Tjøme FrP. Valgprogram for kommunevalget Vi ønsker et aktivt Tjøme hele året. Vi er partiet for folk flest!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjøme FrP. Valgprogram for kommunevalget 2015. Vi ønsker et aktivt Tjøme hele året. Vi er partiet for folk flest!"

Transkript

1 Tjøme FrP Valgprogram for kommunevalget 2015 Vi ønsker et aktivt Tjøme hele året. Vi er partiet for folk flest!

2 VÅRT GRUNNSYN Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. Vårt hovedmål vil fremdeles være å arbeide for sterk nedsetting av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Frp vil arbeide for at kommunens innbyggere og ferierende skal oppleve det gode liv på Tjøme. Vi vil derfor arbeide for å sikre at Tjøme skal fortsette å være en utpreget «bo- og turistkommune» med landlig preg som tar vare på sine flotte naturområder. De økonomiske ressursene som kommunen forvalter tilhører innbyggerne. Frp vil derfor arbeide aktivt for at kommunen bruker skattebetalernes penger så fornuftig som mulig, ved å gi innbyggerne den nødvendige trygghet, helse og velferd gjennom å prioritere primæroppgavene først. Frp ønsker at kommunen i langt større grad bruker ja-stempelet i byggesaker, og fjerner alle lokale «påbud og forbud» som ikke er pålagt av staten. HELSE- OG ELDREOMSORG Fremskrittspartiet ønsker at Tjøme kommune skal søke om å bli forsøkskommune for statlig finansiert eldreomsorg. Statlig finansiering vil gi bedre og mer forutsigbare omsorgstjenester samtidig som brukerne er sikret en god og likeverdig behandling uavhengig av kommunens øvrige økonomi. Frp ønsker at kommunen skal ha større fokus på livskvalitet for alle, og i større grad se enkeltmennesket. Frp ønsker derfor å ansette en trygghetssykepleier/ eldrekontakt som skal ta vare på de pleietrengendes behov i hverdagen. FrP ønsker at folk selv skal få bestemme om de ønsker bo og få pleie hjemme eller være på eldresenter/sykehjem. Frp ønsker at Tjøme kommune så fort som mulig innfører en garanti for sykehjemsplass til alle med behov. FrP vil bygge flere avlastningsplasser og øke antall fulltidsstillinger. FrP vil bygge flere spesialtilpassede omsorgsboliger spesielt på Hvasser. FrP vil styrke ergoterapeut-tilbudet, og vil kjøpe ny transportbil med fast ansatt sjåfør til sykehjemmet. FrP ønsker å gjenåpne kjøkkenet på sykehjemmet og servere fersk hjemmelaget god lokal mat. Frp sin målsetting er at alle eldre som ønsker skal få bassengtrening i ny svømmehall hver uke med spesielt oppvarmet vann. FrP vil etablere et større og tettere samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og foreninger i omsorgstjenestene. 2

3 NEI TIL EIENDOMSSKATT Fremskrittspartiet er imot innføring av eiendomsskatt. Eiendomsskatten rammer usosialt, og boligeiere og unge boligkjøpere i etableringsfasen bør ikke straffes ekstra for å skaffe seg et så grunnleggende velferdsgode som å ha tak over hodet. Eiendomsskatt er en skatteskjerpelse, og for Tjøme kommune som trenger økt etablering av unge fastboende er dette et dårlig virkemiddel. STYRKING AV EIENDOMSRETT OG RÅDERETT Eiendomsretten står sentralt i Fremskrittspartiets ideologi, og vi vil arbeide for enkeltmenneskets rett til å råde over egen eiendom. Frp vil styrke den private eiendomsretten. Vi vil unngå båndlegging og unødvendige restriksjoner, slik at grunneier får full råderett over egen eiendom. Grunneier skal gis full erstatning basert på markedspris for eiendom som eksproprieres eller båndlegges til offentlig formål. (Grunnloven 105) AREALPOLITIKK Det viktigste virkemiddelet Tjøme har for å sikre oss et livskraftig samfunn i årene som kommer, er å sørge for at innbyggertallet vokser. Frp vil fortsatt føre en liberal utbyggingspolitikk i de områdene som ikke stenger for allmennhetens bruk eller ødelegger sårbare naturområder. Et godt utviklet Tjøme Sentrum med handel, møteplasser og bilfrie arealer til lek og opphold er viktig for kommunens innbyggere og turisme. FrP vil derfor fortsette arbeidet med utviklingen av Tjøme Sentrum. Frp ønsker å utvikle gode boligområder for å tiltrekke seg nye innbyggere, spesielt barnefamilier. FrP ønsker også å tillate spredt og utfyllende boligbebyggelse i allerede etablerte boligområder. Frp vil fortsatt føre en restriktiv strandsonepolitikk, men vil tillate begrenset utvikling av allerede etablerte eiendommer der dette ikke stenger for allmennhetens bruk eller kommer i konflikt med sårbare naturområder. Ved å tillate en begrenset utvikling av fritidseiendommer vil flere benytte eiendommen mer og flere vil etterhvert velge å bosette seg på hyttene. Økt bosetting på hyttene vil gi økte skatteinntekter, skape flere arbeidsplasser og gi nytt lys i mørke vinduer. Frp ønsker å utvikle kommunes område på Kjære til helserelatert næringsutvikling. FrP ønsker å bygge en ny promenadegate langs vannet på Ormelet som vil forskjønne området og samtidig øke trafikksikkerheten. 3

4 BOPLIKT Fremskrittspartiet ønsker å fokusere på bolyst og ikke på boplikt. Forskning viser at Tjøme er et av Norges mest attraktive bosettingsområder i hele landet, (Telemarksforskning) og at kommuner uten boplikt har større innflytting og høyere og bedre boligpriser. Vi må tenke nytt og utnytte vårt potensiale. Vi mener boplikt er til hinder for befolkningsutviklingen og fører til at mange ikke vil bygge nye hus og etablere seg på Tjøme. Boplikt på eiendommer fører til lavere huspriser ved salg, og mange nye hus må selges med tap. Dette er en risiko mange ikke ønsker å ta, og de velger heller å etablere seg i våre nabokommuner uten boplikt. Vi mener også at boplikten hindrer mange hytteeiere å flytte til hyttene sine fordi eiendommen ved innflytting blir underlagt boplikt med dertil stort verdifall. Hvis boplikten fjernes vil flere ta i bruk hytta som bolig hele året, noe som vil gi lys tilbake i mange hytter i tillegg til å gi økte skatteinntekter til kommunen. FrP vil derfor i løpet av kommende kommunestyreperiode avholde en folkeavstemming om fjerning av boplikten. KOMMUNALE AVGIFTER Fremskrittspartiet vil til enhver tid arbeide for å senke kommunale skatter og avgifter. Kommunen bør også i mer aktiv grad markedsføre Tjøme som et spesielt godt sted å bo, og i større grad medvirke til å få økt innflytting. Med flere hus og flere fritidsboliger tilkoblet vann og avløp blir vi flere til å dele regningen. FrP vil derfor fjerne tilkoblingsavgiften for vann og kloakk, og senke oppmålingsavgiftene. Dette vil bidra til lavere byggepriser og stimulere til økt utbygging av boligområder. Større fokus på kommunal eiendomsforvaltning og bedre vedlikehold av kommunens bygningsmasse vil bidra til lavere kostnader og lavere avgifter for innbyggerne. Frp vil i samarbeid med NAV innføre aktivitetsplikt for arbeidsføre sosialhjelpsmottakere som ikke er i arbeid, og benytte deres ressurser til blant annet vedlikehold av kommunale bygninger og fellesskapets verdier. MILJØ Fremskrittspartiet vil arbeide for å få gratis levering av restavfall på miljøstasjonene. FrP vil gjennom avgiftsfritak stimulere til at flere eiendommer og spesielt fritidseiendommer tilkobles det kommunale vann- og avløpsnettet. Dette vil redusere utslipp, være positivt for miljøet og samtidig gi kommunen økte årlige inntekter. FrP ønsker at kommunen skal bli en 0-utslippskommune av kloakk til naturen innen Frp vil prioritere økt vedlikehold av kommunens turstier, friområder og badestrender. 4

5 KULTUR OG IDRETT Fremskrittspartiet ønsker et bredere og mer variert fritidstilbud med bl.a. svømmehall og svømmetrening. Tilrettelegging for økt aktivitet er viktig sett i et folkehelseperspektiv samtidig som det gir positive opplevelser for den enkelte. FrP ønsker et større og tettere samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Tjøme Idrettslag bør få fullmakt til å disponere det kommunale tilskuddet etter egne prioriteringer. FrP ønsker å oppgradere idrettshallen og bygge ny svømmehall i samarbeid med idrettslaget og andre frivillige organisasjoner. Ansvar for drift og vedlikehold kan overlates til de frivillige organisasjonene mot et fremforhandlet økonomisk vederlag. FrP ønsker nytt servicetorg, bibliotek og ungdomshus i sentrum, samt kulturpark på «Glassberget». FrP vil ha større satsing på oppgradering av eksiterende og etablering av nye kyststier og turstier til flerbruk. Frp ønsker å etablere et livssynsnøytralt seremonirom i forbindelse med nasjonalparksenteret på Verden Ende. FrP ønsker fortsatt å være en god samarbeidspartner og støttespiller for de private kulturaktørene som gjør Tjøme til et godt sted å bo og feriere. KOMMUNESAMMENSLÅING Fremskrittspartiet ønsker en kommune bestående av Tjøme og Nøtterøy. Samlet blir det en kommune med ca og vil bli stor nok til å gi gode og effektive tjenester til innbyggerne. Vi beholder samtidig vår identitet som øykommune og nærheten til lokaldemokratiet. Nytt kommunesenter vil bli på Nøtterøy, men Tjøme Frp vil bygge et nytt flerbruksbygg med ungdomshus, bibliotek og servicetorg i sentrum til våre innbyggere. Reguleringsarbeidet er igangsatt av arbeidsgruppen «Tjøme 2020». 5

6 NÆRINGSLIV OG ARBEIDSPLASSER Arbeidsplasser i kommunen er særdeles viktig for et bærekraftig samfunn. Frp ønsker å være garantisten for at næringslivet på Tjøme har gode og fremtidsrettede arbeidsvilkår. Fremskrittspartiet vil ha en kraftig økning i satsing på lokalt næringsliv. Næringssjefens rolle skal styrkes, og gis budsjetter til gjennomføring av gode tiltak. Da kan Tjøme kommune bli en foregangskommune i forhold til tilrettelegging for næringslivet blant annet ved å sikre gode næringsarealer, yte god service og gi rask og positiv kommunal saksbehandling. Fra 2016 vil kommunene motta en større andel av skatteinntektene fra bedriftene og det blir derfor spesielt viktig å etablere nye og flere arbeidsplasser i kommunen. Fjerning av tilkoblingsavgiften til vann- og kloakknettet vil gi stor effekt innen håndverksnæringen fordi det vil stimulere til økt utbygging og flere arbeidsplasser. FrP er i gang med å utvikle et nytt Tjøme sentrum i samarbeid med næringslivet. FrP vil tilrettelegge for helserelatert næringsutvikling på kommunes nyinnkjøpte arealer på Kjære/Ormelet. Frp vil starte med arbeidet for å utvikle næringsorientert etterbruk av forsvarets område på Mågerø i samarbeid med næringslivet. Næringslivet (og private) er i dagens og fremtidens samfunn helt avhengig av gode internett- og mobilforbindelser. Frp vil ha fokus på at hele Tjøme har tilgang på gode kommunikasjonstjenester. SKOLE OG BARNEHAGE Fremskrittspartiet vil ha økt fokus på innholdet i skolen, med flere kompetente og motiverte lærere som har tid til individuell oppfølging av den enkelte elev. FrP ønsker at våre lærere skal bruke mer av sin tid på undervisning og ønsker derfor flere lærerassistenter inn i skolene til ikke-undervisningsorientert arbeid. FrP vil fortsette med kompetanseutvikling av lærere og barnehagepersonell, spesielt innenfor realfagene. Frp ønsker å likestille private og kommunale barnehager. Frp mener det er innholdet i tjenestene som er viktig, og at tilskuddet til de private barnehagene bør beregnes ut fra nasjonale satser og ikke etter kommunal barnehagedrift. FrP vil innføre forbud mot heldekkende hodeplagg i Tjømeskolene. FrP vil innføre obligatorisk svømmeundervisning til alle elever i barneskolen. 6

7 SAMFERDSEL Fremskrittspartiet vil være en pådriver for tryggere skoleveier og arbeide aktivt for en videre utbygging av gang- og sykkelstier for å gjøre hele kommunen trafikksikker. Frp vil prioritere at arbeidet med gang- og sykkelstien mellom Feierskauen og Gjærvåg fullføres i sin helhet raskest mulig. Frp vil også arbeide for å få etablert ny vei over Kjæreskauen i forbindelse med utvikling av Kjæreområdet, og utbygging av ny gang- og sykkelsti over Brøtsø til Hvasser. Frp ønsker å styrke kollektivtilbudet på Tjøme. Frp vil fortsatt kjempe for å beholde losboardingsfeltet utenfor Hvasser. NY FASTLANDSFORBINDELSE Fremskrittspartiet ønsker Vestfjordforbindelse som ny fastlandsforbindelse. Vestfjordforbindelsen er den klart beste samfunnsøkonomiske løsningen og vil gi øyboerne et nytt arbeidsmarked i Stokke, Sandefjord og Larvik. Forbindelsen vil også gi muligheter for flere arbeidsplasser og økt bosetting på Tjøme. For å finansiere en Vestfjordforbindelse kan vi akseptere en bompengeløsning forutsatt at finansiering av ny vei over Kjære til Ormelet og ny gang- og sykkelsti inkluderes i «Bompakka». BOSETTING AV FLYKTNINGER/ASYLSØKERE Fremskrittspartiet mener kommunen først og fremst må konsentrere seg om kjerneoppgaver og at bosetting av flyktninger må betinges av full statlig finansiering og dekning av alle utgifter som medfølger, herunder sosiale utgifter, tolkeutgifter, ekstralærere i skolen osv. Frp mener det er viktig at kommunen ikke mottar flere flyktninger enn vi kan bosette og integrere på en god måte i løpet av den statlige støtteperioden som i dag er fem år. Integreringen må ha som mål at disse nye innbyggerne skal bli en ressurs og ikke en ekstrabelastning for våre velferdsordninger etter støtteperioden. Frp vil innføre et eget innvandringsregnskap for å måle om dagens integrering er vellykket og støtteordningen dekker kostnadene. 7

8 Vår ordførerkandidat Arild Einang FrP s listekandidater ved kommunevalget ARILD EINANG eiendomsutvikler 2. BJØRN JOHANSEN konsulent 3. FINN ERIK SØBY varslingskontrollør 4. ELLEN FREDRIKSEN hjelpepleier 5. ROLF THOMASSEN it-konsulent 6. SVEN EGIL SOLBERG sjåfør og hjelpemiddelmontør 7. RENATE HIRGUM advokatassistent 8. SISSEL BREKKE akuttsykepleier 9. GUNNAR FREDRIKSEN elektriker 10. OLE ANDREAS RASMUSSEN salgskonsulent 11. JAN BURØ HUMBERSETH fisker 12. TOR HENRIKSEN avdelingsleder/byggeleder 13. ANN KARIN SØBY saksbehandler 14. JANNICHE EINANG sykepleier og førskolelærer 15. ÅGE HARRY LARSEN daglig leder 16. HANS MAGNE NORDSTRØM pensjonist 17. ARVID JOHANNES OLSEN instruktør 18. JOHN TERJE KLEVEN cruise manager 19. EINAR HAGELUND pensjonist Trenger du transport til valglokalet mandag 14. september kan vi gjerne hente og bringe deg. Kontakt Sven Egil Solberg på telefon eller e-post: allprofil.no