PA 501 Prosjekteringsanvisning Elektro-svakstrøm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PA 501 Prosjekteringsanvisning Elektro-svakstrøm"

Transkript

1 Elektro-svakstrøm Ved prosjektering av svakstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF i de tilfeller der anleggstypen skal prosjekteres: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS Alle som utfører planleggings- og prosjekteringsoppgaver for Sykehuset Telemark skal gjøre seg kjent med gjeldende prosjekteringsanvisninger. Avvik fra prosjekteringsanvisningene i et byggeprosjekt De prosjekterende står fritt i å foreslå alternative utførelser. Alternative utførelser skal avklares med prosjektleder, og endelig utførelse skal dokumenteres skriftlig med godkjenning fra prosjektleder. Slik godkjenning endrer ikke det ansvar den prosjekterende har for egne arbeider i følge NS 8401 /NS 8402 og Sykehuset Telemark supplerende kontraktbestemmelser. 5.0 Tele og automatisering, generelle krav Hoved- og underfordelinger skal være tilgjengelige fra fellesarealer. Størrelse på skap/rom må utformes med tanke på plassering av nettelektronikk og utstyr, og med % reserveplass for fremtidige utvidelser. Eggene telematikkrom på 4 m2 (min 2x2 m) for hver etasje, pluss trekk sjakt eller ett større telematikkrom på 10 m2 Rom for tele- data- og automatikkanlegg skal ha rikelig med sterkstrømsuttak, både for drift og vedlikehold. Det forsynes via en fastmontert UPS, med min to kurser 16 A. I rom for tele- og automatiseringsanlegg skal det ikke plasseres rørledninger for vann / avløp. Temperatur i rommene beregnes ut fra avgitt varme fra kommunikasjonsutstyr. Rommet skal ventileres. Om nødvendig må kjøling prosjekteres. Det bør være stabil lufttemperatur på grader C. Ideell luftfuktighet er %. Telematikkrom skal ha antistatisk golvbelegg, og det skal ikke være vindu i rommet. All terminering av ende komponenter skal gjøres med en servicetamp på minimum 15cm på kabler Merking: Varig merking, ifølge STHF sitt merkesystem. Kabler og utstyr merkes. Merker festes på faste elementer ikke løse deler. 5.1 Basisinstallasjoner for tele og automatisering Bygningsfordeler må ha plass til utstyr for kommunikasjonstjenester fra flere leverandører. 19 rack skal benyttes, ved spesielle installasjoner må dette ses på separat. Det skal benyttes tre 19" gulvstativer for; tele, data og elektronikk i telematikkrom. Papirutskrift er kun gyldig Alltid gyldig versjon på intranett Side 1 av 9

2 De skal stå med en avstand seg i mellom rundt 60 cm, og fra 50 til 60 cm fra vegg. Hvert stativ skal utstyres med følgende: Punkt 1: 10 stk front patchesnor føringsbøyler Punkt 2: 1 stk 220V stikkontakter front, 10 stk uttak Punkt 3: 1 stk hyller for å legge utstyr som ikke passer i 19" racket Punkt 4: Hvert stativ settes 60 cm ut på gulvet. Punkt 5: Alle tele/data kabler legges ut på RJ 45 hyller/skuffer Punkt 6: Alle fiberkabler er singelmodus, legges ut på SC-connectorer Punkt 7: Alle stamkabler legges ut på 50/RJ 45 hyller/skuffer (50 og 100 par) Punkt 8: På toppen, over av alle tre stativene legges det et sammenhengende gitter bane på 300 mm brede for føringsvei av patchesnorer Stativ for tele; i toppen her gjøres det plass for inntil 2 antall 100 par kabler, de legges på 50/RJ 45 hyller/skuffer i stativet. Stativ for elektronikk; i midten og i toppen gjøres det plass for 2 fiber hyller. Her legges første fiber ut. Stativ for data; her legges alle datapunkter ut i RJ 45 hyller/skuffer. Mellom bygningsfordeler og etasjefordelere etableres stamnett i form av et stjernenett fra bygningsfordeleren. For data benyttes fiberoptisk kabel, singelmodus. For tele benyttes mange par kabel Bæresystemer Det benyttes i hovedsak felles føringsvei for tele og elkraft. Føringsveiene må imidlertid planlegges med tanke på å forebygge problemer med EMC. Ved felles føringsveier primær og sekundær, skal kabelstiger og -baner utstyres med skilleplater. I kanaler anlegges separate løp for tele- og elkraftkabler. Føringsveier planlegges i forhold til krav til separasjon fra kabler for elkraft angitt i NEK EN Alle føringsveier for teletekniske anlegg skal dimensjoneres for 40 % utvidelse. Det skal så langt det lar seg gjøre være egne kabelbruer for svakstrøm inkl automatisering, og sterkstrøm. Papirutskrift er kun gyldig Alltid gyldig versjon på intranett Side 2 av 9

3 5.20 Integrerte kommunikasjonsanlegg 1. Det skal installeres et felles kablingssystem for tele- og datakommunikasjon. Kablingssystemet planlegges og utføres i henhold til NS-EN 50173/A1:2000 eller siste revisjon av denne standarden. Gjeldende forskrifter fra Post-og Teletilsynet skal følges. 2. Systemet skal være brukervennlig og fleksibelt slik at endringer og flytting av arbeidsplasser kan utføres på en effektiv måte. Det skal benyttes RJ-45 uttak på arbeidsplassene. I fordeler terminers uttakene på RJ-45 patchepaneler. Ett punkt er satt sammen av data og tele i to kabler i en boks ved STHF. Vi har ingen single punkt, det skal være min. Cat 5 eller For å begrense problemer med elektromagnetisk støy må utstyr og installasjoner plasseres i god avstand fra trafo rom, rom for fordeling og annet utstyr som kan forårsake slik støy. 4. For bygg hvor kablingssystemet ikke er spesielt utsatt for høyfrekvent støy skal UTP-kabel benyttes. I visse prosjekt kan skjermet kabel vurderes i samråd med fagansvarlig. 5. Trådløst nettverk skal vurderes som et supplement til et trådbundet nettverk. Felles arealer og der pasienter og besøkende ferdes. Hvilken sikkerhet det skal være på dette avklares med Sykehuspartner. 5.3 Telefonanlegg og personsøkning, generelt Sammen med byggherre foretas behovsanalyse i forhold til ønsket funksjonalitet i systemet. Det må opprettes kontakt med Sykehuspartner Systemer for telefoni 1. Telefonsentral/utstyr avtales i hvert enkelt prosjekt med utbygger og Sykehuspartner. 2. Kapasitet i form av antall interne og eksterne linjer avklares. Det skal generelt beregnes én intern linje pr. arbeidsplass i tillegg til analoge linjer til faksmaskiner etc. Systemet skal kunne utvides med flere linjekort. Det skal være fjerndrift. Datasamband mellom hovedsentral og ny sentral. 3. Sykehuspartner sammen med bruker, skal settes opp brukerdata (direkte innvalg, fjernvalgsperre, viderekobling ved ikke svar mm). Brukerdataene overleveres entreprenøren for programmering og iverksetting. Brukerdata skal inngå i FDV dokumentasjonen. Byggherre tar dette med Sykehuspartner under prosjektet. Papirutskrift er kun gyldig Alltid gyldig versjon på intranett Side 3 av 9

4 5.34. System for Port telefoner Der hvor dette vurderes skal det være 2 veis lyd, men bilde kun fra påringnings punkt til det stedet man velger porttelefon utstyr plassert. Monitor vurderes i særskilte saker. Papirutskrift er kun gyldig Alltid gyldig versjon på intranett Side 4 av 9

5 5.4 Alarm- og signalanlegg 5.42 Brannalarmanlegg 1. Det skal prosjekteres brannalarmanlegg i henhold til HO-2/98. Krav og forskrifter fra det stedlige branntilsyn skal også ivaretas. Alt utstyr skal være CE-merket og FG godkjent. 2. Brannalarmanlegget skal ses i sammenheng med de øvrige brannsikringstiltak og prosjekteres i samarbeid med RIV- og brannteknisk rådgiver. 3. Anlegget kreves ikke godkjent etter FG s regelverk. Dog skal FG s regler følges ved valg av utstyr, dimensjonering og montering av kursopplegg og plassering av detektorer, klokker etc. 4. Det skal installeres et adresserbart automatisk brannalarmanlegg. Anlegget utstyres etter hvilken klassifisering det aktuelle bygget har. Alarm varsles med akustisk signal med lyddekning i hele bygget. Anleggets omfang vurderes i samråd med byggherre og i henhold til HO-2/ Alarmorganiseringen avklares med byggherre. Varsling mot brannvesen blir gjort i samråd med brannvernleder, brannvesen og fagansvarlig. 6. Anlegget skal ved programmering eller detektorskifte kunne tilpasses for å eliminere brannlignende fenomener (vanndamp, ol.) som årsak til alarm, og dermed minimalisere uønskede alarmer. Samtidig skal systemet raskt detektere virkelige branntilløp. Funksjoner for dette må kunne dokumenteres. Flytting av forvarsel og alarmgrenser til høyere verdier er i utgangspunktet uønsket som tiltak. Det skal benyttes adresserbare optiske røykdetektorer som er tilpasset rom type, og adresserbare varmedetektorer der røykdetektor ikke er egnet. 7. For rom med spesielt verdifullt utstyr vurderes bruk av aspirasjonsdetektor. 8. Brannsentral plasseres i telematikkrom, men der det ikke lar seg gjøre skal andre tekniske rom sjekkes for egnethet. 9. Presentasjon på pc-er skal leveres. I dag er det Securimaster og Autromaster applikasjoner ved STHF Skien og Porsgrunn. Der det er presentasjon skal ny anlegg legges til. 10. Overføring av alarmer går via Safetel og Securinet abonnement, som overfører alarm om Brann, nøkkelsafe og i visse tilfeller sprinkelalarmer. 11. Nye bygg som kommer til skal ha samme brannvarslingsanlegg som tilstøtende bygg. Papirutskrift er kun gyldig Alltid gyldig versjon på intranett Side 5 av 9

6 5.43 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm 1. Innbruddsalarm vurderes i samråd med byggherre. Det skal være alarmdekning i inngangspartier, trafikkarealer på bakkeplan og rom på bakkeplan med særlig ettertraktet utstyr. Øvrige rom vurderes. 2. Det skal benyttes FG-godkjent utstyr. 3. Innbruddsalarmanlegget må kunne integreres med andre anlegg ved hjelp av programmerbare inn- og utganger. Adgangskontroll skal kunne overstyre innbruddsalarmen. 4. Overføring av alarm skal rutes mot hovedekspedisjonen ved sykehuset. 5. Adgangskontroll anlegg prosjekteres med full kommunikasjon mot eksisterende anlegg. Det spesifiseres av fagansvarlige og rådgivende konsulent ved nye bygg osv. 6. Dersom lukking, låsing og status på dører styres eller overvåkes med adgangskontrollanlegg, må dørenes funksjon ved normal drift, ved stengt og ved brann eller rømning samkjøres og koordineres slik at dørene virker som forutsatt eller påkrevd ved alle situasjoner. 7. Overføring av alarm koordineres med innbruddsalarmanlegget. Se ruting av alarmer. 8. Tyveri og adgangskontroll sentral plasseres i telematikkrom, men der det ikke lar seg gjøre skal andre tekniske rom sjekkes for egnethet. 9. Presentasjon på pc-er skal leveres, i dag er det Securimaster ved STHF Skien og Porsgrunn. Der det er presentasjon skal ny anlegg legges til. 10. Overføring av alarmer går via telelinjer. 11. Nye bygg som kommer til skal ha samme tyveri og adgangskontrollanlegg som tilstøtende bygg. 12. Det skal benyttes sluttstykker, og der det er rømning skal det være omvendtfunksjon på disse. 13. Der bygg møtes, skal det være kortleser på hver side av dørene Pasient signal Det er sterkt ønskelig med færrest mulig leverandører. Anleggene skal stå alene, uten noe sammenkoblinger med andre systemer. De skal kunne sende over info mot andre bærbare enheter eller presentasjoner, men ikke inn mot ett felles IP system. De skal være så enkle i service og vedlikehold som det er mulig. Pluggbart fra kabel til enhet. Skal ha kortest mulig service tid inne på sykerom eller behandlings rom. Anlegg skal kunne gå via ett software program, der sengeposten (tegning av rommene) vises på en Papirutskrift er kun gyldig Alltid gyldig versjon på intranett Side 6 av 9

7 skjerm i vakt rommet, som viser anropene. Det skal i første omgang ikke monteres korridordisplay, kun minidisplay på div rom, som personal rom og vakt rom. Viser det seg at pleierne trenger korridordisplay etter en bruksperiode så tar fagansvarlig det opp da. Dette gjøres for å dempe lyd bilde/støy i avdelingen. Anleggene skal kommunisere på ESPA 444 eller nå ESPA X. Anrop osv skal kunne vises mot div Ascom enheter, personsøkere, personalarmer og mulig dect telefoner. Det skal også vises mot mobiltelefoner Plassering av utstyr skal til telematikkrom. Det skal være plass i telematikkrom for utvidelse av et valgt anlegg som etter noen år dekker alle sengeposter i bygget Uranlegg Sykehuset har flere felles uranlegg. Det skal monteres ur i de arealene brukerne mener er hensiktsmessige. Selve uranlegget skal få riktig tid fra en offentlig kjent aktør. Det brukes både ur med sekund visning og med minutt visning. Uret skal ha hvit bakgrunn og tydelige svarte streker for hele timer og tynne svarte streker for minutter. Visere skal være svarte. Nye bygg og andre oppussinger skal ha kobling mot våre eksisterende ur anlegg. UR skal være lydløse. Plassering av signal hovedtur og tidsreferanse mottaker til UR anlegg skal være i telematikkrom Andre installasjoner for alarm og signal Opptattmarkeringsanlegg for møterom, undersøkelses rom etc. Enkel bryter inne på kontorpult som styrer visning opptatt/ledig på panel ved kontordør. 5.5 Lyd- og bildeanlegg 5.52 Fellesantenneanlegg Papirutskrift er kun gyldig Alltid gyldig versjon på intranett Side 7 av 9

8 1. Fellesantenneanlegg vurderes i samråd med byggherre. 2. Det vurderes om anlegget skal tilknyttes kabel-tv hvis tilgjengelig, eller om det skal etableres mottak av signaler med Bakke-antenner eller parabolanlegg. 3. Tilkobling med galvanisk skille fra antenne punkt til TV. 4. Anlegget skal utføres i henhold til Forskrift om kabel-tv nett fra Post- og teletilsynet. Nettet skal kunne overføre signaler i frekvensområdet MHz med returretning i området 5-65 MHz. Alle komponenter skal være returdyktige. Passivt materiell skal være for 1 GHz. Det skal benyttes kabel som er egnet for overføring av digitale signaler. Det skal benyttes autorisert kabel-tv installatør, KIA. 5. Plassering av sentral utstyr, kanalforsterkere osv skal inn i telematikk rom, eventuelt må det bygges egne rom. 6. Valg av TV er i innkjøp/ bytting av gamle osv må avklares med fagansvarlig. Dette må gjennomgåes i hvert enkelt tilfelle. Teknologi utviklingen følges av fagansvarlig, og valg av bilde distribusjon taes i hver enkelt sak Intern fjernsyn 1. Behov for overvåkning innvendig eller utvendig vurderes sammen med øvrige sikkerhetsanlegg. Plassering av kameraer ute, må de skjermes for sabotasje osv. De skal være vandalsikre. 2. Ved utvidelser skal det fungere sammen med det eksisterende anlegget. Det vil da gå på samme konsesjon for denne type anlegg. 3. Om det skal installeres på andre steder i vår bygningsmasse må det undersøke på forhånd om det må søkes godkjenning for dette. 4. Plassering av opptaksutstyr skal være i egnede rom, telematikk rom eller andre avlåste tekniske rom Lydanlegg Hvis det er en offentlig norm på denne type anlegg og hvor det er påkrevd skal de påkrevde og anbefalte retningslinjer følges. Teleslynger eller IR-anlegg vurderes inn mot ekspedisjoner og felles arealer, inkl møterom Audiovisuelt anlegg Papirutskrift er kun gyldig Alltid gyldig versjon på intranett Side 8 av 9

9 Det skal prosjekteres audiovisuelt utstyr som prosjektører og lydanlegg for tale og programlyd for større undervisningsrom og møterom. Omfanget avklares med byggherre. Utførelsen av selve løsningene, som hvor tele/datapunkter plasseres og 220 V, i kanal på vegg, i gulv, oppe i møtebordet osv, taes i hvert enkelt tilfelle. Dette følgesopp i byggemøter og brukermøter. 5.6 Automatisering 5.62 Sentral driftskontroll og automatisering SD-anlegg skal prosjekteres i henhold til Prosjekteringsanvisning 561 automasjon. Avklares i samarbeid med RIV. RIE er hovedansvarlig for koordinering Lokal automatisering Henviser til PA 401 for fordelinger for virksomhet Papirutskrift er kun gyldig Alltid gyldig versjon på intranett Side 9 av 9

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Intern infrastruktur i skolebygninger

Intern infrastruktur i skolebygninger Intern infrastruktur i skolebygninger Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Regler for automatiske brannalarmanlegg

Regler for automatiske brannalarmanlegg Regler for automatiske brannalarmanlegg Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 3. utgave, gjelder fra 1. juli 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 0 FORORD

Detaljer

REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG

REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG OG BOLIGALARMANLEGG (INNBRUDD, BRANN OG VANN) utgitt av 2006 Erstatter regelverket av 1999 MEDLEMSSELSKAPENE I FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON STÅR FRITT TIL

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UNINETT Fagspesifikasjon RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UFS nr.: 121 Versjon: Versjon 1 Status: Godkjent Dato: 23. 06. 2010 Tittel: Retningslinjer for prosjektering

Detaljer

Elektrotekniske installasjoner i boliger.

Elektrotekniske installasjoner i boliger. 2. utgave år 2000 ICS -------- Søkeord: bolig, inntak, teknisk sentral, føringssoner, punkter, uttak, lys, varme, IKT, alarm, signal, merking, dokumentasjon Descriptors: dwelling, service line, controlpanel,

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

Innbruddsalarmutstyr Automatiske innbruddsalarmanlegg. Næring og boliginstallasjoner (innbrudd, brann og vann)

Innbruddsalarmutstyr Automatiske innbruddsalarmanlegg. Næring og boliginstallasjoner (innbrudd, brann og vann) FG-regler for Innbruddsalarmutstyr Automatiske innbruddsalarmanlegg Næring og boliginstallasjoner (innbrudd, brann og vann) Innbruddsalarmforetak Innbruddsalarmkonsulenter Alarmstasjoner FG-200:1 Gyldig

Detaljer

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG PA 5601 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG Godkjent dato: 2012-05-25 DocuLive nr: 200300705-13 Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: FE Side 1 av 13 PA 5601 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Data og kommunikasjon

Data og kommunikasjon Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Oppgaver Elforlaget 1 1 Innledning 1.1 Gjennom praktiske øvinger i boka skal du lære å arbeide på ulike typer data- og kommunikasjonsanlegg. Etter at et anlegg er koblet

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Kundens krav til leveransen

Kundens krav til leveransen Bilag 1 Kundens krav til leveransen Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Velferdsteknologi med multitouchterminaler og tilhørende funksjonalitet for beboere og ansatte SAKSNR.

Detaljer

Driftsmiljø. Anbefaling

Driftsmiljø. Anbefaling Driftsmiljø Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette regjeringens

Detaljer

LexCom Home. Det mest fleksible hjemmenettverk med TV, tele og data i samme kabel

LexCom Home. Det mest fleksible hjemmenettverk med TV, tele og data i samme kabel . et mest fleksible hjemmenettverk med, tele og data i samme kabel TEKNISK KTLOG / PROSJEKTERING 2001:12 LEX22660 Et strukturert nettverk for private boliger er et fleksibelt og fremtidsrettet nettverk

Detaljer

Kapittel 4 Teknisk sikring

Kapittel 4 Teknisk sikring Kapittel 4 Teknisk sikring Dette er nytt Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne - lage risikoanalyser for arbeidsprosesser og virksomheter i ulike bransjer og foreslå tiltaksplaner med fysiske, manuelle

Detaljer

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner FoU-prosjekt nr 50087 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Sluttrapport Versjon 1.0 (11.12.98) FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord PROSJEKTANSVARLIG STATSBYGG

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

SVAKSTRØMSKATALOG. www.elko.no. ELKO AS Postboks 6598 Etterstad 0607 Etterstad. Besøksadresse: Sandstuveien 68, 0680 Oslo

SVAKSTRØMSKATALOG. www.elko.no. ELKO AS Postboks 6598 Etterstad 0607 Etterstad. Besøksadresse: Sandstuveien 68, 0680 Oslo SVAKSTRØMSKATALOG ELKO AS Postboks 6598 Etterstad 0607 Etterstad Besøksadresse: Sandstuveien 68, 0680 Oslo Tlf: 67 80 73 00 ccc@elko.no - www.elko.no www.elko.no Kapittel Innhold 1 2 3 Antennekontakter

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet)

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Prosjekteringsanvisning Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Innledning:

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer