Beskrivelse av hoveddelene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse av hoveddelene"

Transkript

1 Det er viktig at bruksanvisningen leses før verktøyet brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med verktøyet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med verktøyet når den overlates til andre personer. Beskrivelse av hoveddelene 1. Pendelstoppknapp 2. Velger 3. Lysdiode 4. Referanselinje 5. Pendel 6. Festespor 7. Fotplate 69

2 Innholdsfortegnelse/1. Generell informasjon Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon Beskrivelse Verktøy og tilbehør Tekniske data Sikkerhetsregler Før bruk Betjening og bruksområder Kontroll Stell og vedlikehold Feilsøking Avhending Produsentens garanti for maskiner EU-samsvarserklæring Generell informasjon 1.1 Indikasjoner og deres betydning -FORSIKTIG- Dette ordet brukes for å rette fokus på potensielt farlige situasjoner som kan føre til mindre personskader eller skader på utstyr eller annen eiendom. -Informasjon- For brukshenvisninger og andre nyttige informasjoner. 70

3 1. Generell informasjon 1.2 Tegnforklaringer Varselskilt Generell advarsel Laserstråler. Ikke se inn i strålen Laser klasse 2 Symboler Les bruksanvisningen før bruk Avfall bør resirkuleres Disse numrene refererer til tilhørende bilde. Bildene finnes på omslaget. La disse sidene være framme ved gjennomgåelse av bruksanvisningen. I teksten i denne bruksanvisningen angir << verktøyet >> alltid linjelaser PML 32-R. Lokalisering av identifikasjonsdata på verktøyet Typebetegnelsen og serienummeret finnes på verktøyets typeskilt. Skriv ned disse dataene i bruksanvisningen og referer alltid til dem ved henvendelse til din salgsrepresentant eller til Motek senter. Type: Serienummer: 71

4 2. Beskrivelse Verktøyet viser to laserlinjer som står 90 vinkel i forhold til hverandre (vist på en loddrett, jevn flate som er rettet inn 90 i forhold til verktøyet). Nivelleringen utføres automatisk ved vinkler på inntil ±5. Ved bruk av hellingsvinkel blir den automatiske nivelleringen sperret. Driftsmodi: Vannrett laserstråle Loddrett laserstråle Vannrett og loddrett laserstråle Hellingsvinkel (pendel blokkert) 2. Beskrivelse 2.1 Dette følger med linjelaseren PML 32-R (versjon 1 i veske) Linjelaser PML 32-R Bæreveske 4 batterier Bruksanvisningen Lasersiktebrille * 2 måleplater 2.2 Dette følger med linjelaseren PML 32-R (versjon 1 i Hilti koffert) Linjelaser PML 32-R Bæreveske 4 batterier Bruksanvisninger Lasersiktebrille * 72

5 2. Beskrivelse Veggholder Røradapter Hurtigklemme 2 måleplater 2.3 Dette følger med linjelaseren PML 32-R (versjon 2 i veske) Linjelaser PML 32-R Bæreveske 4 batterier Bruksanvisningen Lasersiktebrille * 2 måleplater Lasermottaker PMA 30 Bæreveske 2 batterier Bruksanvisning (PMA 30) 2.4 Dette følger med linjelaseren PML 32-R (versjon 2 i Hilti koffert) Linjelaser PML 32-R Bæreveske 4 batterier Bruksanvisningen Lasersiktebrille * 2 måleplater Lasermottaker PMA 30 Bæreveske 2 batterier Bruksanvisning (PMA 30) Takklemme Magnetholder 2 markørpenner Refleksjonsplate 73

6 3. Verktøy og tilbehør * Dette er ikke en laserbeskyttelsesbrille og beskytter ikke øyet mot laserstråling. På grunn av at fargesynet begrenses må brillen ikke brukes i offentlig trafikk. 3. Verktøy og tilbehør Tilbehør Diverse stativer PA 910, PA 911, PA 921, PA 930 og PA 931/2 Veggholder PMA 71 Magnetholder PMA 74 Røradapter PMA 70 Teleskopklemstang PUA 10 Hurtigklemme PMA 25 Takklemme PMA 76 Hilti transportkoffert Laserbrille* PUA 60 * Dette er ikke en laserbeskyttelsesbrille og beskytter ikke øyet mot laserstråling. På grunn av at fargesynet begrenses må brillen ikke brukes i offentlig trafikk. 74

7 4. Tekniske data Betingelser Vist på en loddrett, jevn flate Nivellering av verktøyet i forhold til flaten = 90 Selvnivellerende inntil ± 5 4. Tekniske data Rekkevidde PML 32-R: 10 m (30 m med lasermottakeren PMA 30) Nøyaktighet for linjen fra endepunkt til endepunkt ± 1,5 mm for en 10 m lang linje ved 25 C Laserklasse Klasse 2, synlig, 635 ± 10 nm ved 25 C (IEC825-1; EN ; CFR (FDA)) Linjebredde 2 mm ved 5 m og 25 C Strålebredde (knippevinkel) 120 ved midtstilling av pendelen Selvnivellerende ±5 Utkoblingsautomatikk (aktivert) etter 15 min 75

8 4. Tekniske data Driftsstatusindikatorer Lysdiode + laserstråler Strømtilførsel 4 x alkaliske batterier, str. AA Driftsvarighet ved 25 C [+77 F] Alkalisk: > 40 t (1 linje) Driftstemperatur 10 C til +50 C (± 2) C/+14 F til 122 (± 4) F Lagringstemperatur 20 C til +63 C/ 4 F til 145 F Beskyttelsesklasse IP 54 (iht. IEC 529) uten batterirom Stativgjenge BSW 5/8" og 1/4" Vekt ca. 600 g uten batterier Mål Sammenlagt Slått opp 137 (L) x 51 (B) x 89 (H) mm 160 (L) x 51 (B) x 126 (H) mm 76

9 5. Sikkerhetsregler 5. Sikkerhetsregler 5.1 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon I tillegg til sikkerhetstipsene som er beskrevet i de ulike avsnittene i bruksanvisningen, må følgende punkter følges. 5.2 Riktig bruk Verktøyet er konstrert for bruk innendørs. Det kan projisere loddrette og/eller vannrette laserlinjer. Nivellering av verktøyet skjer automatisk. Skal verktøyet brukes med hellingsvinkel, må den automatiske nivelleringen blokkeres. Kontroller nøyaktigheten for sikkerhets skyld. Maksimal nøyaktighet oppnås ved å projisere linjen på en loddrett, jevn flate. Niveller verktøyet 90 i forhold til overflaten. Verktøyet og dets tilbehør kan medføre fare hvis det brukes av utrent personell eller ikke brukes som beskrevet. For å unngå risiko for personskader, bruk kun originalt Hilti tilbehør og tilleggsutstyr. Manipulering eller modifisering av maskinen er ikke tillatt. Følg informasjonen i bruksanvisningen ang. bruk, stell og vedlikehold. Ikke sett verneanordninger ut av drift og ikke fjern informasjons- og varselskilt. Hold barn unna laserverktøy. 77

10 5. Sikkerhetsregler Verktøyet må bare repareres av et Moteksenter. Ved ukyndig åpning av verktøyet kan det oppstå laserstråling som overstiger klasse 2. Ikke utsett maskinen for regn eller snø og ikke bruk den i fuktige forhold eller der det er risiko for eksplosjon. 5.3 Riktig oppstilt og organisert arbeidsplass Sikre målestedet. Ved oppstilling må du sørge for at strålen ikke rettes mot andre personer eller mot deg selv. Unngå å innta unormale kroppsposisjoner ved nivellering i stiger. Sørg for at du står støtt og behold alltid balansen. Målinger gjennom glassruter eller andre gjenstander kan føre til feil måleresultat. Sørg for at verktøyet blir satt på et stabilt underlag (vibrasjonsfritt). Verktøyet må bare brukes innenfor definerte bruksgrenser. 78

11 5. Sikkerhetsregler Elektromagnetisk kompatibilitet Selv om verktøyet oppfyller de strenge kravene i de berørte direktivene, kan ikke Hilti utelukke muligheten for at verktøyet forstyrrer andre verktøy (f. eks. navigasjonsutstyr på fly) eller blir påvirket av kraftig stråling, noe som kan føre til feiloperasjon. I slike tilfeller eller ved andre usikre forhold må det foretas kontrollmålinger Laserklassifisering Verktøyet svarer til laserklasse 2, basert på normen IEC825-1/EN og klasse II basert på CFR (FDA). Øyelukkerefleksen gir beskyttelse hvis en person ser uforvarende og kortvarig inn i laserstrålen. Denne refleksen kan imidlertid reduseres av medikamenter, alkohol eller narkotiske stoffer. Dette verktøyet kan brukes uten ytterligere beskyttelsestiltak. Llikevel må man ikke se inn i lyskilden, på samme måte som man ikke må se direkte mot solen. Ikke rett laserstrålen mot personer. Laserskilt basert på IEC825/EN60825: 79

12 5. Sikkerhetsregler Laserskilt for USA basert på CFR (FDA): Dette laserproduktet samsvarer med 21 CFR Generelle sikkerhetstiltak Kontroller verktøyet før bruk iht. eventuelle skader. Dersom verktøyet er skadet må det repareres av et Moteksenter. Hvis verktøyet har falt i bakken eller blitt utsatt for andre mekaniske påkjenninger, må nøyaktigheten til verktøyet kontrolleres. Hvis verktøyet blir flyttet fra sterk kulde til varmere omgivelser eller omvendt, må du la verktøyet akklimatiseres før bruk. Ved bruk av adaptere må det kontrolleres at verktøyet er skrudd forsvarlig fast. For å unngå feilmeldinger må du holde laserutgangsglasset rent. Selv om verktøyet er konstruert for krevende bruk på byggeplasser, må det behandles forsiktig på lik linje med andre optiske verktøy (kikkerter, briller, fotoverktøyet). Selv om verktøyet er beskyttet mot inntrengning av fuktighet, må det hver gang tørkes rent før det settes inn i transportesken. 80

13 5. Sikkerhetsregler Elektrisk Ved frakt av verktøyet må du isolere batterier eller ta dem ut av verktøyet. For å unngå skader på miljøet må verktøyet og batteriene avhendes iht. gjeldende nasjonale regler. Ta i tvilstilfeller kontakt med produsenten. 81

14 6. Før bruk 6. Før bruk 6.1 Sette inn nye batterier -Informasjon- Bruk ikke skadde batterier. Ikke bland nye og gamle batterier. Ikke bruk batterier fra ulike produsenter eller med ulik typebetegnelse. 1. Slå sammen verktøyet. 2. Trykk på låseknappen for batterierommet. 3. Trekk batteriholderen nedover og ut av verktøyet. 4. Bytt batteriene. -FORSIKTIG- Ta hensyn til polariteten. 5. Lukk batterirommet. Kontroller at det smekker i lås riktig. 82

15 7. Betjening og bruksområder 7. Betjening og bruksområder 7.1. Betjening -Informasjon- Når verktøyet er slått sammen, er pendelen automatisk blokkert (blinkende laserstråle) Slå opp verktøyet 1. Åpne verktøyet 90 eller Før referanselinjen i en posisjon som er parallell med overkanten på fotplaten. -Informasjon- Når referanselinjen står parallelt med fotplaten, og pendelstoppknappen ikke er trykket inn og verktøyet står ± 5 fra horisontalplanet, kan pendelen svinge fritt. Hvis verktøyet ikke kan nivellere seg selv, blinker laserstrålen med høy frekvens Slå på laserstrålen Slå bare på den vannrette laserstrålen. 1. Trykk én gang på velgeren. 83

16 7. Betjening og bruksområder Slå bare på den loddrette laserstrålen. 1. Trykk to ganger på velgeren. Slå på vannrett og loddrett laserstråle. 1. Trykk tre ganger på velgeren Arbeide med hellingsvinkel 1. Trykk på pendelstoppknappen (pendelen blokkeres). 2. Slå på den vannrette og/eller den loddrette laserstrålen. -Informasjon- Hvis pendelen blokkeres, blinker laserstrålen ca. hvert 2. sekund Slå av verktøyet 1. Trykk på velgeren inntil laserstrålen ikke er synlig lenger og lysdioden slukkes. -Informasjon- Etter ca. 15 minutter slås verktøyet automatisk av. 84

17 7. Betjening og bruksområder Deaktivere utkoblingsautomatikken 1. Hold velgeren inne (ca. 4 sekunder) inntil laserstrålen blinker tre ganger som bekreftelse. -Informasjon- Verktøyet slås av når velgeren holdes inn eller batteriene er tomme Arbeide med lasermottakeren PMA 30 (bare med linjelaseren PML 32-R) Du finner detaljert informasjon i bruksanvisningen for PMA Brukseksempler for drift med innenfor det selvnivellerende området Montere bokhyller på en vegg Montere kabelgate på veggen Montere loddrette rør på veggen Sette opp fliser på veggen 85

18 7. Betjening og bruksområder 7.3 Driftsmeldinger Lysdiode Lysdioden lyser ikke. Verktøyet er slått av. Batteriene er tømt. Batteriene er satt inn feil. Lysdioden lyser permanent. Laserstrålen er slått på. Verktøyet er i drift. Lysdioden blinker. Batteriene er nesten tømt. Temperaturen i verktøyet er over 50 C (laserstrålen lyser ikke). 86

19 7. Betjening og bruksområder Laserstråle Laserstrålen blinker to ganger hvert 10. sekund. Batteriene er nesten tomt. Laserstrålen blinker to ganger ca. hvert 2. sekund. Verktøyet er slått sammen. Pendelen er blokkert. Laserstrålen blinker med høy frekvens. Verktøyet kan ikke foreta selvnivellering. 87

20 8. Kontroll 8. Kontroll 8.1 Kontroll av den vannrette linjen Høydenøyaktighet (bilde ) 1. Plasser verktøyet på et jevnt og vannrett underlag. 2. Slå på den vannrette og loddrette linjen. 3. Plasser den første måleplaten 20 cm foran verktøyet. Den loddrette linjen må berøre den venstre kanten på den første måleplaten. Den første måleplaten må plasseres slik i høyden at den vannrette strålen treffer nøyaktig gjennom den påtrykte streken. 4. Sett opp den andre måleplaten 5 m bak den første. Nå skal den loddrette linjen treffe den andre måleplaten på høyre side. Den andre måleplaten må i sin tur plasseres slik at den vannrette strålen treffer nøyaktig gjennom den påtrykte streken. 5. Marker posisjonen til den loddrette streken på gulvet, ca. 20 cm bak den andre måleplaten. 6. Bytt posisjon for verktøyet til pos. 2 (se bilde ) og sett verktøyet på markeringen. Reguler høyden på verktøyet slik at den vannrette strålen treffer gjennom den påtrykte linjen. Den loddrette linjen må treffe omtrent mellom måleplatene. 88

21 8. Kontroll 7. Et avvik på > 3 mm (se bilde ) krever en ny justering på et Moteksenter. 89

22 8. Kontroll Nivelleringsnøyaktighet (bilde ) 1. Plasser verktøyet på et jevnt underlag. 2. Slå på den vannrette laserstrålen. 3. Plasser to måleplater 2,5 m foran verktøyet og 3,5 m til venstre og høyre for verktøyet, slik at den vannrette laserstrålen treffer nøyaktig på den påtrykte linjen på måleplatene. 4. Bytt posisjon for verktøyet til pos. 2 (se bilde ) og behold samme avstand som tidligere. 5. Et avvik på > 4,5 mm (se bilde ) krever en ny justering på et Moteksenter. 90

23 91 8. Kontroll

24 8. Kontroll 8.2 Kontroll av loddrett linje (fra endepunkt til endepunkt) (bilde ) 1. Plasser verktøyet på et jevnt underlag. 2. Slå på den vannrette laserstrålen. 3. Plasser den første måleplaten (loddrett) 2,5 m foran verktøyet, slik at den loddrette laserstrålen nøyaktig treffer gjennom den påtrykte streken. 4. Plasser den andre måleplaten 1,8 m over den første (loddrett, i lodd i forhold til måleplate 1) slik at den loddrette laserstrålen går nøyaktig gjennom den påtrykte streken. 5. Flytt verktøyet til den motstående siden av måleområdet (speilvendt, se bilde ) og fest den i en høyde på 1,8 m over den første måleplaten, slik at den loddrette laserstrålen treffer nøyaktig gjennom den påtrykte streken på den øvre måleplaten. 6. Et avvik på > 3 mm (se bilde ) krever en ny justering på et Moteksenter. 92

25 93 8. Kontroll

26 9. Stell og vedlikehold 9. Stell og vedlikehold 9.1 Rengjøring og tørking Blås bort støv fra glasset. Ikke berør glasset med fingrene. Må bare rengjøres med rene og myke kluter; fukt om nødvendig med ren alkohol eller litt vann. -Informasjon- Ikke bruk andre væsker, siden dette kan angripe plastdelene. Ta hensyn til temperaturgrensene for oppbevaring av utstyret, især om vinteren/sommeren hvis du oppbevarer utstyret i en bil. ( 20 C til +63 C/ 4 F til 145 F). 9.2 Oppbevaring Verktøy som er blitt våte, må pakkes ut. Verktøy, transportbeholdere og tilbehør tørkes (ved maks, 50 C/122 F) og rengjøres. Utstyret må først pakkes inn igjen når det er helt tørt. Etter lengre tids oppbevaring eller langvarig transport må det foretas en kontrollmåling før bruk. Ta ut batteriene hvis verktøyet ikke skal brukes over lengre tid. Batterier som går tomme, kan skade verktøyet. 94

27 9. Stell og vedlikehold 9.3 Transport Til transport/frakt av utstyret brukes enten Hilti fraktesker eller lignende emballasje. -Informasjon- Verktøyet må alltid sendes uten batterier. 95

28 10. Feilsøking 10. Feilsøking Feil Mulig årsak Råd Verktøyet kan Batteriene er tomme Bytt batterier ikke slås av Batteriene har feil polaritet Legg inn batteriene riktig Batterirommet er ikke lukket Lukk batterirommet Verktøyet eller velgeren er Lever verktøyet til et defekt Moteksenter Enkelte laserstråler Laserkilde eller laseraktive- Lever verktøyet til et fungerer ikke ring er defekt Moteksenter Verktøyet kan slås på, Laserkilde eller Lever verktøyet til men det er ingen laseraktivering er defekt et Moteksenter synlig laserstråle Automatisk Verktøyet er satt Sett verktøyet på jevnt nivellering fungerer Opp på for skrått underlag underlag ikke Pendelen stanser Frigjør pendelen For sterkt lys i omgivelsene Reduser lyset i omgivelsene Hellingssensor defekt Lever verktøyet til et Moteksenter Pendelen kan ikke Pendelstoppknappen defekt Lever verktøyet til stanses et Moteksenter Justeringsdelen kan Justeringsdel (hengsel) Rengjør justeringsdelen ikke slås opp er skitten Justeringsdelen er bøyd Rett ut justeringsdelen eller bytt den 96

29 11. Avhending 11. Avhending -FORSIKTIG- Ved ukyndig avhendig av utstyret kan følgende skje: Ved forbrenning av plastdeler kan det oppstå giftige gasser som kan gjøre personer syke. Batterier kan eksplodere og dermed forårsake forgiftninger, forbrenninger, etseskader eller miljøskader dersom de skades eller varmes sterkt opp. Ved ukyndig avhending kan uvedkommende få tak i utstyret og bruke dem på uheldige måter. Dette kan føre til at de skader seg selv og tredjepart og skader miljøet. De fleste av Hiltis maskiner er laget av resirkulerbart materiale. En forutsetning for resirkulering er at delene tas fra hverandre. Norge har en ordning for å ta maskiner tilbake for resirkulering. Trenger du mer informasjon kontakt Motek. 97

30 11. Avhending Avhend batteriene i tråd med nasjonale forskrifter. Kun for EU-land Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet! I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg. 98

31 12. Produsentens garanti for maskiner 12. Produsentens garanti for maskiner Motek garanterer levering av en maskin som er fri for materiale- eller fabrikasjonsfeil i et år fra fakturadato. Garantien gjelder under forutsetning av at maskinen er korrekt benyttet og vedlikeholdt i henhold til bruksanvisningen og at den kun brukes originalt Hilti forbruksmateriale, tilbehør og deler sammen med maskinen. Denne garantien omfatter gratis reparasjon eller utskiftning av defekte deler i hele maskinens levetid. Defekter som skyldes naturlig slitasje på maskinen faller ikke inn under garantibestemmelsene. Så fremt ikke nasjonale forskrifter tilsier noe annet, er ytterligere krav utelukket. Motek garanterer ikke under noen omstendighet for direkte, indirekte skader, følgeskader, tap eller kostnader i forbindelse med bruken av maskinen eller uriktig bruk av maskinen, uavhengig av årsak. Indirekte løfter om maskinens bruksmuligheter ligger ettertrykkelig utenfor garantiens bestemmelser. 99

32 12. Produsentens garanti for maskiner Reparasjoner eller endringer skal kun utføres av Moteks servicesentra. Dette er Moteks garantiforpliktelse. Denne er overordnet tidligere og samtidige forpliktelser, det være seg skriftlige eller muntlige. 100

33 Hilti= registered trademark of Hilti Corp., Schaan, LI PML 32-R Made in Germany 6V = 100mA max. Item No.: S.No.: QE Manufact.: 101

34 13. EF-samsvarserklæring 13. EF-samsvarserklæring Betegnelse: Linjelaser Typebetegnelse: PML 32-R Serienummer: Produksjonsår: samsvarende Vi erklærer herved at dette produktet overholder følgende normer og retningslinjer: EN og EN iht. bestemmelsene i direktiv 89/336/EØF Hilti Corporation Tassilo Deinzer Bodo Baur Head BU Measuring Systems Quality Manager 6/2006 BA Electric Tools & Accessories 6/