Is- og snøsmelteanlegg EM for kjøreveier, åpne plasser og takrenner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Is- og snøsmelteanlegg EM 524 87 for kjøreveier, åpne plasser og takrenner"

Transkript

1 Omarbeidet til norsk i februar 2007 Installasjonsveiledning og brukerhåndbok Norsk hoveddistributør: EFA Elektro AS, Postboks 593, 1411 Kolbotn Telefon Telefaks E-post: Dokumentasjon: Produsent: EBERLE Controls GmbH, Postfach D Nürnberg Telefon , Telefaks E-post: Produsenten forbeholder seg rett til å endre produktspesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Is- og snøsmelteanlegg EM for kjøreveier, åpne plasser og takrenner Tilleggsenhet EMSD for stjerne- / trekantkopling og for monitorering av varmekabler

2 INNHOLD Bruksområder...Side 3 Displayet...Side 4 Programmeringsmeny...Side 5 Feilmeldinger...Side 9 Virkemåte...Side 10 Design...Side 11 Sensorer og installasjon av sensorer...side 12 Installasjon...Side 19 Innstillinger...Side 20 Ulike bruksområder...side 21 Vedlikehold...Side 24 Produktfamilien...Side 24 Kretsdiagram...Side 25 Bruksområder: Snøsmelteanlegget er konstruert for helautomatisk styring av elektrisk oppvarming av utendørs plasser, innkjørsler, garasjer, kjøreramper, vaskehaller, flate tak og takrenner med nedløp. Sammenlignet med konvensjonelle systemer med manuell styring eller termostatkontroll, er dette et anlegg som slår på varmen når det er fare for frost eller snø og som slår seg automatisk av så snart det ikke lenger er fare for is eller snø eller såsnart isen er tint. Snøsmelteanlegget muliggjør energiøkonomisering på inntil 80% i forhold til termostatstyrte anlegg. Vedlegg: Tekniske data...side 28 Kortfattet bruksanvisning...side 30 Tilleggsenhet EMSD Side 32 Advarsel: Snøsmelteanlegget skal installeres av godkjent elektromontør og i henhold til installasjonsdiagrammet som medfølger produktet. Sikkerhetsinstruks fra lokal strømleverandør skal overholdes. Anlegget skal installeres før frosten kommer og heller ikke dersom overflaten der utstyret skal monteres er dekket med is eller snø. Dette gjelder også dersom anlegget monteres for å smelte snø og is i takrenner og nedløp fra takrenner. Det anbefales å la anlegget stå i kontinuerlig drift i hele den perioden det forventes driftsforhold som anlegget er installert for. Bemerk! Anlegget kan bare fungere tilfredsstillende dersom dersom varmekapasiteten er tilstrekkelig for å tine det arealet som anlegget er dimensjonert for og i henhold til de lokale klimatiske forholdene. Vennligst kontakt leverandøren for ytterligere informasjon. Betjening: Snøsmelteanleggets innstillinger kan endres og kontrolleres med med meldinger i styringsenhetens display: MENU knappen: VALUE knappen: ENTER knappen: Velger funksjoner i menyoppsettet. Velger verdiinnstillinger for hver funksjon. Lagrer innstillinger for hver fuksjon i minnet. Snøsmelteanlegget har to tilstander i forhold til hva som vises i displayet; 1. Visning av driftstilstand 2. Visning av innstillinger Når snøsmelteanlegget er tilkoplet i henhold til kretsdiagrammet og strøm er tilkoplet, vil displayet etter ca. 10 sekunder vise driftstilstand. Såsnart en av knappene trykkes vil displayet vise innstillingsverdier. Snøsmelteanlegget kan programmeres til å gi meldinger på ulike språk. Ved installasjon i Norge er det naturlig å velge engelsk eller svensk språk. Programvaren leveres ikke med norsk språk. For å oppnå likhet mellom forklaringer i denne håndboken og de innstillinger som fremgår av displayet, forutsetter vi at programvaren er innstilt til å vise engelsk språk. Hvordan man stiller sentralenheten til engelsk språk er forklart på side 7.

3 Dette viser displayet i normal driftstilstand: Ved normal drift vises følgende meldinger i displayet: Ground: 40 C.+70 C Merknad 1* Air: 40 C.+70 C Merknad 2* Moisture: Heating: ON, OFF eller HIGH Tilstanden HIGH for stjerne / trekantkopling vises bare når styringenheten er tilkoplet tilleggsenheten EMSD Hvert 3dje sekund skifter displayet mellom å vise bakke- / lufttemperatur, fuktighet / varmeverdier og til sist alarmmeldinger... dersom det er grunnlag for å vise alarmmeldinger. For eksempel: eller: Ground: 11 C Merknad 1* Air: 10 C Merknad 2* Moisture: 7 Heating: ON Merknad 1*: Når snøsmelteanlegget benyttes for takrennetining vises ikke bakketemperatur, men i stedet temperaturen på det stedet der sensoren TDF er plassert i takrennen, i nedløpet eller i luft. Merknad 2*: Lufttemperatur vises bare når lufttemperatursensor TFD er tilkoplet styringsenheten. Når lufttemperatursensor ikke er tilkoplet må den erstattes av medlevert motstand mellom terminalene B6 og B7. Når hverken lufttemperatursensor eller motstand er tilkoplet viser displayet sensorfeil. Programmeringsmeny: Ved programmering viser øverste linje i displayet valgt funksjon samtidig som nederste linje viser valgt verdi. Ved å trykke flere ganger på MENU-knappen skifter man mellom de ulike funksjonene. Ved å trykke på VALUE-knappen skifter man mellom de forskjellige verdiene for hver funksjon. Valgene endres fra lav mot høyere verdier og kommer tilbake til laveste verdi når man har passert høyeste verdi. Ved å trykke på ENTER-knappen lagrer man valgt verdi i minnet. Lagringen bekreftes med at ordet ACTIVE vises i det nederste høyre hjørnet i displayet. Eksempel: TEMPERATURE +4 C ACTIVE Dersom ingen knapp trykkes i løpet av 10 sekunder, skifter displayet til å vise driftstilstand. Funksjon: Fabrikkinnstilt: Område: Merknad: TEMPERATURE +3 C 0 C... 6 C MOISTURE (WETNESS) , OFF GROUND TEMPERATURE OFF 15 C C, OFF DIFFERENCE (for stjerne / trekant) 3 K 6 K... 0K 1 POST PURGE 20 MIN 10 MIN MIN, OFF OPERATION AUTOMATIC AUTOMATIC; PERMANENT; PERMANENT HIGH 3 MONITORING MAX 12 H OFF, PASSIVE, ACTIVE etc. 1 STANDARD. PROGRAM: ON ON; OFF TEMP. UNIT C C; F SUMMER OFF ON; OFF LANGUAGE GERMAN GERMAN; ENGLISH; FRENCH; SUOMI; SVENSKA; CESKY 2 COUNTER 1 xxxxxhyym COUNTER 2 xxxxxhyym 1 1: Disse funksjonene vises bare når tilleggsenheten for stjerne- / trekantkopling EMSD er tilkoplet styringsenheten. 2: Ved første gangs installasjon er standardverdien for programmeringsspråket "TYSK". Etter at man første gang har endret språkinnstilling er språk ikke lenger del av fabrikkinnstillingene. 3: Valg av PERM HIGH er bare mulig når tilleggsenheten for stjerne- / trekantkopling EMSD er tilkoplet styringsenheten. Programmeringsmeny:

4 Programmeringsmeny: Temperatur: Område: 0 C til 6 C Standardverdi: +3 C Med fuktighetsinnstilling OFF: Når temperaturen synker under innstilt verdi tilkoples varmekilden. For drift i Norge bør verdien ikke settes til OFF. Med fuktighetsinnstilling fra 1 til 8: Når temperaturen synker under innstilt verdi - og når fuktigheten når innstilt verdi - tilkoples varmekilden. Moisture: Område 1 til 8, OFF Standardverdi: 5 Denne funksjonen velger følsomheten for fuktighet. Størst følsomhet gir verdi 1. Velges verdi 8 må det spesielt mye fuktighet til for at den skal detekteres. For drift i Norge bør verdien ikke settes til OFF. Ground temperature: Område: 15 C til 1 C, OFF Standardverdi: OFF Når sensoren merker at temperaturen i bakken synker under innstilt verdi tilkoples varmekilden uavhengig av øvrige innstillinger for temperatur og fuktighet. Dersom varmekildens kapasitet er tilstrekkelig til å kompensere varmetapet til omgivelsene, vil det oppvarmede området aldri bli kaldere enn den innstilte bakketemperaturen. For drift i Norge anbefales det å sette verdien til -1ºC. Difference: Område: 6K til 0K Standardverdi: 3K (Bare i kombinasjon med EMSD ) Med systemet i stjerne- / trekantdrift innstiller man den temperaturforskjellen som får anlegget til å skifte fra stjerne- til trekantdrift og omvendt. Når temperaturen faller under innstilt verdi for TEMPERATURE med en verdi som tilsvarer innstilt verdi for temperaturforskjell, skifter tilleggsenheten til trekantdrift. Når varmen stiger og sensoren føler at temperaturen igjen ligger innenfor summen av innstilt temperatur og innstilt temperaturforskjell, kopler tilleggsenheten tilbake til stjernedrift. Post Purge: Område: 10 min til 120 min, OFF Standardverdi: 20 min Ettervarme kan innstilles i trinn fra 10 min. til 2 timer. Når sensoren ikke lenger detekterer fuktighet, eller når temperaturen er høyere enn innstilt verdi, holder styringsenheten varmekilden tilkoplet i den tiden som fremgår av innstilt verdi. Dette gir en viss sikkerhet for at snø, is og fuktighet som ikke ble detektert av sensoren likevel skal tines / tørkes. Større tid for ettervarme gir større energikostnader. Operation: Område: Automatic,Permanent, Standardverdi: Automatic (Kontinuerlig varme) Permanent High; Programmeringsmeny: Monitoring: Område: OFF, PASSIVE, ACTIVE etc.standardverdii: MAX 12 H (Bare i kombinasjon med tilleggsenhet EMSD ) Innstillingen gir mulighet for å aktivisere alarm dersom strømtilførselen til varmekablene faller under innstilt verdi. Monitorering kan innstilles til 1-fase eller 3-fasedrift på tilleggsenheten. Monitoreringen kan slås av. Uten tilleggsenheten har disse innstillingene ingen betydning. Ytterligere informasjon finnes på brukerveiledningen som følger tilleggsenheten EMSD Standard program: Område: ON, OFF Standardverdi: ON Med denne funksjonen kan man endre programmet til fabrikkinnstillingene (unntatt språk og timetellere). Tidligere innstilt språkinnstilling beholdes og timetellere nullstilles over eget menyvalg. Summer: Område: ON, OFF Standardverdi: OFF Sommerinnstilling kan benytter dersom man f.eks. ønsker å benytte anleggets fuktighetsdetektorer til å lukke takvinduer el.likn. Marknad: Anlegget kan ikke detektere om vinduet virkelig lukkes. Temperature unit: Område: C, F Standardverdi: C Denne funksjonen bestemmer om temperatur skal vises som Celcius eller Fahrenheit. Language: Område: GERMAN,ENGLISH,FRENCH,SUOMI,SVENSKA,CESKY Standard value: GERMAN Denne funksjonen velger programmeringsspråk som vises i displayet. Selv om anlegget tilbakestilles til fabrikkinnstillinger beholdes valgt språkinnstilling. Counter 1: 00000H00M to H59M Timetelleren viser antall timer og minutter som varmekilden har vært innkoplet. Timetelleren kan nullstilles ved å velge CLEAR når man trykker på VALUE -knappen og deretter aktiviserer sletting ved å trykke på ENTER -knappen. Selv om anlegget tilbakestilles til fabrikkinnstillinger beholdes timetellerverdiene. Counter 2: 00000H00M to 65535H59M (bare i kombinasjon med tilleggsenheten EMSD ) Timetelleren viser antall timer og minutter i stjernedrift. Timetelleren kan nullstilles ved å velge CLEAR når man trykker på VALUE -knappen og deretter aktiviserer sletting ved å trykke på ENTER -knappen. Selv om anlegget tilbakestilles til fabrikkinnstillinger beholdes timetellerverdiene. Med denne funksjonen kan anlegget gi kontinuerlig varme uavhengig av innstillinger for temperatur og fuktighet. Varmekilden er da tilkoplet selv om styringsenheten gir alarmmeldinger i displayet. I kombinasjon med tilleggsenheten EMSD kan anlegget koples i permanent trekantkopling (Permanent High).

5 Programmeringsmeny: Område: Systemenhet: Tilleggsenhet Sommer Fabrikkdrift: innstilling: TEMPERATURE Ja Ja Nei 3 C 0 C... 6 C MOISTURE Ja Ja Ja 5 OFF, GROUND TEMP. Ja Ja Nei OFF 15 C. 1 C, OFF DIFFERENCE Nei Ja Nei 3 K 6 K.0 K POST PURGE Ja Ja Nei 20 min. OFF, 10 min.120 min. OPERATION Ja Ja Ja Automatic AUTOMATIC, PERMANENT,AUTOMATIC and AUTOMATIC, PERMANENT, AUTOMATIC and PERMANENT HIGH PERMANENT only PERMANENT HIGH PERMANENT only MONITOR Nei Ja Nei MAX. 12 H OFF, PASSIVE, 1, 4 or 12 H STANDARD PROGRAM Ja Ja Ja ON Off, ON SUMMER Ja Ja Ja OFF Temp. Unit C, F Ja Ja Nei No* LANGUAGE Ja Ja Ja No* D, E, F, S, FIN, CZ COUNTER 1 Ja Ja Nei No* xxxxxhyym COUNTER 2 Nei Ja Nei No* xxxxxhyym Tabell 1: Programmeringsmeny for fabrikkinnstillinger viser: Yes: No: Fabrikkinnstillingene er endret og kan tilbakestilles. Systemet anvender fabrikkinnstillinger. Temperaturer angis med to siffer og med C eller F. For eksempel: GROUNDTEMP eller: -10 C TEMPERATURE +3 C Tim,etellerne viser timer og minutter: For eksempel: COUNTER H25M Dette viser at varmeelementene har vært tilkoplet i 38 timer og 25 minutter. Feilmeldinger: Når feil oppstår blinker ordet ALARM en gang per sekund på øverste linje i displayet. Årsaken til alarm vises på nedre linje i displayet hvert 3 sekund. Alarm: Feil: Terminaler: SHORT HEATER Varmelemenet i fuktighetssensor Type ESF eller ESD Varmelementet er kortsluttet A3 / A5 HEATER DEFECT Varmeelement i fuktighetssensor Type ESF eller ESD Det er brudd i varmeelementet A3 / A5 SHORT TEMP. Temperatursensor Type TFF eller TFD Temperatursensor er kortsluttet A6 / A7 BROKEN TEMP. Temperatursensor Type TFF or TFD Det er brudd i temperatursensor A6 / A7 SHORT AIR TEMP. Sensor for lufttemperatur Type TFD Lufttemperatursensor er kortsluttet B6 / B7 BROKEN AIR TEMP. Sensor for lufttemperatur Type TFD Det er brudd i lufttemperatursensor B6 / B7 SHORT MOISTURE Temperatursensor i fuktighetsmåler Type ESF eller ESD Temperatursensor er kortsluttet A4 / A5 BROKEN MOISTURE Temperatursensor i fuktighetsmåler Type ESF eller ESD Det er brudd i temperatursensor A4 / A5 HEATING Kontroll av varmekabler Tilleggsenhet Varmekablene leverer mindre varme enn EMSD forutsatt. Nivå for feilmelding avhenger av hvilke strømtransformatorer som brukes. Table 2: Feilmeldinger Samtidig med at displayet viser feilmelding kan programmerte verdier endres. Feilmelding vises helt til årsaken til feilmeldingen er rettet. Etter at en feil er rettet vises feilmeldingen i ca. 5 sekunder før displayet igjen viser normalt drift. Når varmeelementet i sensoren slår seg på (sensortemperatur <4 C) starter en test av varmeelementet. Hvert 4 minutt slås elementet av i 1 sekund for å kontrollere at det ikke er brudd i elementet. Når varmeelementet i sensoren er avslått (sensortemperatur >4 C) kontrolleres det hvert 4 minutt i 1 sekund for at det ikke er kortsluttet.

6 Merknad: Når tilleggsenheten anvendes viser displayet feilmeldingen HEATING dersom det er feil på varmekablene. Når feilen er rettet nullstilles feilmeldingen ved å trykke på en av de 3 knappene. Virkemåte: Når temperaturen som angis av is- og snødetektoren synker under innstilt verdi, og når fuktigheten samtidig når innstilt verdi, slås varmeelementene på via reléet på terminalene A15/B15 og A16/B16. Varmeelementene slås ikke på dersom bare et av vilkårene er tilstede. Varmen forblir påslått inntil temperaturen eller fuktigheten eller begge deler ligger innenfor sikre verdier igjen. Ettervarme kan innstilles dersom det er ønskelig. Via MENU-knappen velger man POST PURGE i displayet og bruker VALUE-knappen til å innstille ønsket antall minutter og lagrer deretter verdien med ENTER-knappen. Når ettervarme er programmert vil anlegge fortsette å levere varme i det innstilte antallet minutter etter at varmen ellers ville vært slått av. Overflaten på is- og snødetektorene ESF and ESD holdes oppvarmet til ca. +4 C for å smelte is og snø til vann som da detekteres av sensoren som fuktighet. Bakketemperaturen GROUND TEMP. kan innstilles mellom 15 C... 1 C og OFF. Innstillingen av bakketemperatur forhinder at temperaturen i området som skal oppvarmes synker under forhåndsinnstilt verdi. Faller temperaturen under innstilt verdi slås varmen på og forblir påslått inntil temperaturen stiger til innstilt verdi. Stjerne- / trekantdrift: Stjerne- / trekantdrift er mulig med tilleggsenheten EMSD Virkemåten er som beskrevet ovenfor når temperaturen faller under innstilt verdi eller når det måles fuktighet som overstiger innstilt verdi. Når varme tilkoples skjer det i stjernedrift. Dette beskrives med etterfølgende eksempel: Temperature: +4 C Moisture: 5 Ground temperature: 5 C Difference: 3 K (K står for grader Kelvin - en temp.forskjell på 3ºC) Temperaturforskjellen kan innstilles mellom -6 K... 0 K. temperaturforskjellen bestemmer punktet for omkopling mellom stjerne- og trekantdrift og omvendt. Når temperaturen slik som beskrevet i eksempelet er på +4 C og temperaturforskjellen er på 3K så skifter systemet fra stjerne- til trekantdrift ved en temperatur på +1 C (Temperature + Difference: +4 C + (-3ºC) = +1 C) Også uten fuktighet går systemet i stjernedrift når bakketemperaturen synker under innstilt verdi på -5 C og forblir i stjernedrift inntil temperaturen stiger til over 5 C. Dersom fuktigheten stiger over innstilt verdi når anlegget er i stjernedrift skifter det til trekantdrift og forblir i trekantdrift inntil bakketemperaturen stiger til over +1 C. Fra +1ºC til +4ºC kjører anlegget i stjernedrift. Såsnart temperaturen stiger over +4ºC slås varmekablene av. Dersom ettervarme er programmert forsinkes avslaget av varmekablene med det antall minutter som er innprogrammert. Design: Systemet består av styringsenheten EM 52487, is- og snøsensor ESF og kombinert temperatur og fuktighetssensor TFF for innkjørsler og utendørs flater. For takrenner og takrennenedløp benyttes i stedet is- og snøsensor ESD og temperatursensor TFD Tilleggsenheten EMSD benyttes til styring i stjerne- / trekantdrift og for monitorering av varmekablenes funksjon. Om ønskelig kan lufttemperatursensor TFD tilkoples styringsenheten. I henhold til gjeldende sikkerhetsregler kan sensorkablene forlenges til total lengde på 50 meter, 1,5mm². Prinsipp stjerne- / trekantdrift - forklaring: Ikke er alle like godt kjent med forskjellen mellom stjerne- (Y) og trekantdrift (D). Dette er en måte å "kaste om" tilkoplingene for varmekablene på slik at alle kabler benyttes samtidig, men koplet på forskjellig måte, slik at kablene avgir større eller mindre effekt. Slik "omkasting" skjer via relékontakter i tilleggsenheten Y/D-velger EMSD Hvordan dette skal koples avhenger av om anlegget er tilkoplet IT-nett eller TN-nett. Merknad: Av sikkerhetsmessige årsaker er driftspenningen mellom sensorer og styringsenhet meget lav. For å sikre problemfri drift er det derfor viktig at sensorkablene installeres i god avstand fra annet utstyr og strømførende kabler.

7 Is- og snøsensor ESF (5 ledere): Sensoren har en innebygget NTC-motstand som måler overflatetemperatur, et varmeelement og to messingringer som måler fuktighet. Driftsspenning element: 8 V Effektforbruk: ca. 7 W Overflatetemperatur: ca. 4 C Kabel: 5 x 0.5 mm 2, 15 m PVC Bruksområde: C Farge på sensoroverflate: gul Måleverdier når sensoren er frakoplet styringsenheten EM NTC-motstand - brun og gul ledning C R (KOhm) Varmeelement - brun og grønn ledning: 9 Ω Fuktighetsdetektor - hvit og grå ledning: Ω med tørr overflate Dimensjoner: Temp. og fuktighetssensor TFF (4 ledere): Sensoren har en NTC-motstand som måler temperaturen i bakken og 2 messingringer som måler fuktighet. Denne sensoren har ikke innebygget varmeelement. Kabel: 4 x 0.5 mm 2, 15 m PVC Bruksområde: C Farge på sensoroverflate: blå Måleverdier når sensoren er frakoplet styringsenheten EM NTC-motstand - brun og gul ledning C R (Kohm) Fuktighetsdetektor - hvit og grå ledning: Ω med tørr overflate Dimensjoner: Kombinert temperatur og fuktighetssensor TFF (4 ledere) Slik installerer du følere:

8 Slik installeres is- og snøsensoren ESF (5 ledere): Is- og snøføleren skal installeres utenfor det oppvarmede området (se illustrasjonene 2 og 3). Føleren må innstalleres slik at den er direkte utsatt for is, snø, regn, sludd, etc. (se illustrasjonene 4 og 5). Under anleggsarbeidet legges jernplaten som medfølger sensoren i bakken og medfølgende trekloss legges oppå jernplaten. Jernplaten er festepunktet for sensoren når denne senere skal monteres slik at det blir en vanntett installasjon. Dersom lokale forhold forhindrer bruk av medfølgende jernplate skal sensoren festes tett til underlaget med skrue og skive. Fra monteringsstedet for styringsenheten og frem til detektoren legges det føringsrør for sensorkabel. Det anbefales å benytte tette jernrør for fremføringen av kabel. Anlegget har meget lang levetid og det kan være hensiktsmessig å ta hensyn til at det senere skal være mulig å skifte ut defekte sensorer. Røret føres frem tett inntil treklossen. Når området er støpt eller asfaltert fjernes treklossen og sensoren monteres og skrues fast til jernplaten med medfølgende skrue M 6 x 35 mm. Påse at sensorens plassering er slik at den ikke dekkes av brøytekanter eller takras. Påse også at sensoren ikke plasseres slik at den dekkes av søppelkasser, matter eller liknende. Dersom sensoren tildekkes vil ikke anlegget fungere som forutsatt. Sensoren støpes inn i hullet med fyllmasse, tjære, silicon eller annet egnet materiale slik at sensorens overflate ligger nøyaktig på nivå med terrenget. Ved innstøping skal temperaturen ikke overskride 80 C. Sensorkabelen har en standard lengde på 15 meter og kan om ønskelig forlenges til 50 meter med et tverrsnitt på 1,5mm². Når kabelen forlenges er det viktig å benytte kabel med samme lederfarge eller å gjøre notater i brukerhåndboken som viser hvilken leder som er tilkoplet hvilken funksjon i sensoren. Dette er meget viktig ved fremtidig feilsøking. Slik installeres temp. og fuktsensoren TFF (4 ledere): Temperatur- og fuktighetsføleren monteres innenfor det oppvarmede området (se Figs. 2 and 3), ettersom den er konstruert for å måle bakketemperaturen i det oppvarmede området til enhver tid og uavhenging av om varmen er slått av eller på. Det skal være minst 2,5 cm avstand fra varmekabel til sensoren (se Fig. 6). Føleren må innstalleres slik at den er direkte utsatt for is, snø, regn, sludd, etc. (se illustrasjonene 4 og 5). Under anleggsarbeidet legges jernplaten som medfølger sensoren i bakken og medfølgende trekloss legges oppå jernplaten. Jernplaten er festepunktet for sensoren når denne senere skal monteres slik at det blir en vanntett installasjon. Dersom lokale forhold forhindrer bruk av medfølgende jernplate skal sensoren festes tett til underlaget med skrue og skive. Fra monteringsstedet for styringsenheten og frem til detektoren legges det føringsrør for sensorkabel. Det anbefales å benytte tette jernrør for fremføringen av kabel. Anlegget har meget lang levetid og det kan være hensiktsmessig å ta hensyn til at det senere skal være mulig å skifte ut defekte sensorer. Røret føres frem tett inntil treklossen. Når området er støpt eller asfaltert fjernes treklossen og sensoren monteres og skrues fast til jernplaten med medfølgende skrue M 6 x 35 mm. Påse at sensorens plassering er slik at den ikke dekkes av brøytekanter eller takras. Påse også at sensoren ikke plasseres slik at den dekkes av søppelkasser, matter eller liknende. Dersom sensoren tildekkes vil ikke anlegget fungere som forutsatt. Sensoren støpes inn i hullet med fyllmasse, tjære, silicon eller annet egnet materiale slik at sensorens overflate ligger nøyaktig på nivå med terrenget. Ved innstøping skal temperaturen ikke overskride 80 C. Sensorkabelen har en standard lengde på 15 meter og kan om ønskelig forlenges til 50 meter med et tverrsnitt på 1,5mm². Når kabelen forlenges er det viktig å benytte kabel med samme lederfarge eller å gjøre notater i brukerhåndboken som viser hvilken leder som er tilkoplet hvilken funksjon i sensoren. Dette er meget viktig ved fremtidig feilsøking.

9 Installasjonsskisser: Fig. 2 Fig. 4 Fig. 3 Fig. 5 Fig. 6

10 Is- og snøsensoren ESD (5 ledere): Sensoren har en innebygget NTC-motstand som måler overflatetemperatur, et varmeelement og to messingstaver som måler fuktighet. Driftsspenning element: 8 V Effektforbruk: 3 W Overflatetemperatur: ca. 4 C Kabel: 5 x 0.25 mm 2, 4 m PVC Bruksområde: C Måleverdier når sensoren er frakoplet styringsenheten EM : NTC-motstand - brun og gul ledning C R (Kohm) Varmeelement - brun og grønn ledning: 20Ω Fuktighetsdetektor - hvit og grå ledning: Ω med tørr overflate Dimensjoner: 12.8 x 21.2 x 160 x 5.5 x 4m Slik installeres is- og snøsensor ESD (4 ledere): Denne is- og snøsensoren benyttes for styring av varmekabler eller varmeelementer i takrenner og nedløp fra takrenner. Sensoren festes med egnede festeprodukter avhengig av installasjonssted og lokale forhold. Sensoren installeres i den retningen som vannet renner ut og slik at metallstengene vender oppover. Ideell plassering er i rennesystemets laveste punkt slik at den i størst mulig grad utsettes for vann. Sensorkabelen har en standard lengde på 4 meter og kan om ønskelig forlenges til 50 meter med et tverrsnitt på 1,5mm². Når kabelen forlenges er det viktig å benytte kabel med samme lederfarge eller å gjøre notater i brukerhåndboken som viser hvilken leder som er tilkoplet hvilken funksjon i sensoren. Dette er meget viktig ved fremtidig feilsøking. Slik installeres temperatursensor TFD (2 ledere): Temperatursensoren TFD (2 ledere): Temperatursensoren består av en kabel med en forseglet endehylse som inneholder en NTC-mostand. Kabel antall ledere: 5 x 0.5 mm 2, 4 m PVC Bruksområde: C Måleverdier når sensoren er frakoplet styringsenheten EM : NTC-motstand - brun og gul ledning C R [kw] Sensoren festes med egnede festeprodukter utenfor takrennebunnen, avhengig av installasjonssted og lokale forhold (se Fig. 2) og på en slik måte at den ikke direkte utsettes for soloppvarming. Sensorkabelen har en standard lengde på 4 meter og kan om ønskelig forlenges til 50 meter med et tverrsnitt på 1,5mm². Når kabelen forlenges er det viktig å benytte kabel med samme lederfarge eller å gjøre notater i brukerhåndboken som viser hvilken leder som er tilkoplet hvilken funksjon i sensoren. Dette er meget viktig ved fremtidig feilsøking. Dimensjoner: 9 x 35 x 7 x 4 m

11 Innstillinger: Temperatur: Innstilling av programmeringsvalget TEMPERATURE via MENU-knappen gjøres med VALUE-knappen og lagres med ENTER-knappen. Anbefalt innstilling er +3 C. Fuktighet: Innstilling av programmeringsvalget MOISTURE via MENU-knappen gjøres med VALUE-knappen og lagres med ENTER-knappen. Anbefalt innstilling er 5. Dersom sensoren blir fort tilsmusset kan det være en fordel å oppjustere verdien til 6 eller 7 for å redusere følsomheten. Bakketemperatur: Innstilling av programmeringsvalget GROUND TEMP. via MENU-knappen gjøres med VALUE-knappen og lagres med ENTER-knappen. Anbefalt innstilling er 5 C. Høyere temperaturinnstilling gir høyere driftskostnader. Når systemet benyttes til takrenner og nedløp fra takrenner anbefales det å sette programverdien GROUND TEMP til OFF. Innstilling av temperatur for skifte fra stjerne- til trekantdrift: Programmeringsvalget DIFFERENCE aktiviseres ved å trykke MENU-knappen, velge innstillingsområde med VALUE-knappen og deretter lagre i minnet med ENTER-knappen. Anbefalt innstilling er 3 K. Ulike driftstyper: 1. Fabrikkinnstillinger MENU VALUE TEMPERATURE +3 C MOISTURE (Wetness) 5 GROUND TEMP TEMPERATURE OFF POST PURGE 20 MIN. OPERATION AUTOMATIC STANDARD PROGRAM ON SUMMER OFF TEMP. UNIT C Med fabrikkinnstillingene styres anlegget av en kombinasjon av temperatur og fuktighet. Systemet slår på varmen når temperaturen synker under 3 C og fuktighet når nivå 5. Når temperaturen igjen stiger over 3 C aktiviseres ettervarme på 20 minutter. Det samme skjer dersom fuktigheten reduseres under nivå 5. Da aktiviseres også ettervarme på 20 minutter. Når perioden for ettervarme er utløpt slår systemet av varmen. 2. Normal drift med bakketemperatur MENU VALUE GROUND TEMP -5 C her forutsetter vi at GROUND TEMP er innstilt til 5 C, samtidig som øvrige innstillinger er som i eksempel 1 ovenfor. Systemet fungerer som i eksempel 1, men i tillegg slår systemet på varmen dersom temperaturen i bakken synker under 5 C. Funksjonen er uavhengig av fuktighet og varmen forblir påslått inntil bakketemperaturen stiger over 5 C (23 F). Dersom ettervarme er innstilt holder systemet varmen på inntil innstilt antall minutter er utløpt. Ulike bruksområder:

12 3. Manuell drift MENU VALUE OPERATION PERMANENT Denne funksjonen gjør at systemet slår på varmen kontinuerlig. Varme er påslått selv om systemenheten gir feilmeldinger. MENU VALUE OPERATION PERMANENT HIGH I kombinasjon med tilleggsenheten EMSD , kan systemet levere kuntinuerlig varme i trekantdrift. Kontinuerlig drift slås på samme måte av via programmeringsinnstillingen. 4. Drift uten fuktighet MENU VALUE TEMPERATURE +3 C MOISTURE (Wetness) OFF Ved innstilling av programmeringsvalget MOISTURE på OFF, vil systemet være temperaturstyrt. Når temperaturen faller under innstilt verdi slås varmen på. Når temperaturen stiger over innstilt temperatur slås varmen av. 6. Sommerdrift MENU VALUE MOISTURE 5 OPERATION AUTOMATIC STANDARD PROGRAM OFF SUMMER ON Når systemet er satt i SOMMER-drift påvirkes det kun av fuktighet, ikke av temperatur. Med anlegget i sommerdrift kan det for eksempel brukes til å stenge takluker når det begynner å regne. I sommerdrift kan alle sensorer være tilkoplet på samme måte som i vinterdrift, men det er bare fuktighetsdelen av sensorene som styrer reléet og tilkolede laster. Tilleggsenheten EMSD kan fortsatt være tilkoplet, men monitoreringsfunksjonen er utkoplet. MOISTURE (Wetness) OFF = relay 1 = OFF Operation Permanent = relay 1 = ON Etter å ha hatt anlegget i sommerdrift kan det være en fordel å sette anlegget tilbake til fabrikkinnstillinger før man igjen endrer til egne innstillinger for vinterdrift. 5. Monitorering av oppvarmede områder ved plutselig temperaturfall Denne funksjonen er bare mulig når lufttemperatursensoren TFD er tilkoplet styrigsenheten EM Dersom temperaturen plutselig synker raskt når lufttemperaturen er under 7 C slår systemet på varmen i ca. 1 time for å forhindre at økt luftfuktighet fryser på bakken i den tidsperioden som det tar for sensorene i bakken til å tilpasse seg endrede driftsforhold. Denne sensoren kan installeres i tillegg til de andre sensorene. Lufttemperatursensoren bør installeres under tak ca. 2 til 3 meter over bakken og slik at den normalt ikke utsettes for direkte sollys. Sensoren tilkoples som vist i kretsdiagrammet. Merknad: Lufttemperatursensoren skal ikke innstalleres i umiddelbar nærhet av varmekilder, lamper, over dører eller vinduer. Merknad: Dersom anlegget benyttes til å stenge takluker gir det ikke beskjed dersom takluken ikke lukkes fullstendig.

13 Vedlikehold: Det anbefales at overflatene på sensorene ESF , TFF , og ESD rengjøres med jevne mellomrom. Det anbefales også at man innimellom sjekker displayet på styringsenheten for eventuelle feilmeldinger. Produktfamilien: Styringsenhet EM Sensorer for bakkemontering: Is- og snødetektor 15 m kabel ESF Temp. og fuktighetsensor 15 m kabel TFF Kretsdiagrammer: Merknad: Når lufttemperatursensoren anvendes (tilkoplet B6 og B7), fjernes den fabrikkinnstilte motstanden på ca. 82 kω. Kretsdiagram 1: Tilkopling med sensorer ESF og TFF for utendørs oppvarming av bakke og kjøreveier. Sensor for takrennemontering: Is- og snødetektor 4 m kabel ESD Temperatursensor 4 m kabel TFD Tilleggsenhet for stjerne- / trekantdrift og monitorering av varmekablene: EMSD Kretsdiagram EM

14 Kretsdiagram 2: Tilkopling med sensorer ESD og TFD for takrenner og nedløp Kretsdiagram 4: Eksempel: Sommerdrift. Tilkopling med sensorer ESF og TFF Kretsdiagram 3: Tilkopling med sensorer ESF og TFD (opp til 5 m 2 ) Kretsdiagram 5: Stjerne- / trekantdrift

15 Tekniske data: Type: EM Artikkelnummer: Driftspenning: 230 V AC +10% 15%, 50/60 Hz Effektforbruk: <=15 VA Driftsområde: C Lagringstemperatur: C Innstillingsområder: TEMPERATURE: GROUNDTEMPERATURE: MOISTURE (Wetness): POST PURGE: OPERATION: SUMMER: LANGUAGE: Med tilleggsenhet: Differentialtemperatur Varmekabelmonitorering OPERATION 0 C C C and Off 1 (sensitive)... 8 (not sensitive) and Off 10 min min. and Off Automatic and Permanent On and Off German, English, French, Suomi, Svenska, Cesky 6 K... 0 K On og Off Automatic, Permanent og Permanent High Betjening: Trykknapper 3 (MENU / VALUE / ENTER) Generelt: Tilfredsstiller DIN EN T.1 og T.2-9 Sikkerhetsklasse II ved korrekt installasjon IP-grad EN IP 20 Berøringssikkerhet i henhold til VBG 4 Nominell driftsspenning 250 V Installasjon monteres på c-skinne i henhold til DIN EN Dimensjoner 140 x 90 x 59 mm (45 karakters display) Konstruksjonsmateriale PC med 10% glassfiber; V-0 Vekt u/sensor og embal. ca. 750 g Kortfattet bruksanvisning Utganger: Varmekabler av/på Relé 1, normalt åpen kontakt Belastning: 250 V AC, 10 A cos phi = 1; 4 A cos phi = 0.6 Alarm av/på Relé 1, normalt åpen kontakt Belastning 250 V AC, 2 A cos phi = 1; 0.8 A cos phi = 0.6 Innganger: Fuktighetssensor type ESF for bakkemontering type ESD for takrenner Bakketemp.sensor type TFF for bakkemontering type TFD for takrenner Lufttemp.sensor type TFD Display:* LCD display 2-linjer, 16 karakterer Temperatur -40 C C Fuktighet Varmesystem ON/OFF, tillegg HIGH med tilleggsenhet Feilmeldinger: Viser feil på sensorer. Med tilleggsenhet vises feil på varmekabler. Parametre Verdier og valgmuligheter LCD-displayer er normalt vanskelig lesbare under 0 C men dette påvirker ikke varmestyringen eller programmerte innstillinger.

16 Kortfattet bruksanvisning: Bruksområder: Snøsmelteanlegget er konstruert for helautomatisk styring av elektrisk oppvarming av utendørs plasser, innkjørsler, garasjer, kjøreramper, vaskehaller, flate tak og takrenner med nedløp. Sammenlignet med konvensjonelle systemer med manuell styring eller termostatkontroll, er dette et anlegg som slår på varmen når det er fare for frost eller snø og som slår seg automatisk av så snart det ikke lenger er fare for is eller snø eller såsnart isen er tint. Snøsmelteanlegget muliggjør energiøkonomisering på inntil 80% i forhold til termostatstyrte anlegg. Virkemåte: For rask idriftsettelse uten programmering leveres styringsenheten med fabrikkinnstilt stndardprogram i minnet. Man kan alltid tilbakestille styringsenheten til standardprogrammet. Standardprogram: Funksjon: Fabrikkinnstilt: Område: Merknad: TEMPERATURE +3 C 0 C... 6 C MOISTURE (WETNESS) , OFF GROUND TEMPERATURE OFF 15 C C, OFF DIFFERENCE (for stjerne / trekant) 3 K 6 K... 0K 1 POST PURGE 20 MIN 10 MIN MIN, OFF OPERATION AUTOMATIC AUTOMATIC; PERMANENT; PERMANENT HIGH 3 MONITORING MAX 12 H OFF, PASSIVE, ACTIVE etc. 1 STANDARD. PROGRAM: ON ON; OFF TEMP. UNIT C C; F SUMMER OFF ON; OFF LANGUAGE GERMAN GERMAN; ENGLISH; FRENCH; SUOMI; SVENSKA; CESKY 2 COUNTER 1 xxxxxhyym COUNTER 2 xxxxxhyym 1 Trykk MENU-knappen for å få tilgang til programmering av de ulike funksjonene. Valgt funksjon vises på den øvre linjen i displayet. På den nederste linjen vises innstilt verdi og ordet ACTIVE. Eksempel: TEMPERATURE 3 C ACTIVE Ved å trykke på VALUE-knappen kan verdiene endres. Eksempel: TEMPERATURE 0 C ACTIVE Verdien lagres i minnet ved å trykke ENTER-knappen og systemet bekrefter med å vise ACTIVE i displayet. TEMPERATURE 0 C ACTIVE Ny verdi blir ikke lagret dersom man ikke trykker ENTER-knappen. Dersom man ikke trykker noen knapper på 10 sekunder går displayet tilbake til å vise normal driftstilstand. I normal driftstilstand skifter displayet hvert 3dje sekund mellom å vise målt temperatur og målt fuktighet. Lufttemperatur vises bare når lufttemperatursensor er tilkoplet systemet. Eksempel: ALARM SHORT TEMP Ved feilmeldinger blinker ordet ALARM i displayet med 1 sekunds mellomrom. Årsaken til feilmelding vises på nederste linje i displayet i 3 sekunders intervaller. Ved feilmeldinger er det fortsatt mulig å endre programmeringsinnstillingene. Displayet blinker inntil årsaken til feilmeldingen er fjernet. Etter en feilmelding tar det ca. 5 sekunder før displayet går tilbake til å vise normale driftsforhold. 1: Disse funksjonene vises bare når tilleggsenheten for stjerne- / trekantkopling EMSD er tilkoplet styringsenheten. 2: Ved første gangs installasjon er standardverdien for programmeringsspråket "TYSK". Etter at man første gang har endret språkinnstilling er språk ikke lenger del av fabrikkinnstillingene. 3: Valg av PERM HIGH er bare mulig når tilleggsenheten for stjerne- / trekantkopling EMSD er tilkoplet styringsenheten.

17 Tilleggsenhet EMSD Denne tilleggsenheten kan bare brukes sammen med styringsenheten EM Egenskaper: a) Overvåkning av varmekabel ved hjelp av strømtransformatorer Tilført strøm til transformatorens inngang (l-k) må være minst 1A for at systemet skal vise at varmekablene er OK. Det brukes derfor strømtransformatorer som har minst 5A sekundærkrets (f.eks. EBERLE STW). Primærkretsen må minst tåle belastningen av varmekablene. Monitoreringsfunksjonen aktiveres i programmeringsmenyen under MONITORING. Innstillinger: OFF PASSIVE MAX 4D MAX 12 H MAX 1 H ingen monitorering monitoreres kun dersom varmekablene er slått på monitorering i 4 dagers rytme monitorering i 12 timers rytme, fabrikkinnstilling monitorering i 1times rytme Når monitorering er aktivisert slår systemet på varmekablene i 16 sekunder for testing. Feil indikeres i displayet på systemenheten EM og alarmreléet trekker til. Etter at feil er rettet nullstilles systemet ved å trykke på en av de 3 knappene. b) 2-trinns effektstyring med stjerne- / trekantkopling 1.) Trekantkopling aktiviseres når innstilt differensialtemperatur synker under innstilt verdi. 2.) Verdien under funksjonsinnstilling OPERATION settes til PERM HIGH. relékontaktene over terminalene AB8 og AB9 er lukket. Figuren viser drift fra 230/200VAC TN-anlegg. Tilkoplingsledningene mellom styringeenheten EM og tilleggsenheten EMSD skal ikke overstige 30 cm med et ledertverrsnitt på 0,5mm 2. Advarsel: Anlegget skal installeres av godkjent elektromontør og i henhold til installasjonsdiagrammet som medfølger produktet. Sikkerhetsinstruks fra lokal strømleverandør skal overholdes. Anlegget skal installeres før frosten kommer og ikke dersom overflaten der utstyret skal monteres er dekket med is eller snø. Dette gjelder også dersom anlegget monteres for å smelte is og snø i takrenner og nedløp fra takrenner. Det anbefales å la anlegget stå i kontinuerlig drift i hele den perioden det forventes driftsforhold som anlegget er installert for.

18 Installasjon: 1. Tilkopling: Tilleggsenheten EMSD forbindes med styringsenheten EM i henhold til koplingsskjemaet. 2. Driftskontroll: Displayet viser meldingen ACCESSOR UNIT ACTIVE som en bekreftelse på at tilleggsenheten er tilkoplet. Tilleggsenheten er da driftsklar. Tilleggsenheten tilkoples strømtransformatorene: Maksimal lengde på tilkoplingskablene avhenger av kapasiteten til strømtransformatorene og tverrsnittet til kablene. Strømtransformator Strømtransformator Kapasitet 7.5 VA 5 VA 2.5 VA 1.25 VA Tverrsnitt Lengde Lengde Lengde Lengde 0.75 mm m 4.0 m 1.7 m 0.8 m 1.5 mm 2 12 m 7.8 m 3.5 m 1.6 m 2.5 mm 2 20 m 13 m 5,8 m 2,7 m Tekniske data: Type EMSD Artikkelnummer: Driftspenning: 230 V AC +10%/ 15%, 50/60 Hz Effektforbruk: 4 VA Driftsområde: -20 C C Lagringstemperatur -20 C C Utganger: Relé 1 vekslekontakt Brytekapasitet 250 V, 2A cos phi = 1; 0,8A cos phi = 0,6 Innganger: Strømtransformatorer L 1, L 2, L A Tåler overbelastning 10% kontinuerlig Inngangsmotstand 10 mω Forbruk 0,25VA at 5A per strømgren Brytepunkt 1,0A ± 5% Hysterese 0,2A ± 20% Generelt: Overensstemmer med DIN EN T. 1 and T. 2-9 Beskyttelsesklasse II ved korrekt installasjon IP-grad i henh. til acc. to EN Kapsling IP 40 Tilkoplinger IP 20 Berøringssikkerhet i henhold til VGB 4 Isolasjonsmotstand 250V Installasjon C-skinne DIN rail EN Kapsling dimensjoner 105 x 90 x 59 mm Kapsling materiale PC med 10% glassfiber; V-0 Tilkoplinger Skrueterminaler Tilkoplingsdimensjoner maks. 2x2,5mm 2 stiv eller 2x1,5mm 2 fleksibel Vekt ca. 320g

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

Monterings- og brukerveiledning

Monterings- og brukerveiledning BEING SMART IS GOOD. BEING FIRST IS GOOD. BEING BOTH IS BETTER Monterings- og brukerveiledning Snøtermostat. Betjening frontpanel Display viser temperaturområde -50 til +99 Venstre knapp Visning av luft-/fukt-/

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Monterings- og brukerveiledning

Monterings- og brukerveiledning BEING SMART IS GOOD. BEING FIRST IS GOOD. BEING BOTH IS BETTER Monterings- og brukerveiledning Snøtermostat Betjening frontpanel Endring av parametere Aktivt punktum. Temperatur er innenfor område -0,9

Detaljer

Dokument: Brukermanual

Dokument: Brukermanual Side 29 av 38 Brukermanual 14. Display og panel på AC3000 14.1 Display AC3000 display består av 4 linjer. Hver av linjene beskriver ulik informasjon avhengig av program type. Dette vil fremgå i hvert kapitel

Detaljer

1 Følere og kontrollsoner

1 Følere og kontrollsoner 1 Innholdsfortegnelse 1 Følere og kontrollsoner 3 1.1 Følertyper og funksjoner 3 1.2 Kontrollsoner 4 1.3 Tilkobling av følere til kontrollsoner 5 2 Plassering og installasjon av følere 6 2.1 Plassering

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

NO Installasjonsveiledning. devireg 316

NO Installasjonsveiledning. devireg 316 NO Installasjonsveiledning devireg 316 Ž devireg 316 er en universal DIN skinnetermostat, med en byggehøyde på kun 52 mm. devireg 316 kan anvendes til styring av romtemperatur, ventilasjon, kjøling eller

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning Veria Control B35/B45 Installasjonsveiledning Innhold 1. Bruksområder og funksjoner 1. Bruksområder og funskjoner 2. Indikatorlampe (ED) 3. Installasjonsveiledning 3.1 Plassering av Veria Control B35/B45

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

NYHET. Devireg 535 ny digital termostat med tidsur. Devireg 550 den fleksible termostaten

NYHET. Devireg 535 ny digital termostat med tidsur. Devireg 550 den fleksible termostaten NYHET Devireg 535 El.nr 54 026 65 Devireg 535 ny digital termostat med tidsur Devireg 535 er en ny digital termostat med tidsur og tre i en funksjon. Termostaten kan innstilles med gulvføler, romføler

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg :

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg : 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet kontakt med føler 7 Ny tilkoblet føler 7 Feil på

Detaljer

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruksområder og funksjoner Devilink FT Devilink FT (Gulvtermostat) brukes for å skru på og av varmekabler eller

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 1 NO CZ Mottakere 1. Presentasjon Navn Pluggmottaker Innfelt mottaker Veggmottaker Veggmottaker

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning for ISFRI 100+

Installasjons- og bruksanvisning for ISFRI 100+ Installasjons- og bruksanvisning for ISFRI 100+ STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG Micro Matic Norge AS Installasjons- og bruksanvisning for ISFRI 100+ 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...3 1.1 BRUKSOMRÅDER...3

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO Brukerveiledning Koblingsur Art.nr 320061 RevB NO Innhold Hva er et koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett... 4 Innkoblingstid og utkoblingstid... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

System 2000 impulsinnsats Bruksanvisning

System 2000 impulsinnsats Bruksanvisning Art. Nr.: 0336 00 Art. Nr.: 0829 00 Funksjon en brukes i kombinasjon med en (innebygget serie-apparat) til installasjon eller etterutstyring av av automatiske brytere eller presensmeldere i trappelys-koplinger.

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene.

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6.

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. 7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. VIKTIG! Les grundig gjennom dette kapittelet om funksjon og betjening av styreboksen FØR maskinen tas i bruk! GENERELT. DELTA CR 900-6 til Auto Wrap pakkemaskiner er en ny

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-mottaker IR-2M Polycode Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-2M POLYCODE: HMS art. nr.: 028513 Best. nr.: 2204418 IR-mottaker IR-2M Polycode... 1 Beskrivelse... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER. IR-mottaker IR-2ML. IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr.

Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER. IR-mottaker IR-2ML. IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr. IR-mottaker IR-2ML Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr.: 2204215 IR-mottaker IR-2ML... 1 Beskrivelse / Varianter... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning

Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning NO Devilink RS Devilink RS (Romføler) har en innebygget føler som måler omgivelsestemperaturen. Dette gjør at du kontrollerer varmen i rommet der termostaten

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 BRUKERHÅNDBOK Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 FUNKSJONER: * 67 millioner kodekombinasjoner, ingen interferens fra naboene. * Lett å bruke, ingen ledninger, batteridrevet.

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Bewacom. Teknisk håndbok

Bewacom. Teknisk håndbok Bewacom NO Teknisk håndbok Copyright Januar 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewacom Teknisk håndbok er kun tillatt med skriftlig samtykke fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Radio-universalsender 2 Bruksanvisning

Radio-universalsender 2 Bruksanvisning Art. r.: 0521 00 Funksjon Radio-universalsenderen gjør det mulig å utvide en eksisterende installasjon ved hjelp av trådløs overføring av 230 V-koplingskommandoer. A) Den kan kjøres i funksjonene kopling,

Detaljer

Elektroniske transformatorer Bruksanvisning

Elektroniske transformatorer Bruksanvisning for lavvolt halogenlamper 10-40 W transformator 20-105 W transformator 20-105 W transformator 20-150 W transformator 50-200 W transformator Art. Nr.: 0367 00 / 0493 57 Art. Nr.: 0366 00 / 0493 58 Art.

Detaljer

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning N Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus tidsbrytermodul 2-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Termostatguide. www.devi.no. Varmekabler Varmekabelmatter Termostater det komplette gulvvarmesystem. intelligent varme.

Termostatguide. www.devi.no. Varmekabler Varmekabelmatter Termostater det komplette gulvvarmesystem. intelligent varme. Termostatguide devireg 550 www.devi.no Varmekabler Varmekabelmatter Termostater det komplette gulvvarmesystem intelligent varme DEVI Termostatguide DEVIs elektroniske termostatprogram er spesielt utviklet

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Analog Timer TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO. Koblingsskjema. Teknisk Data. Målskisse (mm)

Analog Timer TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO. Koblingsskjema. Teknisk Data. Målskisse (mm) Analog Timer TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO 3 Moduler Fjærklemmer Forhåndsvalgt kobling manuell 3-pos. bryter: Permanent ON/AUTO/Permanent OFF Koblingsposisjon indikasjon Type TSQD1CO: - Batteri backup (NiMH

Detaljer

Radio-koplingsaktuator 'Mini'/ Radio-tasteaktuator 'Mini' Bruksanvisning. Funksjon. Radio-koplingsaktuator

Radio-koplingsaktuator 'Mini'/ Radio-tasteaktuator 'Mini' Bruksanvisning. Funksjon. Radio-koplingsaktuator Radio-koplingsaktuator Mini Art. r.: 0413 00 Radio-tasteaktuator Mini Art. r.: 0565 00 A) Funksjon Radio-koplingsaktuator Radio-koplingsaktuatoren muliggjør radiostyrt kopling av elektriske laster (AC

Detaljer

Installasjonsveiledning devireg 850

Installasjonsveiledning devireg 850 NO Installasjonsveiledning devireg 850 Svensk Dansk Finsk Norsk 1 Innholdsfortegnelse: 1. Installasjonsveiledning................................... 1.a. Plassering av følerne/føler- sokkeler i det oppvarmede

Detaljer

/07 (BJ) Type MTC2 / MTD2 med rom- eller gulvføler

/07 (BJ) Type MTC2 / MTD2 med rom- eller gulvføler 57614 02/07 (BJ) Type MTC2 / MTD2 med rom- eller gulvføler 2 PRODUKTPROGRAM.......... SIDE 3 CE-MERKING............ SIDE 3 TEKNISKE DATA............ SIDE 5 KLASSIFISERING........... SIDE 6 FØLERINSTALLASJON.........

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 530. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 530. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene. (Direktiv 2006/42/EU)

Detaljer

Universal-dimbryter REG 500 W Bruksanvisning

Universal-dimbryter REG 500 W Bruksanvisning Art. Nr.: 1034 00 Funksjon for kopling og dimming av forskjellige lyskilder. 230 V-glødelamper, høyspennings-halogenlamper Lavspennings-halogenlamper med Tronic-transformatorer Lavspennings-halogenlamper

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Bruksanvisning. Tilkoplingsplugg for hygrometerprobe. NB! Proben passer bare en vei. Tilkopling for Piggelektroder, veggelektroder og hammerelektrode

Bruksanvisning. Tilkoplingsplugg for hygrometerprobe. NB! Proben passer bare en vei. Tilkopling for Piggelektroder, veggelektroder og hammerelektrode Tilkoplingsplugg for hygrometerprobe. NB! Proben passer bare en vei Tilkopling for Piggelektroder, veggelektroder og hammerelektrode Tilkopling for overflate temperatursensor og loggekabel Bruksanvisning.

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V IR-mottaker IR-8M/16M, 24V/230V Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V 8 kanaler, driftsspenning 24 V AC/DC: HMS art. nr. 028515 Best. nr.: 2204112 8 kanaler, driftsspenning 230 V AC: HMS art.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Devireg 610

Installasjonsveiledning. Devireg 610 NO Installasjonsveiledning Devireg 610 Bruksområder: Devireg 610 er en elektronisk termostat beregnet for regulering av varme og kulde, i området -10 C til +50 C. Devireg 610 har tetthetsgrad IP 44 og

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning

Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning NO 1. Devilink Applications FT and Functions Devilink FT (Gulvtermostat) brukes for å skru av og på varmekablene. Det kan også tilkobles en gulvføler

Detaljer

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Presentasjon Mottakeren ENO-REC3-RW muliggjør HFkontroll av to parkeringsadkomster kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den kan brukes

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer