LØREN TORG BORETTSLAG. Plussboliger. Illustrasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØREN TORG BORETTSLAG. Plussboliger. Illustrasjon"

Transkript

1 LØREN TORG BORETTSLAG Plussboliger Illustrasjon Vårt prosjekt nr / 7012 År 2008

2 Innhold 1. Forretningsfører og vaktmesterordning 2. Adresseoversikt 3. Generell informasjon 4. Alarmanlegg 5. Parkering 6. Montasjeveiledning 7. Rengjøring av sluk 8. Balansert ventilasjon 9. Sanitærutstyr 10. Fjernvarmeanlegg 11. Parkettgulv 12. Heis 13. Underentreprenører og produktleverandører 14. Farger, materialbruk for standard leilighet 15. Utvendig materialer og farger 2

3 1. Forretningsfører og vaktmesterordning Som borettslagets forretningsfører er engasjert: OBOS Eiendomsforvaltning v/håvard Bakken Postadresse: Postboks 6668 St. Olavs plass, 0129 Oslo Besøksadresse: Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo Telefon: E-post: Organisasjonsnummer for borettslaget er Gnr. 124, bnr. 215, Oslo. Garasjeanlegget, gnr. 424, bnr. 3, Oslo. 78 garasjeplasser er fordelt til borettslaget. Selvaag Forvaltning driftssentral på Løren vil utføre vaktmesterarbeidet frem til ansvarlig styre er valgt. Borettslaget vil bli etablert som en samleseksjon bolig i et felles sameie med næringsseksjonen på Løren Torg. Forretningsfører for sameiet er Selvaag Forvaltning. 2. Adresseoversikt Se vedlegg. Inngang til boliger Hus A Lørenveien 44 C Hus B Lørenveien 44 A Hus C Vekslerveien 1 Hus D Leyrins gate 2 Hus E Lørenveien 44 A (serviceområde) Inngang til næring; Lørenveien 44B. 3. Generell informasjon Strøm- og fjernvarmeabonnement Entreprenøren har frem til overtakelsesdagen sørget for nødvendig varme i leiligheten. Ved overtakelse av leiligheten leses strøm- og fjernvarmemålerne (forbruksvann og oppvarming) av og skjemaene for abonnement fylles ut og innsendes av Selvaagbygg. 3

4 Oppvarming Til oppvarming av leiligheten er det benyttet fjernvarme. Dette er et konsesjonskrav fra myndighetene. Hver leilighet er utstyrt med termostatstyrte radiatorer og vannbåren varme i baderom. Forsikring Bebyggelsen er fullverdiforsikret med huseierforsikring og bygningskasko i IF Skadeforsikring, forsikringsbevis nr. LP frem til borettslaget har opprettet egen forsikring. Dette inkluderer imidlertid ikke innbo og løsøre. Kjøper må selv bestille innbo- og løsøreforsikring før innflytting skjer. Innflyttingsemballasje etc. Innflyttingsemballasjen o.l. skal kastes i container anvist av byggeledelsen så lenge byggeplass er i drift. Kostnader i forbindelse med dette belastes borettslaget. Vaktmesterordning Entreprenøren kan ikke påta seg noen form for vaktmestertjenester som f.eks. snørydding/ gressklipping. Det henvises igjen til forretningsfører. Utvendige arbeider Ved innflytting skal boligen være i funksjonsmessig stand. Imidlertid kan utvendig malingsarbeider, opparbeiding av grøntanlegg og asfaltering bli ferdigstilt senere, avhengig av årstid. Dette vil i så fall bli utført så snart det er praktisk mulig. Utvendig panel er levert ferdig beiset. Vi anbefaler at vedlikehold og beising av utvendig panel utføres i henhold til leverandørens anvisning. Merk at det er spesielle krav til behandling av brannimpregnert trevirke på svalgang. Utvendige markiser etc. kan ikke monteres uten sameiets godkjenning. All montasje skjer på eget ansvar. Boder For alle typer av boder er det viktig å være klar over at fukt kan være tilstede eller vil kunne oppstå i perioder også lenge etter at overtakelse har funnet sted. Dette har sammenheng med skiftene klima, luftfuktighet, temperatursvingninger og er delvis årstidsbetinget. Alle utvendige boder, dvs. boder som ikke er i selve leiligheten, er uisolert. De utvendige bodene har derfor ikke en tilsvarende romtemperatur og ventilasjon som beboelsesarealet, egner seg derfor ikke til oppbevaring av annet enn uorganisk materiale som for eksempel sykler, ski, hagemøbler og lignende. Organisk materiale som for eksempel tekstiler, papir og lignende vil ikke kunne oppbevares i slike boder uten at det vil være en viss risiko for dannelse av muggsopp. Den anbefales at lagring i alle typer boder skjer ved at gjenstandene plasseres opp fra gulv og ut fra vegger og murgulv. 4

5 Utekran Alle utekraner må stenges før det kommer frost, og tappes slik at det ikke kan oppstå frostsprengning. Takterrasse Dekke Takterrassene er belagt med betongheller. På grunn av takets oppbygging med tanke på fall vil hellene i noen tilfeller kunne vippe litt når man tråkker på hellene. Selvaagbygg tar ikke ansvar dersom man velger å fjerne hellene, bortsett fra å fjerne den ene hellen som dekker sluket (se punkt om sluk). Under hellene og oppbyggingen ligger membranen som holder taket tett. Sluk Beboer med egen takterrasse må selv påberegne seg å rense slukene. Alle sluk må renses ved behov eller minst hver 3. måned. Vær spesielt oppmerksom på løvfall eller andre ting som kan tette igjen sluk. Sluk på takterrasse befinner seg under de hellene som det er boret hull i. Løft dermed denne forsiktig til side for å kontrollere sluket. Likevel er det viktig å følge med på snø og is. Branntekniske forhold / rømning I leiligheten er det montert røykvarslere. Batteri skal byttes en gang pr. år. I kjøkkenbenk er det plassert husbrannslange. For leiligheter på terrengnivå: Alle leiligheter på terrengnivå har rømning direkte til det fri. For leiligheter over terrengnivå: Alle leiligheter har direkte adkomst til to uavhengige rømningstrapper via svalgang. Inngangsdører: Ved å ettermontere sikkerhetslås og/eller kikkehull i inngangsdøra, oppfyller bygningskroppen ikke de branntekniske forhold som er kravet. Dørene har FG-låser. Garasjeanlegget: Det er montert brannalarmanlegg med varsling til brannvesenet i garasjen. Garasjen er delt inn i fem brannseksjoner som skilles med brannporter. Brannporter lukkes ved alarm. Innen hver brannseksjon er det utgang til minimum to forskjellige rømningsveier. Ved alarm åpnes dørene til trapperom automatisk. Det finnes også grønne knus glasset bokser ved alle rømningsdører som muliggjør rømning uten at alarm er utløst. 4. Alarmanlegg Alle leiligheter leveres med trådløs alarm fra Securitas Direct. Se instruksjonsbok. Det vil bli avholdt egen gjennomgang med førstegangskjøper. 5

