Avtalen om Forsikringsklagekontoret og Forsikringsklagenemnda. Ikrafttredelse 1. januar 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtalen om Forsikringsklagekontoret og Forsikringsklagenemnda. Ikrafttredelse 1. januar 2009"

Transkript

1 Avtalen om Forsikringsklagekontoret og Forsikringsklagenemnda Ikrafttredelse 1. januar 2009

2 1 Forsikringsklagekontoret Forbrukerrådet (FR), Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), heretter kalt partene, har inngått nærværende avtale som avløser tidligere avtaler om Forsikringsklagekontoret (FKK) og Forsikringsklagenemnda (FKN). Avtalen er sist revidert 1. januar FKK skal arbeide fritt og uavhengig av særinteresser og fylle de funksjoner som beskrives i FAL Kontorets formål er å yte bistand til forsikringstakere og skadelidte som mener å ha krav mot et forsikringsselskap som følge av skade eller selskapets håndtering av en forsikringsavtale. Følgende presiseringer gjelder fra denne avtales ikrafttredelse: A B C D E F Forsikringstaker kan klage inn enhver tvist med sitt selskap når tvisten har relasjon til forsikringsavtalen. FKKs bistand er etterfølgende og forutsetter at innklaget selskap har hatt mulighet til å ta standpunkt til tvisten. Skadelidt tredjepart som kan rette erstatningskrav direkte mot et selskap kan klage på selskapets behandling av dette kravet. I slike saker skal forsikringstaker varsles om at saken ønskes behandlet ved FKK og gis anledning til å uttale seg. Varslingen skjer ved brev og med relativt kort frist for merknader. Klage i forbindelse med regress mot uforsikret skadevolder behandles i utgangspunktet ikke. Dette gjelder klager fra skadevolder som ikke er forsikret for den skade regressen gjelder, i det selskap som søker regress. Saken kan likevel behandles dersom det er nære bånd mellom forsikringstaker og den uforsikrede skadevolder (familie eller arbeidsgiver/ arbeidstakerforhold). Tvist om det foreligger et forsikringsforhold kan klages inn for behandling. Dette gjelder i forhold til samtlige av de tre ovenstående punkter. Tvist om selskapet har gyldig grunn til å avslå inngåelse av en forsikringsavtale kan klages inn for behandling. Tvist vedrørende låne/finansieringsavtaler inngått med forsikringsselskap eller tvist vedrørende pensjonsspareprodukter kan klages inn for behandling. Kontoret kan tilby mekling og administrasjon av voldgift. Kontoret fungerer som sekretariat for Forsikringsklagenemnda (FKN) Skade, Person og Avkortning, jfr Virksomheten ved kontoret omfatter forsikringsavtaler/forsikringsforhold som reguleres av norsk lovgiving. Dersom internasjonale forpliktelser eller avtaler innenfor EØS-avtalen pålegger kontoret å uttale seg eller behandle utenlandske forsikringsforhold, gjøres dette så langt den aktuelle plikten gjelder. 2 Bestemmelser om tilslutning til avtalen og opphør av tilslutning til avtalen A. Tilslutning til avtalen Forsikringsselskap som er medlem av FNH vil automatisk bli tilsluttet Avtalen om FKK og FKN. Forsikringsselskap som ønsker å tilslutte seg avtalen må bekrefte dette skriftlig til kontoret. Det må samtidig bekreftes at selskapet aksepterer å betale de bidrag for saksbehandling som fastsettes av styret etter avtalens 4. Tilslutning til avtalen kan ikke begrenses til bestemte forsikringsprodukter.

3 B. Opphør av tilslutning til avtalen Tilslutning til avtalen kan bringes til opphør av forsikringsselskapet ved skriftlig varsel, med virkning fra hvert kalenderår. Varsel må gis med minst 6 måneders frist. Dersom et forsikringsselskap ikke betaler pålagte bidrag for saksbehandling, skal styret underrettes for vedtak om tiltak og/eller fastsettelse av tilleggsgebyr. Forsikringsselskap som er medlem av FNH kan bare melde seg ut av klageordningen ved å bringe sitt medlemskap i FNH til opphør. 3 Styret Kontoret skal ha et styre bestående av seks medlemmer, hvorav FNH oppnevner tre medlemmer, FR to medlemmer og NHO ett medlem. Partene oppnevner varamedlemmer etter behov. Styret konstituerer seg selv. Medlemmene og varamedlemmer oppnevnes for en periode av tre år. Styret har det overordnede ansvaret for kontorets virksomhet. Styret ansetter administrerende direktør for kontoret og fastsetter årlig administrerende direktørs lønn. Styret vedtar kontorets budsjett, og fastsetter størrelsen på de bidragene fra forsikringsselskapene som ligger til grunn for finansieringen, jfr 4. Styret utpeker revisor, som skal revidere regnskapet. Styret skal årlig avgi rapport og regnskap for virksomheten. Styret fastsetter godtgjørelse til ledere, nestledere og medlemmer av nemndene, samt eventuell godtgjørelse til medlemmer av styret. Styret er beslutningsdyktig når minst fire representanter, hvorav minst to representanter for henholdsvis forsikringsnæringen og brukerorganisasjonene, er til stede. 4 Finansiering av virksomheten Kontorets og nemndas driftsutgifter finansieres via bidrag som innbetales fra forsikringsselskapene. Størrelsen på det enkelte selskaps bidrag fastsettes på bakgrunn av: A. Et statistisk grunnlag, basert på det antall skriftlige klager kontoret mottok vedrørende selskapet i perioden foregående år. Bidraget kan differensieres. B. Et statistisk grunnlag, basert på det antall saker som ble behandlet i nemnda, eller trukket av en av partene etter at redegjørelse er skrevet, i perioden foregående år. Bidraget kan differensieres. C. Antatt saksmengde, dersom nye tilknyttede selskap ikke kan få beregnet bidraget ved hjelp av statistisk grunnlag som nevnt i pkt A og B

4 Bidragenes størrelse fastsettes ifm den årlige budsjettbehandlingen. Styret kan når som helst innkreve nødvendige bidrag for å sikre kontorets drift. Kontoret innkrever de fastsatte bidragene med en 30 dagers betalingsfrist. Driftsmidlene stilles til disposisjon for kontoret og forvaltes av administrerende direktør. Eventuelle utgifter som påføres kontoret ved mekling/administrasjon av voldgift, skal ikke belastes kontorets ordinære budsjetter/driftsmidler. 5 Henvendelser som skal eller kan avvises Kontoret og nemnda skal avvise å realitetsbehandle henvendelser/tvister: A. Som er avgjort av domstolene eller som er til behandling ved domstolen eller som naturlig hører inn under annen instans (f.eks. Forbrukerrådet, Forbrukerombudet eller Kredittilsynet). B. Fra selskap som ikke er tilsluttet ordningen. Kontoret og nemnda kan avvise å realitetsbehandle henvendelser/tvister: A. Som kun sendes inn for å avbryte foreldelse. FKK skal samtidig med underretning om avvisning gi informasjon om at virkningen av avbrutt foreldelse varer i et år etter at saken er avsluttet ved FKK. B. Som vanskelig lar seg behandle uten spesiell sakkyndig kompetanse, åstedsbefaring, gransking eller annen bevisvurdering. C. Som på grunn av sitt omfang, kompliserte saksforhold, økonomiske betydning eller karakter for øvrig, ikke egner seg for skriftlig saksbehandling eller nemndsbehandling. D. Som krever et nærmere samarbeid med klageren enn det kontoret kan tilby og som av den grunn finnes mer hensiktsmessig å henvise til privatpraktiserende advokat. E. Som allerede er hos advokat, med mindre saken kan forelegges nemnda. F. Som er under behandling i internt selskapsorgan, inntil avgjørelse fra dette organ foreligger. Ved vurdering av avvisningsspørsmålet skal alle forhold - også omkostninger ved alternativ håndtering av klagen - tas i betraktning. Når en sak avvises etter ovenstående, skal kontoret samtidig gi råd om hvor klageren bør henvende seg. Avvisningsspørsmålet kan i tvils- eller konflikttilfeller forelegges nemndsleder til endelig uttalelse. Henvendelser/tvister som åpenbart ikke kan føre frem, kan avvises fra nemndsbehandling av kontoret. Avvisningsspørsmålet kan i tvils- eller konflikttilfeller forelegges nemndsleder til endelig uttalelse. Kontoret fører ikke rettssaker. 6 Nemndsbehandling forberedelse Sekretariatet skal tilrettelegge saker for behandling i nemnda og herunder påse at alle nødvendige opplysninger så vidt mulig kommer frem. Sekretariatet utarbeider deretter en skriftlig redegjørelse, hvor de momenter som kan være av betydning for nemndas vurdering skal være med. Redegjørelsen forelegges for partene i tvisten, som har anledning til å komme med bemerkninger til saksfremstillingen. Sekretariatet skal ikke komme med forslag til uttalelse.

5 7 Nemndsmøter Sekretariatet berammer møter til behandling av sakene. Sekretariatet sørger for at de medlemmer som skal møte på forhånd får oversendt sekretariatets redegjørelse, sakens dokumenter og partenes bemerkninger i den enkelte sak. Nemndas leder vurderer om saken er tilstrekkelig opplyst og eventuelle mangler søkes avklart ved sekretariatets hjelp. Under møtene er representanter for sekretariatet til stede og utfører sekretærarbeidet. Møtene foregår for lukkede dører. Det føres protokoll fra møtet. Nemnda kan avvise en sak hvis den finner at saken ikke egner seg for behandling i nemnda. Ved nemndas behandling av saker gjelder bestemmelsene om habilitet i Forvaltningslovens 6 så langt de passer. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for saksbehandlingen i nemnda. 8 Nemnduttalelser Nemndas uttalelser og eventuelle dissenser begrunnes. Uttalelsen er rådgivende, men nemnda ved FKK skal varsles innen 45 dager etter uttalelsen er sendt fra FKK, dersom denne blir fraveket ved erstatningsoppgjøret. Mottas ikke slikt varsel innen fristen, er selskapet bundet av uttalelsen. Med mottatt menes at skriftlig varsel skal være innkommet til sekretariatet. FKK kan gi fristutsettelse. FKK skal varsles dersom saken bringes inn for domstol. Nemndas uttalelser er offentlige. Forsikringstakers/skadelidtes navn anonymiseres ved offentliggjørelsen. 9 Forsikringsklagenemnda (FKN) - sammensetning Nemnda er delt i tre. FKN Person skal ha en leder og fire medlemmer som deltar i hvert møte. To medlemmer representerer forsikringsnæringen og to representerer brukerorganisasjonen. I saker som gjelder tvist om selskapet har saklig grunn til å avslå inngåelse av en forsikringsavtale, og avslaget er basert på medisinsk grunnlag, utvides nemnda med to medisinsk sakkyndige medlemmer fra henholdsvis forsikringsnæringen og brukerorganisasjonene. FKN Skade skal ha en leder og fire medlemmer som deltar i hvert møte. To medlemmer representerer forsikringsnæringen og to medlemmer representerer brukerorganisasjonene. Fra brukerorganisasjonene oppnevnes det egne medlemmer som møter henholdsvis i saker som gjelder forbrukerforsikring og saker som gjelder næringslivets forsikringer. FKN Avkortning skal ha en leder og to medlemmer som deltar i hvert møte. Ett medlem representerer forsikringsnæringen og et medlem representerer brukerorganisasjonene. Fra brukerorganisasjonene oppnevnes det egne medlemmer som møter henholdsvis i saker som gjelder forbrukerforsikring og saker som gjelder næringslivets forsikringer.

6 Leder og nestleder oppnevnes av styret. Medlemmer og varamedlemmer, herunder to medisinsk sakkyndige, oppnevnes av partsrepresentantene i styret. Varamedlemmer oppnevnes etter behov. Oppnevnelser etter 9 skjer for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse. 10 Mandat FKN Skade og Person FKN Skade og Person behandler saker vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår eller lovgivning som har betydning i konkrete klagesaker i henholdsvis skadeforsikring og personforsikring. Nemnda kan ikke påta seg voldgiftsoppdrag. Nemnda avgir ikke uttalelser vedrørende skyldspørsmålet i kollisjonssaker. Nemnda tar ikke stilling til spørsmål om saksomkostninger knyttet til behandlingen ved kontoret og i nemnda. 11 Mandat FKN Avkortning FKN Avkortning tar stilling til skjønnsspørsmål vedrørende aktsomhetsgrad og avkortning i erstatningsoppgjør og i regresskrav fra selskapene, samt vurderer adgangen til identifikasjon. Videre behandler nemnda spørsmål om redusert erstatning ved skadelidtes medvirkning, jfr. BAL 7. Nemnda kan ikke påta seg voldgiftsoppdrag. 12 Forståelse av nemndas mandat Ved tvil om forståelsen av nemndas mandat har kontoret anledning til å foreta presiserende tolkinger i samråd med nemndsleder. Oppstår spørsmål om hvilken del av nemnda som skal behandle en konkret sak, kan sekretariatet forelegge spørsmålsstillingen for en av nemndslederne før saken forberedes videre. 13 Nemndas og FKKs forhold til eventuell straffesak Kontoret sørger for innhenting av politidokumenter i eventuell straffesak og avventer det endelige resultat av forfølgingen før saken behandles og eventuelt legges frem for nemndsbehandling. 14 Taushetsplikt Ansatte ved kontoret og medlemmer av nemnda har taushetsplikt med hensyn til saker som er eller har vært til behandling ved kontoret eller i nemnda.

7 15 Avtalens varighet Hver av partene kan si opp avtalen. Fra oppsigelse løper avtalen ut påfølgende kalenderår. Partene kan til enhver tid gjensidig ta opp spørsmålet om endring eller supplering av avtaleteksten. Ved eventuell oppsigelse eller endring av avtalen skal Justisdepartementet varsles på forsvarlig måte. Nærværende avtale utstedes i 5 eksemplarer: Ett til hver av partene, ett til Justisdepartementet og ett til kontoret. Oslo, den. 1. januar 2009 Finansnæringens Hovedorganisasjon Arne Skauge (sign.) Forbrukerrådet Randi R. S. Flesland (sign.) Næringslivets Hovedorganisasjon Finn Bergesen jr. (sign.)

Avtale om Finansklagenemnda

Avtale om Finansklagenemnda Avtale om Finansklagenemnda mellom Forbrukerrådet, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finansnæringens Fellesorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening og Verdipapirfondenes forening Forbrukerrådet (FR),

Detaljer

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtatt på konstituerende styremøte 06.05.08. Sist endret på styremøte 12.03.2014 og godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet 24.03.2014. Kapittel I.

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Tvisteløsninger i forsikring i Norge

Tvisteløsninger i forsikring i Norge Tvisteløsninger i forsikring i Norge NFT 1/1993 av Elisabeth Berthelsen, Forbrukernes Forsikringskontor, Oslo I artikkelen beskrives bakgrunnen for etableringen av en egen klageinstans for forsikring i

Detaljer

VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRFORETAKENES SIKRINGSFOND

VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRFORETAKENES SIKRINGSFOND VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRFORETAKENES SIKRINGSFOND Vedtatt på konstituerende generalforsamling 18.05.2006, godkjent av Finansdepartementet 26.06.2006. Endret på generalforsamling 19.06.2007, godkjent av

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår

Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Bestemmelser i forbindelse med etablering

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2. Forskrift dag.måned.2005 nr. x om forsikringsformid ling Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Detaljer

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår av 1. januar 2004 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innhold Foreningsgruppeliv 1. Innledende bestemmelser side

Detaljer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

Avkortningsnemnda 60 år

Avkortningsnemnda 60 år Avkortningsnemnda 60 år NFT 2/1996 av høyesterettsjustitiarius Erling Sandene, formann i Avkortningsnemda Avkortningsnemnda ble stiftet etter initiativ fra Norsk Brannvern Forening i 1936. Ved 50-års markeringen

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven)

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Dato LOV-2012-01-27-9 Departement Arbeids- og sosialdepartementet Sist endret Publisert I 2012 hefte 3 Ikrafttredelse 01.03.2012 Endrer LOV-1927-05-05-1 Kunngjort

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO

AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO Bilag 2 Avtalefestet pensjon (AFP) Gjelder ansatte på permanent plasserte innretninger. AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO A. Den økonomiske situasjon tillater ikke en alminnelig nedsettelse

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Lovvedtak 36. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 36. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 36 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 91 L (2011 2012), jf. Prop. 134 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. januar 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om arbeidstvister

Detaljer

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

Vedtekter for BankID Norge

Vedtekter for BankID Norge Vedtekter for BankID Norge Fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor 10.12.08. Senere endringer framgår av vedlagte endringslogg. 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet A-rundskriv nr.: A/1-2013 Dokument nr.: 12/01843-3 Arkivkode: 0 Dato: 14.02.2013 Saksbehandler: Anne Tøndevold Til: Kommunen ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) mellom STATENS PENSJONSKASSE KLP FORSIKRING. Virkningstidspunkt: 1.11.

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) mellom STATENS PENSJONSKASSE KLP FORSIKRING. Virkningstidspunkt: 1.11. AVTALE om OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) mellom STATENS PENSJONSKASSE og KLP FORSIKRING Virkningstidspunkt: 1.11.2004 1 I. Rettsstilling og formål 1 Hjemmel Overføringsavtalen

Detaljer

Evaluering av Advokatforeningens disiplinærordning Utredning fra Evalueringsutvalget

Evaluering av Advokatforeningens disiplinærordning Utredning fra Evalueringsutvalget Evaluering av Advokatforeningens disiplinærordning Utredning fra Evalueringsutvalget Avgitt til Advokatforeningens Hovedstyre 20. mai 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNSTILLINGENS HOVEDINNHOLD 1 1.1 ORGANISERING

Detaljer

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H)

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H) Arntzen de Besche Advokatfirma AS Advokat Sven Iver Steen (H) 21. mai 2013 INNHOLD REGELVERKSSKISSE OFFENTLIG AFP Side Utkast til regler om offentlig AFP 2 Kommentarer til utkast til regler om offentlig

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Etiske regler for tannleger

Etiske regler for tannleger Etiske regler for tannleger En rekke lover, forskrifter og retningslinjer regulerer tannlegers yrkesutøvelse. I tillegg til dette juridiske regelverket har NTF vedtatt Etiske regler for tannleger, som

Detaljer

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010.

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. VEDTEKTER for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. Kap 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Godkjent

Detaljer