Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 17: voterande.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 17: voterande."

Transkript

1 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 Møtedeltakere Bjørn Andre Stavset Renate Grande Skodje (t.o.m. sak 34/14) Tone Fylling Erling Johan Ostnes John Ola Røstad Kjell Arve Reiakvam Terje Vadset Leif Glomset Lidvar Giskeødegård Torbjørn Skodjereite Torunn Mølsæter Gunnar Hauge Johan Honningdal Modolf Hareide Kari Grindvik Forfall meldt frå følgjande medlemmer Kjell Haukeberg Terje Sortehaug Reidun Holm Aure Elise Stette Linda Stafset Rolf Stavset Følgjande varamedlemmer møtte Jan Georg Fossheim Frode Reiakvam Ronald Longva Inge Helge Øye Ragnhild Stette Mads Utvik Parti AP AP AP FRP FRP FRP FRP H H H H KRF SP SP V Parti AP FRP KRF SP SP V Parti AP FRP KRF SP SP V 21 voterande. Til stades var òg rådmannen, kommunalsjef helse og omsorg, økonomisjef og politisk sekretær. Sistenmnde førte møteboka.

2 Ordføraren svarte på grunngjeve spørsmål frå Modolf Hareide om reguleringssak Stavset. Kari Grindvik la fram interpellasjon frå Skodje Venstre: «Håhjem næringsområde kaiområdet og nærområdet rundt». Ordføraren sette fram framlegg om å handsame dette som vedtakssak. Dette vart samrøystes vedteke, og saka vart sett opp som sak 42/14 på saklista. Tone Fylling og Johan Honningdal vart samrøystes valde til å skrive under møteprotokollen. SAKLISTE Sak nr. Arkivsak 31/14 14/1152 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 32/14 14/306 KOORDINERANDE EINING MED TILDELINGSANSVAR OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TENESTER INNAN HELSE- OG OMSORG 33/14 14/102 UTTALE- ETABLERING AV PRIVAT GRUNNSKULE I SKODJE KOMMUNE 34/14 14/1110 INNFØRING AV EIGEDOMSSKATT I SKODJE KOMMUNE 35/14 14/951 KOMMUNEREFORMA 36/14 14/445 FRAMDRIFT- KOMMUNEPLANARBEID 37/14 14/1129 BUDSJETTREVISJON I/ /14 14/1053 ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP /14 14/1152 REFERATSAKER 39/ /1156 INFORMASJON OM ENDRINGAR INNAN TENESTEN VAKSENOPPLÆRING I SKODJE KOMMUNE 40/14 14/1152 GODKJENNING AV PROTOKOLL 41/14 14/444 REGULERINGSPLAN FOR HONNINGDALSVÅGEN - DEL AV GNR.10 BNR.1 OG 28 - GODKJENNING

3 42/14 HÅHJEM NÆRINGSOMRÅDE 43/14 14/1152 MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2014

4 Sak 31/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjende. Sak 32/14 KOORDINERANDE EINING MED TILDELINGSANSVAR OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TENESTER INNAN HELSE- OG OMSORG Leiar i arbeidsgruppe for koordinerande eining orienterte om arbeidet i gruppa. Kommunalsjef helse og omsorg orienterte. Desse hadde ordet i saka: Torunn Mølsæter, Kari Grindvik, rådmannen, Modolf Hareide, Torbjørn Skodjereite, Ronald Longva, Lidvar Giskeødegård. Torunn Mølsæter sette på vegne av Skodje Høgre fram følgjande framlegg: Saka vert utsett til ein får lagt fram dei reelle økonomiske kostnadane, og kva det konkret vil medføre for einingane at ressursane vert overført til eit administrasjonskontor. Utsetjingsframlegget frå Skodje Høgre fekk 4 røyster og fall. Kari Grindvik sette på vegne av Skodje Venstre fram følgjande framlegg om tillegg til punkt 1 i formannskapets innstilling: Mål for koordinerande eining i Skodje kommune: Å samordne system og tenester for brukarar, slik at den einskilde sjølv kan meistre sitt liv eller gjenopprette funksjonar og eigenmestring i størst mogleg grad Brukarar med behov for koordinerte tenester veit kvar dei skal vende seg for å få hjelp. Brukarar med behov for koordinerte tenester opplever tenestetilbodet som samordna, koordinert og individuelt tilpassa. Brukarar med behov for koordinerte tenester opplever at det vert lagt vekt på brukarmedverknad, og at tiltak og tenester tek utgangspunkt i den einskilde sine ressursar. Det vart halde gruppemøter.

5 Det vart røysta over formannskapets innstilling punktvis. Punkt 1 i formannskapets innstilling: Det vart røysta over Skodje Venstre sitt framlegg til tillegg til punkt 1: Framlegget frå Skodje Venstre til tillegg til punkt 1 vart vedteke med 15 mot 6 røyster. Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Formannskapets innstilling vart vedteken med 15 mot 6 røyster. Punkt 5: Punkt 6: Formannskapets innstilling vart vedteken med 15 mot 6 røyster. Punkt 7: Punkt 8: 1. KE skal arbeide etter følgjande visjon: «Koordinerande eining skal sikre at innbyggjarane i Skodje kommune får heilskaplege, fleksible og forutsigbare tenester innan helse- og omsorg» Mål for koordinerande eining i Skodje kommune: Å samordne system og tenester for brukarar, slik at den einskilde sjølv kan meistre sitt liv eller gjenopprette funksjonar og eigenmestring i størst mogleg grad Brukarar med behov for koordinerte tenester veit kvar dei skal vende seg for å få hjelp. Brukarar med behov for koordinerte tenester opplever tenestetilbodet som samordna, koordinert og individuelt tilpassa. Brukarar med behov for koordinerte tenester opplever at det vert lagt vekt på brukarmedverknad, og at tiltak og tenester tek utgangspunkt i den einskilde sine ressursar.

6 2. KE skal ha følgjande hovudoppgåver: a. Enkeltvedtak i høve praktisk og/eller personleg bistand innan tenestane for heimesjukepleie, heimehjelp, psykisk utviklingshemma, funksjonshemma og psykiatri. Enkeltvedtak i høve omsorgsløn, BPA, tryggleiksalarmar, omsorgsbustad med og utan heildøgnsbemanning, aktivitetskontakt, korttidsplass og langtidsplass ved SOMS og avlasting b. Andre oppgåver som skal ligge til KE er matombringing, syn- og høyrselkontakt, rehabilteringskontakt, behovsavklaring/oppsøkande arbeid, delta i inntaksmøte i høve kommunale bustadar, koordinere tenester internt og eksternt, utpeike koordinator for individuell plan og evt. ansvarsgruppe og koordinere mottak av utskrivingsklare pasientar 3. Det vert oppretta ei overordna samhandlingsgruppe som skal bidra til at dei overordna mål i lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. 7-3 vert oppfylt. Samhandlingsgruppa har mynde som rådgjevande organ 4. I KE skal det som utgangspunkt vere 2,5 stillingar. Krav til stillinga er at ein har eller erverva seg kompetanse innan helsejus. Uttak av stillingsressurs vert gjort frå einingane som overfører oppgåver til koordinerande eining 5. Det skal etablerast faste møtearena og rutiner for å skape god samhandling både internt og eksternt 6. KE vert lokalisert på rådhuset i nærleik til servicekontoret. Det vert etablert kontorlandskap med til saman 4 arbeidsstasjonar og minimum 1 samtalerom. Investeringskostnad vert inntil kr ,- og skal dekkast innan gjeldande budsjettramme for Post: Tilrettelegging for kommunale bygg 7. Arbeidsgruppa skal ferdigstille arbeidet vedrørande retningslinjer for tildeling av tenester og saka skal politisk handamast innan 4. kvartal KE har som mål å opne januar 2015

7 Sak 33/14 UTTALE- ETABLERING AV PRIVAT GRUNNSKULE I SKODJE KOMMUNE Desse hadde ordet i saka: Kari Grindvik, Gunnar Hauge, Modolf Hareide, Tone Fylling, Torbjørn Skodjereite. Framlegg frå Skodje Venstre og Skodje Høgre: UTTALE: Skodje kommunestyre er positive til at det kan bli gjeve godkjenning til etablering av ein privat grunnskule i Skodje kommune. Visjon om større mangfald og valfridom for å gi elevar og foreldre høve til eit best mogleg undervisningstilbod utifrå deira ønskjer og behov ligg i botnen. Den samla vurderinga er knytt til desse momenta: SAMFUNN Skodje kommune skal vere ei kommune med mangfald, utfordringar og trivsel. Etablering av ein privatskule kan vere eit positivt bidrag til mangfaldet. Skodje kommune har som skuleeigar arbeidd aktivt med utviklingsarbeid for å skape ein felles kultur for læring og utvikling i og mellom skulane våre. Det er utvikla eit felles kvalitetssystem for skule, forankra i kommunestyret, som skal sikre eit likeverdig tilbod til elevane i Skodje. Systemet inneheld felles planverk, satsingsområde, plan for kompetanseheving, samt årshjul for styringsdialog. Ein viktig del av denne satsinga er gode overgangar mellom barnehage og skule og barneskule til ungdomskule. Vi ønskjer at ein privatskule som etablerar seg i vår kommune, vil delta i dette arbeidet. TENESTEMOTTAKAR Innbyggjarane i Skodje får eit alternativ til den offentlege skulen. Dette vil opplevast som positivt for mange. På den andre sida kan ein reduksjon i elevtalet ved andre skular true eksisterande skulestruktur. Dette kan opplevast som negativt for tenestemottakarane ved våre etablerte skular. ØKONOMI Det er sterk politisk vilje i Skodje til å halde på ein desentralisert skulestruktur. Vi har tre barneskular med hhv 236, 88 og 46 elevar, og ein ungdomsskule med 191 elevar. Likevel driv Skodje kommune sine skular med eit utgiftsnivå som er vesentleg lågare enn normativt utgiftsnivå for samanliknbare kommunar. Overføringa frå staten til privatskulen, vil redusere ramma til Skodje kommune, med eit beløp pr. elev som truleg er høgare enn vår kostnad pr. elev. Dette vil kunne ha konsekvensar på det samla tenestetilbodet som kommune yter. Ei etablering av privatskule kan føre til sviktande elevgrunnlag for våre skular. Folketalet er i vekst og det er forventa ein sterk auke i elevtalet i grunnskulen i åra framover. Ei etablering av privatskule i sentrumskrinsen vil kunne vere med å redusere behovet for vidare utbygging av skulane i sentrum, noko som òg kan vere positivt for kommuneøkonomien.

8 Modolf Hareide sette på vegne av Skodje Senterparti fram følgjande framlegg (rådmannens innstilling): Skodje kommunestyre er bekymra over at det kan bli gjeve godkjenning til etablering av ein privat grunnskule i Skodje kommune. Bakgrunnen for bekymringa er knytt til desse momenta: Skodje kommune driv sine skular med eit utgiftsnivå som er vesentleg lågare enn normativt utgiftsnivå for samanliknbare kommunar. Det er sterk politisk vilje til å halde på ein desentralisert skulestruktur. Dette inneber at vi har tre barneskular med eit elevtal på 236, 191, 88, og 46 per skule. Driftskostnadane per elev i dei to små skulane er vesentleg høgare enn ved den store. Til tross for dette har Skodje ein kostnad per elev som ligg vesentleg under eit normativt utgiftsnivå for ei kommune. Den økonomiske situasjonen til kommunen inneber at utgiftsnivået må ytterlegare ned. Ei etablering av ein privatskule vil føre til eit sviktande elevgrunnlag, og så ved dei to minste skulane, og vil forsterke utfordringa kommunen har med å bevare ein politisk ønska skulestruktur. Skodje kommune har som skuleeigar arbeidd aktivt med utviklingsarbeid for å skape ein felles kultur for læring og utvikling i og mellom skulane våre. Det er utvikla eit felles kvalitetssystem for skule, forankra i kommunestyret, som skal sikre eit likeverdig tilbod til elevane i Skodje. Systemet inneheld felles planverk, satsingsområde, plan for kompetanseheving, samt årshjul for styringsdialog. Ein viktig del av denne satsinga er gode overgangar mellom barnehage og skule og barneskule til ungdomskule. Dersom ein privatskule vert etablert i Skodje kommune vil nokre få elevar verte forfordelt midlar til skulegang framfor andre elevar i kommunen. Dette ser vi som ei forfordeling av den grunn at tilskotet til privatskulen vert direkte overført til skulen med bakgrunn i nasjonale satsar for dette. Satsen vert trekt i rammeoverføringa til Skodje kommune utan at kommunen som skuleeigar har vert med i vurderinga av om dette er ei rett prioritering av vårt samla rammetilskot. Skodje kommune ønskjer sjølv å styre utviklinga i kommunen gjennom lokalpolitiske bestillingar. Denne styringsretten vert svekka ved etablering av ein privatskule i kommunen. Kostnadar knytt til skuleskyss vert auka for Skodje kommune då ei etablering av enn privatskule vil innebere eit utvida opptaksområde. Skodje kommune har ein høg andel elevar med rett til spesialpedagogisk undervisning. Dersom elevar med rett til spesialpedagogisk undervisning vert rekruttert til privatskulen vil dette medføre ei manglande styring av vedtak, samordning og likeverdig tilpassing av tilbodet til elevar i Skodjeskulen. Møre barne- og ungdomskule har planar om å samarbeide med venneforeining om å etablere eit skulefritidstilbod. Dette vil medføre ein nedgang i antall elevar ved SFO. Kostnadsbildet ved skulefritidsordningane syner at små SFO- ordningar har høge kostnadar per elev. Dette bildet kan forsterke seg dersom privatskulen rekrutterer elevar frå Valle og Stette skulekrins Framlegget frå Skodje Senterparti vart sett opp mot framlegget frå Skodje Venstre og Skodje Høgre: Framlegget frå Skodje Senterparti fekk 10 røyster. Framlegget frå Skodje Venstre og Skodje Høgre fekk 11 røyster og vart vedteke.

9 UTTALE: Skodje kommunestyre er positive til at det kan bli gjeve godkjenning til etablering av ein privat grunnskule i Skodje kommune. Visjon om større mangfald og valfridom for å gi elevar og foreldre høve til eit best mogleg undervisningstilbod utifrå deira ønskjer og behov ligg i botnen. Den samla vurderinga er knytt til desse momenta: SAMFUNN Skodje kommune skal vere ei kommune med mangfald, utfordringar og trivsel. Etablering av ein privatskule kan vere eit positivt bidrag til mangfaldet. Skodje kommune har som skuleeigar arbeidd aktivt med utviklingsarbeid for å skape ein felles kultur for læring og utvikling i og mellom skulane våre. Det er utvikla eit felles kvalitetssystem for skule, forankra i kommunestyret, som skal sikre eit likeverdig tilbod til elevane i Skodje. Systemet inneheld felles planverk, satsingsområde, plan for kompetanseheving, samt årshjul for styringsdialog. Ein viktig del av denne satsinga er gode overgangar mellom barnehage og skule og barneskule til ungdomskule. Vi ønskjer at ein privatskule som etablerar seg i vår kommune, vil delta i dette arbeidet. TENESTEMOTTAKAR Innbyggjarane i Skodje får eit alternativ til den offentlege skulen. Dette vil opplevast som positivt for mange. På den andre sida kan ein reduksjon i elevtalet ved andre skular true eksisterande skulestruktur. Dette kan opplevast som negativt for tenestemottakarane ved våre etablerte skular. ØKONOMI Det er sterk politisk vilje i Skodje til å halde på ein desentralisert skulestruktur. Vi har tre barneskular med hhv 236, 88 og 46 elevar, og ein ungdomsskule med 191 elevar. Likevel driv Skodje kommune sine skular med eit utgiftsnivå som er vesentleg lågare enn normativt utgiftsnivå for samanliknbare kommunar. Overføringa frå staten til privatskulen, vil redusere ramma til Skodje kommune, med eit beløp pr. elev som truleg er høgare enn vår kostnad pr. elev. Dette vil kunne ha konsekvensar på det samla tenestetilbodet som kommune yter. Ei etablering av privatskule kan føre til sviktande elevgrunnlag for våre skular. Folketalet er i vekst og det er forventa ein sterk auke i elevtalet i grunnskulen i åra framover. Ei etablering av privatskule i sentrumskrinsen vil kunne vere med å redusere behovet for vidare utbygging av skulane i sentrum, noko som òg kan vere positivt for kommuneøkonomien.

10 Sak 34/14 INNFØRING AV EIGEDOMSSKATT I SKODJE KOMMUNE Desse hadde ordet i saka: Kari Grindvik, Lidvar Giskeødegård, Bjørn André Stavset, Modolf Hareide, Inge Øye, Terje Vadset, Torbjørn Skodjereite, Gunnar Hauge, Tone Fylling Lidvar Giskeødegård sette på vegne av Skodje Høgre fram følgjande framlegg til vedtak: Skodje kommune vil ikkje føre inn eigedomsskatt. Denne innføringa er meint til å styrke fond etter tidlegare vedtak, og ikkje er lagt inn i drifta. Innføring og drifting av eigedomsskatt er også ein stor kostnad som kommunestyret vil unngå at innbyggjarane i Skodje får. Utgreiinga er slik den ligg føre altfor einsidig, og har med lite om dei negative følgjene av eigedomsskatten. Terje Vadset sette fram følgjande framlegg til nytt punkt 8: Kommunestyret forventar at rådmannen held fram med omstillingsarbeidet som kommunestyret har vedteke, med samme kraft. Framlegget frå Skodje Høgre vart sett opp mot formannskapets innstilling. Framlegget frå Skodje Høgre fekk 10 røyster. Formannskapets innstilling fekk 11 røyster og vart vedteken. Det vart røysta over framlegget frå Terje Vadset til nytt punkt 8: Framlegget til nytt punkt 8 vart samrøystes vedteke. 1. Skodje kommunestyre vedtek å skrive ut eigedomsskatt på eigedomar i heile kommunen frå og med Skatteetatens sitt formuesgrunnlag for bustadeigedom skal nyttast som utgangspunkt for utskriving av eigedomsskatt på denne eigedomstypen. 2. Heimel: Heimel for utskriving av eigedomsskatt er Lov om eigedomsskatt til kommunane, 2 og Skattesats og terminar: Eigedomsskatten vert for 2015 utskriven med skattesats 2 promille av fastsett takst. Eigedomsskatten forfell til betaling i 2 terminar, og vert å krevje inn saman med kommunale eigedomsavgifter. 4. Skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd Skodje kommunestyre vedtek å opprette skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd. Valstyret får i oppdrag å fremje forslag til medlemmer i nemndene. Kvar nemnd med 3 medlemmar og 3 varamedlemmar.

11 5. Vedtekter: Skattetakstnemnda får - etter konstituering - til oppgåve å legge fram for formannskapet og kommunestyret forslag til vedtekter for skattetakstnemnda og verskattetakstnemnda. 6. Prinsipp og retningsliner for taksering: Skattetakstnemnda utarbeider og legg fram for formannskapet og kommunestyret forslag til bygningar som skal fritakast for eigedomsskatt, samt prinsipp og retningsliner for takseringa av eigedomane. 7. Investerings- og driftsopplegg for eigedomsskatteordninga. Rådmannen får fullmakt til å etablere system for forvaltning av eigedomsskatteordninga innafor ei kostnadsramme på 1.2 mill. 8. Kommunestyret forventar at rådmannen held fram med omstillingsarbeidet som kommunestyret har vedteke, med same kraft. Renate Grande Skodje bad om fritak for resten av møtet. Fritak vart innvilga, og ho gjekk frå. 20 voterande. Sak 35/14 KOMMUNEREFORMA Desse hadde ordet i saka: Modolf Hareide, Leif Glomset, Gunnar Hauge, Kari Grindvik, Lidvar Giskeødegård. Det vart sett fram slikt framlegg til vedtak: Skodje kommunestyre ønskjer å delta aktivt i den regionale debatten kring kommunereforma. Det bør skapast møteplassar som dannar ei felles kunnskapsplattform for eit samla kommunestyre. Økonomiske eller samfunnsmessige analysar utarbeidd sentralt eller lokalt skal framleggjast kommunestyret så snart dei er tilgjengeleg Skodje kommune ønskjer å inkludere alle interesserte kommunar i dialogen om framtidig struktur Skodje kommune ønsker ein debatten om framtidig styringsstykturar i dei nye kommunane som sikrer mangfald og dyrking av fortrinn ved dei ulike geografiske områda i regionen Skodje kommunestyre tek mål av seg om å fatte vedtak om samanslåing hausten 2015 Det vart sett fram framlegg om slikt nytt punkt: Forankring hjå innbyggjarane skal gjerast ved hjelp av informasjon og prosessar. Framlegget, med tilleggsframlegg, vart samrøystes vedteke.

12 Skodje kommunestyre ønskjer å delta aktivt i den regionale dabatten kring kommunereforma. Det bør skapast møteplassar som dannar ei felles kunnskapsplattform for eit samla kommunestyre. Økonomiske eller samfunnsmessige analysar utarbeidd sentralt eller lokalt skal framleggjast kommunestyret så snart dei er tilgjengeleg Skodje kommune ønskjer å inkludere alle interesserte kommunar i dialogen om framtidig struktur Skodje kommune ønsker ein debatten om framtidig styringsstykturar i dei nye kommunane som sikrer mangfald og dyrking av fortrinn ved dei ulike geografiske områda i regionen Skodje kommunestyre tek mål av seg om å fatte vedtak om samanslåing hausten Forankring hjå innbyggjarane skal gjerast ved hjelp av informasjon og prosessar. Sak 36/14 FRAMDRIFT- KOMMUNEPLANARBEID Ordføraren orienterte om saka. Skodje kommunestyret tek saka til orientering. Sak 37/14 BUDSJETTREVISJON I/2014 Som grunngitt over så innstiller rådmannen med dette på at gjeldande driftsbudsjett for 2014 vert oppretthalde. Det gjeldande budsjett vert vurdert som realistisk samla sett ut frå den kunnskap ein har om kommunen sin økonomiske situasjon per april.

13 Sak 38/14 ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP 2013 Skodje kommunestyre tek årsmelding 2013 for Skodje kommune til vitande. Skodje kommunestyre godkjenner årsrekneskap for Skodje kommune Sak 39/14 REFERATSAKER Referatsaka vart teken til vitande. Sak 39/14.1 INFORMASJON OM ENDRINGAR INNAN TENESTEN VAKSENOPPLÆRING I SKODJE KOMMUNE Saka vart teken til vitande.

14 Sak 40/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokoll frå møtet vart samrøystes godkjent. Sak 41/14 REGULERINGSPLAN FOR HONNINGDALSVÅGEN - DEL AV GNR.10 BNR.1 OG 28 - GODKJENNING Det faste planutvalet si innstilling vart samrøystes vedteken, med følgjande korrigering: "... reguleringsplan for Honningdalsvågen..." vert endra til "...reguleringsplan for del av Honningdalsvågen". Kommunestyret vedtek forslag til reguleringsplan for del av Honningdalsvågen del av gnr.10 bnr.1 og 28, slik den ligg føre med plankart, omtale og reguleringsføresegner, datert Vedtaket er gjort med følgjande endring: Reguleringsføresegnene pkt , skal ha slik ordlyd: «Utforminga av vegkrysset ved fylkesveg 656 skal vere i samsvar med krav nedfelt i vegnormalen. Statens vegvesen si handbok 017 med rettleiing i handbok 263, før bruksløyve for byggeområdet kan givast» Dette vedtaket kan påklagast til fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå meldinga om vedtaket er motteke i samsvar med Forvaltningslova 28. Eventuell klage bør grunngjevast, og skal sendast Skodje kommune, 6260 Skodje, til førebuande handsaming.

15 Sak 42/14 HÅHJEM NÆRINGSOMRÅDE Desse hadde ordet i saka: Kari Grindvik, Modolf Hareide, Torbjørn Skodjereite, Kari Grindvik sette på vegne av Skodje Venstre fram følgjande framlegg: 1. Skodje kommunestyre ber rådmannen snarast råd sette i gong ein gjennomgang og juridisk vurdering av om det kan gjennomførast tiltak og reguleringar av aktivitet innanfor dagens reguleringsføresegner og gjeldande lover, som gjev føreseielege tilhøve for næringsaktiviteten og fastbuande i området. Under dette også reguleringar av kva tid kaianlegget skal vere ope for aktivitet. 2. Dersom dagens reguleringsplan ikkje gjer dette mogleg, må det snarast igangsettast arbeid for å få endra/rullert reguleringsplanen med tanke på å oppnå akseptable og føreseielege tilhøve. Torbjørn Skodjereite la fram følgjande oversendingsframlegg: 1. Skodje kommunestyre ber rådmannen snarast råd sette i gong ein gjennomgang og juridisk vurdering av om det kan gjennomførast tiltak og reguleringar av aktivitet innanfor dagens reguleringsføresegner og gjeldande lover, som gjev føreseielege tilhøve for næringsaktiviteten og fastbuande i området. Under dette også reguleringar av kva tid kaianlegget skal vere ope for aktivitet. 2. Dersom dagens reguleringsplan ikkje gjer dette mogleg, må det snarast igangsettast arbeid for å få endra/rullert reguleringsplanen med tanke på å oppnå akseptable og føreseielege tilhøve. Oversendingsframlegget frå Torbjørn Skodjereite fekk 7 røyster. Framlegget frå Skodje Venstre fekk 13 røyster og vart vedteke. 1. Skodje kommunestyre ber rådmannen snarast råd sette i gong ein gjennomgang og juridisk vurdering av om det kan gjennomførast tiltak og reguleringar av aktivitet innanfor dagens reguleringsføresegner og gjeldande lover, som gjev føreseielege tilhøve for næringsaktiviteten og fastbuande i området. Under dette også reguleringar av kva tid kaianlegget skal vere ope for aktivitet. 2. Dersom dagens reguleringsplan ikkje gjer dette mogleg, må det snarast igangsettast arbeid for å få endra/rullert reguleringsplanen med tanke på å oppnå akseptable og føreseielege tilhøve.

16 Sak 43/14 MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2014 Møteplan for 2. halvår 2014 vart samrøystes vedteken slik den ligg føre. M Ø T E T S L U T T Terje Vadset ordførar Tone Fylling Johan Honnindal Knut Berg politisk sekretær

Møteprotokoll SAKLISTE 47/14 14/336 KLAGE PÅ VEDTAK I FORMANNSKAPSSAK 23/14 NAMNSETJING AV OM LAG 70 VEGAR I SKODJE KOMMUNE

Møteprotokoll SAKLISTE 47/14 14/336 KLAGE PÅ VEDTAK I FORMANNSKAPSSAK 23/14 NAMNSETJING AV OM LAG 70 VEGAR I SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato: 18.06.2014 Tid: 14:00 Møtedeltakarar Renate Grande Skodje Terje Vadset Lidvar Giskeødegård Torunn Mølsæter

Detaljer

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 09.09.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakarar Bjørn Andre Stavset Tone Fylling Erling Johan Ostnes John Ola Røstad Terje Sortehaug

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann og politisk sekretær, sistnemnde førte møteboka.

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann og politisk sekretær, sistnemnde førte møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Fremskrittspartiet: Ordførar Terje Vadset, Kjell Arve Reiakvam, Terje Sortehaug, John Ola

Detaljer

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell aukeberg Tone Fylling Erling Johan Ostnes John Ola Røstad Kjell Arve Reiakvam Terje

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmannen, økonomisjef, folkehelsekoordinator og politisk sekretær, sistnemnde førte møteboka.

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmannen, økonomisjef, folkehelsekoordinator og politisk sekretær, sistnemnde førte møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Fremskrittspartiet: Ordførar Terje Vadset, Kjell Arve Reiakvam, Erling Ostnes, Johnny Wulff

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann, økonomisjef, og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka.

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann, økonomisjef, og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.11.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Bjørn Andre Stavset Kjell aukeberg Tone Fylling Erling Johan Ostnes John Ola Røstad Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann, ass. rådmann, økonomisjef og politisk sekretær, sistnemnde førte møteboka.

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann, ass. rådmann, økonomisjef og politisk sekretær, sistnemnde førte møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.05.2013 Tid: 17.00 Orientering om Frisklivssentralen - v/ dagleg leiar Aase Kristine Bolstad Orientering om Skodje sogelag

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeiderpartiet: Kjell Haukeberg, Tone Fylling, Bjørn André Stavset og Jan Georg Fossheim

Møteprotokoll. Arbeiderpartiet: Kjell Haukeberg, Tone Fylling, Bjørn André Stavset og Jan Georg Fossheim SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.11.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Fremskrittspartiet: Ordførar Terje Vadset, Kjell Arve Reiakvam, Jon Arne Torset vara for

Detaljer

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: OFFENTLEG SPØRJETID / TEMAMØTE

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: OFFENTLEG SPØRJETID / TEMAMØTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.11.2011 Tid: 17.00 OFFENTLEG SPØRJETID / TEMAMØTE Ordføraren orienterte om vedtaket om bygging av ny skule på Valle og

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmannen, representant frå ungdomsrådet Adrian Nesset Ytrelid, og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka.

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmannen, representant frå ungdomsrådet Adrian Nesset Ytrelid, og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakarar Bjørn Andre Stavset Kjell aukeberg Tone fylling John Ola Røstad Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Fremskrittspartiet: Terje Vadset, ordførar, Kjell Arve Reiakvam, Frode Reiakvam vara for Terje Sortehaug, John Ola Røstad

Møteprotokoll. Fremskrittspartiet: Terje Vadset, ordførar, Kjell Arve Reiakvam, Frode Reiakvam vara for Terje Sortehaug, John Ola Røstad SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Fremskrittspartiet: Terje Vadset, ordførar, Kjell Arve Reiakvam, Frode Reiakvam vara for

Detaljer

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: Tid: 17:00

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: Tid: 17:00 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: 22.09.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Tone Fylling Erling Johan Ostnes John Ola Røstad Kjell Arve Reiakvam

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeiderpartiet: Kjell Haukeberg, Tone Fylling, Jan Georg Fossheim, Sven Ivar Skodjevåg vara for Bjørn Andre Stavset

Møteprotokoll. Arbeiderpartiet: Kjell Haukeberg, Tone Fylling, Jan Georg Fossheim, Sven Ivar Skodjevåg vara for Bjørn Andre Stavset SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Fremskrittspartiet: Ordførar Terje Vadset, Kjell Arve Reiakvam, Jon Arne Torset vara for

Detaljer

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 17:00

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 17:00 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.02.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Renate Grande Skodje Terje Vadset Lidvar Giskeødegård Gunnar Hauge Modolf Hareide

Detaljer

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 29.10.2013 Tid: 17.00 Kari Grindvik orienterte om Sunnmøre Regionråd Økonomisjefen orienterte om budsjettsituasjonen for 2014

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 34/14 14/615 GNR.07 BNR NILS IVAR HONNINGDAL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN OG PBL OPPFØRING AV LYSTHUS

Møteprotokoll SAKLISTE 34/14 14/615 GNR.07 BNR NILS IVAR HONNINGDAL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN OG PBL OPPFØRING AV LYSTHUS SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Møtedato: 18.06.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall meldt frå følgjande

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapsmøte med innstilling i budsjett/økonomiplan og skulestruktursak

Møteprotokoll. Formannskapsmøte med innstilling i budsjett/økonomiplan og skulestruktursak SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Møtedato: 02.12.2014 Tid: 13:00 Formannskapsmøte med innstilling i budsjett/økonomiplan og skulestruktursak Møtedeltakarar Terje Vadset Torunn

Detaljer

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.03.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Bjørn Andre Stavset Kjell aukeberg Tone Fylling John Ola Røstad Kjell Arve Reiakvam Terje

Detaljer

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 19.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Bjørn Andre Stavset Kjell aukeberg Erling Johan Ostnes John Ola Røstad Terje Vadset Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.04.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell aukeberg Tone Fylling Erling Johan Ostnes Terje Vadset Leif Glomset Lidvar Giskeødegård

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 73/15 14/445 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR SKODJE SAMFUNNSDELEN - OFFENTLEG HØYRING

Møteprotokoll SAKLISTE 73/15 14/445 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR SKODJE SAMFUNNSDELEN - OFFENTLEG HØYRING SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.06.2015 Tid: 09:00 Møtedeltakere Terje Vadset Lidvar Giskeødegård Gunnar Hauge Modolf Hareide Kari Grindvik Forfall meldt

Detaljer

Møteprotokoll. vara for Helene Lianes. vara for Renate Grande vara for Tone Fylling. vara for Linda Stavset

Møteprotokoll. vara for Helene Lianes. vara for Renate Grande vara for Tone Fylling. vara for Linda Stavset " SKODJEKOMMUNE \1P1 Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset Kjell Arve Reiakvam Terje Sortehaug John Ola Rørstad Erling Ostnes Kjell

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 02/15 14/929 GNR.19 BNR INNLØYSING AV FESTETOMT - GODKJENNING AV AVTALE

Møteprotokoll SAKLISTE 02/15 14/929 GNR.19 BNR INNLØYSING AV FESTETOMT - GODKJENNING AV AVTALE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.01.2015 Tid: 13:00 Møtedeltakere Renate Grande Skodje Terje Vadset Lidvar Giskeødegård Torunn Mølsæter Gunnar Hauge Modolf

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var òg teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall meldt fra

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann, og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka.

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann, og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 29.01.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Kari Grindvik Lidvar Giskeødegård Torunn Mølsæter Modolf Hareide

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmannen, teknisk sjef, planjeggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmannen, teknisk sjef, planjeggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakarar Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var også rådmann, økonomisjef, teknisk sjef og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka.

Møteprotokoll. Til stades var også rådmann, økonomisjef, teknisk sjef og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.02.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Erling Johan Ostnes John Ola Røstad Kjell Arve Reiakvam Terje Vadset Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmannen, kultursjef og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmannen, kultursjef og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 15.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Kari Grindvik Lidvar Giskeødegård Torunn Mølsæter Modolf Hareide

Detaljer

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Møtedato: 30.06.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Bjørn Andre Stavset Kjell Haukeberg Tone Fylling Erling Johan Ostnes John Ola Røstad Kjell Arve

Detaljer

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: Tid: 13:00

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: Tid: 13:00 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: 01.09.2015 Tid: 13:00 Møtedeltakere Lidvar Giskeødegård Torunn Mølsæter Modolf Hareide Kari Grindvik Forfall meldt frå

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg fungerande rådmann Kristian Skålhavn, økonomisjef, teknisk sjef og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka.

Møteprotokoll. Til stades var òg fungerande rådmann Kristian Skålhavn, økonomisjef, teknisk sjef og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato: 20.05.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakarar Renate Grande Skodje Terje Vadset Gunnar Hauge Modolf Hareide Kari

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 57/15 15/529 GNR.35 BNR.11 - FRANK SEKKESETER - SØKAND OM DISPENSASJON FRÅ PBL 1-8 FOR PLANERING OG RYDDING AV TOMT

Møteprotokoll SAKLISTE 57/15 15/529 GNR.35 BNR.11 - FRANK SEKKESETER - SØKAND OM DISPENSASJON FRÅ PBL 1-8 FOR PLANERING OG RYDDING AV TOMT SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: 02.09.2015 Tid: 17:00 Møtet starta med synfaring i Innvika (sak 57/15 og 58/15). Møtedeltakere Kjell Haukeberg

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.02.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 56/15 14/1110 FRITAK FRÅ EIGEDOMSSKATT FOR ENKELTE EIGEDOMMAR

Møteprotokoll SAKLISTE 56/15 14/1110 FRITAK FRÅ EIGEDOMSSKATT FOR ENKELTE EIGEDOMMAR SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: 19.05.2015 Tid: 13:00 Møtedeltakere Renate Grande Skodje Terje Vadset Lidvar Giskeødegård Torunn Mølsæter Gunnar Hauge

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 47/15 15/190 GNR. 07 BNR ELLING A. KILSTI - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUEPLAN OG PBL OPPFØRING AV UTHUS

Møteprotokoll SAKLISTE 47/15 15/190 GNR. 07 BNR ELLING A. KILSTI - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUEPLAN OG PBL OPPFØRING AV UTHUS SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.06.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 53/13 13/645 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE I FORMANNSKAPET

Møteprotokoll SAKLISTE 53/13 13/645 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE I FORMANNSKAPET SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Kari Grindvik Lidvar Giskeødegård Torunn Mølsæter Modolf Hareide

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar, og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar, og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Gunnar Hauge

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 26/15 14/521 REGULERINGSPLAN - SAGBRUK OG LAGEROMRÅDE PÅ DEL AV GNR.48 BNR STAVSET. KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 56/14

Møteprotokoll SAKLISTE 26/15 14/521 REGULERINGSPLAN - SAGBRUK OG LAGEROMRÅDE PÅ DEL AV GNR.48 BNR STAVSET. KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 56/14 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.04.2015 Tid: 13:00 Møtedeltakarar Kjell Haukeberg Anita Ostnes (f.o.m. sak 27/15) Terje Vadset Torbjørn Skodjereite

Detaljer

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Økonomisjefen orienterte om budsjettarbeid/budsjettprosess.

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Økonomisjefen orienterte om budsjettarbeid/budsjettprosess. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 24.09.2013 Tid: 17.00 Økonomisjefen orienterte om budsjettarbeid/budsjettprosess. Desse møtte: Fremskrittspartiet: Ordførar

Detaljer

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: Tid: 17:00

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: Tid: 17:00 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: 20.10.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Aina Strand Geir Ove Leite Kjell Haukeberg Erling Johan Ostnes John Ola Røstad Monica

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Tilstades var og teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 31.10.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Anita Ostnes, vara for Terje Sortehaug Torbjørn Skodjereite

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 06.03.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Gunnar Hauge

Detaljer

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:00

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:00 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Møtedeltakere Renate Grande Skodje Terje Vadset Torunn Mølsæter Gunnar auge Modolf areide Kari Grindvik

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann, planleggjar, avd.ing. byggjesak og kultursjef/folkehelsekoordinator (sak 64/15) SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann, planleggjar, avd.ing. byggjesak og kultursjef/folkehelsekoordinator (sak 64/15) SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: 14.10.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og fagleiar sakshandsaming og arkiv. Sistnemnde førde møteboka.

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og fagleiar sakshandsaming og arkiv. Sistnemnde førde møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 28.01.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmannen, økonomisjef, teknisk sjef, kultursjef og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka.

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmannen, økonomisjef, teknisk sjef, kultursjef og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Kari Grindvik Lidvar Giskeødegård Torbjørn Skodjereite (vararepr.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeiderpartiet: Jan Georg Fossheim, Kjell Haukeberg, Tone Fylling, Bjørn André Stavset

Møteprotokoll. Arbeiderpartiet: Jan Georg Fossheim, Kjell Haukeberg, Tone Fylling, Bjørn André Stavset SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.09.2012 Tid: 18.30 Desse møtte: Fremskrittspartiet: Terje Vadset, ordførar, Kjell Arve Reiakvam, John Ola Røstad, Erling

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar, og politisk sekretær som førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar, og politisk sekretær som førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.01.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Gunnar Hauge

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, byggjesakshandsamar og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, byggjesakshandsamar og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.06.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Kjell Haukeberg

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 78/13 13/778 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE I FORMANNSKAPET

Møteprotokoll SAKLISTE 78/13 13/778 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE I FORMANNSKAPET SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Skodje brannstasjon Møtedato: 03.12.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Kari Grindvik Lidvar Giskeødegård Torbjørn Skodjereite

Detaljer

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:00

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:00 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.04.2015 Tid: 13:00 Møtedeltakere Renate Grande Skodje Terje Vadset Lidvar Giskeødegård Gunnar Hauge Modolf Hareide Kari

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var òg rådmann, økonomisjef, og konsulent Knut Berg. Sistnemnde førde møteboka.. SAKLISTE

Møteprotokoll. Tilstades var òg rådmann, økonomisjef, og konsulent Knut Berg. Sistnemnde førde møteboka.. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 06.11.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Lidvar Giskeødegård Torunn Mølsæter Rolf Stavset, vararepresentant

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 16/12 12/60 GODKJENNING PROTOKOLL FORMANNSKAPET

Møteprotokoll SAKLISTE 16/12 12/60 GODKJENNING PROTOKOLL FORMANNSKAPET !; SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 06.03.2012 Tid: 16.30 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Kari Gfindvik Camilla Rønes Håhjem Modolf Hareide Knut strand

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 04.12.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Kari Grindvik Lidvar Giskeødegård Torunn Mølsæter Modolf Hareide

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 52/13 13/761 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE I DET FASTE PLANUTVALET

Møteprotokoll SAKLISTE 52/13 13/761 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE I DET FASTE PLANUTVALET SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.11.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Tone Fylling

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 19/15 14/973 KULTURMINNEPLAN FOR SKODJE KOMMUNE

Møteprotokoll SAKLISTE 19/15 14/973 KULTURMINNEPLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 24.02.2015 Tid: 13:00 Møtedeltakere Terje Vadset Lidvar Giskeødegård Torunn Mølsæter Gunnar Hauge Modolf Hareide Kari Grindvik

Detaljer

Moteprotokoll SAKLISTE 39/12 12/310 GNR. 14 BNR KARSTEN HÅHJEM -SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ REGULERINGSPLAN - FRÅDELING TIL BUSTADHUS

Moteprotokoll SAKLISTE 39/12 12/310 GNR. 14 BNR KARSTEN HÅHJEM -SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ REGULERINGSPLAN - FRÅDELING TIL BUSTADHUS !:, SKODJE KOMMUNE Moteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.09.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Kjell Haukeberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Møteprotokoll. Orientering frå Møre Hus v/ Svein Arne Skotheim og Harald Hjelle innleiingsvis. SAKLISTE

Møteprotokoll. Orientering frå Møre Hus v/ Svein Arne Skotheim og Harald Hjelle innleiingsvis. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.12.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Kari Grindvik Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kjell Arve

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmannen, økonomisjef og politisk sekretær. sistnemnde førte møteboka.

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmannen, økonomisjef og politisk sekretær. sistnemnde førte møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Bjørn Andre Stavset Kjell Haukeberg Tone Fylling Erling Johan Ostnes John Ola Røstad Kjell

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer. Vigdis Røen Leirvik Terje Træet

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer. Vigdis Røen Leirvik Terje Træet 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.10.2018 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 45/13 13/538 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE I FORMANNSKAPET

Møteprotokoll SAKLISTE 45/13 13/538 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE I FORMANNSKAPET SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Kari Grindvik Lidvar Giskeødegård Torunn Mølsæter Modolf Hareide

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 63/15 Arkivsak nr: 14/445 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 105/15 Formannskapet 01.09.2015 63/15 Kommunestyret 22.09.2015 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN

Detaljer

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1.

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 04.12.2014 Sak: 70/14 Resultat: Arkivsak: 14/479 Tittel: Protokoll: Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018 Handsaming: Arnstein Menes gjorde følgjande framlegg:

Detaljer

KRAV OM LOVLEGHEITSKONTROLL AV K-SAK

KRAV OM LOVLEGHEITSKONTROLL AV K-SAK SKODJE KOMMUNE Tilleggsinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.02.2015 Tid: 17:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: Tid: 14:00 17:20

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: Tid: 14:00 17:20 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: 24.10.2012 Tid: 14:00 17:20 Medlemer som møtte: Fred Hansen Leder H Hege Nedreberg Vestavik Medlem H Karly

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.03.2016 Tid: 18:00 19:10 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Møteprotokoll. Til innkallinga: Få dokumenta til rett tid. Saksdokumenta SAKLISTE 63/12 12/579 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE

Møteprotokoll. Til innkallinga: Få dokumenta til rett tid. Saksdokumenta SAKLISTE 63/12 12/579 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE !;! SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Ordførar Terje Vadset Lidvar Giskeødegård Kari Grindvik Modolf Hareide Gunnar Hauge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.03.2009 Kl: 12.30 14.30 Medlemar: Forfall: Varamedlema: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Alle Rådmann Vidar

Detaljer

BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Sak 141/15 Arkivsak nr: 15/905 Arkiv: Sakshandsamar: Lars Fylling Sak nr Utval Møtedato Kommunestyret 141/15 01.12.2015 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 01.12.2015 Handsaming: Økonomisjefen orienterte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 13/ Løpenummer: 13/1648 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00-22.

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 13/ Løpenummer: 13/1648 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00-22. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 13/1327-3 Løpenummer: 13/1648 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.03.2013 Tid: 18:00-22.20 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: 12.30

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: 12.30 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 06.12.2011 Kl: 12.30 Medlemmer: Forfall: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Kari Bolstad Gudvin Haraldsson Ann Margrethe Kråvik

Detaljer

Møteprotokoll. TEMAMØTE: Teljing og forteljing frå Skodjeskulen: Presentasjonar og dialog kring resultat og prosessar i Skodjeskulen.

Møteprotokoll. TEMAMØTE: Teljing og forteljing frå Skodjeskulen: Presentasjonar og dialog kring resultat og prosessar i Skodjeskulen. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2013 Tid: 17.00 TEMAMØTE: Teljing og forteljing frå Skodjeskulen: Presentasjonar og dialog kring resultat og prosessar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 13/41-3 Løpenummer: 13/439 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-17.

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 13/41-3 Løpenummer: 13/439 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-17. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 13/41-3 Løpenummer: 13/439 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.01.2013 Tid: 16:00-17.25 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.06.2010 Tidspunkt: 13:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 16.05.2018 Tid: 15:00 17:10 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 13.05.2019 Tidspunkt: 14:00 16:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 14.05.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Jarle Skeidsvoll KRF Varaordførar

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 14:40 16:10 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 012/15-017/15

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 14:40 16:10 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 012/15-017/15 PROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 17.03.2015 Møtetid: Kl. 14:40 16:10 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 012/15-017/15 Brattvåg Medlemmer: H - Bjørn Sandnes FRP - Svein Harsjøen H - Ewa Hildre H

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var òg teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 26.11.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Liv Berit Kvernes Khadoor

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Liv Berit Kvernes Khadoor MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: kommunehuset Møtedato: 20.02.03 Tid: 16.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene (evt.

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

NYE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

NYE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NYE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Fellesnemnd for nye Volda kommune Møtestad: Lidatun, Lid grendahus Dato: 07.03.2019 Tid: 15:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Stig Olav Lødemel

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Onarheim, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 14.11.2017 Tidspunkt: 14:00 15:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Møteprotokoll Tenesteutvalet Austevoll kommune Møteprotokoll Tenesteutvalet Møtestad: Austevoll PO senter Møtedato: 25.09.2014 Møtetid: 15:00-17:10 Sak nr: 001/14-006/14 Følgjande medlemmar møtte John Andre Njåstad Anne Marie Otterå

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Høydal Varaordførar AP Paul Kristian Hovden Medlem KRF

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Høydal Varaordførar AP Paul Kristian Hovden Medlem KRF ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 07.06.2016 Møtet starta 12:35 Møtet slutta 15:00 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Stein Kåre Aam

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet

Møteprotokoll. for. Eldrerådet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Formannskapssalen - Osterøy rådhus/osterøy sjukeheim frå kl. 13.30. Møtetid: 12:00 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Aslaug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 13/205-3 Løpenummer: 13/999 Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 19.02.2013 Tid: 17:00-18:40 Innkalling til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 13.12.2018 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 43/18 18/1239 2. gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte rådmannen, som førde møteboka. Bente Glomset Vikhagen, Nils Holten og Frode Helland møtte i delar av møtet.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte rådmannen, som førde møteboka. Bente Glomset Vikhagen, Nils Holten og Frode Helland møtte i delar av møtet. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.02.2012 Tid: 17.00 OFFENTLEG SPØRJETID / TEMAMØTE Tema: Prestemarka v/grete Dalhaug Berg: Refleksjonar og synspunkt på

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresal Møtedato: 23.04.2015 Møtetid: 12:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret

Detaljer