Kommunerevisjon IKS. Valdres Hallingdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunerevisjon IKS. Valdres Hallingdal"

Transkript

1 Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Vurdering av noen forhold knyttet til Geilo Løyper as Oppdraget Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Hol kommune. Oppdraget ble gitt i kontrollutvalgsmøtet , og følger av protokollen - Drøftings- og orienteringsaker, pkt 2b. Følgende forhold skal belyses: 1. Avklare hva som er gjeldende formål med selskapet og om innsamling av frivillige løypebidrag er en del av selskapets oppgave. 2. Har kommunen handlet i samsvar med aksjelovens bestemmelser om utøvelse av eierskap når det gjelder endringene i arbeidsoppgaver og prinsipper for kostnadsfordeling vedrørende løypekjøringen? 3. Hvilke avtaler/retningslinjer gjelder for dekning av kostnader til løypekjøring mellom kommunen og selskapet, og hvordan er disse fulgt opp av partene? 4. Behandling av utviklingstilskudd fra utbyggere. Revisjonen understreker at dette oppdraget ikke innebærer en selskapskontroll etter kommuneloven 80 (jfr koml 77, nr 5). Ettersom Geilo Løyper as ikke er heleid av kommune(r), har revisjonen ikke formell innsynsrett i selskapets forhold utover den informasjonen som kan innhentes gjennom vår innsynsrett etter koml 77, nr 7 innhenting av opplysninger fra kommunen selv og åpne kilder. I denne undersøkelsen har vi bygd på informasjon fra kommunens arkiv, og informasjon fra selskapets ledelse til kontrollutvalget som grunnlag for drøftingene i utvalget Formålet med undersøkelsen er å gi kontrollutvalget et grunnlag for å vurdere behovet for eventuell videre oppfølging. Vurderingen har vært forelagt rådmannen i samsvar med revisjonsforskriften 8. Han har gitt følgende tilbakemelding: Skrivet fra revisjonen synes å være klart og konklusjonen gir gode anbefalinger for det videre arbeidet med avtaler vedrørende utvikling av stier og løyper og løypeproduksjon m.m 1. Formålet med selskapet Selskapets formål i vedtektene ble sist formelt vedtatt : Selskapets formål er utvikling, utbygging, merking og preparering for nødvendig drift og vedlikehold av langrennsløyper og stier for vandring og sykkel på Geilo og i det nærdistrikt som styret i selskapet til enhver tid måtte bestemme. Kommunestyret har behandlet saker av betydning for selskapets virksomhet og oppgaver i ksak 40/09 - søknad om tilskudd fra selskapet som utløste en gjennomgang av organisering og finansiering av sti- og løypearbeidet i kommunen. ksak 58/09 - der kommunestyret vedtok at kommunen skulle overta ansvaret for administrasjon av stier og løyper i Geilo-området. Rådmannen fikk fullmakt til å organisere arbeidet på en tjenelig måte under hensyn til fortsatt frivillige bidrag fra brukere og næringsliv. ksak 59/10 - der prinsipper for drift og organisering av sti- og løypeområdet på Geilo ble behandlet, herunder finansiering, og der frivillige bidrag var et viktig element. Styret omtaler endringer i oppgaver i årsberetningen for 2009 slik:... Etter disse endringene vil selskapets primære oppgave være å arbeide for å sikre frivillige bidrag til å medfinansiere de kontrakter kommunen har inngått,.... Styret har også lagt vekt på innsamling av frivillige bidrag i sitt innspill til generalforsamlingen i 2010 vedrørende selskapets framtidige virksomhet, et forslag generalforsamlingen sluttet seg til. Kommunerevisjon IKS Rapport til kontrollutvalget: Geilo Løyper as 1

2 Regnskapene for selskapet for 2007 til 2010 viser at innsamling av tilskudd og bidrag til løyper har vært selskapets viktigste inntektskilde. 2. Har kommunen handlet i samsvar med aksjelovens bestemmelser om utøvelse av eierskap når det gjelder endringene i arbeidsoppgaver, inntektsmodell og prinsipper for kostnadsfordeling vedrørende løypekjøringen? Faktainnsamling Fra og med sesongen 2009/2010 overtok kommunen ansvaret for løypekjøringen i Geilo-området (ksak 58/09). Det ble innført en inntektsmodell og prinsipper for kostnadsfordeling som innebar at kommunen skulle dekke 50% av løypekostnadene (ksak 59/10) og 50% skulle dekkes av løypetilskudd og -bidrag. Beslutningene er gjort av kommunestyret og det framkommer ikke informasjon i sakene som viser om og i så fall på hvilken måte Geilo Løyper as har vært involvert i prosessen som førte fram til disse beslutningene. Endringene i oppgaver ble ikke behandlet av generalforsamlingen i selskapet i forkant, og det foreligger ikke informasjon i forbindelse med ksak 58/09 eller 59/10 som knytter selskapets andre eier Destinasjon Geilo (50%) formelt til den prosessen som ble gjennomført. På generalforsamlingen behandlet eierne et notat fra styret om endringene i arbeidsoppgaver, og sluttet seg til styrets forslag som baserte seg på kommunestyrevedtakene. Det framgår av vedlegg til ksak 82/10 at det har vært kommunikasjon mellom kommunen og selskapet om endringer i arbeidsoppgaver for selskapet og om inntektsmodell og prinsipper for kostnadsfordeling mellom kommunen og selskapet når det gjelder løypekjøringen. Styret omtalte endringene i sin årsmelding for 2009 og viser til ksak 58/09 og 59/10 i et notat til generalforsamlingen datert Det foreligger ingen indikasjoner i generalforsamlingsprotokollene som peker i retning av at det har vært uenighet mellom eierne når det gjelder endringene i selskapets arbeidsoppgaver. Revisjonens vurdering Kommunen som aksjonær har ikke forholdt seg fullt ut til aksjelovens bestemmelser. Vi vurderer imidlertid ikke dette til å være et sentralt tema i denne saken, ettersom vi ikke kan se at det er den formelle fremgangsmåten som har skapt eventuell uenighet mellom kommunen og selskapet. At kommunen har kunnet ta direkte styring og endre arbeidsoppgavene for selskapet uten formell behandling i selskapets eierorgan på forhånd har trolig sammenheng med at kommunen har vært den sterke part i samarbeidet på grunn av sine økonomiske forutsetninger. Samtidig har kommunen, Destinasjon Geilo as og styret hatt sammenfallende interesser i saken dvs å kjøre skiløyper og skaffe finansiering til dette. 3. Hvilke avtaler/retningslinjer gjelder for fordeling av kostnader til løypekjøring mellom kommunen og selskapet, og hvordan er disse fulgt opp av partene? Faktainnsamling Som det framgår av kapittel 2 over har styret blitt gjort kjent med vedtakene i ksak 58/09 og 59/10, men det foreligger ingen formelle avtaler mellom kommunen og selskapet om den praktiske gjennomføringen av vedtakene. Selskapet har samlet inn midler til løypene gjennom bidrag fra utbyggere, næringsliv og privatpersoner. Bidragene fordeler seg på bidrag fra utbyggere gjennom særskilte avtaler, og frivillige løypebidrag. Ksak 59/10 medfører at selskapet skal overføre innsamlede løypebidrag til dekning av 50% av kostnadene med løypekjøringen. I styrets årsberetning for 2010 omtales endringene i arbeidsoppgaver og bortfall av kostnader til løypepreparering. Styret skriver at bortfallet av kostnader til løypepreparering har ført til vesentlig økning av driftsresultat i forhold til 2009 og at man forventer at den negative egenkapitalen vil være snudd til positiv i løpet av første kvartal Konsekvenser av vedtaket i ksak 59/10 omtales ikke, og selskapet har ikke avsatt noe beløp i regnskapet til dekning av eventuelle forpliktelser til å dekke kostnader til løypekjøring for Kommunens eierrepresentant møtte på generalforsamlingen med fullmakt fra Destinasjon Geilo, og representerte således begge eierne. Eierne godkjente ikke regnskapet for 2010, fordi det ikke viste en transaksjon Kommunerevisjon IKS Rapport til kontrollutvalget: Geilo Løyper as 2

3 mellom selskapet og kommunen, og krevde at styret utarbeidet nytt regnskap innen 14 dager. Styret forutsatte at en slik transaksjon ble godkjent av revisor. Kommunestyret vedtok i ksak 75/11 å kreve utbetalt et beløp tilsvarende det Geilo Løyper as hadde mottatt i frivillige løypetilskudd og henviste til ksak 58/09, der kommunen overtok ansvaret for løypekjøringen. Selskapet ble besluttet avviklet i ekstraordinær/utsatt generalforsamling Kommunens krav om overføring etter ksak 75/11 ble behandlet av avviklingsstyret Avviklingstyret sier i brev til kommunen at de ikke kan etterkomme anmodningen, og ber kommunen melde sitt eventuelle krav i forhold til den formelle avviklingsprosessen. Revisjonens vurdering Vi har lagt til grunn at det i prinsippet har vært enighet mellom kommunen og selskapet om inntektsmodellen og prinsippene for kostnadsfordeling som følger av ksak 59/10, selv om det ikke foreligger noen formelle avtaler eller vedtatte retningslinjer mellom partene. Etter vår vurdering skulle kommunen ha presentert en oversikt over de påløpte kostnadene for løypekjøringen og fremsatt krav om dekning av 50% av disse overfor selskapet. Dette kravet skulle dannet grunnlag for selskapets avregning mot innsamlede bidrag til formålet og overføring av skyldig beløp til kommunen. Dersom kommunen ikke presenterer et slikt krav overfor selskapet, har selskapet et selvstendig ansvar for å henvende seg til kommunen for å få en slik oversikt, slik at de blir i stand til å oppfylle sin del av forpliktelsen. Dersom selskapet likevel ikke mottok en oversikt fra kommunen over kostnadene skulle selskapet uansett ha beregnet, kostnadsført og avsatt et estimert beløp under kortsiktig gjeld til dekning av den forpliktelsen de var kjent med at de hadde overfor Hol kommune for løypekjøring for 2010 etter ksak 59/10. Det følger av regnskapsloven 4-1, 1. ledd nr 3 som sier at Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt (sammenstillingsprinsippet). Som tilhørende inntekt regnes bidragene fra frivillige bidragsytere til løypekjøring som var samlet inn til formålet i Revisjonen mener at kommunen hadde rett til å ikke godkjenne regnskapet for 2010 i generalforsamlingen, ettersom en vesentlig kostnad for løypekjøring til Hol kommune ikke var kostnadsført og avsatt.. Kommunestyret hadde ikke anledning til å fatte vedtak om overføring av penger fra Geilo Løyper as, slik vedtaket i ksak 75/11 lyder. Overføring av frivillige bidrag til kommunen skal i prinsippet baseres på et krav fra kommunen til selskapet. Dette er således en avtalemessig sak mellom kommunen og selskapet, og følger alminnelige avtaleog innfordringsrettslige prinsipper. Etter revisjonens vurdering har avviklingsstyret handlet formelt korrekt når de ikke etterkom kravet om utbetaling fra selskapet etter vedtaket i ksak 75/11. Kommunen har som nevnt over ikke framsatt noe krav basert på en beregning med utgangspunkt i vedtaket i ksak 59/10 overfor selskapet. Det vil være et slikt krav som danner grunnlag for kommunens tilgodehavende overfor selskapet. 4. Behandling av utviklingstilskudd fra utbyggere Faktainnsamling Regnskapstall for GLAS Driftsinntekter Driftsutgifter Finansposter Ekstraordinære poster Årets resultat (- = overskudd) Annen kortsiktig gjeld Netto annen egenkapital (- = positiv) Kommunerevisjon IKS Rapport til kontrollutvalget: Geilo Løyper as 3

4 Tallene over er hentet fra regnskapsutskrifter og spesifikasjoner som var vedlegg til ksak 56/11 og 82/10 som gjaldt drøfting av saker til de ordinære generalforsamlingene i 2011 og De dokumentene revisjonen har hatt tilgang til utgjorde ikke offisielle regnskap med noter og årsmelding signert av styret, men ettersom de var vedlegg til innkallingen til generalforsamlingen har vi forholdt oss til dem som selskapets offisielle tall for de aktuelle årene. Fra og med årsregnskapet for 2009 er akkumulerte engangstilskudd fra utbyggere avsatt som kortsiktig gjeld i selskapets balanse etter en restrukturering av balansen som også omfattet tidligere års tilskudd. Dette førte til at selskapet gikk fra positiv egenkapital på 0,6 mill kr i regnskapet for 2008 til et udekket tap på 1,3 mill kr i regnskapet for Selskapet gjorde sin første avtale om tilskudd til løypenett i 2007 initiert av Fische ASA, som la vekt på at god infrastruktur/løypenett er avgjørende for deres virksomhet på Geilo. Et formål med avtalen var å bidra til at også andre utbyggere skulle inngå avtaler om tilskudd til løyper basert på salgssum for solgte enheter og innbetaling av frivillige årlige løypebidrag fra hytteeiere. I tillegg til å omfatte et engangsbidrag forpliktet Fische ASA seg også til å betale et årlig tilskudd til løpende drift av selskapet i en gitt periode. Dersom Geilo Løyper AS ikke klarte å oppfylle visse vilkår knyttet til å oppnå avtaler med andre utbyggere og å få inn frivillige bidrag fra hytteeiere, skulle avtalen gjøres om til et lån til selskapet og avregnes over tid mot årlige tilskudd. Det er senere inngått avtaler med flere andre utbyggere, og vi har mottatt kopier av to av disse avtalene. De avtalene vi har hatt tilgang til omhandler såkalt fellesgodefinansiering. Avtalene er inngått i februar 2007 og august 2008, og har ulik ordlyd. Avtalen fra 2007 inneholder to elementer av innbetalinger til Geilo Løyper as. Det ene elementet er et engangsbeløp knyttet til salgssum for tomter, mens det andre er et årlig beløp. Hele avtalen er knyttet opp til Geilo Løyper AS formål etter vedtektene og avtalen skal bidra til finansiering av de fellesgodene som er nevnt i formålet. Avtalen inneholder ingen klausuler om tilbakebetaling av tilskudd. Avtalen fra 2008 inneholder kun ett element, og det er knyttet til salgssum for tomter. Denne avtalen knyttes konkret til finansiering av utviklingen av løypenettet, og det presiseres at det er et mål at avtalens midler øremerkes utvikling. Drift av løypenettet, og vedlikehold og utvikling omtales som to separate forhold, og drift ivaretas gjennom andre tilskudd og bidrag. Videre pålegger avtalen Geilo Løyper as å utarbeide en investeringsliste hvor det tydelig framkommer hvilke områder som planlegges utviklet. Avtalen inneholder en klausul om tilbakebetaling dersom framtidige avtaler med andre utbyggere gir lavere prosentvis engangstilskudd enn denne avtalen. Ksak 59/10 som omhandler inntektsmodell og prinsipper for kostnadsfordeling sier at kommunen kan redusere løypetilbudet dersom løypetilskudd og -bidrag ikke dekker 50% av kostnadene til løypekjøringen. Revisjonens vurdering Før 2009 inntektsførte selskapet alle tilskudd og bidrag i resultatregnskapet og avsatte overskuddet til egenkapitalen. Fra 2009 behandlet selskapet avtalefestede tilskudd utover årlige bidrag som gjeld til utbygger og inntektsførte disse i takt med utvikling og vedlikehold av løypenett. Dette synes å ha sin bakgrunn i at disse tilskuddene ble ansett som øremerket til opparbeidelse og vedlikehold av sti- og løypenett, mens de årlige bidragene går til drift av løypenettet her: løypepreparering. Avtalen fra 2008 synes klar på at tilskuddet den omfatter kun skal benyttes til investeringer eller utvikling av løypenettet. Disse midlene kan derfor neppe benyttes til løypekjøring. Avtalen med Fische fra 2007 er ikke like klar på dette. Den vektlegger god infrastruktur/løypenett generelt, og det årlige tilskuddet er knyttet til driften av selskapet og ikke løyper. Drift av selskapet tilsier etter vår vurdering drift i samsvar med selskapets formål, som er utvikling, utbygging, merking og preparering for nødvendig drift og vedlikehold av langrennsløyper... Det kan derfor trolig legges til grunn at denne avtalen om engangstilskudd kan benyttes til løypekjøring over tid. Avtalen Fische inneholdt imidlertid noen klausuler som måtte oppfylles for at tilskuddet ikke skulle tilbakebetales eller føres opp som gjeldsforpliktelse til Fische. Hvis eller når disse punktene er oppfylt bør det vurderes om ikke dette tilskuddet skal inntektsføres og være en del av selskapets egenkapital. Den andre avtalen fra 2007 er knyttet til selskapets formål generelt, og selv om avtalen er delt i en engangsutbetaling og forutsetninger om framtidige årlige bidrag, ligger det ikke tilsvarende begrensninger i bruken av engangsutbetalingen som i avtalen fra Dette betyr etter vår vurdering av dette tilskuddet må kunne benyttes innenfor hele selskapets formål, og dermed også til løypekjøring over tid. Kommunerevisjon IKS Rapport til kontrollutvalget: Geilo Løyper as 4

5 Behandlingen av utviklingstilskudd fra utbyggere må sees i sammenheng med målet med tilskuddene som er opparbeidelse, vedlikehold og drift av stier og løyper herunder kjøring av skiløyper. Dersom hele engangstilskuddet fra salgssum fra utbygger skal benyttes til opparbeidelse og vedlikehold av selve sti-/løypetraséene, og kun årlige bidrag kan benyttes til løypekjøring innebærer dette i ytterste konsekvens at det kan opparbeides et sti- og løypenett man ikke har midler til å kjøre løyper i hver vinter dersom de frivillige bidragene ikke blir store nok til å oppfylle forutsetningene i ksak 59/10. Etter revisjonens vurdering kan utformingen av avtaler med utbygger føre til at selskapet blir stående med akkumulerte midler til utvikling av løypenett samtidig som man ikke har tilstrekkelige midler til å dekke kostnadene til løypekjøring i de løypene som er opparbeidet. Dette kan neppe ha vært selskapets og utbyggernes intensjon. Det er viktig at kommunen framover inngår klare avtaler med utbyggere om rammer og begrensninger for bruken av framtidige engangstilskudd, slik at man unngår å komme i en situasjon der løypetilbudet må reduseres samtidig som man har utviklingstilskudd på bok. Avtalene bør være likelydende med alle utbyggere. Bidrag vedrørende salg av tomter osv bør også kunne benyttes til løypekjøring over tid når dette er hensiktsmessig for å kunne oppfylle formålet dvs å kunne tilby oppkjørte løyper av god kvalitet i nærmere definerte traséer. Avtalene bør forankres i sti- og løypeplanen eller på annen måte som gir forutsigbarhet for tilskuddsgivere og som viser hvordan opparbeidelse, vedlikehold og drift av skiløyper skal ivaretas over tid. Dette er viktig for å skape og opprettholde tillit til et system som i stor grad er basert på frivillige bidrag. 5. Oppsummering Innsamling av frivillige bidrag har vært en sentral del av selskapets oppgaver. Selv om kommunen har tatt styring med Geilo Løyper AS utover det kommunen selskapsrettslig sett har hatt grunnlag for overfor selskapet og den andre eieren Destinasjon Geilo as, foreligger det ikke indikasjoner på at dette har ført til vesentlig uenighet eller problemer mellom partene i forbindelse med endring av oppgaver for selskapet. Problemene mellom selskapet og kommunen ser ut til å ha oppstått i forbindelse med behandlingen av selskapets regnskap for Selskapet hadde ikke avsatt noe beløp i regnskapet til dekning av sin forpliktelse etter ksak 59/10 et vedtak det er dokumentert at styret var kjent med. Videre hadde selskapet samlet inn løypebidrag for sesongen 2009/2010, og kommunen hadde kjørt løypene og hatt kostnadene med dette. Revisjonen mener at selskapet skulle ha avsatt et stipulert beløp selv om de ikke hadde mottatt noe formelt krav fra kommunen. Selskapet hadde et selvstendig ansvar for å foreta en avsetning fordi de var kjent med forpliktelsen til å betale løypebidrag til Hol kommune, og regnskapet var ikke fullstendig uten en slik avsetning. Eierne hadde derfor grunnlag for ikke å godkjenne regnskapet for 2010 i generalforsamlingen Selskapets avviklingsstyre kunne ikke foreta utbetaling til kommunen med utgangspunkt i ksak 75/11, fordi det ikke forelå noe formelt krav fra kommunen i henhold til forutsetningene i ksak 59/10. Selskapets behandling av utviklingstilskudd fra 2009 av førte til at selskapet avsatte store beløp til framtidig utvikling av løyper, samtidig som selskapet ikke hadde årlige inntekter til å dekke kostnadene til løypekjøring. Revisjonens vurdering av avtalene og realiteten med selskapet Geilo Skiløyper AS tilsier at alle tilskudd hvor det ikke spesifikt var stilt konkrete vilkår for betaling av tilskuddet skulle vært inntektsført i regnskapet til Geilo Skiløyper AS og blitt tilført selskapets egenkapital. Etter revisjonens vurdering er det viktig at det ved inngåelse av framtidige avtaler om engangstilskudd til løyper fra utbyggere sikres at avtalene muliggjør en mer helhetlig tilnærming til utvikling, vedlikehold og drift av stier og løyper herunder mulighet til å kunne bruke engangstilskudd til løypekjøring når dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet med løypenettet over tid. Avtalene bør forankres i sti- og løypeplanen, gjennom opprettelse av brukerrepresentasjon, eller på annen måte knyttes til formålet med løypekjøringen for å sikrer tillit til at løypebidrag benyttes til det formålet de er samlet inn til. Gol, 17. januar 2012 Turid Berglund Ekeberg forvaltningsrevisor Kommunerevisjon IKS Rapport til kontrollutvalget: Geilo Løyper as 5

6 Vedlegg : Oversikt over grunnlagsmateriale rapporten bygger på Følgende dokumenter er lagt til grunn ved utarbeidelse av denne rapporten Generalforsamlingsprotokoller Geilo Løyper as 2008 til 2011 (ordinære og ekstraordinære) Brønnøysundregisterets kunngjøringer for selskapet o siste registrerte endring i vedtektene Selskapets vedtekter ( og forslag til generalforsamlingen ) o 1: Formål o 7: Generalforsamling o 9: Oppløsning og/eller avvikling Ksak 1 40/09 (Søknad om tilskudd til årlig drift og administrasjon av stier og løyper på Geilo) Ksak 58/09 med vedlegg (Drift og administrasjon av stier og løyper oppfølging av vedtak ksak 40/09) Ksak 59/10 med vedlegg (Prinsipp for drift og organisering av stil- og løypeområdet Geilo) Ksak 82/10 med vedlegg (Drøfting av saker til generalforsamling Geilo Løyper AS 2010) Ksak 56/11 med vedlegg (Drøfting av saker til generalforsamling Geilo Løyper AS 2011) Ksak 75/11 (Saken er et initiativ fra rådmannen om hvordan frivillige løypetilskudd som er samlet inn i selskapet skal kunne overføres til kommunen for å benyttes til formålet de er innsamlet til). Ksak 77/11 (Drøfting av saker til ekstraordinær generalforsamling ) Brev fra styreleder til eierne av i forkant av styrebehandling av regnskap og årsmelding for 2010 Melding om vedtak ksak 75/11 ( ) til selskapet v/styret med kopi til generalforsamlingen v/ ordfører Brev fra selskapets avviklingstyre til kommunen av Avtale mellom Geilo Løyper as og Fische ASA av Avtale mellom Geilo Løyper as og Rønsgård AS Avtale mellom Geilo Løyper as og Ole-Andreas Tryti Fossgård (Geilo Panorama AS og Geilo Panorama Eiendom AS Aksjeloven o Kommunen som eier utøver eierskapet gjennom opprettelse av vedtekter, og ellers løpende på generalforsamlingen (se spesielt 2-1(1), 4-1, 1.ledd, 5-1(1), 5-5, 5-6, se også 6-12) o Aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen er betinget av skriftlig melding til styret innen 7 dager før fristen for innkalling og at det gis forslag til beslutning eller begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden (jfr 5-11) 1 Ksak = forkortelse for kommunestyresak Kommunerevisjon IKS Rapport til kontrollutvalget: Geilo Løyper as 6

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Finnmark Dato og tid: 17. februar kl 1630 Sted: SmartDoc, Markedsgata 3, Alta Dagsorden og saksliste 1. Valg

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter

Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter Byrådssak 1425 /14 Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter INKV ESARK-1700-201430665-1 Hva saken gjelder: Byrådet ønsker å bidra til opprettelse av læreplasser

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2014 11/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2014 11/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 24. oktober 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2014 11/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 02/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 03/2016 04/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Tirsdag 08.03. 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya.

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya. TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM a. Innledning Det er nødvendig å utarbeide retningslinjer og rutiner for salg/avhendig av kommunal eiendom. Notatet omhandler etiske forhold, utkast

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 7. september 2015 Tid: Kl. 10.00 Sted: Verran servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012.

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20940/2013 2013/2077 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/79 Bystyret 20.06.2013 13/92 Formannskapet 05.06.2013 Bodø Spektrum KF. Årsberetning

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og 2011 Kommentar til byrådets saksframstilling 1. Hele BKKs frie egenkapital per 31.12.2008 ble utbetalt som utbytte

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 7. mai 2015 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne.

Detaljer

Restrukturering av obligasjonslånet Innkalling til obligasjonseiermøte

Restrukturering av obligasjonslånet Innkalling til obligasjonseiermøte This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO 001033677.9 og NO 001033678.7 - Obligasjonsforetaket

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument side 1. Saksbehandler: L.T.Rådal. Jnr. Ref: /14 Arkiv: Klageadgang: Nei Off. dok: Ja

Rødøy kommune Saksdokument side 1. Saksbehandler: L.T.Rådal. Jnr. Ref: /14 Arkiv: Klageadgang: Nei Off. dok: Ja Rødøy kommune Saksdokument side 1 K-sak 22/2014 Sakens hjemmelgrunnlag: Saksbehandler: L.T.Rådal Jnr. Ref: /14 Arkiv: Klageadgang: Nei Off. dok: Ja SKIFTE AV PENSJONSSELSKAP Bakgrunn: Den generelle pensjonsordningen

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

Rammeverk og grunnleggende prinsipper Kommuneregnskapet

Rammeverk og grunnleggende prinsipper Kommuneregnskapet Rammeverk og grunnleggende prinsipper Kommuneregnskapet GKRS har utarbeidet fire (4) notater om Grunnleggende prinsipper : 1. Rammeverk og grunnleggende prinsipper (40 sider) 2. Grunnleggende sammenhenger

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 010/11 Leka kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 010/11 Leka kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 23. mai 2011 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Ref :2016-001-FHL Sted og dato: Slidre 10.05.2016 Til Møte nr 01/2016 Sak 01-06/ 2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET I VANG KOMMUNE Møtested : Møterom Skutshødn.

Detaljer

NOTAT - VURDERING AV AVREGNINGSREGIME FOR 2014/2015

NOTAT - VURDERING AV AVREGNINGSREGIME FOR 2014/2015 Til styret i Hedmark Revisjon IKS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no post@hedmark-revisjon.no Org.nr.: 974 644 576 MVA Bankgiro: 1822.46.49505 Saksbeh.: Direkte tlf.:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

Kontrollutvalget Vang kommune

Kontrollutvalget Vang kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Ref :2014-006-FHL Sted og dato: Fagernes 17.11.2014 Til Møte nr 06/2014 Sak 013/ 2014 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Mandag 8.12 kl. 09.00 i møterom Helin

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Gruvekroa Møtedato: Torsdag 06.11.2014 Tid: kl 08.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Formannskapet møter kl 08.30 for behandling av sak 55/14. Kl 09.00 12.00 blir det arbeidsmøte

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Det innkalles med dette til møte i representantskapet i Kommunerevisjon IKS

Kommunerevisjon IKS. Det innkalles med dette til møte i representantskapet i Kommunerevisjon IKS Til Representantskapet for Kommunerevisjon IKS Sendt pr e-post til hver representant og pr.post INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Det innkalles med dette til møte i representantskapet i Kommunerevisjon

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL Møtedato/tidspunkt: Torsdag 7. april 2016 kl. 10.00 12.00 Møtested: Kommunehuset i Hol, møterom 4 Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet: Jan Magnus Bjørne-Larsen, Hans Ola Larsgard, Liv Jorunn Øvrejordet,

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/716-1 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 44/16 Kommunestyret 07.04.2016 Ark.: Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010 og 15. april

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune

VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune Vedtatt i årsmøte 06.03.2006. Endret i årsmøte 14.02.2011. 1 Bakgrunn, formål og prinsipper Når privat vei blir brukt som felles adkomst

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 30.03.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA. 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA. 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen Til aksjonærene i Ignis ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA Styret i Ignis ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Ignis ASA tirsdag 29. juni 2010 kl. 08:30 i Ro Sommernes

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 8. april 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Dato Februar 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Innledning

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

RANA KOMMUNE Sak 52/12. Saksbehandler: Gislaug Øygarden Arkiv: U01 &01 Arkivsaksnr.: 12/230. / Kommunestyret 24.04.2012 52/12 Formannskapet 17.04.

RANA KOMMUNE Sak 52/12. Saksbehandler: Gislaug Øygarden Arkiv: U01 &01 Arkivsaksnr.: 12/230. / Kommunestyret 24.04.2012 52/12 Formannskapet 17.04. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 c-~ FORBRUKERO MB UD ET Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Dato: 12.02.2016 Høring - forslag

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet") den

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 121/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 121/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker Arkiv: FA - L80, TI - &01 Arkivsak: 17/8179-1 Saksbehandler: Karl Ludvig Sørensen Dato: 10.05.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 121/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker 14.06.2017 Utbyggingsavtale

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617

Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617 Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Tid: onsdag 2. september 2015 kl 19.00. Sted: Korsvollhuset, Langåsveien 14, Oslo Styret innkaller herved alle hytteeiere

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

Overkursfondet i BKK AS En historisk oversikt

Overkursfondet i BKK AS En historisk oversikt Overkursfondet i BKK AS En historisk oversikt BKK AS ble stiftet 17.11.1998 med aksjekapital kr 100 000 (lovens minimum) Eierkommunene la rett etter årsskiftet 1998/1999 inn eiendeler og gjeld fra BKK

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

FREMTIDENS REVISJONSORDNING FOR BERGEN KOMMUNE

FREMTIDENS REVISJONSORDNING FOR BERGEN KOMMUNE Saksnr: 200802629-228 Opprettet: 05102011 Delarkiv: KTRU-0224 Notat: 04.10.2011 Til: Kontrollutvalget Fra: Knut R. Nergaard FREMTIDENS REVISJONSORDNING FOR BERGEN KOMMUNE 1. Oppdraget Bergen bystyre fattet

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.06.2007 091/07 OVA Kommunestyret 21.06.2007 069/07 OVA

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.06.2007 091/07 OVA Kommunestyret 21.06.2007 069/07 OVA KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.06.2007 091/07 OVA Kommunestyret 21.06.2007 069/07 OVA Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-202, K2-D23 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune,

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune, Til Møte nr 03/2017 Sak 10-12/ 2017 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET I VANG KOMMUNE Møtested : Møterom Skutshødn Vang kommune. Møtedato : Tirsdag 09.05.17 Møtetidspunkt : Kl.09.00-12.15 Følgende deltok i møtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Nordvestlandet Dato, tid og sted: 15. februar kl 1800 hos NTNU Ålesund Dagsorden og saksliste 1. Valg av møteleder,

Detaljer

I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag. VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG

I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag. VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG 2 Vedtekter I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 25. april 1984 Endinger ajourført etter generalforsamling 28.03.

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer