Standard leveringsbetingelser for levering av fjernvarme og/eller fjernkjøling fra HAV Energi AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standard leveringsbetingelser for levering av fjernvarme og/eller fjernkjøling fra HAV Energi AS"

Transkript

1 Standard leveringsbetingelser for levering av fjernvarme og/eller fjernkjøling fra HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0

2 1 Definisjoner For avtaleverket gjelder følgende definisjoner: «Abonnentsentralen» er rommet hvor Abonnentveksleren som skiller mellom Primærog Sekundærnettet er plassert. Regulerings- og måleutstyr monteres normalt i Abonnentsentralen. «Abonnentveksler» betyr innretning som overfører termisk energi mellom Primærnett og Sekundærnett. I Fjernvarmesystemet er Abonnentveksleren en varmeveksler, mens det i Fjernkjølesystemet benyttes kjøleveksler. «Eiendommen» er Kundens eiendom som angitt i Leveranseavtalen. «Energisentralen» er Leverandørens anlegg for sjøvannsinntak og produksjon av fjernvarme og fjernkjøling på eiendommen A10 Nyland Bjørvika i Oslo kommune. «Fjernvarme» og «Fjernkjøling» er termisk vannbåren energi, levert til Kunden via Abonnentvekslere plassert i en Abonnentsentral. «Fjernkjølesystemet» omfatter tekniske installasjoner i Energisentralen og Primærnettet frem til og med Abonnentveksler. «Fjernvarmesystemet» omfatter tekniske installasjoner i Energisentralen og Primærnettet frem til og med Abonnentveksler. «Kunden» er det rettssubjekt som er kunde etter Leveranseavtalen. «Leverandøren» er HAV Energi AS. «Leveranseavtalen» er avtale om levering av fjernvarme og/eller fjernkjøling. «Leveringsbetingelsene» er vilkårene som følger av dokumentet her. «Primærnettet» omfatter hovedrørnettet for fjernvarme og/eller fjernkjøling og avgreningsrør fra hovedrørnettet, med stikkrørledninger, inkludert Abonnentveksler og effekt- og energimåler, frem til utgående stusser på Abonnentvekslerens sekundærside. «Sekundærnettet» er Kundens varme- og/eller kjøleanlegg fra utgående stusser på Abonnentvekslerens sekundærside. «Standard teknisk kravspesifikasjon» er Leverandørens tekniske kravspesifikasjoner for leveransen, samt krav til utforming av henholdsvis varme- og kjøleanlegget til Kunden.

3 2 Levering av Fjernvarme/Fjernkjøling Rammene for Leverandørens leveranser følger av Standard teknisk kravspesifikasjoner for henholdsvis fjernvarme og fjernkjøling. Fjernvarmen/fjernkjølingen leveres som sirkulerende vann på primærsiden av Abonnentveksleren. Grensesnittet mellom Primærnettet og Sekundærnettet er ved utgående stusser på Abonnentvekslerens sekundærside. Leverandørens plikt til å levere fjernvarme og/eller fjernkjøling gjelder kun energi til bruk på Eiendommen. 3 Kundens effekt- og energibehov på Eiendommen Kunden skal dekke hele effekt- og energibehovet på Eiendommen som knytter seg til oppvarming (herunder eksempelvis forvarming av varmt vann, snøsmelteanlegg mv.) og kjøling (herunder eksempelvis kjøling av lokaler, installasjoner mv.) ved varme- og/eller kjøleleveranser fra Leverandøren. Kunden har således ikke anledning til å hente slike energileveranser fra andre tilbydere eller benytte egenprodusert energi til oppdekning av varme-/kjølebehovet. I tråd med ovenstående står Kunden fritt til å gjennomføre energisparetiltak på Eiendommen for å redusere energibehovet. 4 Leverandørens anlegg og fremføring av Primærnettet Leverandøren skal etablere, eie og drive Energisentralen og Primærnettet. Energisentralen og Primærnettet eies av Leverandøren uavhengig av om anleggene helt eller delvis er bekostet ved anleggsbidrag eller på annen måte av Kunden. Leverandøren avgjør type og dimensjon for rørledninger i Primærnettet, samt spesifikasjoner og plassering av annet utstyr som inngår i Primærnettet. Dimensjoneringen baseres på effekter som oppgis av Kunden avtaleinngåelse. Leverandøren er ansvarlig for drift og vedlikehold av Energisentralen og Primærnettet. Dersom forhold som skyldes Kunden foranlediger et særlig vedlikeholdsbehov, kan Leverandøren kreve kostnadene knyttet til dette behovet refundert fra Kunden. 5 Kundens anlegg Kunden skal etablere, eie og drive Sekundærnettet og Abonnentsentralen. Kunden har risikoen og ansvaret for Kundens anlegg, herunder at Sekundærnettet og Abonnentsentralen, til enhver tid er i samsvar med de krav som følger av Standard teknisk kravspesifikasjon for henholdsvis fjernvarme og/eller fjernkjøling. Kunden har også ansvaret for å installere nødvendig sikkerhetsutstyr som verner mot annet trykk eller temperatur fra Primærnettet enn avtalt.

4 Alle tiltak i Kundens anlegg må utføres i samsvar med anerkjente tekniske normer for varme- og kjøleanlegg. Dersom Kundens anlegg ikke er etablert eller driftet i tråd med Standard teknisk kravspesifikasjon, kan Leverandøren kreve utført arbeider ved Kundens anlegg som er nødvendige for å bringe anlegget i tråd med kravene. Leverandøren skal i slike tilfeller sette en rimelig frist for utførelsen av arbeidene. Dersom Kunden ikke oppfyller kravene innen fristen, har Leverandøren rett til å utføre nødvendige arbeider på Kundens anlegg for Kundens regning. Tiltak i Kundens anlegg som kan ha betydning for Kundens effekt- eller energibehov, herunder utvidelser, forandringer, større reparasjoner mv., skal meldes skriftlig til Leverandøren i god tid og minst en måned før tiltaket. Plassering og utforming av Abonnentsentralen skal godkjennes av Leverandøren. Med mindre annet er avtalt, skal Abonnentsentralen ha yttervegg med egen inngang og plasseres i Kundens bygning nærmest Leverandørens hovedledningsnett. Dersom Abonnentsentralen etter Kundens ønske avtales plassert på annet sted, skal Kunden dekke alle tilleggskostnader knyttet til den alternative plasseringen. Leverandøren har ikke ansvar for tap eller skade som kan ha sammenheng med den alternative plasseringen, herunder lekkasjeskader eller annet. Eventuelle krav fra tredjemenn mot Leverandøren som kan ha sammenheng med den alternative plasseringen skal dekkes av Kunden. Kunden plikter å etablere Abonnentsentralen og gi Leverandøren tilgang til Abonnentsentralen, innen de frister som fremgår av Leveranseavtalen. Leverandøren skal alltid ha adgangskort/nøkkel og vederlagsfri tilgang til Abonnentsentralen og Primærnettet på Kundens eiendom. Kunden skal sørge for at Abonnentsentralen ikke benyttes på en slik måte at det hindrer eller vanskeliggjør Leverandørens drift og vedlikehold av Primærnettet. Kunden skal for egen regning og risiko drifte og vedlikeholde Abonnentsentralen. Kunden bekoster og har ansvaret for elektrisk kraft til Leverandørens utstyr for regulering og måling av fjernvarme/fjernkjøling i Abonnentsentralen, samt rengjøring, oppvarming, ventilering, belysning, vedlikehold mv. av Abonnentsentralen. Kunden skal også stå for tilstrekkelig vann og avløp i Abonnentsentralen. Dersom det skal foretas vedlikeholdsarbeider på Kundens anlegg som kan få betydning for driften av Leverandøren sine anlegg, skal Kunden forhåndsvarsle Leverandøren på et så tidlig tidspunkt som mulig og så langt mulig sørge for å tilpasse tidspunktet og omfanget av vedlikeholdsarbeidene slik at de er minst mulig til skade eller ulempe for Leverandørens ordinære drift av Fjernvarme- og/eller Fjernkjølesystemet. 6 Måling 6.1 Plassering og valg av effekt- og energimåler Leverandøren fastsetter plassering, størrelse og type av måler. Slike apparater eies, monteres og vedlikeholdes av Leverandøren.

5 6.2 Kontroll av effekt- og energimåler Leverandøren kan for egen kostnad foreta kontroll av måler. Dersom Kunden ønsker en måler kontrollert, foretar Leverandøren kontroll etter skriftlig forespørsel. Er den samlede feilvisningen mindre enn +/ - 5 % på måleutstyret, har Leverandøren rett til å kreve kostnaden ved kontrollen dekket av Kunden. 6.3 Feil ved effekt- og energimåler Dersom en måler ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruket, eller hvis måler ikke har virket, beregnes forbruket på grunnlag av Kundens tidligere normale forbruk i en tilsvarende periode, dersom ikke Kunden kan dokumentere at forbruket har vært mindre eller Leverandøren kan sannsynliggjøre at forbruket har vært større. Er slik beregning ikke mulig foretas en skjønnsmessig beregning av Leverandøren. Kunden blir belastet eller godskrevet det beløpet som svarer til differansen mellom det antatte forbruket og det målte forbruket. Tilbake- eller tilleggsbetaling kan likevel ikke kreves ved feilvisning som er mindre enn +/- 5 % eller for lengre tidsrom enn ett år. 6.4 Avlesning Avlesning av effekt- og energimålere foretas av Leverandøren. Det benyttes automatisk databasert avlesning av målere. Leverandøren vil også ha behov for manuell avlesning av målere. 6.5 Feilmåling som skyldes annet enn feil ved måleren Hvis en feil ved Kundens egen installasjon eller forbruksapparat eller andre forhold på Kundens side gjør at effekt- og energimåleren har registrert et forbruk som kunden ikke har kunnet nytte, skal det målte forbruket legges til grunn ved beregningen av vederlag. 7 Vederlag 7.1 Tariffer Tariffer for effekt og energi for hhv. fjernvarme og fjernkjøling fremgår av Leveranseavtalen. Avtalt effekt er å anse som maksimum effekt. Opp til denne grensen kan kunden ta ut effekt etter behov. Dersom Kunden tar ut større effekt enn avtalt justeres tariffen for effekt for hele inneværende kalenderår slik at effekttariffen tilsvarer tariffen for høyeste registrerte effektverdi og med tillegg av 20 %. Justeringen av tariffleddet gir ikke Kunden rett til å ta ut høyere effektverdier enn avtalt i Leveranseavtalen, med mindre Kunden og Leverandøren inngår særlig avtale om slik rett. 7.2 Endring av tariff Tariffene for energi- og effektpris på fjernvarme endres i takt med variasjonene i energimarkedet og markedspris for fjernvarme i Oslo-området.

6 Tariffene for energi- og effektpris på fjernkjøling endres i takt med variasjonene i energimarkedet og endringer i HAV Energis sitt kostnadsgrunnlag, eksempelvis kraftpris, finansieringskostnader, vederlag for drift og vedlikehold etc HAV Energi AS forbeholder seg retten til å foreta slike endringer i tariffer som til enhver tid anses nødvendig. Endringer i tariffer på bakgrunn av energimarkedet kunngjøres skriftlig så raskt som mulig etter at endringen har funnet sted. Det fremgår av kunngjøringen hvilket tidspunkt endringen gjelder fra. Andre endringer i tariffer skal kunngjøres skriftlig tidligst 14 dager før endringen trer i kraft. 8 Betaling Tariff for effekt faktureres månedsvis med 30 dagers betalingsfrist og forfall den 15. i leveringsmåneden. Tariff for energi faktureres etterskuddsvis hver måned med 30 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling svares rente etter forsinkelsesrenteloven. 9 Avtalens varighet Avtalen varer i 25 år fra oppstart av leveransene etter Leveranseavtalen. Avtalen kan ikke sies opp av noen av partene i avtaleperioden. Avtalen fornyes automatisk med perioder på 10 år. Begge parter har rett til å si opp Leveranseavtalen med virkning fra utløpet av 25 årsperioden og hver av 10 års periodene. Leverandøren har behov for forutsigbarhet når det gjelder totale leveranseforpliktelser. Kundens oppsigelse forutsetter derfor at denne er mottatt hos Leverandøren senest 18 måneder før utløp av avtaleperioden, mens Leverandørens oppsigelse forutsetter at denne er mottatt av kunden senest 12 måneder før utløp av avtaleperioden. 10 Urettmessig tilknytning og tilegnelse av Fjernvarme eller Fjernkjøling Dersom Kunden eller noen Kunden svarer for har tilegnet seg eller forsøkt å tilegne seg fjernvarme eller fjernkjøling urettmessig ved misbruk av effekt- og energimåleren eller på annen måte, kan Leverandøren pålegge og gjennomføre slike tiltak Leverandøren finner nødvendig for å hindre urettmessig tilegnelse. Kostnader ved slike tiltak belastes i slike tilfeller Kunden. Leverandøren har rett til å kreve vederlag for antatt forbruk, med et pristillegg på 20 % for den perioden tilegnelsen antas å ha vart. 11 Leveringshindringer 11.1 Force majeure Partenes oppfyllelsesplikt suspenderes og partene er fri for ethvert ansvar for manglende oppfyllelse så langt følgende vilkår er tilstede samtidig:

7 - det foreligger en hindring som stenger for oppfyllelse - hindringen ligger utenfor kontrollen for en part som opptrer på en forsvarlig måte, - hindringen er av en slik karakter at partene ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt den i betraktning på tidspunktet for inngåelsen av avtalen, og - partene kan ikke med rimelighet forventes å unngå eller overvinne følgene av hindringen. En hindring som stenger for oppfyllelse som nevnt, kan eksempelvis være naturkatastrofe, streik, lock-out, sabotasje, offentlig myndighetspålegg mv. Hindringer som skyldes avbrudd eller forstyrrelser i el-leveransene til Energisentralen eller skader som påføres fjernvarme- eller fjernkjølesystemet av andre, anses alltid å oppfylle vilkårene for force majeure. I force majeure-tilfeller skal den annen part varsles uten utgrunnet opphold. Den part som påberoper seg force majeure, plikter å orientere den annen part om årsaken til at force majeure er oppstått, og hurtigst mulig avhjelpe ethvert oppstått hinder og gjenoppta normal drift. Hver part dekker sine kostnader og/eller tap i force majeure-perioden Stansing eller innskrenkning av leveransene Leverandøren har ansvarsfritt rett til å stanse eller innskrenke leveransene av fjernvarme og/eller - kjøling dersom stansen eller innskrenkningen foretas som følge av en forsvarlig vurdering av hensynet til Fjernvarme-/Fjernkjølesystemet, sikkerhetshensyn eller miljøhensyn. Leverandøren har i nødvendig utstrekning rett til å begrense Kundens uttak dersom det er nødvendig av hensyn drift, vedlikehold, utskiftning og ombygning av Leverandørens anleggsdeler. Leverandøren skal om mulig varsle Kunden i så god tid som mulig før avstengning eller innskrenkning av leveransene skjer. Leverandøren skal ved stans eller innskrenkninger i størst mulig grad tilstrebe å ta hensyn til Kundens. 12 Rettigheter i grunnen Leverandøren har vederlagsfri rett til å legge rør for tilknytning av Kunden i grunn som Kunden eier eller fester. Primærnettet plasseres på Kundens eiendom i samråd med Kunden. Ved fremføring av Primærnettet på Kundens eiendom stiftes en evigvarende rett til vederlagsfritt å ligge i valgt trase. Dersom Kunden ikke er eier av Eiendommen, må Kunden fremlegge skriftlig samtykke til fjernvarmeog/eller fjernkjølingstilknytning fra grunneier/hjemmelshaver før avtalen kan inngås. Samtykket må inneholde en bekreftelse på at grunneier/hjemmelshaver aksepterer den del av disse leveringsbetingelser som vil kunne få betydning for ham i egenskap av grunneier/hjemmelshaver. Dette gjelder likevel ikke tomtefesteforhold hvor det er på det rene at fester har adgang til å installere fjernvarme-/fjernkjølingsanlegg på Eiendommen.

8 Leverandøren skal ha full tilgang til Primærnettet så langt dette er på Kundens eiendom. Leverandøren har rett til å foreta oppgraving av rørtrasé på Kundens eiendom uten forvarsel dersom det er nødvendig for å avverge eller begrense skade på Fjernvarme- eller Fjernkjølesystemet. Leverandøren kan tinglyse overnevnte rettigheter. 13 Flytting eller fjerning av anlegg Dersom forhold på Kundens side gjør det nødvendig å flytte rør, skal Kunden dekke alle kostnader knyttet til dette. 14 Kundens særlige plikter 14.1 Informasjonsplikt Kunden plikter uten ugrunnet opphold å melde ifra om mulige feil ved eller skader på Fjernvarmeeller Fjernkjølesystemet til Leverandøren Reklamasjon Reklamasjon over mangler ved Leverandørens leveranser skal fremsettes skriftlig. Reklamasjonen skal angi hva slags mangel forholdet gjelder og hvordan mangelen har kommet til uttrykk. Reklamasjon skal skje så snart som mulig, og senest innen én måned etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen Bruk av anleggsmaskiner, sprengning mv. Arbeider som kan ha betydning for Primærnettet, herunder bruk av anleggsmaskiner, sprengning mv., skal skje etter anvisning fra Leverandøren. Kunden skal underrette Leverandøren skriftlig i god tid før det foretas graving, oppfylling eller andre endringer i terrenget, sprengning, veibygging eller andre arbeider som kan skade eller på annen måte ha betydning for Primærnettet. Underretningen må skje så tidlig at nødvendige tiltak kan iverksettes Reserveløsninger for varme eller kjøling Kunden er forberedt på hel eller delvis uteblivelse av leveransen, og er ansvarlig for å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for å utelukke og begrense skade som følge av mangelfull leveranse. Dersom Kunden har installasjoner hvor varme eller kjøling anses som kritisk, plikter Kunden å installere nødvendige reserveløsninger for det tilfelle at Leverandørens leveranser av fjernvarme og/eller fjernkjøling midlertidig faller bort. Tilgangen til energileveranser gjennom reserveløsninger er Kundens ansvar og risiko. 15 Stansing, avstengning og gjeninnkobling 15.1 Stansing, avstengning og frakobling Leveransene av fjernvarme- eller fjernkjøling kan stanses og Leverandøren har ansvarsfritt rett til å avstenge og koble fra Kundens anlegg, dersom:

9 a) Kunden ikke betaler vederlag for fjernvarme- eller fjernkjøling, anleggsbidrag eller andre kostnader Kunden skal dekke, ved forfall, og deretter ikke innen en frist på 14 dager etter at varsel om avstengning er sendt Kunden. b) Pålegg om utbedring av mangler ved Kundens installasjoner ikke blir etterkommet av Kunden til fastsatt tid. c) Kundens anlegg eller Fjernvarme- eller Fjernkjølesystemet anses som farlig eller kan volde skade. d) Kunden eller noen Kunden svarer for urettmessig har tilegnet eller forsøkt å tilegne seg fjernvarme, fjernkjøling eller vann fra Fjernvarme- eller Fjernkjølesystemet. e) Kunden hindrer Leverandørens tilgang til Primærnettet. f) Kundens anlegg er tilkoblet uten godkjenning. g) Fjernvarmen eller fjernkjølingen blir benyttet slik at den volder skade eller ulempe for Leverandøren eller kunder av Leverandøren. h) Kunden på annen måte misligholder Leveranseavtalen med tilhørende avtaleverk. Så langt det er forsvarlig skal Leverandøren forut for stansing, avstengning eller frakobling sende varsel til Kunden om at avstengning vil skje med orientering om hvordan Kunden eventuelt kan unngå dette og kostnader som vil påløpe som følge av avstengning, frakobling og eventuell gjeninnkobling. Dersom Kunden eller noen Kunden svarer for er årsak til stansingen, vil tariff for effekt påløpe også under leveransestansen Gjeninnkobling Hvis Kundens anlegg er frakoblet, har kun Leverandøren rett til å gjeninnkoble anlegget. Leverandøren skal gjeninnkoble anlegget når grunnlaget for frakoblingen er bortfalt. Dersom Kunden ikke har betalt alt forfalt vederlag til Leverandøren, plikter Leverandøren ikke å koble til anlegget før alle utestående fordringer, herunder kostnader knyttet til frakobling og gjeninnkobling, inkl. renter, fullt ut er betalt. 16 Vesentlig mislighold Hver av partene har rett til å heve Leveranseavtalen dersom den annen part vesentlig misligholder Avtalen. Betalingsmislighold ut over en måned etter at Leverandøren etter forfall har sendt skriftlig varsel, anses som vesentlig mislighold. Også gjentatte betalingsmislighold anses som vesentlig mislighold av Leveranseavtalen. 17 Leverandørens erstatningsansvar Leverandørens erstatningsansvar forutsetter uaktsomhet og er begrenset til Kundens direkte tap. Som indirekte tap regnes eksempelvis tap hos Kundens kontraktsparter, produksjonstap, tapt

10 fortjeneste, avsavnstap mv. Leverandørens ansvar er oppad begrenset til verdien av avtalt effektledd over 2 år ekskl. avgifter. Leverandøren har under ingen omstendighet ansvar for økonomiske tap knyttet til gjenstander eller annet som tåler særlig lite. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for skader i kundens Sekundærnett, inkludert eventuelle tap eller følgeskader, som følge av feil temperaturnivå i Primærnettet (eksempelvis frostskader). 18 Endringer i Leveringsbetingelsene Leverandøren har rett til å foreta ikke vesentlige endringer i leveringsvilkårene som Leverandøren finner nødvendig. Endringene gjelder fra 14 dager etter at de er kunngjort for Kunden. 19 Overdragelse Ved overdragelse av eiendom som berører fjernvarme- og/eller fjernkjølingsleveranser etter Avtalen, er Kunden forpliktet til å overføre fjernvarme- og/eller fjernkjøleabonnementet til kjøper av eiendommen ved at denne tiltrer Avtalen. Tilsvarende plikter Kunden å sørge for at kjøper av eiendom som berøres av installasjoner for Fjernvarme og/eller Fjernkjøling etter Avtalen, tiltrer de forpliktelser i disse leveringsvilkår som kan få betydning for kjøper i egenskap av grunneier. Ved slike overdragelser skal det fremlegges dokumentasjon overfor Leverandøren hvor det fremgår hvem som har ervervet eiendommen, tidspunktet for overdragelsen og at kjøperen har tiltrådt Avtalen/ leveringsvilkårene. Ved overdragelse er Kunden ansvarlig for fjernvarme- og/eller fjernkjøleforbruket i perioden før abonnementet ble overført. Kjøperen av eiendommen er ansvarlig for fjernvarme- og/eller fjernkjøleforbruket etter overdragelse. 20 Tvister Dersom det oppstår uenighet om partenes rettigheter og plikter etter Leveranseavtalen, skal dette søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Oslo tingrett vedtas som rett verneting.

GENERELLE LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Bio Varme Sarpsborg AS (BVS)

GENERELLE LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Bio Varme Sarpsborg AS (BVS) GENERELLE LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME levert av Bio Varme Sarpsborg AS (BVS) 1 OM LEVERINGSVILKÅRENE 1.1 AVTALE OM FJERNVARMELEVERANSE (Avtalen) regulerer rettigheter og forpliktelser som BVS og kunden

Detaljer

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FJERNVARME FRA BKK VARME AS

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FJERNVARME FRA BKK VARME AS STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FJERNVARME FRA BKK VARME AS Side 1 av 5 Standard leveringsbetingelser for fjernvarme i Bergen Leveringsbetingelsene regulerer forholdet mellom BKK Varme og kunden sitt anlegg

Detaljer

Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV)

Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV) Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV) 1. Definisjoner (a) Fjernvarmesystemet omfatter; Varmesentral, Fjernvarmenettet, Kundesentral og Sekundærnettet. (b) Varmesentral

Detaljer

Standard leveringsvilkår for fjernkjøling. Akershus Energi Varme AS

Standard leveringsvilkår for fjernkjøling. Akershus Energi Varme AS Standard leveringsvilkår for fjernkjøling - Akershus Energi Varme AS Revidert 26.06.2009 2 INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNKJØLING, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSVILKÅR 1. Fjernkjøling Fjernkjøling

Detaljer

VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER Gjeldende fra 01.03.2015

VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER Gjeldende fra 01.03.2015 VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER Gjeldende fra 01.03.2015 1. Fjernvarme - leveringsområde Fjernvarme er termisk energi i form av varmt vann, levert via varmeveksler hos kunden. Fjernvarmen

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME.

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. Leveringsbetingelser Fjernvarme INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Fjernvarme - leveringsområde 2. Tilknytning

Detaljer

TROMS KRAFT VARME AS

TROMS KRAFT VARME AS Innhold: 1. INFORMASJON OM KJØP AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER 2. ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME TROMS KRAFT VARME AS Vedlegg til leveringsavtale for fjernvarme

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Akershus Energi Varme AS

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Akershus Energi Varme AS Vedlegg 3 STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME Akershus Energi Varme AS Revidert 13. mars 2014 2 INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSVILKÅR 1. Fjernvarme - leveringsområde

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME Med virkning fra 1. januar 2013 Leveringsbetingelser Fjernvarme Leveringsbetingelsene regulerer forholdet mellom Orkdal Energi Varme og Kunden sitt anlegg. Vilkårene

Detaljer

Leveringsbetingelser for fjernvarme

Leveringsbetingelser for fjernvarme Leveringsbetingelser for fjernvarme Gyldig fra 1. januar 2004. Leveringsvilkårene for fjernvarme bygger på en norm utarbeidet av Norges Energiverkforbund i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet.

Detaljer

Leveringsbetingelser for fjernvarme fra OTTA BIOVARME. Gyldig fra 1.januar 2007.

Leveringsbetingelser for fjernvarme fra OTTA BIOVARME. Gyldig fra 1.januar 2007. Leveringsbetingelser for fjernvarme fra OTTA BIOVARME Gyldig fra 1.januar 2007. 1 Innhold Definisjoner 3 Informasjon om bestilling av fjernvarme, vilkår for tilknytning og 4 leveringsbetingelser 1. Fjernvarme

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. BETINGELSER GJELDENE FRA 01. JANUAR 2002.

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. BETINGELSER GJELDENE FRA 01. JANUAR 2002. LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. BETINGELSER GJELDENE FRA 01. JANUAR 2002. Leveringsbetingelser Fjernvarme INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER 1.

Detaljer

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR. JÆREN FJERNVARME AS (heretter kalt JFV)

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR. JÆREN FJERNVARME AS (heretter kalt JFV) STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR JÆREN FJERNVARME AS (heretter kalt JFV) Disse standard vilkårene er utarbeidet i samarbeid med Norsk Fjernvarme. 2 INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Avtale om levering av fjernvarme. mellom

Avtale om levering av fjernvarme. mellom Avtale om levering av fjernvarme mellom Vestnes Bioenergi AS (999 661 254) - som leverandør - heretter kalt VB og Vestnes kommune som kunde - heretter kalt VK Denne avtalen definerer Vestnes Bioenergi

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA

AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA Gjeldende fra 15.09.2016 Disse alminnelige vilkårene «Alminnelige Vilkår» gjelder mellom Svorka Energi AS og små og mellomstore bedrifter, offentlige kunder,

Detaljer

Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder

Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder t i l k n y t n i n g s - o g N e t t l e i e v i l k å r f o r i n n m a t i n g s k u n d e r t i l k n y t n i n g s - o g N e t t l e i e v i l

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSER for LEVERING AV FJERNVARME fra Eidsiva Bioenergi AS org. nr. NO 980 258 165 ( Fjernvarmeselskapet )

LEVERINGSBETINGELSER for LEVERING AV FJERNVARME fra Eidsiva Bioenergi AS org. nr. NO 980 258 165 ( Fjernvarmeselskapet ) LEVERINGSBETINGELSER for LEVERING AV FJERNVARME fra Eidsiva Bioenergi AS org. nr. NO 980 258 165 ( Fjernvarmeselskapet ) Disse Leveringsbetingelser er sist oppdatert 15.06.2010 0. Definisjoner I disse

Detaljer

Tilknytingsvilkår for næringskunder

Tilknytingsvilkår for næringskunder Tilknytingsvilkår for næringskunder EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet mellom nettselskap

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

Leveringsbetingelser for fjernkjøling i Fredrikstad

Leveringsbetingelser for fjernkjøling i Fredrikstad Leveringsbetingelser for fjernkjøling i Fredrikstad INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNKJØLING, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Fjernkjøling - leveringsområde 2. Tilknytning til fjernkjølesystemet

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Istad Nett AS

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Istad Nett AS STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME Istad Nett AS Vedtatt av styret i Istad Nett AS, 2.juli 2009 Postadresse Telefon +47 71 21 35 00 Istad Nett AS Org.nr. 979379455 Plutovegen 5 www.istad.no 6405 MOLDE

Detaljer

**********************************************************************************

********************************************************************************** DISTRIBUSJONSAVTALE FOR Hunndalen TV og Bredbånd SA Oppdatert etter endring av navn og selskapsform. ********************************************************************************** 1. AVTALENS OMFANG

Detaljer

Leveringsvilkår for fjernvarme

Leveringsvilkår for fjernvarme 1 Leveringsvilkår for fjernvarme Leveringsvilkårene for fjernvarme bygger på en norm utarbeidet av Norges Energiverkforbund i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet. Leveringsvilkårene er utarbeidet

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

Vilkår for nettleie og tilknytning

Vilkår for nettleie og tilknytning Vilkår for nettleie og tilknytning for innmatingskunder LYSE NETTBEDRIFT September 2006 Dette heftet inneholder følgende: Tilknytningsvilkår for innmatingskunder Nettleievilkår for innmatingskunder Særskilte

Detaljer

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder Standard tilknytningsvilkår for næringskunder Disse standard tilknytningsvilkår gjelder for eieren av en elektrisk installasjon (heretter kalt anlegg) som skal eller er tilknyttet til Hafslund Netts (heretter

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012)

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) 1. Generelt 1.1 Partene og avtaleforholdet Partene i avtaleforholdet er kunden ( Kunden )

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

TILKNYTNINGSVILKÅR. NÆRINGSKUNDER m.v.

TILKNYTNINGSVILKÅR. NÆRINGSKUNDER m.v. 1 TILKNYTNINGSVILKÅR NÆRINGSKUNDER m.v. 2 Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for eiere av elektriske

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Kontrakt. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av sentralnettet

Kontrakt. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av sentralnettet Kontrakt mellom Statnett SF (Statnett) og heretter kalt Kunden om tilknytning og bruk av sentralnettet I INNLEDNING Statnett er systemansvarlig og operatør av sentralnettet, både for de anlegg som Statnett

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden]

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden] AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3. ] [4.... ] (heretter kalt Grunneierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt Fester ) (Grunneierne og Fester i fellesskap kalt Partene ) om bruksrett til grunn m m mellom [Vatn]

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet Nettavtale mellom Statnett SF (Statnett) og heretter kalt Kunden om tilknytning og bruk av Sentralnettet Definisjoner Energiloven Forskrift om kraftomsetning og nettjenester FoL FoS Kontrollforskriften

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

KONTRAKT. mellom. STATKRAFT SF (nedenfor kalt Statkraft) XX KOMMUNE (nedenfor kalt Kommunen)

KONTRAKT. mellom. STATKRAFT SF (nedenfor kalt Statkraft) XX KOMMUNE (nedenfor kalt Kommunen) KONTRAKT mellom STATKRAFT SF (nedenfor kalt Statkraft) og XX KOMMUNE (nedenfor kalt Kommunen) om KOMMUNENS ANDEL AV HJEMFALTE KRAFTANLEGG Kontrakt nr: xxxx 2 INNHOLD KOMMUNENS ANDEL AV HJEMFALTE KRAFTANLEGG...1

Detaljer

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. INNLEDNING De Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelsene ) er gjeldende for alle leveranser av produkter og/eller

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v. 1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv Pdf-filen har kun lesetilgang Tilknytningsvilkår for næringskunder Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN...2 2 AVTALEFORHOLDET OG INNGÅELSE AV NETTLEIEAVTALE...2 3 PERSONOPPLYSNINGER...2 4 NETTLEIEAVTALENS VIRKEOMRÅDE OG FORUTSETNINGER...3 4-1 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

Generelle vilkår Internet Service Portfolio

Generelle vilkår Internet Service Portfolio Generelle vilkår Internet Service Portfolio Side 1 av 5 1. LEVERANSENS FORMÅL Avtalen inngås for å sikre Kunden en kostnadseffektiv og stabil leveranse av Tjenestene som er bestilt. I Tjenesten(e) inngår

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS 1. INNLEDNING I disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er Totaloversikt AS benevnt som "Totaloversikt". 2. TOTALOVERSIKTS TJENESTER

Detaljer

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og 1 KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Oppdragstaker) 1. Prosjektutførelse 1.1 Innhold Oppdragstaker skal gjennomføre prosjektet

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

KONTRAKT OM. Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM. Loqal AS Heretter kalt leverandør

KONTRAKT OM. Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM. Loqal AS Heretter kalt leverandør KONTRAKT OM Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM Loqal AS Heretter kalt leverandør OG Jamthaugen Huseierlag (heretter kalt borettslag/sameie) Kundeadresse: Foretaksnummer:

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Informasjon om løsningene

Informasjon om løsningene Kundenavn: Adresse: Postnr.: Sted: Att: OSLO, AVTALE Infoland /Norges Eiendommer Oversender som forespurt pr mail, avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom www.infoland.no. Informasjon

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS BILAG 1 TIL BESTILLINGSSKJEMA FOR INTERNETTAKSESS ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS 1. Generelt Lynet Internett AS, organisasjonsnummer 893 086 862 MVA er leverandør av tjenestene slik de er omtalt

Detaljer

VILKÅR. Vedlegg 1. til tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet

VILKÅR. Vedlegg 1. til tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet VILKÅR Vedlegg 1 til tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i lavspenningsnettet Vedlegg 1 - vilkår Utført av: AI

Detaljer

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser Side

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

ASLEM!2,"0"0" Innholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Forholdet til kj6psloven 3. Varens egenskaper, kvalitet og kvantitet

ASLEM!2,00 Innholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Forholdet til kj6psloven 3. Varens egenskaper, kvalitet og kvantitet rc f,le(trono.f,ningin ASLEM!2,"0"0" Anbefalte salgs- og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet av Elektroforeningen. Salgs- og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av

Detaljer

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 01.05.2015 1. Produkt kategorier LOS AS (LOS) tilbyr følgende produkt kategorier: A. LOS Partner Porteføljeforvaltning

Detaljer