6 5. Parkering Retningslinjer 1. Hva parkeringsanlegget omfatter Løren Torg Parkering består av totalt 169 parkeringsplasser, hvorav 9 er avsatt til handicapplasser. Herav er det knyttet bruksrettigheter til 78 plasser for Løren Torg Borettslag. Tre av disse plassene er avsatt til gjester/servicevert. Selvaag Parkering AS leier ut 91 plasser og er hjemmelshaver og eier til garasjeanlegget. Det er 4 handicap-plasser i den del av anlegget som er tilknyttet bruksretter. Disse er fordelt blant bruksrettene, tildels uten hensyn til om det foreligger dokumentert behov. Dersom en bruksrettshaver kan dokumentere behov for slik plass, har bruksrettshaveren krav på å få bytte vederlagsfritt til den nærmeste handicap-plass som ikke allerede er i bruk av person med dokumentert behov for slik plass. Anlegget omfatter grunn, kjøreporter, adgangskontrollsystemer, ledelys etc. i garasjeanlegget. Adkomstdører fra sameiet er sameiets ansvar, også adgangskontroll til/fra disse dørene. 2. Rettigheter og plikter ved kjøp av bruksrett Borettslagets bruksretter er formelt knyttet til den enkelte andelseiers bruksrett, ikke til borettslaget som sådan. Andelseiere som har kjøpt garasjeplass, har bruksrett til fast garasjeplass. Parkeringsplassen skal bare kunne overdras sammen med andelen (jmf kjøpekontrakt 2.6). 3. Fellesutgifter I henhold til kjøpekontraktens 2.6. er det forutsatt at kjøper dekker sin forholdsmessige andel av drifts- og vedlikeholdskostnadene for garasjeanlegget. Fellesutgiftene fastsettes av Selvaag Parkering AS for garasjen i henhold til eget budsjett. Fellesutgiftene vil bli revidert årlig på bakgrunn av aktivitetsnivå og nødvendig og påkrevet vedlikehold av anlegget. Regnskap skal forelegges bruksrettshavererne årlig. Fellesutgiftene betales kvartalsvis forskuddsvis. Selvaag Parkering AS vil som hjemmelshaver ta driftsansvaret, forskuttere reparasjoner osv., og hente dette inn igjen via forskutterte fellesutgifter som nevnt over til de andelseierne som har p-plass. 4. Ordensregler Det er utarbeidet egne ordensregler for garasjeanlegget til denne orientering. Selvaag Parkering har inngått egen avtale med ekstern leverandør for håndtering av feilparkering og skilting av området. 5. Utleie av egne plasser Bruksrettshavere som ikke selv benytter garasjeplassen bør leie den ut til andre andelseiere. 6. Kjøreport - funksjonalitet Kjøreporten er levert av Norport som det også er inngått serviceavtale med. 6

7 Kjøreporten går opp når man enten trykker på fjernkontrollen eller bruker nøkkel i nøkkelbryter. Dersom man ikke bryter fotocellen vil porten stå åpen i ca ett minutt før den automatisk går ned igjen. Porten går ned ca 5 sekunder etter at fotocellen er brutt og man har kjørt inn/ut av anlegget. Det er utarbeidet egen orientering om kjøreporten til nærværende orientering. 7. Kameraovervåkning - tyveri Det er installert et kameraovervåkningssystem som er levert av Securitas og driftes av Selvaag Forvaltning AS. Innholdet som tas opp av kameraet lagres i syv dager før det slettes. Dersom man har behov for å ta ut opptak for en viss periode, f eks ved innbrudd i bil må forholdet anmeldes til politiet, Selvaag Forvaltning må anmodes om å lete gjennom opptaket som så kan sendes politiet for gjennomgang. Det er ikke anledning for beboere å se gjennom opptaket. Det vil også bli avkrevd en timebasert avgift for å ta ut et slikt opptak. Opptak kan tas ut ved henvendelse til Selvaag Forvaltning, vaktmester på tlf evt. vakttelefon Nøkkel og fjernkontroll Utlevert nøkkel til garasjeanlegget går også til alle garasjeporter. Bestilling av nøkler må skje via borettslaget og dets styreformann. Fjernkontroll kan bestilles ved henvendelse til vaktmester på telefon Ved tyveri eller tap av fjernkontroll må dette også meldes til vaktmester slik at fjernkontroll kan deaktiveres fra anlegget. Portåpnere må bestilles direkte hos Selvaag Forvaltning, og bli lagt inn i systemet via driftsavdelingen. 10. Kontaktpersoner Selvaag Parkering AS: Drift av anlegget: Fjernkontroll, bestilling Utleie av p-plasser: Erling Moberg, Telefon Selvaag Forvaltning AS, Jan Erik Kleven, Selvaag Forvaltning AS Jan Erik Kleven, Selvaag Forvaltning AS, Åse Svartis Christiansen, Evt. tlf

8 Ordensregler for garasjeanlegget Garasjeanlegget kan benyttes av de som har kjøpt plasser, de som leier plass og gjester til beboere. All parkering skjer på egen risiko. Bruksrettshaver og leietaker plikter å rette seg etter de ordensregler som til enhver tid gjelder. Det er ikke tillatt å parkere avskiltede biler på parkeringsplasser i garasjeanlegget. Slike biler vil eventuelt bli fjernet for eiers regning uten varsel. På hver plass kan det parkeres motorkjøretøy innenfor parkeringsplassens avgrensning. Det er ikke anledning til montere bolter eller annet festeutstyr som krever boring i betongen. Det er heller ikke tillatt å feste noe i rør eller bygningstekniske installasjoner. Hjul og andre gjenstander som hensettes på garasjeplassen vil bli påtalt og må fjernes umiddelbart etter varsling fra styret. For anleggets område er det inngått avtale om parkeringskontroll som skal påse at parkeringsreglene blir overholdt til beste for alle. Vi minner om at motorsykler, scootere og mopeder også er motorkjøretøy og omfattes derfor av reglene. Det kan bli utarbeidet egne regler for gjesteparkering og gjesteparkeringskort. På plassene foran oppgangene er det forbudt å parkere for motorkjøretøyer. Det er imidlertid tillatt å stanse for av- og pålessing i inntil 20 min. Har man behov for å ha bil stående utover dette tidsrommet, f.eks. i forbindelse med flytting eller utførelse av arbeider i egen leilighet, kan man få utstedt spesiell parkeringstillatelse for et angitt tidsrom. Portåpnere. Det er installert en ytre port til garasjeanlegget i Lørenveien. Denne porten blir styrt av en nøkkelbryter montert ved innkjøringen til garasjeanlegget. Som en ekstratjeneste er det montert et automatisk portåpnersystem. Brukere, som vil ha en slik portåpner, må selv bære kostnadene for denne åpneren. Selvaag Forvaltning AS kan levere ferdig programmert portåpner mot vederlag. 8

9 6. Montasjeveiledning Innfesting i bygningskonstruksjonene 1. Innvendige vegger generelt: 13 mm gipsplater, unntak i bad/vask der det er stålplatevegger med finèr bak. Unntatt der betongvegg utgjør vegg i innredet rom som sparkles. Ved oppheng/innfesting i lettvegger skal skrue/spiker gå maks 5 mm forbi platekledningens bakside for å unngå kontakt med elektriske ledninger og vannledninger. 2. Våtrom I våtrom (bad/vask) er det smøremembran på gulv og vegger i henhold til gjeldene forskrifter. Membranen ligger rett bak flisene. Ved boring/ hulltaking i gulv/vegg vil membran perforeres og derved gi muligheter for vannskader. All boring og skruing i vegger forplikter kunde til å sørge for tetting i henhold til anbefalinger i våtromsnormen, det vi si at alle skruehull må sikres ved at silikon sprøytes inn i hullet før skrue settes inn. Det brukes et flisbor når man skal borre i flisen. Hulltaking og bruk av skruer/spiker/plugger i våtrom skjer på eget ansvar, og garantien vil bortfalle dersom skader på våtrom skyldes slik hulltaking, uansett hvilke type skade som oppstår. Se figur fra våtromsnormen for generell inndeling av våte og tørre sone på bad. Figuren viser minimumsmål. Tegning i mål 1:50 nedfotografert vedlegges. 9

10 7. Rengjøring av sluk Rengjøring av sluk bør utføres 6 ganger i året. Joti sluk Joti sluk er montert i baderom. Sluket kan renses når risten er fjernet. Vipp opp med skrutrekker. Rør ikke den hvite klemringen med seks skruer. Utløpet kan renses etter at vannlåsen er fjernet. Vannlåstrakt (7) trekkes enklest opp ved å stikke fingrene ned i trakten og ta tak under denne. Vannlåskoppen (9) trekkes rett opp. Montering i motsatt rekkefølge. Vær nøye med at vannlåstrakten med gummiring kommer riktig på plass. Fukt gummiringen med vann, plassér trakten som vist på figur 3 med ribben rett mot bakre skrue og trykk ned først i bakkant deretter rundt til det stopper. 8. Balansert ventilasjon Leiligheten er utstyrt med balansert ventilasjon. Hver leilighet har eget aggregat. Ventil i yttervegg, spalter i døråpninger på innerdører, samt innvendige ventiler må holdes åpne for å sikre anleggets funksjon. Tilluft hentes fra fasade, avtrekk fra hver leilighet føres i separat kanal opp over tak. Styring av vifte skjer via bryterpanel på kjøkkenhetten og kontrollpanel i entre. Viften bør aldri slås helt av på grunn av grunnventilasjon i leiligheten. OBS: Ettermontering av dører innvendig, må ikke stenge for luftsirkulasjonen som er forutsatt. Fettfilteret i kjøkkenhetten bør rengjøres en gang i måneden med varmt såpevann, eller i oppvaskmaskinen. Se veiledning i demontering av filter på CD-rom. Filteret må være helt tørt når det monteres igjen. Dersom ikke rengjøring utføres som foreskrevet vil ikke ventilasjon av leiligheten fungere som forutsatt, og det kan oppstå fare for brann i gammelt matfett. I tillegg bør filtrene i ventilasjonsaggregatet skiftes 1-2 ganger årlig. 10

11 For drift- og vedlikehold, se vedlegg for mer informasjon. 9. Sanitærutstyr Husbrannslange Leiligheten er utstyrt med husbrannslange merket i oppvaskbenk på kjøkken. Husbrannslangen er utstyrt med egen stoppekran, og skal kun benyttes ved brann og det er viktig at denne ikke står under trykk annet enn ved brann. Stoppekran Gjør Dem kjent med hvor leilighetens stoppekran er plassert, og hvordan den skal betjenes. Etterstramming av vannlåser Vi gjør oppmerksom på at det er viktig å etterstramme vannlåser på servant bad og oppvaskkum kjøkken. Dette blir vist på overleveringsdagen. Blandebatterier (forkrommet) Kjøkkenbenk Kjøkkenbatteri i krom utførelse m/avstengningsventil for oppvaskmaskin. Kran til oppvaskmaskinen er innebygget i benkebatteri med avstengningsmulighet over benken. Denne bør av sikkerhetshensyn åpnes og stenges for hver gang oppvaskmaskinen brukes. Servant bad og dusj Ett greps forkommet servantbatteri. Se dokumentasjon fra leverandør. Bad Et greps dusjbatteri med mulighet for påmontering av badekartut. Se dokumentasjon fra leverandør. For at avrenningen i dusjsonen skal fungere tilfredsstillende, er det nødvendig med jevnlig rengjøring av sluket. For å hindre vannsøl ut på for store deler av gulvet, vil det også ofte være nødvendig å montere dusjvegg / forheng. Se montasjeveiledning punkt 6. Klosett Leiligheten leveres med hvit veggmontert klosett. 11

12 10. Fjernvarmeanlegg Innledning Bygget er tilknyttet fjernvarme fra Viken Fjernvarme AS. Det ligger konsesjonskrav fra sentrale myndigheter i bunnen for denne leveringen. Med dette menes at Selvaag ikke har innflytelse på valg av varmekilder til leilighetene. Hver leilighet er utstyrt med radiatorer og vannbåren varme i baderomsgulvene. Alle radiatorene og badegulv er termostartstyrte. Termostaten er forhåndsinnstilt og sitter v/egen sirkulasjonspumpe i kjøkkenbenk. Termostaten for gulvvarme på bad er plassert under skapene under vasken på badet. Temperaturen på vannet i radiatorene reguleres etter utetemperaturen, slik at radiatorene og badegulv vil kjennes varmere ut når det blir kaldere ute og motsatt. Det betyr at man kan oppleve at badegulv kan virke kalde på sommerhalvåret, hvis temperaturen ute er høy. Temperatur i leiligheten Det er ikke mulig å få ubegrenset høy temperatur i leiligheten, men det skal være mulig å holde omtrent +22 C uansett hvor kaldt det er ute. Temperaturnivået stilles inn på termostaten, der 0 er helt avstengt og 5 er maks effekt. Termostatstyring Alle radiatorene er termostat-styrte. Det vil si at når temperaturen i rommet når den innstilte verdien på termostaten, vil denne stenge og radiatoren føles kald. Etter hvert som temperaturen i rommet synker, åpner termostaten igjen og radiatoren blir varm. Blir temperaturen i rommet for lav uten at radiatoren blir varm må Kundeservice i Selvaagbygg eller vaktmester kontaktes. Merk at ett radiatoranlegg har større treghet enn elektriske varmeovner. Lufting av radiatorer: I forbindelse med igangkjøring av varmeanlegget kan det komme luft i radiatorene. Ta kontakt med vaktmester for eventuell utlufting av radiator. Luftepluggen sitter i det ene øverste hjørnet på radiatoren. Vri nøkkelen max. 2 omdreininger mot venstre og slipp luften ut av radiatoren. Det er viktig at det kommer vann som ikke et blandet med luft ut før man stenger luftepluggen. Kommer det verken luft eller vann ut av luftepluggen, steng luftepluggen og kontakt Kundeservice i Selvaagbygg eller vaktmester. 11. Parkettgulv Parkett Det er levert Eik parkett, 14 mm fra Parla. Supplering av parkett kan kjøpes av: Berntzen & Green AS Adresse: Ole Deviks vei 26, 0666 Oslo Telefon: Rengjøring/vedlikehold Se egen produktbrosjyre for parkett. 12

13 12. Heis Heisene er levert av Otis Heis AS. Ved eventuelt driftsstans ta kontakt med serviceavdelingen i Otis Heis AS, telefon Underentreprenører og produktleverandører For at beboere lett skal kunne ta kontakt med riktig firma i forbindelse med reparasjoner og vedlikehold, følger på etterfølgende sider en oversikt over de underentreprenører og hovedleverandører vi har brukt på prosjektet. Vi gjør spesielt oppmerksom på at beboere ikke har anledning til å tilkalle noen til reparasjoner eller servicearbeider for vår regning. Dersom en feil eller mangel ikke kan vente til ettårsbefaringen (se dette pkt. i brosjyren Velkommen til din nye bolig ) ber vi Dem ta direkte kontakt med: as Selvaagbygg Kundeservice Postboks 544 Økern 0512 OSLO tlf.: E-post: Feil og mangler skal alltid meddeles skriftlig. Dersom andre firmaer enn de Selvaagbygg har brukt i prosjektet tilkalles, gjør vi oppmerksom på at vårt ansvar kan falle bort. 13

14 13.1. Adresseliste underentreprenører Fag Firma Adresse Telefon / Telefax Kontakt person Alarm Securitas Direct Drammensveien , Postboks 24 Skøyen 0212 Oslo Anleggsgartnerarbeid Morten Nafstad Hasleveien OSLO Pål A. Henriksen Nyhagen Tlf: Morten Nafstad Blikkenslager og blikk Blikkenslagerkompaniet Søran AS Industrivn. 13, postboks Skytta Fjernvarme Viken fjernvarme Postboks 7034,St. Olavsplass N-0130 OSLO Flislegger kjøkken Mjøndalen Mur & Puss Strandveien 22A 3050 Mjøndalen Elektriker Sønnico installasjon as Malerhaugveien 25 Pb 6155 Etterstad 0606 Oslo E-verk Fliserlegger / badestøp Hafslund Entrepenør AS Norac AS, avd Ringebu Tlf: Arild Frøberg Fax: Tlf: Agnar Thesen Fax: Tlf: Robert Braathen Fax: Tlf: Fax: Oslo Tlf: Fax: Tollmoen 2630 Ringebu Kjell Ivar Ørbekk Bjørnar Kristiansen Tlf: Egil Tofte Fax: Garderobe Linn Bad Industrivegen, 6893 Vik i Sogn Garasjeporter og brannporter Norport Monteringsservice AS Tjernslivegen Postboks Sollihøgda Gulvbelegg Bernzen & Green AS Ole Delviksvei Oslo Heis Otis Heis A/S Pb 6419 Etterstad 0605 Oslo Tlf: Geir Anders Fjærstad Fax: Tlf: Thore Lerfaldet Fax: Tlf: Per Ivar Lismoen Fax: Tlf: Per Jarle Siksjø Fax: Fellesantenneanlegg Kabel- TV-Telefon Work Zone Mølleparken 2, 0459 Oslo Vakttelefon-nr: Helge Gallefoss Akustiske himlinger Isoteks Bygg Kraby Næringspark 2050 Lena Tlf: Anders Flågen Fax:

15 Kjøkken Sigdal Kjøkken AS Psotboks Kolbotn Tlf: Fax: Aage Tellefsen Maler Malerservice AS Per Krogsvei 4c Tlf: Gani Zumberi Fax: Mur- og pussarbeider Mjøndalen Mur & Puss Strandveien 22A 3050 Mjøndalen Tlf: Robert Braathen Fax: Rekkverk, gjerder og inngangspartier Jotne Ankers AS Postboks Tistedal Tlf: Fax: Benny Richard Rørlegger Mercur AS Ole Delviksvei Oslo Taktekker Protan Tak AS Pb 513 Økern 0513 Oslo Ventilasjon Rullebånd i næring Iss Facility Services AS avd. ISS Ventilasjon Hjalmar Brantings vei 8 Pb 132 Økern 0509 Oslo Tyssen Brobekkveien 38 Pb Rodeløkka 0504 Oslo Badekabiner Norac Tollmoen 2630 Ringebu Søppelavsug Envac Norge Ensjøveien Oslo Tlf: Gunnar Ledström Fax: Tlf: Fax: Tlf: Fax: Ole B Fatnes Terje Mordal Tlf: Torbjørn Endrerud Fax: Tlf: Egil Tofte Fax: Tlf: Øystein Asphjell Fax:

16 13.2. Produktleverandører Materialer / Produkter Benker utvendig og betongtrapper Leverandør Adresse Telefon Eidskog Mekaniske Verksted Ekornvn Magnor Bod- nettingdørblad Workteam Hukenveien 10, 0963 Oslo Dørvridere Nibu A/S v/ Odd Solli Industriveien Spikkestad Garasjehimling Isoteks Bygg Karby Næringspark 2050 Lena Gerikter / utforing og fotlister Berntzen & Green Ole Delviksvei Oslo Gipsplater Scandico AS Haskollv Lier Innerdører og ytterdør Vest-Wood Norge AS (Swedoor) Gjerdrumsvei 10 D Postboks 4443 Nydalen 0402 Oslo Inngangsdører i aluminium. Bolseth glass AS Postboks Sand Innvendig Jotne Ankers AS Postboks 85 trapperekkverk 1790 Tistedal Isolasjon Glava A/S Postboks 5017 Majorstua 0301 Oslo Lekeutstyr Kompan Norge Vikeldals gate33 N-4012 Stavanger Låssystem Trio-Ving A/S v/ Ødegaard Brobekkveien 80 Postboks 25 Tveita, 0617 Oslo Parkett Bernzen & Green AS Ole Delviksvei 26 Parkettunderlag 0666 Oslo Postkasser Sono Norge AS Postboks 4488 Nydalen 0403 Oslo Ståldører Daloc Norge AS Bedriftsveien Kleppe Stasjon Vinduer / NorDan A/S Postboks 83/84 vindusdører v/ Harry Skulevold 4460 Moi Sparkelmasse Martinsen Gulvavretting as Vestliveien 4, 1914 Ytre Enebakk Trelast Norgros Handel AS Postboks 276 (Byggmakker) 2001 Lillestrøm

17 14. Farger, materialbruk for standard leilighet. Rom Himling Vegg Farge Glans Farge Glans Tørre rom (vindfang, entre, stue, sov) Scotte 3 Beckers, NCS S 0502 Y 03 Scotte 7 Beckers NCS S 0502 Y 07 Kjøkken, separat Scotte 3 Beckers, NCS S 0502 Y 03 Scotte 7 Beckers NCS S 0502 Y 07 Kjøkken, åpent Scotte 3 Beckers, NCS S 0502 Y 03 Scotte 7 Beckers NCS S 0502 Y 07 Kott Scotte 3 Beckers, NCS S 0502 Y Bad 03 Scotte 7 Beckers NCS S 0502 Y Veggflis hvit glatt, størrelse 20x20 (TM Bergersen, tlf ) 07 Leverandør av maling: Beckers A/S, Stanseveien 25, 0976 Oslo. Telefon , Telefaks Vedlikehold Renhold: Nymalte flater skal ikke vaskes før det er gått 3-4 uker. (Herdetid for produktet). Vask av malte flater PH verdien i vaskemidlet må ikke overstige PH 9. Les bruksanvisning og emisjonsdokument for vaskemidlet. Ved daglig renhold skal temperaturen være <+30 grader C. Vask/rengjøring utføres slik at det ikke gir glansskjolder. Bruk av vaskemiddel m/slipemiddel skader overflaten. Vask/rengjøring utføres etter skjønn. Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning. 17

18 Tilvalg maling. Standard farge på vegger er: Egghvit NCS S 0502Y. Tilvalg farger er basert på farger fra Beckers Colour System. VALG FARGE FARGEKODE 1 Lys grå NCS S 1000-N 2 Mørk grå NSC S 2500-N 3 Beige NCS S 1005-Y50R 4 Ingefær NCS S 1010-Y20R 5 Brun NSC S 3010-Y50R 6 Lys fersken NCS S 0502-R 7 Blå NCS S 1510-R80B Listverk: Fotlister er levert i eik, dimensjon 8 x15x48 Listene er behandlet med lakk Karmlister rundt dører og vinduer er levert av Berntzen & Green. 18

19 15. Utvendige materialer og farger Yttervegger Tegl: - Bratsberg Feiltin - Bratsberg Karamell (hus D og gavl bygg A og B) Murpuss: - Sto Sto (innslag ved vindusfelt) Trepanel: - Jotun oljebeis, 623 Burmateak Gjelder også boddører, treribber ved rekkverk - NCS 7502-B, gjelder panelhimlinger Tak over balkong: Hvit maling, 0502-Y diffusjontype. Rekkverk - Galvanisert stål - Steni plater: SN 2008 og SN 4012 Vinduer, dører og beslag Ytterdører, utside vinduer, utside balkongdører, ståldører i yttervegger, utvendige hovedinngangsdører, profiler i glassfasader, beslag ved vinduer og dører: RAL 7011 / NCS 7502-B Gesims + Diverse - Gesims: Steni SN Takrenner, nedløp: Plastisol Zinkgrå For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss: as Selvaagbygg Postadresse: Postboks 544 Økern 0512 Oslo Besøksadresse: Lørenvangen Oslo Telefon sentralbord: Telefon kundeservice: Telefax:

Informasjon/brukerveiledning for Seksjonseiere/beboere

Informasjon/brukerveiledning for Seksjonseiere/beboere Eierseksjonssameiet Victoriagården Informasjon/brukerveiledning for Seksjonseiere/beboere Mai 2013 Revidert utgave av brukermanual boliger Kinoveien 3,5,7,9 laget av Veidekke AS, august 2008 Informasjon/Brukerveiledning

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Håndbok for beboere i Vestlifaret Boligsameie 1 HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) DENNE HÅNDBOK ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL. FOR AT DEN SKAL FUNGERE ER DET VIKTIG AT DU OPPDATERER DEN

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

STOKKES HAGE STOKKES HAGE

STOKKES HAGE STOKKES HAGE STOKKES HAGE Noe nytt og unikt på Stjørdal n En spennende historie skal spire på ny 32 nye selveierleiligheter Adresse: Antall: Utbygger: Stokkes Hage, hus A og B 32 enheter Veidekke Eiendom AS Megler:

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk.

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. flott leilighetsprosjekt på solsiden av Sankthanshaugen. 42 selveierleiligheter fordelt på to bygg. P-rom fra 45 til 136 m² BRA

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7.

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7. Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert tirsdag, 7. april 2009 Innhold Velkommen... 3 Sameiemøtet... 3 Forretningsfører... 3 Web-sider...

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 1

LØREN STASJON SALGSTRINN 1 LØREN STASJON SALGSTRINN 1 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer

OREBAKKEN BORETTSLAG. Personer og utvalg (skilleark)

OREBAKKEN BORETTSLAG. Personer og utvalg (skilleark) Kapittel 1 Personer og utvalg (skilleark) Personer med verv pr. 01.06.2005 Styret Miriam Rygh Andersen Rune Fjørtoft Jan Røsegg Eyvind Røst Merete Hammari Haddal Varamedlemmer til styret Jon Magne Nielsen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Utgave 1 1. mars 2015

Utgave 1 1. mars 2015 Sameiet Nordraaks gate 3 FVD-håndbok - Del 1 Forvaltning side 1 Utgave 1 1. mars 2015 Sameiet Nordraaks gate 3 FDV- håndbok Del 1 - Forvaltning Sameiet Nordraaks gate 3 FVD-håndbok - Del 1 Forvaltning

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 18.11.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer