Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS"

Transkript

1 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /5642 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/178 Formannskapet Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS Forslag til vedtak: 1. BE V tilbud om leveranse av fjernvarme er ikke økonomisk riktig for BK. Det inngås ikke avtale om leveranse basert på tilbud fra BE Varme AS. Sammendrag Bodø kommune (BK) har fått tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS (BE V), se vedlegg, om kjøp av vannbåren energi til egne eksisterende bygninger som praktisk kan tilknyttes fjernvarmeanlegget BE V er i ferd med å etablerere i Bodø. Tilbudet til Bodø Kommune er 8 øre over energi-prisen som BE leverer i dag. Prisforskjellen er i all hovedsak som følge av at BE V mener fjernvarme gir kunden en besparelse på tilsvarende 8 øre/kwh, mot fortsatt bruk av egen fyrkjel. Differansen betyr en merkostnad på ca kr /år, ut fra uttak av fjernvarme på ca 4,7 GWh/år i BK s bygningsmasse. Saksopplysninger fikk Bodø Energi, BE Varme AS (BE V) konsesjon til å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Bodø kommune. Det er vedtatt tilknytningsplikt for nybygg. I den sammenheng fastslår 5-5 i energiloven følgende: Vederlag for fjernvarme kan beregnes i form av tilknytningsavgift, fast årlig avgift og pris for bruk av varme. Prisen på fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde. Normalt bør fjernvarmeprisen ligge noe lavere enn strøm, minimum 5 %. Dette gjelder nybygg. Til eksisterende bygningsmasse står leverandøren fritt å tilby den pris vedkommende mener er riktig. BE V gav 22,03.13 tilbud på levering av fjernvarme til Bodø Kommune i aktuell bygningsmasse. Tilbudet var 12 øre/kwh (ca 22%) over energi-prisen som BE V leverte til markedet. Etter forhandlinger er nå BE V s tilbudt en kwh-pris som utfjør 8 øre mer enn energi-prisen på øvrige leveranser fra BE V pr.dato. Dersom BK velger å tilknytte seg fjernvarmenettet og aksepterer 8 øre/kwh, vil det bety en årlig merkostnad over driftsbudsjettet på ca kr , ut fra uttak av fjernvarme på vel 4,7 GWh/år i BK s bygningsmasse. Prisforskjellen er i all hovedsak som følge av at BE V mener fjernvarme gir kunden en besparelse på tilsvarende 8 øre/kwh, mot fortsatt bruk av egen fyrkjel. Vår erfaring er at det koster ca 4 øre/kwh til utskifting av el-kjeler over anslått nedbetalingstid på 20 år. Det er ikke tatt hensyn til at eksisterende fyrrom skal saneres og benyttes til annet formål dersom fjernvarme blir installert. Dette fordi det fortsatt kan være behov for reserve og selv om det Side100

2 installeres fjernvarme er det fortsatt nødvendig at mesteparten av installasjonene i eks. arealer beholdes, så som samlestokk, pumper, fordeling av varme etc. Driftspersonellets tidsforbruk på selve EL.Kjelen i et vannboren anlegg er knapt målbart. Med utgangspunkt i våre erfaringer og NVE s føringer om at fjernvarmeprisen bør ligge noe lavere enn strøm, minimum 5 %, er tilbudet fra BE V ikke økonomisk riktig for BK. BK s ANLEGG SOM KAN TILKNYTTES FJÆRNVARME. Navn Effekt Forbruk/år Påslag Ekstrakost behov (kw) ( kwh/år) 8 øre/kwh pr. enhet Bankgata skole kr 0,08 kr Saltvern (B&Uskole) kr 0,08 kr Aspåsen skole kr 0,08 kr Østbyen skole kr 0,08 kr Bodø Rådhus kr 0,08 kr Norges Bank kr 0,08 kr Sentrum sykehjem kr 0,08 kr Sum ekstrakostnad pr år ved tilknytning fjernvarmenergileveranse kr BE Varme tar ansvar ved å etablere og drifte fornybar fjernvarmeleveranse til byggeiere som i dag benytter oljekjeler i eget fyrrom til oppvarming. I de aktuelle bygg i Bodø kommunes bygningsmasse som kan tilknyttes fjernvarmeleveranse oljekjelene fortsatt i beredskap ved et eventuelt utfall, slik at redusert CO2 utslipp ikke har relevans i denne saken. BK har 6 anlegg som er tilknyttet fjernvarme. Forbruket i dag for de aktuelle bygg utgjør ca 4,9 GWh/år. I tillegg er de kommunale KF, Bodø Spektrum og Nordlandshallen tilknyttet fjernvarme, forbruk 2,7 GWh/år. For disse byggene er det egne avtaler uten påslag på 8 øre/kwh. Vurderinger: Fjernvarme basert på fornybare energigivere kan være fornuftig og vannbåren varme i bygg er en anbefalt energiform, men med dagens lave energipriser vil det i mange tilfelle være vanskelig å oppnå tilstrekkelig lønnsomhet til at det er bedriftsøkonomisk lønnsomt å etablere fjernvarmeanlegg. Saltenregionen er sjølforsynt med elkraft basert på fornybar energi. I hovedsak eksporteres det kraft ut av regionen. Dette betyr at vi utnytter 100 % grønn energi når vi benytter elektrisitet til oppvarming. I Bodø kommunes bygg benyttes svært sjelden olje (forbud etter ) som energibærer, kun ved utfall av El eller på ekstremt kalde dager. Kjeler som kan fyres med elkraft er en viktig sikkerhetsfaktor dersom et fjernvarmeanlegg faller ut. Disse kjelene bør av slike grunner ikke fases ut i større kommunale enheter. Ved valg av energikilde er det ut i fra dette å forstå at vannkjeler oppvarmet med el-kraft er minst like miljøvennlig som bruk av fjernvarme. Det anbefales derfor at kommunen velger det systemet som på kort og lang sikt er mest økonomisk gunstig og gir best sikkerhet. Side101

3 Konklusjon og anbefaling Tilbudet fra BE V vil medføre at BK s utgifter til energi for oppvarming i deler av eksisterende bygningsmasse vil øke med ca Kr årlig. Isolert er en avtale med BE V om leveranse av fjernvarme ikke økonomisk riktig for BK og kan således ikke anbefales. Rolf Kåre Jensen Rådmann Thor-Arne Tobiassen Eiendomssjef Saksbehandler: Odd-Erik Svensen Trykte vedlegg: Tilbud fra BE Varme AS Utrykte vedlegg: Side102

4 Tilbud om rammeavtale for levering av fjernvarme til Bodø Kommune (Org.nr: ) fra Bodø Energi Varme AS (Org. nr: ). 1. BAKGRUNN Bodø Kommune og BE Varme AS er i dialog om rammeavtale for fjernvarmetilknytning av kommunens eksisterende bygningsmasse. Bodø kommune ønsker å utnytte fjernvarmeselskapets fornybarressurser å inngå en rammeavtale for alle eksisternde bygg som kan tilknyttes fjernvarmenettet. Dette innebærer at BE Varme tar ansvar for å etablere og drifte fornybar fjernvarmeleveranse til kommunes bygg som i dag benytter el- og oljekjeler i eget fyrrom til oppvarming, samt bygg som allerede er tilknyttet fjernvarme. På denne måten kan Bodø Kommune fase ut gamle olje- og elkjeler og bidra til å få redusert CO2 utslipp i Bodø, noe som vil være et viktig bidrag i å nå kommunens klimamål. Bodø Energi AS fikk fjernvarmekonsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) den 7. juni 2010, konsesjonen trer i kraft den 7.juni BE Varme AS ble stiftet som et datterselskap i Bodø Energi i 2009 og er ansvarlige for utbygging av nytt distribusjonsnett for fjernvarmen og skal levere fornybar varme i nettet. 2. LEVERINGENS OMFANG For eksisterende bygg er det BE Varme som dekker alle kostnader knyttet til fremføring og montasje av utvendige fjernvarmeledninger, innvendige rør på primærsiden, varmevekslere med nødvendig reguleringsutstyr og måler for energiforbruk. Ansvarsgrensen er i likhet med andre standard fjernvarmeleveranser satt ved stussene på varmevekslernes sekundærside. BE Varme tar ansvar for drift og vedlikehold av kundesentral, varmeveksler, rør og tilhørende nødvendig utstyr på primærsiden. Ved å overlate drift og vedlikeholdsansvar til BE Varme, vil ikke Bodø Kommune ha behov for drift og ettersyn av disse kjelanleggene, samt vaktordninger for varmeproduksjon ved utfall disse. I tillegg blir det mindre administrasjonstid ved at kjelanleggene utgår fra kommunens driftsansvar. Etter inngått avtale garanterer BE Varme for leveringssikkerheten, og har backup tilsvarende den største energikilde i fjernvarmenettet. BE Varme forplikter seg til å dekke det nødvendige varmebehov for eiendommene: BODØ KOMMUNES ANLEGG Navn Adresse Kommentar ENERGIDATA Effekt Fjernvarme behov behov (kw) ( kwh/år) Bankgata skole Bankgata 26 Eget fyrhus, kan tilknyttes Saltvern (B&Uskole) Reinslettveien Eget fyrhus, kan tilknyttes Aspåsen skole Hålogalandsgata 25 Eget fyrhus, kan tilknyttes Østbyen skole Ole Reistads vei 20 Eget fyrhus, kan tilknyttes Bodø Rådhus Kongens gate 23 Eget fyrhus, kan tilknyttes Norges Bank Kongens gate Eget fyrhus, kan tilknyttes Sentrum sykehjem Rensåsgt Bodø Eget fyrhus, kan tilknyttes Sum energileveranse bygg som kan tilknyttes BE Varme AS, Postboks 1410, 8002 Bodø Besøksadresse: Energihuset, Jernbaneveien 85, 8006 Bodø Telefon: , Telefax: , E-post: Organisasjonsnr.: Side103

5 Bodøsjøen skole Bodøsjøveien 24 Tilknyttet fjernvarme Stadiontunet sykehjem Gamle riksvei 20 Tilknyttet fjernvarme Stadiontunet servicebygg Gamle riksvei 20 Tilknyttet fjernvarme Bodø Rehabiliteringssenter Gamle riksvei 18 Tilknyttet fjernvarme Hovdejordet Sykehjem Vebjørn Tanbergsvei 7 Tilknyttet fjernvarme Vebjørn Tanbergsvei 14 Vebjørn Tanbergsvei 14 Tilknyttet fjernvarme Bodø Spektrum Plassmyrveien 11 Tilknyttet fjernvarme Nordlandshallen Plassmyrveien 11 Tilknyttet fjernvarme Sum energileveranse tilknyttede bygg For de byggene som er tilknyttet fjernvarme foreligger egne avtaler med Bodø Energi (gjennom BE Produksjon AS) per bygg, oversikten under viser tilknytningsår. Tilknyttede bygg Tilknyttet i år Bodøsjøen skole 2004 Stadiontunet sykehjem 1994 Stadiontunet servicebygg 1994 Bodø Rehabiliteringssenter 2001 Hovdejordet Sykehjem 2005 Vebjørn Tanbergsvei Bodø Spektrum 2004 Nordlandshallen 2003 BE Varme AS har utarbeidet nye standardiserte fjernvarmeavtaler i samarbeid med Norsk Fjernvarme (Fjernvarmeforeningen i Norge) og er i.h.t. nåværende standard fjernvarmeavtaler for eksisterende bygg. Energikilden inn i fjernvarmenettet vil være en biosentral basert på returflis, som leveres fra Bodøregionen og Ofoten. Bioanlegget får en installert effekt med 12 MW biokjel, samt 30 MW effektreserve og spisslast basert på både elektrisk kraft og bioolje, det gir en fornybarandel i fjernvarmenettet på 86 %. Anlegget er planlagt idriftsatt høsten 2015 og fram til dette forsynes kundene via midlertidige sentraler. Påkoblingstidspunkt for eksisterende bygg som i dag benytter elog oljekjeler i eget fyrrom avklares etter avtale med Bodø Kommune ved Eiendomsseksjonen. 3. PRIS Prising av fjernvarme er regulert i LOV nr. 50 Energiloven, Kapittel 5, 5-5. Fjernvarmen leveres i henhold til den prismekanismen som er nærmere beskrevet i Vedlegg 1, og består av følgende ledd; A. Energipris B. Nettleie med fast energiledd Det faste energileddet gjenspeiler kundens alternativkostnad (kapital-, drifts -og vedlikeholdskostnader) for det alternativet å holde eget fyrhus med el- og oljekjeler. Dette er BE Varme AS, Postboks 1410, 8002 Bodø Besøksadresse: Energihuset, Jernbaneveien 85, 8006 Bodø Telefon: , Telefax: , E-post: Organisasjonsnr.: Side104

6 kostnader knyttet til investering/reinvestering i kjelanlegget, myndighetspålagte krav, tilsyn, service, drift og vedlikehold. For Bodø Kommune er energileddet satt til 8 øre/kwh. Bodø Kommune ønsker en rammeavtale for tilknytning av eksisterende bygg, og følgelig felles fast energiledd for disse byggene. Det faste energileddet gjenspeiler for kunden alternativkostnad for det alternativ å holde eget fyrhus med el- og oljekjeler. For fjernvarmeselskapet gjenspeiler dette kostnadene ved å tilknytte eksisterende bygg til fjernvarmenettet ved fremføring og montasje av fjernvarmerør og varmevekslere i kundens fyrrom. Tilknytningskostnadene fjernvarmeselskapet dekker for Bodø Kommunes eksisterenede bygningsmasse varierer fra bygg til bygg. Stadiontunet Sykehjem og Stadiontunet Servicebygg er etter avtale belastet fast energiledd pålydende kr /år per anlegg. 4. LEVERINGSBETINGELSER BEV leverer fjernvarmen i tråd med de til enhver tid gjeldende Standard leverings-betingelser innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Betingelsene er nærmere beskrevet i Vedlegg 2. BE Varme AS, Postboks 1410, 8002 Bodø Besøksadresse: Energihuset, Jernbaneveien 85, 8006 Bodø Telefon: , Telefax: , E-post: Organisasjonsnr.: Side105

7 Vedlegg nr. 1 Fjernvarmetariff. Med henvisning til pkt. 3 - Pris. Fjernvarmetariffen er til enhver tid lik summen av: 1) Energipris 2) Nettleie med fast energiledd 1. Energipris a. De til enhver tid gjeldende innkjøpspriser på elektrisitet på kraftbørsen Nord Pool ASA/NASDAQ OMS og avregnes time for time. b. Innkjøpskostnader (brukstidstillegg, risikotillegg, innkjøpsavgift) og omsetningsmargin, pålydende 2,5 øre/kwh. c. El-sertifikatavgift. For 2013 er denne 1,5 øre/kwh. 2. Nettleie med fast energiledd a. Energiledd: Nordlandsnetts til enhver tid gjeldende energiledd. Prisen for energileddet er definert for tre ulike perioder; i. Vinter 1 ( ): 3,6 øre/kwh ii. Sommer ( ): 2,6 øre/kwh iii. Vinter 2 ( ): 3,6 øre/kwh a. Effektledd: Nordlandsnetts til enhver tid gjeldende effekttariff. Pålydende (498,473,458,441,420/5 Kr/kWh/År). b. Forbruksavgift på elektrisk kraft For 2013 er denne 11,61 øre/kwh. c. Fastbeløp: Nordlandsnetts til enhver tid gjeldende fastbeløp For 2013 er denne kr/år og inkluderer energifondsavgift. d. Fast energiledd som gjenspeiler kundens alternative kapital-, drifts-, og vedlikeholdskostnader for eget fyrhus, pålydende 8 øre/kwh. Fast energiledd Det faste energileddet gjenspeiler kundens alternativkostnad (kapital-, drifts -og vedlikeholdskostnader) for det alternativet å holde eget fyrhus med el- og oljekjeler. Dette er kostnader knyttet til investering/reinvestering i kjelanlegget, myndighetspålagte krav, tilsyn, service, drift og vedlikehold. Både energiprisen og nettleien reguleres i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie for elektrisk kraft i samme forsyningsområde samt gjeldende offentlige avgifter. Fastleddet reguleres hvert årsskifte fra 2016 i tråd med den årlige endringen for konsumprisindeksen. Prisen reguleres første gang fra og med 1. januar 2016, og grunnlaget for reguleringen er endringen i årskonsumprisindeksen fra år 2012 (snitt 131,4) til år 2013 (ukjent p.t). BE Varme AS, Postboks 1410, 8002 Bodø Besøksadresse: Energihuset, Jernbaneveien 85, 8006 Bodø Telefon: , Telefax: , E-post: Organisasjonsnr.: Side106

8 STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER. GJELDENDE FRA FJERNVARME-LEVERINGSOMRÅDE Fjernvarme er vannbåret energi, levert via varmeveksler hos kunden. Fjernvarme leveres i BE Varmes konsesjonsområde for fjernvarme. 2. TILKNYTNING TIL FJERNVARMESYSTEMET Tilknytning til fjernvarmenettet må være i overensstemmelse med varmeplanen for vedkommende distrikt, og vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. 3. BESTILLING AV FJERNVARME Kunden bestiller fjernvarme ved skriftlig henvendelse til BE Varme. På forespørsel opplyses om fra hvilket tidspunkt levering kan påregnes. BE Varme avgjør i hvert enkelt tilfelle om det bestilte kundeforhold kan godkjennes. Dersom ikke bestiller av fjernvarme og eier av eiendommen er en og samme person, må kunden fremlegge skriftlig samtykke til fjernvarmetilknytning fra grunneier før abonnementet kan godkjennes. Samtykket må inneholde en bekreftelse på at grunneier aksepterer den del av disse leveringsbetingelser som vil kunne få betydning for ham i egenskap av grunneier, jfr leveringsbetingelsenes pkt 4.1, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9 og Dette gjelder likevel ikke tomtefesteforhold hvor det er på det rene at fester har adgang til å installere fjernvarmeanlegg på eiendommen. Normalt vil levering, ved skifte av kundeforhold, kunne skje senest en uke etter kundens bestilling. Ved inngåelse av leveringsavtale for eksisterende bygg hvor det skal installeres fjernvarmeanlegg avtales starttidspunktet for leveransen nærmere i særskilt avtale med kunden. For nye bygg tas det kontakt med BE Varme før byggeprosjektering starter. Bestilling skal foreligge senest samtidig med byggetillatelse. Det er redegjort nærmere for frister og fremgangsmåte ved bestilling i Tekniske retningslinjer for kunder som skal tilknyttes fjernvarmenettet til BE Varme AS. De tekniske forskriftene er en del av leveringsvilkårene, og kan fås ved henvendelse til BE Varme AS. For bygg som er pålagt tilknytningsplikt i medhold av plan- og bygningslovens 127 gjelder egne retningslinjer. De kan fås ved henvendelse til Bodø Kommune. 4. LEVERINGSBETINGELSER. BESTILLING. URETTMESSIG TILEGNELSE AV FJERNVARME BE Varmes standard betingelser for tilknytning til fjernvarmenettet og levering av fjernvarme gjelder for alle kunder privatkunder så vel som næringsdrivende dersom ikke annet er avtalt. Disse leveringsbetingelsene gjelder fra og erstatter tidligere betingelser. Den som bestiller, tar i bruk eller overtar et abonnement, anses for å ha godtatt de til enhver tid gjeldende leveringsbetingelser og tariffer. Ved endringer av leveringsbetingelser og tariffer gjelder pkt 22 nedenfor. Ved bestilling mottar kunden ett eksemplar av disse leveringsbetingelser og opplysning om gjeldende fjernvarmetariff for vedkommende abonnement. Kunden bes lese igjennom leveringsbetingelsene, og sette seg inn i de rettigheter og plikter som abonnementet medfører. Urettmessig tilknytning, tilegnelse av fjernvarme samt misbruk av energimålere vil bli anmeldt til politiet og kan medføre straffeansvar. 5. STIFTELSE AV GRUNNRETTIGHETER Stiftelse av rettigheter i grunnen ved fremføring av fjernvarmerør og avgreningsrør skal søkes inngått ved særskilt avtale om slike rettigheter med vedkommende grunneier. Avtalen skal inneholde bestemmelsene i pkt 4.4, 5, 6, 9 og 15.4 nedenfor. Avtale om stiftelse av rettigheter i grunn skal inngås skriftlig og kan tinglyses av BE Varme. Dersom slik avtale ikke oppnås skjer stiftelse av ovennevnte rettigheter ved ekspropriasjon og rettslig skjønn. 6. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Fjernvarme leveres som sirkulerende varmtvann. Trykk, temperatur, sirkulerende mengde og toleranse reguleres både etter årstid og innenfor døgnet, og oppgis i de tekniske forskriftene for det aktuelle fjernvarmeområdet. De tekniske forskriftene fås ved henvendelse til BE Varme. 7. EGENPRODUKSJON AV FJERNVARME Kunde som selv produserer varme eller får den fra andre leverandører, må ha særskilt skriftlig tillatelse fra BE Varme for å få sine installasjoner tilknyttet BE Varmes fordelingsnett. ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME 1. D E F I N I S J O N E R: a. Fjernvarmesystemet betyr varmesentral, fjernvarmenettet, kundesentral og sentralvarme anlegg i bygningen. b. Varmesentral betyr det sted der sirkulerende varmtvann produseres eller oppvarmes. c. Fjernvarmenettet betyr primærnettet og sekundærnettet. d. Primærnett betyr hovedrørnettet og avgreningsrør fra hovedrørnettet og fram til utgående stusser på varmeveksler i kundesentralen. e. Sekundærnett betyr avgreningsrør fra utgående stusser på varmeveksler i kundesentralen til det enkelte sentralvarmeanlegg. Videre omfattes rør som transporterer fjernvarme mellom bygninger på en eiendom. f. Kundesentralen betyr rom med varmeveksler og nødvendig utstyr for regulering og måling av fjernvarme plassert hos kunden. g. Varmeveksler betyr innretning som overfører varme fra primærnett til sekundærnett og sentralvarmeanlegget. h. Sentralvarmeanlegg betyr rørinstallasjoner og varmefordelingsutstyr i den enkelte kundes bygning. 2. LEVERING AV FJERNVARME. LEVERINGSHINDRINGER Fjernvarme leveres etter skriftlig bestilling av kunden. Når bestilling er godkjent av BE Varme kan kunden kreve oppfyllelse av avtalen. Leveringsforpliktelsen bortfaller om det foreligger en hindring som BE Varme ikke kan overvinne, eller for så vidt oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad for BE Varme at det står i vesentlig mishold til kundens fordel ved at avtalen oppfylles. Dersom fjernvarme bare kan skaffes i begrenset omfang, tilkommer det BE Varme å bestemme hvordan denne skal disponeres til beste for hele forsyningsområdet. BE Varme kan for kortere tid begrense maksimaluttaket hos enkelte kunder om det er nødvendig av hensyn til BE Varme anleggsdeler, eller for å opprettholde tilfredsstillende leveringskvalitet hos kunden selv, eller hos andre kunder. 3. VIDERESALG AV FJERNVARME En kunde kan ikke uten skriftlig samtykke videreselge fjernvarme som blir levert under denne kontrakt. Som videresalg regnes ikke levering av fjernvarme over en kundes anlegg i forbindelse med framleie av lokaler i en bygning. 4. FJERNVARMESYSTEMET 4.1 Framføring av fjernvarmerør. Kostnader ved tilknytning. BE Varme fremfører Fjernvarmenettet til Sekundærnettet, uten kostnad for kunden. Det kan likevel fastsettes et engangsbeløp, såkalt anleggsbidrag, etter nærmere avtale med kunden, ved tilknytning eller ved senere kapasitetsøkning. BE Varme bestemmer type, dimensjon og trasé for fjernvarmerør samt type og plassering av annet utstyr. Plassering av fjernvarmerør fastsettes i samråd med grunneier og skal skje til minst mulig skade og ulempe for ham. BE Varme er bare erstatningsansvarlig for tap som plassering av fjernvarmerør senere medfører dersom BE Varme ikke har tatt rimelig hensyn til grunneiers ønsker og i tillegg har utvist grov uaktsomhet. 4.2 Plassering av varmeveksler i bygning tilhørende kunden. Varmeveksler i bygning tilhørende kunden skal stå i godkjent rom. Se nærmere spesifikasjon i BE Varmes Tekniske retningslinjer for kunder som skal tilknyttes fjernvarmenettet til BE Varme AS. 4.3 Eiendomsrett. Vedlikeholdsplikt. Primærnettet er BE Varmes eiendom, uansett om det helt eller delvis bekostes av grunneier eller kunden. BE Varme har drifts- og vedlikeholdsansvar for primærnett og målerarrangement Sekundærnettet og sentralvarmeanlegget eies av kunden hvis ikke annen avtale er inngått med BE Varme. Drift og vedlikehold av kundesentral, sekundærnettet og sentralvarmeanlegget er kundens ansvar. Vedlikehold som kan få betydning for BE Varmes anlegg skal forhåndsvarsles til BE Varme på et så tidlig tidspunkt som mulig. BE Varme kan kreve utført arbeider som er nødvendig for å ivareta sikkerhet og drift ved kundens anlegg, og kan sette en rimelig frist for arbeidenes utførelse. Dersom eieren/kunden ikke retter det påtalte forholdet innen den fastsatte fristen, kan BE Varme selv bringe det påtalte forholdet i orden for eierens regning. 4.4 Utbedringer, vedlikeholds og endringsarbeider. BE Varme skal uten ugrunnet opphold utbedre alle skader eller feil på egen del av fjernvarmesystemet, jfr pkt 4.3 første ledd. BE Varme kan for å avverge eller begrense skade foreta oppgraving av rørtraséen uten forhåndsvarsel. Slike inngrep skal skje til minst mulig skade og ulempe for kunden/grunneier. Dersom kundens forhold gjør det nødvendig å flytte rør som er lagt til forsyning av BE Varmes kunder, skal kunden betale omkostningene ved dette. 4.5 Fremføring av rørnett over fremmed grunn. BE Varme har vederlagsfri rett til å legge rør fram til andre kunder i grunn som kunde eier eller fester. Pkt 4.1, 4.4, 4.6, 5, 6, og 9 gjelder tilsvarende. 4.6 Flytting og fjerning av fjernvarmeanlegg som følge av offentlige krav. Hvis det som følge av påbud fra offentlig myndighet er nødvendig med flytting, forandring eller fjerning av noen del av fjernvarmenettet kan kunden eller eventuelt BE Varme kreve nødvendige tiltak iverksatt. 5. GRUNNEIERS/KUNDENS INFORMASJONSPLIKT Grunneier/kunden plikter straks til å melde fra om mulige feil ved fjernvarmenettet. 6. BRUK AV ARBEIDSMASKINER OG SPRENGNING Bruk av arbeidsmaskiner samt sprengning nær ved, over og under fjernvarmenettet skal skje etter anvisning fra BE Varme. Grunneier har plikt til å underrette BE Varme skriftlig før det foretas graving, oppfylling eller annen endring av terrenget, sprengning, vegbygging eller andre arbeider som kan skade eller på annen måte ha betydning for Fjernvarmenettet. Underretning om slike arbeider må skje så tidlig at nødvendige tiltak kan iverksettes. 7. ROM FOR KUNDESENTRAL OG AVGIVELSE AV RETTIGHETER I GRUNN FOR LEDNING- SANLEGG BE Varme kan kreve at grunneier/kunden uten vederlag avstår plass i bygning og/eller avgir rettigheter i grunn for fremføring av Fjernvarmenettet. Rom eller grunn som stilles til rådighet, skal på forhånd være godkjent av BE Varme. Kunden skal for egen kostnad sørge for rom som skal inneholde varmeveksler med tilhørende utrustning. BE Varme kan med minst mulig ulempe for eieren, føre rør ut fra kundesentralen for levering av fjernvarme til andre kunder. Rom for kundesentralen må ikke brukes på en slik måte at det hindrer driften eller vanskeliggjør tilgang for BE Varme. BE Varme skal ha rett til adkomst og nødvendig inspeksjon og måleravlesning i kundesentralen. 8. FJERNVARMEANLEGG SOM IKKE EIES AV BE VARME 8.1 Melding om planlagte arbeider. Kunden skal i god tid, minimum en måned på forhånd, gi skriftlig melding til BE Varme ved enhver utvidelse, forandring og større reparasjoner av egen del av fjernvarmesystemet, jfr. pkt 4.3 annet ledd, som medfører endring av fjernvarmebehovet. 8.2 Installasjonsarbeider. Arbeider som f.eks. nyanlegg, utvidelse, forandring og reparasjon av kundens del av fjernvarmesystemet, jfr. pkt 4.3 annet ledd, må bare foretas av godkjent VVS entreprenør i samsvar med tekniske forskrifter for fjernvarme. 8.3 Krav til kundens materiell, utstyr og apparater. Kundens materiell, utstyr og apparater skal være utstyrt med nødvendige sikkerhetsutstyr som sikrer det mot å utsettes for høyere trykk og temperatur enn hva det er godkjent for, jfr. BE Varme `s tekniske forskrifter for fjernvarme. BE Varme er fri for ethvert ansvar som følge av mangel eller feil ved kundens anlegg, utstyr og apparater, med mindre BE Varme har utvist uaktsomhet ved utførelse av arbeid som nevnt i pkt 8.2. For øvrig gjelder pkt 17, 18 og 21 så langt de passer. 9. ADGANG TIL FJERNVARMENETTET BE Varmes personell skal mot framvisning av legitimasjonskort gis adgang til fjernvarmenettet for å kunne gjennomføre måleravlesning etter pkt 11.1 kontroller etter pkt 10.3 og 11.1 annet ledd, utføre vedlikehold og reparasjoner etter pkt 4.3 og 4.4 og for å stanse fjernvarmeleveringen og koble fra kundens anlegg etter alternativene i pkt Side107

9 STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER. GJELDENDE FRA ENERGIMÅLERE 10.1 Plassering og valg av energimåler. BE Varme fastsetter plassering, størrelse og type av energimåler. Slike målere eies, monteres og vedlikeholdes av BE Varme Ansvar for skader. Kunden skal sørge for at forsegling på energimåler ikke blir brutt, og han er ansvarlig for skade som påføres energimåler, så fremt han ikke sannsynliggjør at skaden skyldes hindring som nevnt i pkt 19. Kunden plikter uten ugrunnet opphold å melde fra til BE Varme om feil eller skade på energimåleren, jfr. pkt 5, og er ansvarlig for de merkostnader unnlatt varsel medfører Kontroll av energimåler. BE Varme kan for egen kostnad foreta kontroll av energimåler. Dersom en kunde ønsker å få en energimåler kontrollert, foretar BE Varme kontroll etter skriftlig bestilling. Er den samlede feilvisning mindre enn +/- fem prosent på telleverket, vannmåler og føler, har BE Varme rett til å kreve kostnaden ved kontrollen dekket av kunden Feil ved energimåler. Etteroppgjør. Dersom en energimåler ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruket, eller hvis energimåleren ikke har virket, beregnes forbruket på grunnlag av kundens tidligere normale forbruk i en tilsvarende periode, dersom ikke kunden kan dokumentere at forbruket i angjeldende periode har vært mindre. Er slik beregning ikke mulig, foretas en skjønnsmessig beregning etter pkt Kunden blir belastet eller godskrevet det beløpet som svarer til differansen mellom det antatte forbruket og det målte forbruket. Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling kan likevel ikke kreves ved en feilvisning som er mindre enn +/- fem prosent eller for lengre tidsrom enn tre år. 11. MÅLERAVLESNING. FAKTURERING OG BETALING 11.1 Avlesning. Avlesning av energimåler foretas av kunden eller BE Varme. BE Varme skal gis adgang til å gjennomføre avlesning selv om kunden selv ikke er tilstede. BE Varme kan likevel pålegge kunden å lese av måleren og underrette om avlesning. Selvavlesningen kan kontrolleres ved stikkprøver. Ved unnlatt underrettelse fastsetter BE Varme et skjønnsmessig forbruk basert på gjennomsnittsforbruket for en tilsvarende kunde. Dersom det virkelige forbruket viser seg å være større eller mindre enn det skjønnsmessig fastsatte, skal avregning skje etter pkt 10.4 annet ledd. Dersom kunden grovt uaktsomt eller forsettlig har oppgitt et lavere måleresultat enn det korrekte, kan BE Varme kreve etterbetaling for inntil 10 år Fakturering og betaling. Fakturering skjer på basis av avlest og beregnet forbruk etter pkt 11.1 og de til enhver tid gjeldende tariffer. Betaling skal skje senest på den forfallsdag som er angitt på fakturaen. Ved unnlatt betaling får pkt 12.1, 13 og 15.2 anvendelse Feil ved avregning på faktura. Kunden skal godskrives og tilbakebetales beløp som urettmessig er fakturert og betalt som følge av feil kobling av måler, feil ved måleravlesning, feil utregning av forbruk og andre feil som er begått av BE Varme. Etterbetaling kan kreves dersom det viser seg at kunden har betalt for lite. Dette gjelder også hvis måler ikke er montert. Pkt annet avsnitt og 11.1 tredje avsnitt gjelder tilsvarende Feilmåling som skyldes annet enn feil ved energimåler. Hvis en feil ved kundens egen installasjon eller et forbruksapparat (radiator el. lign.), eller andre forhold på kundens side gjør at energimåler har registrert et forbruk som kunden ikke har kunnet nyte, skal det målte forbruket legges til grunn ved beregning etter pkt Sikkerhet for betaling. Fjernvarmeleverandør kan kreve at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelser av inntil 4 måneders antatt energibehov, dersom og så lenge det sannsynliggjøres fare for betalingsmislighold Avregning uten måler. Kunder som i særlige tilfeller får levert Fjernvarme uten energimåler, er ansvarlige for at det bare blir brukt forbruksinstallasjoner av den art eller størrelse som er avtalt. Ved brudd på denne bestemmelsen kan BE Varme forlange oppsatt energimåler for kundens kostnad. Pkt 14 annet ledd gjelder tilsvarende. 12. STANSING AV FJERNVARMELEVERING AVSTENGNING OG PÅSETTING AV EN KUNDES ANLEGG 12.1 Stansing og avstengning. Fjernvarmeleveringen kan stanses og kundens anlegg kan avstenges og kobles fra dersom: a. Betaling for fjernvarmen ikke har skjedd ved forfall og kunden deretter ikke betaler innen 14 dager etter at varsel om avstegning har kommet frem til ham, jfr pkt b. Det tilsies av hensyn til nødvendig ettersyn, vedlikehold, utbedringer, endringer og utvidelse av fjernvarmesystemet samt tilknyttede anlegg og anleggsdeler jfr pkt 4.4. c. Pålegg om utbedring av mangler ved installasjon ikke blir etterkommet av kunden til fast satt tid jfr pkt 4.3 annet ledd. d. Anlegget anses som farlig og kan volde skade, jfr pkt 4.4. e. Det ikke brukes godkjente apparater, jfr. pkt f. Kunden tilegner seg fjernvarme eller fjernvarmevann urettmessig eller forsøker å tilegne seg fjernvarme gjennom f eks å endre forbruksinstallasjonen, jfr. pkt 11.6, skade energimåler eller å fjerne forsegling, jfr. pkt 14. g. BE Varme ikke gis adgang for vedlikehold og kontroll av Fjernvarmenettet jfr. pkt 9. h. Kundens fjernvarmeanlegg er tilkoblet uten godkjenning, jfr pkt i. Fjernvarmen blir brukt slik at den volder skade eller ulempe for BE Varme eller andre kunder, jfr pkt 4.4. j. Oppsigelsestiden etter pkt 15.1 er utløpt. k. Kontrakten heves etter pkt 15.2, l. Slike leveringshindringer som nevnt i pkt 2 eller pkt 19 foreligger. Før anlegget kobles fra i henhold til bokstav (a), (b), (c), (e), (g), (k), og (l) skal kunden ha særskilt varsel om når avstengning vil finne sted, hvordan kunden kan unngå avstengning og om kostnadene ved gjeninnkobling. Varsel skal gis innen rimelig tid og bør være kunden i hende minst 14 dager før avstengning foretas. Ved frakobling i henhold til bokstav (b) og (l) kan varsling foretas i avis som er alminnelig lest på stedet. For øvrig kan stansing og utkobling skje uten noen som helst forvarsel. Avstengning av et anlegg fritar ikke kunden for betaling av tariffens faste avgifter i den tiden fjernvarmen ikke blir levert på grunn av avstengningen. BE Varme er fri for ethvert ansvar for skader eller tap som kan oppstå hos en kunde ved slik avstengning Stenging/påsetting. Hvis et anlegg er blitt avstengt etter pkt 12.1 må ingen andre enn BE Varme åpne anlegget igjen. Når grunnlaget for avstengning etter 12.1 er bortfalt skal BE Varme koble til anlegget. Et anlegg som er rettmessig avstengt på grunn av manglende betaling, vil ikke bli koblet til før all gjeld til BE Varme herunder faktiske kostnader, fullt ut er betalt. Det kan dessuten kreves at kunden stiller sikkerhet for fremtidig betaling, f eks i form av forskuddsbetaling, depositum og pantsettelse. Kunden har selv ikke adgang til å stenge eller påsette et anlegg. Stenging kan likevel foretas av kunde, dersom det er oppstått lekkasje eller andre forhold som kan skade kundens eiendom. I slike tilfeller skal BE Varme varsles umiddelbart. 13. INKASSO. FORSINKELSESRENTER. Ubetalte regninger vil bli oversendt til inkasso og kreves inn i henhold til inkassoloven av 13. mai 1988 nr 26. Dersom kravet overlates til inkasso, vil kunden bli pålagt å betale omkostningene (inkassogebyr) ved slik inndrivelse. Det påløper i tillegg renter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr URETTMESSIG TILKNYTNING OG TILEGNELSE AV FJERNVARME Har en kunde tilegnet seg eller forsøkt å tilegne seg fjernvarme urettmessig ved misbruk av energimåler eller på annen måte, kan BE Varme pålegge og gjennomføre slike tiltak som anses nødvendig for å hindre urettmessig tilegnelse. Kostnader med slike tiltak belastes kunden. I slike tilfeller som nevnt over har BE Varme rett til å etterberegne og kreve betalt for antatt forbruk med tillegg av forsinkelsesrenter i den tiden tilegnelsen antas å ha vart. 15. OPPSIGELSE OG HEVING. OVERFØRING AV FJERNVARMEABONNEMENT 15.1 Oppsigelse. Hvis ikke annet er avtalt kan kundeforholdet sies opp av begge parter med ett års skriftlig varsel. BE Varme har i slike tilfeller rett til å stenge anlegget og kreve at kostnaden ved slik stenging dekkes av kunden. Ved utflytting eller salg av eiendommen skal kunden inngå avtale som nevnt i pkt 15.4 med ny eier/beboer. Dersom slik avtale ikke oppnås eller ikke kan godkjennes gjelder en oppsigelsesfrist på 14 dager. Kunden har rett til å si opp kontrakten med 14 dagers varsel dersom vesentlige deler av kontrakten endres etter pkt 22. I slike tilfeller har BE Varme alltid rett til å kreve at kontrakten opprettholdes på de tidligere leveringsbetingelser. Et anlegg som er rettmessig avstengt, enten pga betalingsmislighold eller at kunden har sagt opp avtaleforholdet, kan gjenåpnes av BE Varme når et påsettingsgebyr er innbetalt av kunden BE Varmes hevingsrett. BE Varme har rett til å heve kontrakten dersom kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser. Som vesentlig mislighold skal bla regnes et betalingsmislighold som overstiger dato for avsendelse av varsel etter pkt 12.1 (a) med mer enn en måned eller gjentatte betalingsmislighold av kortere varighet. Heving innebærer at fjernvarmeleveringen stanses og kundens anlegg frakobles. BE Varme kan videre kreve erstatning for det tap selskapet lider som følge av hevingen, og kontraktsforholdet for øvrig kan avvikles. Skjer heving innen to år etter inngåelsen av denne kontrakt skal erstatningskravet minst utgjøre BE Varmes kostnader ved fremføring av fjernvarmenettet. Dersom det etter gjentatte mislighold inngås avtale med kunden om betalingsplan, har BE Varme rett til å heve kontrakten og endre denne til forskuddsvis, månedsvis akontobetaling med standard variabel fjernvarmepris 15.3 Overdragelse av fjernvarmeabonnement. En kunde kan med BE Varmes skriftlige samtykke overdra sine rettigheter og plikter etter disse leveringsbetingelser. Avslag skal gis skriftlig og være saklig begrunnet. Anmodning om overføring av abonnement skal være underskrevet av partene i overdragelsesavtalen og inneholde en dato for overdragelse av abonnementet, samt målerstander ved dette tidspunkt. Ved overdragelse er den tidligere kunden ansvarlig for fjernvarmeforbruket fra perioden før abonnementet ble overført. Den nye kunden er ansvarlig for fjernvarmeforbruket etter overdragelse Overdragelse av grunn med røranlegg. Ved overdragelse av grunn som berører fjernvarmenettet er grunneier forpliktet til å overføre fjernvarmeabonnementet til kjøper av eiendommen, eller evt de forpliktelser i disse leveringsvilkår som kan få betydning for kjøper i egenskap av grunneier, det vises særlig til dette punkt samt til pkt 4.4, 5, 6, og 9. BE Varme kan kreve fremlagt dokumentasjon for at slik overføring har skjedd. Grunneier/selger skal holde BE Varme skadesløs for tap som følge av at denne bestemmelse ikke overholdes. 16. OPPGJØRSAVREGNING VED OPPSIGELSE OG HEVING Ved oppsigelse vil kunden bli avregnet og fakturert fram til utløpet av oppsigelsesfristen eller det senere tidspunktet når fjernvarmeleveransen stanses. Ved heving vil kunden bli avregnet og fakturert fram til tidspunktet når fjernvarmeleveransen stanses. 17. REKLAMASJON. MANGLER Kunden taper sin rett til å gjøre gjeldende mangel ved fjernvarmeleveransen dersom han ikke innen rimelig tid og senest innen en måned etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den gir BE Varme skriftlig melding som angir hva slags mangel det gjelder eller hvordan den kommer til uttrykk. Fjernvarmeleveransen er mangelfull når den ikke tilfredsstiller kravene i BE Varme s Tekniske forskrifter som gjelder i det aktuelle fjernvarmeområdet, eller for øvrig ikke er i samsvar med de krav til kvalitet og egenskaper som følger av avtalen mellom partene. Det foreligger likevel ingen mangel dersom avviket ved fjernvarmeleveransen skyldes rettmessig utkoblinger etter pkt eller pkt.2, eller forhold som kunden er ansvarlig for. Dersom det foreligger en mangel ved fjernvarmeleveransen kan kunden kreve retting etter pkt 18, forholdsmessig prisavslag, erstatning etter pkt 19 samt holde tilbake betaling. Kunden kan likevel ikke heve avtalen. 18. RETTING BE Varme har uten kostnad for kunden rett og plikt til å rette en mangel. Retting skal skje innen rimelig tid etter at kunden har reklamert over denne i henhold til pkt 17 første ledd. 19. ERSTATNING Kunden kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av mangel ved fjernvarmeleveransen, for så vidt ikke BE Varme sannsynliggjør at mangelen er forårssaket av en hindring utenfor BE Varmes kontroll, som BE Varme ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på tidspunktet eller unngå eller overvinne følgene av. Dette gjelder likevel bare tap som man med rimelighet kunne forutse som en mulig følge av mangelen. Ansvar etter denne bestemmelsen omfatter ikke slik indirekte tap som nevnt i pkt. 20. BE Varme er bare ansvarlig for indirekte tap når mangelen, skaden eller tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett av BE Varme. BE Varme kan kreve erstatning fra kunden for det tap selskapet lider som følge av mangler ved kundens anlegg eller andre forhold som kunden svarer for, forsåvidt ikke kunden sannsynliggjør at mangelen er forårsaket av en hindring utenfor kundens kontroll, som kunden ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne forutse som en mulig følge av mangelen. Kundens ansvar omfatter ikke slikt indirekte tap som nevnt i pkt.20. Kunden er bare ansvarlig for indirekte tap når mangelen, skaden eller tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra kundens side. Ansvar for personskade reguleres ikke av disse leveringsbetingelser 20. INDIREKTE SKADER OG TAP (FØLGESKADE) Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tap som anleggseiers/brukers kunder lider, produksjonstap, tapt fortjeneste som følge av bortfall av kontrakt eller andre forhold, avsavnstap og tap som følge av forurensning. Side108

10 STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER. GJELDENDE FRA MEDVIRKNING OG TAPSBEGRENSNINGSPLIKT. LEMPING AV ANSVAR Dersom kunden har medvirket til skaden skal BE Varmes ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade eller å begrense skaden. Dette gjelder tilsvarende for kundens anlegg i de tilfeller BE Varme har medvirket til skaden. Gjenstander som tåler særskilt lite eller som ikke er vanlig å oppbevare på skadestedet, samt vannbærende ventilasjonssystemer som ikke er utstyrt med frostsikring, erstattes under ingen omstendighet. Erstatningen kan settes ned dersom den vil virke urimelig for BE Varme ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i liknende tilfeller og forholdene ellers. Skader skal varsles BE Varme så raskt som mulig. Eventuelle tiltak som kunden ønsker å iverksette for å begrense skaden eller avhjelpe konsekvensene av denne, skal varsles BE Varme på forhånd, så langt dette er mulig uten at kunden påføres ytterligere skade. 22. ENDRING AV LEVERINGSBETINGELSER BE Varme er berettiget til å foreta slike endringer i disse leveringsvilkårene som til enhver tid anses nødvendig. Endringer er bindende for kunden fra vedtakelsen, men tidligst 14 dager etter at endringen er kunngjort på BE Varme`s hjemmeside, Leveringsbetingelsene vil til enhver tid være oppdatert på BE Varme`s hjemmeside. 23. ENDRING AV PRISER Alle prisendringer vil bli kunngjort på BE Varme`s internettside. Det skal fremgå av kunngjøringen fra hvilken dato prisendringen gjelder fra. Endring av priser vil skje i takt med prisene i energimarkedet. Side109

VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER Gjeldende fra 01.03.2015

VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER Gjeldende fra 01.03.2015 VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER Gjeldende fra 01.03.2015 1. Fjernvarme - leveringsområde Fjernvarme er termisk energi i form av varmt vann, levert via varmeveksler hos kunden. Fjernvarmen

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME.

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. Leveringsbetingelser Fjernvarme INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Fjernvarme - leveringsområde 2. Tilknytning

Detaljer

Standard leveringsvilkår for fjernkjøling. Akershus Energi Varme AS

Standard leveringsvilkår for fjernkjøling. Akershus Energi Varme AS Standard leveringsvilkår for fjernkjøling - Akershus Energi Varme AS Revidert 26.06.2009 2 INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNKJØLING, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSVILKÅR 1. Fjernkjøling Fjernkjøling

Detaljer

Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV)

Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV) Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV) 1. Definisjoner (a) Fjernvarmesystemet omfatter; Varmesentral, Fjernvarmenettet, Kundesentral og Sekundærnettet. (b) Varmesentral

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME Med virkning fra 1. januar 2013 Leveringsbetingelser Fjernvarme Leveringsbetingelsene regulerer forholdet mellom Orkdal Energi Varme og Kunden sitt anlegg. Vilkårene

Detaljer

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Akershus Energi Varme AS

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Akershus Energi Varme AS Vedlegg 3 STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME Akershus Energi Varme AS Revidert 13. mars 2014 2 INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSVILKÅR 1. Fjernvarme - leveringsområde

Detaljer

GENERELLE LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Bio Varme Sarpsborg AS (BVS)

GENERELLE LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Bio Varme Sarpsborg AS (BVS) GENERELLE LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME levert av Bio Varme Sarpsborg AS (BVS) 1 OM LEVERINGSVILKÅRENE 1.1 AVTALE OM FJERNVARMELEVERANSE (Avtalen) regulerer rettigheter og forpliktelser som BVS og kunden

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. BETINGELSER GJELDENE FRA 01. JANUAR 2002.

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. BETINGELSER GJELDENE FRA 01. JANUAR 2002. LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. BETINGELSER GJELDENE FRA 01. JANUAR 2002. Leveringsbetingelser Fjernvarme INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER 1.

Detaljer

Leveringsbetingelser for fjernvarme

Leveringsbetingelser for fjernvarme Leveringsbetingelser for fjernvarme Gyldig fra 1. januar 2004. Leveringsvilkårene for fjernvarme bygger på en norm utarbeidet av Norges Energiverkforbund i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet.

Detaljer

Leveringsbetingelser for fjernvarme fra OTTA BIOVARME. Gyldig fra 1.januar 2007.

Leveringsbetingelser for fjernvarme fra OTTA BIOVARME. Gyldig fra 1.januar 2007. Leveringsbetingelser for fjernvarme fra OTTA BIOVARME Gyldig fra 1.januar 2007. 1 Innhold Definisjoner 3 Informasjon om bestilling av fjernvarme, vilkår for tilknytning og 4 leveringsbetingelser 1. Fjernvarme

Detaljer

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR. JÆREN FJERNVARME AS (heretter kalt JFV)

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR. JÆREN FJERNVARME AS (heretter kalt JFV) STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR JÆREN FJERNVARME AS (heretter kalt JFV) Disse standard vilkårene er utarbeidet i samarbeid med Norsk Fjernvarme. 2 INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING

Detaljer

TROMS KRAFT VARME AS

TROMS KRAFT VARME AS Innhold: 1. INFORMASJON OM KJØP AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER 2. ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME TROMS KRAFT VARME AS Vedlegg til leveringsavtale for fjernvarme

Detaljer

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Istad Nett AS

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Istad Nett AS STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME Istad Nett AS Vedtatt av styret i Istad Nett AS, 2.juli 2009 Postadresse Telefon +47 71 21 35 00 Istad Nett AS Org.nr. 979379455 Plutovegen 5 www.istad.no 6405 MOLDE

Detaljer

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME FRA BE VARME AS (BEV) gjeldende fra

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME FRA BE VARME AS (BEV) gjeldende fra 1. Definisjoner a) Fjernvarmesystemet omfatter; Varmesentral, Fjernvarmenettet, Kundesentral og Sekundærnettet. b) Varmesentral betyr enhet der sirkulerende varmtvann produseres. c) Fjernvarmenettet (tilhører

Detaljer

Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV)

Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV) Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV) 1. Definisjoner (a) Fjernvarmesystemet omfatter; Varmesentral, Fjernvarmenettet, Kundesentral og Sekundærnettet. (b) Varmesentral

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSER for LEVERING AV FJERNVARME fra Eidsiva Bioenergi AS org. nr. NO 980 258 165 ( Fjernvarmeselskapet )

LEVERINGSBETINGELSER for LEVERING AV FJERNVARME fra Eidsiva Bioenergi AS org. nr. NO 980 258 165 ( Fjernvarmeselskapet ) LEVERINGSBETINGELSER for LEVERING AV FJERNVARME fra Eidsiva Bioenergi AS org. nr. NO 980 258 165 ( Fjernvarmeselskapet ) Disse Leveringsbetingelser er sist oppdatert 15.06.2010 0. Definisjoner I disse

Detaljer

Avtale om levering av fjernvarme. mellom

Avtale om levering av fjernvarme. mellom Avtale om levering av fjernvarme mellom Vestnes Bioenergi AS (999 661 254) - som leverandør - heretter kalt VB og Vestnes kommune som kunde - heretter kalt VK Denne avtalen definerer Vestnes Bioenergi

Detaljer

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FJERNVARME FRA BKK VARME AS

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FJERNVARME FRA BKK VARME AS STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FJERNVARME FRA BKK VARME AS Side 1 av 5 Standard leveringsbetingelser for fjernvarme i Bergen Leveringsbetingelsene regulerer forholdet mellom BKK Varme og kunden sitt anlegg

Detaljer

Kontraktsbestemmelser V300 Fjernvarme 2602 Bodø fengsel DL Kontraktsbestemmelser for fjernvarmeleveranse

Kontraktsbestemmelser V300 Fjernvarme 2602 Bodø fengsel DL Kontraktsbestemmelser for fjernvarmeleveranse Kontraktsbestemmelser 72067 12V300 Fjernvarme 2602 Bodø fengsel DL 201201004 Kontraktsbestemmelser for fjernvarmeleveranse 1 PARTENE Avtalen er inngått mellom Statsbygg som Eier av eiendommen og.. som

Detaljer

Leveringsvilkår for fjernvarme

Leveringsvilkår for fjernvarme 1 Leveringsvilkår for fjernvarme Leveringsvilkårene for fjernvarme bygger på en norm utarbeidet av Norges Energiverkforbund i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet. Leveringsvilkårene er utarbeidet

Detaljer

Standard leveringsbetingelser for levering av fjernvarme og/eller fjernkjøling fra HAV Energi AS

Standard leveringsbetingelser for levering av fjernvarme og/eller fjernkjøling fra HAV Energi AS Standard leveringsbetingelser for levering av fjernvarme og/eller fjernkjøling fra HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0 1 Definisjoner For avtaleverket gjelder følgende definisjoner: «Abonnentsentralen»

Detaljer

Leveringsbetingelser for fjernkjøling i Fredrikstad

Leveringsbetingelser for fjernkjøling i Fredrikstad Leveringsbetingelser for fjernkjøling i Fredrikstad INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNKJØLING, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Fjernkjøling - leveringsområde 2. Tilknytning til fjernkjølesystemet

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Vestfold fylkeskommune og Re kommune ( Kjøper ) Org.nr. xxx. Navn selger ( Selger ) Org.nr. om varmeleveranse

Vestfold fylkeskommune og Re kommune ( Kjøper ) Org.nr. xxx. Navn selger ( Selger ) Org.nr. om varmeleveranse Avtale mellom Vestfold fylkeskommune og Re kommune ( Kjøper ) Org.nr. xxx og Navn selger ( Selger ) Org.nr. om varmeleveranse 1. Leveringsomfang Selger forplikter seg til å levere den nødvendige varme

Detaljer

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme Norwegian Water Resources and Energy Directorate N IE Follo Fjernvarme AS Postboks 655 1401 SKI 1 9. 02. 2007 Vår dato: Vår ref.: NVE 200700377-1 emk/pno Arkiv: /200503169-11 U Deres dato: 20.10.2006 Deres

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV VARME. mellom. Oppdragsgiver (heretter kalt abonnenten) Org.nr. Forretningsadresse: Kontaktperson: Telefon/fax: e-post:

AVTALE OM LEVERING AV VARME. mellom. Oppdragsgiver (heretter kalt abonnenten) Org.nr. Forretningsadresse: Kontaktperson: Telefon/fax: e-post: VEDLEGG 8.1 AVTALE OM LEVERING AV VARME mellom Oppdragsgiver (heretter kalt abonnenten) Org.nr. Forretningsadresse: Kontaktperson: Telefon/fax: e-post: og Leverandøren (heretter kalt leverandøren) Org.nr.

Detaljer

Tilknytingsvilkår for næringskunder

Tilknytingsvilkår for næringskunder Tilknytingsvilkår for næringskunder EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet mellom nettselskap

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV VARME. mellom. Oppdragsgiver (heretter kalt abonnenten) Org.nr. Forretningsadresse: Kontaktperson: Telefon/fax: e-post:

AVTALE OM LEVERING AV VARME. mellom. Oppdragsgiver (heretter kalt abonnenten) Org.nr. Forretningsadresse: Kontaktperson: Telefon/fax: e-post: VEDLEGG 8.1 AVTALE OM LEVERING AV VARME mellom Oppdragsgiver (heretter kalt abonnenten) Org.nr. Forretningsadresse: Kontaktperson: Telefon/fax: e-post: og Leverandøren (heretter kalt leverandøren) Org.nr.

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv Pdf-filen har kun lesetilgang Tilknytningsvilkår for næringskunder Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet

Detaljer

Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder

Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder t i l k n y t n i n g s - o g N e t t l e i e v i l k å r f o r i n n m a t i n g s k u n d e r t i l k n y t n i n g s - o g N e t t l e i e v i l

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

**********************************************************************************

********************************************************************************** DISTRIBUSJONSAVTALE FOR Hunndalen TV og Bredbånd SA Oppdatert etter endring av navn og selskapsform. ********************************************************************************** 1. AVTALENS OMFANG

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet mellom nettselskap og eier av elektriske anlegg (anleggseier)

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA

AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA Gjeldende fra 15.09.2016 Disse alminnelige vilkårene «Alminnelige Vilkår» gjelder mellom Svorka Energi AS og små og mellomstore bedrifter, offentlige kunder,

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV VARME. mellom. Oppdragsgiver (heretter kalt abonnenten) Org.nr. Forretningsadresse: Kontaktperson: Telefon/fax: e-post:

AVTALE OM LEVERING AV VARME. mellom. Oppdragsgiver (heretter kalt abonnenten) Org.nr. Forretningsadresse: Kontaktperson: Telefon/fax: e-post: VEDLEGG 8.1 AVTALE OM LEVERING AV VARME mellom Oppdragsgiver (heretter kalt abonnenten) Org.nr. Forretningsadresse: Kontaktperson: Telefon/fax: e-post: og Leverandøren (heretter kalt leverandøren) Org.nr.

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til avtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

Nord-Aurdal kommune ( Kjøper ) Org.nr. xxx. Navn selger ( Selger ) Org.nr. om varmeleveranse. Avtale. mellom. 1. Leveringsomfang

Nord-Aurdal kommune ( Kjøper ) Org.nr. xxx. Navn selger ( Selger ) Org.nr. om varmeleveranse. Avtale. mellom. 1. Leveringsomfang Avtale mellom Nord-Aurdal kommune ( Kjøper ) Org.nr. xxx og Navn selger ( Selger ) Org.nr. om varmeleveranse 1. Leveringsomfang Selger forplikter seg til å levere den nødvendige varme til oppvarming og

Detaljer

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder m.v.

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. t i l k n y t n i n g s v i l k å r f o r n æ r i n g s k u n d e r t i l k n y t n i n g s v i l k å r f o r n æ r i n g s k u n d e r EBLs anbefalte

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Vilkår for nettleie og tilknytning

Vilkår for nettleie og tilknytning Vilkår for nettleie og tilknytning for innmatingskunder LYSE NETTBEDRIFT September 2006 Dette heftet inneholder følgende: Tilknytningsvilkår for innmatingskunder Nettleievilkår for innmatingskunder Særskilte

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

AVTALE. om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering

AVTALE. om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering AVTALE mellom [Lillekraft] AS ([Lillekraft]) og [[ ] Energiverk] (Energiverket) (Lillekraft og Energiverket i fellesskap betegnet Partene) om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering

Detaljer

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012)

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) 1. Generelt 1.1 Partene og avtaleforholdet Partene i avtaleforholdet er kunden ( Kunden )

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN...2 2 AVTALEFORHOLDET OG INNGÅELSE AV NETTLEIEAVTALE...2 3 PERSONOPPLYSNINGER...2 4 NETTLEIEAVTALENS VIRKEOMRÅDE OG FORUTSETNINGER...3 4-1 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Klage pa kontroll av maleravlesning - Drammen fjernvarme

Klage pa kontroll av maleravlesning - Drammen fjernvarme Norges vassdrags-og energidirektorat N V E I III Sameiet Union Brygge - Pollenkvartalet v/roar Grøttvik Postboks 2177 Strømsø 3003 DRAMMEN Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 03010510 Telefon:

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme leverer varme og varmt vann basert på biobrensel fra skogsvirke til folk og bedrifter i Nord-Østerdal. NØK familien består videre

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

TILKNYTNINGSVILKÅR. NÆRINGSKUNDER m.v.

TILKNYTNINGSVILKÅR. NÆRINGSKUNDER m.v. 1 TILKNYTNINGSVILKÅR NÆRINGSKUNDER m.v. 2 Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for eiere av elektriske

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Utbyggingsprosjekter særlige problemstillinger i fjernvarmekonsesjonsbelagte områder. Frode Støle Klientseminar Hafjell 30.

Utbyggingsprosjekter særlige problemstillinger i fjernvarmekonsesjonsbelagte områder. Frode Støle Klientseminar Hafjell 30. Utbyggingsprosjekter særlige problemstillinger i fjernvarmekonsesjonsbelagte områder Frode Støle Klientseminar Hafjell 30. januar 2010 Oversikt Hva er fjernvarmekonsesjon? Om tilknytningsplikt til fjernvarme

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

AVTALE nr. " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847

AVTALE nr.  Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847 AVTALE nr mellom Oslo universitetssykehus HF (Org nr 993 467 049) heretter benevnt Kjøper og Leverandør (Org.nr: heretter benevnt Selger " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen

Detaljer

Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen - forslag til vedtekt etter plan- og bygningslovens 27-5

Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen - forslag til vedtekt etter plan- og bygningslovens 27-5 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 18693/2010 Arkivnr.: G33 Saksnr.: 2008/114 Utvalgssak Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen - forslag til vedtekt

Detaljer

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder Standard tilknytningsvilkår for næringskunder Disse standard tilknytningsvilkår gjelder for eieren av en elektrisk installasjon (heretter kalt anlegg) som skal eller er tilknyttet til Hafslund Netts (heretter

Detaljer