Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS"

Transkript

1 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /5642 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/178 Formannskapet Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS Forslag til vedtak: 1. BE V tilbud om leveranse av fjernvarme er ikke økonomisk riktig for BK. Det inngås ikke avtale om leveranse basert på tilbud fra BE Varme AS. Sammendrag Bodø kommune (BK) har fått tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS (BE V), se vedlegg, om kjøp av vannbåren energi til egne eksisterende bygninger som praktisk kan tilknyttes fjernvarmeanlegget BE V er i ferd med å etablerere i Bodø. Tilbudet til Bodø Kommune er 8 øre over energi-prisen som BE leverer i dag. Prisforskjellen er i all hovedsak som følge av at BE V mener fjernvarme gir kunden en besparelse på tilsvarende 8 øre/kwh, mot fortsatt bruk av egen fyrkjel. Differansen betyr en merkostnad på ca kr /år, ut fra uttak av fjernvarme på ca 4,7 GWh/år i BK s bygningsmasse. Saksopplysninger fikk Bodø Energi, BE Varme AS (BE V) konsesjon til å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Bodø kommune. Det er vedtatt tilknytningsplikt for nybygg. I den sammenheng fastslår 5-5 i energiloven følgende: Vederlag for fjernvarme kan beregnes i form av tilknytningsavgift, fast årlig avgift og pris for bruk av varme. Prisen på fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde. Normalt bør fjernvarmeprisen ligge noe lavere enn strøm, minimum 5 %. Dette gjelder nybygg. Til eksisterende bygningsmasse står leverandøren fritt å tilby den pris vedkommende mener er riktig. BE V gav 22,03.13 tilbud på levering av fjernvarme til Bodø Kommune i aktuell bygningsmasse. Tilbudet var 12 øre/kwh (ca 22%) over energi-prisen som BE V leverte til markedet. Etter forhandlinger er nå BE V s tilbudt en kwh-pris som utfjør 8 øre mer enn energi-prisen på øvrige leveranser fra BE V pr.dato. Dersom BK velger å tilknytte seg fjernvarmenettet og aksepterer 8 øre/kwh, vil det bety en årlig merkostnad over driftsbudsjettet på ca kr , ut fra uttak av fjernvarme på vel 4,7 GWh/år i BK s bygningsmasse. Prisforskjellen er i all hovedsak som følge av at BE V mener fjernvarme gir kunden en besparelse på tilsvarende 8 øre/kwh, mot fortsatt bruk av egen fyrkjel. Vår erfaring er at det koster ca 4 øre/kwh til utskifting av el-kjeler over anslått nedbetalingstid på 20 år. Det er ikke tatt hensyn til at eksisterende fyrrom skal saneres og benyttes til annet formål dersom fjernvarme blir installert. Dette fordi det fortsatt kan være behov for reserve og selv om det Side100

2 installeres fjernvarme er det fortsatt nødvendig at mesteparten av installasjonene i eks. arealer beholdes, så som samlestokk, pumper, fordeling av varme etc. Driftspersonellets tidsforbruk på selve EL.Kjelen i et vannboren anlegg er knapt målbart. Med utgangspunkt i våre erfaringer og NVE s føringer om at fjernvarmeprisen bør ligge noe lavere enn strøm, minimum 5 %, er tilbudet fra BE V ikke økonomisk riktig for BK. BK s ANLEGG SOM KAN TILKNYTTES FJÆRNVARME. Navn Effekt Forbruk/år Påslag Ekstrakost behov (kw) ( kwh/år) 8 øre/kwh pr. enhet Bankgata skole kr 0,08 kr Saltvern (B&Uskole) kr 0,08 kr Aspåsen skole kr 0,08 kr Østbyen skole kr 0,08 kr Bodø Rådhus kr 0,08 kr Norges Bank kr 0,08 kr Sentrum sykehjem kr 0,08 kr Sum ekstrakostnad pr år ved tilknytning fjernvarmenergileveranse kr BE Varme tar ansvar ved å etablere og drifte fornybar fjernvarmeleveranse til byggeiere som i dag benytter oljekjeler i eget fyrrom til oppvarming. I de aktuelle bygg i Bodø kommunes bygningsmasse som kan tilknyttes fjernvarmeleveranse oljekjelene fortsatt i beredskap ved et eventuelt utfall, slik at redusert CO2 utslipp ikke har relevans i denne saken. BK har 6 anlegg som er tilknyttet fjernvarme. Forbruket i dag for de aktuelle bygg utgjør ca 4,9 GWh/år. I tillegg er de kommunale KF, Bodø Spektrum og Nordlandshallen tilknyttet fjernvarme, forbruk 2,7 GWh/år. For disse byggene er det egne avtaler uten påslag på 8 øre/kwh. Vurderinger: Fjernvarme basert på fornybare energigivere kan være fornuftig og vannbåren varme i bygg er en anbefalt energiform, men med dagens lave energipriser vil det i mange tilfelle være vanskelig å oppnå tilstrekkelig lønnsomhet til at det er bedriftsøkonomisk lønnsomt å etablere fjernvarmeanlegg. Saltenregionen er sjølforsynt med elkraft basert på fornybar energi. I hovedsak eksporteres det kraft ut av regionen. Dette betyr at vi utnytter 100 % grønn energi når vi benytter elektrisitet til oppvarming. I Bodø kommunes bygg benyttes svært sjelden olje (forbud etter ) som energibærer, kun ved utfall av El eller på ekstremt kalde dager. Kjeler som kan fyres med elkraft er en viktig sikkerhetsfaktor dersom et fjernvarmeanlegg faller ut. Disse kjelene bør av slike grunner ikke fases ut i større kommunale enheter. Ved valg av energikilde er det ut i fra dette å forstå at vannkjeler oppvarmet med el-kraft er minst like miljøvennlig som bruk av fjernvarme. Det anbefales derfor at kommunen velger det systemet som på kort og lang sikt er mest økonomisk gunstig og gir best sikkerhet. Side101

3 Konklusjon og anbefaling Tilbudet fra BE V vil medføre at BK s utgifter til energi for oppvarming i deler av eksisterende bygningsmasse vil øke med ca Kr årlig. Isolert er en avtale med BE V om leveranse av fjernvarme ikke økonomisk riktig for BK og kan således ikke anbefales. Rolf Kåre Jensen Rådmann Thor-Arne Tobiassen Eiendomssjef Saksbehandler: Odd-Erik Svensen Trykte vedlegg: Tilbud fra BE Varme AS Utrykte vedlegg: Side102

4 Tilbud om rammeavtale for levering av fjernvarme til Bodø Kommune (Org.nr: ) fra Bodø Energi Varme AS (Org. nr: ). 1. BAKGRUNN Bodø Kommune og BE Varme AS er i dialog om rammeavtale for fjernvarmetilknytning av kommunens eksisterende bygningsmasse. Bodø kommune ønsker å utnytte fjernvarmeselskapets fornybarressurser å inngå en rammeavtale for alle eksisternde bygg som kan tilknyttes fjernvarmenettet. Dette innebærer at BE Varme tar ansvar for å etablere og drifte fornybar fjernvarmeleveranse til kommunes bygg som i dag benytter el- og oljekjeler i eget fyrrom til oppvarming, samt bygg som allerede er tilknyttet fjernvarme. På denne måten kan Bodø Kommune fase ut gamle olje- og elkjeler og bidra til å få redusert CO2 utslipp i Bodø, noe som vil være et viktig bidrag i å nå kommunens klimamål. Bodø Energi AS fikk fjernvarmekonsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) den 7. juni 2010, konsesjonen trer i kraft den 7.juni BE Varme AS ble stiftet som et datterselskap i Bodø Energi i 2009 og er ansvarlige for utbygging av nytt distribusjonsnett for fjernvarmen og skal levere fornybar varme i nettet. 2. LEVERINGENS OMFANG For eksisterende bygg er det BE Varme som dekker alle kostnader knyttet til fremføring og montasje av utvendige fjernvarmeledninger, innvendige rør på primærsiden, varmevekslere med nødvendig reguleringsutstyr og måler for energiforbruk. Ansvarsgrensen er i likhet med andre standard fjernvarmeleveranser satt ved stussene på varmevekslernes sekundærside. BE Varme tar ansvar for drift og vedlikehold av kundesentral, varmeveksler, rør og tilhørende nødvendig utstyr på primærsiden. Ved å overlate drift og vedlikeholdsansvar til BE Varme, vil ikke Bodø Kommune ha behov for drift og ettersyn av disse kjelanleggene, samt vaktordninger for varmeproduksjon ved utfall disse. I tillegg blir det mindre administrasjonstid ved at kjelanleggene utgår fra kommunens driftsansvar. Etter inngått avtale garanterer BE Varme for leveringssikkerheten, og har backup tilsvarende den største energikilde i fjernvarmenettet. BE Varme forplikter seg til å dekke det nødvendige varmebehov for eiendommene: BODØ KOMMUNES ANLEGG Navn Adresse Kommentar ENERGIDATA Effekt Fjernvarme behov behov (kw) ( kwh/år) Bankgata skole Bankgata 26 Eget fyrhus, kan tilknyttes Saltvern (B&Uskole) Reinslettveien Eget fyrhus, kan tilknyttes Aspåsen skole Hålogalandsgata 25 Eget fyrhus, kan tilknyttes Østbyen skole Ole Reistads vei 20 Eget fyrhus, kan tilknyttes Bodø Rådhus Kongens gate 23 Eget fyrhus, kan tilknyttes Norges Bank Kongens gate Eget fyrhus, kan tilknyttes Sentrum sykehjem Rensåsgt Bodø Eget fyrhus, kan tilknyttes Sum energileveranse bygg som kan tilknyttes BE Varme AS, Postboks 1410, 8002 Bodø Besøksadresse: Energihuset, Jernbaneveien 85, 8006 Bodø Telefon: , Telefax: , E-post: Organisasjonsnr.: Side103

5 Bodøsjøen skole Bodøsjøveien 24 Tilknyttet fjernvarme Stadiontunet sykehjem Gamle riksvei 20 Tilknyttet fjernvarme Stadiontunet servicebygg Gamle riksvei 20 Tilknyttet fjernvarme Bodø Rehabiliteringssenter Gamle riksvei 18 Tilknyttet fjernvarme Hovdejordet Sykehjem Vebjørn Tanbergsvei 7 Tilknyttet fjernvarme Vebjørn Tanbergsvei 14 Vebjørn Tanbergsvei 14 Tilknyttet fjernvarme Bodø Spektrum Plassmyrveien 11 Tilknyttet fjernvarme Nordlandshallen Plassmyrveien 11 Tilknyttet fjernvarme Sum energileveranse tilknyttede bygg For de byggene som er tilknyttet fjernvarme foreligger egne avtaler med Bodø Energi (gjennom BE Produksjon AS) per bygg, oversikten under viser tilknytningsår. Tilknyttede bygg Tilknyttet i år Bodøsjøen skole 2004 Stadiontunet sykehjem 1994 Stadiontunet servicebygg 1994 Bodø Rehabiliteringssenter 2001 Hovdejordet Sykehjem 2005 Vebjørn Tanbergsvei Bodø Spektrum 2004 Nordlandshallen 2003 BE Varme AS har utarbeidet nye standardiserte fjernvarmeavtaler i samarbeid med Norsk Fjernvarme (Fjernvarmeforeningen i Norge) og er i.h.t. nåværende standard fjernvarmeavtaler for eksisterende bygg. Energikilden inn i fjernvarmenettet vil være en biosentral basert på returflis, som leveres fra Bodøregionen og Ofoten. Bioanlegget får en installert effekt med 12 MW biokjel, samt 30 MW effektreserve og spisslast basert på både elektrisk kraft og bioolje, det gir en fornybarandel i fjernvarmenettet på 86 %. Anlegget er planlagt idriftsatt høsten 2015 og fram til dette forsynes kundene via midlertidige sentraler. Påkoblingstidspunkt for eksisterende bygg som i dag benytter elog oljekjeler i eget fyrrom avklares etter avtale med Bodø Kommune ved Eiendomsseksjonen. 3. PRIS Prising av fjernvarme er regulert i LOV nr. 50 Energiloven, Kapittel 5, 5-5. Fjernvarmen leveres i henhold til den prismekanismen som er nærmere beskrevet i Vedlegg 1, og består av følgende ledd; A. Energipris B. Nettleie med fast energiledd Det faste energileddet gjenspeiler kundens alternativkostnad (kapital-, drifts -og vedlikeholdskostnader) for det alternativet å holde eget fyrhus med el- og oljekjeler. Dette er BE Varme AS, Postboks 1410, 8002 Bodø Besøksadresse: Energihuset, Jernbaneveien 85, 8006 Bodø Telefon: , Telefax: , E-post: Organisasjonsnr.: Side104

6 kostnader knyttet til investering/reinvestering i kjelanlegget, myndighetspålagte krav, tilsyn, service, drift og vedlikehold. For Bodø Kommune er energileddet satt til 8 øre/kwh. Bodø Kommune ønsker en rammeavtale for tilknytning av eksisterende bygg, og følgelig felles fast energiledd for disse byggene. Det faste energileddet gjenspeiler for kunden alternativkostnad for det alternativ å holde eget fyrhus med el- og oljekjeler. For fjernvarmeselskapet gjenspeiler dette kostnadene ved å tilknytte eksisterende bygg til fjernvarmenettet ved fremføring og montasje av fjernvarmerør og varmevekslere i kundens fyrrom. Tilknytningskostnadene fjernvarmeselskapet dekker for Bodø Kommunes eksisterenede bygningsmasse varierer fra bygg til bygg. Stadiontunet Sykehjem og Stadiontunet Servicebygg er etter avtale belastet fast energiledd pålydende kr /år per anlegg. 4. LEVERINGSBETINGELSER BEV leverer fjernvarmen i tråd med de til enhver tid gjeldende Standard leverings-betingelser innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Betingelsene er nærmere beskrevet i Vedlegg 2. BE Varme AS, Postboks 1410, 8002 Bodø Besøksadresse: Energihuset, Jernbaneveien 85, 8006 Bodø Telefon: , Telefax: , E-post: Organisasjonsnr.: Side105

7 Vedlegg nr. 1 Fjernvarmetariff. Med henvisning til pkt. 3 - Pris. Fjernvarmetariffen er til enhver tid lik summen av: 1) Energipris 2) Nettleie med fast energiledd 1. Energipris a. De til enhver tid gjeldende innkjøpspriser på elektrisitet på kraftbørsen Nord Pool ASA/NASDAQ OMS og avregnes time for time. b. Innkjøpskostnader (brukstidstillegg, risikotillegg, innkjøpsavgift) og omsetningsmargin, pålydende 2,5 øre/kwh. c. El-sertifikatavgift. For 2013 er denne 1,5 øre/kwh. 2. Nettleie med fast energiledd a. Energiledd: Nordlandsnetts til enhver tid gjeldende energiledd. Prisen for energileddet er definert for tre ulike perioder; i. Vinter 1 ( ): 3,6 øre/kwh ii. Sommer ( ): 2,6 øre/kwh iii. Vinter 2 ( ): 3,6 øre/kwh a. Effektledd: Nordlandsnetts til enhver tid gjeldende effekttariff. Pålydende (498,473,458,441,420/5 Kr/kWh/År). b. Forbruksavgift på elektrisk kraft For 2013 er denne 11,61 øre/kwh. c. Fastbeløp: Nordlandsnetts til enhver tid gjeldende fastbeløp For 2013 er denne kr/år og inkluderer energifondsavgift. d. Fast energiledd som gjenspeiler kundens alternative kapital-, drifts-, og vedlikeholdskostnader for eget fyrhus, pålydende 8 øre/kwh. Fast energiledd Det faste energileddet gjenspeiler kundens alternativkostnad (kapital-, drifts -og vedlikeholdskostnader) for det alternativet å holde eget fyrhus med el- og oljekjeler. Dette er kostnader knyttet til investering/reinvestering i kjelanlegget, myndighetspålagte krav, tilsyn, service, drift og vedlikehold. Både energiprisen og nettleien reguleres i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie for elektrisk kraft i samme forsyningsområde samt gjeldende offentlige avgifter. Fastleddet reguleres hvert årsskifte fra 2016 i tråd med den årlige endringen for konsumprisindeksen. Prisen reguleres første gang fra og med 1. januar 2016, og grunnlaget for reguleringen er endringen i årskonsumprisindeksen fra år 2012 (snitt 131,4) til år 2013 (ukjent p.t). BE Varme AS, Postboks 1410, 8002 Bodø Besøksadresse: Energihuset, Jernbaneveien 85, 8006 Bodø Telefon: , Telefax: , E-post: Organisasjonsnr.: Side106

8 STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER. GJELDENDE FRA FJERNVARME-LEVERINGSOMRÅDE Fjernvarme er vannbåret energi, levert via varmeveksler hos kunden. Fjernvarme leveres i BE Varmes konsesjonsområde for fjernvarme. 2. TILKNYTNING TIL FJERNVARMESYSTEMET Tilknytning til fjernvarmenettet må være i overensstemmelse med varmeplanen for vedkommende distrikt, og vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. 3. BESTILLING AV FJERNVARME Kunden bestiller fjernvarme ved skriftlig henvendelse til BE Varme. På forespørsel opplyses om fra hvilket tidspunkt levering kan påregnes. BE Varme avgjør i hvert enkelt tilfelle om det bestilte kundeforhold kan godkjennes. Dersom ikke bestiller av fjernvarme og eier av eiendommen er en og samme person, må kunden fremlegge skriftlig samtykke til fjernvarmetilknytning fra grunneier før abonnementet kan godkjennes. Samtykket må inneholde en bekreftelse på at grunneier aksepterer den del av disse leveringsbetingelser som vil kunne få betydning for ham i egenskap av grunneier, jfr leveringsbetingelsenes pkt 4.1, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9 og Dette gjelder likevel ikke tomtefesteforhold hvor det er på det rene at fester har adgang til å installere fjernvarmeanlegg på eiendommen. Normalt vil levering, ved skifte av kundeforhold, kunne skje senest en uke etter kundens bestilling. Ved inngåelse av leveringsavtale for eksisterende bygg hvor det skal installeres fjernvarmeanlegg avtales starttidspunktet for leveransen nærmere i særskilt avtale med kunden. For nye bygg tas det kontakt med BE Varme før byggeprosjektering starter. Bestilling skal foreligge senest samtidig med byggetillatelse. Det er redegjort nærmere for frister og fremgangsmåte ved bestilling i Tekniske retningslinjer for kunder som skal tilknyttes fjernvarmenettet til BE Varme AS. De tekniske forskriftene er en del av leveringsvilkårene, og kan fås ved henvendelse til BE Varme AS. For bygg som er pålagt tilknytningsplikt i medhold av plan- og bygningslovens 127 gjelder egne retningslinjer. De kan fås ved henvendelse til Bodø Kommune. 4. LEVERINGSBETINGELSER. BESTILLING. URETTMESSIG TILEGNELSE AV FJERNVARME BE Varmes standard betingelser for tilknytning til fjernvarmenettet og levering av fjernvarme gjelder for alle kunder privatkunder så vel som næringsdrivende dersom ikke annet er avtalt. Disse leveringsbetingelsene gjelder fra og erstatter tidligere betingelser. Den som bestiller, tar i bruk eller overtar et abonnement, anses for å ha godtatt de til enhver tid gjeldende leveringsbetingelser og tariffer. Ved endringer av leveringsbetingelser og tariffer gjelder pkt 22 nedenfor. Ved bestilling mottar kunden ett eksemplar av disse leveringsbetingelser og opplysning om gjeldende fjernvarmetariff for vedkommende abonnement. Kunden bes lese igjennom leveringsbetingelsene, og sette seg inn i de rettigheter og plikter som abonnementet medfører. Urettmessig tilknytning, tilegnelse av fjernvarme samt misbruk av energimålere vil bli anmeldt til politiet og kan medføre straffeansvar. 5. STIFTELSE AV GRUNNRETTIGHETER Stiftelse av rettigheter i grunnen ved fremføring av fjernvarmerør og avgreningsrør skal søkes inngått ved særskilt avtale om slike rettigheter med vedkommende grunneier. Avtalen skal inneholde bestemmelsene i pkt 4.4, 5, 6, 9 og 15.4 nedenfor. Avtale om stiftelse av rettigheter i grunn skal inngås skriftlig og kan tinglyses av BE Varme. Dersom slik avtale ikke oppnås skjer stiftelse av ovennevnte rettigheter ved ekspropriasjon og rettslig skjønn. 6. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Fjernvarme leveres som sirkulerende varmtvann. Trykk, temperatur, sirkulerende mengde og toleranse reguleres både etter årstid og innenfor døgnet, og oppgis i de tekniske forskriftene for det aktuelle fjernvarmeområdet. De tekniske forskriftene fås ved henvendelse til BE Varme. 7. EGENPRODUKSJON AV FJERNVARME Kunde som selv produserer varme eller får den fra andre leverandører, må ha særskilt skriftlig tillatelse fra BE Varme for å få sine installasjoner tilknyttet BE Varmes fordelingsnett. ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME 1. D E F I N I S J O N E R: a. Fjernvarmesystemet betyr varmesentral, fjernvarmenettet, kundesentral og sentralvarme anlegg i bygningen. b. Varmesentral betyr det sted der sirkulerende varmtvann produseres eller oppvarmes. c. Fjernvarmenettet betyr primærnettet og sekundærnettet. d. Primærnett betyr hovedrørnettet og avgreningsrør fra hovedrørnettet og fram til utgående stusser på varmeveksler i kundesentralen. e. Sekundærnett betyr avgreningsrør fra utgående stusser på varmeveksler i kundesentralen til det enkelte sentralvarmeanlegg. Videre omfattes rør som transporterer fjernvarme mellom bygninger på en eiendom. f. Kundesentralen betyr rom med varmeveksler og nødvendig utstyr for regulering og måling av fjernvarme plassert hos kunden. g. Varmeveksler betyr innretning som overfører varme fra primærnett til sekundærnett og sentralvarmeanlegget. h. Sentralvarmeanlegg betyr rørinstallasjoner og varmefordelingsutstyr i den enkelte kundes bygning. 2. LEVERING AV FJERNVARME. LEVERINGSHINDRINGER Fjernvarme leveres etter skriftlig bestilling av kunden. Når bestilling er godkjent av BE Varme kan kunden kreve oppfyllelse av avtalen. Leveringsforpliktelsen bortfaller om det foreligger en hindring som BE Varme ikke kan overvinne, eller for så vidt oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad for BE Varme at det står i vesentlig mishold til kundens fordel ved at avtalen oppfylles. Dersom fjernvarme bare kan skaffes i begrenset omfang, tilkommer det BE Varme å bestemme hvordan denne skal disponeres til beste for hele forsyningsområdet. BE Varme kan for kortere tid begrense maksimaluttaket hos enkelte kunder om det er nødvendig av hensyn til BE Varme anleggsdeler, eller for å opprettholde tilfredsstillende leveringskvalitet hos kunden selv, eller hos andre kunder. 3. VIDERESALG AV FJERNVARME En kunde kan ikke uten skriftlig samtykke videreselge fjernvarme som blir levert under denne kontrakt. Som videresalg regnes ikke levering av fjernvarme over en kundes anlegg i forbindelse med framleie av lokaler i en bygning. 4. FJERNVARMESYSTEMET 4.1 Framføring av fjernvarmerør. Kostnader ved tilknytning. BE Varme fremfører Fjernvarmenettet til Sekundærnettet, uten kostnad for kunden. Det kan likevel fastsettes et engangsbeløp, såkalt anleggsbidrag, etter nærmere avtale med kunden, ved tilknytning eller ved senere kapasitetsøkning. BE Varme bestemmer type, dimensjon og trasé for fjernvarmerør samt type og plassering av annet utstyr. Plassering av fjernvarmerør fastsettes i samråd med grunneier og skal skje til minst mulig skade og ulempe for ham. BE Varme er bare erstatningsansvarlig for tap som plassering av fjernvarmerør senere medfører dersom BE Varme ikke har tatt rimelig hensyn til grunneiers ønsker og i tillegg har utvist grov uaktsomhet. 4.2 Plassering av varmeveksler i bygning tilhørende kunden. Varmeveksler i bygning tilhørende kunden skal stå i godkjent rom. Se nærmere spesifikasjon i BE Varmes Tekniske retningslinjer for kunder som skal tilknyttes fjernvarmenettet til BE Varme AS. 4.3 Eiendomsrett. Vedlikeholdsplikt. Primærnettet er BE Varmes eiendom, uansett om det helt eller delvis bekostes av grunneier eller kunden. BE Varme har drifts- og vedlikeholdsansvar for primærnett og målerarrangement Sekundærnettet og sentralvarmeanlegget eies av kunden hvis ikke annen avtale er inngått med BE Varme. Drift og vedlikehold av kundesentral, sekundærnettet og sentralvarmeanlegget er kundens ansvar. Vedlikehold som kan få betydning for BE Varmes anlegg skal forhåndsvarsles til BE Varme på et så tidlig tidspunkt som mulig. BE Varme kan kreve utført arbeider som er nødvendig for å ivareta sikkerhet og drift ved kundens anlegg, og kan sette en rimelig frist for arbeidenes utførelse. Dersom eieren/kunden ikke retter det påtalte forholdet innen den fastsatte fristen, kan BE Varme selv bringe det påtalte forholdet i orden for eierens regning. 4.4 Utbedringer, vedlikeholds og endringsarbeider. BE Varme skal uten ugrunnet opphold utbedre alle skader eller feil på egen del av fjernvarmesystemet, jfr pkt 4.3 første ledd. BE Varme kan for å avverge eller begrense skade foreta oppgraving av rørtraséen uten forhåndsvarsel. Slike inngrep skal skje til minst mulig skade og ulempe for kunden/grunneier. Dersom kundens forhold gjør det nødvendig å flytte rør som er lagt til forsyning av BE Varmes kunder, skal kunden betale omkostningene ved dette. 4.5 Fremføring av rørnett over fremmed grunn. BE Varme har vederlagsfri rett til å legge rør fram til andre kunder i grunn som kunde eier eller fester. Pkt 4.1, 4.4, 4.6, 5, 6, og 9 gjelder tilsvarende. 4.6 Flytting og fjerning av fjernvarmeanlegg som følge av offentlige krav. Hvis det som følge av påbud fra offentlig myndighet er nødvendig med flytting, forandring eller fjerning av noen del av fjernvarmenettet kan kunden eller eventuelt BE Varme kreve nødvendige tiltak iverksatt. 5. GRUNNEIERS/KUNDENS INFORMASJONSPLIKT Grunneier/kunden plikter straks til å melde fra om mulige feil ved fjernvarmenettet. 6. BRUK AV ARBEIDSMASKINER OG SPRENGNING Bruk av arbeidsmaskiner samt sprengning nær ved, over og under fjernvarmenettet skal skje etter anvisning fra BE Varme. Grunneier har plikt til å underrette BE Varme skriftlig før det foretas graving, oppfylling eller annen endring av terrenget, sprengning, vegbygging eller andre arbeider som kan skade eller på annen måte ha betydning for Fjernvarmenettet. Underretning om slike arbeider må skje så tidlig at nødvendige tiltak kan iverksettes. 7. ROM FOR KUNDESENTRAL OG AVGIVELSE AV RETTIGHETER I GRUNN FOR LEDNING- SANLEGG BE Varme kan kreve at grunneier/kunden uten vederlag avstår plass i bygning og/eller avgir rettigheter i grunn for fremføring av Fjernvarmenettet. Rom eller grunn som stilles til rådighet, skal på forhånd være godkjent av BE Varme. Kunden skal for egen kostnad sørge for rom som skal inneholde varmeveksler med tilhørende utrustning. BE Varme kan med minst mulig ulempe for eieren, føre rør ut fra kundesentralen for levering av fjernvarme til andre kunder. Rom for kundesentralen må ikke brukes på en slik måte at det hindrer driften eller vanskeliggjør tilgang for BE Varme. BE Varme skal ha rett til adkomst og nødvendig inspeksjon og måleravlesning i kundesentralen. 8. FJERNVARMEANLEGG SOM IKKE EIES AV BE VARME 8.1 Melding om planlagte arbeider. Kunden skal i god tid, minimum en måned på forhånd, gi skriftlig melding til BE Varme ved enhver utvidelse, forandring og større reparasjoner av egen del av fjernvarmesystemet, jfr. pkt 4.3 annet ledd, som medfører endring av fjernvarmebehovet. 8.2 Installasjonsarbeider. Arbeider som f.eks. nyanlegg, utvidelse, forandring og reparasjon av kundens del av fjernvarmesystemet, jfr. pkt 4.3 annet ledd, må bare foretas av godkjent VVS entreprenør i samsvar med tekniske forskrifter for fjernvarme. 8.3 Krav til kundens materiell, utstyr og apparater. Kundens materiell, utstyr og apparater skal være utstyrt med nødvendige sikkerhetsutstyr som sikrer det mot å utsettes for høyere trykk og temperatur enn hva det er godkjent for, jfr. BE Varme `s tekniske forskrifter for fjernvarme. BE Varme er fri for ethvert ansvar som følge av mangel eller feil ved kundens anlegg, utstyr og apparater, med mindre BE Varme har utvist uaktsomhet ved utførelse av arbeid som nevnt i pkt 8.2. For øvrig gjelder pkt 17, 18 og 21 så langt de passer. 9. ADGANG TIL FJERNVARMENETTET BE Varmes personell skal mot framvisning av legitimasjonskort gis adgang til fjernvarmenettet for å kunne gjennomføre måleravlesning etter pkt 11.1 kontroller etter pkt 10.3 og 11.1 annet ledd, utføre vedlikehold og reparasjoner etter pkt 4.3 og 4.4 og for å stanse fjernvarmeleveringen og koble fra kundens anlegg etter alternativene i pkt Side107

9 STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER. GJELDENDE FRA ENERGIMÅLERE 10.1 Plassering og valg av energimåler. BE Varme fastsetter plassering, størrelse og type av energimåler. Slike målere eies, monteres og vedlikeholdes av BE Varme Ansvar for skader. Kunden skal sørge for at forsegling på energimåler ikke blir brutt, og han er ansvarlig for skade som påføres energimåler, så fremt han ikke sannsynliggjør at skaden skyldes hindring som nevnt i pkt 19. Kunden plikter uten ugrunnet opphold å melde fra til BE Varme om feil eller skade på energimåleren, jfr. pkt 5, og er ansvarlig for de merkostnader unnlatt varsel medfører Kontroll av energimåler. BE Varme kan for egen kostnad foreta kontroll av energimåler. Dersom en kunde ønsker å få en energimåler kontrollert, foretar BE Varme kontroll etter skriftlig bestilling. Er den samlede feilvisning mindre enn +/- fem prosent på telleverket, vannmåler og føler, har BE Varme rett til å kreve kostnaden ved kontrollen dekket av kunden Feil ved energimåler. Etteroppgjør. Dersom en energimåler ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruket, eller hvis energimåleren ikke har virket, beregnes forbruket på grunnlag av kundens tidligere normale forbruk i en tilsvarende periode, dersom ikke kunden kan dokumentere at forbruket i angjeldende periode har vært mindre. Er slik beregning ikke mulig, foretas en skjønnsmessig beregning etter pkt Kunden blir belastet eller godskrevet det beløpet som svarer til differansen mellom det antatte forbruket og det målte forbruket. Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling kan likevel ikke kreves ved en feilvisning som er mindre enn +/- fem prosent eller for lengre tidsrom enn tre år. 11. MÅLERAVLESNING. FAKTURERING OG BETALING 11.1 Avlesning. Avlesning av energimåler foretas av kunden eller BE Varme. BE Varme skal gis adgang til å gjennomføre avlesning selv om kunden selv ikke er tilstede. BE Varme kan likevel pålegge kunden å lese av måleren og underrette om avlesning. Selvavlesningen kan kontrolleres ved stikkprøver. Ved unnlatt underrettelse fastsetter BE Varme et skjønnsmessig forbruk basert på gjennomsnittsforbruket for en tilsvarende kunde. Dersom det virkelige forbruket viser seg å være større eller mindre enn det skjønnsmessig fastsatte, skal avregning skje etter pkt 10.4 annet ledd. Dersom kunden grovt uaktsomt eller forsettlig har oppgitt et lavere måleresultat enn det korrekte, kan BE Varme kreve etterbetaling for inntil 10 år Fakturering og betaling. Fakturering skjer på basis av avlest og beregnet forbruk etter pkt 11.1 og de til enhver tid gjeldende tariffer. Betaling skal skje senest på den forfallsdag som er angitt på fakturaen. Ved unnlatt betaling får pkt 12.1, 13 og 15.2 anvendelse Feil ved avregning på faktura. Kunden skal godskrives og tilbakebetales beløp som urettmessig er fakturert og betalt som følge av feil kobling av måler, feil ved måleravlesning, feil utregning av forbruk og andre feil som er begått av BE Varme. Etterbetaling kan kreves dersom det viser seg at kunden har betalt for lite. Dette gjelder også hvis måler ikke er montert. Pkt annet avsnitt og 11.1 tredje avsnitt gjelder tilsvarende Feilmåling som skyldes annet enn feil ved energimåler. Hvis en feil ved kundens egen installasjon eller et forbruksapparat (radiator el. lign.), eller andre forhold på kundens side gjør at energimåler har registrert et forbruk som kunden ikke har kunnet nyte, skal det målte forbruket legges til grunn ved beregning etter pkt Sikkerhet for betaling. Fjernvarmeleverandør kan kreve at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelser av inntil 4 måneders antatt energibehov, dersom og så lenge det sannsynliggjøres fare for betalingsmislighold Avregning uten måler. Kunder som i særlige tilfeller får levert Fjernvarme uten energimåler, er ansvarlige for at det bare blir brukt forbruksinstallasjoner av den art eller størrelse som er avtalt. Ved brudd på denne bestemmelsen kan BE Varme forlange oppsatt energimåler for kundens kostnad. Pkt 14 annet ledd gjelder tilsvarende. 12. STANSING AV FJERNVARMELEVERING AVSTENGNING OG PÅSETTING AV EN KUNDES ANLEGG 12.1 Stansing og avstengning. Fjernvarmeleveringen kan stanses og kundens anlegg kan avstenges og kobles fra dersom: a. Betaling for fjernvarmen ikke har skjedd ved forfall og kunden deretter ikke betaler innen 14 dager etter at varsel om avstegning har kommet frem til ham, jfr pkt b. Det tilsies av hensyn til nødvendig ettersyn, vedlikehold, utbedringer, endringer og utvidelse av fjernvarmesystemet samt tilknyttede anlegg og anleggsdeler jfr pkt 4.4. c. Pålegg om utbedring av mangler ved installasjon ikke blir etterkommet av kunden til fast satt tid jfr pkt 4.3 annet ledd. d. Anlegget anses som farlig og kan volde skade, jfr pkt 4.4. e. Det ikke brukes godkjente apparater, jfr. pkt f. Kunden tilegner seg fjernvarme eller fjernvarmevann urettmessig eller forsøker å tilegne seg fjernvarme gjennom f eks å endre forbruksinstallasjonen, jfr. pkt 11.6, skade energimåler eller å fjerne forsegling, jfr. pkt 14. g. BE Varme ikke gis adgang for vedlikehold og kontroll av Fjernvarmenettet jfr. pkt 9. h. Kundens fjernvarmeanlegg er tilkoblet uten godkjenning, jfr pkt i. Fjernvarmen blir brukt slik at den volder skade eller ulempe for BE Varme eller andre kunder, jfr pkt 4.4. j. Oppsigelsestiden etter pkt 15.1 er utløpt. k. Kontrakten heves etter pkt 15.2, l. Slike leveringshindringer som nevnt i pkt 2 eller pkt 19 foreligger. Før anlegget kobles fra i henhold til bokstav (a), (b), (c), (e), (g), (k), og (l) skal kunden ha særskilt varsel om når avstengning vil finne sted, hvordan kunden kan unngå avstengning og om kostnadene ved gjeninnkobling. Varsel skal gis innen rimelig tid og bør være kunden i hende minst 14 dager før avstengning foretas. Ved frakobling i henhold til bokstav (b) og (l) kan varsling foretas i avis som er alminnelig lest på stedet. For øvrig kan stansing og utkobling skje uten noen som helst forvarsel. Avstengning av et anlegg fritar ikke kunden for betaling av tariffens faste avgifter i den tiden fjernvarmen ikke blir levert på grunn av avstengningen. BE Varme er fri for ethvert ansvar for skader eller tap som kan oppstå hos en kunde ved slik avstengning Stenging/påsetting. Hvis et anlegg er blitt avstengt etter pkt 12.1 må ingen andre enn BE Varme åpne anlegget igjen. Når grunnlaget for avstengning etter 12.1 er bortfalt skal BE Varme koble til anlegget. Et anlegg som er rettmessig avstengt på grunn av manglende betaling, vil ikke bli koblet til før all gjeld til BE Varme herunder faktiske kostnader, fullt ut er betalt. Det kan dessuten kreves at kunden stiller sikkerhet for fremtidig betaling, f eks i form av forskuddsbetaling, depositum og pantsettelse. Kunden har selv ikke adgang til å stenge eller påsette et anlegg. Stenging kan likevel foretas av kunde, dersom det er oppstått lekkasje eller andre forhold som kan skade kundens eiendom. I slike tilfeller skal BE Varme varsles umiddelbart. 13. INKASSO. FORSINKELSESRENTER. Ubetalte regninger vil bli oversendt til inkasso og kreves inn i henhold til inkassoloven av 13. mai 1988 nr 26. Dersom kravet overlates til inkasso, vil kunden bli pålagt å betale omkostningene (inkassogebyr) ved slik inndrivelse. Det påløper i tillegg renter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr URETTMESSIG TILKNYTNING OG TILEGNELSE AV FJERNVARME Har en kunde tilegnet seg eller forsøkt å tilegne seg fjernvarme urettmessig ved misbruk av energimåler eller på annen måte, kan BE Varme pålegge og gjennomføre slike tiltak som anses nødvendig for å hindre urettmessig tilegnelse. Kostnader med slike tiltak belastes kunden. I slike tilfeller som nevnt over har BE Varme rett til å etterberegne og kreve betalt for antatt forbruk med tillegg av forsinkelsesrenter i den tiden tilegnelsen antas å ha vart. 15. OPPSIGELSE OG HEVING. OVERFØRING AV FJERNVARMEABONNEMENT 15.1 Oppsigelse. Hvis ikke annet er avtalt kan kundeforholdet sies opp av begge parter med ett års skriftlig varsel. BE Varme har i slike tilfeller rett til å stenge anlegget og kreve at kostnaden ved slik stenging dekkes av kunden. Ved utflytting eller salg av eiendommen skal kunden inngå avtale som nevnt i pkt 15.4 med ny eier/beboer. Dersom slik avtale ikke oppnås eller ikke kan godkjennes gjelder en oppsigelsesfrist på 14 dager. Kunden har rett til å si opp kontrakten med 14 dagers varsel dersom vesentlige deler av kontrakten endres etter pkt 22. I slike tilfeller har BE Varme alltid rett til å kreve at kontrakten opprettholdes på de tidligere leveringsbetingelser. Et anlegg som er rettmessig avstengt, enten pga betalingsmislighold eller at kunden har sagt opp avtaleforholdet, kan gjenåpnes av BE Varme når et påsettingsgebyr er innbetalt av kunden BE Varmes hevingsrett. BE Varme har rett til å heve kontrakten dersom kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser. Som vesentlig mislighold skal bla regnes et betalingsmislighold som overstiger dato for avsendelse av varsel etter pkt 12.1 (a) med mer enn en måned eller gjentatte betalingsmislighold av kortere varighet. Heving innebærer at fjernvarmeleveringen stanses og kundens anlegg frakobles. BE Varme kan videre kreve erstatning for det tap selskapet lider som følge av hevingen, og kontraktsforholdet for øvrig kan avvikles. Skjer heving innen to år etter inngåelsen av denne kontrakt skal erstatningskravet minst utgjøre BE Varmes kostnader ved fremføring av fjernvarmenettet. Dersom det etter gjentatte mislighold inngås avtale med kunden om betalingsplan, har BE Varme rett til å heve kontrakten og endre denne til forskuddsvis, månedsvis akontobetaling med standard variabel fjernvarmepris 15.3 Overdragelse av fjernvarmeabonnement. En kunde kan med BE Varmes skriftlige samtykke overdra sine rettigheter og plikter etter disse leveringsbetingelser. Avslag skal gis skriftlig og være saklig begrunnet. Anmodning om overføring av abonnement skal være underskrevet av partene i overdragelsesavtalen og inneholde en dato for overdragelse av abonnementet, samt målerstander ved dette tidspunkt. Ved overdragelse er den tidligere kunden ansvarlig for fjernvarmeforbruket fra perioden før abonnementet ble overført. Den nye kunden er ansvarlig for fjernvarmeforbruket etter overdragelse Overdragelse av grunn med røranlegg. Ved overdragelse av grunn som berører fjernvarmenettet er grunneier forpliktet til å overføre fjernvarmeabonnementet til kjøper av eiendommen, eller evt de forpliktelser i disse leveringsvilkår som kan få betydning for kjøper i egenskap av grunneier, det vises særlig til dette punkt samt til pkt 4.4, 5, 6, og 9. BE Varme kan kreve fremlagt dokumentasjon for at slik overføring har skjedd. Grunneier/selger skal holde BE Varme skadesløs for tap som følge av at denne bestemmelse ikke overholdes. 16. OPPGJØRSAVREGNING VED OPPSIGELSE OG HEVING Ved oppsigelse vil kunden bli avregnet og fakturert fram til utløpet av oppsigelsesfristen eller det senere tidspunktet når fjernvarmeleveransen stanses. Ved heving vil kunden bli avregnet og fakturert fram til tidspunktet når fjernvarmeleveransen stanses. 17. REKLAMASJON. MANGLER Kunden taper sin rett til å gjøre gjeldende mangel ved fjernvarmeleveransen dersom han ikke innen rimelig tid og senest innen en måned etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den gir BE Varme skriftlig melding som angir hva slags mangel det gjelder eller hvordan den kommer til uttrykk. Fjernvarmeleveransen er mangelfull når den ikke tilfredsstiller kravene i BE Varme s Tekniske forskrifter som gjelder i det aktuelle fjernvarmeområdet, eller for øvrig ikke er i samsvar med de krav til kvalitet og egenskaper som følger av avtalen mellom partene. Det foreligger likevel ingen mangel dersom avviket ved fjernvarmeleveransen skyldes rettmessig utkoblinger etter pkt eller pkt.2, eller forhold som kunden er ansvarlig for. Dersom det foreligger en mangel ved fjernvarmeleveransen kan kunden kreve retting etter pkt 18, forholdsmessig prisavslag, erstatning etter pkt 19 samt holde tilbake betaling. Kunden kan likevel ikke heve avtalen. 18. RETTING BE Varme har uten kostnad for kunden rett og plikt til å rette en mangel. Retting skal skje innen rimelig tid etter at kunden har reklamert over denne i henhold til pkt 17 første ledd. 19. ERSTATNING Kunden kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av mangel ved fjernvarmeleveransen, for så vidt ikke BE Varme sannsynliggjør at mangelen er forårssaket av en hindring utenfor BE Varmes kontroll, som BE Varme ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på tidspunktet eller unngå eller overvinne følgene av. Dette gjelder likevel bare tap som man med rimelighet kunne forutse som en mulig følge av mangelen. Ansvar etter denne bestemmelsen omfatter ikke slik indirekte tap som nevnt i pkt. 20. BE Varme er bare ansvarlig for indirekte tap når mangelen, skaden eller tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett av BE Varme. BE Varme kan kreve erstatning fra kunden for det tap selskapet lider som følge av mangler ved kundens anlegg eller andre forhold som kunden svarer for, forsåvidt ikke kunden sannsynliggjør at mangelen er forårsaket av en hindring utenfor kundens kontroll, som kunden ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne forutse som en mulig følge av mangelen. Kundens ansvar omfatter ikke slikt indirekte tap som nevnt i pkt.20. Kunden er bare ansvarlig for indirekte tap når mangelen, skaden eller tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra kundens side. Ansvar for personskade reguleres ikke av disse leveringsbetingelser 20. INDIREKTE SKADER OG TAP (FØLGESKADE) Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tap som anleggseiers/brukers kunder lider, produksjonstap, tapt fortjeneste som følge av bortfall av kontrakt eller andre forhold, avsavnstap og tap som følge av forurensning. Side108

10 STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER. GJELDENDE FRA MEDVIRKNING OG TAPSBEGRENSNINGSPLIKT. LEMPING AV ANSVAR Dersom kunden har medvirket til skaden skal BE Varmes ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade eller å begrense skaden. Dette gjelder tilsvarende for kundens anlegg i de tilfeller BE Varme har medvirket til skaden. Gjenstander som tåler særskilt lite eller som ikke er vanlig å oppbevare på skadestedet, samt vannbærende ventilasjonssystemer som ikke er utstyrt med frostsikring, erstattes under ingen omstendighet. Erstatningen kan settes ned dersom den vil virke urimelig for BE Varme ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i liknende tilfeller og forholdene ellers. Skader skal varsles BE Varme så raskt som mulig. Eventuelle tiltak som kunden ønsker å iverksette for å begrense skaden eller avhjelpe konsekvensene av denne, skal varsles BE Varme på forhånd, så langt dette er mulig uten at kunden påføres ytterligere skade. 22. ENDRING AV LEVERINGSBETINGELSER BE Varme er berettiget til å foreta slike endringer i disse leveringsvilkårene som til enhver tid anses nødvendig. Endringer er bindende for kunden fra vedtakelsen, men tidligst 14 dager etter at endringen er kunngjort på BE Varme`s hjemmeside, Leveringsbetingelsene vil til enhver tid være oppdatert på BE Varme`s hjemmeside. 23. ENDRING AV PRISER Alle prisendringer vil bli kunngjort på BE Varme`s internettside. Det skal fremgå av kunngjøringen fra hvilken dato prisendringen gjelder fra. Endring av priser vil skje i takt med prisene i energimarkedet. Side109

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til fiber- og bredbåndnettet

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester Vilkår for avtale om levering av: Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1. Disse alminnelige vilkår (Avtalen) gjelder for tilknytning til Leverandørens (Hafslund

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012 VILKÅR Smart Club MasterCard KORT FORKLARING AV KREDITTKORT FORBRUKER Du er i ferd med å inngå en avtale om kredittkort for forbruker. Kredittkortet er et betalingskort hvor pengene du bruker lånes fra

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Vilkår og betingelser for Solsikke Reiser AS

Vilkår og betingelser for Solsikke Reiser AS Vilkår og betingelser for Solsikke Reiser AS Ved disse vilkår vil Solsikke Reiser AS gjøre den reisende oppmerksom på hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisende og Solsikke Reiser AS. Solsikke

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer