Is- og snøsmelteanlegg EM for kjøreveier, åpne plasser og takrenner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Is- og snøsmelteanlegg EM 524 87 for kjøreveier, åpne plasser og takrenner"

Transkript

1 Omarbeidet til norsk i februar 2007 Installasjonsveiledning og brukerhåndbok Norsk hoveddistributør: EFA Elektro AS, Postboks 593, 1411 Kolbotn Telefon Telefaks E-post: Dokumentasjon: Produsent: EBERLE Controls GmbH, Postfach D Nürnberg Telefon , Telefaks E-post: Produsenten forbeholder seg rett til å endre produktspesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Is- og snøsmelteanlegg EM for kjøreveier, åpne plasser og takrenner Tilleggsenhet EMSD for stjerne- / trekantkopling og for monitorering av varmekabler

2 INNHOLD Bruksområder...Side 3 Displayet...Side 4 Programmeringsmeny...Side 5 Feilmeldinger...Side 9 Virkemåte...Side 10 Design...Side 11 Sensorer og installasjon av sensorer...side 12 Installasjon...Side 19 Innstillinger...Side 20 Ulike bruksområder...side 21 Vedlikehold...Side 24 Produktfamilien...Side 24 Kretsdiagram...Side 25 Bruksområder: Snøsmelteanlegget er konstruert for helautomatisk styring av elektrisk oppvarming av utendørs plasser, innkjørsler, garasjer, kjøreramper, vaskehaller, flate tak og takrenner med nedløp. Sammenlignet med konvensjonelle systemer med manuell styring eller termostatkontroll, er dette et anlegg som slår på varmen når det er fare for frost eller snø og som slår seg automatisk av så snart det ikke lenger er fare for is eller snø eller såsnart isen er tint. Snøsmelteanlegget muliggjør energiøkonomisering på inntil 80% i forhold til termostatstyrte anlegg. Vedlegg: Tekniske data...side 28 Kortfattet bruksanvisning...side 30 Tilleggsenhet EMSD Side 32 Advarsel: Snøsmelteanlegget skal installeres av godkjent elektromontør og i henhold til installasjonsdiagrammet som medfølger produktet. Sikkerhetsinstruks fra lokal strømleverandør skal overholdes. Anlegget skal installeres før frosten kommer og heller ikke dersom overflaten der utstyret skal monteres er dekket med is eller snø. Dette gjelder også dersom anlegget monteres for å smelte snø og is i takrenner og nedløp fra takrenner. Det anbefales å la anlegget stå i kontinuerlig drift i hele den perioden det forventes driftsforhold som anlegget er installert for. Bemerk! Anlegget kan bare fungere tilfredsstillende dersom dersom varmekapasiteten er tilstrekkelig for å tine det arealet som anlegget er dimensjonert for og i henhold til de lokale klimatiske forholdene. Vennligst kontakt leverandøren for ytterligere informasjon. Betjening: Snøsmelteanleggets innstillinger kan endres og kontrolleres med med meldinger i styringsenhetens display: MENU knappen: VALUE knappen: ENTER knappen: Velger funksjoner i menyoppsettet. Velger verdiinnstillinger for hver funksjon. Lagrer innstillinger for hver fuksjon i minnet. Snøsmelteanlegget har to tilstander i forhold til hva som vises i displayet; 1. Visning av driftstilstand 2. Visning av innstillinger Når snøsmelteanlegget er tilkoplet i henhold til kretsdiagrammet og strøm er tilkoplet, vil displayet etter ca. 10 sekunder vise driftstilstand. Såsnart en av knappene trykkes vil displayet vise innstillingsverdier. Snøsmelteanlegget kan programmeres til å gi meldinger på ulike språk. Ved installasjon i Norge er det naturlig å velge engelsk eller svensk språk. Programvaren leveres ikke med norsk språk. For å oppnå likhet mellom forklaringer i denne håndboken og de innstillinger som fremgår av displayet, forutsetter vi at programvaren er innstilt til å vise engelsk språk. Hvordan man stiller sentralenheten til engelsk språk er forklart på side 7.

3 Dette viser displayet i normal driftstilstand: Ved normal drift vises følgende meldinger i displayet: Ground: 40 C.+70 C Merknad 1* Air: 40 C.+70 C Merknad 2* Moisture: Heating: ON, OFF eller HIGH Tilstanden HIGH for stjerne / trekantkopling vises bare når styringenheten er tilkoplet tilleggsenheten EMSD Hvert 3dje sekund skifter displayet mellom å vise bakke- / lufttemperatur, fuktighet / varmeverdier og til sist alarmmeldinger... dersom det er grunnlag for å vise alarmmeldinger. For eksempel: eller: Ground: 11 C Merknad 1* Air: 10 C Merknad 2* Moisture: 7 Heating: ON Merknad 1*: Når snøsmelteanlegget benyttes for takrennetining vises ikke bakketemperatur, men i stedet temperaturen på det stedet der sensoren TDF er plassert i takrennen, i nedløpet eller i luft. Merknad 2*: Lufttemperatur vises bare når lufttemperatursensor TFD er tilkoplet styringsenheten. Når lufttemperatursensor ikke er tilkoplet må den erstattes av medlevert motstand mellom terminalene B6 og B7. Når hverken lufttemperatursensor eller motstand er tilkoplet viser displayet sensorfeil. Programmeringsmeny: Ved programmering viser øverste linje i displayet valgt funksjon samtidig som nederste linje viser valgt verdi. Ved å trykke flere ganger på MENU-knappen skifter man mellom de ulike funksjonene. Ved å trykke på VALUE-knappen skifter man mellom de forskjellige verdiene for hver funksjon. Valgene endres fra lav mot høyere verdier og kommer tilbake til laveste verdi når man har passert høyeste verdi. Ved å trykke på ENTER-knappen lagrer man valgt verdi i minnet. Lagringen bekreftes med at ordet ACTIVE vises i det nederste høyre hjørnet i displayet. Eksempel: TEMPERATURE +4 C ACTIVE Dersom ingen knapp trykkes i løpet av 10 sekunder, skifter displayet til å vise driftstilstand. Funksjon: Fabrikkinnstilt: Område: Merknad: TEMPERATURE +3 C 0 C... 6 C MOISTURE (WETNESS) , OFF GROUND TEMPERATURE OFF 15 C C, OFF DIFFERENCE (for stjerne / trekant) 3 K 6 K... 0K 1 POST PURGE 20 MIN 10 MIN MIN, OFF OPERATION AUTOMATIC AUTOMATIC; PERMANENT; PERMANENT HIGH 3 MONITORING MAX 12 H OFF, PASSIVE, ACTIVE etc. 1 STANDARD. PROGRAM: ON ON; OFF TEMP. UNIT C C; F SUMMER OFF ON; OFF LANGUAGE GERMAN GERMAN; ENGLISH; FRENCH; SUOMI; SVENSKA; CESKY 2 COUNTER 1 xxxxxhyym COUNTER 2 xxxxxhyym 1 1: Disse funksjonene vises bare når tilleggsenheten for stjerne- / trekantkopling EMSD er tilkoplet styringsenheten. 2: Ved første gangs installasjon er standardverdien for programmeringsspråket "TYSK". Etter at man første gang har endret språkinnstilling er språk ikke lenger del av fabrikkinnstillingene. 3: Valg av PERM HIGH er bare mulig når tilleggsenheten for stjerne- / trekantkopling EMSD er tilkoplet styringsenheten. Programmeringsmeny:

4 Programmeringsmeny: Temperatur: Område: 0 C til 6 C Standardverdi: +3 C Med fuktighetsinnstilling OFF: Når temperaturen synker under innstilt verdi tilkoples varmekilden. For drift i Norge bør verdien ikke settes til OFF. Med fuktighetsinnstilling fra 1 til 8: Når temperaturen synker under innstilt verdi - og når fuktigheten når innstilt verdi - tilkoples varmekilden. Moisture: Område 1 til 8, OFF Standardverdi: 5 Denne funksjonen velger følsomheten for fuktighet. Størst følsomhet gir verdi 1. Velges verdi 8 må det spesielt mye fuktighet til for at den skal detekteres. For drift i Norge bør verdien ikke settes til OFF. Ground temperature: Område: 15 C til 1 C, OFF Standardverdi: OFF Når sensoren merker at temperaturen i bakken synker under innstilt verdi tilkoples varmekilden uavhengig av øvrige innstillinger for temperatur og fuktighet. Dersom varmekildens kapasitet er tilstrekkelig til å kompensere varmetapet til omgivelsene, vil det oppvarmede området aldri bli kaldere enn den innstilte bakketemperaturen. For drift i Norge anbefales det å sette verdien til -1ºC. Difference: Område: 6K til 0K Standardverdi: 3K (Bare i kombinasjon med EMSD ) Med systemet i stjerne- / trekantdrift innstiller man den temperaturforskjellen som får anlegget til å skifte fra stjerne- til trekantdrift og omvendt. Når temperaturen faller under innstilt verdi for TEMPERATURE med en verdi som tilsvarer innstilt verdi for temperaturforskjell, skifter tilleggsenheten til trekantdrift. Når varmen stiger og sensoren føler at temperaturen igjen ligger innenfor summen av innstilt temperatur og innstilt temperaturforskjell, kopler tilleggsenheten tilbake til stjernedrift. Post Purge: Område: 10 min til 120 min, OFF Standardverdi: 20 min Ettervarme kan innstilles i trinn fra 10 min. til 2 timer. Når sensoren ikke lenger detekterer fuktighet, eller når temperaturen er høyere enn innstilt verdi, holder styringsenheten varmekilden tilkoplet i den tiden som fremgår av innstilt verdi. Dette gir en viss sikkerhet for at snø, is og fuktighet som ikke ble detektert av sensoren likevel skal tines / tørkes. Større tid for ettervarme gir større energikostnader. Operation: Område: Automatic,Permanent, Standardverdi: Automatic (Kontinuerlig varme) Permanent High; Programmeringsmeny: Monitoring: Område: OFF, PASSIVE, ACTIVE etc.standardverdii: MAX 12 H (Bare i kombinasjon med tilleggsenhet EMSD ) Innstillingen gir mulighet for å aktivisere alarm dersom strømtilførselen til varmekablene faller under innstilt verdi. Monitorering kan innstilles til 1-fase eller 3-fasedrift på tilleggsenheten. Monitoreringen kan slås av. Uten tilleggsenheten har disse innstillingene ingen betydning. Ytterligere informasjon finnes på brukerveiledningen som følger tilleggsenheten EMSD Standard program: Område: ON, OFF Standardverdi: ON Med denne funksjonen kan man endre programmet til fabrikkinnstillingene (unntatt språk og timetellere). Tidligere innstilt språkinnstilling beholdes og timetellere nullstilles over eget menyvalg. Summer: Område: ON, OFF Standardverdi: OFF Sommerinnstilling kan benytter dersom man f.eks. ønsker å benytte anleggets fuktighetsdetektorer til å lukke takvinduer el.likn. Marknad: Anlegget kan ikke detektere om vinduet virkelig lukkes. Temperature unit: Område: C, F Standardverdi: C Denne funksjonen bestemmer om temperatur skal vises som Celcius eller Fahrenheit. Language: Område: GERMAN,ENGLISH,FRENCH,SUOMI,SVENSKA,CESKY Standard value: GERMAN Denne funksjonen velger programmeringsspråk som vises i displayet. Selv om anlegget tilbakestilles til fabrikkinnstillinger beholdes valgt språkinnstilling. Counter 1: 00000H00M to H59M Timetelleren viser antall timer og minutter som varmekilden har vært innkoplet. Timetelleren kan nullstilles ved å velge CLEAR når man trykker på VALUE -knappen og deretter aktiviserer sletting ved å trykke på ENTER -knappen. Selv om anlegget tilbakestilles til fabrikkinnstillinger beholdes timetellerverdiene. Counter 2: 00000H00M to 65535H59M (bare i kombinasjon med tilleggsenheten EMSD ) Timetelleren viser antall timer og minutter i stjernedrift. Timetelleren kan nullstilles ved å velge CLEAR når man trykker på VALUE -knappen og deretter aktiviserer sletting ved å trykke på ENTER -knappen. Selv om anlegget tilbakestilles til fabrikkinnstillinger beholdes timetellerverdiene. Med denne funksjonen kan anlegget gi kontinuerlig varme uavhengig av innstillinger for temperatur og fuktighet. Varmekilden er da tilkoplet selv om styringsenheten gir alarmmeldinger i displayet. I kombinasjon med tilleggsenheten EMSD kan anlegget koples i permanent trekantkopling (Permanent High).

5 Programmeringsmeny: Område: Systemenhet: Tilleggsenhet Sommer Fabrikkdrift: innstilling: TEMPERATURE Ja Ja Nei 3 C 0 C... 6 C MOISTURE Ja Ja Ja 5 OFF, GROUND TEMP. Ja Ja Nei OFF 15 C. 1 C, OFF DIFFERENCE Nei Ja Nei 3 K 6 K.0 K POST PURGE Ja Ja Nei 20 min. OFF, 10 min.120 min. OPERATION Ja Ja Ja Automatic AUTOMATIC, PERMANENT,AUTOMATIC and AUTOMATIC, PERMANENT, AUTOMATIC and PERMANENT HIGH PERMANENT only PERMANENT HIGH PERMANENT only MONITOR Nei Ja Nei MAX. 12 H OFF, PASSIVE, 1, 4 or 12 H STANDARD PROGRAM Ja Ja Ja ON Off, ON SUMMER Ja Ja Ja OFF Temp. Unit C, F Ja Ja Nei No* LANGUAGE Ja Ja Ja No* D, E, F, S, FIN, CZ COUNTER 1 Ja Ja Nei No* xxxxxhyym COUNTER 2 Nei Ja Nei No* xxxxxhyym Tabell 1: Programmeringsmeny for fabrikkinnstillinger viser: Yes: No: Fabrikkinnstillingene er endret og kan tilbakestilles. Systemet anvender fabrikkinnstillinger. Temperaturer angis med to siffer og med C eller F. For eksempel: GROUNDTEMP eller: -10 C TEMPERATURE +3 C Tim,etellerne viser timer og minutter: For eksempel: COUNTER H25M Dette viser at varmeelementene har vært tilkoplet i 38 timer og 25 minutter. Feilmeldinger: Når feil oppstår blinker ordet ALARM en gang per sekund på øverste linje i displayet. Årsaken til alarm vises på nedre linje i displayet hvert 3 sekund. Alarm: Feil: Terminaler: SHORT HEATER Varmelemenet i fuktighetssensor Type ESF eller ESD Varmelementet er kortsluttet A3 / A5 HEATER DEFECT Varmeelement i fuktighetssensor Type ESF eller ESD Det er brudd i varmeelementet A3 / A5 SHORT TEMP. Temperatursensor Type TFF eller TFD Temperatursensor er kortsluttet A6 / A7 BROKEN TEMP. Temperatursensor Type TFF or TFD Det er brudd i temperatursensor A6 / A7 SHORT AIR TEMP. Sensor for lufttemperatur Type TFD Lufttemperatursensor er kortsluttet B6 / B7 BROKEN AIR TEMP. Sensor for lufttemperatur Type TFD Det er brudd i lufttemperatursensor B6 / B7 SHORT MOISTURE Temperatursensor i fuktighetsmåler Type ESF eller ESD Temperatursensor er kortsluttet A4 / A5 BROKEN MOISTURE Temperatursensor i fuktighetsmåler Type ESF eller ESD Det er brudd i temperatursensor A4 / A5 HEATING Kontroll av varmekabler Tilleggsenhet Varmekablene leverer mindre varme enn EMSD forutsatt. Nivå for feilmelding avhenger av hvilke strømtransformatorer som brukes. Table 2: Feilmeldinger Samtidig med at displayet viser feilmelding kan programmerte verdier endres. Feilmelding vises helt til årsaken til feilmeldingen er rettet. Etter at en feil er rettet vises feilmeldingen i ca. 5 sekunder før displayet igjen viser normalt drift. Når varmeelementet i sensoren slår seg på (sensortemperatur <4 C) starter en test av varmeelementet. Hvert 4 minutt slås elementet av i 1 sekund for å kontrollere at det ikke er brudd i elementet. Når varmeelementet i sensoren er avslått (sensortemperatur >4 C) kontrolleres det hvert 4 minutt i 1 sekund for at det ikke er kortsluttet.

6 Merknad: Når tilleggsenheten anvendes viser displayet feilmeldingen HEATING dersom det er feil på varmekablene. Når feilen er rettet nullstilles feilmeldingen ved å trykke på en av de 3 knappene. Virkemåte: Når temperaturen som angis av is- og snødetektoren synker under innstilt verdi, og når fuktigheten samtidig når innstilt verdi, slås varmeelementene på via reléet på terminalene A15/B15 og A16/B16. Varmeelementene slås ikke på dersom bare et av vilkårene er tilstede. Varmen forblir påslått inntil temperaturen eller fuktigheten eller begge deler ligger innenfor sikre verdier igjen. Ettervarme kan innstilles dersom det er ønskelig. Via MENU-knappen velger man POST PURGE i displayet og bruker VALUE-knappen til å innstille ønsket antall minutter og lagrer deretter verdien med ENTER-knappen. Når ettervarme er programmert vil anlegge fortsette å levere varme i det innstilte antallet minutter etter at varmen ellers ville vært slått av. Overflaten på is- og snødetektorene ESF and ESD holdes oppvarmet til ca. +4 C for å smelte is og snø til vann som da detekteres av sensoren som fuktighet. Bakketemperaturen GROUND TEMP. kan innstilles mellom 15 C... 1 C og OFF. Innstillingen av bakketemperatur forhinder at temperaturen i området som skal oppvarmes synker under forhåndsinnstilt verdi. Faller temperaturen under innstilt verdi slås varmen på og forblir påslått inntil temperaturen stiger til innstilt verdi. Stjerne- / trekantdrift: Stjerne- / trekantdrift er mulig med tilleggsenheten EMSD Virkemåten er som beskrevet ovenfor når temperaturen faller under innstilt verdi eller når det måles fuktighet som overstiger innstilt verdi. Når varme tilkoples skjer det i stjernedrift. Dette beskrives med etterfølgende eksempel: Temperature: +4 C Moisture: 5 Ground temperature: 5 C Difference: 3 K (K står for grader Kelvin - en temp.forskjell på 3ºC) Temperaturforskjellen kan innstilles mellom -6 K... 0 K. temperaturforskjellen bestemmer punktet for omkopling mellom stjerne- og trekantdrift og omvendt. Når temperaturen slik som beskrevet i eksempelet er på +4 C og temperaturforskjellen er på 3K så skifter systemet fra stjerne- til trekantdrift ved en temperatur på +1 C (Temperature + Difference: +4 C + (-3ºC) = +1 C) Også uten fuktighet går systemet i stjernedrift når bakketemperaturen synker under innstilt verdi på -5 C og forblir i stjernedrift inntil temperaturen stiger til over 5 C. Dersom fuktigheten stiger over innstilt verdi når anlegget er i stjernedrift skifter det til trekantdrift og forblir i trekantdrift inntil bakketemperaturen stiger til over +1 C. Fra +1ºC til +4ºC kjører anlegget i stjernedrift. Såsnart temperaturen stiger over +4ºC slås varmekablene av. Dersom ettervarme er programmert forsinkes avslaget av varmekablene med det antall minutter som er innprogrammert. Design: Systemet består av styringsenheten EM 52487, is- og snøsensor ESF og kombinert temperatur og fuktighetssensor TFF for innkjørsler og utendørs flater. For takrenner og takrennenedløp benyttes i stedet is- og snøsensor ESD og temperatursensor TFD Tilleggsenheten EMSD benyttes til styring i stjerne- / trekantdrift og for monitorering av varmekablenes funksjon. Om ønskelig kan lufttemperatursensor TFD tilkoples styringsenheten. I henhold til gjeldende sikkerhetsregler kan sensorkablene forlenges til total lengde på 50 meter, 1,5mm². Prinsipp stjerne- / trekantdrift - forklaring: Ikke er alle like godt kjent med forskjellen mellom stjerne- (Y) og trekantdrift (D). Dette er en måte å "kaste om" tilkoplingene for varmekablene på slik at alle kabler benyttes samtidig, men koplet på forskjellig måte, slik at kablene avgir større eller mindre effekt. Slik "omkasting" skjer via relékontakter i tilleggsenheten Y/D-velger EMSD Hvordan dette skal koples avhenger av om anlegget er tilkoplet IT-nett eller TN-nett. Merknad: Av sikkerhetsmessige årsaker er driftspenningen mellom sensorer og styringsenhet meget lav. For å sikre problemfri drift er det derfor viktig at sensorkablene installeres i god avstand fra annet utstyr og strømførende kabler.

7 Is- og snøsensor ESF (5 ledere): Sensoren har en innebygget NTC-motstand som måler overflatetemperatur, et varmeelement og to messingringer som måler fuktighet. Driftsspenning element: 8 V Effektforbruk: ca. 7 W Overflatetemperatur: ca. 4 C Kabel: 5 x 0.5 mm 2, 15 m PVC Bruksområde: C Farge på sensoroverflate: gul Måleverdier når sensoren er frakoplet styringsenheten EM NTC-motstand - brun og gul ledning C R (KOhm) Varmeelement - brun og grønn ledning: 9 Ω Fuktighetsdetektor - hvit og grå ledning: Ω med tørr overflate Dimensjoner: Temp. og fuktighetssensor TFF (4 ledere): Sensoren har en NTC-motstand som måler temperaturen i bakken og 2 messingringer som måler fuktighet. Denne sensoren har ikke innebygget varmeelement. Kabel: 4 x 0.5 mm 2, 15 m PVC Bruksområde: C Farge på sensoroverflate: blå Måleverdier når sensoren er frakoplet styringsenheten EM NTC-motstand - brun og gul ledning C R (Kohm) Fuktighetsdetektor - hvit og grå ledning: Ω med tørr overflate Dimensjoner: Kombinert temperatur og fuktighetssensor TFF (4 ledere) Slik installerer du følere:

8 Slik installeres is- og snøsensoren ESF (5 ledere): Is- og snøføleren skal installeres utenfor det oppvarmede området (se illustrasjonene 2 og 3). Føleren må innstalleres slik at den er direkte utsatt for is, snø, regn, sludd, etc. (se illustrasjonene 4 og 5). Under anleggsarbeidet legges jernplaten som medfølger sensoren i bakken og medfølgende trekloss legges oppå jernplaten. Jernplaten er festepunktet for sensoren når denne senere skal monteres slik at det blir en vanntett installasjon. Dersom lokale forhold forhindrer bruk av medfølgende jernplate skal sensoren festes tett til underlaget med skrue og skive. Fra monteringsstedet for styringsenheten og frem til detektoren legges det føringsrør for sensorkabel. Det anbefales å benytte tette jernrør for fremføringen av kabel. Anlegget har meget lang levetid og det kan være hensiktsmessig å ta hensyn til at det senere skal være mulig å skifte ut defekte sensorer. Røret føres frem tett inntil treklossen. Når området er støpt eller asfaltert fjernes treklossen og sensoren monteres og skrues fast til jernplaten med medfølgende skrue M 6 x 35 mm. Påse at sensorens plassering er slik at den ikke dekkes av brøytekanter eller takras. Påse også at sensoren ikke plasseres slik at den dekkes av søppelkasser, matter eller liknende. Dersom sensoren tildekkes vil ikke anlegget fungere som forutsatt. Sensoren støpes inn i hullet med fyllmasse, tjære, silicon eller annet egnet materiale slik at sensorens overflate ligger nøyaktig på nivå med terrenget. Ved innstøping skal temperaturen ikke overskride 80 C. Sensorkabelen har en standard lengde på 15 meter og kan om ønskelig forlenges til 50 meter med et tverrsnitt på 1,5mm². Når kabelen forlenges er det viktig å benytte kabel med samme lederfarge eller å gjøre notater i brukerhåndboken som viser hvilken leder som er tilkoplet hvilken funksjon i sensoren. Dette er meget viktig ved fremtidig feilsøking. Slik installeres temp. og fuktsensoren TFF (4 ledere): Temperatur- og fuktighetsføleren monteres innenfor det oppvarmede området (se Figs. 2 and 3), ettersom den er konstruert for å måle bakketemperaturen i det oppvarmede området til enhver tid og uavhenging av om varmen er slått av eller på. Det skal være minst 2,5 cm avstand fra varmekabel til sensoren (se Fig. 6). Føleren må innstalleres slik at den er direkte utsatt for is, snø, regn, sludd, etc. (se illustrasjonene 4 og 5). Under anleggsarbeidet legges jernplaten som medfølger sensoren i bakken og medfølgende trekloss legges oppå jernplaten. Jernplaten er festepunktet for sensoren når denne senere skal monteres slik at det blir en vanntett installasjon. Dersom lokale forhold forhindrer bruk av medfølgende jernplate skal sensoren festes tett til underlaget med skrue og skive. Fra monteringsstedet for styringsenheten og frem til detektoren legges det føringsrør for sensorkabel. Det anbefales å benytte tette jernrør for fremføringen av kabel. Anlegget har meget lang levetid og det kan være hensiktsmessig å ta hensyn til at det senere skal være mulig å skifte ut defekte sensorer. Røret føres frem tett inntil treklossen. Når området er støpt eller asfaltert fjernes treklossen og sensoren monteres og skrues fast til jernplaten med medfølgende skrue M 6 x 35 mm. Påse at sensorens plassering er slik at den ikke dekkes av brøytekanter eller takras. Påse også at sensoren ikke plasseres slik at den dekkes av søppelkasser, matter eller liknende. Dersom sensoren tildekkes vil ikke anlegget fungere som forutsatt. Sensoren støpes inn i hullet med fyllmasse, tjære, silicon eller annet egnet materiale slik at sensorens overflate ligger nøyaktig på nivå med terrenget. Ved innstøping skal temperaturen ikke overskride 80 C. Sensorkabelen har en standard lengde på 15 meter og kan om ønskelig forlenges til 50 meter med et tverrsnitt på 1,5mm². Når kabelen forlenges er det viktig å benytte kabel med samme lederfarge eller å gjøre notater i brukerhåndboken som viser hvilken leder som er tilkoplet hvilken funksjon i sensoren. Dette er meget viktig ved fremtidig feilsøking.

9 Installasjonsskisser: Fig. 2 Fig. 4 Fig. 3 Fig. 5 Fig. 6

10 Is- og snøsensoren ESD (5 ledere): Sensoren har en innebygget NTC-motstand som måler overflatetemperatur, et varmeelement og to messingstaver som måler fuktighet. Driftsspenning element: 8 V Effektforbruk: 3 W Overflatetemperatur: ca. 4 C Kabel: 5 x 0.25 mm 2, 4 m PVC Bruksområde: C Måleverdier når sensoren er frakoplet styringsenheten EM : NTC-motstand - brun og gul ledning C R (Kohm) Varmeelement - brun og grønn ledning: 20Ω Fuktighetsdetektor - hvit og grå ledning: Ω med tørr overflate Dimensjoner: 12.8 x 21.2 x 160 x 5.5 x 4m Slik installeres is- og snøsensor ESD (4 ledere): Denne is- og snøsensoren benyttes for styring av varmekabler eller varmeelementer i takrenner og nedløp fra takrenner. Sensoren festes med egnede festeprodukter avhengig av installasjonssted og lokale forhold. Sensoren installeres i den retningen som vannet renner ut og slik at metallstengene vender oppover. Ideell plassering er i rennesystemets laveste punkt slik at den i størst mulig grad utsettes for vann. Sensorkabelen har en standard lengde på 4 meter og kan om ønskelig forlenges til 50 meter med et tverrsnitt på 1,5mm². Når kabelen forlenges er det viktig å benytte kabel med samme lederfarge eller å gjøre notater i brukerhåndboken som viser hvilken leder som er tilkoplet hvilken funksjon i sensoren. Dette er meget viktig ved fremtidig feilsøking. Slik installeres temperatursensor TFD (2 ledere): Temperatursensoren TFD (2 ledere): Temperatursensoren består av en kabel med en forseglet endehylse som inneholder en NTC-mostand. Kabel antall ledere: 5 x 0.5 mm 2, 4 m PVC Bruksområde: C Måleverdier når sensoren er frakoplet styringsenheten EM : NTC-motstand - brun og gul ledning C R [kw] Sensoren festes med egnede festeprodukter utenfor takrennebunnen, avhengig av installasjonssted og lokale forhold (se Fig. 2) og på en slik måte at den ikke direkte utsettes for soloppvarming. Sensorkabelen har en standard lengde på 4 meter og kan om ønskelig forlenges til 50 meter med et tverrsnitt på 1,5mm². Når kabelen forlenges er det viktig å benytte kabel med samme lederfarge eller å gjøre notater i brukerhåndboken som viser hvilken leder som er tilkoplet hvilken funksjon i sensoren. Dette er meget viktig ved fremtidig feilsøking. Dimensjoner: 9 x 35 x 7 x 4 m

11 Innstillinger: Temperatur: Innstilling av programmeringsvalget TEMPERATURE via MENU-knappen gjøres med VALUE-knappen og lagres med ENTER-knappen. Anbefalt innstilling er +3 C. Fuktighet: Innstilling av programmeringsvalget MOISTURE via MENU-knappen gjøres med VALUE-knappen og lagres med ENTER-knappen. Anbefalt innstilling er 5. Dersom sensoren blir fort tilsmusset kan det være en fordel å oppjustere verdien til 6 eller 7 for å redusere følsomheten. Bakketemperatur: Innstilling av programmeringsvalget GROUND TEMP. via MENU-knappen gjøres med VALUE-knappen og lagres med ENTER-knappen. Anbefalt innstilling er 5 C. Høyere temperaturinnstilling gir høyere driftskostnader. Når systemet benyttes til takrenner og nedløp fra takrenner anbefales det å sette programverdien GROUND TEMP til OFF. Innstilling av temperatur for skifte fra stjerne- til trekantdrift: Programmeringsvalget DIFFERENCE aktiviseres ved å trykke MENU-knappen, velge innstillingsområde med VALUE-knappen og deretter lagre i minnet med ENTER-knappen. Anbefalt innstilling er 3 K. Ulike driftstyper: 1. Fabrikkinnstillinger MENU VALUE TEMPERATURE +3 C MOISTURE (Wetness) 5 GROUND TEMP TEMPERATURE OFF POST PURGE 20 MIN. OPERATION AUTOMATIC STANDARD PROGRAM ON SUMMER OFF TEMP. UNIT C Med fabrikkinnstillingene styres anlegget av en kombinasjon av temperatur og fuktighet. Systemet slår på varmen når temperaturen synker under 3 C og fuktighet når nivå 5. Når temperaturen igjen stiger over 3 C aktiviseres ettervarme på 20 minutter. Det samme skjer dersom fuktigheten reduseres under nivå 5. Da aktiviseres også ettervarme på 20 minutter. Når perioden for ettervarme er utløpt slår systemet av varmen. 2. Normal drift med bakketemperatur MENU VALUE GROUND TEMP -5 C her forutsetter vi at GROUND TEMP er innstilt til 5 C, samtidig som øvrige innstillinger er som i eksempel 1 ovenfor. Systemet fungerer som i eksempel 1, men i tillegg slår systemet på varmen dersom temperaturen i bakken synker under 5 C. Funksjonen er uavhengig av fuktighet og varmen forblir påslått inntil bakketemperaturen stiger over 5 C (23 F). Dersom ettervarme er innstilt holder systemet varmen på inntil innstilt antall minutter er utløpt. Ulike bruksområder:

12 3. Manuell drift MENU VALUE OPERATION PERMANENT Denne funksjonen gjør at systemet slår på varmen kontinuerlig. Varme er påslått selv om systemenheten gir feilmeldinger. MENU VALUE OPERATION PERMANENT HIGH I kombinasjon med tilleggsenheten EMSD , kan systemet levere kuntinuerlig varme i trekantdrift. Kontinuerlig drift slås på samme måte av via programmeringsinnstillingen. 4. Drift uten fuktighet MENU VALUE TEMPERATURE +3 C MOISTURE (Wetness) OFF Ved innstilling av programmeringsvalget MOISTURE på OFF, vil systemet være temperaturstyrt. Når temperaturen faller under innstilt verdi slås varmen på. Når temperaturen stiger over innstilt temperatur slås varmen av. 6. Sommerdrift MENU VALUE MOISTURE 5 OPERATION AUTOMATIC STANDARD PROGRAM OFF SUMMER ON Når systemet er satt i SOMMER-drift påvirkes det kun av fuktighet, ikke av temperatur. Med anlegget i sommerdrift kan det for eksempel brukes til å stenge takluker når det begynner å regne. I sommerdrift kan alle sensorer være tilkoplet på samme måte som i vinterdrift, men det er bare fuktighetsdelen av sensorene som styrer reléet og tilkolede laster. Tilleggsenheten EMSD kan fortsatt være tilkoplet, men monitoreringsfunksjonen er utkoplet. MOISTURE (Wetness) OFF = relay 1 = OFF Operation Permanent = relay 1 = ON Etter å ha hatt anlegget i sommerdrift kan det være en fordel å sette anlegget tilbake til fabrikkinnstillinger før man igjen endrer til egne innstillinger for vinterdrift. 5. Monitorering av oppvarmede områder ved plutselig temperaturfall Denne funksjonen er bare mulig når lufttemperatursensoren TFD er tilkoplet styrigsenheten EM Dersom temperaturen plutselig synker raskt når lufttemperaturen er under 7 C slår systemet på varmen i ca. 1 time for å forhindre at økt luftfuktighet fryser på bakken i den tidsperioden som det tar for sensorene i bakken til å tilpasse seg endrede driftsforhold. Denne sensoren kan installeres i tillegg til de andre sensorene. Lufttemperatursensoren bør installeres under tak ca. 2 til 3 meter over bakken og slik at den normalt ikke utsettes for direkte sollys. Sensoren tilkoples som vist i kretsdiagrammet. Merknad: Lufttemperatursensoren skal ikke innstalleres i umiddelbar nærhet av varmekilder, lamper, over dører eller vinduer. Merknad: Dersom anlegget benyttes til å stenge takluker gir det ikke beskjed dersom takluken ikke lukkes fullstendig.

13 Vedlikehold: Det anbefales at overflatene på sensorene ESF , TFF , og ESD rengjøres med jevne mellomrom. Det anbefales også at man innimellom sjekker displayet på styringsenheten for eventuelle feilmeldinger. Produktfamilien: Styringsenhet EM Sensorer for bakkemontering: Is- og snødetektor 15 m kabel ESF Temp. og fuktighetsensor 15 m kabel TFF Kretsdiagrammer: Merknad: Når lufttemperatursensoren anvendes (tilkoplet B6 og B7), fjernes den fabrikkinnstilte motstanden på ca. 82 kω. Kretsdiagram 1: Tilkopling med sensorer ESF og TFF for utendørs oppvarming av bakke og kjøreveier. Sensor for takrennemontering: Is- og snødetektor 4 m kabel ESD Temperatursensor 4 m kabel TFD Tilleggsenhet for stjerne- / trekantdrift og monitorering av varmekablene: EMSD Kretsdiagram EM

14 Kretsdiagram 2: Tilkopling med sensorer ESD og TFD for takrenner og nedløp Kretsdiagram 4: Eksempel: Sommerdrift. Tilkopling med sensorer ESF og TFF Kretsdiagram 3: Tilkopling med sensorer ESF og TFD (opp til 5 m 2 ) Kretsdiagram 5: Stjerne- / trekantdrift

15 Tekniske data: Type: EM Artikkelnummer: Driftspenning: 230 V AC +10% 15%, 50/60 Hz Effektforbruk: <=15 VA Driftsområde: C Lagringstemperatur: C Innstillingsområder: TEMPERATURE: GROUNDTEMPERATURE: MOISTURE (Wetness): POST PURGE: OPERATION: SUMMER: LANGUAGE: Med tilleggsenhet: Differentialtemperatur Varmekabelmonitorering OPERATION 0 C C C and Off 1 (sensitive)... 8 (not sensitive) and Off 10 min min. and Off Automatic and Permanent On and Off German, English, French, Suomi, Svenska, Cesky 6 K... 0 K On og Off Automatic, Permanent og Permanent High Betjening: Trykknapper 3 (MENU / VALUE / ENTER) Generelt: Tilfredsstiller DIN EN T.1 og T.2-9 Sikkerhetsklasse II ved korrekt installasjon IP-grad EN IP 20 Berøringssikkerhet i henhold til VBG 4 Nominell driftsspenning 250 V Installasjon monteres på c-skinne i henhold til DIN EN Dimensjoner 140 x 90 x 59 mm (45 karakters display) Konstruksjonsmateriale PC med 10% glassfiber; V-0 Vekt u/sensor og embal. ca. 750 g Kortfattet bruksanvisning Utganger: Varmekabler av/på Relé 1, normalt åpen kontakt Belastning: 250 V AC, 10 A cos phi = 1; 4 A cos phi = 0.6 Alarm av/på Relé 1, normalt åpen kontakt Belastning 250 V AC, 2 A cos phi = 1; 0.8 A cos phi = 0.6 Innganger: Fuktighetssensor type ESF for bakkemontering type ESD for takrenner Bakketemp.sensor type TFF for bakkemontering type TFD for takrenner Lufttemp.sensor type TFD Display:* LCD display 2-linjer, 16 karakterer Temperatur -40 C C Fuktighet Varmesystem ON/OFF, tillegg HIGH med tilleggsenhet Feilmeldinger: Viser feil på sensorer. Med tilleggsenhet vises feil på varmekabler. Parametre Verdier og valgmuligheter LCD-displayer er normalt vanskelig lesbare under 0 C men dette påvirker ikke varmestyringen eller programmerte innstillinger.

16 Kortfattet bruksanvisning: Bruksområder: Snøsmelteanlegget er konstruert for helautomatisk styring av elektrisk oppvarming av utendørs plasser, innkjørsler, garasjer, kjøreramper, vaskehaller, flate tak og takrenner med nedløp. Sammenlignet med konvensjonelle systemer med manuell styring eller termostatkontroll, er dette et anlegg som slår på varmen når det er fare for frost eller snø og som slår seg automatisk av så snart det ikke lenger er fare for is eller snø eller såsnart isen er tint. Snøsmelteanlegget muliggjør energiøkonomisering på inntil 80% i forhold til termostatstyrte anlegg. Virkemåte: For rask idriftsettelse uten programmering leveres styringsenheten med fabrikkinnstilt stndardprogram i minnet. Man kan alltid tilbakestille styringsenheten til standardprogrammet. Standardprogram: Funksjon: Fabrikkinnstilt: Område: Merknad: TEMPERATURE +3 C 0 C... 6 C MOISTURE (WETNESS) , OFF GROUND TEMPERATURE OFF 15 C C, OFF DIFFERENCE (for stjerne / trekant) 3 K 6 K... 0K 1 POST PURGE 20 MIN 10 MIN MIN, OFF OPERATION AUTOMATIC AUTOMATIC; PERMANENT; PERMANENT HIGH 3 MONITORING MAX 12 H OFF, PASSIVE, ACTIVE etc. 1 STANDARD. PROGRAM: ON ON; OFF TEMP. UNIT C C; F SUMMER OFF ON; OFF LANGUAGE GERMAN GERMAN; ENGLISH; FRENCH; SUOMI; SVENSKA; CESKY 2 COUNTER 1 xxxxxhyym COUNTER 2 xxxxxhyym 1 Trykk MENU-knappen for å få tilgang til programmering av de ulike funksjonene. Valgt funksjon vises på den øvre linjen i displayet. På den nederste linjen vises innstilt verdi og ordet ACTIVE. Eksempel: TEMPERATURE 3 C ACTIVE Ved å trykke på VALUE-knappen kan verdiene endres. Eksempel: TEMPERATURE 0 C ACTIVE Verdien lagres i minnet ved å trykke ENTER-knappen og systemet bekrefter med å vise ACTIVE i displayet. TEMPERATURE 0 C ACTIVE Ny verdi blir ikke lagret dersom man ikke trykker ENTER-knappen. Dersom man ikke trykker noen knapper på 10 sekunder går displayet tilbake til å vise normal driftstilstand. I normal driftstilstand skifter displayet hvert 3dje sekund mellom å vise målt temperatur og målt fuktighet. Lufttemperatur vises bare når lufttemperatursensor er tilkoplet systemet. Eksempel: ALARM SHORT TEMP Ved feilmeldinger blinker ordet ALARM i displayet med 1 sekunds mellomrom. Årsaken til feilmelding vises på nederste linje i displayet i 3 sekunders intervaller. Ved feilmeldinger er det fortsatt mulig å endre programmeringsinnstillingene. Displayet blinker inntil årsaken til feilmeldingen er fjernet. Etter en feilmelding tar det ca. 5 sekunder før displayet går tilbake til å vise normale driftsforhold. 1: Disse funksjonene vises bare når tilleggsenheten for stjerne- / trekantkopling EMSD er tilkoplet styringsenheten. 2: Ved første gangs installasjon er standardverdien for programmeringsspråket "TYSK". Etter at man første gang har endret språkinnstilling er språk ikke lenger del av fabrikkinnstillingene. 3: Valg av PERM HIGH er bare mulig når tilleggsenheten for stjerne- / trekantkopling EMSD er tilkoplet styringsenheten.

17 Tilleggsenhet EMSD Denne tilleggsenheten kan bare brukes sammen med styringsenheten EM Egenskaper: a) Overvåkning av varmekabel ved hjelp av strømtransformatorer Tilført strøm til transformatorens inngang (l-k) må være minst 1A for at systemet skal vise at varmekablene er OK. Det brukes derfor strømtransformatorer som har minst 5A sekundærkrets (f.eks. EBERLE STW). Primærkretsen må minst tåle belastningen av varmekablene. Monitoreringsfunksjonen aktiveres i programmeringsmenyen under MONITORING. Innstillinger: OFF PASSIVE MAX 4D MAX 12 H MAX 1 H ingen monitorering monitoreres kun dersom varmekablene er slått på monitorering i 4 dagers rytme monitorering i 12 timers rytme, fabrikkinnstilling monitorering i 1times rytme Når monitorering er aktivisert slår systemet på varmekablene i 16 sekunder for testing. Feil indikeres i displayet på systemenheten EM og alarmreléet trekker til. Etter at feil er rettet nullstilles systemet ved å trykke på en av de 3 knappene. b) 2-trinns effektstyring med stjerne- / trekantkopling 1.) Trekantkopling aktiviseres når innstilt differensialtemperatur synker under innstilt verdi. 2.) Verdien under funksjonsinnstilling OPERATION settes til PERM HIGH. relékontaktene over terminalene AB8 og AB9 er lukket. Figuren viser drift fra 230/200VAC TN-anlegg. Tilkoplingsledningene mellom styringeenheten EM og tilleggsenheten EMSD skal ikke overstige 30 cm med et ledertverrsnitt på 0,5mm 2. Advarsel: Anlegget skal installeres av godkjent elektromontør og i henhold til installasjonsdiagrammet som medfølger produktet. Sikkerhetsinstruks fra lokal strømleverandør skal overholdes. Anlegget skal installeres før frosten kommer og ikke dersom overflaten der utstyret skal monteres er dekket med is eller snø. Dette gjelder også dersom anlegget monteres for å smelte is og snø i takrenner og nedløp fra takrenner. Det anbefales å la anlegget stå i kontinuerlig drift i hele den perioden det forventes driftsforhold som anlegget er installert for.

18 Installasjon: 1. Tilkopling: Tilleggsenheten EMSD forbindes med styringsenheten EM i henhold til koplingsskjemaet. 2. Driftskontroll: Displayet viser meldingen ACCESSOR UNIT ACTIVE som en bekreftelse på at tilleggsenheten er tilkoplet. Tilleggsenheten er da driftsklar. Tilleggsenheten tilkoples strømtransformatorene: Maksimal lengde på tilkoplingskablene avhenger av kapasiteten til strømtransformatorene og tverrsnittet til kablene. Strømtransformator Strømtransformator Kapasitet 7.5 VA 5 VA 2.5 VA 1.25 VA Tverrsnitt Lengde Lengde Lengde Lengde 0.75 mm m 4.0 m 1.7 m 0.8 m 1.5 mm 2 12 m 7.8 m 3.5 m 1.6 m 2.5 mm 2 20 m 13 m 5,8 m 2,7 m Tekniske data: Type EMSD Artikkelnummer: Driftspenning: 230 V AC +10%/ 15%, 50/60 Hz Effektforbruk: 4 VA Driftsområde: -20 C C Lagringstemperatur -20 C C Utganger: Relé 1 vekslekontakt Brytekapasitet 250 V, 2A cos phi = 1; 0,8A cos phi = 0,6 Innganger: Strømtransformatorer L 1, L 2, L A Tåler overbelastning 10% kontinuerlig Inngangsmotstand 10 mω Forbruk 0,25VA at 5A per strømgren Brytepunkt 1,0A ± 5% Hysterese 0,2A ± 20% Generelt: Overensstemmer med DIN EN T. 1 and T. 2-9 Beskyttelsesklasse II ved korrekt installasjon IP-grad i henh. til acc. to EN Kapsling IP 40 Tilkoplinger IP 20 Berøringssikkerhet i henhold til VGB 4 Isolasjonsmotstand 250V Installasjon C-skinne DIN rail EN Kapsling dimensjoner 105 x 90 x 59 mm Kapsling materiale PC med 10% glassfiber; V-0 Tilkoplinger Skrueterminaler Tilkoplingsdimensjoner maks. 2x2,5mm 2 stiv eller 2x1,5mm 2 fleksibel Vekt ca. 320g