REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK"

Transkript

1 REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK SAKSNR. : 25/14 MØTEDATO : SAKSBEH. : Toril H Forsmo MØTESTED : Clarion Grand Hotel, Østersund ARKIV : Perm DELTAKERE : Jann-Arne Løvdahl, Magnus Myrvoll, Bjørn Larsen, Arnt-Frode Jensen, Bjørnar Hansen, Ken- Richard Hansen, Bjørn Ivar Lamo, Odd Arve Matberg, Mona Gilstad, Odd Arne Abrhamsen. Endring av renovasjonsforskriften Bakgrunn: Renovasjonsforskriften som er gjeldende for alle SHMILs eierkommuner ble sist revidert i I tillegg til en del oppryddinger i begreper ble det lagt inn en hjemmel for SHMIL til å fakturere de som ulovlig har hensatt avfall ved SHMILs stasjoner. Det ble også gitt en åpning for at de kommuner som ønsket dette kunne innføre obligatorisk fritidsrenovasjon til selvkost. Et par kommuner har kontaktet SHMIL og vært interessert i dette. I 2013 kom det imidlertid et brev fra Miljødirektoratet (daværende Klif) om at det ikke er anledning til å gjøre fritidsrenovasjon frivillig slik SHMIL har det. I brevet står det blant annet: Spørsmål 2. Kan hytterenovasjon innføres som en frivillig ordning, der eierne av fritidseiendommer selv velger om de vil være med på å betale gebyr for ordningen? Klifs svar: Eiere av eiendommer i kommunen for private husholdninger plikter i utgangspunktet å være tilknyttet den kommunale innsamlingsordningen ved å betale avfallsgebyr og holde forskriftsmessig oppsamlingsutstyr. Det innebærer at fritidsboliger også er gebyrpliktige. Dette betyr at eiere av fritidseiendommer ikke selv kan velge å være å betale avfallsgebyr. Avfallsbesitteren har imidlertid ikke noen plikt til å levere avfall til den kommunale innsamlingen så lenge avfallet bringes til lovlig anlegg eller tas vare på, på en betryggende måte i samsvar med forurensningsloven 28. Kommunen kan etter forurensningsloven 30 andre ledd fastsette forskrift som inneholder regler som er nødvendig for å få til en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av avfallet. Gebyret skal dekke kommunenes kostnader forbundet med håndtering av husholdningsavfall. Gebyret for den enkelte eiendom vil således ikke gjenspeile den faktiske bruk den enkelte eiendom gjør seg av tilbudet. Hvorvidt eier/bruker av fritidseiendommen benytter seg av renovasjonstilbudet eller velger å ta med hytteavfallet hjem, har derfor i utgangspunktet ingen betydning for deres plikt til å betale for hytterenovasjon. Det at eiendommen i en periode ikke benyttes, kan heller ikke påberopes som grunnlag for fritak fra plikten.

2 For øvrig viser vi til vedlagte brev fra Klif. Representantskapet vedtok i sak 15/13 at rabatt for hjemmekompostering av matavfall skal fjernes fra På grunn av disse endringene må renovasjonsforskriften med tilhørende retningslinjer endres. Endringene i Renovasjonsforskriften: Alle endringene går fram av dokumentet renovasjonsforskrift med endringer. Tekst som skal fjernes er merket med overstreking og ny tekst er gjort blå. De største endringene: 5 Tvungen renovasjonsordning: Fritidsboliger inkluderes i begrepet husholdning. Frivillig fritidsrenovasjon fjernes. 7 Hjemmekompostering: Det gis ikke rabatt for hjemmekompostering jf. representantskapsak 15/13 som nevnt ovenfor. Krav til ordningen fjernes. 15 Fritidsrenovasjon(ny paragraf): Abonnenter med fritidseiendom i en av SHMIL sine 11 eierkommuner faktureres årlige gebyr som fastsettes en gang pr. år ut fra de samlede kostnadene for ordningen med fritidsrenovasjon. Abonnenter som ønsker egen dunk vil bli fakturert ut fra gjeldende satser for husholdningsrenovasjon. 16 Dispensasjoner og klager: Fritidsboliger kan ikke søke om fritak for de deler av året de står ubebodd. For fritak for fritidsbolig må det søkes i henhold til retningslinjene (pkt. 7.2) se endringer i retningslinjene under. 17 Sanksjoner: her gis det en hjemmel til SHMIL om å kunne ilegge gebyr ved hensetting av avfall på returpunkter og utenfor gjenbruksstasjoner. Dette har kommunene allerede vedtatt i forbindelse med gebyrvedtaket i Dette utvides til også å gjelde samlepunkter for fritidsrenovasjon. Endringer i Retningslinjer til renovasjonsforskriften: De tilhørende retningslinjene til forskriften vil bli behandlet av styret. Endringene vil imidlertid ikke gjøres gjeldende før renovasjonsforskriften har trådt i kraft. Vi presiserer at retningslinjene til forskriften ikke skal ut på høring. Dette fordi denne kun skal behandles av SHMILs styre. De største endringene: Pkt 4.1 Oppsamlingsutstyr: Siden papir og ordinært avfall tømmes samtidig er det ikke lenger behov for egen tømmekalender for papir. Pkt 4.2 Plassering av oppsamlingsutstyr: Papirsekkene er i mange tilfeller svært tunge å løfte for renovatørene. Vi foreslår derfor å sette grensen for hvor tung papirsekken kan være på 20 kg i stedet for 25kg som i dag. Man kan sette fram så mange sekker man ønsker. Pkt 4.5 Oblater: Punktet om at hyttedunker skal ha rødt lokk og merkes med navn, fjernes i og med at denne ordningen forsvinner. Kapittel 6 Hjemmekompostering. Dette punktet fjernes i si helhet i og med at det er vedtatt i Rep.skapsak 15/13 at ordningen med rabatt opphører fra 1. januar 2015 Nytt Kapittel 6 Fritidsrenovasjon: Med bakgrunn i brev fra MD (tidligere Klif se vedlegg) er SHMIL pålagt å innføre tvungen fritidsrenovasjon. Brevet gir også føringer i hvilke unntak fra pålegget som kan gjøres. Ut fra dette er det i Pkt 6.1 beskrevet hvem som omfattes og hvordan ordningen skal fungere. Gebyret for fritidsrenovasjon skal beregnes ut fra selvkost. De abonnenter som ønsker egen dunk til

3 fritidsrenovasjon må bestille ordinært renovasjonsabonnement. Alle gamle bestemmelser om frivillig fritidsrenovasjon, strykes. Kapittel 7 Fritak: Vi skiller her mellom fritak for ordinær renovasjon. Grensen for hvor lenge et hus må stå tomt før man kan søke fritak for renovasjon økes fra 3 måneder til 6 måneder. Fritidsboliger kan ikke søke om slikt fritak. Det er i dag en del områder uten veiforbindelse der beboere har fritak for tvungen renovasjon. På en del av disse stedene er det mye fritidsbebyggelse. Disse områdene vil derfor omfattes av ordning for fritidsrenovasjon. Fastboende vil derfor få samme ordning som fritidsrenovasjon i disse områdene. I pkt 7.2 Fritak fritidsrenovasjon er det beskrevet hvem som kan få fritak. Det vises til tekst i retningslinjene. Fritakene er basert på regler utarbeidet av Steinkjer kommune og i tråd med brevet fra MD. I brevet står det: «Det vil være anledning til å fastsette et redusert gebyr for fritidseiendommer, dersom det er forbundet med lavere årlige kostnader å samle inn avfall fra disse eiendommene. På den annen side vil det normalt ikke være adgang til å frita fritidseiendommer helt fra å betale avfallsgebyr. Avfallsgebyrene bør i utgangspunktet beregnes ut ifra hvor mye det koster å betjene den enkelte eiendom i forbindelse med renovasjon, og dette vil normalt ikke være lik null, selv for fritidseiendommer.» Pkt 8.1 Avvik: Muligheten for å fakturere for kostnader i forbindelse med forsøpling av returpunkter og utenfor gjenbruksstasjoner utvides til også å gjelde oppsamlingspunkter for fritidsrenovasjon. Saksbehandling: Vedtak når det gjelder renovasjonsforskriften oversendes Representantskapet for behandling 14. november. Deretter sendes forskriften ut på høring i to måneder før den skal sluttbehandles i alle eierkommunene. Når det gjelder retningslinjene til renovasjonsforskriften er det styret som vedtar disse, og de skal ikke videre til høring. Endringene i retningslinjene vil ikke være gjeldende før renovasjonsforskriften er vedtatt. Styrets vedtak: 1. Styret rår representantskapet til å gjøre følgende vedtak: Representantskapet vedtar renovasjonsforskrift for SHMIL IKS, datert Forskriften legges ut til høring i 60 dager før den sluttbehandles i eierkommunene. 2. Styret vedtar retningslinjer til renovasjonsforskrift for SHMIL IKS datert Retningslinjene gjelder fra den dato renovasjonsforskriften er vedtatt. STYRETS INNSTILLING: 1. Styret rår representantskapet til å gjøre følgende vedtak: Representantskapet vedtar renovasjonsforskrift for SHMIL IKS, datert Forskriften legges ut til høring i 60 dager før den sluttbehandles i eierkommunene. REPRESENTANTSKAPETS VEDTAK : Som innstillingen.

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner 1 Plikt til å bruke mal Bestemmelsen slår i første ledd fast at kommunene

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst:

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: NOTAT Til: Akademikerne Dato: 09.04.2013 Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: effekten av Finanstilsynets

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer