GENERELLE LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Bio Varme Sarpsborg AS (BVS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELLE LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Bio Varme Sarpsborg AS (BVS)"

Transkript

1 GENERELLE LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME levert av Bio Varme Sarpsborg AS (BVS) 1 OM LEVERINGSVILKÅRENE 1.1 AVTALE OM FJERNVARMELEVERANSE (Avtalen) regulerer rettigheter og forpliktelser som BVS og kunden (Kunden), heretter i fellesskap kalt Partene, har i forbindelse med at BVS skal levere og Kunden skal motta fjernvarme. Disse generelle leveringsvilkår (Vilkårene) er et vedlegg til og inngår sammen med AVTALE OM FREMFØRING AV FJERNVARMENETT og andre vedlegg som en del av Avtalen. 2 LEVERING AV FJERNVARME LEVERINGSHINDRINGER BEGRENSNINGER 2.1 Fjernvarme leveres i henhold til Avtalen mellom BVS og Kunden. 2.2 Dersom produksjonen og/eller distribusjonen av fjernvarme er begrenset, bestemmer BVS hvordan fjernvarmen skal fordeles til beste for alle kunder i fjernvarmenettet. 2.3 BVS kan for kortere eller lengre tid begrense effekten (maksimaluttaket av energi) hos enkeltkunder for å opprettholde/stabilisere leveransene i fjernvarmenettet. 2.4 Leveringsforpliktelsen bortfaller, helt eller delvis, dersom det foreligger eller oppstår hindringer eller andre forhold som BVS ikke kan kontrollere eller overvinne, eller om oppfyllelse av Avtalen vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for BVS at det står i vesentlig misforhold til Kundens fordel ved at Avtalen oppfylles. 3 DEFINISJONER 3.1 Fjernvarmesystem Fellesbenevnelse for varmesentral(er), fjernvarmenett, kundesentraler og eventuelle pumpestasjoner. 3.2 Varmesentral Produksjonssted for oppvarming av vann som sirkulerer i fjernvarmenettet. 3.3 Fjernvarmenett Distribusjonsnett som består av to isolerte rør lagt i grunnen eller opphengt i bygninger. Turledningen distribuerer oppvarmet vann frem til varmeveksler i kundesentralene hos Kundene. Etter at vannet har avgitt energi i Kundesentraler transporteres vannet tilbake i returledning til Varmesentralen for ny oppvarming og distribusjon. 3.4 Primærnett Distribusjonsnett for fjernvarmevann mellom varmesentral og kundesentral. 3.5 Kundesentral Tekniske installasjoner for overføring av varme fra Primærnett til Kundens Sekundærnett eller Sentralvarmeanlegg til oppvarming og varmt tappevann. Kundesentralen er BVS eiendom og inneholder foruten varmeveksler også rør og utstyr for regulering og energimåling 3.6 Sekundærnett Kundens distribusjonsnett etter varmeveksler i Varmesentral. Grensesnitt går ved utgående stuss på kundesentral. 3.7 Rom for kundesentral Rom der BVS får disponere plass for kundesentral. 3.8 Sentralvarmeanlegg Den del av Kundens (Sekundærnettets) rør, installasjoner og varmefordelingsutstyr som kobles til kundesentralen. Generelle leveringsvilkår for fjernvarme fra BVS -21 jan 2009.doc / to Side 1 av 8

2 4 VIDERESALG AV FJERNVARME 4.1 Kunden kan ikke uten skriftlig samtykke fra BVS videreselge fjernvarme. Som videresalg regnes ikke levering av fjernvarme over Kundes anlegg i forbindelse med framleie av lokaler i en bygning. 5 INSTALLASJON OG KOSTNADER 5.1 Kostnader for første gangs fremføring og tilknytning er spesifisert i Avtalen. BVS kan ved senere utvidelse, endring eller kapasitetsøkning kreve hel eller delvis kostnadsdekning av Kunden. 6 FJERNVARMESYSTEMET 6.1 Framføring av fjernvarmenett BVS inngår egen avtale om fremføring av fjernvarmenett med grunneier BVS fremfører fjernvarmenettet til sekundærnettet i kundesentral BVS bestemmer type og dimensjon for fjernvarmeledninger samt type og plassering av annet utstyr Trasé for fjernvarmenettet bestemmes i samråd med grunneier og skal skje til minst mulig skade og ulempe BVS er bare erstatningsansvarlig for tap som plassering av fjernvarmenettet senere medfører dersom BVS ikke har tatt rimelig hensyn til grunneiers ønsker og/eller har utvist grov uaktsomhet. 6.2 Plassering av kundesentral i bygning tilhørende Kunden Kundesentral plasseres i rom godkjent av BVS. 6.3 Eiendomsrett Sekundærnettet eies av Kunden hvis ikke annen avtale er inngått med BVS. Kundesentralen og Primærnettet er BVS eiendom, uansett om det helt eller delvis er bekostet av grunneier eller Kunden. 6.4 Vedlikeholdsplikt Partene har gjensidig plikt, så tidlig som mulig, til å informere hverandre om arbeider eller andre forhold som kan få betydning for drift og/eller leveranser i Fjernvarmesystemet BVS har ansvar for og dekker kostnader til drift og vedlikehold av Kundesentralen og Primærnettet. Det samme gjelder for de deler av Sekundærnettet hvor BVS har inngått særskilt avtale om drift og vedlikehold med Kunden Dersom det oppstår behov for vedlikehold og/eller reparasjon i Fjernvarmesystemet som følge av Kundens forhold, kan BVS kreve utgiftene refundert Kunden har ansvar for og dekker kostnader til drift og vedlikehold av Sekundærnettet BVS kan kreve at Kunden utfører nødvendig arbeider i Sekundærnettet for å ivareta HMS og opprettholde drifts- og leveringsregularitet i Fjernvarmesystemet. BVS kan sette frist for sluttføring av arbeidene. Dersom Kunden ikke utfører arbeidene innen den fastsatte fristen, kan BVS selv utfører arbeidene for Kundens regning. 6.5 Utbedringer, vedlikeholds- og endringsarbeider BVS skal uten ugrunnet opphold utbedre alle skader eller feil på egen del av Fjernvarmesystemet BVS kan for å avverge eller begrense skade foreta oppgraving av fjernvarmerør uten forhåndsvarsel. Slike inngrep skal skje til minst mulig skade og ulempe for Kunden og grunneier Dersom det som følge av Kundens forhold blir nødvendig å flytte rør som er lagt til forsyning av BVS kunder, skal Kunden betale kostnadene. Generelle leveringsvilkår for fjernvarme fra BVS -21 jan 2009.doc / to Side 2 av 8

3 6.6 Fremføring av ledningsnett til andre kunder BVS har vederlagsfri rett til å legge rør over Kundens grunn fram til andre kunder. 6.7 Flytting og fjerning av fjernvarmeanlegg som følge av offentlige krav Hvis det som følge av påbud fra offentlig myndighet er nødvendig med flytting, forandring eller fjerning av noen del av fjernvarmenettet, kan Kunden eller eventuelt BVS kreve nødvendige tiltak iverksatt. Kostnadene for slike tiltak betales av eierne av de respektive anlegg. 7 KUNDENS INFORMASJONSPLIKT 7.1 Kunden plikter straks å melde fra om mulige feil og mangler ved fjernvarmenettet. 7.2 Kunden har plikt til å informere BVS skriftlig, før Kunden eller den han bemyndiger, foretar graving, oppfylling eller annen endring av tomt eller terreng, sprengning, veibygging eller andre arbeider som kan skade eller på annen måte ha betydning for fjernvarmenettet. Bruk av anleggsmaskiner samt sprengning i nærheten av fjernvarmenettet, skal skje etter anvisning fra BVS. Kunden plikter å informere om slike arbeider så tidlig at nødvendige tiltak kan iverksettes. 8 ROM FOR KUNDESENTRAL 8.1 Kunden skal vederlagsfritt stille rom til disposisjon for Kundesentral med tilhørende utrustning og tilkobling av Fjernvarmenettet. Rom som stilles til rådighet, skal på forhånd være godkjent av BVS. BVS har rett til, med minst mulig ulempe for Kunden, å føre rør ut fra kundesentralen for levering av fjernvarme til andre kunder. BVS kan tinglyse sine rettigheter i henhold til dette punkt. 8.2 Rom for Kundesentral må ikke brukes på en slik måte at det hindrer drift eller vanskeliggjør adgang/tilgang for Partene. 8.3 Kunden har ansvar for og betaler rengjøring, oppvarming, belysning og vedlikehold av rom for kundesentralen. Kunden dekker også kostnader for elektrisitet til drift av utstyr for regulering og måling av fjernvarme i kundesentralen. 9 OM DE DELER AV FJERNVARMESYSTEMET SOM EIES AV KUNDEN 9.1 Kunden skal i god tid, minimum en måned i forveien, gi skriftlig melding til BVS ved enhver utvidelse, forandring og større reparasjoner av egen del av fjernvarmesystemet og som medfører endringer i leveransen av fjernvarme. 9.2 Inngrep og arbeider som f.eks. nyanlegg, utvidelse, forandring og reparasjon av Kundens del av fjernvarmesystemet, må bare foretas av autorisert personell og i henhold til gjeldende tekniske normer for fjernvarme. 9.3 Alt Kundens materiell, utstyr og apparater skal være utstyrt med nødvendig sikring mot høyere trykk og temperatur enn hva det er designet og godkjent for. Jfr. tekniske spesifikasjoner for fjernvarmeområdet. 9.4 BVS skal holdes ansvarsløs for alle feil eller mangler i Kundens sekundærnett og på utstyr og apparater, med mindre BVS har utvist uaktsomhet ved utførelse av arbeid. 10 ADGANG TIL FJERNVARMENETT OG KUNDESENTRAL 10.1 BVS skal gis adgang til egen del av fjernvarmesystemet og kundesentral for å kunne gjennomføre energimåleravlesning og kontroll, utføre vedlikehold og reparasjoner og for å koble Kundens anlegg til og fra fjernvarmenettet. 11 ENERGIMÅLERE OG MÅLEUTSTYR 11.1 Plassering og valg av energimålere BVS bestemmer plassering, størrelse og type av energimålere og måleutstyr. Alt måleutstyr/apparater eies, monteres og vedlikeholdes av BVS. Generelle leveringsvilkår for fjernvarme fra BVS -21 jan 2009.doc / to Side 3 av 8

4 11.2 Ansvar for skader Kunden har ansvar for at forseglingen/plomberingen på energimålere og måleutstyr ikke blir brutt og er ansvarlig for skade som påføres målere og måleutstyr, så fremt det ikke kan sannsynliggjøres at skaden skyldes forhold utenfor Kundens kontroll. Kunden plikter uten opphold å melde fra til BVS om feil eller skade på energimålere og utstyr og er ansvarlig for de merkostnader unnlatt varsel medfører Kontroll av energimåleutstyr BVS kan for egen kostnad foreta kontroll av energimåleutstyr. Kunden kan etter skriftlig bestilling til BVS kreve å få energimåleutstyr i kundesentralen kontrollert av en uavhengig tredjepart. Er den samlede feilvisning mindre enn +/- 5 %, har BVS rett til å kreve kostnaden for kontrollen dekket av Kunden Feil ved energimåler - Etteroppgjør Dersom en energimåler ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruket, eller hvis energimålere ikke har virket, beregnes forbruket på grunnlag av Kundens tidligere normale forbruk i en tilsvarende periode, dersom ikke Kunden kan dokumentere at forbruket i angjeldende periode har vært mindre, eller BVS kan dokumentere at forbruket har vært større. Er slik beregning ikke mulig, foretas en skjønnsmessig beregning etter pkt tredje avsnitt. Kunden blir belastet eller godskrevet det beløpet som svarer til differansen mellom det antatte forbruket og det målte forbruket. Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling kan likevel ikke kreves ved en feilvisning som er mindre enn +/- 5 % eller for lengre tidsrom enn tre år. 12 ENERGIFORBRUK MÅLING OG AVREGNING 12.1 Avlesning av energimålere Avlesning av energienergimåler foretas normalt av BVS. BVS skal gis adgang til å gjennomføre avlesning selv om Kunden selv ikke er til stede BVS kan pålegge Kunder å lese av energimåleren selv og underrette BVS om avlesningen. Selvavlesningen kan kontrolleres ved stikkprøver. Dersom Kunden unnlater å lese av energimåleren, fastsetter BVS et skjønnsmessig forbruk basert på gjennomsnittsforbruket for tilsvarende kunder Dersom det virkelige forbruket viser seg å være større eller mindre enn det skjønnsmessig fastsatte, skal avregning skje iht. differansen mellom det antatte forbruket og det virkelige målte forbruket. Dersom Kunden grovt uaktsomt eller forsettlig har oppgitt et lavere energimåleresultat enn det korrekte, kan BVS kreve etterbetaling Avregning uten energimåler Kunder som i særlige tilfeller får levert fjernvarme uten energimåler, er ansvarlige for at det bare blir brukt forbruksinstallasjoner av den art eller størrelse som er avtalt. I slike tilfeller har BVS rett til å etterberegne og kreve betalt for antatt forbruk med tillegg av forsinkelsesrenter. Ved brudd på denne bestemmelsen kan BVS forlange oppsatt energimåler for Kundens kostnad Feilmåling som skyldes annet enn feil ved energimåler Hvis en feil ved Kundens egen installasjon eller et forbruksapparat, eller andre forhold på Kundens side gjør at energimåleren har registrert et forbruk som Kunden ikke har kunnet nytte, skal det registrerte forbruket legges til grunn ved avregning Fakturering og betaling Fakturering skjer etter avlest og beregnet forbruk og de til enhver tid gjeldende tariffer og/eller avtaler mellom Kunden og BVS. Generelle leveringsvilkår for fjernvarme fra BVS -21 jan 2009.doc / to Side 4 av 8

5 12.5 Feil ved avregning på faktura Kunden skal godskrives og tilbakebetales beløp som urettmessig er fakturert og betalt som følge av feil ved kobling av energimåler, feil ved avlesning av energimåler, feil utregning av forbruk og andre feil som er begått av Partene. Etterbetaling kan kreves dersom det kan dokumenteres at Kunden har betalt for lite. Dette gjelder også hvis energimåler ikke er montert Sikkerhet for betaling BVS kan når som helst kreve at Kunden stiller sikkerhet for betaling ved forfall. 13 STOPP I FJERNVARMELEVERANSE FRA- OG TILKOBLING AV KUNDESENTRAL 13.1 BVS kan stoppe leveranse av fjernvarme og koble fra Kundesentral og/eller Sekundærnettet dersom: Betaling for fjernvarmen ikke har skjedd ved forfall og Kunden deretter ikke betaler innen 14 dager etter at skriftlig varsel om avstengning er levert til Kundens fakturadresse Det er nødvendig på grunn av ettersyn, vedlikehold, utbedringer, endringer og/eller utvidelse av fjernvarmesystemet og/eller tilknyttede anlegg. Slik utkobling vil bli annonsert i avis som er alminnelig lest innenfor konsesjonsområdet Dersom produksjonen og/eller distribusjonen av fjernvarme er begrenset Krav om utbedring av mangler ved installasjon ikke blir etterkommet av Kunden til fastsatt tid Krav til HMS ikke er oppfylt og fjernvarmesystemet anses som farlig og kan forårsake skade Det benyttes utstyr, apparater, armatur og materiell som ikke er godkjent Kunden tilegner, eller forsøker å tilegne seg fjernvarme eller varmt vann urettmessig gjennom for eksempel å endre forbruksinstallasjonen, skade energimålere eller fjerne forsegling/plombering BVS ikke gis adgang for vedlikehold og kontroll av egen del av fjernvarmesystemet Kunden er tilkoblet uten tillatelse eller godkjenning Fjernvarmen blir brukt slik at den volder skade eller ulempe for BVS eller andre Oppsigelsestiden er utløpt Kontrakten heves som følge av mislighold fra Kunden Dersom det foreligger eller oppstår hindringer eller andre forhold som BVS ikke kan kontrollere eller overvinne, eller om oppfyllelse av Avtalen vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for BVS at det står i vesentlig misforhold til Kundens fordel ved at Avtalen oppfylles Minst 14 dager før fjernvarmeleveransen stoppes og kundesentral og/eller sekundærnettet kobles fra, skal det sendes særskilt varsel til Kundens faktureringsadresse om når avstengning vil finne sted, hvordan Kunden kan unngå avstengning og om kostnadene for gjeninnkobling Stopp eller utkobling for ettersyn, vedlikehold, utbedringer, endringer og/eller utvidelse av fjernvarmesystemet og/eller tilknyttede anlegg vil bli annonsert i avis som er alminnelig lest innenfor konsesjonsområdet for fjernvarmeleveransen Stopp eller utkobling fritar ikke Kunden for betaling av eventuelle faste avgifter i den tiden fjernvarme ikke blir levert BVS er fri for ethvert ansvar for skader eller tap som kan oppstå hos Kunden ved stopp eller utkobling av fjernvarmeleveranse. Generelle leveringsvilkår for fjernvarme fra BVS -21 jan 2009.doc / to Side 5 av 8

6 13.6 Tilkobling Hvis Kundesentral og/eller Sekundærnettet er blitt koblet fra, kan ingen andre enn BVS koble til igjen Når grunnlaget for stopp av fjernvarmeleveranse er bortfalt, skal BVS koble til igjen. Et anlegg som er rettmessig avstengt på grunn av Kundens vesentlige mislighold, vil ikke bli koblet til før all gjeld til BVS, herunder faktiske kostnader i samband med påsetting og avstengning, fullt ut er betalt. BVS kan kreve at Kunden stiller sikkerhet for fremtidig betaling. 14 FAKTURERING FORSINKELSESRENTER INKASSO 14.1 Dersom ikke annet er avtalt, vil alle fakturaer forfalle til betaling 30 dager etter fakturadato. Rettidig betaling har funnet sted dersom fakturabeløpet er på BVS bankkonto senest på forfallsdagen Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter oppgitt betalingsfrist på faktura i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember Inndriving av forfalte pengekrav skjer i henhold til Lov om inkasso av 13. mai URETTMESSIG TILKNYTNING OG/ELLER BRUK AV FJERNVARME 15.1 Ved urettmessig tilknytning og/eller bruk av fjernvarme, herunder misbruk av energimåler, har BVS rett til å gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å hindre urettmessig tilknytning og/eller bruk. Kostnader for slike tiltak belastes Kunden Ved urettmessig tilknytning og/eller bruk av fjernvarme har BVS rett til å etterberegne og kreve betalt for antatt forbruk med tillegg av forsinkelsesrenter. 16 OPPSIGELSE OG HEVNING OVERDRAGELSE AV AVTALEBETINGELSER 16.1 Oppsigelse Hvis ikke annet er avtalt kan Avtalen sies opp skriftlig av begge Parter med tre måneders oppsigelsesfrist Kunden har rett til å si opp Avtalen dersom BVS endrer vesentlige deler av Vilkårene. I oppsigelsestiden opprettholdes Avtalen og Vilkårene BVS hevningsrett BVS har rett til å heve Avtalen dersom kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser. Som vesentlig mislighold regnes at betaling for fjernvarmen ikke har skjedd ved forfall, og Kunden deretter ikke betaler innen 14 dager etter at skriftlig varsel om avstengning er levert til Kundens fakturadresse. Heving innebærer at levering av fjernvarme stanses, og Kundens anlegg frakobles BVS kan kreve erstatning for tap som følge av at Avtalen heves og avvikles. Skjer heving innen to år etter inngåelsen av Avtalen, skal erstatningskravet minst utgjøre BVS kostnader ved fremføring av fjernvarmenettet Dersom det etter gjentatte mislighold inngås avtale med Kunden om betalingsplan, har BVS rett til å heve Avtalen og endre betalingsvilkårene til forskuddsvis, månedsvis akontoinnbetaling Overdragelse av avtalebetingelser til ny kunde Dersom Kunden sier opp Avtalen, kan BVS tilby ny kunde på samme adresse avtale om fjernvarmeleveranse på de samme betingelser som angitt i Avtalen, dersom avtalen inngås før utløpet av Kundens oppsigelsesfrist. Avslag skal gis skriftlig og være saklig begrunnet dersom BVS ikke ønsker å inngå avtale med ny kunde. Generelle leveringsvilkår for fjernvarme fra BVS -21 jan 2009.doc / to Side 6 av 8

7 17 OPPGJØRSAVREGNING VED OPPSIGELSE OG HEVNING 17.1 Ved oppsigelse vil Kunden bli avregnet og fakturert fram til utløpet av oppsigelsesfristen eller det tidspunktet fjernvarmeleveransen stanses Ved hevning vil Kunden bli avregnet og fakturert fram til tidspunktet når fjernvarmeleveransen stanses. 18 REKLAMASJON - MANGLER 18.1 Dersom Kunden er forbruker, gjelder Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) av 21. juni Reklamasjoner fra næringskunder skal fremsettes skriftlig og skal beskrive hva mangelen består i og/eller hvordan den kommer til uttrykk. Kunden taper sin reklamasjonsrett dersom ikke reklamasjonen er fremsatt innen rimelig tid og senest innen en måned etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget Fjernvarmeleveransen er mangelfull når den ikke er i samsvar med Avtalen med vedlegg, og/eller ikke tilfredsstiller kravene i de tekniske spesifikasjoner for Fjernvarmesystemet Det foreligger ingen mangel dersom det er avvik i fjernvarmeleveransen som skyldes rettmessige utkoblinger eller forhold som Kunden er ansvarlig for Dersom det foreligger en mangel ved fjernvarmeleveransen, kan Kunden kreve retting, forholdsmessig prisavslag, erstatning og holde tilbake betaling BVS skal uten kostnad for Kunden rette mangler innen rimelig tid etter at skriftlig reklamasjon er framsatt. 19 ERSTATNING OG ANSVARSBEGRENSNING 19.1 Partene kan kreve erstatning av hverandre for tap de påføres som følge av forhold den annen Part er ansvarlig for i henhold til Avtalen Partene skal erstatte tap som oppstår som følge av forsettlig handling eller grov uaktsomhet. Neglisjert vedlikehold anses som grov uaktsomhet. Ansvaret er i alle tilfelle begrenset til utbedring av rent fysiske skader på eiendom og tap ved driftsstans, avbrudd o.l. i henhold til de til en hver tid gjeldende standard vilkår for ansvarsforsikring i den ansvarlige Parts forsikringsselskap Partene kan ikke kreve erstatning av hverandre for tap eller skader, herunder tap av fortjeneste, forventet fortjeneste, besparelse, eller andre avledede eller indirekte tap som skyldes: Forhold utenfor Partenes kontroll og som Partene med rimelighet ikke kunne ventes å forutse, unngå, begrense eller overvinne følgene av Lover, forskrifter og/eller pålegg fra myndighetene Naturkatastrofer og/eller Force Majere Partene er kun ansvarlig for avledede og indirekte tap når mangelen, skaden eller tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett Avledede og indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til tap som Partenes kunder lider, produksjonstap, tapt fortjeneste som følge av bortfall av kontrakt eller andre forhold, avsavnstap og tap som følge av forurensning Ansvar for personskade reguleres ikke av Vilkårene. 20 MEDVIRKNING OG TAPSBEGRENSNINGSPLIKT - LEMPING AV ANSVAR 20.1 Dersom den Part som krever erstatning, har medvirket til skaden, kan ansvaret settes ned eller falle helt bort. Det samme gjelder dersom den Part som krever erstatning ikke i rimelig utstrekning har forsøkt å redusere risikoen for skade eller å begrense skaden Gjenstander som tåler særskilt lite, eller som det ikke er naturlig eller vanlig å montere eller oppbevare i tilknytning til fjernvarmesystemet/skadestedet, erstattes ikke. Vannbærende ventilasjonssystemer som ikke er utstyrt med frostsikring, erstattes under ingen omstendighet. Generelle leveringsvilkår for fjernvarme fra BVS -21 jan 2009.doc / to Side 7 av 8

8 20.3 Erstatningen kan settes ned dersom den vil virke urimelig ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller og forholdene ellers For å begrense skaden og/eller avhjelpe konsekvenser av skade plikter Partene å informere hverandre om skader og eventuelle skadebegrensende tiltak så snart som mulig og uten unødig opphold. 21 ENDRING AV VILKÅRENE 21.1 BVS har rett til å endre Vilkårene. Endringer blir kunngjort i en avis som er alminnelig lest i Sarpsborg og er bindende for Kunden tidligst en måned etter kunngjøringen. Generelle leveringsvilkår for fjernvarme fra BVS -21 jan 2009.doc / to Side 8 av 8

Standard leveringsvilkår for fjernkjøling. Akershus Energi Varme AS

Standard leveringsvilkår for fjernkjøling. Akershus Energi Varme AS Standard leveringsvilkår for fjernkjøling - Akershus Energi Varme AS Revidert 26.06.2009 2 INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNKJØLING, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSVILKÅR 1. Fjernkjøling Fjernkjøling

Detaljer

Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV)

Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV) Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV) 1. Definisjoner (a) Fjernvarmesystemet omfatter; Varmesentral, Fjernvarmenettet, Kundesentral og Sekundærnettet. (b) Varmesentral

Detaljer

TROMS KRAFT VARME AS

TROMS KRAFT VARME AS Innhold: 1. INFORMASJON OM KJØP AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER 2. ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME TROMS KRAFT VARME AS Vedlegg til leveringsavtale for fjernvarme

Detaljer

Leveringsbetingelser for fjernvarme

Leveringsbetingelser for fjernvarme Leveringsbetingelser for fjernvarme Gyldig fra 1. januar 2004. Leveringsvilkårene for fjernvarme bygger på en norm utarbeidet av Norges Energiverkforbund i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet.

Detaljer

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Akershus Energi Varme AS

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Akershus Energi Varme AS Vedlegg 3 STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME Akershus Energi Varme AS Revidert 13. mars 2014 2 INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSVILKÅR 1. Fjernvarme - leveringsområde

Detaljer

VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER Gjeldende fra 01.03.2015

VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER Gjeldende fra 01.03.2015 VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER Gjeldende fra 01.03.2015 1. Fjernvarme - leveringsområde Fjernvarme er termisk energi i form av varmt vann, levert via varmeveksler hos kunden. Fjernvarmen

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME.

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. Leveringsbetingelser Fjernvarme INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Fjernvarme - leveringsområde 2. Tilknytning

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME Med virkning fra 1. januar 2013 Leveringsbetingelser Fjernvarme Leveringsbetingelsene regulerer forholdet mellom Orkdal Energi Varme og Kunden sitt anlegg. Vilkårene

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSER for LEVERING AV FJERNVARME fra Eidsiva Bioenergi AS org. nr. NO 980 258 165 ( Fjernvarmeselskapet )

LEVERINGSBETINGELSER for LEVERING AV FJERNVARME fra Eidsiva Bioenergi AS org. nr. NO 980 258 165 ( Fjernvarmeselskapet ) LEVERINGSBETINGELSER for LEVERING AV FJERNVARME fra Eidsiva Bioenergi AS org. nr. NO 980 258 165 ( Fjernvarmeselskapet ) Disse Leveringsbetingelser er sist oppdatert 15.06.2010 0. Definisjoner I disse

Detaljer

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR. JÆREN FJERNVARME AS (heretter kalt JFV)

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR. JÆREN FJERNVARME AS (heretter kalt JFV) STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR JÆREN FJERNVARME AS (heretter kalt JFV) Disse standard vilkårene er utarbeidet i samarbeid med Norsk Fjernvarme. 2 INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. BETINGELSER GJELDENE FRA 01. JANUAR 2002.

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. BETINGELSER GJELDENE FRA 01. JANUAR 2002. LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. BETINGELSER GJELDENE FRA 01. JANUAR 2002. Leveringsbetingelser Fjernvarme INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER 1.

Detaljer

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Istad Nett AS

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Istad Nett AS STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME Istad Nett AS Vedtatt av styret i Istad Nett AS, 2.juli 2009 Postadresse Telefon +47 71 21 35 00 Istad Nett AS Org.nr. 979379455 Plutovegen 5 www.istad.no 6405 MOLDE

Detaljer

Leveringsbetingelser for fjernvarme fra OTTA BIOVARME. Gyldig fra 1.januar 2007.

Leveringsbetingelser for fjernvarme fra OTTA BIOVARME. Gyldig fra 1.januar 2007. Leveringsbetingelser for fjernvarme fra OTTA BIOVARME Gyldig fra 1.januar 2007. 1 Innhold Definisjoner 3 Informasjon om bestilling av fjernvarme, vilkår for tilknytning og 4 leveringsbetingelser 1. Fjernvarme

Detaljer

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FJERNVARME FRA BKK VARME AS

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FJERNVARME FRA BKK VARME AS STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FJERNVARME FRA BKK VARME AS Side 1 av 5 Standard leveringsbetingelser for fjernvarme i Bergen Leveringsbetingelsene regulerer forholdet mellom BKK Varme og kunden sitt anlegg

Detaljer

Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV)

Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV) Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV) 1. Definisjoner (a) Fjernvarmesystemet omfatter; Varmesentral, Fjernvarmenettet, Kundesentral og Sekundærnettet. (b) Varmesentral

Detaljer

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME FRA BE VARME AS (BEV) gjeldende fra

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME FRA BE VARME AS (BEV) gjeldende fra 1. Definisjoner a) Fjernvarmesystemet omfatter; Varmesentral, Fjernvarmenettet, Kundesentral og Sekundærnettet. b) Varmesentral betyr enhet der sirkulerende varmtvann produseres. c) Fjernvarmenettet (tilhører

Detaljer

Tilknytingsvilkår for næringskunder

Tilknytingsvilkår for næringskunder Tilknytingsvilkår for næringskunder EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet mellom nettselskap

Detaljer

Avtale om levering av fjernvarme. mellom

Avtale om levering av fjernvarme. mellom Avtale om levering av fjernvarme mellom Vestnes Bioenergi AS (999 661 254) - som leverandør - heretter kalt VB og Vestnes kommune som kunde - heretter kalt VK Denne avtalen definerer Vestnes Bioenergi

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Leveringsvilkår for fjernvarme

Leveringsvilkår for fjernvarme 1 Leveringsvilkår for fjernvarme Leveringsvilkårene for fjernvarme bygger på en norm utarbeidet av Norges Energiverkforbund i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet. Leveringsvilkårene er utarbeidet

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

Standard leveringsbetingelser for levering av fjernvarme og/eller fjernkjøling fra HAV Energi AS

Standard leveringsbetingelser for levering av fjernvarme og/eller fjernkjøling fra HAV Energi AS Standard leveringsbetingelser for levering av fjernvarme og/eller fjernkjøling fra HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0 1 Definisjoner For avtaleverket gjelder følgende definisjoner: «Abonnentsentralen»

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Leveringsbetingelser for fjernkjøling i Fredrikstad

Leveringsbetingelser for fjernkjøling i Fredrikstad Leveringsbetingelser for fjernkjøling i Fredrikstad INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNKJØLING, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Fjernkjøling - leveringsområde 2. Tilknytning til fjernkjølesystemet

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Kontraktsbestemmelser V300 Fjernvarme 2602 Bodø fengsel DL Kontraktsbestemmelser for fjernvarmeleveranse

Kontraktsbestemmelser V300 Fjernvarme 2602 Bodø fengsel DL Kontraktsbestemmelser for fjernvarmeleveranse Kontraktsbestemmelser 72067 12V300 Fjernvarme 2602 Bodø fengsel DL 201201004 Kontraktsbestemmelser for fjernvarmeleveranse 1 PARTENE Avtalen er inngått mellom Statsbygg som Eier av eiendommen og.. som

Detaljer

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder Standard tilknytningsvilkår for næringskunder Disse standard tilknytningsvilkår gjelder for eieren av en elektrisk installasjon (heretter kalt anlegg) som skal eller er tilknyttet til Hafslund Netts (heretter

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv Pdf-filen har kun lesetilgang Tilknytningsvilkår for næringskunder Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Innledning Disse Salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom Kjøper og Strømmen AS (Leverandør), som en del av avtalen mellom partene, for levering og montering av alle

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft 2

Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft 2 2 Energi Norges standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energi Norge og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm og nettjenester til private forbrukere

Detaljer

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver)

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) VEDLEGG 2: AVTALEDOKUMENT Avtale om Kjøp av to elbiler er inngått mellom... (leverandør) og Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) Akershus fylkeskommune Navn: Knut Sletta Tittel: Fylkesdirektør administrasjon

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser KONKURRANSEGRUNNLAG 1018/12 VEDLEGG 3 DEN NORSKE KIRKE Alminnelige vilkår ved anskaffelser Den Norske Kirke Sandnes Kirkelig Fellesråd 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Det inneholder Sandnes Kirkelige

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser Side

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

Utgitt 2006 av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge, og Teknikföretagen, Sverige.

Utgitt 2006 av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge, og Teknikföretagen, Sverige. ALMINNELIGE BETINGELSER FOR VEDLIKEHOLD Utgitt 2006 av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge, og Teknikföretagen, Sverige. NU 06 Anvendelse 1.

Detaljer

TILKNYTNINGSVILKÅR. NÆRINGSKUNDER m.v.

TILKNYTNINGSVILKÅR. NÆRINGSKUNDER m.v. 1 TILKNYTNINGSVILKÅR NÆRINGSKUNDER m.v. 2 Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for eiere av elektriske

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004)

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004) Alminnelige vilkår ved anskaffelser Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Bl 5002 (revidert des 2004) 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Helse Stavanger HFs alminnelige

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN...2 2 AVTALEFORHOLDET OG INNGÅELSE AV NETTLEIEAVTALE...2 3 PERSONOPPLYSNINGER...2 4 NETTLEIEAVTALENS VIRKEOMRÅDE OG FORUTSETNINGER...3 4-1 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen.

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013 1. Bestilling og betaling Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. Arrangøren må ha innbetaling

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1. Tilbud 1.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres uttrykkelig. 1.2 Kjøper

Detaljer

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Heving av entreprisekontrakter

Heving av entreprisekontrakter Heving av entreprisekontrakter Særlig om det økonomiske oppgjøret Advokat Johnny Johansen 1. Innledning Heving er den mest inngripende misligholdssanksjonen ved kontraktsbrudd Økt aktualitet og stadig

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister... 3 5 Ansatte

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

Konsulentbistand og lisens for oppsett av integrasjon mellom VISMA Flyt skole og ephorte

Konsulentbistand og lisens for oppsett av integrasjon mellom VISMA Flyt skole og ephorte tvy evry Com Konsulentbistand og lisens for oppsett av integrasjon mellom VISMA Flyt skole og ephorte Disse betingelsene gjelder for leveranse av konsulentbistand fra EVRY AS. Bistanden utføres etter spesifikasjoner

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Side: 1 av 9 Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Tjenesten... 2 1.3 Kontraktens vedlegg... 2 1.4 Tolkning prioritet ved

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF OG TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN Tana kommune eier gnr. 13 bnr. 306 og Finnmarkssykehuset

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer