Standard leveringsbetingelser for levering av fjernvarme og/eller fjernkjøling fra HAV Energi AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standard leveringsbetingelser for levering av fjernvarme og/eller fjernkjøling fra HAV Energi AS"

Transkript

1 Standard leveringsbetingelser for levering av fjernvarme og/eller fjernkjøling fra HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0

2 1 Definisjoner For avtaleverket gjelder følgende definisjoner: «Abonnentsentralen» er rommet hvor Abonnentveksleren som skiller mellom Primærog Sekundærnettet er plassert. Regulerings- og måleutstyr monteres normalt i Abonnentsentralen. «Abonnentveksler» betyr innretning som overfører termisk energi mellom Primærnett og Sekundærnett. I Fjernvarmesystemet er Abonnentveksleren en varmeveksler, mens det i Fjernkjølesystemet benyttes kjøleveksler. «Eiendommen» er Kundens eiendom som angitt i Leveranseavtalen. «Energisentralen» er Leverandørens anlegg for sjøvannsinntak og produksjon av fjernvarme og fjernkjøling på eiendommen A10 Nyland Bjørvika i Oslo kommune. «Fjernvarme» og «Fjernkjøling» er termisk vannbåren energi, levert til Kunden via Abonnentvekslere plassert i en Abonnentsentral. «Fjernkjølesystemet» omfatter tekniske installasjoner i Energisentralen og Primærnettet frem til og med Abonnentveksler. «Fjernvarmesystemet» omfatter tekniske installasjoner i Energisentralen og Primærnettet frem til og med Abonnentveksler. «Kunden» er det rettssubjekt som er kunde etter Leveranseavtalen. «Leverandøren» er HAV Energi AS. «Leveranseavtalen» er avtale om levering av fjernvarme og/eller fjernkjøling. «Leveringsbetingelsene» er vilkårene som følger av dokumentet her. «Primærnettet» omfatter hovedrørnettet for fjernvarme og/eller fjernkjøling og avgreningsrør fra hovedrørnettet, med stikkrørledninger, inkludert Abonnentveksler og effekt- og energimåler, frem til utgående stusser på Abonnentvekslerens sekundærside. «Sekundærnettet» er Kundens varme- og/eller kjøleanlegg fra utgående stusser på Abonnentvekslerens sekundærside. «Standard teknisk kravspesifikasjon» er Leverandørens tekniske kravspesifikasjoner for leveransen, samt krav til utforming av henholdsvis varme- og kjøleanlegget til Kunden.

3 2 Levering av Fjernvarme/Fjernkjøling Rammene for Leverandørens leveranser følger av Standard teknisk kravspesifikasjoner for henholdsvis fjernvarme og fjernkjøling. Fjernvarmen/fjernkjølingen leveres som sirkulerende vann på primærsiden av Abonnentveksleren. Grensesnittet mellom Primærnettet og Sekundærnettet er ved utgående stusser på Abonnentvekslerens sekundærside. Leverandørens plikt til å levere fjernvarme og/eller fjernkjøling gjelder kun energi til bruk på Eiendommen. 3 Kundens effekt- og energibehov på Eiendommen Kunden skal dekke hele effekt- og energibehovet på Eiendommen som knytter seg til oppvarming (herunder eksempelvis forvarming av varmt vann, snøsmelteanlegg mv.) og kjøling (herunder eksempelvis kjøling av lokaler, installasjoner mv.) ved varme- og/eller kjøleleveranser fra Leverandøren. Kunden har således ikke anledning til å hente slike energileveranser fra andre tilbydere eller benytte egenprodusert energi til oppdekning av varme-/kjølebehovet. I tråd med ovenstående står Kunden fritt til å gjennomføre energisparetiltak på Eiendommen for å redusere energibehovet. 4 Leverandørens anlegg og fremføring av Primærnettet Leverandøren skal etablere, eie og drive Energisentralen og Primærnettet. Energisentralen og Primærnettet eies av Leverandøren uavhengig av om anleggene helt eller delvis er bekostet ved anleggsbidrag eller på annen måte av Kunden. Leverandøren avgjør type og dimensjon for rørledninger i Primærnettet, samt spesifikasjoner og plassering av annet utstyr som inngår i Primærnettet. Dimensjoneringen baseres på effekter som oppgis av Kunden avtaleinngåelse. Leverandøren er ansvarlig for drift og vedlikehold av Energisentralen og Primærnettet. Dersom forhold som skyldes Kunden foranlediger et særlig vedlikeholdsbehov, kan Leverandøren kreve kostnadene knyttet til dette behovet refundert fra Kunden. 5 Kundens anlegg Kunden skal etablere, eie og drive Sekundærnettet og Abonnentsentralen. Kunden har risikoen og ansvaret for Kundens anlegg, herunder at Sekundærnettet og Abonnentsentralen, til enhver tid er i samsvar med de krav som følger av Standard teknisk kravspesifikasjon for henholdsvis fjernvarme og/eller fjernkjøling. Kunden har også ansvaret for å installere nødvendig sikkerhetsutstyr som verner mot annet trykk eller temperatur fra Primærnettet enn avtalt.

4 Alle tiltak i Kundens anlegg må utføres i samsvar med anerkjente tekniske normer for varme- og kjøleanlegg. Dersom Kundens anlegg ikke er etablert eller driftet i tråd med Standard teknisk kravspesifikasjon, kan Leverandøren kreve utført arbeider ved Kundens anlegg som er nødvendige for å bringe anlegget i tråd med kravene. Leverandøren skal i slike tilfeller sette en rimelig frist for utførelsen av arbeidene. Dersom Kunden ikke oppfyller kravene innen fristen, har Leverandøren rett til å utføre nødvendige arbeider på Kundens anlegg for Kundens regning. Tiltak i Kundens anlegg som kan ha betydning for Kundens effekt- eller energibehov, herunder utvidelser, forandringer, større reparasjoner mv., skal meldes skriftlig til Leverandøren i god tid og minst en måned før tiltaket. Plassering og utforming av Abonnentsentralen skal godkjennes av Leverandøren. Med mindre annet er avtalt, skal Abonnentsentralen ha yttervegg med egen inngang og plasseres i Kundens bygning nærmest Leverandørens hovedledningsnett. Dersom Abonnentsentralen etter Kundens ønske avtales plassert på annet sted, skal Kunden dekke alle tilleggskostnader knyttet til den alternative plasseringen. Leverandøren har ikke ansvar for tap eller skade som kan ha sammenheng med den alternative plasseringen, herunder lekkasjeskader eller annet. Eventuelle krav fra tredjemenn mot Leverandøren som kan ha sammenheng med den alternative plasseringen skal dekkes av Kunden. Kunden plikter å etablere Abonnentsentralen og gi Leverandøren tilgang til Abonnentsentralen, innen de frister som fremgår av Leveranseavtalen. Leverandøren skal alltid ha adgangskort/nøkkel og vederlagsfri tilgang til Abonnentsentralen og Primærnettet på Kundens eiendom. Kunden skal sørge for at Abonnentsentralen ikke benyttes på en slik måte at det hindrer eller vanskeliggjør Leverandørens drift og vedlikehold av Primærnettet. Kunden skal for egen regning og risiko drifte og vedlikeholde Abonnentsentralen. Kunden bekoster og har ansvaret for elektrisk kraft til Leverandørens utstyr for regulering og måling av fjernvarme/fjernkjøling i Abonnentsentralen, samt rengjøring, oppvarming, ventilering, belysning, vedlikehold mv. av Abonnentsentralen. Kunden skal også stå for tilstrekkelig vann og avløp i Abonnentsentralen. Dersom det skal foretas vedlikeholdsarbeider på Kundens anlegg som kan få betydning for driften av Leverandøren sine anlegg, skal Kunden forhåndsvarsle Leverandøren på et så tidlig tidspunkt som mulig og så langt mulig sørge for å tilpasse tidspunktet og omfanget av vedlikeholdsarbeidene slik at de er minst mulig til skade eller ulempe for Leverandørens ordinære drift av Fjernvarme- og/eller Fjernkjølesystemet. 6 Måling 6.1 Plassering og valg av effekt- og energimåler Leverandøren fastsetter plassering, størrelse og type av måler. Slike apparater eies, monteres og vedlikeholdes av Leverandøren.

5 6.2 Kontroll av effekt- og energimåler Leverandøren kan for egen kostnad foreta kontroll av måler. Dersom Kunden ønsker en måler kontrollert, foretar Leverandøren kontroll etter skriftlig forespørsel. Er den samlede feilvisningen mindre enn +/ - 5 % på måleutstyret, har Leverandøren rett til å kreve kostnaden ved kontrollen dekket av Kunden. 6.3 Feil ved effekt- og energimåler Dersom en måler ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruket, eller hvis måler ikke har virket, beregnes forbruket på grunnlag av Kundens tidligere normale forbruk i en tilsvarende periode, dersom ikke Kunden kan dokumentere at forbruket har vært mindre eller Leverandøren kan sannsynliggjøre at forbruket har vært større. Er slik beregning ikke mulig foretas en skjønnsmessig beregning av Leverandøren. Kunden blir belastet eller godskrevet det beløpet som svarer til differansen mellom det antatte forbruket og det målte forbruket. Tilbake- eller tilleggsbetaling kan likevel ikke kreves ved feilvisning som er mindre enn +/- 5 % eller for lengre tidsrom enn ett år. 6.4 Avlesning Avlesning av effekt- og energimålere foretas av Leverandøren. Det benyttes automatisk databasert avlesning av målere. Leverandøren vil også ha behov for manuell avlesning av målere. 6.5 Feilmåling som skyldes annet enn feil ved måleren Hvis en feil ved Kundens egen installasjon eller forbruksapparat eller andre forhold på Kundens side gjør at effekt- og energimåleren har registrert et forbruk som kunden ikke har kunnet nytte, skal det målte forbruket legges til grunn ved beregningen av vederlag. 7 Vederlag 7.1 Tariffer Tariffer for effekt og energi for hhv. fjernvarme og fjernkjøling fremgår av Leveranseavtalen. Avtalt effekt er å anse som maksimum effekt. Opp til denne grensen kan kunden ta ut effekt etter behov. Dersom Kunden tar ut større effekt enn avtalt justeres tariffen for effekt for hele inneværende kalenderår slik at effekttariffen tilsvarer tariffen for høyeste registrerte effektverdi og med tillegg av 20 %. Justeringen av tariffleddet gir ikke Kunden rett til å ta ut høyere effektverdier enn avtalt i Leveranseavtalen, med mindre Kunden og Leverandøren inngår særlig avtale om slik rett. 7.2 Endring av tariff Tariffene for energi- og effektpris på fjernvarme endres i takt med variasjonene i energimarkedet og markedspris for fjernvarme i Oslo-området.

6 Tariffene for energi- og effektpris på fjernkjøling endres i takt med variasjonene i energimarkedet og endringer i HAV Energis sitt kostnadsgrunnlag, eksempelvis kraftpris, finansieringskostnader, vederlag for drift og vedlikehold etc HAV Energi AS forbeholder seg retten til å foreta slike endringer i tariffer som til enhver tid anses nødvendig. Endringer i tariffer på bakgrunn av energimarkedet kunngjøres skriftlig så raskt som mulig etter at endringen har funnet sted. Det fremgår av kunngjøringen hvilket tidspunkt endringen gjelder fra. Andre endringer i tariffer skal kunngjøres skriftlig tidligst 14 dager før endringen trer i kraft. 8 Betaling Tariff for effekt faktureres månedsvis med 30 dagers betalingsfrist og forfall den 15. i leveringsmåneden. Tariff for energi faktureres etterskuddsvis hver måned med 30 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling svares rente etter forsinkelsesrenteloven. 9 Avtalens varighet Avtalen varer i 25 år fra oppstart av leveransene etter Leveranseavtalen. Avtalen kan ikke sies opp av noen av partene i avtaleperioden. Avtalen fornyes automatisk med perioder på 10 år. Begge parter har rett til å si opp Leveranseavtalen med virkning fra utløpet av 25 årsperioden og hver av 10 års periodene. Leverandøren har behov for forutsigbarhet når det gjelder totale leveranseforpliktelser. Kundens oppsigelse forutsetter derfor at denne er mottatt hos Leverandøren senest 18 måneder før utløp av avtaleperioden, mens Leverandørens oppsigelse forutsetter at denne er mottatt av kunden senest 12 måneder før utløp av avtaleperioden. 10 Urettmessig tilknytning og tilegnelse av Fjernvarme eller Fjernkjøling Dersom Kunden eller noen Kunden svarer for har tilegnet seg eller forsøkt å tilegne seg fjernvarme eller fjernkjøling urettmessig ved misbruk av effekt- og energimåleren eller på annen måte, kan Leverandøren pålegge og gjennomføre slike tiltak Leverandøren finner nødvendig for å hindre urettmessig tilegnelse. Kostnader ved slike tiltak belastes i slike tilfeller Kunden. Leverandøren har rett til å kreve vederlag for antatt forbruk, med et pristillegg på 20 % for den perioden tilegnelsen antas å ha vart. 11 Leveringshindringer 11.1 Force majeure Partenes oppfyllelsesplikt suspenderes og partene er fri for ethvert ansvar for manglende oppfyllelse så langt følgende vilkår er tilstede samtidig:

7 - det foreligger en hindring som stenger for oppfyllelse - hindringen ligger utenfor kontrollen for en part som opptrer på en forsvarlig måte, - hindringen er av en slik karakter at partene ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt den i betraktning på tidspunktet for inngåelsen av avtalen, og - partene kan ikke med rimelighet forventes å unngå eller overvinne følgene av hindringen. En hindring som stenger for oppfyllelse som nevnt, kan eksempelvis være naturkatastrofe, streik, lock-out, sabotasje, offentlig myndighetspålegg mv. Hindringer som skyldes avbrudd eller forstyrrelser i el-leveransene til Energisentralen eller skader som påføres fjernvarme- eller fjernkjølesystemet av andre, anses alltid å oppfylle vilkårene for force majeure. I force majeure-tilfeller skal den annen part varsles uten utgrunnet opphold. Den part som påberoper seg force majeure, plikter å orientere den annen part om årsaken til at force majeure er oppstått, og hurtigst mulig avhjelpe ethvert oppstått hinder og gjenoppta normal drift. Hver part dekker sine kostnader og/eller tap i force majeure-perioden Stansing eller innskrenkning av leveransene Leverandøren har ansvarsfritt rett til å stanse eller innskrenke leveransene av fjernvarme og/eller - kjøling dersom stansen eller innskrenkningen foretas som følge av en forsvarlig vurdering av hensynet til Fjernvarme-/Fjernkjølesystemet, sikkerhetshensyn eller miljøhensyn. Leverandøren har i nødvendig utstrekning rett til å begrense Kundens uttak dersom det er nødvendig av hensyn drift, vedlikehold, utskiftning og ombygning av Leverandørens anleggsdeler. Leverandøren skal om mulig varsle Kunden i så god tid som mulig før avstengning eller innskrenkning av leveransene skjer. Leverandøren skal ved stans eller innskrenkninger i størst mulig grad tilstrebe å ta hensyn til Kundens. 12 Rettigheter i grunnen Leverandøren har vederlagsfri rett til å legge rør for tilknytning av Kunden i grunn som Kunden eier eller fester. Primærnettet plasseres på Kundens eiendom i samråd med Kunden. Ved fremføring av Primærnettet på Kundens eiendom stiftes en evigvarende rett til vederlagsfritt å ligge i valgt trase. Dersom Kunden ikke er eier av Eiendommen, må Kunden fremlegge skriftlig samtykke til fjernvarmeog/eller fjernkjølingstilknytning fra grunneier/hjemmelshaver før avtalen kan inngås. Samtykket må inneholde en bekreftelse på at grunneier/hjemmelshaver aksepterer den del av disse leveringsbetingelser som vil kunne få betydning for ham i egenskap av grunneier/hjemmelshaver. Dette gjelder likevel ikke tomtefesteforhold hvor det er på det rene at fester har adgang til å installere fjernvarme-/fjernkjølingsanlegg på Eiendommen.

8 Leverandøren skal ha full tilgang til Primærnettet så langt dette er på Kundens eiendom. Leverandøren har rett til å foreta oppgraving av rørtrasé på Kundens eiendom uten forvarsel dersom det er nødvendig for å avverge eller begrense skade på Fjernvarme- eller Fjernkjølesystemet. Leverandøren kan tinglyse overnevnte rettigheter. 13 Flytting eller fjerning av anlegg Dersom forhold på Kundens side gjør det nødvendig å flytte rør, skal Kunden dekke alle kostnader knyttet til dette. 14 Kundens særlige plikter 14.1 Informasjonsplikt Kunden plikter uten ugrunnet opphold å melde ifra om mulige feil ved eller skader på Fjernvarmeeller Fjernkjølesystemet til Leverandøren Reklamasjon Reklamasjon over mangler ved Leverandørens leveranser skal fremsettes skriftlig. Reklamasjonen skal angi hva slags mangel forholdet gjelder og hvordan mangelen har kommet til uttrykk. Reklamasjon skal skje så snart som mulig, og senest innen én måned etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen Bruk av anleggsmaskiner, sprengning mv. Arbeider som kan ha betydning for Primærnettet, herunder bruk av anleggsmaskiner, sprengning mv., skal skje etter anvisning fra Leverandøren. Kunden skal underrette Leverandøren skriftlig i god tid før det foretas graving, oppfylling eller andre endringer i terrenget, sprengning, veibygging eller andre arbeider som kan skade eller på annen måte ha betydning for Primærnettet. Underretningen må skje så tidlig at nødvendige tiltak kan iverksettes Reserveløsninger for varme eller kjøling Kunden er forberedt på hel eller delvis uteblivelse av leveransen, og er ansvarlig for å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for å utelukke og begrense skade som følge av mangelfull leveranse. Dersom Kunden har installasjoner hvor varme eller kjøling anses som kritisk, plikter Kunden å installere nødvendige reserveløsninger for det tilfelle at Leverandørens leveranser av fjernvarme og/eller fjernkjøling midlertidig faller bort. Tilgangen til energileveranser gjennom reserveløsninger er Kundens ansvar og risiko. 15 Stansing, avstengning og gjeninnkobling 15.1 Stansing, avstengning og frakobling Leveransene av fjernvarme- eller fjernkjøling kan stanses og Leverandøren har ansvarsfritt rett til å avstenge og koble fra Kundens anlegg, dersom:

9 a) Kunden ikke betaler vederlag for fjernvarme- eller fjernkjøling, anleggsbidrag eller andre kostnader Kunden skal dekke, ved forfall, og deretter ikke innen en frist på 14 dager etter at varsel om avstengning er sendt Kunden. b) Pålegg om utbedring av mangler ved Kundens installasjoner ikke blir etterkommet av Kunden til fastsatt tid. c) Kundens anlegg eller Fjernvarme- eller Fjernkjølesystemet anses som farlig eller kan volde skade. d) Kunden eller noen Kunden svarer for urettmessig har tilegnet eller forsøkt å tilegne seg fjernvarme, fjernkjøling eller vann fra Fjernvarme- eller Fjernkjølesystemet. e) Kunden hindrer Leverandørens tilgang til Primærnettet. f) Kundens anlegg er tilkoblet uten godkjenning. g) Fjernvarmen eller fjernkjølingen blir benyttet slik at den volder skade eller ulempe for Leverandøren eller kunder av Leverandøren. h) Kunden på annen måte misligholder Leveranseavtalen med tilhørende avtaleverk. Så langt det er forsvarlig skal Leverandøren forut for stansing, avstengning eller frakobling sende varsel til Kunden om at avstengning vil skje med orientering om hvordan Kunden eventuelt kan unngå dette og kostnader som vil påløpe som følge av avstengning, frakobling og eventuell gjeninnkobling. Dersom Kunden eller noen Kunden svarer for er årsak til stansingen, vil tariff for effekt påløpe også under leveransestansen Gjeninnkobling Hvis Kundens anlegg er frakoblet, har kun Leverandøren rett til å gjeninnkoble anlegget. Leverandøren skal gjeninnkoble anlegget når grunnlaget for frakoblingen er bortfalt. Dersom Kunden ikke har betalt alt forfalt vederlag til Leverandøren, plikter Leverandøren ikke å koble til anlegget før alle utestående fordringer, herunder kostnader knyttet til frakobling og gjeninnkobling, inkl. renter, fullt ut er betalt. 16 Vesentlig mislighold Hver av partene har rett til å heve Leveranseavtalen dersom den annen part vesentlig misligholder Avtalen. Betalingsmislighold ut over en måned etter at Leverandøren etter forfall har sendt skriftlig varsel, anses som vesentlig mislighold. Også gjentatte betalingsmislighold anses som vesentlig mislighold av Leveranseavtalen. 17 Leverandørens erstatningsansvar Leverandørens erstatningsansvar forutsetter uaktsomhet og er begrenset til Kundens direkte tap. Som indirekte tap regnes eksempelvis tap hos Kundens kontraktsparter, produksjonstap, tapt

10 fortjeneste, avsavnstap mv. Leverandørens ansvar er oppad begrenset til verdien av avtalt effektledd over 2 år ekskl. avgifter. Leverandøren har under ingen omstendighet ansvar for økonomiske tap knyttet til gjenstander eller annet som tåler særlig lite. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for skader i kundens Sekundærnett, inkludert eventuelle tap eller følgeskader, som følge av feil temperaturnivå i Primærnettet (eksempelvis frostskader). 18 Endringer i Leveringsbetingelsene Leverandøren har rett til å foreta ikke vesentlige endringer i leveringsvilkårene som Leverandøren finner nødvendig. Endringene gjelder fra 14 dager etter at de er kunngjort for Kunden. 19 Overdragelse Ved overdragelse av eiendom som berører fjernvarme- og/eller fjernkjølingsleveranser etter Avtalen, er Kunden forpliktet til å overføre fjernvarme- og/eller fjernkjøleabonnementet til kjøper av eiendommen ved at denne tiltrer Avtalen. Tilsvarende plikter Kunden å sørge for at kjøper av eiendom som berøres av installasjoner for Fjernvarme og/eller Fjernkjøling etter Avtalen, tiltrer de forpliktelser i disse leveringsvilkår som kan få betydning for kjøper i egenskap av grunneier. Ved slike overdragelser skal det fremlegges dokumentasjon overfor Leverandøren hvor det fremgår hvem som har ervervet eiendommen, tidspunktet for overdragelsen og at kjøperen har tiltrådt Avtalen/ leveringsvilkårene. Ved overdragelse er Kunden ansvarlig for fjernvarme- og/eller fjernkjøleforbruket i perioden før abonnementet ble overført. Kjøperen av eiendommen er ansvarlig for fjernvarme- og/eller fjernkjøleforbruket etter overdragelse. 20 Tvister Dersom det oppstår uenighet om partenes rettigheter og plikter etter Leveranseavtalen, skal dette søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Oslo tingrett vedtas som rett verneting.

GENERELLE LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Bio Varme Sarpsborg AS (BVS)

GENERELLE LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Bio Varme Sarpsborg AS (BVS) GENERELLE LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME levert av Bio Varme Sarpsborg AS (BVS) 1 OM LEVERINGSVILKÅRENE 1.1 AVTALE OM FJERNVARMELEVERANSE (Avtalen) regulerer rettigheter og forpliktelser som BVS og kunden

Detaljer

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FJERNVARME FRA BKK VARME AS

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FJERNVARME FRA BKK VARME AS STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FJERNVARME FRA BKK VARME AS Side 1 av 5 Standard leveringsbetingelser for fjernvarme i Bergen Leveringsbetingelsene regulerer forholdet mellom BKK Varme og kunden sitt anlegg

Detaljer

Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV)

Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV) Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV) 1. Definisjoner (a) Fjernvarmesystemet omfatter; Varmesentral, Fjernvarmenettet, Kundesentral og Sekundærnettet. (b) Varmesentral

Detaljer

Standard leveringsvilkår for fjernkjøling. Akershus Energi Varme AS

Standard leveringsvilkår for fjernkjøling. Akershus Energi Varme AS Standard leveringsvilkår for fjernkjøling - Akershus Energi Varme AS Revidert 26.06.2009 2 INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNKJØLING, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSVILKÅR 1. Fjernkjøling Fjernkjøling

Detaljer

VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER Gjeldende fra 01.03.2015

VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER Gjeldende fra 01.03.2015 VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER Gjeldende fra 01.03.2015 1. Fjernvarme - leveringsområde Fjernvarme er termisk energi i form av varmt vann, levert via varmeveksler hos kunden. Fjernvarmen

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME.

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. Leveringsbetingelser Fjernvarme INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Fjernvarme - leveringsområde 2. Tilknytning

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

TROMS KRAFT VARME AS

TROMS KRAFT VARME AS Innhold: 1. INFORMASJON OM KJØP AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER 2. ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME TROMS KRAFT VARME AS Vedlegg til leveringsavtale for fjernvarme

Detaljer

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Akershus Energi Varme AS

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Akershus Energi Varme AS Vedlegg 3 STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME Akershus Energi Varme AS Revidert 13. mars 2014 2 INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSVILKÅR 1. Fjernvarme - leveringsområde

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME Med virkning fra 1. januar 2013 Leveringsbetingelser Fjernvarme Leveringsbetingelsene regulerer forholdet mellom Orkdal Energi Varme og Kunden sitt anlegg. Vilkårene

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. BETINGELSER GJELDENE FRA 01. JANUAR 2002.

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. BETINGELSER GJELDENE FRA 01. JANUAR 2002. LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. BETINGELSER GJELDENE FRA 01. JANUAR 2002. Leveringsbetingelser Fjernvarme INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER 1.

Detaljer

Leveringsbetingelser for fjernvarme

Leveringsbetingelser for fjernvarme Leveringsbetingelser for fjernvarme Gyldig fra 1. januar 2004. Leveringsvilkårene for fjernvarme bygger på en norm utarbeidet av Norges Energiverkforbund i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet.

Detaljer

Leveringsbetingelser for fjernvarme fra OTTA BIOVARME. Gyldig fra 1.januar 2007.

Leveringsbetingelser for fjernvarme fra OTTA BIOVARME. Gyldig fra 1.januar 2007. Leveringsbetingelser for fjernvarme fra OTTA BIOVARME Gyldig fra 1.januar 2007. 1 Innhold Definisjoner 3 Informasjon om bestilling av fjernvarme, vilkår for tilknytning og 4 leveringsbetingelser 1. Fjernvarme

Detaljer

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR. JÆREN FJERNVARME AS (heretter kalt JFV)

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR. JÆREN FJERNVARME AS (heretter kalt JFV) STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR JÆREN FJERNVARME AS (heretter kalt JFV) Disse standard vilkårene er utarbeidet i samarbeid med Norsk Fjernvarme. 2 INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING

Detaljer

Avtale om levering av fjernvarme. mellom

Avtale om levering av fjernvarme. mellom Avtale om levering av fjernvarme mellom Vestnes Bioenergi AS (999 661 254) - som leverandør - heretter kalt VB og Vestnes kommune som kunde - heretter kalt VK Denne avtalen definerer Vestnes Bioenergi

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

Vestfold fylkeskommune og Re kommune ( Kjøper ) Org.nr. xxx. Navn selger ( Selger ) Org.nr. om varmeleveranse

Vestfold fylkeskommune og Re kommune ( Kjøper ) Org.nr. xxx. Navn selger ( Selger ) Org.nr. om varmeleveranse Avtale mellom Vestfold fylkeskommune og Re kommune ( Kjøper ) Org.nr. xxx og Navn selger ( Selger ) Org.nr. om varmeleveranse 1. Leveringsomfang Selger forplikter seg til å levere den nødvendige varme

Detaljer

Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV)

Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV) Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme fra Hafslund Varme (HV) 1. Definisjoner (a) Fjernvarmesystemet omfatter; Varmesentral, Fjernvarmenettet, Kundesentral og Sekundærnettet. (b) Varmesentral

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME FRA BE VARME AS (BEV) gjeldende fra

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME FRA BE VARME AS (BEV) gjeldende fra 1. Definisjoner a) Fjernvarmesystemet omfatter; Varmesentral, Fjernvarmenettet, Kundesentral og Sekundærnettet. b) Varmesentral betyr enhet der sirkulerende varmtvann produseres. c) Fjernvarmenettet (tilhører

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV VARME. mellom. Oppdragsgiver (heretter kalt abonnenten) Org.nr. Forretningsadresse: Kontaktperson: Telefon/fax: e-post:

AVTALE OM LEVERING AV VARME. mellom. Oppdragsgiver (heretter kalt abonnenten) Org.nr. Forretningsadresse: Kontaktperson: Telefon/fax: e-post: VEDLEGG 8.1 AVTALE OM LEVERING AV VARME mellom Oppdragsgiver (heretter kalt abonnenten) Org.nr. Forretningsadresse: Kontaktperson: Telefon/fax: e-post: og Leverandøren (heretter kalt leverandøren) Org.nr.

Detaljer

Kontraktsbestemmelser V300 Fjernvarme 2602 Bodø fengsel DL Kontraktsbestemmelser for fjernvarmeleveranse

Kontraktsbestemmelser V300 Fjernvarme 2602 Bodø fengsel DL Kontraktsbestemmelser for fjernvarmeleveranse Kontraktsbestemmelser 72067 12V300 Fjernvarme 2602 Bodø fengsel DL 201201004 Kontraktsbestemmelser for fjernvarmeleveranse 1 PARTENE Avtalen er inngått mellom Statsbygg som Eier av eiendommen og.. som

Detaljer

AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA

AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA Gjeldende fra 15.09.2016 Disse alminnelige vilkårene «Alminnelige Vilkår» gjelder mellom Svorka Energi AS og små og mellomstore bedrifter, offentlige kunder,

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSER for LEVERING AV FJERNVARME fra Eidsiva Bioenergi AS org. nr. NO 980 258 165 ( Fjernvarmeselskapet )

LEVERINGSBETINGELSER for LEVERING AV FJERNVARME fra Eidsiva Bioenergi AS org. nr. NO 980 258 165 ( Fjernvarmeselskapet ) LEVERINGSBETINGELSER for LEVERING AV FJERNVARME fra Eidsiva Bioenergi AS org. nr. NO 980 258 165 ( Fjernvarmeselskapet ) Disse Leveringsbetingelser er sist oppdatert 15.06.2010 0. Definisjoner I disse

Detaljer

Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder

Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder t i l k n y t n i n g s - o g N e t t l e i e v i l k å r f o r i n n m a t i n g s k u n d e r t i l k n y t n i n g s - o g N e t t l e i e v i l

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Leveringsbetingelser for fjernkjøling i Fredrikstad

Leveringsbetingelser for fjernkjøling i Fredrikstad Leveringsbetingelser for fjernkjøling i Fredrikstad INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNKJØLING, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Fjernkjøling - leveringsområde 2. Tilknytning til fjernkjølesystemet

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 11. september 2012 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST...

Detaljer

Tilknytingsvilkår for næringskunder

Tilknytingsvilkår for næringskunder Tilknytingsvilkår for næringskunder EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet mellom nettselskap

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV VARME. mellom. Oppdragsgiver (heretter kalt abonnenten) Org.nr. Forretningsadresse: Kontaktperson: Telefon/fax: e-post:

AVTALE OM LEVERING AV VARME. mellom. Oppdragsgiver (heretter kalt abonnenten) Org.nr. Forretningsadresse: Kontaktperson: Telefon/fax: e-post: VEDLEGG 8.1 AVTALE OM LEVERING AV VARME mellom Oppdragsgiver (heretter kalt abonnenten) Org.nr. Forretningsadresse: Kontaktperson: Telefon/fax: e-post: og Leverandøren (heretter kalt leverandøren) Org.nr.

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 30. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST... 4 5.1

Detaljer

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Istad Nett AS

STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME. Istad Nett AS STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR FJERNVARME Istad Nett AS Vedtatt av styret i Istad Nett AS, 2.juli 2009 Postadresse Telefon +47 71 21 35 00 Istad Nett AS Org.nr. 979379455 Plutovegen 5 www.istad.no 6405 MOLDE

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Leveringsvilkår for fjernvarme

Leveringsvilkår for fjernvarme 1 Leveringsvilkår for fjernvarme Leveringsvilkårene for fjernvarme bygger på en norm utarbeidet av Norges Energiverkforbund i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet. Leveringsvilkårene er utarbeidet

Detaljer

**********************************************************************************

********************************************************************************** DISTRIBUSJONSAVTALE FOR Hunndalen TV og Bredbånd SA Oppdatert etter endring av navn og selskapsform. ********************************************************************************** 1. AVTALENS OMFANG

Detaljer

Avtale. mellom Bergen kommune. (Org.nr ) og Os kommune. (Org.nr: ) om Reservevannforsyning til Os kommune

Avtale. mellom Bergen kommune. (Org.nr ) og Os kommune. (Org.nr: ) om Reservevannforsyning til Os kommune Avtale mellom Bergen kommune (Org.nr. 964 338 531) og Os kommune (Org.nr: 844 458 312) om Reservevannforsyning til Os kommune 1. Bakgrunn Os kommune har rettet forespørsel til Bergen kommune om reservevannforsyning.

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV VARME. mellom. Oppdragsgiver (heretter kalt abonnenten) Org.nr. Forretningsadresse: Kontaktperson: Telefon/fax: e-post:

AVTALE OM LEVERING AV VARME. mellom. Oppdragsgiver (heretter kalt abonnenten) Org.nr. Forretningsadresse: Kontaktperson: Telefon/fax: e-post: VEDLEGG 8.1 AVTALE OM LEVERING AV VARME mellom Oppdragsgiver (heretter kalt abonnenten) Org.nr. Forretningsadresse: Kontaktperson: Telefon/fax: e-post: og Leverandøren (heretter kalt leverandøren) Org.nr.

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2015/23) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Avtale om konsulentbistand

Avtale om konsulentbistand Avtale om konsulentbistand Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten) og heretter kalt Kunden sted og dato: Kundens navn Konsulentens navn Kundens underskrift Kundens underskrift Avtalen undertegnes

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til avtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Side: 1 av 9 Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Tjenesten... 2 1.3 Kontraktens vedlegg... 2 1.4 Tolkning prioritet ved

Detaljer

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012)

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) 1. Generelt 1.1 Partene og avtaleforholdet Partene i avtaleforholdet er kunden ( Kunden )

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtalen omfatter: Avtale om bedriftshelsetjeneste Startdato og sluttdato: 1.1.2013 30.6.2014 Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Leverandøren RAMMEAVTALE FOR ANSKAFFELSE AV PCer OG SERVERE mellom NVE og LEVERANDØREN (heretter kalt

Detaljer

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakt mellom Justis- og beredskapsdepartementet og xxxxxxxxxxx om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakten består av denne underskrevne side med etterfølgende

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Eltra Amba Fjordvejen 1-11 DK-7000 Fredericia ( Eltra ) Statnett SF Postboks 5192 Maj 0302 Oslo ( Statnett )

Samarbeidsavtale. mellom. Eltra Amba Fjordvejen 1-11 DK-7000 Fredericia ( Eltra ) Statnett SF Postboks 5192 Maj 0302 Oslo ( Statnett ) Samarbeidsavtale mellom Amba Fjordvejen 1-11 DK-7000 Fredericia ( ) og Statnett SF Postboks 5192 Maj 0302 Oslo ( Statnett ) 2 1. Bakgrunn er forpliktet til å holde en viss mengde regulerkraft tilgjengelig

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv Pdf-filen har kun lesetilgang Tilknytningsvilkår for næringskunder Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet

Detaljer

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet Nettavtale mellom Statnett SF (Statnett) og heretter kalt Kunden om tilknytning og bruk av Sentralnettet Definisjoner Energiloven Forskrift om kraftomsetning og nettjenester FoL FoS Kontrollforskriften

Detaljer

Vilkår for nettleie og tilknytning

Vilkår for nettleie og tilknytning Vilkår for nettleie og tilknytning for innmatingskunder LYSE NETTBEDRIFT September 2006 Dette heftet inneholder følgende: Tilknytningsvilkår for innmatingskunder Nettleievilkår for innmatingskunder Særskilte

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR.

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR. AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER mellom Folketrygdfondet Org nr 971 525 061 og [Revisors navn] Org nr [NR.] Dato: [DATO] Utkast til kontrakt med bilag.docgas-71496 1 AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN...2 2 AVTALEFORHOLDET OG INNGÅELSE AV NETTLEIEAVTALE...2 3 PERSONOPPLYSNINGER...2 4 NETTLEIEAVTALENS VIRKEOMRÅDE OG FORUTSETNINGER...3 4-1 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer