RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012"

Transkript

1 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1

2 1 Innledning Hjemmelsgrunnlag Bakgrunn for ROS-analysen Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode Definisjoner og begreper Gjennomføring Nivå Risikomatrise og vurderingsgrunnlag Konsekvensområder og graderingstabell Avgrensing 7 4 Hendelser 8 5 Vurdering av hendelser Brann Ekstremvær Jordras/leirras/steinras Flom Frost Akutt forurensning Radioaktivt nedfall Radon Skjeppsjøen, toksiner Sabotasje vannbehandlingsanlegg VA nett under vann Strømbrudd Svikt i telekommunikasjon Ulykke i industri Farlig gods, ulykke Trafikkulykker Flyulykke Drap Terror Epidemi Oppsummering Matriser 14 7 Anbefalinger Generelt Høyt prioriterte tiltak Prioriterte tiltak Kommentar 15 Østre Toten kommune Side 2

3 1 INNLEDNING 1.1 Hjemmelsgrunnlag Hjemmelsgrunnlaget for kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse(ros analyse) er å finne i Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 15a, første ledd. I tillegg hjemler paragrafens andre og tredje ledd kommunens plikt til å legge risiko- og sårbarhetsanalysen til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder også utarbeidelse av planer og areal- og kommunedelplaner. Denne loven er en endring av sivilforsvarsloven av Endringen, og skifte av navn, ble gjort 19 juni 2009, og trådte i kraft 1 januar Hensikten med endringen er å synliggjøre kommunens plikt til beredskapsarbeid i sterkere grad enn før. Loven henviser også til plandelen i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), som sådan også inngår som en del av hjemmelsgrunnlaget. 1.2 Bakgrunn for ROS - analysen Østre Toten kommune sin første ROS - analyse ble vedtatt 5 februar 1998, og den ble sist revidert av kommunestyret i august Denne revisjonen tar utgangspunkt i eksisterende ROS-analyse. Det vil si at tidligere vurderte hendelser og erfaringer er vurdert og sammenstilt med dagens aktuelle utfordringer, og videreføres i denne ROS-analysen. Arbeidet er organisert av brannsjefen og i samarbeid med kommunens virksomheter og eksterne samarbeidspartnere (se metodebeskrivelse), for å fange opp endringer og tillegg. Det som i all hovedsak er nytt i denne ROS - analysen er en grundigere vurdering av hendelser som kan komme som følge av klimabaserte endringer. Dette er en selvstendig ROS - analyse for Østre Toten kommune, men må sees i sammenheng med Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap , risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke. 1.3 Mål ROS - analysen er en oversikt over risiko- og sårbarhetsområdene i kommunen på et overordnet nivå, med hovedvekt på konsekvenser og sårbarhet for samfunn, kommune og tjenesteproduksjon. Dette skal bidra til å ivareta kommunens plikter i henhold til Lov om kommunal beredskapsplikt og sivile beskyttelses tiltak, og danne grunnlaget for arbeid med kommunal beredskap og planlegging, herunder arealplanlegging og kommunedelplaner. Analysen skal sikre en strukturert tilnærming til kommunens risikoområder, bidra til å redusere sannsynligheten for en uønsket hendelse, og samtidig bidra til å redusere konsekvensene av en inntruffet hendelse, for samfunnet og kommunes innbyggere. Østre Toten kommune Side 3

4 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at vi vil bli utsatt for en del uønskede hendelser og at noen av disse kan få alvorlige konsekvenser for liv, helse, økonomi og miljø. Tidligere uventede hendelser vil gjenta seg og nye hendelser vil dukke opp. Vi må forvente at det oppstår utenkelige hendelser som vi ikke har kunnet forutse. I ny lov om kommunal beredskapsplikt er det særlig vektlagt at ROS - analysen skal innarbeides i kommunens arealplanlegging og rulleres i hver kommunestyreperiode. Dette vil være et sentralt tema i det videre arbeidet i kommunen. Gjennomføringen av ROS - analysen er basert på en grundig gjennomgang i virksomhetene, erfaring med hendelser og innhentede innspill fra eksterne instanser. Mange ulike uønskede hendelser er vurdert. De mest aktuelle hendelsene er sammenfattet og videreført til denne overordnede analysen. Følgende mulige hendelser anses som viktige å ha vurdert i Østre Toten kommune: Langvarig svikt i strømforsyningen er lite sannsynlig, men det er sannsynlig med strømstans over flere dager og dette vil/kan kunne gi alvorlige konsekvenser avhengig av årstid og/eller område. Dette vil også gi bortfall av kommunikasjon innenfor tele og data, noe som vil lamme kommunale og eksterne virksomheter i mindre og/eller større grad. Dette vil også kunne medføre bortfall av vannforsyning noe som kan medføre store konsekvenser. Utbrudd av smittsomme sykdommer er er fortsatt svært sannsynlig med en del mindre sykdomsutbrudd (gjerne på grunn av næringsmiddelbåren smitte m.m.), men disse vil som regel være lokale og sjelden alvorlige. Det er imidlertid også mulig at en pandemi (f.eks av typen SARS, fugleinfluensa eller svineinfluensa) vil kunne ramme innen få år og dette vil kunne få katastrofale konsekvenser. Klimabaserte hendelser oppstår stadige oftere, og dette er hendelser som ut i fra påvist forskning antas å ville øke i hyppighet og omfang. Det er derfor viktig å starte med forebyggende tiltak, ved at dette tas hensyn til i kommunal arealplanlegging og forvaltning i framtida. Innenfor klimabaserte hendelser vil det være viktig å bidra til informasjon, bidra til å klarlegge ansvar og bidra til forebygging ved eksisterende mindre elver og bekker som er et problem i dag. Branner og ulykker er meget sannsynlig. Den daglige akuttberedskapen i kommunen håndterer dette. Dette gjelder særlig mindre og større branner, trafikkuhell, andre ulykker/hendelser og uhell med farlig gods. I framtida vi tunell i Totenvika og bygging av flere etasjes hus, bety anskaffelse av utstyr for å håndtere denne type hendelser. Østre Toten kommune Side 4

5 3 METODE Den valgte metoden er hentet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine veiledere og baserer seg på en tradisjonell risikomatrise, der risikoverdien er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Det er utarbeidet risikoskjemaer for beskrivelse av hendelser, vurdering av sannsynlighet og konsekvens samt identifisering av aktuelle beredskapsmessige og/eller aktuelle forebyggende tiltak. 3.1 Definisjoner og begreper Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sannsynlighet i denne sammenhengen er et uttrykk for hvor hyppig en hendelse vil kunne antas å forekomme. Det er benyttet en tilpasset modell, graderingstabell, for lokale forhold basert på erfaringstall. Konsekvens er i denne sammenhengen en beskrivelse av følgene av en hendelse, enten i form av døde/skadde, miljø, samfunnsviktige funksjoner og tap av økonomiske verdier. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål, og å levere nødvendige tjenester, når det utsettes for påkjenninger. 3.2 Gjennomføring Den praktiske gjennomføringen av arbeidet med ROS-analysen er ledet av brannsjefen. Det har blitt avholdt møter og samtaler med de andre kommunale virksomhetene og samfunnsenheten(landbruk, miljø, byggesaksbehandling m.m.) har bidratt med faglig godt dokumenterte innspill. En bred prosess som har involvert de ansatte i kommunen sikrer at kunnskapen om ulike hendelser er forankret der disse kan oppstå. I tillegg er det innhentet ROS bidrag fra politiet og fylkesmannen. Denne overordnede ROS analyse skal også danne grunnlaget for de enkelte virksomheters ROS analyser. Eksisterende ROS analyse fra 2008 er videreført i denne analysen, dette for å sikre kontinuitet. Hendelsene er vurdert i forhold til erfaringer, dagens- og framtidas aktuelle problemstillinger. 3.3 Nivå En opplevd risiko er avhengig av nærheten til det enkelte individ. En krise for et individ i samfunnet er ikke nødvendigvis en krise for kommunen eller samfunnet som sådan. Dette er en risikoanalyse for samfunnet Østre Toten og organisasjonen Østre Toten kommune, som leverandør av tjenester til lokalsamfunnet. Dette er det øverste nivået i denne analysen. Det laveste nivået i denne analysen er virksomhetenes avdelinger. Det er her grunnlaget gjøres for nivåene ovenfor, med en bred tilnærming til aktuelle hendelser, både i form av tjenesteproduksjon, og individuelle hensyn m.m.. Østre Toten kommune Side 5

6 3.4 Risikomatrise og vurderingsgrunnlag Risikomatrisen er en tradisjonell matrise der risiko er produktet av sannsynlighet ganger konsekvens. Fargekodene illustrer den aksepterte/ikke aksepterte risiko vi har til den uønskede hendelsen. Avhengig av graden av aksept vil det være vurderinger om kost/nyttebetraktninger om forebyggende tiltak skal iverksettes eller ikke. Matrisen er delt inn i tre kategorier: Uakseptabel risiko. Tiltak MÅ iverksettes Store hendelser der den daglige beredskapen ikke strekker til. Ressurser og bistand må tilføres. Mulig høy risiko, men akseptert, enkle tiltak(kost/nytte vurdering). Hendelser håndteres av den daglige beredskapen, men hendelsene og omfanget kan variere slik at ekstra ressurser må innkalles. Forebyggende tiltak vurderes der dette er mulig. En viss risiko, men normalt akseptert. Normalt ingen tiltak. Hendelser håndteres av den daglige beredskapen. Dette er et risikonivå som er dagligdags i samfunnet og som en må forvente å leve med. Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig UFARLIG EN VISS FARE FARLIG KRITISK KATASTROFAL Meget sannsynlig En eller flere ganger hvert år (0 1 år) Sannsynlig Mellom en gang hvert år og hvert 10 år (1 år 10 år) Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 10 år og hvert 50 år (10 år 50 år) Lite sannsynlig Mindre en en gang hvert 50 år Angir hvor ofte en hendelse kan inntreffe. 3.5 Konsekvensområder med graderingstabell Mennesker Miljø Samfunnsviktige funksjoner Økonomiske verdier UFARLIG EN VISS FARE FARLIG KRITISK KATASTROFAL Ingen Få og små personskader. personskader. Ingen miljøskader. Midlertidig (kort) driftsstans. Ingen direkte skader, mindre forsinkelser. Skader inntil kr. 0 mill 0,5 Mindre miljøskader Midlertidig driftsstans. Noe skader hvis det ikke finnes reservesystemer. Skader fra kr. 0,5 mill 1 mill. 0 2 døde, inntil 5 alvorlige personskader, inntil 10 evakuerte. Alvorlige skader på miljø. Driftsstans inntil 2 uker Skader fra kr. 1 mill 10 mill. 2 4 døde, fra 5 til 15 alvorlige personskader, inntil 30 evakuerte. Omfattende skader på miljøet. Midlertidig driftsstans i mer enn 2 uker. Skader fra kr. 10 mill 30 mill. Over 4 døde, mer enn 15 alvorlige personskader, over 30 evakuerte. Svært omfattende og langvarige skader på miljøet. Permanent driftsstans. Skader over kr. 30 mill. mill. Konsekvensområdene, mennesker, miljø, samfunnsviktige funksjoner og økonomiske verdier er gitt i nasjonale føringer for arbeid med ROS-analyser. De andre momentene i tabellen er vurdert ut i fra interne vurderinger. Østre Toten kommune Side 6

7 3.6 Avgrensing Oppstillingen av risikoene gir et bilde av hvor risikoområdene finnes. Det betyr at vurderingen av risikoområdene er gjort ut i fra historikk, erfaringer og framtidige vurderinger av risiko. Det er bl.a. sett på sammenfallende enkelthendelser, og hvordan de påvirker hverandre. Eksempelvis langvarig bortfall av strøm i sammenheng med langvarig kuldeperiode. Det vil imidlertid alltid finnes flere sammenfallende hendelser som gjensidig påvirker hverandre enn det som er kartlagt og vurdert i denne analysen. Det er foretatt et omfattende kartleggings og analyse arbeid, men med stor sannsynlighet vil det være enkelt hendelser og sammenhenger som ikke er avdekket. Analysen er derfor ikke uttømmende for alle forhold i kommunen, og hva som kan skje i framtida. ROS-analysen bør derfor oppdateres jevnlig. Som følge av dette er ikke analysen dekkende for alle forhold i kommunen. Utbyggings- og arealplaner må analyseres særskilt i hvert enkelt tilfelle, som et supplement til denne ROS-analysen. Østre Toten kommune Side 7

8 4 HENDELSER Under er en oversikt over hendelser som har framkommet når de kommunale virksomhetenes oppgaver og ansvarsområder er analysert. I liste under er også hendelsene fra enkelte virksomheter tatt med, som for eksempel Brann i skole og Strømbrudd i rådhuset. I analysen av hendelsene, kapittel 5, er det vurdert som ikke hensiktsmessig å beskrive hver enkelt av hendelsen som framgår av lista under. Innspill fra kommunale virksomheter og eksterne parter er innarbeidet som en del av vurderingene av hendelsene. Hendelsene som framgår av tabellen er en sammenstilling av hendelser som er bearbeidet i tidligere ROS-analyser, historiske data, erfaring fra hendelser og gjennomgang i kommunens virksomheter. Brann: Brann i barnehage Brann i brannstasjon Brann i driftsbygning Brann i institusjon Brann i industri Brann i kirker Brann i overnattingssted Brann i renseanlegg Brann i rådhus Brann i skog Brann i skole Brann i vannbehandlingsanlegg Klimabaserte hendelser Ekstrem vær(nedbør, vind, tørke m.m.) Flom og/eller isgang i Lena elv Flom i mindre bekker og elver Flom i Mjøsa Frost Jordras/leirras/steinras Ulykker Drap Farlig gods, ulykke Flyulykke Trafikkulykke Ulykke i industri Diverse hendelser Akutt forurensning Epidemi Radioaktivt nedfall Radon Sabotasje vannbehandlingsanlegg Skjeppsjøen, toksiner Skjeppsjøen, ulykke/utslipp i nedslagsfeltet Svikt i telekommunikasjon Terror, bombeattentat VA - nett under vann Strømbrudd Strømbrudd avløpsanlegg Strømbrudd brannstasjon Strømbrudd Balke bo- og servicesenter Strømbrudd Fjellvoll bo- og servicesenter Strømbrudd Kapp bo- og servicesenter Strømbrudd Labo bo- og servicesenter Strømbrudd rådhus Strømbrudd Østre Toten sykehjem Østre Toten kommune Side 8

9 5 VURDERING AV HENDELSER 5.1 Brann Sannsynligheten for at det skal oppstå en brann varierer i forhold til type virksomhet i en bygning. Brann i vanlige objekter, for eksempel boliger er meget sannsynlig. Det er eier av bygningene som har ansvaret for sikkerheten. I særskilte brannobjekter(institusjoner, skoler, barnehager, kirker, tekniske anlegg, bedrifter m.m.) er det sjelden branner, men en brann i disse bygningene kan få store konsekvenser. Brann i denne type bygninger vil kunne medføre til materielle skader, psykiske og fysiske skader på involverte og kan medføre tap av menneskeliv. Det kan bli betydelige driftsforstyrrelser. Det er viktig at eier har etablert beredskapsplaner for å kunne takle slike situasjoner. Eier må dokumentere at brannsikkerheten er i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Brannvesenet foretar tilsyn hvert år i disse bygningene. I kommunen har de senere åra ikke vært skogbranner. Definisjonen på en skogbrann er når et betydelig areal, min. 10 mål produktiv skog har gått tapt. Det er ingen garanti for at dette ikke kan skje i vår kommune også, men jordsmonn og frodig vegetasjon er en medvirkende årsak til at risikoen er liten. For å hindre bruk av åpen ild i eller i nærheten av skogmark, er det forbud mot å gjøre opp ild i tiden 15 april 15 september. 5.2 Ekstrem vær Klimaet er i endring og vi opplever hyppigere vindstyrker opp mot storm og større nedbørsmengder. Infrastruktur som veg, vann, avløp, strøm og telekommunikasjon må forventes å bli berørt av disse hendelsene. Kommunen må forberede seg på å håndtere akutte situasjoner som følge av dette, og ikke minst innarbeide dette som en del av den kommunale planleggingen. Arealplanleggingen må ta høyde for flomsoner, flomutsatte elver og bekker og rasfare. Eksisterende elver, bekker og bekkelukkinger må gjennomgås og vurderes i forhold til nedbør, isdannelser, snøsmelting og påvirkning på infrastruktur og naboeiendommer. Kommunale virksomheter, private virksomheter og private personer må sikre sine verdier på best mulig måte før hendelsene inntreffer. Disse må ha etablert beredskapsløsninger når hendelsen har inntruffet. Det er utarbeidet et eget ROS-temakart. 5.3 Jordras/leirras/steinras Jordras eller leirras er historisk sett hendelser som er svært sjeldne. Det har skjedd tilløp til jord- og steinras langs FV 33 i Skreifjella. Mye nedbør kombinert med løst fjell og løse jordmasser er årsak til denne type hendelser. Ny tunnel i Skreifjella vil senke risikoen for at mennesker vil bli rammet av ras på denne strekningen. Bekkekløftene fra Totenåsen og ned mot Totenvika er ras utsatte. Ras i kløftene, spesielt i Hammerstaddalen kan føre til oppstuvning av masser i elveløpet, noe som kan gi fare for skader på infrastruktur og bebyggelsen i bygda. Vedlikehold av bekkeløp slik at bekkene har kapasitet til å ta av for større vannmasser er et viktig tiltak. Det er utarbeidet et eget ROS-temakart. 5.4 Flom Flom i Mjøsa er det som kan berøre flest bygninger og kommunens teknisk installasjoner. Det er satt byggegrenser for bebyggelse langs Mjøsa. Eksisterende bebyggelse langs mindre bekker og elver kan være utsatt ved stor snøsmelting og/eller mye nedbør. Det er eier av eiendommene som har ansvar for å sikre sine verdier. Utbyggings- og arealplaner er viktige instrument for å vurdere-, ta hensyn til- og beslutte tiltak for å forbygge denne type hendelser i nåværende og framtidige byggeområder. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å sette i verk bygge- og anleggsvirksomhet samt fradeling til slike formål i en sone på 100 meter fra Mjøsa, og ikke under kote 126 moh. Fra øvrige vann og vassdrag, 50 meter. Det må settes fokus på grunneiers ansvar for vedlikehold av elve- og bekkeløp og inntaksrister til lukkede bekker. Det er utarbeidet et eget ROS-temakart Østre Toten kommune Side 9

10 5.5 Frost Lite snø og lange kuldeperioder kan være årsaken til disse hendelsene. Tilstopping av ledninger og avbrudd i vannforsyningen kan oppstå. Det vil også være for tilbakeslag av avløpsvann i sluk i kjellere. Et annet fenomen er kjøving i mindre bekkeløp. Nødvendige tiltak vil være tildekking av utløp, isolering av kummer, iverksette frosttapping og informere innbyggerne om hvor de eventuelt kan hente vann. Der det er fare for kjøving, må eiere og/eller berørte av bekker sørge for at bekkene og evt. stikkrenner er rensket for kvist, jord og stein. 5.6 Akutt forurensning Med forurensing forstås tilførsel av noe som kan være eller føre til skade eller ulempe for miljøet. Det er tre vilkår som må oppfylles for at en forurensning kan defineres som akutt: den må være av betydning den må inntreffe plutselig den er ikke tillatt etter bestemmelser i- eller i medhold av forurensningsloven. Det er forbudt å forurense med mindre det foreligger utslippstillatelse. Det er den ansvarlige forurenser som må aksjonere mot og rydde opp etter en akutt forurensning. Denne vil også måtte dekke alle kostnader forbundet med det akutte utslippet. 5.7 Radioaktivt nedfall Radioaktivt nedfall vil kunne medføre forurensing av drikkevann, forurensing av matproduksjon, forurensing av beiteområder, nedslakting av husdyr og økt frekvens på visse kreftsykdommer. Det vil oppstå et stort informasjonsbehov. Statens strålevern har gitt ut heftet Atomberedskap sentral og regional organisering. For å oppnå en effektiv og hurtig håndtering i akuttfasen av en atomhendelse, samt gi en faglig tilfredsstillende behandling ii det løpende beredskapsarbeidet, nedsettes et særskilt Kriseutvalg for atomberedskap. Kriseutvalget ledes av direktøren ved Statens strålevern. 5.8 Radon Radon er den viktigste årsaken til lungekreft nest etter røyking. Der utarbeidet et eget ROS-temakart. Dette kartet viser hvor det er forekomster av alunskifer i kommunen. Det kan forekomme løsmasser med forhøyede nivåer av radon utenfor disse områdene. Ved all arealplanlegging må det tas hensyn til dette jf. Kommuneplanens arealdel. Der et krav i TEK10(byggeforskriften) at nye bygg sikres mot radon. Alle eiere av bygg bygget før dette kravet ble innført bør foreta målinger i eget bygg og gjennomføre nødvendige tiltak. 5.9 Skjeppsjøen, utslipp og toksiner Skjeppsjøen er reservevannskilde for kommunen og bidrar til at kommunen har offentlig godkjent vannforsyning. Forurensing kan oppstå ved ulykker i nedslagsfeltet, bakterier fra dyr og mennesker samt giftforurensende toksiner. Vannkilden kan bli ubrukelig i lang tid hvis ikke nødvendige forholdsregler er etablert. Informasjon /opplysningsskilt, regelmessig fjerning av lauvtrær, reduksjon av antall beitedyr, redusere menneskelig påvirkning m.m. er aktuelle og nødvendige tiltak Sabotasje vannbehandlingsanlegg Dette er en type hendelse som kan være menneske skapt. Alle større tekniske installasjoner er overvåket med innbruddsalarmer og andre varslingssystemer. Det er utarbeidet egen beredskapsplan for vann- og avløpssektoren VA nett under vann Denne type hendelse kan skje i forbindelse med flom i Mjøsa fordi en del VA anlegg ligger under nivå for stor flom. Pumpestasjoner i Totenvika og på Kapp kan bli satt under vann. Det er utarbeidet beredskapsplaner som skal iverksettes hvis dette skjer. Østre Toten kommune Side 10

11 5.12 Strømbrudd Ved bortfall av IT/tele og strøm vil det raskt få konsekvenser for kommunens tjenesteproduksjon. Provisoriske opplegg for å i varta de mest kritiske tjenestene må etableres. I analysene har vi vurdert situasjoner som kan oppstå når strømforsyningen til institusjoner og tekniske anlegg for vannbehandling og avløpsbehandling svikter. Når det gjelder strømforsyningen til institusjoner så vil problemene begynne å forsterke seg når man nærmer seg 1 døgn og lengre. Større drifts problemer med ventilasjonsanlegg, kjøle- og fryserom, kjøkkentjeneste, dataanlegg, oppvarming m.m vil da oppstå, og i vinterhalvåret vil temperaturen synke raskt. I kommunens tekniske driftsanlegg for vannbehandling så vil vannforsyningen til brukere bli prioritert ut fra mengdene i ulike høydebasseng. I avløpsanleggene vil avløpsvann gå i overløp med fare for forurensning. Det er etablert et samarbeid med strømleverandør om prioritering av strømleveranser. Lengre bortfall av strøm vil få konsekvenser for kritisk infrastruktur, spesielt vannforsyning. En kartlegging av hvilke muligheter en har for å forsyne innbyggerne med vann må gjennomføres. I kuldeperioder vil lengre bortfall av strøm fort bli kritisk, det vil oppstå behov for evakuering til varmestuer og provisoriske fyringsenheter(vedfyring og propanfyring). Langvarig bortfall av strøm vil være kritisk for innbyggere som av medisinske årsaker er avhengig av diverse medisinske innretninger og maskiner i hjemmet. En oversikt bør foreligge slik at disse innbyggerne kan lokaliseres midlertidig til bygg som har nødstrøm eller at det informeres om at de må etablere egne opplegg for nødstrøm hjemme Svikt i telekommunikasjon Dette omfatter telefoni- og datatjenester. All telekommunikasjon er avhengig av en strømkilde. I dag er det en økende grad av IP telefoni som er mer sårbart enn det analoge telenettet. Mobiltelefonnettet vil etter noen timers strømbrudd falle ut på grunn av at stor belastning på nødstrømsforsyningen på den enkelte basestasjon. En vurdering av kommunens kartsystemer må gjennomføres (det er minst 3 forskjellige i daglig bruk) i beredskapssammenheng. Er det hensiktsmessig at Teknisk drift (Powel Gemini VA) har et kartsystem som ikke samhandler med kommunens kartsystem for plan, internett mv (WinMap) og at kommunens avgiftsystem bruker et tredje kartsystem (KomTek forvaltning kart pluss)? Kommunens egne varslings- og datasystemer vil bli berørt og etablerte beredskapsplaner må iverksettes Ulykke i industrien(private virksomheter) Denne type hendelse kan skje i forbindelse med vanlig daglig drift. Det kan oppstå personskader og dødsfall som berører kommunale virksomheter inndirkete. Etablerte beredskapsenheter vil bli berørt 5.15 Farlig gods, ulykke Sannsynligheten for at denne type hendelse oppstår er økende. Årsaken til denne type hendelse kan være værforhold, teknisk svikt, menneskelig svikt, kollisjon mellom kjøretøyer og utforkjøring. Det kan fort oppstå store skader på miljøet. I tillegg kan eksplosjonsfare og brann oppstå. Ved denne type hendelser vil det være stor belastning på beredskapsenhetene. Et viktig forebyggende tiltak i denne sammenhengen vil være utbedring og vedlikehold av hovedvegnettet, spesielt FV 33, FV 244 og FV 246. I tillegg gode vedlikeholdsrutiner på stasjonære anlegg Trafikkulykker Denne type hendelser skjer ofte i mindre eller større omfang. Gående, syklende og motoriderte kjøretøyer vil/kan være innblandet. Årsaken kan være værforhold, teknisk svikt, dyr i veibanen, menneskelig svikt, kollisjon, utforkjøring m.m.. Etablerte beredskapsenheter er øvd for å kunne takle denne type hendelser. Ved større hendelser som bussulykker med mange involverte og transportulykker med farlig gods må det påregnes at et utvidet beredskapsapparat må iverksettes. For å unngå denne type hendelser i kommunen er det viktig med et kontinuerlig trafikksikkerhetsarbeid som bidrar til gode trafikk løsninger og et godt informasjonsarbeid. Østre Toten kommune Side 11

12 5.17 Flyulykke En flyulykke kan utløses av værforhold, teknisk svikt, menneskelig svikt m.m., og skjer umiddelbart etter avgang eller ved innflyging og/eller landing. Risikoen for at en flyulykke rammer kommunen er liten, men det er mye flytrafikk i luftrommet over kommunen med bakgrunn i at vi ligger i innflygingssona til Gardermoen. Ved en flyulykke kan brann inntreffe, forurensning av miljø kan forekomme og skader på infrastruktur og natur(skog, dyrket mark). En flyulykke er innebærer mange omkomne-, skadde- og berørte personer Det vil bli stor belastning på beredskapsenheter og krisehåndtering vil være helt nødvendig. Kommunale og regionale beredskapsenheter kan ikke bygge opp en beredskap mot dette, men må være forberedt på at det kan skje. Det ligger utenfor kommunal kontroll å kunne forebygge denne type hendelser 5.18 Drap Hendelsen er vurdert med bakgrunn i historikk og erfaringer. Dette ligger utenfor kommunal kontroll, men berør i mindre eller større grad det kommunale tjenesteapparatet når denne type hendelser inntreffer Terror I dagens samfunn er ikke terrorhandlinger usannsynelig. De utløsende faktorer kan være økonomi, politiske årsaker og personer ute av psykisk balanse. Ved denne type hendelser kan både materielle skader og person skader oppstå. Politiet har egne planer for denne type uønskede hendelser. Forebyggende arbeid er viktig for å unngå at denne type hendelser skal finne sted. Det er viktig med dialog mellom skoler, helse- og sosialtjeneste, psykisk helsevern og politi for å utveksle informasjon Epidemi Mindre eller større epidemier forekommer i dagens samfunn. Spredning av smitte skjer via vann, luft, matvarer eller direkte kontakt mellom mennesker. Økt belastning på helsevesenet er en konsekvens. Oppdatert smittevernplan og beredskapsplan er viktig for å kunne håndtere en hendelse av denne type. Et influensavirus vil kunne spre seg raskt fra land til land, og kontinent til kontinent. Det har vi erfart. Spredning av pandemisk influensa anses for å være den mest sannsynlige årsaken til akutt krisetilstand. Kommunene må være forberedt på både å ivareta sykdommen blant kommunens innbyggere og forberedt på å ivareta den daglige tjenesteproduksjon til tross for redusert bemanning Oppsummering Vurderingen av hendelsene viser en stor grad av gjensidig påvirkning og sammenheng. Sårbarheten i det moderne samfunnet kan oppsummeres i samlende kategorier framfor hendelser. Disse kategoriene kan oppsummeres som: Større branner/ulykker Brann i boliger Brann i større bygninger Trafikkulykker Ulykker relatert til ekstremvær Andre ulykker Forurensning Oljebaserte produkter(olje, diesel, parafin m.m.) Kjemikalie utslipp Gjødselutslipp Østre Toten kommune Side 12

13 Bortfall av infrastruktur Strøm IT og telefoni Vannforsyning Sykdomsutbrudd Epidemi/pandemi Næringsmiddelbåren smitte Kommunens daglige beredskap mot branner og ulykker er god. Det kan likevel oppstå hendelser som overgår disse ressursenes muligheter til å begrense konsekvensene av hendelsene. Den daglige beredskapen må være forberedt på å møte slike hendelser og må også være forberedt og øvd på å ivareta kriser i samfunnet. Gjennomgangen av kommunens risiko- og sårbarhet viser at det er en rekke hendelser som er sannsynelig vil forekomme. Det utenkelig vil skje en eller annen gang i framtida. Gjennomgangen viser også et det moderne samfunnet er sårbart på en annen måte enn tidligere, ettersom vi er blitt mer avhengige av moderne kommunikasjoner, strøm og infrastruktur. All samfunnsutvikling vil gå mot økt avhengighet av nyere teknologi og vil bli mer sårbart i forhold til dette. Sentralt i denne gjennomgangen er også fokuset på de klimabaserte hendelsene. Disse er ikke nødvendigvis så merkbare pr. i dag, men det er viktig å allerede nå ta høyde for konsekvensene av denne type hendelser. Østre Toten kommune Side 13

14 6 RISIKOMATRISE Felles UFARLIG EN VISS FARE FARLIG KRITISK KATASTROFAL Meget sannsynlig. 0 1 år Sannsynlig år Mindre sannsynlig år Lite sannsynlig. Mindre enn 1 gang hvert 50 år Flom/isgang Lena elv. Frost. Flom Mjøsa. VA, svikt telekom.. Ulykke industri. VA, nett under vann. Større utslipp av husdyrgjødsel. Brann i barnehage. Tørke. Jordras/steinras. Brudd i takkonstruk. Brann i renseanlegg. Innsig i vannforsyning. Skjeppsjøen toksiner. Radon. Strømbrudd. Trafikkulykke personbil. Akutt forurensing. Trafikkulykke gående. Drap. Epidemi. Redningsaksjon på Mjøsa. Brann i institusjon. Brann i overnattingssted. Terror/bombeattentat. Radioaktivt nedfall. Innsig i v annforsyning. Brann i kirker. Ras i bekkedaler i Totenvika nedbørsrelatert. Trafikkulykke buss. Ulykke farlig gods Flyulykke Mennesker UFARLIG EN VISS FARE Meget sannsynlig. 0 1 år Sannsynlig år Mindre sannsynlig år Lite sannsynlig. Mindre enn 1 gang hvert 50 år Flom/isgang Lena elv. Frost. Strømbrudd institusjon. VA, svikt telekom. VA, nett under vann. Tørke. Brann i renseanlegg. Brann i vannbeh.anlegg. Storm. Størmbr. Institusjon. Flom Mjøsa. Brann i driftsbygning. Ulykke i industri. Brann i skole. Brann i barnehage. Brann i industri. Brudd i takkonstruk. Jordras/steinras Brann i kirker. Sabotasje vannanlegg. Skjeppsjøen toksiner. Ras i bekkedaler i Totenvika nedbørsrelatert. FARLIG KRITISK KATASTROFAL Radon. Strømbr. Inst. Trafikkulykke personbil. Akutt forurensing. Trafikkulykke gående. Drap. Epidemi. Redningsaksjon på Mjøsa. Brann i institusjon. Brann i overnattingssted. Terror/bombeattentat. Radioaktivt nedfall. Innsig i vannforsyning. Trafikkulykke buss. Ulykke farlig gods. Flyulykke. Østre Toten kommune Side 14

15 7. ANBEFALINGER 7.1 Generelt Følgende anbefalinger tar for seg tiltak som kan ramme mindre og-/eller større grupper mennesker. Det forutsettes at kommunale- og regoinale beredskapsenheter kan takler den normale aksepterte risikoen, alt som ligger innenfor grønn og gul sone i matrisene. Når det gjelder hendelser innenfor rød sone(ingen i denne analysen) så forutsettes det at regionale og nasjonale ressurser bidrar eller settes inn i håndtering av en gitt hendelse. Alle tiltak forutsettes gjennomført innenfor vedtatte budsjettrammer, unntatt nødstrøm rådhus som legges inn i budsjettet for Høyt prioriterte tiltak Det etableres nødstrømforsyning i rådhuset for drifting av datasystemer ved lengre strømutfall. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal benyttes som et verktøy som skal bidra til at samfunnssikkerhet og beredskap blir vurdert i all framtidig planlegging. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal være retningsgivende for utarbeidelse av kommunens beredskapsplaner. Satellitt telefoner skal være tilgjengelig for kommunens brannvesen, avdeling for teknisk drift og kriseledelsen. HØYT PRIORITERTE TILTAK ANSVARLIG FRIST BUDSJETT Nødstrøm rådhus Bygg- og eiend.sjef Satellitt telefon, brannvesen Brannsjef Satellitt telefon, teknisk drift Leder teknisk drift Satellitt telefon, kriseledelsen Rådmann ROS i framtidig planlegging Rådmann Alltid 0 Beredskapsplan Rådmann Alltid Prioriterte tiltak Evakueringsplaner for kommunale institusjoner skal oppdateres hvert annet år. Kontinuerlig oppdatering av beredskapsplaner i den enkelte virksomhet i kommunen. Regelmessig testing av stasjonære og-/eller transportable strømaggregat på de steder dette er beregnet for bruk ved strømutfall. Regelmessig testing av provisorisk vannforsyning ved institusjonene. Gjennomgang og informasjon om mindre vassdrag. Kommunen benytter i dag 3 typer kartsystemer daglig. I en beredskapssituasjon vil dette bli vanskelig, det bør velges et kartsystem hvis dette er mulig. PRIORITERTE TILTAK ANSVARLIG FRIST BUDSJETT Evakueringsplan institusjoner Virksomhetsleder Alltid 0 Beredskapsplaner, virksomheter Virksomhetsleder Alltid 0 Testing strømaggregat Bygg- og eiend.sjef Hvert år 0 Testing provisorisk vannforsyning Leder teknisk drift Hvert år 0 Gjen.g. eksist. mindre vassdrag Rådmann Info til grunneiere om ansvar for og vedlikehold av bekker og Rådmann bekkelukkinger Gjennomgang interne kartsystemer Rådmann Øvelse kriseledelse Rådmann Hvert år Kommentar En gjennomgang av alle eksisterende mindre vassdrag må gjennomføres, dette vil kreve ekstra tid og må utføres i tillegg til ordinære arbeidsoppgaver. Med bakgrunn i dette vil det være fornuftig å gjennomføre dette over en 2 års periode. Rådmannen avgjør hvilke kommunale virksomheter som skal gjennomføre dette arbeidet. Østre Toten kommune Side 15

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Bjugn kommunen har flere ROS- analyser som er gjennomført de siste årene, men de er ikke sammenstilt i en helhetlig analyse.

Bjugn kommunen har flere ROS- analyser som er gjennomført de siste årene, men de er ikke sammenstilt i en helhetlig analyse. 1.Helhetlig Ros Bjugn kommune 1.1Sammendrag Risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig ROS-analyse for Bjugn kommune inneholder en gjennomgang av alvorlige kriser og ulykker som kan ramme Bjugnsamfunnet. Analysen

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho?

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? E E Dom: P5004980 (151765-3) n' ANALYSE El. VVVV ÅTT ~ HELHETLIGE ROS» Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? ~ '6 Mouélt Helhetlig ROS-analyse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe:2013/8643-1 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato:

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: 30.10.2015 Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Alstahaug kommune

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Alstahaug kommune Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Alstahaug kommune Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Helhetlig ROS gir: Oversikt over risiko-

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen Risiko- og sårbarhetsanalyse Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Forutsetninger Oppsummering og forslag til tiltak Kommentarer til analysen Ved analysens

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET.

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. Dag Auby Hagen Fylkesberedskapssjef Telefon: 370 17522 og

Detaljer

Varslet fjellskred i Åkneset. Åkneskonferansen 2015 Geiranger 26. og 27. aug Knut Torget, DSB

Varslet fjellskred i Åkneset. Åkneskonferansen 2015 Geiranger 26. og 27. aug Knut Torget, DSB Varslet fjellskred i Åkneset Åkneskonferansen 2015 Geiranger 26. og 27. aug Knut Torget, DSB Kategori Risikoområder Scenarioer Naturhendelser Store ulykker Tilsiktede hendelser 1. Ekstremvær Et trygt og

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Status pr 24.11.2016 for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Tilsyn fra FMBU mars 2014 Avvik 1 ROS-analyse Analysen tilfredsstiller ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap GIS i ROSanalyser GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunene Sivilbeskyttelsesloven krever en helhetlig ROS-analyse

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland la frem Fylkes-ROS 12. oktober Denne skal følges opp av alle kommunene.

Fylkesmannen i Hordaland la frem Fylkes-ROS 12. oktober Denne skal følges opp av alle kommunene. Dato: 5. oktober 2010 Byrådssak 1449/10 Byrådet Ny lovpålagt kommunal beredskapsplikt. SMA SARK-86-201000281-27 Hva saken gjelder: LOV 1953-07-17 nr 09 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune 03.03.2014 RAPPORT ROS-analyse - 441R Idrettsparken Prosjektnr: Oppdragsgiver: Kongsberg kommunale eiendom Dato 03.03.2014 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Risiko- og sårbarhetsanalyse 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Revidert 04.07.2014 1. Bakgrunn og metode Plan- og bygningslovens

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS 1 2 Formålet med kommunal beredskapsplikt er trygge og robuste lokalsamfunn. Dette oppnås gjennom systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Redusere risiko for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig.

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. Nasjonal arealplan-id 1201_63300000 Utarbeidet av: Plottaplan

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Bakgrunn Samfunnet er blitt mer sårbart og komplekst Tap av liv (Rocknes, Hatlestad) Økonomiske konsekvenser,

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen Presentasjon av veileder Seniorrådgiver Karen Lie 02.09.2014 Endelig! Vi har fått Sivilbeskyttelsesloven

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen Dagskurs nov. 2014 Norge digitalt Nordland Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen - hva sier plan- og bygningsloven? - risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) - sjekkliste Karsten Steinvik, seniorrådgiver,

Detaljer

BESKRIVELSE AV METODE

BESKRIVELSE AV METODE Side 1 7 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal

Detaljer

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15 Oppfølgingsplan 2015-2015- FylkesROS Nordland Høringsutkast Sist oppdatert: 01.06.15 Behandling Dato Utkast diskutert i fylkesberedskapsrådet 19.05.15 Revidert utkast sendt på høring, frist 15.09.15 Handlingsplanen

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Elisabeth Danielsen fylkesberedskapssjef Beredskapskonferanse for skole- og barnehageeiere 14. mai 2013 Disposisjon Prinsipper for samfunnssikkerhetsarbeidet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

Nasjonalt risikobilde nye utfordringer

Nasjonalt risikobilde nye utfordringer Nasjonalt risikobilde nye utfordringer Avdelingsleder Erik Thomassen ESRA-seminar Endret risikobilde - sårbarhet i transportsektoren Onsdag 8. februar 2012 kl 11:30-15:30 1 Forebygge Redusere sårbarhet

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt

Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet i Nord-Trøndelag, Snåsa, 21. august 2013 1 Dette kommer jeg innom Bakgrunn og formål for kommunal beredskapsplikt Om helhetlig ROS Hvordan komme

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

«Kommunen som pådriver og. samordner»

«Kommunen som pådriver og. samordner» «Kommunen som pådriver og samordner» «Kommunen som pådriver og samordner» - Kommunen skal være en samordner og pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet på lokalt nivå! «Kommunen som pådriver og samordner»

Detaljer

Info-møte i Norheimsund 9. mars 2012 om interkommunal kommunegeolog. Krav og hjelp. ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell

Info-møte i Norheimsund 9. mars 2012 om interkommunal kommunegeolog. Krav og hjelp. ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell Info-møte i Norheimsund 9. mars 2012 om interkommunal kommunegeolog Krav og hjelp ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Utdrag frå: Kgl. res. av 18. april 2008 - Instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

ROS-analyse - Fv. 216 Skauboringen holdeplass og Langsethgutua Desember 2016

ROS-analyse - Fv. 216 Skauboringen holdeplass og Langsethgutua Desember 2016 ROS-analyse Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i

Detaljer

Hva gjør vi hvis kommunikasjonen bryter sammen? Cyberangrep på ekom-infrastrukturen konsekvenser og beredskap. Erik Thomassen, DSB

Hva gjør vi hvis kommunikasjonen bryter sammen? Cyberangrep på ekom-infrastrukturen konsekvenser og beredskap. Erik Thomassen, DSB Hva gjør vi hvis kommunikasjonen bryter sammen? Cyberangrep på ekom-infrastrukturen konsekvenser og beredskap Erik Thomassen, DSB Nasjonalt risikobilde : 20 katastrofer som kan ramme det norske samfunnet

Detaljer

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Vår dato: 06.04.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/6588- Jan Kåre Fredheim 10997/2016 Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Overordnet risiko-

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsvurderingar

Risiko- og sårbarheitsvurderingar Risiko- og sårbarheitsvurderingar Hensikta med risiko- og sårbarheitsanalysar er å utarbeide eit grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige omsyn kan integrerast i den ordinære planlegginga,

Detaljer

Oppfølgingsplan FylkesROS Nordland Sist oppdatert:

Oppfølgingsplan FylkesROS Nordland Sist oppdatert: Oppfølgingsplan 2015-2015- FylkesROS Nordland Sist oppdatert: 15.10.15 Behandling Dato Utkast diskutert i fylkesberedskapsrådet 19.05.15 Revidert utkast sendt på høring, frist 15.09.15 01.06.15 Handlingsplanen

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANGBRO OVER ELVEGATEN PLAN NR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANGBRO OVER ELVEGATEN PLAN NR ROS-ANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANGBRO OVER ELVEGATEN PLAN NR. 2013 120 Tabell 1: Sannsynlighet Sannsynlighet Beskrivelse/Frekvens 1. Utelukket Inntreffer sjeldnere enn en gang pr 100 år, men oftere

Detaljer

Sørfold kommune 2013

Sørfold kommune 2013 Helhetlig ROS-analyse m/oppfølgingsplan for Sørfold kommune 2013 Vedtatt av kommunestyret 5.2.2013 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag 1.2 Bakgrunn 1.3 Lov- og forskriftskrav 1.4 Målsetning 1.5 Kjennetegn

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 1 av 8 ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 2 av 8 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan «Bratholt skog II» Lunner

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan «Bratholt skog II» Lunner ROS- ANALYSE DOKUMENTINFORMASJON VEDLEGG 9 Oppdragsgiver: Paal og Halvard Lunder Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av 109/15 Lunner Utgave/dato: 1 / 30.5.2016 Arkivreferanse:

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) Oppbygging av system for nødstrømsforsyning Vestfold Interkommunale Vannverk IKS ÅR BAKGRUNN

Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) Oppbygging av system for nødstrømsforsyning Vestfold Interkommunale Vannverk IKS ÅR BAKGRUNN Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) Oppbygging av system for nødstrømsforsyning Vestfold Interkommunale Vannverk IKS VIV er ett interkommunalt selskap som leverer drikkevann til de10 kommunene Sandefjord,

Detaljer

TILGJENGELIG SLOKKEVANN

TILGJENGELIG SLOKKEVANN TILGJENGELIG SLOKKEVANN Kartlegging av slokkevann - ROS-analyse Tilgang til slokkevann ifbm branner Slokkestrategier - slokking / sprinkleranlegg Kartverk, brannkummer og ventiler. Kartlegging Kartlegging

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune ROS-analyse for Drammen Kommuneplanen Kommunedelplaner Reguleringsplaner Temakart Veiledere Byggesaker Tilknytning til VA

Detaljer

Kaldvellfjorden Eiendom AS. ROS-Analyse for Tjuholla boligområde

Kaldvellfjorden Eiendom AS. ROS-Analyse for Tjuholla boligområde Kaldvellfjorden Eiendom AS ROS-Analyse for Tjuholla boligområde RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 18558001 17.03.2016 Kunde: Kaldvellfjorden Eiendom AS ROS-Analyse Tjuholia boligområde Sammendrag:

Detaljer

Oppfølgingsplan ROS Agder,

Oppfølgingsplan ROS Agder, Foto: Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt, Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt, Anders Martinsen- Agder Energi, Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt. Oppfølgingsplan ROS Agder, 2017-2020 Per 12. desember 2016 1

Detaljer

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Plannummer: 201504 09.03.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse Plan 201504 Sak nr. 2015/2889 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2, Molde. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell I forbindelse med planarbeidet er det utfylt sjekkliste/kontrollspørsmål for miljøkonsekvensanalyse og ROS-analyse.

Detaljer

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune 07.06.17 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for

Detaljer

Ny lov og forskrift kommunenes rolle. Yngve Årøy Fylkesberedskapssjef

Ny lov og forskrift kommunenes rolle. Yngve Årøy Fylkesberedskapssjef Ny lov og forskrift kommunenes rolle Yngve Årøy Fylkesberedskapssjef Samfunnsavdelingen Fagdag ROS Lister 19. oktober 2011 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret Kortnavn:

Detaljer

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. BAKGRUNN I henhold til Plan- og bygningsloven 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. ROS-analysen

Detaljer

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven 1. INNLEDNING... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Lov- og forskriftskrav... 4 2. PROSESS OG METODE... 4 2.1

Detaljer

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Plannummer: 201502 Utarbeidet 19.03.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området

Detaljer

Detaljregulering for Elgåslia

Detaljregulering for Elgåslia Detaljregulering for Elgåslia Plannummer:1502201105 09.02.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]... 6 3 1. Risiko-

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

2. Metode. 2.1 introduksjon

2. Metode. 2.1 introduksjon 2. Metode 2.1 introduksjon Dokumentet inneholder overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, vurdering av alle innspill sendt inn i forbindelse med revideringen av kommuneplanen med spesifikk

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato 14.07.16 SAMFUNN Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen av disse må

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 669 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad Januar 2016 1. Innledning Denne

Detaljer

ROS-analyser i kommunane

ROS-analyser i kommunane Arealplanlegging og samfunnstryggleik: ROS-analyser i kommunane - og bittelitt om god praksis v. Eline Orheim, rådgjevar, beredskap Innhald Samling om naturfare og arealplanlegging: 28.-29.januar 2014,

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Detaljregulering Hornåsen trinn 3. Evje og Hornnes kommune. Forslagsstiller BoligPartner AS

ROS-ANALYSE. for Detaljregulering Hornåsen trinn 3. Evje og Hornnes kommune. Forslagsstiller BoligPartner AS 1 ROS-ANALYSE for Detaljregulering Hornåsen trinn 3 i Evje og Hornnes kommune Forslagsstiller 28.01.2014 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Hornåsen er det utarbeidet en

Detaljer