ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA"

Transkript

1 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

2 Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med n er å sikre god kildesortering. Å kildesortere vil si å holde visse avfallstyper adskilt og levere disse i anviste avfallsbeholdere eller bringe disse til anviste mottaksplasser. Avfall Sør skal legge til rette for at abonnentene kan sortere avfallet og sørge for at avfallstypene som abonnentene har sortert blir gjenvunnet eller behandlet på annen lovlig måte. 2. Hvorfor sortere? God sortering er god økonomi og et viktig miljøtiltak, - du bidrar til et bedre miljø hjemme og globalt. God sortering og viderebehandling får direkte innvirkning på omgivelser og klimautvikling. Godt sortert avfall og levering til gjenbruk betyr færre tømminger av avfallsbeholderne. 3. Sorteringsrutiner - henteordning Alle husholdninger i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla skal sortere husholdningsavfallet i minimum tre avfallstyper. Avfallsbeholdere Abonnentene får utdelt bioposer, brun-, grønn- og grå avfallsbeholder til oppsamling av kildesortert avfall. Et standardabonnement består av: 200 bioposer, 120 liter brun-, grønn- og grå beholder. Størrelse på beholderne avtales med Avfall Sør. a) Bioposer til oppsamling av matavfall leveres ut en gang pr. år b) Bioavfall (mat- og hageavfall) skal legges i brun beholder. Avfall Sør lager mange flotte jordprodukter av bioavfallet. c) Papp/papir/drikkekartong skal legges i grønn beholder. Papiret sendes til mottak for sortering og resirkulering. d) Restavfall skal legges i grå beholder. Innsamlet restavfall leveres til Returkrafts anlegg for energigjenvinning. Ved oppstart av abonnement i forbindelse med nybygg mottar abonnenten en matavfallskurv til oppsamling av matavfall sammen med en grønn kasse til oppsamling av papir. Ekstra bioposer og oppsamlingsutstyr kan kjøpes på servicekontoret i hjemkommunen eller på en av Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner. Abonnenter som ønsker å hjemmekompostere i stedet for å ha brun beholder kan inngå skriftlig avtale med Avfall Sør om dette. De som hjemmekomposterer mottar ikke bioposer. Gårdsbruk med husdyrdrift og godkjent gjødselkjeller kan søke om fritak for brun avfallsbeholder. Kildesortert husholdningsavfall hentes av Avfall Sør på faste tømmedager. Nærmere informasjon om tømmedager finner du i tilsendt tømmekalender for din kommune eller på hjemmesiden til Avfall Sør. Kontroll og avvik Avfall Sør følger opp avvik i forhold til hvordan avfallet skal sorteres. Abonnenter som gjentatte ganger har avvik fra denne n vil bli gjort oppmerksom på hvordan avfallet skal sorteres (se pkt. b-c-d). Dersom dette ikke hjelper, kan Avfall Sør hente og sortere avfallet for abonnentens regning. Retningslinjer Side 1 av 2

3 Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr Sorteringsrutiner bringeordning Avfall Sør har tilrettelagt for utsortering av andre avfallstyper dersom de bringes til riktig mottak. Utsortering av flere avfallstyper fra restavfallet kan påvirke størrelsen på renovasjonsgebyret. Returpunkt Returpunktene er plassert sentralt i tettbebyggelse i nærheten av dagligvarebutikker, kjøpesentre eller på andre strategiske plasser. Avfallet sorteres hjemme og leveres på nærmeste returpunkt. a) Plastemballasje (plastflasker, begre, kanner, klar og farget folie) kan legges i beholder merket med Plastemballasje. Over 80 % av all usortert plast blir materialgjenvunnet til nye produkter. Resten blir energigjenvunnet. b) Glass- og metallemballasje (glassflasker, syltetøyglass, hermetikkbokser, aluminiumsformer m.m.) kan legges i egen iglo for glass og metall. Det produseres ny glassemballasje eller andre produkter av glasset. Metallet blir smeltet om til nye produkter. c) Brukte klær, sko og tekstiler kan legges i egen tøycontainer. Tøyet sendes til en sorteringssentral som sorterer og leverer tøyet videre til ombruk. Det er ikke tillatt å sette igjen avfall på utsiden av oppsamlingsenhetene. Gjenvinningsstasjon Avfall Sør har fire gjenvinningsstasjoner med fleksible åpningstider. Her tar vi imot grovavfall fra abonnentene. Åpningstidene finner du på Avfall Sørs hjemmeside. Det er viktig å levere følgende avfallstyper til gjenvinningsstasjonen for videre behandling: Farlig avfall (batterier, lysstoffrør, lyspærer, olje- og oljeprodukter, malingsrester, rengjøringsmidler, kjemikalier osv.) Elektroavfall (kabler og ledninger, armaturer, TV og radio, PC og datautstyr, mobiltelefon, komfyr, kjøleskap, kjøkkenmaskin, elektrisk tannbørste, blinkesko osv.) 5. Informasjonskanaler Nærmere informasjon om sorteringsrutiner og hente- og bringeordninger: a) Tømmekalender sendes til abonnentene før jul hvert år b) Heftet Smart sortert som gir fakta og tips om avfall c) Avfall Sørs hjemmeside: d) Vårt kundesenter på telefon Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 2.5 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. For øvrig vises det også til 4, 5 og 17. Retningslinjer Side 2 av 2

4 Retningslinje for plassering og bruk av avfallsbeholdere Dato: Nr. 02 Hensikten med n er å sikre riktig plassering av avfallsbeholderne og samtidig sikre at beholderne ikke blir overfylte, godt renhold og at beholdere ikke blir for tunge. 2. Oppsamlingsenheter og tømming Husholdningsavfallet skal kildesorteres hjemme hos abonnenten og oppbevares i brun-, grønn- og grå avfallsbeholder fortrinnsvis plassert på abonnentens eiendom. Når avfallsbeholderne ønskes tømt, skal de bringes frem til vei eller fortauskant ved kjørbar vei. Beholderne skal tømmes tilstrekkelig ofte og plasseres slik at de ikke er til hinder eller sjenanse for andre. Oppsamlingsenheter Avfall Sør eier og bestemmer hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes i innsamlingssystemet. Ved oppstart av abonnement i forbindelse med nyoppført bolig inngås det avtale med Avfall Sør om antall beholdere og størrelser. Avfallsbeholderne leveres til abonnenten sammen med bioposer, matavfallskurv og oppsamlingskasse til papir. Avfall Sør står fritt til å utplassere nye - eller brukte og rengjorte avfallsbeholdere hos abonnenten. Lager av gamle beholdere vil alltid bli brukt først. Abonnenten må betale for inn- og utkjøring av avfallsbeholdere og annet utstyr. Avfallet skal sorteres etter Avfall Sørs anvisninger i brun-, grønn- og grå avfallsbeholder. Avfallsbeholderne må ikke overfylles. Pass på at lokket alltid kan lukkes helt. Avfall Sør kan pålegge større/flere avfallsbeholdere ved behov. Avfallsbeholdere som blir ødelagt av slitasje, elde eller skade påført ved tømming, vil bli byttet for Avfall Sørs regning. Ødeleggelser som skyldes hærverk, påkjørsel eller lignende, må abonnenten dekke selv. Avfallsbeholderne må rengjøres av abonnenten med jevne mellomrom. Innholdet i avfallsbeholderne må ikke komprimeres slik at det setter seg fast ved tømming. Bruk av avfallspresse må godkjennes av Avfall Sør. Avfallsbeholderne må ikke fylles med for tungt avfall. Se maksimale vekter for fulle avfallsbeholdere: o 120 l avfallsbeholder 50 kg o 240 l avfallsbeholder 70 kg o 660 l avfallsbeholder 120 kg o 1000 l avfallsbeholder 240 kg Maksimale vekter er satt med tanke på renovatørenes arbeidsmiljø og fordi beholderne kan gå i stykker. Unngå vått hageavfall i brun avfallsbeholder og pakk fuktig bioavfall i avispapir om vinteren. Slik unngår du at avfallet fryser fast. Plassering på tømmedag Avfallsbeholderne skal trilles frem til vei eller fortauskant ved kjørbar vei innen kl. 06:00 på tømmedag. Beholderne skal plasseres slik at gul pil på lokket peker ut mot kjørebanen. Dette er signal til renovatøren om hvilke abonnenter som ønsker tømming. Det er abonnentens ansvar å rydde snø og andre hindringer rundt beholderne. Ved glatt føre skal det være strødd. Avfall Sør bestemmer i tvilstilfeller hvor avfallsbeholderne skal plasseres på tømmedag. Retningslinjer Side 1 av 2

5 Retningslinje for plassering og bruk av avfallsbeholdere Dato: Nr. 02 Når avfallsbeholderne er tømt skal renovatøren sette disse tilbake i oppreist og lukket tilstand på samme sted som de ble satt frem for tømming. Etter tømming skal abonnenten sette avfallsbeholderne tilbake til oppstillingsplass, fortrinnsvis samme dag og på abonnentens eiendom. Grønn beholder (papp, papir, drikkekartong) tømmes på en fast ukedag hver 4.uke. Brun beholder (mat- og hageavfall) tømmes på en fast ukedag når den er satt frem for tømming. Brun beholder må tømmes minimum 12 ganger pr. år av hensyn til hygiene og luktutvikling i den varme årstiden. Minimum antall tømminger er fastsatt i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Grå beholder (restavfall) tømmes på en fast ukedag, når den er satt frem for tømming. Du finner riktige tidspunkter for tømming i tilsendt tømmekalender for din kommune eller ved å gå inn på Du finner oversikt over innkjøring av helligdager i tømmekalenderen. Avfall som settes ved siden av avfallsbeholderne vil ikke bli samlet inn. Manglende tømming Når abonnenten har fulgt Avfall Sørs anvisninger, skal Avfall Sør besørge tømming av avfallsbeholderne på de dager som er satt opp i tømmekalenderen. Varsel om manglende tømming gis snarest mulig til Avfall Sør på telefon: eller til e-post: 3. Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 2.5 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. For øvrig vises det også til 4, 5 og 6. Retningslinjer Side 2 av 2

6 Retningslinje for fremkommelighet ved tømming av avfallsbeholdere Dato: Nr. 03 Hensikten med n er blant annet å sikre at eier av veien og abonnenten sørger for at veien er fremkommelig for renovasjonsbilen på tømmedagen. Retningslinjen omfatter blant annet beskjæring av vegetasjon, legge til rette for gode snuplasser og generelt veivedlikehold. Retningslinjen omfatter også periodevis ufremkommelighet (vinterrenovasjon). 2. Fremkommelig vei En vei regnes som fremkommelig for renovasjonsbil når den er i en slik stand at renovasjonsbilen kan komme frem til oppsamlingsplass og snu på en forsvarlig måte hele året. Både offentlige og private veier regnes som kjørbare når dette er oppfylt. Renovasjonsrutene planlegges ut fra veier som er definert som kjørbare og fremkommelige. Følgende gjelder for kjørbar/fremkommelig vei: Veien må ha en bredde og fri høyde som gjør det mulig for renovasjonsbilen å komme frem. Veien må også kunne tåle tyngden av renovasjonsbil. Veien bør være tilrettelagt slik at rygging i størst mulig grad unngås. I enden av blindvei skal det være snuplass. Eventuell veiskulder skal være fri for hindringer som murer, steiner, vegetasjon og lignende. Dette er spesielt viktig på smale veier. Eier er ansvarlig for eventuell beskjæring av vegetasjonen langs sin eiendomsgrense mot vei. Dersom anmodning om beskjæring ikke etterkommes, kan dette føre til at avfallsbeholderne ikke blir tømt før forholdene er brakt i orden. I tvilstilfeller avgjør Avfall Sør om veiene er kjørbare og fremkommelige for renovasjonsbil. 3. Vei som midlertidig er ufremkommelig Som følge av glatt føre, snøfall, veiarbeid eller andre hindringer kan kjørbar vei midlertidig bli definert som ikke kjørbar. Veien vil bli kjørt så snart den er strødd eller brøytet. Ved graving i vei som hindrer renovasjonsbilene å komme frem, plikter tiltakshaver/veieier å varsle berørte husstander/ eventuelt trille avfallsbeholderne frem til kjørbar vei på tømmedag. Vinterrenovasjon Enkelte abonnenter langs bratte, smale, svingete veier med dårlig fremkommelighet, kan i visse perioder med vanskelige kjøreforhold bli pålagt å bringe avfallsbeholderne til et midlertidig oppsamlingssted. Abonnenter med vinterrenovasjon varsles hver høst om ordningen med eget brev. Abonnentene må ved glatt føre eller dårlig brøytet vei, bringe avfallsbeholderne til anvist oppsamlingsplass. Når veien er fremkommelig, kjører renovasjonsbilen som normalt. Sjåføren på renovasjonsbilen har til enhver tid ansvar for å vurdere om veien er kjørbare eller ikke. 4. Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 2.5 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. For øvrig vises det også til 3. Retningslinjer Side 1 av 1

7 Retningslinje for dispensasjon fra kravet om å trille avfallsbeholder frem til vei Styret Dato: Dato: Styret ASH Nr. 04 Hensikten med n er å sikre god service og kundebehandling for syke og uføre personer som søker dispensasjon fra kravet om å trille avfallsbeholder frem til kjørbar vei på tømmedag. 2. Betingelser for dispensasjonen Dispensasjon innvilges kun til personer som bor alene eller sammen med andre som heller ikke kan utføre trillingen. I så tilfelle må begge/alle søke om dispensasjon. Søknaden skal være skriftlig, se eget vedlegg til denne n. Søknaden må dokumenteres med legeerklæring. Avfallsbeholderen hentes inne på eiendommen etter avtale med Avfall Sør. Grå og brun avfallsbeholder hentes fast hver 14.dag i oddetallsuker. Smart Sortert med valgfri tømmefrekvens gjelder ikke for denne tjenesten. Grønn avfallsbeholder hentes hver fjerde uke. 3. Innvilgelse av dispensasjon Avfall Sør behandler søknaden om dispensasjon. Dersom kriteriene i pkt. 2 oppfylles, vil søknaden bli innvilget. Søkeren mottar skriftlig beskjed om vedtaket fra Avfall Sør, og renovatøren vil så hente avfallsbeholderen inne på eiendommen. Dersom grunnlaget for dispensasjonen skulle endre seg i vesentlig grad, vil vedtaket bli vurdert på nytt. Vedtaket om dispensasjon for fremsetting av beholderen kan trekkes tilbake. Dispensasjon fra kravet om å trille avfallsbeholdere frem til vei er personlig og opphører ved eierskifte/ny beboer. 4. Pris Denne tjenesten er gratis for personer som har fått innvilget dispensasjon på ovennevnte vilkår. 5. Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 2.5 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. For øvrig vises det også til 12. Retningslinjer Side 1 av 1

8 Avfall Sør Husholdning AS Postboks Kristiansand SØKNADSSKJEMA: DISPENSASJON FRA KRAVET OM Å TRILLE AVFALLSBEHOLDEREN FREM TIL VEI Kryss av for kommune: Kristiansand Songdalen Søgne Vennesla Søkerens navn:. Adresse. Fødselsdato: Telefonnummer:... Bor det andre enn søkeren i huset/ leiligheten?... Avstand fra vanlig oppstillingsplass og frem til hentested:..meter Søknad om dispensasjon begrunnes med: (dokumenteres med legeerklæring:) Hvis forutsetningene som er gitt ovenfor endres etter at dispensasjonen er innvilget, skal dette straks rapporteres til Avfall Sør Husholdning AS, tlf Sted../.-20 Søkers underskrift

9 Retningslinje for minimum antall tømminger av bioavfall Dato: Nr. 05 Hensikten med n er å forklare årsaken til fakturering av minimum 12 tømminger av brun avfallsbeholder samt å sikre hjemmelsgrunnlaget for denne faktureringen. 2. Bioavfall Bioavfall (mat- og hageavfall) skal kildesorteres og settes frem til tømming i brun avfallsbeholder. For å sikre at den brune avfallsbeholderen tømmes ofte nok, har Avfall Sør i samarbeid med kommunehelsetjenesten fastsatt 12 tømminger som minimums antall tømminger for denne avfallstypen. Av hensyn til hygiene og luktutvikling i varmt vær, må brun avfallsbeholder tømmes hyppig om sommeren. Avfall Sør anbefaler å tømme den brune avfallsbeholderen hver uke i den varme årstiden. Ukentlig tømming og rengjøring er viktig for å unngå lukt og utvikling av fluer/fluelarver. Utvikling av fluelarver tar 8 dager. Når det er kaldere i været, kan den brune avfallsbeholderen tømmes sjeldnere. 3. Fakturering minimum 12 tømminger pr. år Utførte tømminger faktureres fordelt på fire terminer etter forbruk. Alle må betale for minimum 12 tømminger pr. år for denne avfallstypen. Antall utførte tømminger telles opp pr. brun avfallsbeholder ved årets slutt. Forskjellen mellom minimumsantallet (12) og antall utførte tømminger gir grunnlag for eventuell etterfakturering. Manglende antall tømminger faktureres sammen med renovasjonsgebyret for 1. termin. Teksten: Avregn, <12 tøm. vises på fakturalinjen. 4. Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 2.5 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. For øvrig vises det også til 10. Retningslinjer Side 1 av 1

10 Retningslinje for abonnenter som ønsker felles renovasjon Dato: Nr. 06 Avfall Sør gir abonnentene anledning til å dele avfallsbeholdere. Felles renovasjon er krevende å administrere og gir flere uheldige og urettferdige delingsløsninger. Hensikten med denne n er å stramme noe inn på mulighetene for deling samt å gjøre ordningen lettere å administrere. 2. Betingelser for felles renovasjon Alle abonnenter skal være tilsluttet lovpålagt renovasjonsordning for husholdningsavfall. Avfall Sør kan tilrettelegge for felles renovasjonsløsning og deling av avfallsbeholdere der dette er ønskelig og praktisk mulig. Abonnenter som ønsker å gå sammen om felles avfallsbeholdere må være enige om valg av renovasjonsløsning, herunder oppstillingsplass for avfallsbeholdere og plassering på tømmedag. Felles renovasjonsløsning kan være aktuell for: Eier av andel eller seksjon i et sameie. Direkte naboer eller naboer som bor på hver sin side av vei, åpen plass eller lignende. Deling av avfallsbeholdere kan omfatte en eller flere typer avfall. Samme abonnent kan ikke være medlem i flere delingsgrupper. Avfall Sør skal varsles dersom avtale om felles renovasjonsløsning ønskes avsluttet. 3. Deling av renovasjonsgebyr Abonnenter som inngår avtale om felles renovasjon vil få eget fastgebyr beregnet etter antall boenheter. Det variable gebyret (tømminger) deles likt med antall medlemmer i gruppen. Fastgebyret dekker administrasjonskostnader samt bruk av bl.a. returpunkter og gjenvinningsstasjoner. Partene i en felles renovasjonsløsning skal ha samme mulighet til å benytte dette tilbudet som alle andre abonnenter. Felles renovasjonsløsning gjøres gjeldende fra oppstart av ny termin: 1.januar, 1.april, 1.juli eller 1.oktober. De samme datoene gjelder for oppløsning av felles renovasjonsløsning. 4. Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 3 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. For øvrig vises det til 10 og 16. Retningslinjer Side 1 av 1

11 Retningslinje for hjemmekompostering Styret Dato: Dato: Styret ASH Nr. 07 Hensikten med n er å sikre at abonnenter som komposterer matavfall hjemme gjør dette på en miljømessig og helsemessig forsvarlig måte. 2. Betingelser for hjemmekompostering Alle husstander skal kildesortere matavfallet. Hovedsakelig skjer dette ved bruk av en brun avfallsbeholder. For de som ønsker en alternativ løsning, kan det inngås avtale om hjemmekompostering. Inngått avtale anses som en dispensasjon fra bestemmelsen om bruk av brun avfallsbeholder.. Abonnenten må disponere et tilstrekkelig stort nok hageareal til å kunne bruke komposten som produseres. Kompostbingen skal godkjennes av Avfall Sør. Den må være vinterisolert, sikret mot klemskader og skadedyr. Abonnenten kan kjøpe godkjent kompostbinge av Avfall Sør. Dersom abonnenten velger å bygge en selv, eller kjøpe den av andre, må kravene i forrige punkt være oppfylt. Kompostbeholderen må plasseres slik at den ikke sjenerer naboer eller andre. Avfall Sør vil kontrollere prosessen i kompostbingen og gi veiledning til de som inngår avtale. Det påløper et komposteringsgebyr som dekker: o Strukturmateriale (bark/flis) som kan hentes gratis på anvist gjenvinningsstasjon. o Administrasjon, kontroll, veiledning og kurs i hjemmekompostering som holdes med jevne mellomrom. 3. Innvilgelse Avfall Sør mottar ferdig utfylte avtaler fra abonnenter som ønsker å hjemmekompostere, se vedlagt avtaleskjema. Det kontrolleres at kompostbingen som skal benyttes er av godkjent type, eller at selvbygde beholdere tilfredsstiller kravene. Det inngås avtale om henting eller utkjøring av kompostbinge når abonnenten vil kjøpe denne av Avfall Sør. Abonnenten mottar en underskrevet avtale i retur sammen med informasjon om komposteringsprosessen. Avfall Sør kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom ikke vilkårene i avtalen eller andre pålegg blir fulgt. Brun avfallsbeholder vil i slike tilfeller bli utplassert hos abonnenten. 4. Pris Avfall Sør holder lager av godkjent kompostbinge. Kompostbingen selges til innkjøpspris. Størrelsen på komposteringsgebyret vedtas hvert år i kommunestyrenes gebyrbehandling og skal så langt som mulig dekke Avfall Sørs kostnader knyttet til ordningen. 5. Egen ordning for fastboende på øyer Avfall Sør kan tilby gratis kompostbinge til fastboende på øyene utenfor Søgne og Kristiansand. Dette tilbudet gis til abonnenter der Avfall Sør har inngått henteavtale for restavfall og papp/papir på fastlandet. 6. Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 2.5 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. For øvrig vises det også til 7. Retningslinjer Side 1 av 1

12 RENOVASJON AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING I medhold av gjeldende Forskrift for husholdningsavfall for Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla, inngås herved avtale om hjemmekompostering av bioavfall (matog hageavfall) fra de eiendommer som er angitt i denne avtalen. Følgende vilkår gjelder: 1. Alt bioavfall fra husholdningene skal til enhver tid komposteres og ikke blandes med det øvrige avfallet. Hageavfall kan også komposteres for seg uten bruk av godkjent kompostbeholder. Det skal etableres et tilfredsstillende sorteringssystem på kjøkkenet. Det øvrige avfallet skal sorteres i henholdsvis grønn og grå dunk. 2. Kompostbeholderen skal være godkjent av Avfall Sør og plasseres og brukes slik at den ikke sjenerer naboer eller andre. 3. Abonnenten må disponere et tilstrekkelig stort nok hageareal (blomsterbed, grønnsakshage og lignende) hvor den ferdige komposten brukes. 4. Abonnenten forplikter seg til å sette seg inn i det informasjonsmateriale om hjemmekompostering som Avfall Sør sender ut. 5. For at komposteringen skal foregå på en hygienisk tilfredsstillende måte, skal det regelmessig blandes i strø i komposten. Strøet kan være tørt hageavfall, bark, torv, sagspon, flis eller lignende. Abonnenten må selv skaffe strø. Avfall Sør vil til enhver tid ha ett eller flere lager av strø som vil være egnet til formålet. Strø kan også kjøpes fra planteskoler, sagbruk og lignende. 6. Kompostmassen skal vendes ofte for å sikre god lufttilgang og for å motvirke luktplager m.v. 7. Avfall Sør vil gi nødvendig veiledning og har rett til å føre kontroll med at komposteringen skjer i samsvar med vilkårene. Avfall Sør kan gi pålegg om tiltak dersom avtalen ikke følges, og kan ved behov fastsette ytterlige vilkår for avtalen. Avfall Sør vil kreve et årlig gebyr for veiledning, kontroll og tilgjengelig bark. 8. Avfall Sør kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom ikke vilkårene i avtalen eller andre pålegg gitt av selskapet blir fulgt. Abonnenten kan si opp avtalen med en måneds varsel. 9. Dersom det blir endringer i abonnementsforholdet for eksempel ved flytting, eller skifte av kompostbeholder, skal det gis melding om dette til Avfall Sør. 10. Ved opphør av avtalen blir abonnenten tilsluttet Avfall Sørs ordinære innsamlingsordning, og får tildelt en brun dunk for bioavfallet. Renovasjonsgebyret vil bli tilpasset dette fra samme tidspunkt. 11. Avtalen er utstedt i to undertegnede eksemplarer, hvorav ett returneres til abonnenten og ett beholdes av Avfall.

13 RENOVASJON AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Eiendommer som omfattes av avtalen: Navn Kommune og adresse eller gårdsnr/bruksnr Navn Kommune og adresse eller gårdsnr/bruksnr Type kompostbeholder, kryss av og fyll ut: Kjøpt av Avfall Sør, type Cipax Kjøpt av andre, type Selvkonstruert, type.... Godkjent dato:.. Godkjent dato: Undertegnede eier/leietaker av ovennevnte eiendom forplikter seg til, i henhold til vilkårene i denne avtalen, å kompostere alt bioavfall fra egen husholdning (og eventuelt fra andre husholdninger som er oppgitt i avtalen) i en kompostbeholder som er godkjent av Avfall Sør sted dato sted dato.. Den ansvarlige abonnentens underskrift. For Avfall Sør

14 RENOVASJON AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Eiendommer som omfattes av avtalen: Navn Kommune og adresse eller gårdsnr/bruksnr Navn Kommune og adresse eller gårdsnr/bruksnr Type kompostbeholder, kryss av og fyll ut: Kjøpt av Avfall Sør, type Cipax Kjøpt av andre, type Selvkonstruert, type.... Godkjent dato:.. Godkjent dato: Undertegnede eier/leietaker av ovennevnte eiendom forplikter seg til, i henhold til vilkårene i denne avtalen, å kompostere alt bioavfall fra egen husholdning (og eventuelt fra andre husholdninger som er oppgitt i avtalen) i en kompostbeholder som er godkjent av Avfall Sør sted dato sted dato.. Den ansvarlige abonnentens underskrift. For Avfall Sør

15 Retningslinje for behandling av unntak og fritak Styret ASH Dato: Nr. 08 Renovasjonsforskriften gir mulighet for unntak og fritak. Hensikten med denne n er å utdype og konkretisere kriteriene som skal benyttes ved søknader om unntak og fritak. 2. Unntak Normalt gjøres det ikke unntak fra kravet om lovpålagt renovasjon. Dersom en abonnent likevel ønsker å søke om unntak fra bestemmelsene i forskriften, skal søknaden være skriftlig og begrunnet. Det kan gjøres unntak fra regelen om lovpålagt renovasjon for gårdsbruk med husdyrdrift og godkjent gjødselkjeller. Disse kan søke skriftlig om fritak for brun avfallsbeholder. 3. Fritak Fritak fra lovpålagt renovasjon gis vanligvis midlertidig og gjelder i følgende tilfeller: Det kan gis midlertidig fritak for renovasjon dersom en bolig/boenhet blir stående ubebodd i mer enn 6 måneder. At boligen står tom, kan skyldes bl.a.: o opphold på sykehus/sykehjem o at boligen må renoveres o reise med varighet utover 6 måneder Dersom boligen står tom mindre enn 6 måneder gis det ikke fritak. Søknad om periodefritak skal være skriftlig og gis for inntil ett år om gangen. Eventuell forlengelse av fritaket kan avtales med Avfall Sør. I tilfeller der det gis midlertidig fritak, hentes avfallsbeholderne i retur. Abonnenten må selv gjøre avtale om innhenting og ny utlevering når fritaket utløper og dekke kostnadene forbundet med dette. Fritaket gjelder fra det tidspunktet avfallsbeholderne hentes i retur. Avfall Sør skal varsles umiddelbart dersom boligen blir tatt i bruk før fritaksperioden utløper. 4. Permanent fritak for lovpålagt renovasjon I tilfeller der kommunen har gitt tillatelse til rivning av bolig, vil renovasjonsgebyret bli stoppet permanent. Avfallsbeholderne blir hentet i retur, og avfallsgebyret stoppes. Dersom eiendommen igjen blir bebygd, vil ny bolig komme inn under lovpålagt renovasjon når den tas i bruk. 5. Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 2.5 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. For øvrig vises det også til 12. Retningslinjer Side 1 av 1

16 Retningslinje for mottak av avfall fra frivillige organisasjoner med veldedig formål Britt G. Iversen Styret Dato: Dato: Dato: Nr. 09 Retningslinjen skal sikre videreutvikling og videreføring av samarbeidet med frivillige organisasjoner som gjør en viktig jobb med tanke på økt gjenbruk. 2. Retningslinjen omfatter Frivillige organisasjoner, bruktbutikker, loppemarkeder etc. kan ved å sortere avfallet på gjenvinningsstasjonene få innvilget gratis levering. Ordningen gjelder: Ikke salgbare gjenstander som er hentet/mottatt fra private husholdninger uten kostnader for disse. Avfall fra kommersielle virksomheter omfattes ikke av denne n. Denne type virksomheter må levere avfall på samme betingelser som det øvrige næringslivet. 3. Betingelser for å kunne levere Avfall som leveres skal ha oppstått i private husholdninger i Avfall Sørs område. Avfall som er mottatt fra næringsvirksomheter omfattes ikke av avtalen. Avfallet skal leveres på en av Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner på Støleheia, Mjåvann eller Sørlandsparken og mengder skal registreres i vekta. Avfallet skal sorteres til gjenvinning etter de anvisningene som gis på stedet. Brukbare gjenstander skal plasseres i brukthall/ bruktcontainer. Avfallet skal leveres innenfor ordinær åpningstid mandag til fredag. Leveranser på lørdager aksepteres kun etter særskilt avtale. Leveranse av store mengder avfall i store kjøretøy som lastebil, traktor og lignende aksepteres kun etter særskilt avtale. Organisasjonene må være registrert i Brønnøysund med eget organisasjonsnummer eller ha egen fast adresse og kontaktperson. 4. Inngåelse av avtale Det skal inngås egen avtale mellom Avfall Sør og den enkelte frivillige organisasjon, se eget vedlegg til denne n. En slik avtale gjelder til den sies opp av en av partene. Oppsigelsesfristen er 3 måneder. Avfall Sør kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning hvis avtalen misbrukes eller hvis forutsetningene for avtalen endres vesentlig. 5. Vederlag For leveranser gjort i henhold til denne n kan den omtalte avfallstypen leveres vederlagsfritt. 6. Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 2.5 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Retningslinjer Side 1 av 2

17 AVTALE OM MOTTAK AV AVFALL FRA FRIVILLIGE ORGANISASJONER MED VELDEDIG FORMÅL Avtale inngått mellom: Avfall Sør Husholdning AS og Retningslinje for mottak av avfall fra frivillige organisasjoner med veldedig formål ligger til grunn for denne avtalen (se baksiden). Avfallet kan leveres gratis dersom denne n følges. Partene Avfall Sør Husholdning AS Postboks Kristiansand Kontaktperson: Rune Johansen, driftssjef Kunde Organisasjon/lag: Adresse: Postadresse: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Telefon: Undertegnede har lest og forstått innholdet i avtalen. Dato: For Avfall Sør Husholdning Dato: For organisasjonen

18 Retningslinje for innføring av Smart Sortert på pickup-ruter Pål Bjørsvik Styret Dato: Dato: Dato: Nr. 10 Å sikre en planmessig innføring av Smart Sortert for abonnenter som i dag betjenes med pickup. Retningslinjen er laget for å få til en ryddig avvikling av renovasjon med pickup der dette er mulig og med spesielt henblikk på teknisk løsning, kjørbarhet, oppstillingsplass for avfallsbeholdere og henteavstand m.m. 2. Retningslinjen omfatter Retningslinjen omfatter alle abonnenter som i dag blir betjent av pickup, for alle offentlige-, private- og landbruksveier i Songdalen og Kristiansand kommune. Veien må være kjørbar for komprimatorbil (renovasjonsbil). Med kjørbar vei menes vei som tilfredsstiller krav til gjeldende veinormal: o Statens vegvesen: Håndbok 017 (C2, laveste dimensjoneringsklasse A1) o Landbruksdepartementet: Normaler for landbruksveger (laveste dimensjoneringsklasse 3.) Grunneier/veistyre må til enhver tid sørge for at veien er vedlikeholdt, brøytet, strødd m.v. og tilfredsstiller krav til gjeldende veinormal, slik at veien er kjørbar for komprimatorbil. Abonnenter langs private veier og landbruksveier som tilfredsstiller gjeldende veinormal og har en avstand under ca 200 m fra boligen/oppstillingsplass til nærmeste offentlig vei, vil etter denne n bli betjent med komprimatorbil. Abonnenter langs private veier og landbruksveier som tilfredsstiller gjeldende veinormale og har en avstand over ca 200 m fra bolig/oppstillingsplass til nærmeste offentlig vei, vil ikke bli betjent med komprimatorbil. Tilfredsstiller veien ikke gjeldende veinormal, vil Avfall Sør kunne pålegge abonnenten å plassere avfallsbeholderen på anvist oppstillingsplass ved kjørbar vei. Avfall Sør avgjør i tvilstilfeller om veien er kjørbar for komprimatorbil. 3. Oppstillingsplass for avfallsbeholdere Dersom veien ikke er kjørbar for renovasjonsbil og det er lang avstand mellom bolig og kjørbar vei, kan Avfall Sør bistå med å finne andre løsninger. For abonnenter som vil få uforholdsmessig lang vei til oppstillingsplass, kan Avfall Sør i samarbeid med abonnentene bistå med å etablere følgene tiltak: Felles løsninger med felles avfallsbeholdere (delt gebyr). Låsbare avfallsbeholdere (gravitasjonslås). Opparbeide felles oppstillingsplass for avfallsbeholdere. Det kan i spesielle tilfeller inngås avtale om fortsatt innsamling med pickup. Innsamlingen vil da bli basert på sekkerenovasjon hver 14. dag og vil ikke bli en del av Smart Sortert. Fortsatt innsamling med pickup vil kunne medføre et tilleggsgebyr som fastsettes årlig i forbindelse med gebyrbehandlingen i kommunen. 4. Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 2.5 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. For øvrig vises det også til 3, 4 og 5. Retningslinjer Side 1 av 1

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

2. Kompostbeholderen skal være godkjent av Avfall Sør og plasseres og brukes slik at den ikke sjenerer naboer eller andre.

2. Kompostbeholderen skal være godkjent av Avfall Sør og plasseres og brukes slik at den ikke sjenerer naboer eller andre. RENOVASJON AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING I medhold av gjeldende Forskrift for husholdningsavfall for Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla, inngås herved avtale om hjemmekompostering av bioavfall (matog

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014 Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014 2 Hva koster tjenestene? Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for de tjenester som er omtalt i denne brosjyren. Samlede gebyrinntekter skal ikke

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5 Frank ble knapt svar skyldig... Hva vet egentlig Frank Jensen om MNA og miljøspørsmål? Vi har stilt lederen i selskapets representantskap til veggs. Han besto prøven... i all hovedsak. SISTE SIDE FULLDISTRIBUSJON

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening En vurdering av brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet En vurdering av brukere, tilgjengelig het, finansiering og sikkerhet R a p p o r t n r. 7 / 2 0 0 4 NRF

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer