MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10."

Transkript

1 Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. SAK 6/10: PROGRAM Programnemnda sitt forslag: MÅLSETJING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit samfunn som tek vare på alle. Dei som treng hjelp, skal få det, og vi skal løyse dei viktigaste oppgåvene saman og i fellesskap. Vi vil byggje ut velferda i staden for å gi skattelette. Vi vil gjere fellesskapsløysingane betre i staden for å privatisere. Sogn og Fjordane Arbeidarparti har som målsetjing at folketalet i fylket skal auke med minst 2 % eller 2100 dei neste fire åra. Dette skal vi oppnå gjennom å leggje til rette for at det vert skapt nye arbeidsplassar og ny næringsverksemd, og ved at arbeidslivet skal ha plass til alle. Menneske skaper verdiar. Dess fleire menneske vi har i fylket dess fleire verdiar kan vi skape. For å få til folketalsvekst må vi sikre velferdsordningane og fellesskapsløysingane. Sogn og Fjordane Arbeidarparti set menneska, miljøet og fellesgoda i sentrum, og byggjer politikken på følgjande prinsipp: FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET Dette er hovudprinsippa i det sosialdemokratiske verdigrunnlaget. Desse prinsippa ligg til grunn for Arbeidarpartiet si tenking og utforminga av den praktiske politikken. FRIDOM Kvart einskilt menneske må få høve til å styre sin eigen kvardag. Fridom frå undertrykking er grunnleggjande for sosialdemokratiet. Fridom til å røyste, tenkje, tru, ytre seg og organisere seg er, saman med sosial likskap og rettferd, ein føresetnad for eit reelt demokrati. LIKSKAP Alle har noko å gje til fellesskapet. Alle menneske er ikkje like, men likeverdige. Alle skal få same sjansen til menneskeleg utfalding og vekst, uavhengig av bakgrunn. SOLIDARITET

2 Solidaritet betyr at alle skal med. I eit solidarisk samfunn tek vi ansvar for kvarandre, og alle yter etter evne. Solidaritet er uavhengig av grenser og bakgrunn. UNG i SOGN OG FJORDANE DU som er ung er Sogn og Fjordane sin viktigaste ressurs og vi vil vere ein pådrivar for at du skal trivast i fylket vårt. Sogn og Fjordane Arbeidarparti meiner at å investere i ungdom er å investere i framtida. For å få til ein god og framtidsretta ungdomspolitikk, meiner Sogn og Fjordane Arbeidarparti at vi må tenkje og setje i verk tiltak på tvers av dei ulike samfunnsområda. For at du som er ung skal vite kva moglegheiter du har i Sogn og Fjordane må fylkeskommunen og næringslivet i større grad vere aktive for å få ut informasjon om kva tiltak som finst og synleggjere dei satsingane vi allereie har. arbeide for betre transportordningar for ungdom, som til dømes Trygt heim for ein 50- lapp, fleksibel skuleskyss og ungdomskort, og lokale transporttilbod innføre studentrabatt for lærlingar ikkje auke prisen på ungdomskort samarbeide med andre fylkeskommunar for å få til eit felles ungdomskort på tvers av fylkesgrenser prioritere kulturarrangement for ungdom ved utdeling av kulturmidlar at Fylkeskommunen skal vere aktiv på sosiale medier som Facebook, Origo og Twitter. vidareutvikle og styrke ungdommens kulturmønstring (UKM) innføre og utvikle ordninga med kulturkort for ungdom satse på utvekslingsprogram for ungdom at fylkeskommunen deltek aktivt på rekrutteringsmessene for å sikre rekruttering av arbeidskraft til fylket leggje til rette for ungdom som ønskjer å etablere seg i fylket stimulere til godt ungdomsdemokrati, mellom anna gjennom ungdomsråd i alle kommunane, fylkesting for ungdom og tverrpolitiske samlingar KULTUR Kultur er ei offentleg oppgåve. Vi ønskjer eit breitt kulturtilbod for heile fylket uavhengig av bustadadresse og lommebok. Vi vil særleg styrkje kulturaktivitetar for born og unge. Framveksten av arbeidsplassar knytt til kulturell entreprenørskap har vore stor i fylket vårt dei

3 siste åra. Næringslivet spør i aukande grad etter kulturopplevingar og kreativ tenking. Dette har blitt ein viktig del av verdiskapinga vår. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil støtte opp under kulturtiltak og arbeidsplassar i skjeringspunktet mellom kultur og næring. Det er viktig å ta vare historia ved å sikre ansvarsmusea. Fylket har ei rik kulturhistorie som m.a. vert teken vare på og formidla av musea og fylkesarkivet. Naturen og kulturen i fylket gir oss tilgang til store opplevingar. Nærøyfjord-området, som er på UNESCO si verdsarvliste, er eit døme på dette. Naturen og kulturen vil også vere ein av dei viktigaste vekstpilarane i reiselivet framover. gi alle tilgang til eit spennande og breitt kulturtilbod leggje til rette for at born og unge kan utvikle seg gjennom idrett, musikk, teater og andre eigenutviklande aktivitetar støtte ulike festivalar prioritere bruk av kulturaktivitetar i samband med integrering av innvandrarar støtte opp om samfinansieringsinstitusjonane vi har i fylket, som Sogn og Fjordane teater, Førdefestivalen, Opera Nordfjord og musea i fylket byggje fellesmagasin ved musea for betre å ta vare på gjenstandane gje støtte til idrettsaktivitet i fylket, og halde fram med å gje tilskot til fylkesidrettsanlegga støtte og vidareutvikle den kulturelle skulesekken og den kulturelle spaserstokken støtte distriktsmusikarordninga ARBEIDSLIV, PLAN OG NÆRING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil føre ein aktiv næringspolitikk som skaper nye og vidareutviklar etablerte arbeidsplassar. Vi vil arbeide offensivt og søkje nye løysingar tilpassa våre utfordringar og moglegheiter. Heile fylket har god plass og rikeleg ressursgrunnlag. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil leggje til rette for og arbeide aktivt for at heile fylket skal vere attraktivt for nasjonale og internasjonale selskap. Fylket skal vere godt kjent og eit reelt val for etablering og utvikling. Det er viktig å utvikle robuste bu- og arbeidsområde. Døme på dette er å styrkje grunnlaget for auka aktivitet innafor olje og gass ved basen i Florø, prosessindustri i Svelgen, Høyanger og Årdal, etablere industri på Lutelandet og i Sløvåg, samt etablere Måløy i internasjonal klasse i arbeidet med utvikling av vindkraft. Det meste av næringsutviklinga i fylket skjer i byar og tettstader. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil i sterkare grad vektleggje og stimulere til sentrumsutvikling. Dette meiner vi

4 igjen vil føre til folketalsvekst og meir verdiskaping. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil arbeide for at det offentlege høgskule- og forskingsmiljøet i fylket skal ha eit tettare samarbeid med arbeidslivet. Like viktig som nyetablering er det å sikre at etablert verksemd får utvikle seg. Endringar i m.a. marknaden, etterspurnad og teknologisk utvikling krev at næringslivet må kunne tilpasse seg og omstille seg på ein effektiv måte. FoU er viktig for å kunne få til omstilling og dermed betre konkurranseevna til næringslivet. Løyvingane til Innovajson Norge samt tilgangen og bruken av risikovilleg kapital vil vere avgjerande for å lukkast med omstillingar i næringslivet. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil stø opp under arbeidet med å vidareutvikle destinasjonen Sogn og Fjordane. Vi vil støtte tiltak og utvikling av reiselivsverksemder som skaper sunn økonomi og heilårs arbeidsplassar. Vi vil arbeide for å få etablert minst ein heilårsdestinasjon innan kvardagsturisme og stø opp om kurs- og konferansehotell slik at dei kan konkurrere nasjonalt og internasjonalt. Primærnæringane landbruk, fiskeri og havbruk er viktige ressursar i fylket vårt. Jord- og konsesjonslovgjevinga må forvaltast slik at dei som vil drive aktivt landbruk får tilgang til jorda. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil jobbe for at det vert stimulert til samdrift og samarbeidstiltak gjennom eit framtidsretta og fleksibelt regelverk. Det er viktig å motivere til drift og utvikling av husdyrhald, å ha eit variert landbruk og ivareta kulturlandskapet, samt å auke avvirkninga i skogbruket. Fiskeri- og havbruksnæringane skal få vilkår som gir moglegheit for vekst, berekraftig utvikling og lokal verdiskaping. I tillegg er det viktig med meir foredling i fylket. krevje at industrien får langsiktige, stabile og konkurransedyktige rammevilkår støtte arbeidet til Skognæringsforum at fylkeskommunen skal vere ein aktiv aktør og behalde eigarskapen i Fjord1 og Sogn og Fjordane Energi arbeide for meir risikokapital til fylket og auka støtte til Innovasjon Norge leggje tilhøva betre til rette for utvikling av arbeidsplassar innan design motarbeide alle former for sosial dumping, bl.a. gjennom krav om ordna arbeids- og lønsforhold ved offentlege oppdrag sikre at offentlege arbeidsplassar vert tilrettelagt for heiltidsarbeid til dei som ynskjer det arbeide for meir likestilling mellom anna ved å få fleire kvinner i leiande stillingar arbeide for å ivareta og styrke tiltaksplassar i arbeidsmarknadsverksemder arbeide for å utvikle helsearbeidsplassar knytt til Helse Førde (t.d. Førde

5 Helseinkubator) KLIMA, MILJØ OG ENERGI Sogn og Fjordane Arbeidarparti byggjer sin miljøpolitikk på prinsippet om berekraftig utvikling. Det betyr at vi må ha ei forsvarleg og langsiktig forvaltning av naturressursane våre. Vi har ansvar for komande generasjonar og må difor i større grad setje i verk tiltak for å redusere utsleppa av klimagassar når vi planlegg for framtida. Sogn og Fjordane er eit fylke som er rikt på natur og ressursar. Vi har viktig industri og mange arbeidsplassar knytt til utvinning og bruk av energi. Naturressursane i fylket må nyttast på ein berekraftig måte. Som eit fylke med mykje energi må Sogn og Fjordane ta eit ekstra ansvar for klimaarbeidet. Vi må handle lokalt og tenkje globalt. at fylkeskommunen skal vektleggje klima- og miljø sterkare ved anbod og kontraktar arbeide for omlegging til miljøvenlege energiformer i fylkeskommunale bygg auke den fornybare energiproduksjon i fylket gjennom utbygging av vasskraft, vindkraft, bioenergi, solenergi og fjordvarme arbeide for utnytting av naturressursar som olje, gass og mineral arbeide for omlegging til miljøvenleg drivstoff i kollektivtrafikken vere pådrivar for meir forsking og bruk av miljøvenleg teknologi som t.d. CO2-fangst arbeide for at vindkraftkompetansen i fylket får høve til utvikling gjennom prosjekt i kystnære strok sikre samfunnsnyttig bruk av vasskraft gjennom offentleg eigarskap arbeide for å stette den kraftintensive industriens langsiktige kraftbehov arbeide for å få bygd kraftlinja mellom Fardal og Ørskog leggje til rette for overgang av godstransport frå veg til sjø styrkje oljevernberedskapen langs kysten SAMFERDSLE OG KOMMUNIKASJON Samferdsle er viktig for å sikre busetnad og få til næringsutvikling. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit sterkt offentleg transporttilbod både på land og sjø. Vegstandarden og vedlikehaldet må betrast. Det er viktig at dei som ferdast på vegane våre kan kjenne seg trygge. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil arbeide for at oppstarta prosjekt og prioriterte veganlegg i

6 Nasjonal Transportplan vert fullførte som planlagt. Vi vil arbeide for at det vert auka rammer til vegbygging i fylket. Rassikring er ei stor lokal og nasjonal oppgåve. Det er viktig å sikre at den årlege øyremerka ramma på minst ein milliard vert vidareført. Målsettinga om 0 drepne og 0 hardt skadde i trafikken (0-visjon) må stå fast. Arbeidarpartiet vil prioritere løyvingar til trafikktrygging, samt gang- og sykkelvegar. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil at den parsellvise opprustinga av E16 og E39 skal halde fram som planlagt gjennom heile fylket. I tillegg er det naudsynt å få ei opprustning av RV 15 over Strynefjellet og heilårsveg over Vikafjellet, RV 13. Her føregår det for tida utgreiingsarbeid som må følgjast opp med løyvingar. arbeide for at heile fylket får mobildekning og breiband, samt byggje ut fiber oppretthalde flyplasstrukturen og arbeide for betre og billegare rutetilbod arbeide for realisering av Stad skipstunnel gjennom ei særskild statleg finansiering arbeide for betre sikring og merking av skipsleiene vidareutvikle arbeidet for betre kollektivtransport og rabattordningar for pendlarar i fylket og betre korrespondanse mot andre deler av landet at skulebussane må vere utstyrt med setebelte at offentlege kommunikasjonsmidlar skal utformast slik at alle har tilgang (universell utforming) arbeide for auka løyvingar til aksjon skuleveg og vidare utbygging av gang- og sykkelvegar rassikre/oppruste Fv 60 Olden - Innvik oppruste Fv 60 Hornindal Møre grense arbeide for Fv 57 med bru over Svesundet arbeide for Fv 606 bru over ytre Steinsund og Fv 609 Atløysambandet m.a. gjennom bruk av ferjeavløysingsmidlar arbeide for realisering av Kystvegen Ålesund - Bergen, med vektlegging av strekninga Florø - Måløy (45-minuttsregionen) vidareføre arbeidet for å få realisert Førdepakken støtte utgreiing av ny stamvegtrase Stavanger/Bergen Trondheim gjennom Årdal/ Luster OPPLÆRING EIN SKULE FOR FRAMTIDA Sogn og Fjordane Arbeidarparti ser på grunnskulen og vidaregåande opplæring som ei heilskapleg grunnopplæring. Vi vil sikre born og ungdom dei beste moglegheiter for vegen vidare i utdanning og yrkesval.

7 Vårt mål at den vidaregåande opplæringa skal vere den beste i landet med sterkt fokus på innhald, kvalitet og breidde i utdanningstilbodet. Vi vil ha sterk politisk styring som sikrar gode resultat, god oppfølging av kvar enkelt elev, og tilpassa opplæring for alle. Det er viktig at ungdom i større grad vert motivert til å velje yrkesfag, samt å sikre eit løft for fagopplæringa og fagskulen. Dei vidaregåande skulane må i større grad vere ein arena for livslang læring. Tilbodet innan opplæringa må reflektere både næringslivet sine behov og elevane sine ønskje. styrkje utdannings- og yrkesrådgjevinga ha eit levande opplæringstilbod som gjenspeglar endringane i samfunnet og næringslivet. oppretthalde ein desentralisert skulestruktur tilpassa dagens behov at fylkeskommunen skal vere ei aktiv lærlingverksemd, og at private og offentlege verksemder skal stimulerast til å ta inn fleire lærlingar styrkje samarbeidet mellom dei vidaregåande skulane arbeide for å opprette frivilleg vertsfamilieordning for hybelbuarar ha fokus på etter- og vidareutdanning av lærarar, og sikre rekruttering av nye lærarar ha nulltoleranse mot mobbing og at alle skular skal ha eigne (anti)mobbeplanar arbeide for tiltak som hindrar fråfall, og sørgje for at flest mogleg fullfører utdanninga si på normert tid bruke elevstyring som verktøy for at elevar i den vidaregåande skulen skal få eit tilbod nærast mogleg heimstaden at entreprenørskap skal vere ein del av undervisninga heile utdanningsløpet vurdere vidareføring av ordninga med opplæringsfartøy ved Måløy vgs ha eit sterkt fokus på fysisk aktivitet, ernæring, psykisk helse og folkehelse at dei vidaregåande skulane tek del i den digitale utviklinga vidareføre ordninga med miljøkoordinator og arbeidslivskontakt ved alle skulane at fylkeskommunen i lag med kommunane skal styrke skulehelsetenesta gje rom for fleire estetiske fag, og meir praktisk opplæring i den vidaregåande skulen sikre Fagskulen gode rammer arbeide for at Høgskulen i Sogn og Fjordane får gode nok rammer og arbeide for fleire studieplassar bidra til realisering av forskingssenter for Geofare ved høgskulen i Sogn og Fjordane HELSE OG OMSORG Alle skal ha tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstenester, uavhengig av personleg økonomi og bustadadresse. Dette er eit offentleg ansvar. Folk skal oppleve at dei får tilbod om behandling og pleie med kort ventetid og med størst mogleg nærleik til

8 brukaren. Tenestene skal vere prega av kvalitet og brukarmedverknad. Fylkeskommunen har ansvar for tannhelse og folkehelse. Arbeidarpartiet sitt mål er at tannhelse skal bli det offentlege sitt ansvar på lik linje med anna helsetilbod. Arbeidarpartiet vil først løyse utfordringane for dei som har dei største behova, som t.d. ungdom og eldre. Sogn og Fjordane har god erfaring med å jobbe aktivt med folkehelse. Vi vil fremje dette viktige arbeidet for å motverke sosial ulikskap i helse og for å gje betre livskvalitet for innbyggjarane i fylket. Dette arbeidet må femne breitt: alt frå fysisk aktivitet, ernæring, grøne område, universell utforming, fokus på rus og tobakk, trygge eldre, ernæring, ungdomsfokus til trafikktryggleik. Sogn og Fjordane Arbeidarparti meiner at vi må ha eit sterkt sentralsjukehus og lokalsjukehus som stettar behovet til dei store pasientgruppene. Sentralsjukehuset er viktig for å halde oppe eit robust fagmiljø, og for å sikre opplæring og rekruttering til heile helsesektoren i fylket. Sentralsjukehuset og lokalsjukehusa er viktige velferds- og tryggleiksfaktorar, og det er naudsynt med ein desentralisert sjukehusstruktur med nærleik til akuttberedskap og fødetilbod. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha særskild fokus på å utvikle tilbodet innan rusbehandling, psykiatri, geriatri og rehabilitering. Førebyggjande arbeid, læringsog meistringstilbod, psykisk helsevern og rusbehandling må få nye kommunale og interkommunale tilbod. Spesielt vert det viktig med gode kommunale helsetenester for ei sterkt veksande eldre folkesetnad med fleire kroniske lidingar. Innan rusomsorga er det trong for å betre kapasiteten både når det gjeld førebygging, behandling og ettervern gjennom opning av rusposten på Eid og vidareutvikling av tilboda på Tronvik og i Førde. arbeide for å styrkje økonomien til sjukehusa, slik at fleire pasientar får behandling og at ventetida vert kortare. Det er også viktig at bygningar og teknisk utstyr vert fornya og oppgradert styrkje samarbeidet mellom sjukehusa og kommunehelsetenesta m.a. gjennom samhandlingsreforma at ambulansetenesta vert utvikla vidare og vert sikra ein desentralisert struktur arbeide for å utvikle omsorga for pasientar i sluttfasen i livet arbeide for å sikre god rekruttering av legar, tannlegar og anna helsepersonell medverke til å få stabile og gode spesialisttenester innan tannhelse bidra til at Sogn og Fjordane skal vere eit føregangsfylke innafor WHO sine trygge lokalsamfunn at ingen skal ha ufrivilleg deltidsstillingar innan helse- og omsorgssektoren ha større fokus og satsing på barnevernsarbeid gjennom at det vert etablert barnevernsvakter og at det vert auka ressursar i tiltaksarbeidet overfor familiane

9

INNLEIING OG MÅLSETTING

INNLEIING OG MÅLSETTING Sogn og Fjordane Arbeidarparti Programnemnda sitt første forslag 30.08.2010 INNLEIING OG MÅLSETTING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit samfunn som tek vare på alle. Dei som treng hjelp, skal få

Detaljer

Dette vil vi arbeide for i Bremanger AP

Dette vil vi arbeide for i Bremanger AP Alle skal med Bremanger Arbeidarparti 2007 2011 Arbeidarpartiet sine mål er å sikre likeverdige levekår, slik at alle får størst mogleg fridom til å leve eit liv i samsvar med eigne ynskje og behov. Dette

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 Vedteke i ungdomsrådet: 19.06.2017 UNG sak 047/17 Saksnummer: 17/479-10 1. Opplæring Mål: Fusa kommune skal tilby eit godt opplæringstilbod som sikrar alle unge ei

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

Eit liberalt Sogn og Fjordane

Eit liberalt Sogn og Fjordane Eit liberalt Sogn og Fjordane «Menneske er viktigare enn system. Venstre prioriterer folk først.» Marit Barsnes Krogsæter Venstre sin fylkesordførarkandidat i Sogn og Fjordane Ny vekst i Sogn og Fjordane

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

KrF vil legge til rette for ei positiv utvikling der vi kombinerer det særeigne med framtidsretta satsing.

KrF vil legge til rette for ei positiv utvikling der vi kombinerer det særeigne med framtidsretta satsing. KrF-program 2015-2019 KrF sin visjon er eit varmt og verdiforankra samfunn, der alle har lik verdi, opplever rettferd, og at ressursane vert forvalta ansvarleg til beste for alle menneske. Sogn og Fjordane;

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Program for Masfjorden Venstre

Program for Masfjorden Venstre Program for Masfjorden Venstre for perioden 2015-2019 Verdiskaping for framtida. Masfjorden har ein variert og vakker natur som gjev alle høve til gode opplevingar. Kommunen har i dag gode oppvekstvilkår

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma. Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane er eit rådgjevande organ for fylkeskommunale,

Detaljer

Høyanger KrF. Menneskeverd i sentrum

Høyanger KrF. Menneskeverd i sentrum Høyanger 2015-2019 KrF Menneskeverd i sentrum KrF er eit kristendemokratisk parti som byggjer politikken sin på det kristne menneskesynet, nestekjærleiken og forvaltaransvaret. Alle menneske har den same

Detaljer

Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015

Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015 Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015 Helse og omsorg For at Vågsøy kommune skal vere ein slagkraftig kommune også i framtida må ein satse på tiltak som gir auka tilflytting til kommunen. Arbeidarpartiet

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Jølster er ein kommune med særs rike tilhøve for oss som innbyggjarar. Det vi har

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018 Vedlegg SNP 2018 Side 1 Strategisk næringsplan -2018 HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2018 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Vi vil stille krav vi vil stille opp vi vil sameine alle gode krefter. Vi tek Noreg og Sogn og Fjordane vidare.

Vi vil stille krav vi vil stille opp vi vil sameine alle gode krefter. Vi tek Noreg og Sogn og Fjordane vidare. ARBEIDARPARTIET SITT VERDIGRUNNLAG Arbeidarpartiet sin visjon er ei rettferdig verd utan fattigdom, der menneske er frie, likestilte og kan påverke sin eigen kvardag. Alle menneske er unike, uerstattelege

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Kommunevalprogram Bremanger Arbeidarparti

Kommunevalprogram Bremanger Arbeidarparti Kommunevalprogram 2015-2019 Bremanger Arbeidarparti Helsing frå ordførarkandidaten Vi får til meir saman enn kvar for oss Kjære veljar! Nærmiljøa og lokalsamfunna er rammene for liva våre. Arbeiderpartiet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2015

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2015 Dokumentnummer15/8971 HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2015 Vedteke i ungdomsrådet: 2.06.2015 UNG sak 016/15 Saksnummer: 13/1125-16 1. Opplæring Mål: Fusa kommune skal tilby eit godt opplæringstilbod

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2015 Næringsutvikling Fylkesgrenser kommunegrenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Ut av vikariat - inn i fast arbeid Heiltid framfor Deltid Leksefri heildagsskule Døgnope helsetilbod for Ungdom Styrkja kollektivtilbod Rett

Detaljer

PROGRAMMET VÅRT Suldal Arbeidarparti

PROGRAMMET VÅRT Suldal Arbeidarparti PROGRAMMET VÅRT 2015-2019 Suldal Arbeidarparti 2 Kjære veljar! Suldal er ein god kommune å bu i. Me har god økonomi og gode inntekter frå store kraftutbyggingar i kommunen vår. Dette er midlar som kjem

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.»

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund Kunnskap og like muligheter Kvaliteten på tilbodet til kvar einskild elev i kommunen må alltid

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019

MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 GRUNNSYNET Meland Senterparti vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og etter humanistiske levereglar. Målet for Senterpartiet sin politikk, er å skapa

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

Delrapport 2 Modell 2

Delrapport 2 Modell 2 Vedlegg 2 Delrapport 2 Modell 2 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no S i d e i Innhald 1. Omtale av modell 2... 2 2. I kva grad når modell 2 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når

Detaljer

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 Lustrasamfunnet i framtida - i går? - i morgon? Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 - Side 1 - Kommuneplanarbeidet er på gang. *********** Medverknad/ innspel er viktig. Difor bygdemøte. ***********

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

Ei samla bygd. Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram

Ei samla bygd. Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram 2011 2015 Ei samla bygd Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram Den norske samfunnsmodellen er unik. Han skil oss frå dei fleste andre land. I Noreg er me med i eit solidarisk spleiselag som sikrar alle

Detaljer

Sogndal Arbeidarparti. Valprogram

Sogndal Arbeidarparti. Valprogram Sogndal Arbeidarparti Valprogram 2015 2019 Valprogram Sogndal Arbeidarparti 2015-2019 Politikken til Arbeidarpartiet er tufta på den sosialdemokratiske grunnmuren. Målet til Sogndal Arbeidarparti er å

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale forventningane til regional og

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Frå Fylkesårsmøte i Senterpartiet i Sogn og Fjordane. Til Samferdsledepartementet v/statsråden Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Frå Fylkesårsmøte i Senterpartiet i Sogn og Fjordane. Til Samferdsledepartementet v/statsråden Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Samferdsledepartementet v/statsråden Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Prioriter samferdsle i distrikta no! Samferdsle er ein føresetnad for busetnad og verdiskaping. I Sogn og Fjordane

Detaljer

Kommunevalprogram. Vik Senterparti

Kommunevalprogram. Vik Senterparti Kommunevalprogram 2011 Vik Senterparti GRUNNSYN Senterpartiet vil at Noreg skal byggja si framtid på dei kristne og humanistiske verdiar, den nasjonale arven og eit levande folkestyre. Målet for Senterpartiet

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen Høyring skulebruksplan 2013-2024 Fylkesrådmannen «Skulebruksplanen skal vise korleis Sogn og Fjordane fylkeskommune, innanfor framtidige økonomiske rammer, kan organisere ei vidaregåande opplæring med

Detaljer

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland.

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Hjelmeland Venstre Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Om 30 år kan ho vere ein av verdas beste klimaforskarar......om ho får nokon av verdens beste lærare Politikk handler om å prioritere, og Venstre

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden Program for Masfjorden Venstre for perioden 2011-2015 www.masfjorden.venstre.no 1 Masfjorden Venstre Ei positiv folketalsutvikling for Masfjorden kommune er eit overordna mål for Masfjorden Venstre Masfjorden

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2012 2015 Fagopplæringsnemnda er fagopplæringa sitt utøvande faglege organ i fylket. Paragrafane 12-3 og 12-4 i opplæringslova omhandlar kva

Detaljer

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd.

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. SETESDAL SKAL VERE EIN ATTRAKTIV REGION Å BU, GJESTE OG DRIVE

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

ETNE VENSTRE

ETNE VENSTRE ETNE VENSTRE 2015 2019 Vår visjon Etne endrar seg. Me møter nye utfordringar. Etne Venstre vil sikra eit godt lokalsamfunn ved å løysa morgondagens utfordringar i dag. Korleis Det gjer me ved å skapa fleire

Detaljer

Program for. Seljord Venstre

Program for. Seljord Venstre Program for Seljord Venstre perioden 2015-2019 Seljord, ein livskraftig kommune i utvikling Kjerna i Venstre sin politikk er ein god balanse mellom personleg fridom og felles ansvar. Vi er grunnleggjande

Detaljer

Ny kommune i Sogn Sogn kommune. Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal

Ny kommune i Sogn Sogn kommune. Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal Ny kommune i Sogn Sogn kommune Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal Vedteke i Balestand (dato), Leikanger (dato), Sogndal (dato) og Vik (dato) kommunestyrer. Innhald Innleiing... 3 1. Visjon og mål...

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST.

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST. SULDAL VENSTRE PROGRAM 2015 2019 Veit du ein ven som vel du trur, og du hjå han fagnad vil få: gjev han heile din hug og gåva ei spar, far og finn han ofte. (Frå Håvamål) Folk først Venstre er eit parti

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET TIME Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal bygga framtida si på dei kristne grunnverdiane og vårt demokratiske styresett. Målet vårt er å skapa eit betre samfunn der rettferd, jamstilling og retten

Detaljer

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 1 Utfordringane og målsettinga med arbeidet Det overordna

Detaljer

NTP NÆRINGSLIVET SITT SAMFERDSLEFORUM I SOGN OG FJORDANE v/ VIDAR GRØNNEVIK, LEIAR

NTP NÆRINGSLIVET SITT SAMFERDSLEFORUM I SOGN OG FJORDANE v/ VIDAR GRØNNEVIK, LEIAR NTP 2014 2023 NÆRINGSLIVET SITT SAMFERDSLEFORUM I SOGN OG FJORDANE v/ VIDAR GRØNNEVIK, LEIAR NÆRINGSLIVET SITT SAMFERDSLEFORUM Næringslivet sitt samferdsleforum i Sogn og Fjordane er eit fritt og uavhengig

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

Utkast til program Meland Høgre 2015

Utkast til program Meland Høgre 2015 Utkast til program Meland Høgre 2015 TRYGGE ARBEIDSPLASSAR Meland blei i fjor kåra til Noregs beste kommune på nyetableringar. Trygge arbeidsplassar er ein føresetnad for velferda i samfunnet vårt. Meland

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

1. Ressurs til arbeidslivskontakt vert vidareført på skular med yrkesfaglege utdanningsprogram.

1. Ressurs til arbeidslivskontakt vert vidareført på skular med yrkesfaglege utdanningsprogram. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/2745-1 Arbeidslivskontakt ved dei vidaregåande skulane. Fylkesdirektøren rår hovudutvalet for opplæring til

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN 1 STRATEGIPLAN 2016-2020 2 Inndeling: (side 2) Kap A: Etablering (side 3) Kap B: Om planverket (side 3) Kap C: Visjon (side 4) Kap D: Satsingsområder (side 4) Kap E: Handlingsplan (side 6) Vedlegg 1: Vedlegg

Detaljer

Ungdommens planprogram Vedteke av Ungdommens fylkesting

Ungdommens planprogram Vedteke av Ungdommens fylkesting Ungdommens planprogram 2014 Vedteke av Ungdommens fylkesting 26.01.2014 Ungdommens planprogram 2014 Vedteke av Ungdommens fylkesting 26.01.2014 2 Innhald Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting...

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane?

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 Vedteke i sak /6 i Fylkestinget.06.6 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale

Detaljer

Ole Aasaaren Regionsjef

Ole Aasaaren Regionsjef Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: kl 09.00 11.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 05/16: NTP 2018 2029. Innspill til Oppland fylkeskommune. Sak

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

EIN HEILSKAPLEG SKULESTRUKTUR FOR VIDAREGÅANDE SKULE I SUNNFJORD

EIN HEILSKAPLEG SKULESTRUKTUR FOR VIDAREGÅANDE SKULE I SUNNFJORD SIS Samarbeidsforum i Sunnfjord EIN HEILSKAPLEG SKULESTRUKTUR FOR VIDAREGÅANDE SKULE I SUNNFJORD Pressekonferanse i samband med at SIS presenterer ei fråsegn om skulestruktur i Sunnfjord til fylkesordførar

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer