RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012"

Transkript

1 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1

2 1 Innledning Hjemmelsgrunnlag Bakgrunn for ROS-analysen Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode Definisjoner og begreper Gjennomføring Nivå Risikomatrise og vurderingsgrunnlag Konsekvensområder og graderingstabell Avgrensing 7 4 Hendelser 8 5 Vurdering av hendelser Brann Ekstremvær Jordras/leirras/steinras Flom Frost Akutt forurensning Radioaktivt nedfall Radon Skjeppsjøen, toksiner Sabotasje vannbehandlingsanlegg VA nett under vann Strømbrudd Svikt i telekommunikasjon Ulykke i industri Farlig gods, ulykke Trafikkulykker Flyulykke Drap Terror Epidemi Oppsummering Matriser 14 7 Anbefalinger Generelt Høyt prioriterte tiltak Prioriterte tiltak Kommentar 15 Østre Toten kommune Side 2

3 1 INNLEDNING 1.1 Hjemmelsgrunnlag Hjemmelsgrunnlaget for kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse(ros analyse) er å finne i Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 15a, første ledd. I tillegg hjemler paragrafens andre og tredje ledd kommunens plikt til å legge risiko- og sårbarhetsanalysen til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder også utarbeidelse av planer og areal- og kommunedelplaner. Denne loven er en endring av sivilforsvarsloven av Endringen, og skifte av navn, ble gjort 19 juni 2009, og trådte i kraft 1 januar Hensikten med endringen er å synliggjøre kommunens plikt til beredskapsarbeid i sterkere grad enn før. Loven henviser også til plandelen i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), som sådan også inngår som en del av hjemmelsgrunnlaget. 1.2 Bakgrunn for ROS - analysen Østre Toten kommune sin første ROS - analyse ble vedtatt 5 februar 1998, og den ble sist revidert av kommunestyret i august Denne revisjonen tar utgangspunkt i eksisterende ROS-analyse. Det vil si at tidligere vurderte hendelser og erfaringer er vurdert og sammenstilt med dagens aktuelle utfordringer, og videreføres i denne ROS-analysen. Arbeidet er organisert av brannsjefen og i samarbeid med kommunens virksomheter og eksterne samarbeidspartnere (se metodebeskrivelse), for å fange opp endringer og tillegg. Det som i all hovedsak er nytt i denne ROS - analysen er en grundigere vurdering av hendelser som kan komme som følge av klimabaserte endringer. Dette er en selvstendig ROS - analyse for Østre Toten kommune, men må sees i sammenheng med Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap , risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke. 1.3 Mål ROS - analysen er en oversikt over risiko- og sårbarhetsområdene i kommunen på et overordnet nivå, med hovedvekt på konsekvenser og sårbarhet for samfunn, kommune og tjenesteproduksjon. Dette skal bidra til å ivareta kommunens plikter i henhold til Lov om kommunal beredskapsplikt og sivile beskyttelses tiltak, og danne grunnlaget for arbeid med kommunal beredskap og planlegging, herunder arealplanlegging og kommunedelplaner. Analysen skal sikre en strukturert tilnærming til kommunens risikoområder, bidra til å redusere sannsynligheten for en uønsket hendelse, og samtidig bidra til å redusere konsekvensene av en inntruffet hendelse, for samfunnet og kommunes innbyggere. Østre Toten kommune Side 3

4 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at vi vil bli utsatt for en del uønskede hendelser og at noen av disse kan få alvorlige konsekvenser for liv, helse, økonomi og miljø. Tidligere uventede hendelser vil gjenta seg og nye hendelser vil dukke opp. Vi må forvente at det oppstår utenkelige hendelser som vi ikke har kunnet forutse. I ny lov om kommunal beredskapsplikt er det særlig vektlagt at ROS - analysen skal innarbeides i kommunens arealplanlegging og rulleres i hver kommunestyreperiode. Dette vil være et sentralt tema i det videre arbeidet i kommunen. Gjennomføringen av ROS - analysen er basert på en grundig gjennomgang i virksomhetene, erfaring med hendelser og innhentede innspill fra eksterne instanser. Mange ulike uønskede hendelser er vurdert. De mest aktuelle hendelsene er sammenfattet og videreført til denne overordnede analysen. Følgende mulige hendelser anses som viktige å ha vurdert i Østre Toten kommune: Langvarig svikt i strømforsyningen er lite sannsynlig, men det er sannsynlig med strømstans over flere dager og dette vil/kan kunne gi alvorlige konsekvenser avhengig av årstid og/eller område. Dette vil også gi bortfall av kommunikasjon innenfor tele og data, noe som vil lamme kommunale og eksterne virksomheter i mindre og/eller større grad. Dette vil også kunne medføre bortfall av vannforsyning noe som kan medføre store konsekvenser. Utbrudd av smittsomme sykdommer er er fortsatt svært sannsynlig med en del mindre sykdomsutbrudd (gjerne på grunn av næringsmiddelbåren smitte m.m.), men disse vil som regel være lokale og sjelden alvorlige. Det er imidlertid også mulig at en pandemi (f.eks av typen SARS, fugleinfluensa eller svineinfluensa) vil kunne ramme innen få år og dette vil kunne få katastrofale konsekvenser. Klimabaserte hendelser oppstår stadige oftere, og dette er hendelser som ut i fra påvist forskning antas å ville øke i hyppighet og omfang. Det er derfor viktig å starte med forebyggende tiltak, ved at dette tas hensyn til i kommunal arealplanlegging og forvaltning i framtida. Innenfor klimabaserte hendelser vil det være viktig å bidra til informasjon, bidra til å klarlegge ansvar og bidra til forebygging ved eksisterende mindre elver og bekker som er et problem i dag. Branner og ulykker er meget sannsynlig. Den daglige akuttberedskapen i kommunen håndterer dette. Dette gjelder særlig mindre og større branner, trafikkuhell, andre ulykker/hendelser og uhell med farlig gods. I framtida vi tunell i Totenvika og bygging av flere etasjes hus, bety anskaffelse av utstyr for å håndtere denne type hendelser. Østre Toten kommune Side 4

5 3 METODE Den valgte metoden er hentet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine veiledere og baserer seg på en tradisjonell risikomatrise, der risikoverdien er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Det er utarbeidet risikoskjemaer for beskrivelse av hendelser, vurdering av sannsynlighet og konsekvens samt identifisering av aktuelle beredskapsmessige og/eller aktuelle forebyggende tiltak. 3.1 Definisjoner og begreper Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sannsynlighet i denne sammenhengen er et uttrykk for hvor hyppig en hendelse vil kunne antas å forekomme. Det er benyttet en tilpasset modell, graderingstabell, for lokale forhold basert på erfaringstall. Konsekvens er i denne sammenhengen en beskrivelse av følgene av en hendelse, enten i form av døde/skadde, miljø, samfunnsviktige funksjoner og tap av økonomiske verdier. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål, og å levere nødvendige tjenester, når det utsettes for påkjenninger. 3.2 Gjennomføring Den praktiske gjennomføringen av arbeidet med ROS-analysen er ledet av brannsjefen. Det har blitt avholdt møter og samtaler med de andre kommunale virksomhetene og samfunnsenheten(landbruk, miljø, byggesaksbehandling m.m.) har bidratt med faglig godt dokumenterte innspill. En bred prosess som har involvert de ansatte i kommunen sikrer at kunnskapen om ulike hendelser er forankret der disse kan oppstå. I tillegg er det innhentet ROS bidrag fra politiet og fylkesmannen. Denne overordnede ROS analyse skal også danne grunnlaget for de enkelte virksomheters ROS analyser. Eksisterende ROS analyse fra 2008 er videreført i denne analysen, dette for å sikre kontinuitet. Hendelsene er vurdert i forhold til erfaringer, dagens- og framtidas aktuelle problemstillinger. 3.3 Nivå En opplevd risiko er avhengig av nærheten til det enkelte individ. En krise for et individ i samfunnet er ikke nødvendigvis en krise for kommunen eller samfunnet som sådan. Dette er en risikoanalyse for samfunnet Østre Toten og organisasjonen Østre Toten kommune, som leverandør av tjenester til lokalsamfunnet. Dette er det øverste nivået i denne analysen. Det laveste nivået i denne analysen er virksomhetenes avdelinger. Det er her grunnlaget gjøres for nivåene ovenfor, med en bred tilnærming til aktuelle hendelser, både i form av tjenesteproduksjon, og individuelle hensyn m.m.. Østre Toten kommune Side 5

6 3.4 Risikomatrise og vurderingsgrunnlag Risikomatrisen er en tradisjonell matrise der risiko er produktet av sannsynlighet ganger konsekvens. Fargekodene illustrer den aksepterte/ikke aksepterte risiko vi har til den uønskede hendelsen. Avhengig av graden av aksept vil det være vurderinger om kost/nyttebetraktninger om forebyggende tiltak skal iverksettes eller ikke. Matrisen er delt inn i tre kategorier: Uakseptabel risiko. Tiltak MÅ iverksettes Store hendelser der den daglige beredskapen ikke strekker til. Ressurser og bistand må tilføres. Mulig høy risiko, men akseptert, enkle tiltak(kost/nytte vurdering). Hendelser håndteres av den daglige beredskapen, men hendelsene og omfanget kan variere slik at ekstra ressurser må innkalles. Forebyggende tiltak vurderes der dette er mulig. En viss risiko, men normalt akseptert. Normalt ingen tiltak. Hendelser håndteres av den daglige beredskapen. Dette er et risikonivå som er dagligdags i samfunnet og som en må forvente å leve med. Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig UFARLIG EN VISS FARE FARLIG KRITISK KATASTROFAL Meget sannsynlig En eller flere ganger hvert år (0 1 år) Sannsynlig Mellom en gang hvert år og hvert 10 år (1 år 10 år) Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 10 år og hvert 50 år (10 år 50 år) Lite sannsynlig Mindre en en gang hvert 50 år Angir hvor ofte en hendelse kan inntreffe. 3.5 Konsekvensområder med graderingstabell Mennesker Miljø Samfunnsviktige funksjoner Økonomiske verdier UFARLIG EN VISS FARE FARLIG KRITISK KATASTROFAL Ingen Få og små personskader. personskader. Ingen miljøskader. Midlertidig (kort) driftsstans. Ingen direkte skader, mindre forsinkelser. Skader inntil kr. 0 mill 0,5 Mindre miljøskader Midlertidig driftsstans. Noe skader hvis det ikke finnes reservesystemer. Skader fra kr. 0,5 mill 1 mill. 0 2 døde, inntil 5 alvorlige personskader, inntil 10 evakuerte. Alvorlige skader på miljø. Driftsstans inntil 2 uker Skader fra kr. 1 mill 10 mill. 2 4 døde, fra 5 til 15 alvorlige personskader, inntil 30 evakuerte. Omfattende skader på miljøet. Midlertidig driftsstans i mer enn 2 uker. Skader fra kr. 10 mill 30 mill. Over 4 døde, mer enn 15 alvorlige personskader, over 30 evakuerte. Svært omfattende og langvarige skader på miljøet. Permanent driftsstans. Skader over kr. 30 mill. mill. Konsekvensområdene, mennesker, miljø, samfunnsviktige funksjoner og økonomiske verdier er gitt i nasjonale føringer for arbeid med ROS-analyser. De andre momentene i tabellen er vurdert ut i fra interne vurderinger. Østre Toten kommune Side 6

7 3.6 Avgrensing Oppstillingen av risikoene gir et bilde av hvor risikoområdene finnes. Det betyr at vurderingen av risikoområdene er gjort ut i fra historikk, erfaringer og framtidige vurderinger av risiko. Det er bl.a. sett på sammenfallende enkelthendelser, og hvordan de påvirker hverandre. Eksempelvis langvarig bortfall av strøm i sammenheng med langvarig kuldeperiode. Det vil imidlertid alltid finnes flere sammenfallende hendelser som gjensidig påvirker hverandre enn det som er kartlagt og vurdert i denne analysen. Det er foretatt et omfattende kartleggings og analyse arbeid, men med stor sannsynlighet vil det være enkelt hendelser og sammenhenger som ikke er avdekket. Analysen er derfor ikke uttømmende for alle forhold i kommunen, og hva som kan skje i framtida. ROS-analysen bør derfor oppdateres jevnlig. Som følge av dette er ikke analysen dekkende for alle forhold i kommunen. Utbyggings- og arealplaner må analyseres særskilt i hvert enkelt tilfelle, som et supplement til denne ROS-analysen. Østre Toten kommune Side 7

8 4 HENDELSER Under er en oversikt over hendelser som har framkommet når de kommunale virksomhetenes oppgaver og ansvarsområder er analysert. I liste under er også hendelsene fra enkelte virksomheter tatt med, som for eksempel Brann i skole og Strømbrudd i rådhuset. I analysen av hendelsene, kapittel 5, er det vurdert som ikke hensiktsmessig å beskrive hver enkelt av hendelsen som framgår av lista under. Innspill fra kommunale virksomheter og eksterne parter er innarbeidet som en del av vurderingene av hendelsene. Hendelsene som framgår av tabellen er en sammenstilling av hendelser som er bearbeidet i tidligere ROS-analyser, historiske data, erfaring fra hendelser og gjennomgang i kommunens virksomheter. Brann: Brann i barnehage Brann i brannstasjon Brann i driftsbygning Brann i institusjon Brann i industri Brann i kirker Brann i overnattingssted Brann i renseanlegg Brann i rådhus Brann i skog Brann i skole Brann i vannbehandlingsanlegg Klimabaserte hendelser Ekstrem vær(nedbør, vind, tørke m.m.) Flom og/eller isgang i Lena elv Flom i mindre bekker og elver Flom i Mjøsa Frost Jordras/leirras/steinras Ulykker Drap Farlig gods, ulykke Flyulykke Trafikkulykke Ulykke i industri Diverse hendelser Akutt forurensning Epidemi Radioaktivt nedfall Radon Sabotasje vannbehandlingsanlegg Skjeppsjøen, toksiner Skjeppsjøen, ulykke/utslipp i nedslagsfeltet Svikt i telekommunikasjon Terror, bombeattentat VA - nett under vann Strømbrudd Strømbrudd avløpsanlegg Strømbrudd brannstasjon Strømbrudd Balke bo- og servicesenter Strømbrudd Fjellvoll bo- og servicesenter Strømbrudd Kapp bo- og servicesenter Strømbrudd Labo bo- og servicesenter Strømbrudd rådhus Strømbrudd Østre Toten sykehjem Østre Toten kommune Side 8

9 5 VURDERING AV HENDELSER 5.1 Brann Sannsynligheten for at det skal oppstå en brann varierer i forhold til type virksomhet i en bygning. Brann i vanlige objekter, for eksempel boliger er meget sannsynlig. Det er eier av bygningene som har ansvaret for sikkerheten. I særskilte brannobjekter(institusjoner, skoler, barnehager, kirker, tekniske anlegg, bedrifter m.m.) er det sjelden branner, men en brann i disse bygningene kan få store konsekvenser. Brann i denne type bygninger vil kunne medføre til materielle skader, psykiske og fysiske skader på involverte og kan medføre tap av menneskeliv. Det kan bli betydelige driftsforstyrrelser. Det er viktig at eier har etablert beredskapsplaner for å kunne takle slike situasjoner. Eier må dokumentere at brannsikkerheten er i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Brannvesenet foretar tilsyn hvert år i disse bygningene. I kommunen har de senere åra ikke vært skogbranner. Definisjonen på en skogbrann er når et betydelig areal, min. 10 mål produktiv skog har gått tapt. Det er ingen garanti for at dette ikke kan skje i vår kommune også, men jordsmonn og frodig vegetasjon er en medvirkende årsak til at risikoen er liten. For å hindre bruk av åpen ild i eller i nærheten av skogmark, er det forbud mot å gjøre opp ild i tiden 15 april 15 september. 5.2 Ekstrem vær Klimaet er i endring og vi opplever hyppigere vindstyrker opp mot storm og større nedbørsmengder. Infrastruktur som veg, vann, avløp, strøm og telekommunikasjon må forventes å bli berørt av disse hendelsene. Kommunen må forberede seg på å håndtere akutte situasjoner som følge av dette, og ikke minst innarbeide dette som en del av den kommunale planleggingen. Arealplanleggingen må ta høyde for flomsoner, flomutsatte elver og bekker og rasfare. Eksisterende elver, bekker og bekkelukkinger må gjennomgås og vurderes i forhold til nedbør, isdannelser, snøsmelting og påvirkning på infrastruktur og naboeiendommer. Kommunale virksomheter, private virksomheter og private personer må sikre sine verdier på best mulig måte før hendelsene inntreffer. Disse må ha etablert beredskapsløsninger når hendelsen har inntruffet. Det er utarbeidet et eget ROS-temakart. 5.3 Jordras/leirras/steinras Jordras eller leirras er historisk sett hendelser som er svært sjeldne. Det har skjedd tilløp til jord- og steinras langs FV 33 i Skreifjella. Mye nedbør kombinert med løst fjell og løse jordmasser er årsak til denne type hendelser. Ny tunnel i Skreifjella vil senke risikoen for at mennesker vil bli rammet av ras på denne strekningen. Bekkekløftene fra Totenåsen og ned mot Totenvika er ras utsatte. Ras i kløftene, spesielt i Hammerstaddalen kan føre til oppstuvning av masser i elveløpet, noe som kan gi fare for skader på infrastruktur og bebyggelsen i bygda. Vedlikehold av bekkeløp slik at bekkene har kapasitet til å ta av for større vannmasser er et viktig tiltak. Det er utarbeidet et eget ROS-temakart. 5.4 Flom Flom i Mjøsa er det som kan berøre flest bygninger og kommunens teknisk installasjoner. Det er satt byggegrenser for bebyggelse langs Mjøsa. Eksisterende bebyggelse langs mindre bekker og elver kan være utsatt ved stor snøsmelting og/eller mye nedbør. Det er eier av eiendommene som har ansvar for å sikre sine verdier. Utbyggings- og arealplaner er viktige instrument for å vurdere-, ta hensyn til- og beslutte tiltak for å forbygge denne type hendelser i nåværende og framtidige byggeområder. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å sette i verk bygge- og anleggsvirksomhet samt fradeling til slike formål i en sone på 100 meter fra Mjøsa, og ikke under kote 126 moh. Fra øvrige vann og vassdrag, 50 meter. Det må settes fokus på grunneiers ansvar for vedlikehold av elve- og bekkeløp og inntaksrister til lukkede bekker. Det er utarbeidet et eget ROS-temakart Østre Toten kommune Side 9

10 5.5 Frost Lite snø og lange kuldeperioder kan være årsaken til disse hendelsene. Tilstopping av ledninger og avbrudd i vannforsyningen kan oppstå. Det vil også være for tilbakeslag av avløpsvann i sluk i kjellere. Et annet fenomen er kjøving i mindre bekkeløp. Nødvendige tiltak vil være tildekking av utløp, isolering av kummer, iverksette frosttapping og informere innbyggerne om hvor de eventuelt kan hente vann. Der det er fare for kjøving, må eiere og/eller berørte av bekker sørge for at bekkene og evt. stikkrenner er rensket for kvist, jord og stein. 5.6 Akutt forurensning Med forurensing forstås tilførsel av noe som kan være eller føre til skade eller ulempe for miljøet. Det er tre vilkår som må oppfylles for at en forurensning kan defineres som akutt: den må være av betydning den må inntreffe plutselig den er ikke tillatt etter bestemmelser i- eller i medhold av forurensningsloven. Det er forbudt å forurense med mindre det foreligger utslippstillatelse. Det er den ansvarlige forurenser som må aksjonere mot og rydde opp etter en akutt forurensning. Denne vil også måtte dekke alle kostnader forbundet med det akutte utslippet. 5.7 Radioaktivt nedfall Radioaktivt nedfall vil kunne medføre forurensing av drikkevann, forurensing av matproduksjon, forurensing av beiteområder, nedslakting av husdyr og økt frekvens på visse kreftsykdommer. Det vil oppstå et stort informasjonsbehov. Statens strålevern har gitt ut heftet Atomberedskap sentral og regional organisering. For å oppnå en effektiv og hurtig håndtering i akuttfasen av en atomhendelse, samt gi en faglig tilfredsstillende behandling ii det løpende beredskapsarbeidet, nedsettes et særskilt Kriseutvalg for atomberedskap. Kriseutvalget ledes av direktøren ved Statens strålevern. 5.8 Radon Radon er den viktigste årsaken til lungekreft nest etter røyking. Der utarbeidet et eget ROS-temakart. Dette kartet viser hvor det er forekomster av alunskifer i kommunen. Det kan forekomme løsmasser med forhøyede nivåer av radon utenfor disse områdene. Ved all arealplanlegging må det tas hensyn til dette jf. Kommuneplanens arealdel. Der et krav i TEK10(byggeforskriften) at nye bygg sikres mot radon. Alle eiere av bygg bygget før dette kravet ble innført bør foreta målinger i eget bygg og gjennomføre nødvendige tiltak. 5.9 Skjeppsjøen, utslipp og toksiner Skjeppsjøen er reservevannskilde for kommunen og bidrar til at kommunen har offentlig godkjent vannforsyning. Forurensing kan oppstå ved ulykker i nedslagsfeltet, bakterier fra dyr og mennesker samt giftforurensende toksiner. Vannkilden kan bli ubrukelig i lang tid hvis ikke nødvendige forholdsregler er etablert. Informasjon /opplysningsskilt, regelmessig fjerning av lauvtrær, reduksjon av antall beitedyr, redusere menneskelig påvirkning m.m. er aktuelle og nødvendige tiltak Sabotasje vannbehandlingsanlegg Dette er en type hendelse som kan være menneske skapt. Alle større tekniske installasjoner er overvåket med innbruddsalarmer og andre varslingssystemer. Det er utarbeidet egen beredskapsplan for vann- og avløpssektoren VA nett under vann Denne type hendelse kan skje i forbindelse med flom i Mjøsa fordi en del VA anlegg ligger under nivå for stor flom. Pumpestasjoner i Totenvika og på Kapp kan bli satt under vann. Det er utarbeidet beredskapsplaner som skal iverksettes hvis dette skjer. Østre Toten kommune Side 10

11 5.12 Strømbrudd Ved bortfall av IT/tele og strøm vil det raskt få konsekvenser for kommunens tjenesteproduksjon. Provisoriske opplegg for å i varta de mest kritiske tjenestene må etableres. I analysene har vi vurdert situasjoner som kan oppstå når strømforsyningen til institusjoner og tekniske anlegg for vannbehandling og avløpsbehandling svikter. Når det gjelder strømforsyningen til institusjoner så vil problemene begynne å forsterke seg når man nærmer seg 1 døgn og lengre. Større drifts problemer med ventilasjonsanlegg, kjøle- og fryserom, kjøkkentjeneste, dataanlegg, oppvarming m.m vil da oppstå, og i vinterhalvåret vil temperaturen synke raskt. I kommunens tekniske driftsanlegg for vannbehandling så vil vannforsyningen til brukere bli prioritert ut fra mengdene i ulike høydebasseng. I avløpsanleggene vil avløpsvann gå i overløp med fare for forurensning. Det er etablert et samarbeid med strømleverandør om prioritering av strømleveranser. Lengre bortfall av strøm vil få konsekvenser for kritisk infrastruktur, spesielt vannforsyning. En kartlegging av hvilke muligheter en har for å forsyne innbyggerne med vann må gjennomføres. I kuldeperioder vil lengre bortfall av strøm fort bli kritisk, det vil oppstå behov for evakuering til varmestuer og provisoriske fyringsenheter(vedfyring og propanfyring). Langvarig bortfall av strøm vil være kritisk for innbyggere som av medisinske årsaker er avhengig av diverse medisinske innretninger og maskiner i hjemmet. En oversikt bør foreligge slik at disse innbyggerne kan lokaliseres midlertidig til bygg som har nødstrøm eller at det informeres om at de må etablere egne opplegg for nødstrøm hjemme Svikt i telekommunikasjon Dette omfatter telefoni- og datatjenester. All telekommunikasjon er avhengig av en strømkilde. I dag er det en økende grad av IP telefoni som er mer sårbart enn det analoge telenettet. Mobiltelefonnettet vil etter noen timers strømbrudd falle ut på grunn av at stor belastning på nødstrømsforsyningen på den enkelte basestasjon. En vurdering av kommunens kartsystemer må gjennomføres (det er minst 3 forskjellige i daglig bruk) i beredskapssammenheng. Er det hensiktsmessig at Teknisk drift (Powel Gemini VA) har et kartsystem som ikke samhandler med kommunens kartsystem for plan, internett mv (WinMap) og at kommunens avgiftsystem bruker et tredje kartsystem (KomTek forvaltning kart pluss)? Kommunens egne varslings- og datasystemer vil bli berørt og etablerte beredskapsplaner må iverksettes Ulykke i industrien(private virksomheter) Denne type hendelse kan skje i forbindelse med vanlig daglig drift. Det kan oppstå personskader og dødsfall som berører kommunale virksomheter inndirkete. Etablerte beredskapsenheter vil bli berørt 5.15 Farlig gods, ulykke Sannsynligheten for at denne type hendelse oppstår er økende. Årsaken til denne type hendelse kan være værforhold, teknisk svikt, menneskelig svikt, kollisjon mellom kjøretøyer og utforkjøring. Det kan fort oppstå store skader på miljøet. I tillegg kan eksplosjonsfare og brann oppstå. Ved denne type hendelser vil det være stor belastning på beredskapsenhetene. Et viktig forebyggende tiltak i denne sammenhengen vil være utbedring og vedlikehold av hovedvegnettet, spesielt FV 33, FV 244 og FV 246. I tillegg gode vedlikeholdsrutiner på stasjonære anlegg Trafikkulykker Denne type hendelser skjer ofte i mindre eller større omfang. Gående, syklende og motoriderte kjøretøyer vil/kan være innblandet. Årsaken kan være værforhold, teknisk svikt, dyr i veibanen, menneskelig svikt, kollisjon, utforkjøring m.m.. Etablerte beredskapsenheter er øvd for å kunne takle denne type hendelser. Ved større hendelser som bussulykker med mange involverte og transportulykker med farlig gods må det påregnes at et utvidet beredskapsapparat må iverksettes. For å unngå denne type hendelser i kommunen er det viktig med et kontinuerlig trafikksikkerhetsarbeid som bidrar til gode trafikk løsninger og et godt informasjonsarbeid. Østre Toten kommune Side 11

12 5.17 Flyulykke En flyulykke kan utløses av værforhold, teknisk svikt, menneskelig svikt m.m., og skjer umiddelbart etter avgang eller ved innflyging og/eller landing. Risikoen for at en flyulykke rammer kommunen er liten, men det er mye flytrafikk i luftrommet over kommunen med bakgrunn i at vi ligger i innflygingssona til Gardermoen. Ved en flyulykke kan brann inntreffe, forurensning av miljø kan forekomme og skader på infrastruktur og natur(skog, dyrket mark). En flyulykke er innebærer mange omkomne-, skadde- og berørte personer Det vil bli stor belastning på beredskapsenheter og krisehåndtering vil være helt nødvendig. Kommunale og regionale beredskapsenheter kan ikke bygge opp en beredskap mot dette, men må være forberedt på at det kan skje. Det ligger utenfor kommunal kontroll å kunne forebygge denne type hendelser 5.18 Drap Hendelsen er vurdert med bakgrunn i historikk og erfaringer. Dette ligger utenfor kommunal kontroll, men berør i mindre eller større grad det kommunale tjenesteapparatet når denne type hendelser inntreffer Terror I dagens samfunn er ikke terrorhandlinger usannsynelig. De utløsende faktorer kan være økonomi, politiske årsaker og personer ute av psykisk balanse. Ved denne type hendelser kan både materielle skader og person skader oppstå. Politiet har egne planer for denne type uønskede hendelser. Forebyggende arbeid er viktig for å unngå at denne type hendelser skal finne sted. Det er viktig med dialog mellom skoler, helse- og sosialtjeneste, psykisk helsevern og politi for å utveksle informasjon Epidemi Mindre eller større epidemier forekommer i dagens samfunn. Spredning av smitte skjer via vann, luft, matvarer eller direkte kontakt mellom mennesker. Økt belastning på helsevesenet er en konsekvens. Oppdatert smittevernplan og beredskapsplan er viktig for å kunne håndtere en hendelse av denne type. Et influensavirus vil kunne spre seg raskt fra land til land, og kontinent til kontinent. Det har vi erfart. Spredning av pandemisk influensa anses for å være den mest sannsynlige årsaken til akutt krisetilstand. Kommunene må være forberedt på både å ivareta sykdommen blant kommunens innbyggere og forberedt på å ivareta den daglige tjenesteproduksjon til tross for redusert bemanning Oppsummering Vurderingen av hendelsene viser en stor grad av gjensidig påvirkning og sammenheng. Sårbarheten i det moderne samfunnet kan oppsummeres i samlende kategorier framfor hendelser. Disse kategoriene kan oppsummeres som: Større branner/ulykker Brann i boliger Brann i større bygninger Trafikkulykker Ulykker relatert til ekstremvær Andre ulykker Forurensning Oljebaserte produkter(olje, diesel, parafin m.m.) Kjemikalie utslipp Gjødselutslipp Østre Toten kommune Side 12

13 Bortfall av infrastruktur Strøm IT og telefoni Vannforsyning Sykdomsutbrudd Epidemi/pandemi Næringsmiddelbåren smitte Kommunens daglige beredskap mot branner og ulykker er god. Det kan likevel oppstå hendelser som overgår disse ressursenes muligheter til å begrense konsekvensene av hendelsene. Den daglige beredskapen må være forberedt på å møte slike hendelser og må også være forberedt og øvd på å ivareta kriser i samfunnet. Gjennomgangen av kommunens risiko- og sårbarhet viser at det er en rekke hendelser som er sannsynelig vil forekomme. Det utenkelig vil skje en eller annen gang i framtida. Gjennomgangen viser også et det moderne samfunnet er sårbart på en annen måte enn tidligere, ettersom vi er blitt mer avhengige av moderne kommunikasjoner, strøm og infrastruktur. All samfunnsutvikling vil gå mot økt avhengighet av nyere teknologi og vil bli mer sårbart i forhold til dette. Sentralt i denne gjennomgangen er også fokuset på de klimabaserte hendelsene. Disse er ikke nødvendigvis så merkbare pr. i dag, men det er viktig å allerede nå ta høyde for konsekvensene av denne type hendelser. Østre Toten kommune Side 13

14 6 RISIKOMATRISE Felles UFARLIG EN VISS FARE FARLIG KRITISK KATASTROFAL Meget sannsynlig. 0 1 år Sannsynlig år Mindre sannsynlig år Lite sannsynlig. Mindre enn 1 gang hvert 50 år Flom/isgang Lena elv. Frost. Flom Mjøsa. VA, svikt telekom.. Ulykke industri. VA, nett under vann. Større utslipp av husdyrgjødsel. Brann i barnehage. Tørke. Jordras/steinras. Brudd i takkonstruk. Brann i renseanlegg. Innsig i vannforsyning. Skjeppsjøen toksiner. Radon. Strømbrudd. Trafikkulykke personbil. Akutt forurensing. Trafikkulykke gående. Drap. Epidemi. Redningsaksjon på Mjøsa. Brann i institusjon. Brann i overnattingssted. Terror/bombeattentat. Radioaktivt nedfall. Innsig i v annforsyning. Brann i kirker. Ras i bekkedaler i Totenvika nedbørsrelatert. Trafikkulykke buss. Ulykke farlig gods Flyulykke Mennesker UFARLIG EN VISS FARE Meget sannsynlig. 0 1 år Sannsynlig år Mindre sannsynlig år Lite sannsynlig. Mindre enn 1 gang hvert 50 år Flom/isgang Lena elv. Frost. Strømbrudd institusjon. VA, svikt telekom. VA, nett under vann. Tørke. Brann i renseanlegg. Brann i vannbeh.anlegg. Storm. Størmbr. Institusjon. Flom Mjøsa. Brann i driftsbygning. Ulykke i industri. Brann i skole. Brann i barnehage. Brann i industri. Brudd i takkonstruk. Jordras/steinras Brann i kirker. Sabotasje vannanlegg. Skjeppsjøen toksiner. Ras i bekkedaler i Totenvika nedbørsrelatert. FARLIG KRITISK KATASTROFAL Radon. Strømbr. Inst. Trafikkulykke personbil. Akutt forurensing. Trafikkulykke gående. Drap. Epidemi. Redningsaksjon på Mjøsa. Brann i institusjon. Brann i overnattingssted. Terror/bombeattentat. Radioaktivt nedfall. Innsig i vannforsyning. Trafikkulykke buss. Ulykke farlig gods. Flyulykke. Østre Toten kommune Side 14

15 7. ANBEFALINGER 7.1 Generelt Følgende anbefalinger tar for seg tiltak som kan ramme mindre og-/eller større grupper mennesker. Det forutsettes at kommunale- og regoinale beredskapsenheter kan takler den normale aksepterte risikoen, alt som ligger innenfor grønn og gul sone i matrisene. Når det gjelder hendelser innenfor rød sone(ingen i denne analysen) så forutsettes det at regionale og nasjonale ressurser bidrar eller settes inn i håndtering av en gitt hendelse. Alle tiltak forutsettes gjennomført innenfor vedtatte budsjettrammer, unntatt nødstrøm rådhus som legges inn i budsjettet for Høyt prioriterte tiltak Det etableres nødstrømforsyning i rådhuset for drifting av datasystemer ved lengre strømutfall. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal benyttes som et verktøy som skal bidra til at samfunnssikkerhet og beredskap blir vurdert i all framtidig planlegging. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal være retningsgivende for utarbeidelse av kommunens beredskapsplaner. Satellitt telefoner skal være tilgjengelig for kommunens brannvesen, avdeling for teknisk drift og kriseledelsen. HØYT PRIORITERTE TILTAK ANSVARLIG FRIST BUDSJETT Nødstrøm rådhus Bygg- og eiend.sjef Satellitt telefon, brannvesen Brannsjef Satellitt telefon, teknisk drift Leder teknisk drift Satellitt telefon, kriseledelsen Rådmann ROS i framtidig planlegging Rådmann Alltid 0 Beredskapsplan Rådmann Alltid Prioriterte tiltak Evakueringsplaner for kommunale institusjoner skal oppdateres hvert annet år. Kontinuerlig oppdatering av beredskapsplaner i den enkelte virksomhet i kommunen. Regelmessig testing av stasjonære og-/eller transportable strømaggregat på de steder dette er beregnet for bruk ved strømutfall. Regelmessig testing av provisorisk vannforsyning ved institusjonene. Gjennomgang og informasjon om mindre vassdrag. Kommunen benytter i dag 3 typer kartsystemer daglig. I en beredskapssituasjon vil dette bli vanskelig, det bør velges et kartsystem hvis dette er mulig. PRIORITERTE TILTAK ANSVARLIG FRIST BUDSJETT Evakueringsplan institusjoner Virksomhetsleder Alltid 0 Beredskapsplaner, virksomheter Virksomhetsleder Alltid 0 Testing strømaggregat Bygg- og eiend.sjef Hvert år 0 Testing provisorisk vannforsyning Leder teknisk drift Hvert år 0 Gjen.g. eksist. mindre vassdrag Rådmann Info til grunneiere om ansvar for og vedlikehold av bekker og Rådmann bekkelukkinger Gjennomgang interne kartsystemer Rådmann Øvelse kriseledelse Rådmann Hvert år Kommentar En gjennomgang av alle eksisterende mindre vassdrag må gjennomføres, dette vil kreve ekstra tid og må utføres i tillegg til ordinære arbeidsoppgaver. Med bakgrunn i dette vil det være fornuftig å gjennomføre dette over en 2 års periode. Rådmannen avgjør hvilke kommunale virksomheter som skal gjennomføre dette arbeidet. Østre Toten kommune Side 15

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho?

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? E E Dom: P5004980 (151765-3) n' ANALYSE El. VVVV ÅTT ~ HELHETLIGE ROS» Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? ~ '6 Mouélt Helhetlig ROS-analyse

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen Risiko- og sårbarhetsanalyse Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Forutsetninger Oppsummering og forslag til tiltak Kommentarer til analysen Ved analysens

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET.

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. Dag Auby Hagen Fylkesberedskapssjef Telefon: 370 17522 og

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Risiko- og sårbarhetsanalyse 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Revidert 04.07.2014 1. Bakgrunn og metode Plan- og bygningslovens

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune 03.03.2014 RAPPORT ROS-analyse - 441R Idrettsparken Prosjektnr: Oppdragsgiver: Kongsberg kommunale eiendom Dato 03.03.2014 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15 Oppfølgingsplan 2015-2015- FylkesROS Nordland Høringsutkast Sist oppdatert: 01.06.15 Behandling Dato Utkast diskutert i fylkesberedskapsrådet 19.05.15 Revidert utkast sendt på høring, frist 15.09.15 Handlingsplanen

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

Nasjonalt risikobilde nye utfordringer

Nasjonalt risikobilde nye utfordringer Nasjonalt risikobilde nye utfordringer Avdelingsleder Erik Thomassen ESRA-seminar Endret risikobilde - sårbarhet i transportsektoren Onsdag 8. februar 2012 kl 11:30-15:30 1 Forebygge Redusere sårbarhet

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Bakgrunn Samfunnet er blitt mer sårbart og komplekst Tap av liv (Rocknes, Hatlestad) Økonomiske konsekvenser,

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 1 av 8 ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 2 av 8 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. BAKGRUNN I henhold til Plan- og bygningsloven 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. ROS-analysen

Detaljer

TILGJENGELIG SLOKKEVANN

TILGJENGELIG SLOKKEVANN TILGJENGELIG SLOKKEVANN Kartlegging av slokkevann - ROS-analyse Tilgang til slokkevann ifbm branner Slokkestrategier - slokking / sprinkleranlegg Kartverk, brannkummer og ventiler. Kartlegging Kartlegging

Detaljer

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven 1. INNLEDNING... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Lov- og forskriftskrav... 4 2. PROSESS OG METODE... 4 2.1

Detaljer

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT Berlevåg kommune Overordnet ROS analyse Risiko og sårbarhetsanalyse for Beredskapsavdelingen Innhold INNLEDNING... 3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS... 3 STYRENDE DOKUMENTER... 3 VURDERING

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell I forbindelse med planarbeidet er det utfylt sjekkliste/kontrollspørsmål for miljøkonsekvensanalyse og ROS-analyse.

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Beredskapsprosjektet. Status og veien videre

-Ein tydeleg medspelar. Beredskapsprosjektet. Status og veien videre -Ein tydeleg medspelar Beredskapsprosjektet Status og veien videre Prosessen Regelverk med betydning for risikoanalyser og beredskapsløsninger Arbeidsmiljøloven Forskrift om systematisk arbeid med helse,

Detaljer

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 435R Raumyr skole, Kongsberg kommune 31.10.2013 RAPPORT ROS-analyse 435R Raumyr skole Prosjektnr.: Oppdragsgiver: Dato: 23.10.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse for 435R Raumyr skole Datert 23.10.2013

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Kjellesvik Prosjektering AS

Kjellesvik Prosjektering AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVITINGEN HYTTEFELT GNR. 50, BNR. 2 ROS - ANALYSE Kjellesvik Prosjektering AS Moi, 19.09.2013 0. OPPSUMMERING Risiko- og sårbarhetsanalysen beskriver og beregner risikoen for

Detaljer

ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4

ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4 ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4 Dato: 11.09.2014 Vedlegg til Reguleringsplan for Amsrudvegen 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: 0502 Gjøvik kommune Navn på planen: Reguleringsplan

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Eg sykehusområde, områderegulering Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av

Detaljer

Prosjektnr.: 1066.13a

Prosjektnr.: 1066.13a Prosjektnr.: 1066.13a Endring reguleringsplan for Furuset senter, Dal (Folkeparken) Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 02.04.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 2 2. Metode...

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

Fagseminaret i Norsk Havneforening 16. april 2013. Nasjonalt risikobilde veien videre. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Fagseminaret i Norsk Havneforening 16. april 2013. Nasjonalt risikobilde veien videre. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Fagseminaret i Norsk Havneforening 16. april 2013 Nasjonalt risikobilde veien videre 1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Underlagt Justis- og beredskapsdepartementet Opprettet 2003 i Tønsberg

Detaljer

Flom- og skredfare i arealplanleggingen. Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen

Flom- og skredfare i arealplanleggingen. Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen Flom- og skredfare i arealplanleggingen Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen Allmenne, velkjente metoder for å håndtere farer 1. Skaff deg kunnskap om farene hvor,

Detaljer

PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE. Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse

PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE. Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse PRODUKTMATRISE 1 Ufarlig 2 En viss fare 3 Kritisk 4 Farlig 5 Katastrofal Produkt 5 Meget sannsynlig

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for vurderinger og vurderingsgrunnlag

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap 23.06.2016

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap 23.06.2016 RISSA KOMMUNE Arkiv: X20 Dato: 16.06.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Formannskap 23.06.2016 Saksbehandler: Sissel Grimsrud NY RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE, RISSA 2016-2026, LEGGES PÅ HØRING

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Kommunebilde 2012 beredskap for fjellskred ved Nordnes Lyngen kommune. Et grunnlag for dialog mellom Lyngen kommune og Fylkesmannen i Troms

Kommunebilde 2012 beredskap for fjellskred ved Nordnes Lyngen kommune. Et grunnlag for dialog mellom Lyngen kommune og Fylkesmannen i Troms Kommunebilde 2012 beredskap for fjellskred ved Nordnes Lyngen kommune Et grunnlag for dialog mellom Lyngen kommune og Fylkesmannen i Troms Sist oppdatert: 22. november 2012 Innhold 1 Innledning... 3 2

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Oppstart av arbeid med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og fastsetting av metode og akseptkriterier.

Oppstart av arbeid med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og fastsetting av metode og akseptkriterier. Byrådssak 123/13 Oppstart av arbeid med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og fastsetting av metode og akseptkriterier. KMK ESARK-86-201200560-75 Hva saken gjelder: Saken gjelder oppstart av arbeid

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sandnes kommune 12. juni 2013 Kommunens adresse: Sandnes kommune, Pb. 583, 4305 Sandnes Tidsrom for tilsynet: 2013 Kontaktperson

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2 Reguleringen av Hunnselvas munning, Gjøvik Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb 1 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om kommunal beredskapsplikt

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Geodata i kommunens beredskapsarbeid

Geodata i kommunens beredskapsarbeid 2015-11-24 Geodata i kommunens beredskapsarbeid Geodata Jeg vet ingenting om geodata Og det gjør ikke rådmann heller.. Og det er deres utfordring, ikke vår.. Hvordan kan dere bidra og selge inn dere selv

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 SAMFUNN Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo

ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo Webjørn Finsland Avdeling for geodata Plan- og temakartenheten Webjorn.finsland@pbe.oslo.kommune.no Vedtatt 23. september 2015 https://www.oslo.kommune.no/politikk-ogadministrasjon/politikk/kommuneplan/

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 Vedlegg 5 ROS ANALYSE Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 sist revidert: Oppdragsgiver: MEIERIGAARDEN AS INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Disposisjon - Foreløpige resultater av tilsynskampanje ledningsnett vannverk 2012 - ROS-analyse

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN Oppdragsgiver tatens vegvesen Rapporttype RO-analyse. Vedlegg til reguleringsplan. Dato 24/01 2013 RIIKO- OG ÅRBARHT- AALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG RIIKO- OG ÅRBARHTAALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG Revisjon Dato

Detaljer

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15)

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) 1 Innledning I sivilbeskyttelsesloven er kommunene pålagt en generell beredskapsplikt. Som grunnlag for dette sier lovens

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune

ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune Bakgrunn Plan og bygningsloven, krav om ROS-analyser Internkontrollforskriften (IK-HMS) kartlegge farer og problemer, vurdere

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

Helhetlig risikoog. sårbarhetsanalyse

Helhetlig risikoog. sårbarhetsanalyse Helhetlig risikoog sårbarhetsanalyse ROS ROS grunnsteinen i kommunens beredskapsarbeid Sivilbeskyttelsesloven 14 Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Kommunene i Vestfold, Stavern 20. november 2013 1 ROS - nøkkelen til godt samfunnssikkerhetsarbeid? God risikobevissthet

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen INNLEDNING Bakgrunn Samfunnet er kritisk avhengig av sikker kraftforsyning for å opprettholde sine funksjoner og virksomheter.

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN GNR./BNR. 23/1, /14, /17, /21, /23, /45, /48, /55 Levanger Kommune Oppdragsgiver Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett

Detaljer

«Føre var» Risiko og beredskap

«Føre var» Risiko og beredskap «Føre var» Risiko og beredskap 25. august 2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie «Føre var» for hva? KRISE Hva er en krise/ uønsket hendelse? En situasjon som kan komme til å true liv, helse, miljø,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 ROS-analyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE OVERSIDEN AV UTSIKTSVEGEN HOLTBERGVEGEN

Detaljer

ROS ANALYSE NORDBYVEIEN 122, 1400 SKI 26.05.2014 REV: 9.08.14. Bakgrunn. Hva er en ROS-analyse? Utfylling av skjema. Utfylling av tabell

ROS ANALYSE NORDBYVEIEN 122, 1400 SKI 26.05.2014 REV: 9.08.14. Bakgrunn. Hva er en ROS-analyse? Utfylling av skjema. Utfylling av tabell Side 1 av 8 ROS ANALYSE NORDBYVEIEN 122, 1400 SKI 26.05.2014 REV: 9.08.14 Bakgrunn I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse

Detaljer