Standard leveringsbetingelser for levering av fjernvarme og/eller fjernkjøling fra HAV Energi AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standard leveringsbetingelser for levering av fjernvarme og/eller fjernkjøling fra HAV Energi AS"

Transkript

1 Standard leveringsbetingelser for levering av fjernvarme og/eller fjernkjøling fra HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0

2 1 Definisjoner For avtaleverket gjelder følgende definisjoner: «Abonnentsentralen» er rommet hvor Abonnentveksleren som skiller mellom Primærog Sekundærnettet er plassert. Regulerings- og måleutstyr monteres normalt i Abonnentsentralen. «Abonnentveksler» betyr innretning som overfører termisk energi mellom Primærnett og Sekundærnett. I Fjernvarmesystemet er Abonnentveksleren en varmeveksler, mens det i Fjernkjølesystemet benyttes kjøleveksler. «Eiendommen» er Kundens eiendom som angitt i Leveranseavtalen. «Energisentralen» er Leverandørens anlegg for sjøvannsinntak og produksjon av fjernvarme og fjernkjøling på eiendommen A10 Nyland Bjørvika i Oslo kommune. «Fjernvarme» og «Fjernkjøling» er termisk vannbåren energi, levert til Kunden via Abonnentvekslere plassert i en Abonnentsentral. «Fjernkjølesystemet» omfatter tekniske installasjoner i Energisentralen og Primærnettet frem til og med Abonnentveksler. «Fjernvarmesystemet» omfatter tekniske installasjoner i Energisentralen og Primærnettet frem til og med Abonnentveksler. «Kunden» er det rettssubjekt som er kunde etter Leveranseavtalen. «Leverandøren» er HAV Energi AS. «Leveranseavtalen» er avtale om levering av fjernvarme og/eller fjernkjøling. «Leveringsbetingelsene» er vilkårene som følger av dokumentet her. «Primærnettet» omfatter hovedrørnettet for fjernvarme og/eller fjernkjøling og avgreningsrør fra hovedrørnettet, med stikkrørledninger, inkludert Abonnentveksler og effekt- og energimåler, frem til utgående stusser på Abonnentvekslerens sekundærside. «Sekundærnettet» er Kundens varme- og/eller kjøleanlegg fra utgående stusser på Abonnentvekslerens sekundærside. «Standard teknisk kravspesifikasjon» er Leverandørens tekniske kravspesifikasjoner for leveransen, samt krav til utforming av henholdsvis varme- og kjøleanlegget til Kunden.

3 2 Levering av Fjernvarme/Fjernkjøling Rammene for Leverandørens leveranser følger av Standard teknisk kravspesifikasjoner for henholdsvis fjernvarme og fjernkjøling. Fjernvarmen/fjernkjølingen leveres som sirkulerende vann på primærsiden av Abonnentveksleren. Grensesnittet mellom Primærnettet og Sekundærnettet er ved utgående stusser på Abonnentvekslerens sekundærside. Leverandørens plikt til å levere fjernvarme og/eller fjernkjøling gjelder kun energi til bruk på Eiendommen. 3 Kundens effekt- og energibehov på Eiendommen Kunden skal dekke hele effekt- og energibehovet på Eiendommen som knytter seg til oppvarming (herunder eksempelvis forvarming av varmt vann, snøsmelteanlegg mv.) og kjøling (herunder eksempelvis kjøling av lokaler, installasjoner mv.) ved varme- og/eller kjøleleveranser fra Leverandøren. Kunden har således ikke anledning til å hente slike energileveranser fra andre tilbydere eller benytte egenprodusert energi til oppdekning av varme-/kjølebehovet. I tråd med ovenstående står Kunden fritt til å gjennomføre energisparetiltak på Eiendommen for å redusere energibehovet. 4 Leverandørens anlegg og fremføring av Primærnettet Leverandøren skal etablere, eie og drive Energisentralen og Primærnettet. Energisentralen og Primærnettet eies av Leverandøren uavhengig av om anleggene helt eller delvis er bekostet ved anleggsbidrag eller på annen måte av Kunden. Leverandøren avgjør type og dimensjon for rørledninger i Primærnettet, samt spesifikasjoner og plassering av annet utstyr som inngår i Primærnettet. Dimensjoneringen baseres på effekter som oppgis av Kunden avtaleinngåelse. Leverandøren er ansvarlig for drift og vedlikehold av Energisentralen og Primærnettet. Dersom forhold som skyldes Kunden foranlediger et særlig vedlikeholdsbehov, kan Leverandøren kreve kostnadene knyttet til dette behovet refundert fra Kunden. 5 Kundens anlegg Kunden skal etablere, eie og drive Sekundærnettet og Abonnentsentralen. Kunden har risikoen og ansvaret for Kundens anlegg, herunder at Sekundærnettet og Abonnentsentralen, til enhver tid er i samsvar med de krav som følger av Standard teknisk kravspesifikasjon for henholdsvis fjernvarme og/eller fjernkjøling. Kunden har også ansvaret for å installere nødvendig sikkerhetsutstyr som verner mot annet trykk eller temperatur fra Primærnettet enn avtalt.

4 Alle tiltak i Kundens anlegg må utføres i samsvar med anerkjente tekniske normer for varme- og kjøleanlegg. Dersom Kundens anlegg ikke er etablert eller driftet i tråd med Standard teknisk kravspesifikasjon, kan Leverandøren kreve utført arbeider ved Kundens anlegg som er nødvendige for å bringe anlegget i tråd med kravene. Leverandøren skal i slike tilfeller sette en rimelig frist for utførelsen av arbeidene. Dersom Kunden ikke oppfyller kravene innen fristen, har Leverandøren rett til å utføre nødvendige arbeider på Kundens anlegg for Kundens regning. Tiltak i Kundens anlegg som kan ha betydning for Kundens effekt- eller energibehov, herunder utvidelser, forandringer, større reparasjoner mv., skal meldes skriftlig til Leverandøren i god tid og minst en måned før tiltaket. Plassering og utforming av Abonnentsentralen skal godkjennes av Leverandøren. Med mindre annet er avtalt, skal Abonnentsentralen ha yttervegg med egen inngang og plasseres i Kundens bygning nærmest Leverandørens hovedledningsnett. Dersom Abonnentsentralen etter Kundens ønske avtales plassert på annet sted, skal Kunden dekke alle tilleggskostnader knyttet til den alternative plasseringen. Leverandøren har ikke ansvar for tap eller skade som kan ha sammenheng med den alternative plasseringen, herunder lekkasjeskader eller annet. Eventuelle krav fra tredjemenn mot Leverandøren som kan ha sammenheng med den alternative plasseringen skal dekkes av Kunden. Kunden plikter å etablere Abonnentsentralen og gi Leverandøren tilgang til Abonnentsentralen, innen de frister som fremgår av Leveranseavtalen. Leverandøren skal alltid ha adgangskort/nøkkel og vederlagsfri tilgang til Abonnentsentralen og Primærnettet på Kundens eiendom. Kunden skal sørge for at Abonnentsentralen ikke benyttes på en slik måte at det hindrer eller vanskeliggjør Leverandørens drift og vedlikehold av Primærnettet. Kunden skal for egen regning og risiko drifte og vedlikeholde Abonnentsentralen. Kunden bekoster og har ansvaret for elektrisk kraft til Leverandørens utstyr for regulering og måling av fjernvarme/fjernkjøling i Abonnentsentralen, samt rengjøring, oppvarming, ventilering, belysning, vedlikehold mv. av Abonnentsentralen. Kunden skal også stå for tilstrekkelig vann og avløp i Abonnentsentralen. Dersom det skal foretas vedlikeholdsarbeider på Kundens anlegg som kan få betydning for driften av Leverandøren sine anlegg, skal Kunden forhåndsvarsle Leverandøren på et så tidlig tidspunkt som mulig og så langt mulig sørge for å tilpasse tidspunktet og omfanget av vedlikeholdsarbeidene slik at de er minst mulig til skade eller ulempe for Leverandørens ordinære drift av Fjernvarme- og/eller Fjernkjølesystemet. 6 Måling 6.1 Plassering og valg av effekt- og energimåler Leverandøren fastsetter plassering, størrelse og type av måler. Slike apparater eies, monteres og vedlikeholdes av Leverandøren.

5 6.2 Kontroll av effekt- og energimåler Leverandøren kan for egen kostnad foreta kontroll av måler. Dersom Kunden ønsker en måler kontrollert, foretar Leverandøren kontroll etter skriftlig forespørsel. Er den samlede feilvisningen mindre enn +/ - 5 % på måleutstyret, har Leverandøren rett til å kreve kostnaden ved kontrollen dekket av Kunden. 6.3 Feil ved effekt- og energimåler Dersom en måler ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruket, eller hvis måler ikke har virket, beregnes forbruket på grunnlag av Kundens tidligere normale forbruk i en tilsvarende periode, dersom ikke Kunden kan dokumentere at forbruket har vært mindre eller Leverandøren kan sannsynliggjøre at forbruket har vært større. Er slik beregning ikke mulig foretas en skjønnsmessig beregning av Leverandøren. Kunden blir belastet eller godskrevet det beløpet som svarer til differansen mellom det antatte forbruket og det målte forbruket. Tilbake- eller tilleggsbetaling kan likevel ikke kreves ved feilvisning som er mindre enn +/- 5 % eller for lengre tidsrom enn ett år. 6.4 Avlesning Avlesning av effekt- og energimålere foretas av Leverandøren. Det benyttes automatisk databasert avlesning av målere. Leverandøren vil også ha behov for manuell avlesning av målere. 6.5 Feilmåling som skyldes annet enn feil ved måleren Hvis en feil ved Kundens egen installasjon eller forbruksapparat eller andre forhold på Kundens side gjør at effekt- og energimåleren har registrert et forbruk som kunden ikke har kunnet nytte, skal det målte forbruket legges til grunn ved beregningen av vederlag. 7 Vederlag 7.1 Tariffer Tariffer for effekt og energi for hhv. fjernvarme og fjernkjøling fremgår av Leveranseavtalen. Avtalt effekt er å anse som maksimum effekt. Opp til denne grensen kan kunden ta ut effekt etter behov. Dersom Kunden tar ut større effekt enn avtalt justeres tariffen for effekt for hele inneværende kalenderår slik at effekttariffen tilsvarer tariffen for høyeste registrerte effektverdi og med tillegg av 20 %. Justeringen av tariffleddet gir ikke Kunden rett til å ta ut høyere effektverdier enn avtalt i Leveranseavtalen, med mindre Kunden og Leverandøren inngår særlig avtale om slik rett. 7.2 Endring av tariff Tariffene for energi- og effektpris på fjernvarme endres i takt med variasjonene i energimarkedet og markedspris for fjernvarme i Oslo-området.

6 Tariffene for energi- og effektpris på fjernkjøling endres i takt med variasjonene i energimarkedet og endringer i HAV Energis sitt kostnadsgrunnlag, eksempelvis kraftpris, finansieringskostnader, vederlag for drift og vedlikehold etc HAV Energi AS forbeholder seg retten til å foreta slike endringer i tariffer som til enhver tid anses nødvendig. Endringer i tariffer på bakgrunn av energimarkedet kunngjøres skriftlig så raskt som mulig etter at endringen har funnet sted. Det fremgår av kunngjøringen hvilket tidspunkt endringen gjelder fra. Andre endringer i tariffer skal kunngjøres skriftlig tidligst 14 dager før endringen trer i kraft. 8 Betaling Tariff for effekt faktureres månedsvis med 30 dagers betalingsfrist og forfall den 15. i leveringsmåneden. Tariff for energi faktureres etterskuddsvis hver måned med 30 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling svares rente etter forsinkelsesrenteloven. 9 Avtalens varighet Avtalen varer i 25 år fra oppstart av leveransene etter Leveranseavtalen. Avtalen kan ikke sies opp av noen av partene i avtaleperioden. Avtalen fornyes automatisk med perioder på 10 år. Begge parter har rett til å si opp Leveranseavtalen med virkning fra utløpet av 25 årsperioden og hver av 10 års periodene. Leverandøren har behov for forutsigbarhet når det gjelder totale leveranseforpliktelser. Kundens oppsigelse forutsetter derfor at denne er mottatt hos Leverandøren senest 18 måneder før utløp av avtaleperioden, mens Leverandørens oppsigelse forutsetter at denne er mottatt av kunden senest 12 måneder før utløp av avtaleperioden. 10 Urettmessig tilknytning og tilegnelse av Fjernvarme eller Fjernkjøling Dersom Kunden eller noen Kunden svarer for har tilegnet seg eller forsøkt å tilegne seg fjernvarme eller fjernkjøling urettmessig ved misbruk av effekt- og energimåleren eller på annen måte, kan Leverandøren pålegge og gjennomføre slike tiltak Leverandøren finner nødvendig for å hindre urettmessig tilegnelse. Kostnader ved slike tiltak belastes i slike tilfeller Kunden. Leverandøren har rett til å kreve vederlag for antatt forbruk, med et pristillegg på 20 % for den perioden tilegnelsen antas å ha vart. 11 Leveringshindringer 11.1 Force majeure Partenes oppfyllelsesplikt suspenderes og partene er fri for ethvert ansvar for manglende oppfyllelse så langt følgende vilkår er tilstede samtidig:

7 - det foreligger en hindring som stenger for oppfyllelse - hindringen ligger utenfor kontrollen for en part som opptrer på en forsvarlig måte, - hindringen er av en slik karakter at partene ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt den i betraktning på tidspunktet for inngåelsen av avtalen, og - partene kan ikke med rimelighet forventes å unngå eller overvinne følgene av hindringen. En hindring som stenger for oppfyllelse som nevnt, kan eksempelvis være naturkatastrofe, streik, lock-out, sabotasje, offentlig myndighetspålegg mv. Hindringer som skyldes avbrudd eller forstyrrelser i el-leveransene til Energisentralen eller skader som påføres fjernvarme- eller fjernkjølesystemet av andre, anses alltid å oppfylle vilkårene for force majeure. I force majeure-tilfeller skal den annen part varsles uten utgrunnet opphold. Den part som påberoper seg force majeure, plikter å orientere den annen part om årsaken til at force majeure er oppstått, og hurtigst mulig avhjelpe ethvert oppstått hinder og gjenoppta normal drift. Hver part dekker sine kostnader og/eller tap i force majeure-perioden Stansing eller innskrenkning av leveransene Leverandøren har ansvarsfritt rett til å stanse eller innskrenke leveransene av fjernvarme og/eller - kjøling dersom stansen eller innskrenkningen foretas som følge av en forsvarlig vurdering av hensynet til Fjernvarme-/Fjernkjølesystemet, sikkerhetshensyn eller miljøhensyn. Leverandøren har i nødvendig utstrekning rett til å begrense Kundens uttak dersom det er nødvendig av hensyn drift, vedlikehold, utskiftning og ombygning av Leverandørens anleggsdeler. Leverandøren skal om mulig varsle Kunden i så god tid som mulig før avstengning eller innskrenkning av leveransene skjer. Leverandøren skal ved stans eller innskrenkninger i størst mulig grad tilstrebe å ta hensyn til Kundens. 12 Rettigheter i grunnen Leverandøren har vederlagsfri rett til å legge rør for tilknytning av Kunden i grunn som Kunden eier eller fester. Primærnettet plasseres på Kundens eiendom i samråd med Kunden. Ved fremføring av Primærnettet på Kundens eiendom stiftes en evigvarende rett til vederlagsfritt å ligge i valgt trase. Dersom Kunden ikke er eier av Eiendommen, må Kunden fremlegge skriftlig samtykke til fjernvarmeog/eller fjernkjølingstilknytning fra grunneier/hjemmelshaver før avtalen kan inngås. Samtykket må inneholde en bekreftelse på at grunneier/hjemmelshaver aksepterer den del av disse leveringsbetingelser som vil kunne få betydning for ham i egenskap av grunneier/hjemmelshaver. Dette gjelder likevel ikke tomtefesteforhold hvor det er på det rene at fester har adgang til å installere fjernvarme-/fjernkjølingsanlegg på Eiendommen.

8 Leverandøren skal ha full tilgang til Primærnettet så langt dette er på Kundens eiendom. Leverandøren har rett til å foreta oppgraving av rørtrasé på Kundens eiendom uten forvarsel dersom det er nødvendig for å avverge eller begrense skade på Fjernvarme- eller Fjernkjølesystemet. Leverandøren kan tinglyse overnevnte rettigheter. 13 Flytting eller fjerning av anlegg Dersom forhold på Kundens side gjør det nødvendig å flytte rør, skal Kunden dekke alle kostnader knyttet til dette. 14 Kundens særlige plikter 14.1 Informasjonsplikt Kunden plikter uten ugrunnet opphold å melde ifra om mulige feil ved eller skader på Fjernvarmeeller Fjernkjølesystemet til Leverandøren Reklamasjon Reklamasjon over mangler ved Leverandørens leveranser skal fremsettes skriftlig. Reklamasjonen skal angi hva slags mangel forholdet gjelder og hvordan mangelen har kommet til uttrykk. Reklamasjon skal skje så snart som mulig, og senest innen én måned etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen Bruk av anleggsmaskiner, sprengning mv. Arbeider som kan ha betydning for Primærnettet, herunder bruk av anleggsmaskiner, sprengning mv., skal skje etter anvisning fra Leverandøren. Kunden skal underrette Leverandøren skriftlig i god tid før det foretas graving, oppfylling eller andre endringer i terrenget, sprengning, veibygging eller andre arbeider som kan skade eller på annen måte ha betydning for Primærnettet. Underretningen må skje så tidlig at nødvendige tiltak kan iverksettes Reserveløsninger for varme eller kjøling Kunden er forberedt på hel eller delvis uteblivelse av leveransen, og er ansvarlig for å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for å utelukke og begrense skade som følge av mangelfull leveranse. Dersom Kunden har installasjoner hvor varme eller kjøling anses som kritisk, plikter Kunden å installere nødvendige reserveløsninger for det tilfelle at Leverandørens leveranser av fjernvarme og/eller fjernkjøling midlertidig faller bort. Tilgangen til energileveranser gjennom reserveløsninger er Kundens ansvar og risiko. 15 Stansing, avstengning og gjeninnkobling 15.1 Stansing, avstengning og frakobling Leveransene av fjernvarme- eller fjernkjøling kan stanses og Leverandøren har ansvarsfritt rett til å avstenge og koble fra Kundens anlegg, dersom:

9 a) Kunden ikke betaler vederlag for fjernvarme- eller fjernkjøling, anleggsbidrag eller andre kostnader Kunden skal dekke, ved forfall, og deretter ikke innen en frist på 14 dager etter at varsel om avstengning er sendt Kunden. b) Pålegg om utbedring av mangler ved Kundens installasjoner ikke blir etterkommet av Kunden til fastsatt tid. c) Kundens anlegg eller Fjernvarme- eller Fjernkjølesystemet anses som farlig eller kan volde skade. d) Kunden eller noen Kunden svarer for urettmessig har tilegnet eller forsøkt å tilegne seg fjernvarme, fjernkjøling eller vann fra Fjernvarme- eller Fjernkjølesystemet. e) Kunden hindrer Leverandørens tilgang til Primærnettet. f) Kundens anlegg er tilkoblet uten godkjenning. g) Fjernvarmen eller fjernkjølingen blir benyttet slik at den volder skade eller ulempe for Leverandøren eller kunder av Leverandøren. h) Kunden på annen måte misligholder Leveranseavtalen med tilhørende avtaleverk. Så langt det er forsvarlig skal Leverandøren forut for stansing, avstengning eller frakobling sende varsel til Kunden om at avstengning vil skje med orientering om hvordan Kunden eventuelt kan unngå dette og kostnader som vil påløpe som følge av avstengning, frakobling og eventuell gjeninnkobling. Dersom Kunden eller noen Kunden svarer for er årsak til stansingen, vil tariff for effekt påløpe også under leveransestansen Gjeninnkobling Hvis Kundens anlegg er frakoblet, har kun Leverandøren rett til å gjeninnkoble anlegget. Leverandøren skal gjeninnkoble anlegget når grunnlaget for frakoblingen er bortfalt. Dersom Kunden ikke har betalt alt forfalt vederlag til Leverandøren, plikter Leverandøren ikke å koble til anlegget før alle utestående fordringer, herunder kostnader knyttet til frakobling og gjeninnkobling, inkl. renter, fullt ut er betalt. 16 Vesentlig mislighold Hver av partene har rett til å heve Leveranseavtalen dersom den annen part vesentlig misligholder Avtalen. Betalingsmislighold ut over en måned etter at Leverandøren etter forfall har sendt skriftlig varsel, anses som vesentlig mislighold. Også gjentatte betalingsmislighold anses som vesentlig mislighold av Leveranseavtalen. 17 Leverandørens erstatningsansvar Leverandørens erstatningsansvar forutsetter uaktsomhet og er begrenset til Kundens direkte tap. Som indirekte tap regnes eksempelvis tap hos Kundens kontraktsparter, produksjonstap, tapt

10 fortjeneste, avsavnstap mv. Leverandørens ansvar er oppad begrenset til verdien av avtalt effektledd over 2 år ekskl. avgifter. Leverandøren har under ingen omstendighet ansvar for økonomiske tap knyttet til gjenstander eller annet som tåler særlig lite. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for skader i kundens Sekundærnett, inkludert eventuelle tap eller følgeskader, som følge av feil temperaturnivå i Primærnettet (eksempelvis frostskader). 18 Endringer i Leveringsbetingelsene Leverandøren har rett til å foreta ikke vesentlige endringer i leveringsvilkårene som Leverandøren finner nødvendig. Endringene gjelder fra 14 dager etter at de er kunngjort for Kunden. 19 Overdragelse Ved overdragelse av eiendom som berører fjernvarme- og/eller fjernkjølingsleveranser etter Avtalen, er Kunden forpliktet til å overføre fjernvarme- og/eller fjernkjøleabonnementet til kjøper av eiendommen ved at denne tiltrer Avtalen. Tilsvarende plikter Kunden å sørge for at kjøper av eiendom som berøres av installasjoner for Fjernvarme og/eller Fjernkjøling etter Avtalen, tiltrer de forpliktelser i disse leveringsvilkår som kan få betydning for kjøper i egenskap av grunneier. Ved slike overdragelser skal det fremlegges dokumentasjon overfor Leverandøren hvor det fremgår hvem som har ervervet eiendommen, tidspunktet for overdragelsen og at kjøperen har tiltrådt Avtalen/ leveringsvilkårene. Ved overdragelse er Kunden ansvarlig for fjernvarme- og/eller fjernkjøleforbruket i perioden før abonnementet ble overført. Kjøperen av eiendommen er ansvarlig for fjernvarme- og/eller fjernkjøleforbruket etter overdragelse. 20 Tvister Dersom det oppstår uenighet om partenes rettigheter og plikter etter Leveranseavtalen, skal dette søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Oslo tingrett vedtas som rett verneting.

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME.

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. Leveringsbetingelser Fjernvarme INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Fjernvarme - leveringsområde 2. Tilknytning

Detaljer

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.09.2013 59891/2013 2013/5642 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/178 Formannskapet 16.10.2013 Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg.

Detaljer

Leveringsvilkår for fjernvarme

Leveringsvilkår for fjernvarme 1 Leveringsvilkår for fjernvarme Leveringsvilkårene for fjernvarme bygger på en norm utarbeidet av Norges Energiverkforbund i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet. Leveringsvilkårene er utarbeidet

Detaljer

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT Agder Energi Nett AS TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT (Standardvilkår næringskunder) for kunder som er tilknyttet Regionalnettet samt for kunder med enkeltuttak over 20GWh/år fra Fordelingsnettet (heretter

Detaljer

Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER

Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER Opphør eller endring av kundeforhold du er selv ansvarlig for betaling inntil kundeforholdet er oppsagt eller avsluttet. Meld straks fra om ny

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Vedtatt av Lofotkrafts styre 27. april 2007 Trygger hverdagen - investerer i framtiden Energi Norges standard avtale for nettleie og

Detaljer

2 AVTALEINNGÅELSE MV.

2 AVTALEINNGÅELSE MV. Standard nettleievilkår for næringskunder Denne standard nettleievilkår gjelder for næringskunder som er bruker av elektriske anlegg tilknyttet Trøgstad Elverk AS (heretter kalt nettselskapet) sitt distribusjonsnett.

Detaljer

- Kraftavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og kraftleverandøren. - Nettleieavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og nettselskapet.

- Kraftavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og kraftleverandøren. - Nettleieavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og nettselskapet. INNHOLD STANDARD AVTALE FOR NETTLEIE... 2 STANDARD AVTALE FOR TILKNYTNING... 14 DEFINISJONER... 23 Energi Norges standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energi Norge og Forbrukerombudet.

Detaljer

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning INNHOLD Standard avtale for nettleie...2 Standard vilkår for tilknytning...15 Definisjoner....26 Energi Norges standardavtaler 2007 er

Detaljer

LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT

LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT 1 KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT NÆRINGSKUNDER m.v. 2 Bydrift - Strømavtale for næringskunder m.v. Denne Strømavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder,

Detaljer

Standard avtaler for forbrukskunder

Standard avtaler for forbrukskunder Standard avtaler for forbrukskunder gjeldende fra 1. januar 2007 STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og

Detaljer

Nettleieavtale for næringskunder m.v.

Nettleieavtale for næringskunder m.v. Nettleieavtale for næringskunder m.v. Denne nettleieavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre kunder som ikke reguleres av LOV 2002-06-21

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting

EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting INNHOLD DEFINISJONER... 2 STANDARD NETTLEIEAVTALE... 4 STANDARD VILKÅR FOR TILKNYTNING... 15 GENERELLE OPPLYSNINGER Nettselskapet har som hovedregel

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Standard nettleievilkår for næringskunder mv

Standard nettleievilkår for næringskunder mv Pdf-filen har kun lesetilgang Nettleievilkår for næringskunder Standard nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Nettleieavtale for næringskunder m.v.

Nettleieavtale for næringskunder m.v. Nettleieavtale for næringskunder m.v. 1 Denne nettleieavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre kunder som ikke reguleres av LOV 2002-06-21

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT PRIVATKUNDER. LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF

KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT PRIVATKUNDER. LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT PRIVATKUNDER 1 PARTENE I STRØMAVTALEN Strømavtale inngås direkte mellom Bydrift som leverandør av tjenester og strømkunden som bruker av tjenester. Ektefeller hefter

Detaljer

Avtale om levering av kollektive TV tjenester

Avtale om levering av kollektive TV tjenester Avtale om levering av kollektive TV tjenester (heretter kalt Avtalen), inngått mellom: Eidsiva bredbånd AS og BN Bank ASA LEVERANDØR: Eidsiva bredbånd AS Vormstuguvegen 40 Postboks 224 2601 Lillehammer

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne)

Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne) VEDLEGG 2 KONTRAKT FOR KJØP AV Vannbåren energi mellom Nesodden kommune og Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne) Organisasjonsnummer 944 383 565 883 971 752 og Norsk Bioenergi AS (heretter

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer