter både innbetalingerog utbetalinger)skal utbetalingeneha negativt fortegn. Dato: side 5-6 Versjon: :31

14 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhøgskole Statsregnskapsrapportering for nettobudsjetterte virksomheter VIrksomhet: Norges muslkkhøgskole PerIode: Regnskapsførerkonto: Re nska Referanse I Inn ående beholdnin SR.1 II EndrIn I erioden SR.2 III Ut ående beholdnin SR.3 Merknad: Inngående beholdning skal oppgis pr. 1. Januar I regnskapsåret. Endring perioden skal oppgis for hele regnskapsåret. Utgående beholdning skal oppgis pr. 31. desember i regnskapsåret. Dato: Versjon:4 Side :31

15 Avlagtårsregnskap 2012forNorgesmusikkhogskole 31.12, Referanse Innlekt fka beviegningerfra Kunnskapsdepareementel Periodens bevilgningfra Kunnskapsdepartementet* N1.2 - bruttobenyttettil investeringsformål/ varigedriftsmidlerav periodensbevilgning/ driftstilskudd N1.3 + utsattinntektfra forpliktelseknyttet til investeringer(avskrivninger) N1.5 + utsattinntektfra forpliktelseknyttet til investeringer,bokfortverdiavhendedeanleggsmidler 64 0 N1.6 - utbetalingav tilskuddtil andre Andrepostersom vedrorerbevilgningerfrakunnskapsdepartementet(spesifiseres) Sum inntekt ra berilgninger fra Kunnska sde artementet * Vesentlige fildelinger skal spesifiseres på egne linjer. Tilskudd og overforinger fra andre departemene Periodenstilskudd/overforingfra andredepartement* bruttobenyttettil investeringsformål/ varigedriftsmidlerav periodensbevilgning/ driftstilskudd 0 N utsatt inntektfra forpliktelseknyttettil trivesteringer(avskrivninger) 0 N utsatt inntektfra forpliktelseknyttet til investeringer,bokfortverdiavhendedeanleggsmidler 0 N utbetalingav tilskuddtil andre Andrepostersomvedrorertilskuddog overforingerfraandredepartement(spesifiseres) Sum tilskudd og overforinger fra andre departement * Vesendige eilskudtgoveribringer skal spesifiseres på egne linjer Sum Inntekt fra berligninger (linje I i resultatregnskapet) Tdskuddfra andre statlige forvalmingsorganer * Periodenstilskudd/overforingfraNorad Periodenstilskudd/overforingfrautdanningsdirektoratet Periodenstilskudd/overforingfraregionaleforskningsfond** 0 N1.22A - bruttobenyftettil investeringsfonnål/ varige driftsmidlerav periodensbevilgning/ drifistilskudd 0 N1.22A1 - ubruktbevilgningtil investeringsformål(bruttobudsjettertevirksomheter) 0 N1.22A2 + utsatt inntektfraforpliktelseknyttettil investeringer(avskrivninger) 0 N1.22A3 + utsatt inntektfraforpliktelseknyttettil investeringer,bokfortverdiavhendedeanleggsmidler 0 N1.22A4 + inntekttil pensjoner(gjeldervirksomhetersomer med i sentralordning) 0 N1.22A5 - utbetalingav tilskudd/overforingfraregionaleforskningsfondtil andre Periodenstilskudd/overforingfraNER bruttobenyttettil investeringsformål/ varige drittsmidlerav periodensbevilgning/ driftstilskudd ubruktbevilgningtil investeringsfonnal(brultobudsjettertevirksomheter) 0 N utsatt inntektfraforpliktelseknyttettil investeringer(avskrivninger) 0 N utsatt inntektfraforpliktelseknyttettil investeringer,bokfortverdiavhendedeanleggsmidler inntekttil pensjoner(gjeldervirksomhetersomer med i sentralordning) 0 N utbetalingav tilskudd/overforingfraner til andre 0 N1.29 Andrepostersom vedrorertilskuddfra andrestatlige forvaltningsorganer(spesifiseres) 0 N1 30 Sum diskudd og over oringer ra andre staffige forvaltningsorganer N1.31 * Vesentlige tilskuddbildelinger skal spesefiserespå egne linjer Tilskudd fil annen bidragsfenansiert aktiviteek Konununaleog fylkeskommunaletater Organisasjoner Næringsliv/privat EUtilskudd/tildelingfrarammeprogramfor forskning 0 0 N1.35 EUtilskudd/tildelingtil undervisningog annet Stiftelser Andre N1.38 Sum tilskudd lii annen bidrags mansiert akfivitel N1.39 *Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne assnig Medler som benyttes ni investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen agpresentreres som i NFR-assniteet. Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger* Mottattegaver/gaveforsterkningeri perioden 0 - ikkeinntektsfortegaveroggaveforsterkninger 0 + utsatt inntektfra mottattegaver/gaveforsterkninger 0 0 N N N1.42 Stun tilskndd ra aver o ave orsterknin er 0 0 N1.43 Wesendige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne assnilb Dato: Versjon:4 Side :31

16 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhøgskole Suns tilskudd o over oriii er ra andre ink 2 i resultatre nska et N1.44 Gevinstved salg av eiendom,anlegg,maskinermv.* Salg av eiendom 0 0 N1.45 Salg av maskiner, utstyr mv 0 0 N1.46 Salg av andredriftsmidler 56 0 N1.47 GevInstvedsalg av elendom, anlegg ogmaskiner nm ffinje 3 i resultairegnskapet) 56 N1.48 * Vesentligesalguransaksjonerskalkommemeres og det skal angis eventuell oremerking ar midlene. Merk at del er den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under cirifisinnlekter, ref også nole 9. Salgs- og leieinmekter InnteAtfra oppdragsfinansiertaktivitet: Statlige etater N1.49 Kommunale og fylkeskonnnunale etater 0 0 N1.50 Organisasjoner 0 0 N1.51 Meringsliv/privat 0 0 N1.52 Stiftelser 0 0 N1.53 Andre Sum inntektfra oppdragsfinanslerlaktivitel N1.55 Andresalgs- og leieinntekter Leieinntekter N1.56 Kurs- og seminarinntekter samtkonsert/fonnidling med mer N1.56 Andre salgs-og leieinntekter N1.56 Sum andre salgs- og lefeinnlekter N1.59 Sum salgs- og kieinntekter (linje4 i resultatregnskapes) N1.60 Andre inntekter: Gaver somskal inntektsfores 0 22 N1.61 Diverse refusjoner 0 0 N1.62 Erstatning boker/video etc N1.62 Ovrige andre inntekter Sum andre inntekter (linje5 i resultatregnskapet) Sum drifisinntekter N1.66 ** Tilskuddog ovedøringerfranorges forskningsradog de regionale forskningsfondene skal regnskapsmessig behandles som bevilgningi regnskapet for2012. Dato: Versjon:4 Side :31

17 Aylagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhøgskole 1,Note 2 Lonn og sosiale kostnader 31,12, Referanse Lonninger N2.1 Feriepenger N2.2 Arbeidsgiveravgill N2.3 Pensjouskostoaders N2.4 Sykepenger og andre refusjoner N2.5 Andre lelser N2.6 Sum lonnskostnader N2.7 Antall årsverk: N2.8 *Virksomhetersom betalerpensjonspremie sek: Pensjoner kostnadsfores i resultatregnskapet basert på faktisk pålopt premie for regnskapsåret. Premiesals for 2012 har vært 12,09prosent. Premiesals for 2011 har vært 11,15prosent. Dato: Versjon:4 Side :31

18 Avlagt érsregeskap 2012 for Norges musikkhøgskole fnete 3 Andre driftskostnader Referanse Husleie N3.1 Vedlikehold egnebygg og anlegg 0 0 N3.2 Vedlikehold og ombygging av leide lokater 0 0 N3.3 Andre kostnader til drift av eiendom og lokater N3.4 Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv N3.5 Mindre ufttyrsanskaffelser I N3.6 Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenter og andre kjep av tjenester fra eksteme Reiser og diett Annonsering og profilering Viderefordelte midler til andre institusjoner N3.11 Kontorkostnader Øvrige driftskostader (*) N Sum andre driftskostnader N3.14 (4)Spesdiseres ytterligere dersom det er andre vesendige poster som borfremgå av regnskapet Dato: Versjory4 Side :31

19 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhøgskole c,",,i, Otel5Y,alti geidtltlftatttiti llnt2ffil,22111 Tomter Untts- bygninger Anlegg under Øvrige bygninger utforelse lnirasnnktur- eiendeler Beredskaps- anskaffelser Maskiner, Annet inventar Mansportmidler og utstyr Sum Referanse Anskaffelseskost N5.1 Tilgangpr I 992 N5.2 Avgang anskaffelseskost pr , N5.3 Fra anle under utforelse til annen N5.4 Anskaffelseskost N5.5 Aldcumulertenedslatvninger pr N5.6 Nedslmivningerpr N5.7 Akkumulerte avslmivninger N5.8 Ordinære avskrivningerpr N5.9.Akkumulerteavskrivnin er av r Balansefert verdi ngen år år Ingen yirksomhets- virksommets- Avslatvningsatser (levetider) avskrivning dekomponert dekomponert avskrivning spesifikt spesiffla 3-15 klineært 3-15 år line Tilleggsopplysninger når det cr avhendet anleggsmidler: Vederlag ved avhending av anleggsmidler N boktort verdi av avhendede anleggsrnidler* N5.13 Reenska smessi gevinstita N5.14 Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler" på grunn av at det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen tilfaller <virksornhetens navn>. eller når det er sannsynlighelsovervekt for at salgssummen ildcetilfaller virksomheten: *Resterende forpliktelse vedrorende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er regnskapsført direkte mot "avregning med statskassen" i balansen på grunn av at det er sannsyn1ighetsovervekt for at salgssummen ikke tilfaller <virksomhetens navn> Universiteter og høyslcoler som kostnadsforer anskffelser og påkostninger, skal oppgi anskaffelser av andre varige driftsmidler som har en kostpris stone enn kt (dersom dette avviker fra benyttet sats, skal faktisk sats oppgis) og levetid over 3 år. Vedlikehold og mindre investeringer og påkostninger kostnadsføres som andre drillskostnader. Regnskapsposten består av investennger og påkostninger til: Eiendom og bygg (benyttes kun av de som eicr egne bygg) Teknisk data og undervisningsutstyr Anleggsmaskiner og transportmidler Kontormaskiner og annet inventar Sum invterinner oa åkostninoer av variee driftsmidler *.15 Dato: 03, Versjon:4 Side :31

20 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhøgskole Finansinntekter , Referanse Renteinntekter 0 0 N6.1 Agio gevinst N6.2 Annen finansinntekt 0 0 N6.3 Surn flnansinntekter N6.4 Finanskostnader Rentekostnad 0 0 N6.5 Nedskrivning av aksjer 0 0 N6.6 Agio tap N6.7 Annen finanskostnad 0 N6.8 Surn finanskostnader N6.9 Utbytte fra selskaper nkv. Mottatt Inbytte fra selskap XX 0 0 N6.10 Mottatt utb tte fra selska YY 0 0 N6.10 Sum mottatt utb Ite 0 0 N6.11 Grunnla bere ran av rentekostnad å Investert ka ital: Gjennom.. snitt erloden Balanseført verdi Immaterielle eiendeler Balanseført verdi varige driftsmidler Sum Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (må fytles ut) 12 Gjennomsnittlig kapitalbinding I år 2012: Fastsatt rente for år 2012: 3,04 % Beregnet rentekostnad på Investert kapitap: Beregning av rentekostnader på den kapttalen som er investert I virksomheten vises her i henhold til "Utkast til veiledningsnotat om renter på kapitar * Gjelderbare instausjonersombalanseferer.anleggsmidler.beregnetrentekostnedpå investertkapital skal kun gis som noteopplysning.den beregnederentekostnadenskal ikke regnskapsføres. Dato: Versjon:4 Side :45

21 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhøgskole LNote Referanse Kundefordringer til pålydende Avsatt til latent ta (-) Sum kundefordrin er N N N13.3 Dato Side 14 Versjon: :45

22 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhagskole [Note14Andre kortsiktigefordringer Fordringer Referanse Forskuddsbetalt lonn 50 0 N14.1 Reiseforskudd N14.2 Personallån N14.3 Andre fordringer gufansatte 0 N14.4 Forskuddbetatte kostnader N14.5 Andre fordringer N14.6 Fordrin 1 datterselska m.v* 0 0 N14.7 Sunt N14.8 * gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet. Dato: Versjon:4 Side :53

23 Avlagt årsregnskap 2012 for Norges musikkhegskote Den andel av bevilgninger og nildler som skal behandles tifsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formil bevilgningen forutsettes å dekke i påfolgende tennin. Vesentlige poster skal spesifiseres på egen linje. Det er foretatt folgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/founil innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende: Inntektsforte bevil nin er o bidra : Overfort fra Avsetning pr. virksonffiets- Avsetning pr. Endring i kapital perioden Referanse Kannskapsdepartementel thsatt virksomhet KD grunnbevilgning N151.1a Avsetninger i N151.1a Prosjekt N151.1a Prosjekt N151.1a Profilprosjekt a Prosjekt N151.1a Irnprovisasjon og eksperimentel musikk N151.1a Anma N151.1a SUAI utsatt virksomhet N151.1 Strategiske formål Avsetning til reserve/strategisk tiltak N151.2a Avsetning til investering, ombygging og storre prosjekler 2013/ N151.2a Ekstratildeling investering fra KD i N151.2a osv 0 N151.2a Sthlistrategiske formål N151.2 Storre investeringer Prioritert oppgave 0 N151.3a Prioritert oppgave 2 0 N151.3a Prioritert oppgave 3 0 N151.3a osv 0 N151.3a SUMstarre investeringer 0 N151.3 Andre avselninger 7UP 0 N1514a KD Sakmidler 1(1110,AHO, NMH N151.4a Fonull 3 0 N151.4a osv 0 N151.4a Saki andre avselnin er Sum Kunnskapsdepartementet N151.ds1 Andre departementer og statlige etater Utsatt virksomhet N151.5a Strategiske formål 0 0 N151.51) Storre investeringer 0 0 N1515c Andre avsednin er 0 0 N151,5d Sum andre deputtementer og statlige etater N151.5 Norges forskningsråd thsatt virksomhet N151.6a1 Strategiske formål N Storre investeringer N151.6c Andre avsetninger N151.6d Sum Norges forskningsråd I N151.6 Regionnle forskningsfond insatt virksomhet Strategiske formål Storre investeringer Andre avselnin er Sum reginonale forskningsfond Sum departementer og statlige etater N151.6Aa 0 N151.6Ab 0 N1516Ac 0 N151.6Ad 0 N151.16A Sunt avsatt andel av tilskudd til staffi finansiert aktivitet N151ds2 Andre bidragsytere Utsatt virksomhet N151.7a Strategiske formål N151.7b Storre investeringer N151.7c Andre avselnin er N151.7d Sum andre bidragsytere N151,7 Dato: Side Versjon: :53

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Høgskolen i Sør-Trøndelag Org nr. 975 264 750 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 01.01.2010 31.12.2010 Alle beløp i NOK Alle beløp i hele tusen Regnskapsprinsipper Universiteter og høyskoler Versjon 20100120 RPS Generelle

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640 Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 994 997 1 994 320 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 388 897 329 281 479 498

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen:

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen: MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Styret Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Tore Simonsen, Inger Hegstad Krüger,

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS 20090506 Institusjonen: Universitetet/Høyskolen i xx Alle de hvite boksene skal fylles ut av institusjonen. - De

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Vedlegg 1: Virksomhet: Nasjonalbiblioteket Rapport kjørt: 29.01.2016 09:53 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter:

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: 1) handlinger/kontrollpunkter rettet mot beregning av nøkkel-/forholdstall

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Hedmark. Note 30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 164 245 156 865 416 982 Tilskudd og overføringer fra andre 1 7 038 9 533

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Høgskoleni Mo de Vitenskapelig høgskole I logistik:

Høgskoleni Mo de Vitenskapelig høgskole I logistik: Høgskoleni Mo de Vitenskapelig høgskole I logistik: LEDELSESKOMMENTAR ÅRSREGNSKAP2012 Institusjonens formål Høgskolen i Molde (HiMolde) er en statlig vitenskaplig høyskole i logistikk. HiMolde skal tilby

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

VEILEDNING. Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren.

VEILEDNING. Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren. VEILEDNING Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren. Regnskapsmalene tar utgangspunkt i regnskapslovens krav, men er

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Virksomhet:

Resultatregnskap. Virksomhet: Resultatregnskap Virksomhet:. Org.nr:974767880 Tall i 1000 kroner Note 31.08.2015 31.08.2014 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 2 795 845 2 828 555 Inntekt fra gebyrer 1 Inntekt fra tilskudd og

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger 3 Overgangsbestemmelser 7 Iverksettelse

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen Bakgrunn for forenkling SRS Børmer-utvalget NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Gul Bok 2017 Finansdepartementet

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultatregnskap Virksomhet: Universitetet i Tromsø. Note 31.08.2012 31.08.2011 31.12.2011 Referanse Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 315 444 1 170 615 1 889 392 Linje 1 Tilskudd og overføringer

Detaljer

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015 Rapporteringspakken Rolf Petter Søvik og Joar Nybo Økonomiseminarene 2015 Målsetting Oppnå perfekt års- og delårsrapportering Diskusjon og forbedring av pakken Forklare hensikten med rapporteringen Lysarkene

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Resultatregnskap Org.nr: 977027233 Note 31.08.2014 31.08.2013 31.12.2013 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 219 150 195 034 310 926 Inntekt fra gebyrer 1 0 0 0 Inntekt fra tilskudd og overføringer

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår Ledelseskommentar

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår Ledelseskommentar Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2015 Ledelseskommentar INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2015... 4 2.1. Finansiell status første halvår... 4 2.2. Måloppnåelse...

Detaljer

Vedlegg: 1. Resultatregnskap, balanse og noter pr Resultatregnskap pr enhet pr Ledelseskommentarer til regnskapet.

Vedlegg: 1. Resultatregnskap, balanse og noter pr Resultatregnskap pr enhet pr Ledelseskommentarer til regnskapet. 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 24.10.2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial 2012. HS-V-33/12 Saksbehandler/-sted: Atle Helberg / SØR Tidligere

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 Agenda Status SRS Regnskapsføring av inntekt fra bevilgning SRS 10 Pågående arbeid med å forenkle de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 165 420 157 308 Tilskudd andre statlige

Detaljer

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift (-) og mindreutgift 0125 Driftsutgifter 01 Driftsutgifter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Styret Sted: Oslo Dato: 03.03.2016

MØTEINNKALLING. Til: Styret Sted: Oslo Dato: 03.03.2016 MØTEINNKALLING Til: Styret Sted: Oslo Dato: 03.03.2016 STYRET Møtedato 11.03.2016 Tidspunkt Kl. 13.00 Lunsj serveres kl. 12.30 Møtested 140 Innkallingsbrev med saksframlegg sendes som e post til alle medlemmer

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS Konsernregnskap 2007 Høgskolen i Nord-Trøndelag Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 1 Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) 2 007 2 006 Note

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2011... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 2.2.1. Sektormål 1... 4

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene (SRS)

De statlige regnskapsstandardene (SRS) De statlige regnskapsstandardene (SRS) Obligatorisk fra 1. januar 2016 De oppdaterte statlige regnskapsstandardene blir obligatoriske for virksomheter som velger å føre periodisert regnskap. Endringen

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015 Dato Desember 2015 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer