Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon"

Transkript

1 Navn på plan/tiltak: Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen Utreder: Stein hamre arkitektkontor as Saksbehandler: Åsmund Rajala Strømnes Figur 1 Oversiktskart med planområde Mo i Rana: Halvor Heyerdahls v Mo i Rana Tlf Faks Foretaksnr. NO MVA Trondheim: Kjøpmannsgata Trondheim Tlf E-post: Leknes: Storgata Leknes Tlf Sentral godkjenningsnr

2 Figur 2 Planområdet med ortofoto Side 2 av 11 sider

3 Formål Målsetting med planen/tiltaket Formålet med detaljplanen er å legge til rette for å utvikle området til omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Dette er en videreføring av dagens bruk av arealene. Bakgrunn Tidligere Helgeland Ungdomssenter skal benyttes til omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Eksisterende bebyggelse ble oppført i Anlegget vurderes som viktig både kulturhistorisk og arkitektonisk, og er medtatt i forslag til Landsverneplan. Eksisterende bygninger er tenkt omdisponert til fellesfunksjoner og administrative funksjoner. Det er derfor behov for 3 nye avdelingsbygg med plass til 6-8 barn i hver avdeling. Totalt vil det gi plass til barn innenfor planområdet. Dette er tenkt løst i form av to nybygg. En avdeling er tenkt å erstatte frittstående bolig (gnr 8 bnr 137) som er forutsatt revet. Det er registrert kvikkleier i planområdet som gjør at nøyaktig plassering av bebyggelsene vil bli avgjort i byggesaken da nye grunnundersøkelser vil foreligge. Figur 3 Forslag til detaljplan Side 3 av 11 sider

4 Beskrivelse av planen/tiltaket Detaljplanen inneholder følgende formål Bebyggelse og anlegg o Offentlig eller privat tjenesteyting o Offentlig eller privat tjenesteyting institusjon Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur o Kjøreveg o Annen veggrunn Hensynssoner o Høyspenttrase o Bevaring kulturminner o Frisikt Offentlig eller privat tjenesteyting - Institusjon 1, INS 1 Dette arealet er på ca 900 m 2 og består i dag av en gammel enebolig som forutsettes revet. Det planlegges en avdeling inne på dette arealet. Arealet er overtatt fra Nordland fylkeskommune. I forbindelse med overtakelsen er det sikret en tinglyst adkomstrett mellom denne eiendommen og det eksisterende omsorgsenteret. Utnyttingen for dette formålet skal ikke overstige BYA = 50 %. Maksimal byggehøyde skal ikke overstige 9,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. - Institusjon 2, INS 2 Arealet er på ca 21,6 daa. Innenfor arealet ligger eksisterende bygningsmasse som i dag benyttes til omsorgssenter for 20 barn. Det planlegges bygd 1-2 boenheter her. Utnyttingen for dette formålet skal ikke overstige BYA = 50 %. Eksisterende bygningsmasse er på ca 1100 m 2. Dette er mer enn det man ser for seg av utbygging for området, men det er ønskelig med en noe høyere utnytting enn det man trenger i denne omgang for å beholde en noe større fleksibilitet ved selv utbyggingen. Maksimal byggehøyde skal ikke overstige 9,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Det er regulert inn en byggegrense mot Rv 828 på 35 meter. - Offentlig eller privat tjenesteyting 3, OPT 1 Arealet eies i dag av Nordland fylkeskommune og er en del av Sandnessjøen videregående skole avdeling Alstahaug. Arealet er på ca 6,7 daa. Siden Nordland fylkeskommune ikke vet hva dem ønsker å benytte arealet til, reguleres det til offentlig eller privat tjenesteyting (jf ny planlov ) uten eget underformål. Dette tilsvarer det samme som planen er avsatt til i gjeldende kommunedelplan for Søvik jf den gamle planloven (offentlig-/allmennyttig formål). På dette området kan det føres opp bygninger som har tilknytning til den videregående skolen eller annen offentlig tjenesteyting. Utnytting for området er satt til BYA = 50 %. Maksimal byggehøyde skal ikke overstige 9,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Det kan være aktuelt å gå i dialog med Nordland Fylkeskommune for å kjøpe noe av dette arealet da store deler av område INS1 og INS2 består av kvikkleire. Dette vil bli vurdert nærmere etter at nye grunnundersøkelser er utført. Nøyaktig plassering av bebyggelsen vil selvsagt bli utført gjennom byggesaken. I bestemmelsene åpnes det for at man kan bygge over formålsgrensen mellom OPT, INS 1 og INS 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Kjøreveg Dette arealet er eksisterende avkjørsel fra Rv 17 til blant annet videregående skole, boligeiendommer og planområdet. Denne adkomsten er foreslått regulert til kjøreveg, da den er avsatt til offentlig veg i gjeldene kommuneplan for området. - Annen veggrunn Dette er areal som blant annet kan benyttes til snøopplag. Side 4 av 11 sider

5 Hensynssoner - Høyspenttrase Planforslaget legger opp til en faresone langs høyspenttraseen som går igjennom området. Denne er på 6 meter fra senter trase. Det tillates ikke oppført tekniske installasjoner innenfor dette området. - Bevaring kulturminner Nordland fylkeskommune, kulturminner, har gjennomført en forundersøkelse av kulturminner for deler av eiendommen. Der ble det registrert automatisk fredede kulturminner nordøst i planområdet. Deler av planområdet er dermed avsatt til hensynssone bevaring -kulturminner som følge av ovennevnte. Funnene er også lagt inn i Askeladden, database for kulturminner, som det framkommer av figuren under. Figur 4 Askeladden, Id nr Beskrivelse av funnet: Funn av bosetningsspor under dyrket mark i forbindelse med detaljplan for Søvik omsorgssenter. Ved sjakting i området ble det påvist et toskipet hus, orientert NØ-SV. Det ble påvist 6 stolpehull med tilhørende veggrøft og huset er minimum 15 m langt. Det ble også påvist et eldre, kullholdig dyrkningslag sør i området. - Frisikt Det antas at man definerer det offentlige trafikkarealet som en avkjørsel og ikke et kryss. I henhold til nasjonal vegdatabank har Rv 17 en ÅDT på 500 i dette området. Dette gir en sikttrekanten som skal være 4 * 100 meter. Utformingen er vist på figuren under der L1 = L s som er 100 meter og L2 er 4 meter. Figur 5 Utforming av sikttrekant, hentet fra Håndbok 017 Side 5 av 11 sider

6 Overordnede føringer Planstatus Planområdet er avsatt til byggeområde offentlig formål i kommunedelplanen for Søvik som er vedtatt i år Detaljplanen vil dermed følge gjeldende kommunedelplan for området. Figur 6 Utsnitt av kommunedelplan for området Side 6 av 11 sider

7 Figur 7 Utsnitt av tilgrensende detaljplan i nord I nord grenser planområdet til reguleringsplan for den nylig opparbeidede riksvei 828. Reguleringsplanen er vist i figur 5. Planen legger opp til direkte adkomst til vårt planområde regulert inn med pil og tilsvarer dagens adkomst til omsorgsenteret. Side 7 av 11 sider

8 Dagens situasjon kjent bakgrunnskunnskap Dagens bruk og eiendomsforhold Store deler av arealet innenfor planområde eies av Statsbygg, disse er vist med skravur på figur 6 og utgjør gnr 8 bnr 124 og bnr 137. Det er tinglyst en veirett mellom disse to eiendommene, gjennom tomten gnr 8 bnr 1,20, som eies av Nordland Fylkeskommune. Figur 8 Statsbyggs eiendommer Infrastruktur, transport og parkering Det er ønskelig å rydde opp i dagens parkerings- og adkomstforhold for omsorgssenteret som er dårlig tilrettelagt og mangler parkeringsmuligheter. Dette ønskes utført ved å tilrettelegge for en utvidelse av eksisterende parkeringsplass sørøst i planområdet og etablere hovedadkomsten direkte fra Rv.17. Dagens adkomst til INS 1 og INS 2 ønskes likevel å beholdes til nødvendig varetransport, avfallshåndtering mm. Dette vil gi en bedre tilrettelagt parkeringsplass og redusert trafikk inne på det området av omsorgsenteret der barn ferdes. Grunnforhold, topografi, vegetasjon og klima Det er registrert kvikkleire innenfor planområdet. Dette gjør at det må foretas geotekniske undersøkelser før man kan utføre tekniske inngrep i området. Dette settes det krav til i reguleringsbestemmelsene. Bevaring av eksisterende bebyggelse Eksisterende bebyggelse, oppført i 1993, vurderes som viktig både kulturhistorisk og arkitektonisk og er tatt med i forslag til Landsverneplanen som er under utarbeidelse av Statsbygg. Landsverneplanen er forventet ferdig i Detaljplanen legger ingen begrensninger for en eventuell fremtidig fredning for bebyggelsen. Beskrivelse av området Planområdet ligger rett ved Søvik, 13 km sør for Sandnessjøen med fjellkjeden de syv søstre mot øst. Mot vest og nord åpner terrenget seg mot havet og man har utsikt mot Austbø og Herøy. Området ligger slik til at man kan oppleve kraftig vind. Vinden antas likevel ikke å være av en slik karakter at man trenger å gjøre ekstraordinære tiltak for å sikre bygninger og installasjoner. Planområdet består av en kolle nordvest for dagens bebyggelse. Videre er det en slags park tilknyttet skolen nord i planområdet og et rekreasjonsområde i nordøst som benyttes til fritidsaktiviteter for barn ved institusjonen etter at marken er slått midt på sommeren. Naturressurser Dyrket mark Deler av området innenfor planområdet blir delvis slått på våren og benyttet til rekreasjons-/lekeområde senere på året. I nordøst grenser planområdet mot jordbruksareal i drift. Side 8 av 11 sider

9 Samfunn Risiko og sårbarhet Risiko- og miljøsjekkliste er fylt ut og følger med som eget vedlegg. Hytte-/fritidsbebyggelse Denne reguleringen antas og ikke få noen innvirkning på eventuelle fritidsbebyggelse i nærområdet. Alternativer Det er ikke utarbeidet alternative detaljplanforslag. Tiltakets antatte virkning/effekt Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning Tiltakene som hjemles gjennom denne detaljplanen omfattes ikke av forskriften og skal da heller ikke behandles etter denne. Prosess / Saksgang Planprosessen følger plan- og bygningslovens krav om prosess og medvirkning. Sakshistorikk/tidsplan Uke 19 Oppstartsmøte med Alstadhaug kommune Uke 20 Annonse varsel planoppstart Brev om varsel planoppstart Uke 24 Frist for å komme med merknader Uke 35 Oversendelse av plan til Alstahaug kommune for kommunalbehandling av detaljplanen Medvirkning Planforslaget behandles etter den nye planloven, som tredde i kraft I denne er kravet at kunngjøringen om planoppstart annonseres i en avis. For denne detaljplanen ble det kunngjort varsel om oppstart i Helgelands Blad (uke 20). Brev om det samme ble sendt naboer og berørte innstanser ( ). Forslag til detaljplan, bestemmelser, beskrivelse og risiko- og miljøsjekkliste ble i tillegg lagt ut på hjemmesiden til Innkomne merknader Under følger merknader mottatt som følger av kunngjøringen om varsel planoppstart samt brev til berørte parter. Våre kommentarer til disse er markert i kursiv Fylkesmannen i Nordland Ingen merknader. Alstahaug og Leirfjord landsmannskontor Ingen merknader. Reindriftsforvaltningen i Nordland Røssåga/Toven reinbeitedistrikt har ingen merknader til planforslaget, reindriftsforvaltningen har heller ingen merknader til planen. Sametinget Etter deres vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan de ikke se at det er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til planforslaget. Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses, og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 8 annet ledd. De forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. Side 9 av 11 sider

10 Dem minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. 3 og 6. Tiltakshavers kommentarer Tiltakshaver vil ta hensyn til ovennevnte under arbeid på stedet. Det er videre foretatt forundersøkelse av kulturminner innenfor planområdet av Nordland Fylkeskommune der det er funnet kulturminner. Disse er foreslått bevart i detaljplanen. Statens vegvesen Ingen merknader Ånen Munkejord og Siv Kristin Berge Har følgende bemerkninger til varsel om oppstart av detaljplanen: - Den geografiske beskrivelsen ved varsel om oppstart er unødvendig og dessuten ukorrekt. Området øst for eksisterende bebyggelse består av dyrket mark som har blitt slått inntil meget få år siden. De mener videre at marken er helt intakt og kan i høyeste grad produsere mat hvis det var det man ønsket med arealet. - Veien nord for planområdet er ikke riksvei men fylkesvei. De har sendt en tilleggs-epost på dette punktet der de innser at den gamle fylkesveien ble omgjort til riksvei 828 da ferjeleien på Søvik ble bygget. - De ønsker ikke at rekreasjons- og lekearealene anlegges hvor som helst innenfor planområdet og at de vil gå mot saken dersom dagens lekeareal nedbygges og andre arealer som ligger nærmere gnr. 8 bnr. 137 benyttes til dette formålet. - De stiller seg undrende til at vurderingen nei er påført konsekvent i miljø- og risikosjekklisten, ettersom det her dreier seg om en institusjon for en gruppe mennesker som i utgangspunktet neppe sorterer under de mest robuste samfunnsgrupper. De presiserer videre at de ikke kjenner til de premisser vurderingene er foretatt på grunnlag av, og mangler dermed grunnlag for videre kommentarer. - Den delen av planområdet som eies av Nordland Fylkeskommune i sørvest, fungerer i dag som hage for den videregående skolen. Dette er et flott parkpreget område med store vakre trær. De forutsetter at dette området fortsatt vil forbli parkområde, og at trærne blir bevart.. Tiltakshavers kommentarer - Beskrivelse av den geografiske beskrivelsen er endret i planen jf ovennevnte bemerkning - Det er tatt med i beskrivelsen at dagens lekeareal/fotballøkke har potensialet til å bli benyttet til dyrket mark, da den i dag delvis blir slått tidlig på sommeren før den blir omgjort til lekeareal. - Hvor et evt rekreasjonsanlegg som lekeplass/fotballbane blir anlagt på tomten, vil ikke bli bestemt gjennom detaljplanen og er ikke relevant ift dette planarbeidet. - Det er vurdert miljø- og risikosjekk ut fra listen der en går gjennom en rekke punkter. De momentene som er aktuelle er tatt med i listen. - Den delen av området som eies av Nordland fylkeskommune i sørvest vil ikke bli bygget ut da det gjennom planprosessen har blitt registeret automatisk fredede kulturminner her. Gjennom anbefaling fra Nordland Fylkeskommune vil derfor dette arealet reguleres med hensynsone bevaring. Nordland fylkeskommune o Kulturminner i Nordland Som det fremgår av vedlagte kart er det kjent en rekke kulturminner i området. I forbindelse med etablering av ny fergekai og tilførselsvei på Søvik ble det utført arkeologiske undersøkelser nordvest for området som nå er aktuelt for utbygging. Det ble påvist rester av en hustuft, kokegrop og stolpehull. Strukturene er 14C-datert til jern- og middelalder. Området som nå planlegges regulert innehar stort potensial for kulturminner av samme type som nevnt over. Det er derfor nødvendig med en noe omfattende registrering. Registreringsmetoden som anvendes er maskingravde sjakter for å påvise strukturer under dagens markoverflate. Side 10 av 11 sider

11 Dersom det blir påvist automatisk fredete kulturminner ved vår registrering og bevaring av slike ikke er forenelig med planlagte tiltak i området, vil en eventuell dispensasjon fra kulturminneloven (for frigivning) behandles gjennom planprosessen. o Økonomi/eiendom, Eiendomsseksjonen har gjennomgått det tilsendte forslaget til detaljplan for Søvik omsorgssenter i Alstahaug kommune, og har følgende merknader: Nordland fylkeskommune ber om at planavgrensingen følger tomtegrensen mellom gnr. 8 bnr. 1,20 og gnr. 8 bnr Forslaget til detaljplan innbefatter et areal tilhørende Nordland fylkeskommune (gnr. 8 bnr. 1, 20). Dette arealet er en del av det totale arealet tilknyttet Sandnessjøen videregående skole, avdeling Alstahaug. Nordland fylkeskommune er i ferd med å avslutte undervisningsoppleggene ved skolen. Det er ikke tatt stilling til hva som skal skje med skolen og arealene tilknyttet denne. Arealet som er inntatt i ovennevnte forslag til detaljplan er i kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig formål. Inntil det foreligger en avgjørelse av hva som skal skje med skoleområdet, ønsker fylkeskommunen å bevare formålet på egen tomt. Tiltakshavers kommentarer Vi vil bemerke at bruken av ordet innsigelse i denne sammenheng antas å skulle være kommentarer/merknader. På møte med Alstahaug kommune uttrykte representanter fra kommunen at de svært gjerne så at et privat planforslag for området var tilnærmet lik arealet avsatt til offentlig formål i arealdelen. Dette er lik den avgrensningen som var lagt ved varsel om planoppstart og det samme arealet som kommunedelplanen for Søvik legger opp til. Tiltakshaver har i ettertid vært i kontakt med Fylkeskommunen og kommet til enighet om at deres eiendom avsettes til offentlig tjenesteyting, uten en videre spesifisering av underformål. Dette for å opprettholde den samme fleksibiliteten for eiendommen som i dag til å etablere en eventuell offentlig institusjon her i fremtiden. Videre har det gjennom planprosessen blitt oppdaget kulturminner på deler av eiendommen til Nordland Fylkeskommune som vil bli avsatt til hensynssone kulturminner. Nytt brev fra fylkeskommunen datert samt e-post fra Statsbygg ligger vedlag. o Økonomi/eiendom, Vi aksepterer Deres forslag til løsning, skissert i ovennevnte e-post om at de tre eiendommene innenfor planområdet avsettes med egne formålsgrenser og en utnytting på BYA=50 % uavhengig av hverandre. Det vil si at foreslåtte reguleringsgrense kan opprettholdes og at fylkeskommunens areal ( på gnr. 8 bnr. 1,20) beholder reguleringsstatusen som er gjeldende i eksisterende kommunedelplan for Søvik. Andre opplysninger Det ble foretatt forundersøkelser i juni og det ble funnet automatisk fredet kulturminner i området. En rapport fra denne jobben var forventet å foreligge medio juli, denne er ikke utarbeidet enda, men kart over funnene foreligger. Side 11 av 11 sider