Avtale om Finansklagenemnda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale om Finansklagenemnda"

Transkript

1 Avtale om Finansklagenemnda mellom Forbrukerrådet, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finansnæringens Fellesorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening og Verdipapirfondenes forening Forbrukerrådet (FR), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Finansieringsselskapenes Forening (FINFO) og Verdipapirfondenes forening (VFF), heretter kalt avtalepartene, har inngått nærværende avtale om etablering av Finansklagenemnda klagenemndene for forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Avtalen trer i kraft 1. juli 2010, samtidig som Finansklagenemnda starter sin virksomhet. Finansklagenemnda er en fellesbetegnelse for de nemnder Finansklagenemnda til enhver tid organiserer med tilhørende felles sekretariat. Avtalen, supplert med vedtekter for Finansklagenemnda, jfr. pkt. 3 nedenfor, og saksbehandlingsregler for nemndene, jfr. pkt. 4 nedenfor, avløser Avtalen om Forsikringsklagekontoret og Forsikringsklagenemnda (senest revidert pr 1. januar 2009) og Hovedavtalen for Bankklagenemnda (senest revidert pr 1. november 2009). Forsikringsklagekontoret (da Forbrukernes Forsikringskontor) ble første gang opprettet ved avtale 9. april 1970 mellom Forbrukerrådet og Norges Forsikringsforbund. Bankklagenemnda (BKN) ble opprettet 1. oktober 1988 gjennom en avtale mellom Den norske Bankforening, Sparebankforeningen i Norge, Norges Postsparebank og Forbrukerrådet. 1. Administrativ samordning Avtalepartene er enige om at det med virkning fra 1. juli 2010 etableres et felles sekretariat for drift av Bankklagenemnda (BKN) og Forsikringsklagenemnda (FKN). Etableringen gjennomføres ved at Banklagenemnda (BKN) og Forsikringsklagekontoret (FKK) slås sammen til én organisasjon under navnet Finansklagenemnda - klagenemndene for forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Etableringen skjer formelt ved at virksomheten ved BKN overføres til FKK på etableringstidspunktet og at FKK samtidig endrer navn til Finansklagenemnda. Finansklagenemnda skal organisere og drifte de klagenemnder som til enhver tid er tilordnet organisasjonen. På etableringstidspunktet omfatter dette Forsikringsklagenemnda (FKN Person, FKN Skade og FKN Eierskifte) og Bankklagenemnda (BKN - klagenemnd for bank, finans og verdipapirfond). Avtalepartene legger til grunn at disse klagenemndene videreføres som uavhengige, utenrettslige tvisteløsningsorganer med sine mandater, saksbehandlingsregler og sammensetninger som ved etableringen av Finansklagenemnda. 1

2 Videreføring av klagenemndene som sådan er ikke til hinder for at Finansklagenemnda gjennomfører nødvendige tilpasninger i rutiner og systemer for informasjons- og saksbehandling samt evaluerer behovet for nye nemnder og eventuelle avviklinger. 2. Bakgrunnen Avtalepartene har i begrunnelsen for etableringen av Finansklagenemnda lagt særlig vekt på at en administrativ samordning av sekretariatene vil gi et større og mer synlig kompetanse- og ressursfaglig miljø enn Bankklagenemnda og Forsikringsklagekontoret hver for seg. En slik organisasjon vil lettere kunne rekruttere og utvikle egen fagkompetanse, samtidig som det blir en bredere basis for å fremskaffe operasjonell spisskompetanse. Et felles sekretariat for alle klagenemnder på finansområdet vil gi stordriftsfordeler, økonomiske synergieffekter og muligheter for kostnadsbesparelser på sikt. Et felles sekretariat vil gi brukerne bedre oversikt over og tilgang til relevante utenrettslige klagenemnder på finansområdet. Enhetlig profilering utad, informativ hjemmeside og samme saksbehandlings- og kommunikasjonsverktøy samt et felles system for publisering av uttalelser fra nemndene, vil bidra til å styrke næringens omdømme i håndteringen av forbrukerklager. Et felles sekretariat vil videre kunne gi bedre muligheter for å rokere saksbehandlere mellom nemndene både av hensyn til ønsker og behov for faglig utvikling, men også for allokering av de faglige ressursene på en best mulig måte av hensyn til saksbehandlingen ved nemndene. Større fleksibilitet i bruken av saksbehandlere vil trygge en faglig beredskap og gi bedre muligheter for å sette inn de ressurser der det trengs til enhver tid. Dette vil ikke minst være viktig i årene fremover med et sterkere innslag av bransjeglidning mellom ulike former for finansforetak. Avtalepartene er innforstått med at etableringen av Finansklagenemnda ikke medfører endring eller utvidelse av FNOs bransjenorm for forsikringsselskaper om dekning av forbrukernes kostnader i rettsapparatet som følge av manglende etterlevelse fra tjenestetilbyderens side. 3. Vedtekter, styringsstruktur og organisasjonsplan Avtalepartene fastsetter vedtekter for Finansklagenemnda før kontoret starter sin virksomhet. Vedtektene skal i størst mulig grad videreføre hovedelementer i Avtalen om Forsikringsklagekontoret og Hovedavtalen for Bankklagenemnda, for så vidt gjelder vilkår som er av organisasjonsmessig karakter. Vilkår som direkte gjelder de ulike nemndene som sådan, så som behandlingskompetanse og saksbehandlingsregler, skal nedfelles i egne retningslinjer som vedtas av Finansklagenemndas styre med hjemmel i vedtektene, jfr. punkt 4 nedenfor. Med grunnlag i disse vedtektene skal det etableres et nytt, felles styre for Finansklagenemnda på til sammen ti medlemmer med like mange personlige varamedlemmer. Det fastsettes i vedtektene at avtalepartene på tilbydersiden innehar seks styreplasser og avtalepartene på brukesiden fire plasser, og at oppnevningen skjer etter følgende fordeling av medlemmer mellom avtalepartene: 2

3 Forbrukerrådet (FR) tre medlemmer Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ett medlem Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) fire medlemmer Finansieringsselskapenes Forening (FINFO) ett medlem Verdipapirfondenes forening (VFF) ett medlem Avtalepartene er enige om at Finansklagenemndas avdelingsstruktur på etableringstidspunktet skal avspeile de ulike nemnder. Foruten videreføring av eksisterende avdelingsstruktur i FKK med to fagavdelinger for hhv Person og Skade, opprettes det på etableringstidspunktet en egen avdeling Bank, finans og verdipapirfond som skal ha hovedansvaret for å drifte og forberede saksbehandlingen ved Bankklagenemnda. Vedtektene skal regulere kompetanseforholdet mellom Avtalepartene, Finansklagenemndas styre, administrerende direktør/sekretariat og de nemnder som Finansklagenemnda organiserer. Avtalepartene bidrar til å gjøre Finansklagenemnda alminnelig kjent. 4. Grunnvilkår og saksbehandlingsregler for nemndene Avtalepartene legger til grunn at Finansklagenemnda og de tilknyttede nemnder skal drive sin virksomhet innenfor rammene av forsikringsavtaleloven 20-1 og finansavtaleloven 4. Nærværende avtale og Finansklagenemndas vedtekter skal forelegges Kongen i statsråd for godkjennelse med virkninger som følger av hhv 20-1 og 4, bl.a. slik at både forbruker og foretak kan kreve en tvist behandlet av kompetent nemnd. Avtalepartene er videre enige om følgende overordnede prinsipper for virksomheten ved Finansklagenemnda og saksbehandlingen ved de tilknyttede nemnder: 1. Alle typer finansforetak med rett til å tilby forsikringstjenester og finansielle tjenester i Norge innenfor nemndenes kompetanseområde (virkeområde), skal kunne slutte seg til klageordningen med de rettigheter og forpliktelser dette innebærer og bl.a. godta at klager mot foretaket behandles av relevant nemnd. Foretak som ikke er tilknyttet en avtalepart (næringsorganisasjon) på finansområdet skal også bidra finansielt for dekning av kostnadene ved Finansklagenemnda (for eksempel ved å betale en tilslutningsavgift, årsavgift og/eller avgift pr sak). 2. Finansklagenemnda skal være tilknyttet det grenseoverskridende nettverk innenfor EØS-området for utenrettslige klager fra forbrukere over finansielle tjenester (FIN-NET). 3. Finansklagenemnda skal være lokalisert adskilt fra avtalepartene. 4. Finansklagenemnda skal bemannes med juridisk og annen nødvendig kompetanse som er forsvarlig tilpasset nemndenes saksområder og saksmengde til enhver tid. Innenfor de rammer som avtalepartene setter for nemndstrukturen, skal Finansklagenemnda løpende vurdere behovet for opprettelse av nye nemnder og avvikling av eksisterende. 3

4 5. Finansklagenemndas hjemmeside skal gi lett tilgang til avgitte uttalelser fra nemndene. Det skal fremgå av nemndenes publiserte og søkbare uttalelser hvilken tjenestetilbyder som har vært innklaget og part i tvistesaken. Hjemmesiden skal videre inneholde kontaktopplysninger samt informasjon om saksbehandlingsrutiner og de ulike trinn i beslutningsprosessen. 6. Foruten å avgi rådgivende uttalelser i enkeltsaker skal Finansklagenemnda legge til rette for å kunne bistå finansforetakene og publikum med generell veiledning og informasjon om nemndpraksis. 7. Finansklagenemnda skal fastsette åpne, lett tilgjengelige regler om hvilke saker de ulike nemnder skal og kan behandle (virkeområde) herunder vilkår for avvisning av klager. Nemndene skal ikke ta til behandling saker som er avgjort av domstolene eller som er til behandling av domstolene eller som naturlig hører inn under andre klageordninger eller tilsynsmyndigheter. 8. Det skal fastsettes åpne retningslinjer for saksbehandlingen og antatt (normal) tidsbruk for saksforberedelsen i sekretariatet og behandlingen i nemndene. Det skal fastsettes regler om taushetsplikt og habilitet. Behandlingsformen i nemndene skal være skriftlig. Partene skal alltid gis anledning til å uttale seg. De saksbehandlingsregler som klagerne skal forholde seg til, skal være utformet på en slik måte at reglene i seg selv ikke nødvendiggjør bistand fra advokat eller annen rettsmedhjelper under saksbehandlingsprosessen. 9. Før en klagesak tas til behandling av kompetent nemnd skal klageren/kunden ha tatt det rettslige problemet opp med foretaket (reklamert) eller gjort innsigelser uten at tvisten er løst. Alle skriftlige henvendelser skal likevel alltid registreres av Finansklagenemnda ved mottak. 10. De enkelte nemnder skal være ledet av en nøytral, høyt kvalifisert jurist og for øvrig sammensatt med like mange representanter fra brukersiden som fra finansnæringen. 11. Nemndenes uttalelser skal være rådgivende. Det skal fastsettes en rimelig frist for innklagede til å gi en begrunnet tilbakemelding til sekretariatet dersom uttalelsen ikke vil bli fulgt. Avtalepartene er innforstått med at fremtidige endringer i offentligrettslige og bransjebestemte rammevilkår vil kunne endre nemndenes mandater, saksbehandlingsregler og sammensetning. 5. Finansiering av virksomheten Avtalepartene er enige om å videreføre prinsippet om at forbrukerkundene ikke skal belastes for saksbehandlingskostnader ved sekretariatet og nemndene. Finansklagenemndas løpende driftsutgifter skal i hovedsak finansieres av tjenestetilbyderne. Selv om finansieringsspørsmålet ikke er avgjørende for etableringen av Finansklagenemnda, er avtalepartene enige om å vurdere en finansieringsløsning der Finansklagenemndas løpende driftsutgifter i hovedsak finansieres av tjenestetilbyderne etter den ordning som i dag praktiseres ved Forsikringsklagekontoret (FKK) basert på omfanget av skriftlige saker, inndelt i produkttype og kompleksitet. 4

5 6. Utredning om næringssaker og eventuelt klagegebyr Avtalepartene er enige om å utrede spørsmålet om det skal åpnes for å behandle klager fra næringsdrivende også i Bankklagenemnda. I denne forbindelse skal det også vurderes om næringsdrivende som bringer saker inn for Forsikringsklagenemnda og eventuelt Bankklagenemnda, skal kunne ilegges et klagegebyr. Nærmere mandat for utredningen fastsettes av avtalepartene i fellesskap etter at NHO har tilskrevet avtalepartene med forslag om å åpne for behandling av næringssaker i Bankklagenemnda. Eventuell behandling av næringssaker i Bankklagenemnda og ileggelse av næringsdrivende et klagegebyr, vil kreve endring av Finansklagenemndas vedtekter og tilslutning fra alle avtalepartene. 7. Oppsigelse og endring av avtalen Hver av avtalepartene kan si opp avtalen. Fra oppsigelsen løper avtalen ut påfølgende kalenderår. Partene kan når som helst ta opp spørsmålet om endring eller supplering av avtalen. ---ooo--- Avtalen er utstedt i 7 eksemplarer, ett til hver av Avtalepartene, ett til Finansklagenemnda og ett til Justisdepartementet. Oslo, den 7 juni 2010 Finansnæringens Fellesorganisasjon Arne Hyttnes (sign) Forbrukerrådet Randi R. S. Flesland (sign) Verdipapirfondenes forening Lasse Ruud (sign) Finansieringsselskapenes Forening Anne-Lise Løfsgaard (sign) Næringslivets Hovedorganisasjon John G. Bernander (sign) 5

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 730 Leveringsfrist: 26. april 2011 Til sammen 16708 ord 25.04.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet Oppdragsrapport nr. 4-2007 Eivind Stø, Randi Lavik & Eivind Jacobsen Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet SIFO 2007

Detaljer

Tvisteløsninger i forsikring i Norge

Tvisteløsninger i forsikring i Norge Tvisteløsninger i forsikring i Norge NFT 1/1993 av Elisabeth Berthelsen, Forbrukernes Forsikringskontor, Oslo I artikkelen beskrives bakgrunnen for etableringen av en egen klageinstans for forsikring i

Detaljer

Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN... 15. Særlig om de ikke-aksepterte (IA) nemndsuttalelsene FKN... 31

Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN... 15. Særlig om de ikke-aksepterte (IA) nemndsuttalelsene FKN... 31 Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Innhold Styrets beretning 2010............................................................................ 4 Regnskap 2010..........................................................................................

Detaljer

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2. Forskrift dag.måned.2005 nr. x om forsikringsformid ling Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling

Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling Fastsatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 8. desember 1998 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 10.

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer

BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009

BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009 BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009 BANKKLAGENEMNDA Postboks 6855, St. Olavs plass 0130 OSLO innhold side Årsberetning 1 Statistikk 6 Bankklagenemndas uttalelser

Detaljer

Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv

Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv 1.Bakgrunn På møtet i referansegruppen 12. desember 2008 la departementet frem ulike forslag til endringer i forskrift

Detaljer

1. INNLEDNING. 2. Vi mener at regjeringenbør lage en ny og omfattende , og at. Çà!:'.,,... rl,,'iombudet

1. INNLEDNING. 2. Vi mener at regjeringenbør lage en ny og omfattende <Forbrukerklagenemnd>, og at. Çà!:'.,,... rl,,'iombudet Çà!:'.,,... rl,,'iombudet Barne-, I i kesti ll i n gs- og i n kl uderi n gsdepartementet Sendt via www. reqierinqen. no Deres ref Vår ref. Sak nr: 1511219-2 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf:46 62

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Innst. O. nr. 56. (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 41 (2007 2008)

Innst. O. nr. 56. (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 41 (2007 2008) Innst. O. nr. 56 (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 41 (2007 2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler

Detaljer

Tiltak for å bedre informasjonstilbudet til sluttbrukerne i finansmarkedet

Tiltak for å bedre informasjonstilbudet til sluttbrukerne i finansmarkedet Tiltak for å bedre informasjonstilbudet til sluttbrukerne i finansmarkedet Rapport fra en arbeidsgruppe 18. august 2004 Forbrukerrådet Forbrukerombudet Kredittilsynet 1 2 Innhold 1 Innledning... 5 1.1

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

BANKENES OPPLYSNINGSPLIKT OVERFOR PRIVATE KAUSJONISTER

BANKENES OPPLYSNINGSPLIKT OVERFOR PRIVATE KAUSJONISTER BANKENES OPPLYSNINGSPLIKT OVERFOR PRIVATE KAUSJONISTER Av Trine Blix liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO

AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO Bilag 2 Avtalefestet pensjon (AFP) Gjelder ansatte på permanent plasserte innretninger. AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO A. Den økonomiske situasjon tillater ikke en alminnelig nedsettelse

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning pof-2007-4.book Page 103 Monday, November 26, 2007 1:22 PM Den 1. november 2007 trer konsesjonsbestemmelsene i ny lov om verdipapirhandel i kraft. Fra da av blir investeringsrådgivning konsesjonsbelagt

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/898 Sakstittel: SØR-TROMS REGIONRÅD- UTVIDET SEKRETARIATSFUNKSJON Rådmannens innstilling ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer