Driftsinstruks. Set Free Mini VRF system FSVNE. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsinstruks. Set Free Mini VRF system FSVNE. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!"

Transkript

1 Driftsinstruks Set Free Mini VRF system FSVNE Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

2 Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerens ansvar... 3 Driftsgrenser Fyringsteknikk Autorestart... 5 Spenning... 5 Sikkerhetsfunksjoner... 5 Forsinket start/stopp... 5 Oljeretur Redusere påisning Avfrostning Nedkjøling innedel Mini splitt - Multi splitt - Sett Free? Hva er forskjellen Montasje... 7 Set Free mini fra 1 til 7 innedeler type FSVNE 3/4/5 kapasitet 8 15 kw... 9 Innedeler for Set Free og Utopia Feilsøking og vedlikehold Oppsett for igangkjøring av Utopia mot 2 innedeler Skifte filter Deponi og avfall F Gass direktiv Systemskisse mini splitt luft til luft kjøling Dokumentasjon Novema kulde har mesteparten av sin dokumentasjon liggende på Her kan du hente ned: Tekniske data og driftsinstrukser Service igangkjøring og feilsøkingshefter. Elektriske tilknytninger Montasjetips og skisser Kurs og programmer I tillegg har Novema kulde en betydelig mengde elektronisk dokumentasjon som ikke ligger på web. Kontakt oss hvis du mangler noe enten via mail eller på telefon. Dokumenter endres kontinuerlig. for oppdatert informasjon kontakt oss eller se på vår web side Side 2

3 Generelt Takk for at du valgte et produkt fra Novema kulde. Aggregatet du har kjøpt er av type Hitachi sin Set Free mini som er et lite VRF system. Aggregatet gir både kjøling og varme. Aggregatet byr på flott design kombinert med høy ytelse og lav lyd. Aggregatet er konstruert for komfort bruk og er ikke egnet til ting som til å tørke tøy kjøle mat osv. Installasjon, service og vedlikehold må kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende forskrifter. Din Hitachi Utopia vil glede deg i mange år hvis du tar vare på den på den rette måten.. Brukerens ansvar Vennligst ta deg tid til å lese gjennom denne manual før installasjon og bruk av anlegget. Dette gjør deg i stand til å unngå unødvendige feil med påfølgende ekstrakostnader og forsinkelser. Etterfølgende dokumentasjon er utarbeidet for å sikre riktig installasjon, innjustering og vedlikehold av aggregatet; derfor les instruksen nøye. Installasjon, innjustering og service skal kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende autorisasjonsforskrifter og ting i denne instruks. Sikkerhetskrav: etter gjeldende forskrifter, les Norsk Standard 4622 Før montasje skal alle anleggskomponenter klargjøres og inspiseres for transportskader eller andre uregelmessigheter. Emballasjen med plast, stifter og skum er en fare for barn og bør derfor fjernes og resirkuleres. Før anlegget tas i bruk skal stedlig driftspersonalet gis nødvendig opplæring i drift og vedlikehold av anlegget, eier/bruker er ansvarlig for dette. Eier av tekniske anlegg er ansvarlig for at anlegget drives, etterses og vedlikeholdes på en forsvarlig måte. Dersom anlegget brukes av andre enn eieren, kan ansvaret etter skriftlig avtale mellom eier og bruker overføres til bruker. Aggregatet skal drives og vedlikeholdes på en slik måte at faren for unødvendige belastninger på indre og ytre miljø begrenses. Ta godt vare på denne manualen og sørg for at den alltid er tilgjengelig for driftspersonalet. Novema kulde as bærer ikke garantiansvar når: Utstyr/anlegg er forandret uten vårt samtykke. Vår leveranse er utsatt for belastninger, ytelseskrav andre enn de som er avtalt og som er grunnlag for bestillingen. Når ukvalifisert personell har utført montasje eller oppstart. Vår leveranse er skadet ved ukyndig behandling/drift. Våre instruksjoner ikke er fulgt. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar ved skade på personer eller materiell når skaden skyldes manglende overholdelse av instruksjonene i denne manualen. Skal arbeider utføres på aggregat i garantitiden må alltid Novema kulde kontaktes for godkjenning av inngrep for at garantien skal gjelde. Side 3

4 NB! Når anlegget har stått stille i mer en 3 måneder er det viktig å sjekk over anlegget før det startes opp. Skru av hovedbryteren når anlegget ikke skal brukes på en stund. Når hovedbryteren er av vil anlegget fremdeles bruke noe strøm da kom kompressorvarmeren fremdeles ligger inne med effekt. Sett på strømmen ca. 12 timer før oppstart etter lengre tids driftsstans. Start ikke anlegget umiddelbart etter at strømmen er satt på, da dette kan føre til kompressorhavari. Når anlegget startes opp etter mer enn 3 måneders driftsstans, er det å anbefale at anlegget sjekkes av autorisert personell. Dette kan enklest gjøres ved å tegne en fast serviceavtale med Deres leverandør. Slå alltid av hovedstrømbryter når anlegget stoppes for lengre tid. Derved unngås unødig forbruk av strøm p.g.a. kompressorens oljevarmer. Unngå vannsøl inn i selve innedel eller utedel da dette kan medføre til alvorlige elektriske sjokk. Berør ikke de elektriske komponentene i innedel eller utedel. Dersom dette etterjustering gjøres kan det føre til store skader. Åpne ikke servicepanel eller foreta noe inngrep på innedel eller utedel med mindre hovedstrømtilførsel er slått AV. Driftsgrenser. Aggregatet er konstruert for å gi god ytelse innen følgende temperaturgrense. Maksimum Minimum Kjøledrift Innedel 23 WB 15 WB Utedel 43 DB -5 DB Innedel 27 DB 15 DB Varmepumpedrift Utedel 15 WB -15 WB WB er Wet bulb våt kule temp DB er Dry Bulb tørr kule temp Fyringsteknikk. Tenk deg varmepumpen som en vifteovn, hvor ville du plassert den i huset for å få nok varme. Husk at den alltid skal være hoved varmekilde ned mot -5 eller 10 0 C. Plasser den slik at den suger normal romluft. Trekker den f. eks varm luft fra en ovn eller peis vil den ikke gi nok effekt. Luften ut blir aldri varmere en noen og 40 0 C, slik at suger den f. eks 35 0 C inn får du ikke stort løft ut. Side 4

5 Riktig bruk. For at en kjølesplitten skal virke ordentlig er følgende viktig La yttervinduer og dører være lukket når aggregatet går for å få størst mulig effekt. Ikke dekk til aggregatet men sørg for at luften kan spre seg inn i rommet. Har du problem med temperaturen sjekk filter og skru av eventuelt unødvendig lys eller dra ned solavskjerming. For å redusere energiforbruket så kan du også gjøre følgende. Ved å sette opp temperaturen 2 0 C Juster luftstrøm for maksimal effektivitet. (se eget avsnitt lengre bak.) Hold alltid filteret rent Ved høy utetemperatur la aggregatet gå døgnet rundt for å kjøle ned bygget natterstid. Sjekk drenering slik at vannet går til avløp Ikke trekk ut strømkabel når anlegget er slått PÅ(ON). Alvorlige elektriske sjokk kan forårsake skade. Ikke opphold deg lengre tid rett i luftstrømmen. Dette vil være både ubehagelig og helseskadelig. Ikke blokker luftinntak eller ublåsnings åpninger. Dette vil kunne overbelaste anlegget. Ikke anvend varmekilder for nære innedelen. Plastikkomponenter kan ta skade av dette. Kontroller at strømtilførsel er korrekt. Dersom strømspenning ikke er innenfor +/- 10% av angitt spenning på apparatet, må anlegget ikke settes i drift. Erstatt ikke defekte sikringer med provisoriske løsninger. Bruk alltid riktig størrelse sikringer i treg utførelse Start ALLTID anlegget ved hjelp av PÅ/AV (ON/OFF) tast på fjernkontrollen. Start og stopp av anlegget ved hjelp av støpsel må ikke forekomme. Kontroller at kabler, støpsel og stikkontakt ikke er skadet eller ødelagt. Autorestart Aggregatet har en innbygget funksjon som sørger for automatisk oppstart etter strømbrudd. Aggregatet vil starte med de parametere den hadde ved stans. NB Dette må innstilles på kontroller. Les lengre bak. Spenning Aggregatet bruker 230V (±10%) og er utstyrt med en mengde automatikk som beskytter aggregatet og kan stoppe det dersom driften kan skade aggregatet. Sikkerhetsfunksjoner Forsinket start/stopp Hvis aggregatet startes og stoppes hyppig, vil ikke kompressoren starte før etter 3 minutter for å hinder unødvendig belastning og slitasje. Tilsvarende vil kompressor gå i minst 3 minutter før stans. Oljeretur. Hvis aggregatet står i mer en 2 timer vil det starte en kort periode for å hindre at oljen samler seg på feil sted. Redusere påisning. Hvis innedelen brukes på lav hastighet og ved stor kjølelast og høy fukt kan dette skape is på innedel. Aggregatet går da over til ren viftedrift en kort periode for å hindre at is bygges opp. Avfrostning. Når utedel går på avfrostning så vil innedelens vifte stoppe og luftretter stilles horisontalt. Utedelen avfrostes i maks 10 minutter. Nedkjøling innedel. Når aggregatet går som varmepumpe vil innedelens vifte forsette å gå i 2 minutter etter stans for å kjøle ned innedelen. Side 5

6 Mini splitt - Multi splitt - Sett Free? Hva er forskjellen. Mini splitt singel. Her er det 1 innedel mot 1 utedel. Kapasitet på disse normalt under 10 kw Eksempler. McQuay MWM, MCM, MCK. Hitachi RAS. Aermec EW, EF, ECA Multisplitt. 2 til 4 innedeler. Kapasitet fra 5 10 kw og ofte en mengde forskjellige innedeler som tak, vegg, kanal, gulv. Separate rør legges fra innedeler til utedel. Hitachi Multizone. Aermec CXM MGH Singel og Multisplitt. Utopia inverter og Utopia G8 kan være både singel splitt med 1 innedel. Eller sammen med multikit kan de brukes til 2 eller opp til 4 inndeler for G8. Disse løsningene fra 4 28 kw og er en rimelig løsning for større effekter. Set Free. Her legger man en stamledning og grener så av fra denne til innedeler. Set Free min kan bruke opp til 7 innedeler. Set Free FSN opp til 32 innedeler. Og FSVNE opp til 7 innedeler. Her har man sterkt reduserte rør kostnader ved større rørlengder. Kapasitet fra 5 85 kw Ditt system er et Set Free system som er det optimale for installasjon og fleksibilitet. Systembeskrivelse Installasjonen består av en utedel og flere innedeler styrt av en fjernkontroll for hver av innedelene. Disse kan operere uavhengig med hverandre, men aggregatet må velge enten kjøle eller varmefunksjon. (heretter kalt «anlegget»). Anlegget er konstruert for kjøling og varme samt avfuktning og viftedrift. Disse funksjonene styres og kontrolleres av fjernkontrollen. Side 6

7 Montasje Anlegget består av en inne og utedel som bindes sammen med kjølerør ( må gjøres av autorisert personell). Utedelen består av vifte kompressor og automatikk som tar varme ( varmepumpedrift) eller fjerner varme ( kjøledrift ) til uteluften. Innedelen består av enten en kassett, takmodell, vegg, kanal eller for gulvmontasje.. Denne enheten overfører og filtrerer varm eller kald luft til rommet. Fjernkontrollen brukes for å sende driftsignaler til aggregatet se egen instruks lenger bak.. Multi kittene legges i horsisontalplanet og alle sammen på samme nivå. Se skisse til venstre. Side 7

8 Plassering mini splitt. Plasser utedelen så nære innedelen som mulig. Ta hensyn til lokale krav vedrørende lyd. Følgende iakttas: Pass på nødvendige servicearealer se manual for nærmere anbefalt avstand. Aggregatet monteres på et stødig braketter eller fundament. Fundamentet må ikke være slik utført at det kommer i direkte berøring med selve bygningskonstruksjonene. Dette for å unngå lyd- eller vibrasjonsoverføringer. Det er anbefalt benyttet vibrasjonsdempere. Anmerkning Unngå plassering av aggregatet slik at luftstrømmen fra kondensatoren kortsluttes og for høy lufttemperatur dras inn over kondensatoren. Dette vil kunne føre til at høytrykkspressostaten slår ut. Ikke stikk noe inn i den roterende viften og slå alltid av strøm på aggregatet når du skal åpne serviceluker. Finn et sted hvor luft gjennomstrømmingen ikke hindres. Samtidig er det en fordel at det er et naturlig lunt sted som ikke føyker igjen med blader eller snø og hvor lyden fra apparatet ikke vil virke forstyrrende på naboer eller bruker. Apparatet må plasseres slik at luften som blåses ut ikke suges tilbake til luftinntaket. Unngå å plassere apparatet i direkte nærhet til sjøkanten for å unngå saltpåvirkning. Plasser apparatet slik at fremtidig service er mulig, se skisse over for anbefalte minimumsmål. Påse at festeforholdene er gode og bruk vibrasjonsdempere slik at vibrasjoner unngås. Plassering av lufkjølte aggregater Riktig plassering av aggregatene er avgjørende for optimal drift. Sørg for at aggregatet har nødvendig plass rundt for service og luftbevegelser. Sørg for at aggregatet er vibrasjonsisolert mot underlaget. Unngå plassering på steder hvor det er fare for tildekking av luftstrømmen, p.g.a. løv rusk o.l. Hvis mulig plasser aggregatet der hvor den får minst mulig sol og langt vekk fra eventuelle andre varmekilder. Aggregatet er beskyttet for direkte berøring av roterende deler slik som CE merking og andre EU regler krever. Men står aggregatet i et området hvor barn kommer til bør det kanskje vurderes egne tiltak for å hindre barn å klatre på aggregatet. Stikk aldri noen gjenstander inn i viftene under drift. Side 8

9 Set Free mini fra 1 til 7 innedeler type FSVNE 3/4/5 kapasitet 8 15 kw SET FREE er Hitachi s system for bygg med flere soner. Patenterte røravgreninger og spesielle utedeler gjør at man kan legge rør i store avstander uten at dette går utover driftssikkerheten. Som innedeler finnes en rekke typer. Se egne produktblad. FSVNE 3 størrelser Inverter R410a Lavt lydnivå Både varme og kjøling Innedeler kan kjøres individuelt. Men alle må velge kjøling eller varme samtidig. LCD fjernkontroll Standard med vinterdrift Standard med autorestart Elektronisk ekspansjonsventil 230 Volt 1 fas Tekniske data Utedel RAS 3FSVNE RAS 4FSVNE RAS 5FSVNE Kjølekapasitet kw 8,0 (4.0 8,5) 10,8(5,4 11,9) 14,0(7,0 14,9) Effektforbruk kw 2,16(1,08 2,51) 3,07(1,54 3,57) 3,94(1,97 4,58) EER 3,60 3,58 3,55 Varmekapasitet kw 9,0(2,51 10,20) 12,5(6,25 14,1) 16,0(8,0 18,1) Effektforbruk kw 2,41(1,37 2,48) 3,13(1,78 3,21) 4,11(2,34 4,22) COP 3,64 6,92 3,89 Maks/ min antall innedeler stk Maks/min antall HP innedeler* stk 3,9 - /0,8 5,2-0,8 6,5-0,8 Lydtrykk db(a) Dimensjoner (HxBxD) mm 800 x 850 x x 950 x x 950 x 315 Vekt netto kg Rørdimensjon væske rør mm Rørdimensjon gass rør mm Kuldemediefylling kg 1,75 2,8 3,0 Maks strøm A Maks samlet lengde rør * m Kapasitet ved 35 C ute og 25 C i rommet. Varmekapasitet ved 20 C i rommet og 7 C ute. Set Free er ikke lagerført og man må regne noe leveringstid. * HP innedel er størrelser. RPK 1.5 har HP lik 1,5 Side 9

10 Rørlengder Side 10

11 Innedeler for Set Free og Utopia w w w. n e. n o Som innedeler finnes en rekke typer. Disse finnes om 4 veis kassett 2 veis kassett Veggmodell Gulv modell for åpen eller lukket montasje For kanalmontasje For himlingsmontasje 4 veis kassett RCI 2 veis kassett RCD veis kassett RCIM 1,5 2.0 Under himling RPC For kanal RPI Gulv RPF RPFI uten kabinett Vegg RPK Side 11

12 RCD 2 veis kassett Meget lydsvak 7 størrelser Samme innedel enten utedel er varmepumpe eller kjøleunit Leveres med innbygget dreneringspumpe. Modell RCD 1.5 FSN2 RCD 2.0 FSN3 RCD 2.5 FSN2 RCD 3.0 FSN2 RCD 4.0 FSN2 RCD 5.0 FSN2 Kjølekapasitet kw 3,6 5,0 6,3 7,1 10,0 12,5 Varmekapasitet kw 4,0 5,6 70 8,0 11,2 14,0 Lyd nivå db(a) 35/32/30 35/32/30 38/34/31 40/36/33 40/36/33 43/40/36 Høyde mm Bredde mm Dybde mm Vekt kg Luftmengde m 3 /min 13/11/9 15/13/11 19/16/14 22/19/16 28/24/21 34/29/25 Væskerør mm 6,35 6,35 9,53 9,53 9,53 9,53 Gass rør mm 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 Kjølekapasitet ved 27 0 C i rommet og 35 0 C ute. Varmekapasitet ved 20 0 C i rommet og 7 0 C ute. Lyd er målt 1,5 meter under enhet RCI 4 veis kassett Meget lydsvak 9 størrelser Samme innedel enten utedel er varmepumpe eller kjøleunit Leveres med innbygget dreneringspumpe. Modell RCI 1.5 RCI 2.0 RCI 2.5 RCI 3.0 RCI 4.0 RCI 5.0 RCI 6.0 Kjølekapasitet kw 3,6 5,6 7,1 8,0 11,2 14,0 16,0 Varmekapasitet kw 5,0 6,3 8,5 9,0 12,5 16,0 18,0 Lyd nivå db(a) 32/30/28 32/30/28 32/30/28 34/32/30 38/35/33 39/37/35 42/40/36 Høyde C mm Bredde mm Dybde mm Vekt kg Luftmengde m 3 /min 15/14/12 16/14/12 20/17/15 26/23/20 32/28/24 34/29/25 37/32/27 Væskerør mm 6,35 6,35 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 Gass rør mm 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 Panel P-N23NA Kjølekapasitet ved 27 0 C i rommet og 35 0 C ute. Varmekapasitet ved 20 0 C i rommet og 7 0 C ute. Lyd er målt 1,5 meter under enhet Side 12

13 RCIM 4 veis kassett Meget lydsvak 2 størrelser Samme innedel enten utedel er varmepumpe eller kjøleunit Leveres med innbygget dreneringspumpe. Modell RCIM 1.5 RCIM 2.0 Kjølekapasitet kw 3,6 5,0 Varmekapasitet kw 4,0 5,6 Lyd nivå db(a) 38/35/33 42/39/37 Høyde C mm Bredde mm Dybde mm Panel mm 700 x x 700 Vekt kg 20,5 20,5 Luftmengde m 3 /min 15/13,5/12 16/14/12 Væskerør mm 6,35 6,35 Gass rør mm 12,7 15,88 Kondensrør mm Panel P-N23WAM Kjølekapasitet ved 27 0 C i rommet og 35 0 C ute. Varmekapasitet ved 20 0 C i rommet og 7 0 C ute. Lyd er målt 1,5 meter under RPI For kanal Meget lydsvak 8 størrelser 3 viftehastigheter Samme innedel enten utedel er varmepumpe eller kjøleunit Leveres med innbygget dreneringspumpe. Modell RPI 2.0 RPI 2.5 RPI 3.0 RPI 4.0 RPI 5.0 RPI 6.0 RPI 8.0 RPI 10.0 Kjølekapasitet kw 5,6 7,1 8,0 11,2 14,0 16,0 20,0 25,0 Varmekapasitet kw 6,3 8,5 9,0 12,5 16,0 18,0 22,4 28,0 Lyd nivå db(a) 33/29 35/30 35/31 37/35 39/37 40/39 54/51 55/52 Viftemotor W Høyde mm Bredde mm Dybde mm Vekt kg Luftmengde m 3 /min 16/14/12 19/17/15 22/20/17 30/28/26 35/32/29 36/33/31 66/66 75/75/68 Eksternt trykk Pa 120/ / / / / / Væskerør mm 6,35 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 Gass rør mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 22,2 Kondensavløp mm Kjølekapasitet ved 27 0 C i rommet og 35 0 C ute. Varmekapasitet ved 20 0 C i rommet og 7 0 C ute. Lyd er målt 1,5 meter under enhet Side 13

14 RPC Under himling Meget lydsvak 7 størrelser Slank for lekker montasje under himling Samme innedel enten utedel er varmepumpe eller kjøleunit Modell RPC 2.0 RPC 2.5 RPC 3.0 RPC 4.0 RPC 5.0 RPC 6.0 Kjølekapasitet kw 5,6 7,1 8,0 11,2 14,0 16,0 Varmekapasitet kw 6,3 8,5 9,0 12,5 16,0 18,0 Lyd nivå db(a) 44/42/38 46/43/41 48/45/42 49/45/39 49/46/41 50/48/44 Høyde mm Bredde mm Dybde mm Vekt kg Luftmengde m 3 /min 15/13/10 18/16/12 21/17/15 30/24/19 35/28/21 37/32/27 Væskerør mm Gass rør mm ,88 15,88 15,88 Kjølekapasitet ved 27 0 C i rommet og 35 0 C ute. Varmekapasitet ved 20 0 C i rommet og 7 0 C ute. Lyd er målt 1,5 meter under enhet RPF Gulv montasje RPF er med kabinett RPFI er uten kabinett for innbygging Meget lydsvak 4 størrelser Samme innedel enten utedel er varmepumpe eller kjøleunit Modell RPF 1.5 RPF 2.0 RPF 2.5 RPFI 1.5 RPFI 2.0 FN2E RPFI 2.5 Kjølekapasitet kw 3,6 5,0 6,3 3,6 5,0 6,3 Varmekapasitet kw 4,0 5,6 7,0 4,0 5,6 7,0 Lyd nivå db(a) 38/35/31 39/36/32 42/38/34 38/35/31 39/36/32 42/38/34 Høyde mm Bredde mm Dybde mm Vekt kg Luftmengde m 3 /min 9/10/12 11/14/16 11/14/16 9/10/12 11/14/16 11/14/16 Væskerør mm 6,35 6, ,35 6, Gass rør mm 12,7 15,88 15,88 12,7 15,8 15,88 Kjølekapasitet ved 27 0 C i rommet og 35 0 C ute. Varmekapasitet ved 20 0 C i rommet og 7 0 C ute. Lyd er målt 1,5 meter under enhet Side 14

15 RPK Vegg montasje Meget lydsvak 8 størrelser Samme innedel enten utedel er varmepumpe eller kjøleunit Modell RPK 1.5 FSN2M RPK 2.0 FSN2M RPK 2.5 FSN2M RPK 3.0 FSN2M RPK 4.0 FSN2M Kjølekapasitet kw 4,5 5,6 7,1 8,0 11,2 Varmekapasitet kw 5,0 6,3 8,5 9,0 12,5 Lyd nivå db(a) 40/38/36 41/39/37 43/40/37 43/40/37 49/46/43 Strømforbruk A Høyde mm Bredde mm Dybde mm Vekt kg Luftmengde m 3 /min 11/10/9 14/12/10 17/16/14 17/16/14 22/20/17 Væskerør mm 6,35 6,35 9,53 9,53 9,53 Gass rør mm 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 Kjølekapasitet ved 27 0 C i rommet og 35 0 C ute. Varmekapasitet ved 20 0 C i rommet og 7 0 C ute. Lyd er målt 1,5 meter under enhet Side 15

16 Feilsøking og vedlikehold. Se også vedlagte hefte for i gangkjøring, service og feilsøking. Hvis aggregatet ikke virker. Sjekk filter for renhet. Er sikringen hel Sjekk at vinduer er stengt. Aggregater starter ikke før etter 3 minutter etter gjenstart for å beskytte kompressoren. Sjekk at det ikke er andre kilder som påvirker ytelse til aggregatet. F. eks andre varmekilder star så høyt at pumpen legger ut på termostaten. Sjekk at luften får spredt seg ordentlig. Hvis fjernkontrollen ikke virker. Sjekk batteriene. Står du under 7 meter unna og har fri sikt til innedelen. Sjekk om aggregatet kan kjøres i manuelt se under eget avsnitt med AUX bryter i front. Avansert feilsøking og vedlikehold må utføres av autorisert personell. Rengjøring av luftfilter Rengjør luftfiltrene regelmessig. Slå anlegget av før arbeidet settes i gang. Trykk inn på punktene merket av på frontpanelet for å åpne dette og ta deretter ut filtrene. Rengjøring av innedelen Kabinett og fjernkontroll tørkes av ved hjelp av en fuktig klut. Fjern støv og skitt ved hjelp av støvsuger eller vask de i lunkent vann. Ikke over 40 C. Advarsel Anvend aldri bensin, tynner o.l. for rengjøring da dette vil ødelegge overflaten på apparatet. Når anlegget ikke har vært i bruk på lang tid La anlegget gå i ca. 2 timer under følgende driftsfunksjon: Kjøling Sett temperaturen på 30 C. _ Dette vil tørke ut innedelen dersom det skulle være noe fukt i den. Utedelen Sjekk at utedelen ikke er blitt beskadiget i løpet av en sesong. Ved varmepumper så ikke la deg friste til å bruke skrutrekker eller andre verktøy for å få vekk isen. Du kan ødelegge kondensatorbatteriet og derved også hele anlegget.. Når anlegget står og er strømfritt vask utedelen forsiktig med en klut med lunkent vann og fjern eventuelt løv og smuss som har kommet inn i aggregatet. NB Husk å gjøre anlegget strømløst ved service av utedel. Side 16

17 Oppsett for igangkjøring av Utopia mot 2 innedeler Dette er Master Slave konfig. Slave vil gjøre det samme som master og KUN 1 fjernkontroll kan benyttes og maskiner bør stå i samme rom. RSW betyr Rotary SWitch som er det lille runde rattet med tall på som man benytter en liten flat trekker for å stille Settinger på RSW innedeler: RSW Master: her må master : (den som fjernkontroll er koblet til) settes til 1 RSW Slave: settes til 2 Innedeler og utedel MÅ sjekkes mht dip switch som angir kapasitet på maskinen. Kapasitet på utedel og innedeler må til sammen være lik. F.eks RAS 5 HVRNE utedel: da må innedeler være 2 stk. 2,5 maskiner, tak,himling eller vegg, spiller ingen rolle. Hvis ikke dette gjøres kommer feilkode A31 opp i display. Innedeler : DIP SW 3 Utedel: DIP SW 3 Hvis maskin skal kjøres i AC på vinter MÅ rytter nr. 4 på DIP SW2 i utedel settes i ON (opp) posisjon. Dette for å tillatte stopp av vifte(r) ifm kondensator trykk regulering. Rytter nr. 2 DIP SW 2 i utedel må settes i OFF (ned) posisjon. Hvis ikke går maskin i energy saving operation og vil for eksempel i AC drift ved 19 C setp. Stoppe på ca. 23 C. Skifte filter. Kjør aldri anlegget uten filter, da kan vekslere bli tette og aggregatet ødelagt. RCI RCP Filter lampen lyser på displayet etter ca 1200 timers drift. ta ut filteret på følgende måte. Trinn 1 Lukk opp gitteret ved å skyve på knapper som vises på skisse. Trinn 2 Ta ut luftfilteret og gjør det rent. Filter lampen lyser på displayet etter ca 100 timers drift. ta ut filteret på følgende måte. Trinn 1 Lukk opp gitteret ved å skyve på knapper som vises på skisse. Trinn 2 Ta ut luftfilteret og gjør det rent. Side 17

18 Deponi og avfall Demontering Alle kjøleaggregater inneholder kuldemedier og EE (elektronisk) avfall som skal spesialbehandles ved spesielt deponi. Ved deponi blir elektronisk utstyr demonteres og ulike metaller og øvrige materialer sorteres for gjenvinning. De miljøskadelige komponentene tas hånd om og uskadeliggjøres. Novema kulde betaler årlig en avgift slik at våre kunder kan levere sine produkter ved godkjente deponier for kyndig destruksjon og sortering for resirkulasjon Kuldemedie blir i dag destruert på eget sted mens elektronikkavfall og metaller sorteres og gjenbrukes. F Gass direktiv I løpet av 2007/2008 kommer nye lover om lekkasjekontroll av produkter med kuldemedie. Det påhviler eier/bruker av slikt utstyr å utføre lekkasjekontroll etter pkt 2 under: Se mer om Fgas på nettet. Eiere /operatører av anvendelser (ustyr) som det er referert til i paragraf 1 skal bekrefte at disse er kontrollert for lekkasjer av sertifisert personell som svarer til kravene i Artikkel 5, i overensstemmelse med følgende plan: 1. Utstyr som inneholder 3 kg eller mer fluorert drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer minst hvert år (hver 12.måned). Dette gjelder ikke utstyr med hermetisk lukkede systemer som er merket som dette og inneholder mindre enn 5 kg fluorert drivhusgass. 2. Utstyr som inneholder 30 kg eller mer fluorert drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer minst hvert halvår (hver 6.måned). 3. Utstyr som inneholder 300 kg eller mer fluorert drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer minst hver 3.måned. 4. Utstyret skal kontrolleres for lekkasje innen 1 måned etter at den er blitt utbedret for å sikre at reparasjonen har vært effektiv. Hensikten med denne paragrafen, lekkasjekontroll, er at utstyret eller systemet er undersøkt for lekkasjer ved hjelp av direkte eller indirekte metoder, med fokus på de anleggsdelene av utstyret eller systemet som mest sannsynlig kan lekke. De direkte og indirekte målemetodene for lekkasjekontroll skal være spesifisert i den standard kontrollkrav som det er referert til i paragraf 7. Side 18

19 Systemskisse mini splitt luft til luft kjøling. Skissene er forenklet men viser de viktigste komponenter. Både fordamper og kondensator består av batterier hvor varmeoverføring skjer via luft som drives av vifter i aggregatet. Dette er en løsning som kun brukes i mini splitt hvor det leveres 1 inne og 1 utedel som monteres sammen på anlegget. Typiske driftsverdier. Gjennom fordamperen i innedelen strømmer det romluft av for eksempel 25 C, denne luften kjøles ned i fordamperen. Kuldemedie holder da en fordampningstemperatur på f.eks. 5 0 C. På kondensatorsiden sitter det en utedel med eget batteri og vifte og fjerner varmen og vi har gass av C som skal kjøles ned. Uteluften brukes til å fjerne varmen fra utedelen. De splittene som selges i Norge er laget for vesentlige høyere utetemperaturer og har derfor meget gunstige arbeidsforhold i Norge. Ved behov for vinterkjøling er det montert vinterdrift på kondensatoren som nedregulerer viftene slik at kapasiteten kan reguleres til ønsket kapasitet. Dette for å holde riktig kondensatortrykk, HP og LP pressostater passer på sikkerheten til kompressoren. Side 19

20 Spør oss om: mini splitt, multi splitt, viftekovenktorer, tak kasetter, befuktere, kuldeprodukter, varmepumper, akkumuleringstanker, pumper, platevekslere, elektrokjeler, tørrkjølere, luftkjølte kondensatorer, tele og datakjøling, kjøl og frys, service, montasje og reservedeler. Skedsmokorset tlf.: Fredrikstad tlf.: Bergen tlf.: Trondheim tlf.:

Driftsinstruks. Utopia kontroller PC-ARF. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Utopia kontroller PC-ARF. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Utopia kontroller PC-ARF Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning kontrollpanel Utopia type PC-ARF... 3 Brukerens

Detaljer

Driftsinstruks. Tak kassett VEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Tak kassett VEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Tak kassett VEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning tak kassett anlegg.... 3 Brukerens ansvar... 3 Kassett

Detaljer

Driftsinstruks. Mini splitt for kanalmontasje EXC. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Mini splitt for kanalmontasje EXC. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Mini splitt for kanalmontasje EXC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Novema kulde as bruker instruks Side 2 Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

RPK 1.5 FSN3M RPK 2.0 FSN3M

RPK 1.5 FSN3M RPK 2.0 FSN3M Innedeler for Set Free og Utopia Som innedeler finnes en rekke typer. Disse finnes om 4 veis kassett RCI 4 veis mini kassett RCIM 2 veis kassett RCD Veggmodell RPK Gulv modell for åpen eller lukket montasje

Detaljer

Driftsinstruks. Montasje stativ. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montasje stativ. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montasje stativ Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Brukerens ansvar... 3 Dokumentasjon... 3 Stativ for splitter... 4 Kjøle eller varmepumpe...

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt isvannsaggregat type RCUE WG2. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt isvannsaggregat type RCUE WG2. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt isvannsaggregat type RCUE WG2 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat FWR Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 3 Komponenter....

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

Driftsinstruks. Flyttbart aggregat MPK1. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Flyttbart aggregat MPK1. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Flyttbart aggregat MPK1 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

Driftsinstruks. Elektrokjele type MP4. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Elektrokjele type MP4. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Elektrokjele type MP4 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 3 Brukerveiledning for elektrokjele type MP4.... 4 Brukerens ansvar...

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 07 Utopia inverter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type ASD/U CW2 for isvann og byvann. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type ASD/U CW2 for isvann og byvann. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U CW2 for isvann og byvann Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning terminalapparat....

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Driftsinstruks. Splitt tak gulv montasje MUB 12-36HRN1. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Splitt tak gulv montasje MUB 12-36HRN1. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Splitt tak gulv montasje MUB 12-36HRN1 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning mini splitt anlegg....

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat for TeleCom type TelAir TLF/TLU/TLD. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat for TeleCom type TelAir TLF/TLU/TLD. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat for TeleCom type TelAir TLF/TLU/TLD Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning telekom

Detaljer

Driftsinstruks. Splitt aggregat type DXE. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Splitt aggregat type DXE. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Splitt aggregat type DXE Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning splitt aggregat.... 3 Brukerens ansvar... 3

Detaljer

Driftsinstruks. Utopia inverter HVNC/P R410a montasje multikit. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Utopia inverter HVNC/P R410a montasje multikit. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Utopia inverter HVNC/P R410a montasje multikit Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Montasje Utopia Classic HVNCE og Premium HVNP Innholdsfortegnelse

Detaljer

Driftsinstruks. Luft luft inverter RAS 25-50 FH6/7. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Luft luft inverter RAS 25-50 FH6/7. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Luft luft inverter RAS 25-50 FH6/7 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Brukerens

Detaljer

Driftsinstruks. Luft luft inverter Premium RAS 25SX8. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Luft luft inverter Premium RAS 25SX8. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Luft luft inverter Premium RAS 25SX8 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Brukerens

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. Mini splitt for veggmontasje MS9V Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

DRIFTSINSTRUKS. Mini splitt for veggmontasje MS9V Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! DRIFTSINSTRUKS Mini splitt for veggmontasje MS9V 09-24 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning mini splitt anlegg....

Detaljer

Driftsinstruks. Inverter type PEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Inverter type PEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Inverter type PEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Brukerens ansvar... 3 Fjernkontroll....

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U CW for isvann med EC vifter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U CW for isvann med EC vifter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U CW for isvann med EC vifter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o BRUKER INSTRUKS... 1 Dokumentasjon...

Detaljer

Mini splitt - Multisplitt

Mini splitt - Multisplitt Mini splitt - Multisplitt Katalog del 1.0 Januar 2014 I - M - I - M - U - S F www.novemakulde.no Innhold Mini splitt for alle behov... 3 Flyttbare aggregat og avfukter... 4 Flyttbare kjøleaggregat med

Detaljer

Driftsinstruks. Luftkjølt isvannsaggregat med frikjøling type NRL 750-1800 KA. www.novemakulde.no

Driftsinstruks. Luftkjølt isvannsaggregat med frikjøling type NRL 750-1800 KA. www.novemakulde.no Driftsinstruks Luftkjølt isvannsaggregat med frikjøling type NRL 750-1800 KA Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning luftkjølt

Detaljer

Driftsinstruks. Terminal apparat VED. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Terminal apparat VED. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Terminal apparat VED Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerens ansvar... 3 Brukerveiledning terminalapparat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Driftsinstruks. Montering ved harde værforhold. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering ved harde værforhold. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montering ved harde værforhold Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Dokumentasjon Novema kulde har mesteparten av sin dokumentasjon liggende

Detaljer

Katalog del 1.0 2015. - Mini splitt - Invertere - Multisplitt - Utopia - Set Free. Innhold. www.novemakulde.no

Katalog del 1.0 2015. - Mini splitt - Invertere - Multisplitt - Utopia - Set Free. Innhold. www.novemakulde.no Mini splitt - Multisplitt Katalog del 1.0 2015 Innhold - Mini splitt - Invertere - Multisplitt - Utopia - Set Free www.novemakulde.no Innhold Mini splitt for alle behov... 3 Flyttbare aggregat og avfukter...

Detaljer

Driftsinstruks. Luft vann isvannsaggregat og varmepumpe ANK. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Luft vann isvannsaggregat og varmepumpe ANK. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Luft vann isvannsaggregat og varmepumpe ANK Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning luft vann varmepumpe....

Detaljer

Driftsinstruks. Inverter type RAK-PED. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Inverter type RAK-PED. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Inverter type RAK-PED Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Brukerens ansvar... 3

Detaljer

Splitt og monoblokk. for kjøl/frys. Katalog del 3.0 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no

Splitt og monoblokk. for kjøl/frys. Katalog del 3.0 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no Splitt og monoblokk for kjøl/frys Katalog del 3.0 Januar 2014 IēēčĔđĉ -V -T -S -V www.novemakulde.no Innhold Varianter monoblokk og splitt aggregat for kjøl og frys... 4 Monoblokk vegg aggregater... 6

Detaljer

Driftsinstruks. Tekniske data gamle produkter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Tekniske data gamle produkter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Tekniske data gamle produkter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Hurtigoversikt mini splitt og invertere Rørdimensjoner (ved normale rørlengder) Vegg Tak Kassett Utopia

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! DRIFTSINSTRUKS Flyttbart aggregat MPG09 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

Driftsinstruks. Inverter gulv montasje RAF 25-50 NX2. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Inverter gulv montasje RAF 25-50 NX2. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Inverter gulv montasje RAF 25-50 NX2 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Brukerens

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. Nettkjølt kompressor Type CWX. www.novema.no

DRIFTSINSTRUKS. Nettkjølt kompressor Type CWX. www.novema.no DRIFTSINSTRUKS Nettkjølt kompressor Type CWX www.novema.no Innhold Eptec Energi AS bruker instruks Side 2 Dokumentasjon... 2 Brukerens ansvar... 3 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 70 Elektrokjele INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montering inverter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Montasje av inverter varmepumpe... 3 En montasje består av... 3 Montasje... 3 Plassering....

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 52 Pumpestasjon

Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 52 Pumpestasjon Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 52 Pumpestasjon INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

Driftsinstruks. Utopia inverter type HVNC1/P1. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Utopia inverter type HVNC1/P1. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Utopia inverter type HVNC1/P1 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerens ansvar... 3 Driftsgrenser.... 4 Fyringsteknikk....

Detaljer

Mini splitt - Multisplitt

Mini splitt - Multisplitt Mini splitt - Multisplitt Katalog del 1.0 2017 Januar www.novemakulde.no Innhold: Minisplitt Invertere Multisplitt Utopia Set free Innhold Mini splitt for alle behov... 3 Flyttbare aggregat og avfukter...

Detaljer

Driftsinstruks. Splitt tak gulv montasje EFI H. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Splitt tak gulv montasje EFI H. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Splitt tak gulv montasje EFI 091-121H Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Side 2 Innhold BRUKER INSTRUKS... 1 Dokumentasjon... 2 Brukerens ansvar...

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Driftsinstruks. Luftkjølt kondensator SCS-SCL-SCNS-SCLL-SCNV-SCV. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Luftkjølt kondensator SCS-SCL-SCNS-SCLL-SCNV-SCV. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Luftkjølt kondensator SCS-SCL-SCNS-SCLL-SCNV-SCV Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning luftkjølt kondensator....

Detaljer

Driftsinstruks. Mini splitt tak kassett MCA HRN1. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Mini splitt tak kassett MCA HRN1. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Mini splitt tak kassett MCA 12-36 HRN1 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning mini splitt anlegg....

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. Multisplitt system Type MDS

DRIFTSINSTRUKS.  Multisplitt system Type MDS DRIFTSINSTRUKS Multisplitt system Type MDS www.novema.no www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Brukerens ansvar... 3 Multisplitt type MDS inverter 2 32

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

Driftsinstruks. Luft luft inverter EWI 071-241H. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Luft luft inverter EWI 071-241H. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Luft luft inverter EWI 071-241H Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning inverter varmepumpe

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For duo inverter varmepumpe type MHI. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For duo inverter varmepumpe type MHI. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For duo inverter varmepumpe type MHI www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning duo inverter varmepumpe type MHI Aermec/Sharp...3 Montasje... 3 Tekniske

Detaljer

Driftsinstruks. Elektrokjele type Thermo Flow. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Elektrokjele type Thermo Flow. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Elektrokjele type Thermo Flow Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 3 Brukerveiledning for elektrokjele type Thermoflow.... 4

Detaljer

Driftsinstruks. Pumpestasjon med eller uten shuntventil HP. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Pumpestasjon med eller uten shuntventil HP. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Pumpestasjon med eller uten shuntventil HP Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning pumpestasjon.... 3 Brukerens

Detaljer

Driftsinstruks. Luftkjølt isvannsaggregat og varmepumpe NRL/NRL-H 280-700. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Luftkjølt isvannsaggregat og varmepumpe NRL/NRL-H 280-700. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Luftkjølt isvannsaggregat og varmepumpe NRL/NRL-H 280-700 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4 www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Fjernkontroll... 3 Montasje... 3 Riktig

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor type SLW. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor type SLW. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor type SLW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Brukerens

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAS R28CNH1. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAS R28CNH1. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For inverter varmepumpe type RAS R28CNH1 www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Fjernkontroll... 3 Montasje... 3 Tekniske

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat for TeleCom type Wallair CVS. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat for TeleCom type Wallair CVS. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat for TeleCom type Wallair CVS Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse BRUKER INSTRUKS... 1 Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCS. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCS. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCS Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Brukerens

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat CWX. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat CWX. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat CWX Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerens ansvar... 3 Brukerveiledning vannkjølt aggregat....

Detaljer

Driftsinstruks. Luftkjølt kondenseringsaggregat NRL-C R410a. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Luftkjølt kondenseringsaggregat NRL-C R410a. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Luftkjølt kondenseringsaggregat NRL-C R410a Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 24 Tørrkjøler INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Driftsinstruks. Akkumuleringstanker VKG, VKX, VKR og VKB. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Akkumuleringstanker VKG, VKX, VKR og VKB. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Akkumuleringstanker VKG, VKX, VKR og VKB Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning akkumulatortank.... 3 Brukerens

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type ASD/U-GCW for isvann og kompressordrift.

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type ASD/U-GCW for isvann og kompressordrift. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U-GCW for isvann og kompressordrift Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Driftsinstruks. Platevekslere loddet eller med pakning P/F. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Platevekslere loddet eller med pakning P/F. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Platevekslere loddet eller med pakning P/F Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning plateveksler....

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Driftsinstruks. Pumpestasjon med tank HPTV og HPT. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Pumpestasjon med tank HPTV og HPT. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Pumpestasjon med tank HPTV og HPT Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning tank pumpestasjon.... 3 Brukerens

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Driftsinstruks. Tak kassett type FCL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Tak kassett type FCL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Tak kassett type FCL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning tak kassett anlegg.... 3 Komponenter.... 3 Fancoils

Detaljer

Driftsinstruks. Luft vann isvannsaggregat og varmepumpe ANL/ANL-H/ANLI-H. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Luft vann isvannsaggregat og varmepumpe ANL/ANL-H/ANLI-H. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Luft vann isvannsaggregat og varmepumpe ANL/ANL-H/ANLI-H Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning luft vann varmepumpe....

Detaljer

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent AS-18 / AS-25 / AS-30 / AS-44 / AS-67 / KB-109 Lutkjølt kompressoraggregat E-ASKB rev.1 Teknisk informasjon Disse luftkjølte kompressoraggregatene blir levert i seks forskjellige størrelser og

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 30 Luftkjølt isvann med 1-2 skruekompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM STUE SOVEROM DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER KJØKKEN VARMEPUMPE I FLERE ROM VERSJON TILGJENGELIG MULTI - fler innedeler mer komfort Har du behov for kjøling på et soverom, ekstra varme i en kjellerstue

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat SC09/14. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat SC09/14. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! DRIFTSINSTRUKS Flyttbart aggregat SC09/14 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CPD/U A og G med kompressor. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CPD/U A og G med kompressor. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CPD/U A og G med kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Tørrkjøler - kondensatorer

Tørrkjøler - kondensatorer Tørrkjøler - kondensatorer Katalog del 2.1 Januar 2014 I - F - F - V - - S - S - R - EC www.novemakulde.no Innhold Varianter tørrkjøler... 3 Luftkjølt tørrkjøler type SDNS 050 kapasitet 10 109 kw... 4

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition Driftsinstruks for Mitsui split aircondition MK 7 9 12 18 24 R 410a VEGG AIR CONDITIONER Air conditioneren har en utedel og en innedel som er koblet til hverandre med kobber rør (godt isolert) og en strømkabel.

Detaljer

Takmontert splitt. FDENVA Produktveiledning. Produktveiledning. Air condition Varmepumpe. www.smk.as

Takmontert splitt. FDENVA Produktveiledning. Produktveiledning. Air condition Varmepumpe. www.smk.as www.smk.as Produktveiledning FDENVA Produktveiledning FDENVA Multi splitt Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U-CW for isvann. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U-CW for isvann. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U-CW for isvann Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3 Brukerens

Detaljer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk BRUKSANVISNING R40A DC INVERTER Artikkel: VYN 05 Type: Luft-Luft Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk Bruker du anlegget slik det er beskrevet her, vil du kunne utnytte det maksimalt, og du

Detaljer