Arnfinn Aabø (A) Quintino da Fonseca (A) Nina Westlie-Bergheim (SV) Inger Haagaas (H) Ann Carnarius Elseth (Frp)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arnfinn Aabø (A) Quintino da Fonseca (A) Nina Westlie-Bergheim (SV) Inger Haagaas (H) Ann Carnarius Elseth (Frp)"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 07. mai 2007 kl Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf Foreløpig protokoll. Ikke godkjent i BU. Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte: Arnfinn Aabø (A) Arnfinn Aabø (A) Karin Svendsen (A) Torill Eliassen (A) Ragnhild Jacobsen (A) Gro Axelsen (A) Per Nygaard (SV) Hanne Irene Eldby (SV) Anne Lise Haugstad (H) Bjørn Jensen (H) Arne Sandberg (Frp) Tommy Skjervold (Frp) Quintino da Fonseca (A) Nina Westlie-Bergheim (SV) Inger Haagaas (H) Ann Carnarius Elseth (Frp) Birgitte Heidel (A) Tore Janssen (SV) Steinar Fallo (H) Tove Stien, bydelsdirektør Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi Solveig Nyhamar, avd.sjef rehabilitering og omsorg Borgny Arthur, avd.sjef oppvekst og fritid Mary Ann Gursli, avd.sjef voksne og familier Anne Isene Bjørland, seksjonsleder barnehager Kari Bjørneboe, bydelsoverlege

2 Åse Merete Ternå, konst. avd.sjef administrasjon Møtesekretær: Therese Kloumann Lundstedt Følgende saker ble omfordelt i møtet: - Kommuneplan 2008 Oslo mot Høringsutkast - Kommuneplan 2008 Oslo mot Vedlegg til høringsutkast. - Innspill til BU-sak 49 og 50 fra FAU v/tveteråsen barnehage - Saksfremlegg Beskrivelse av prosessen fra søknad om sykehjemsplass til vedtak Åpen halvtime Hege Peters og Heidi Hammer, FAU ved Tveteråsen barnehage kom med synspunkter til sak 49/07 og 50/07. Saker behandlet under møte Sak 43 /07 Godkjenning av innkalling og sakskart... 1 Sak 44 /07 Godkjenning av BU-protokoll Sak 45 /07 Protokoller til orientering... 1 Sak 46 /07 Informasjon fra administrasjonen... 1 Sak 47 /07 Månedsrapport økonomi og tjenesteproduksjon pr mars Sak 48 /07 Sentrale budsjettjusteringer... 2 Sak 49 /07 Barnehager - full behovsdekning, status april Sak 50 /07 Gratis kjernetid i barnehagene... 4 Sak 51 /07 Status brukervalg februar og mars Ny leverandør Sak 52 /07 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006, resultat... 6 Sak 53 /07 Søknad om skjenkebevilling. Bøler Seniorsenter... 6 Sak 54 /07 Paal bergs vei 167 og 167b. Østensjø... 7 Varsel om reguleringsforslag med forenklet saksbehandling... 7 Sak 55 /07 Haakon Tveters vei 63-Planforslag til offentlig ettersyn, reguleringsplan... 7 Sak 56 /07 Hellerudveien 86, 88 og 90. Planforslag til offentlig ettersyn-reguleringsplan... 8 Sak 57 /07 Haakon Tveters vei 65-Planforslag tiloffentlig ettersyn, reguleringsplan... 8 Sak 58 /07 Årsrapport 2006, Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten... 8 Sak 59 /07 Rapport fra uanmeldt tilsyn den ved Langerud sykehjem avd. Ljabruhjemmet... 9 Sak 60 /07 Rapport fra uanmeldt tilsyn den ved Langerud sykehjem, avd. Økern alders og sykehjem... 9 Sak 61 /07 Rapport fra anmeldt tilsyn den ved Østensjø bo- og servicesenter... 9 Sak 62 /07 Rapport Kjernehuset Sak 63 /07 Bydelsprisen Sak 64 /07 Navn på dagsenter for eldre i Rustadgrenda Sak 65 /07 Endringer i Arbeiderpartiets gruppe med innvirkning for politiske utvalg og komiteer Sak 66 /07 Endret møteplan for bydelsutvalget, arbeidsutvalget og komiteer høsten Eventuelt 3 saker til eventuelt ii

3 Sak 43 /07 Godkjenning av innkalling og sakskart Innkalling og sakskart ble godkjent med følgende endring i behandlingsrekkefølgen: Behandling av sak 49/07 og 50/07 ble flyttet frem til etter sak 46/07. Sak 44 /07 Godkjenning av BU-protokoll BU-protokoll ble godkjent. Sak 45 /07 Protokoller til orientering Arbeidsutvalget Bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite Omsorgskomite Oppvekstkomite Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Ungdomsrådet Arbeidsmiljøutvalget Tore Janssen (SV) ba administrasjonen om en redegjørelse i AMU-sak 26/07. Bydelsdirektør Tove Stien redegjorde for saken. Medbestemmelsesutvalget Sak 46 /07 Informasjon fra administrasjonen Bydelsdirektør Tove Stien orienterte om følgende: 1. Drift av intermediær enhet for bydelene knyttet til Ullevål Universitetssykehus forventes å komme i gang i løpet av 1. kvartal I henhold til fremdriftsplan fra Undervisningsbygg vil rektorboligen ved Østensjø skole ferdigstilles til bruk som treffsted for mennesker med psykiske lidelser i januar Leiekostnadene vil bli på kr pr. år. 3. Jfr. siste tids medieoppslag vedr. politiets henleggelse av saker knyttet til den såkalte taxisaken, så har Bydel Østensjø mottatt èn slik henleggelse begrunnet i kapasitetsproblemer hos politiet, av i alt 5 anmeldte saker. Henleggelsen er påklaget. 1

4 Avd.sjef plan og økonomi, Håkon Kleven orienterte om at omfordelt høringssak Byrådets tilsynsansvar ovenfor bydelene sendes AU som vurderer om det skal avgis uttalelse. Sak 47 /07 Månedsrapport økonomi og tjenesteproduksjon pr mars 2007 Månedsrapport økonomi- og tjenesteproduksjon pr mars 2007 tas til orientering. enstemmig. Månedsrapport økonomi- og tjenesteproduksjon pr mars 2007 tas til orientering. Sak 48 /07 Sentrale budsjettjusteringer Funksjon 190 Avsetninger økes med 1,241 mill. kroner for FO1 området og for FO2 området økes funksjon 190 Avsetninger med kr mens kr blir redusert på funksjon 254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende. enstemmig. Funksjon 190 Avsetninger økes med 1,241 mill. kroner for FO1 området og for FO2 området økes funksjon 190 Avsetninger med kr mens kr blir redusert på funksjon 254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende. Sak 49 /07 Barnehager - full behovsdekning, status april Bydelsutvalget tar saken til orientering. 2. Det opprettes nye barnehageplasser i tidligere parklokaler i samsvar med det som er angitt i saken. OVK hadde følgende tilleggsforslag til punkt 3: Administrasjonen ber Omsorgsbygg om å få milepælplan for Rønningjordet barnehage. Milepælplan legges frem for oppvestkomiteen. Hanne Eldby (SV) hadde følgende tilleggsforslag: 2

5 1. Bydelsutvalget tar saken til etterretning, men ønsker å presisere at Byrådets definisjon av full barnehagedekning og bydelens ikke samsvarer. Bydelsutvalget forstår at bydelen må rapportere i forhold til Byrådet, men ønsker likevel å få forelagt tall som samsvarer med bydelsutvalgets egne mål. 2. Med full barnehagedekning mener bydelsutvalget at alle som søker plass skal få slikt tilbud i rimelig nærhet til bosted og i løpet av en rimelig tid. Også foreldre med barn under ett år kan i enkelte tilfeller ha slikt behov. Med rimelig tid menes i løpet av et par måneder. 3. Bydelsutvalget ber derfor om at det rapporteres hvor mange barn det i alt søkes om barnehageplass til uavhengig av om barnet er fylt ett år per 1. september i søknadsåret. 4. Bydelsutvalget mener at plassene i friluftsbarnehagene skal tilbys barn som fyller fire år senest før 31. desember i søknadsåret eller ved fylte fire år. Det henstilles om at tilbudet markedsføres i samtlige barnehager. 5. Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen om å avklare mulighetene for å drive barnehage i Damfaret (kommunal bolig med tomt), eventuelt med riving av bolig og oppføring av nytt og egnet bygg. 6. Bydelsutvalget ber videre om at det søkes etter muligheter for å øke antallet midlertidige paviljonger. Krever dette planer for igangsetting av nye prosjekter, så bør det utarbeides nye planer. 7. De praktiske sidene ved alternering i Haraløkka og Rognerudskogen utredes og legges frem i neste BU-møte. Anne Lise Haugstad (H) hadde følgende tilleggsforslag på vegne av Høyre og Frp: Det legges til rette for en friluftsavdeling i nye barnehager som alle barn over 4 år skal benytte en uke om gangen. Det ble først votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak, pkt.1. enstemmig. Deretter ble bydelsdirektørens forslag til vedtak, pkt. 2 satt opp mot Hanne Eldbys (SV) forslag til punkt 7. falt med 14 stemmer for (6 stemmer fra A, 3 stemmer fra SV, 2 stemmer fra Frp og 3 stemmer fra H). Det ble deretter votert over OVKs tilleggsforslag til vedtak, pkt. 3. enstemmig Deretter ble det votert over Høyre og Frps tilleggsforslag til vedtak. enstemmig. Deretter ble det votert over Hanne Eldbys (SV) forslag til vedtak, pkt 1 til Forslaget ble vedtatt med 9 stemmer for (6 stemmer fra A, 3 stemmer fra SV) og 5 stemmer mot (3 (stemmer fra H, 2 stemmer fra Frp). 2. Forslaget ble vedtatt med 9 stemmer for (6 stemmer fra A, 3 stemmer fra SV) og 5 stemmer mot (3 stemmer fra H, 2 stemmer fra Frp). 3. Forslaget ble vedtatt med 9 stemmer for (6 stemmer fra A, 3 stemmer fra SV) og 5 stemmer mot (3 (stemmer fra H, 2 stemmer fra Frp). 4. enstemmig. 5. enstemmig. 6. enstemmig. 3

6 1. Bydelsutvalget tar saken til orientering. 2. De praktiske sidene ved alternering i Haraløkka og Rognerudskogen utredes og legges frem i neste BU-møte. 3. Administrasjonen ber Omsorgsbygg om å få milepælplan for Rønningjordet barnehage. Milepælplan legges frem for oppvestkomiteen. 4. Det legges til rette for en friluftsavdeling i nye barnehager som alle barn over 4 år skal benytte en uke om gangen. 5. Bydelsutvalget tar saken til etterretning, men ønsker å presisere at Byrådets definisjon av full barnehagedekning og bydelens ikke samsvarer. Bydelsutvalget forstår at bydelen må rapportere i forhold til Byrådet, men ønsker likevel å få forelagt tall som samsvarer med bydelsutvalgets egne mål. 6. Med full barnehagedekning mener bydelsutvalget at alle som søker plass skal få slikt tilbud i rimelig nærhet til bosted og i løpet av en rimelig tid. Også foreldre med barn under ett år kan i enkelte tilfeller ha slikt behov. Med rimelig tid menes i løpet av et par måneder. 7. Bydelsutvalget ber derfor om at det rapporteres hvor mange barn det i alt søkes om barnehageplass til uavhengig av om barnet er fylt ett år per 1. september i søknadsåret. 8. Bydelsutvalget mener at plassene i friluftsbarnehagene skal tilbys barn som fyller fire år senest før 31. desember i søknadsåret eller ved fylte fire år. Det henstilles om at tilbudet markedsføres i samtlige barnehager. 9. Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen om å avklare mulighetene for å drive barnehage i Damfaret (kommunal bolig med tomt), eventuelt med riving av bolig og oppføring av nytt og egnet bygg. 10. Bydelsutvalget ber videre om at det søkes etter muligheter for å øke antallet midlertidige paviljonger. Krever dette planer for igangsetting av nye prosjekter, så bør det utarbeides nye planer. Sak 50 /07 Gratis kjernetid i barnehagene åringer med registrert behov for språkstimulerende tiltak gis tilbud om gratis kjernetid 40 % i barnehage. 2. Det settes av nødvendige midler til støttetiltak som transport, samt utstyr til friluftsgruppene. Frp hadde følgende endringsforslag til vedtak: Administrasjonen utarbeider et nytt forslag til hvordan man kan benytte pengene til språkstimulerende tiltak og legger dette frem ved neste BU-møte eller så tidlig som mulig. Forslaget behøver ikke nødvendigvis innebære gratis kjernetid. 4

7 Hanne Eldby (SV) hadde følgende tilleggsforslag til vedtak: 1. Bydelsutvalget ser at bydelens ønske om å benytte ordinære barnehageplasser til å tilby gratis kjernetid til barn med dårlig utviklet språk er i strid med opptaksreglementet til Oslo kommune. Bydelsutvalget ber administrasjonen om å sende en søknad til byrådsavdelingen om å få lov til å gjennomføre dette som en ettårig forsøksordning som evalueres når ett år er gått. 2. Dersom en slik forsøksordning ikke blir akseptert, ønsker bydelsutvalget å tilby gratis kjernetid i friluftsbarnehagene, i tråd med forslaget til administrasjonen. 3. Bydelsutvalget ønsker en gjennomgang og redegjørelse av hvor mange barn med norsk og minoritetsspråklig bakgrunn som ikke har blitt testet i forbindelse med fireårskontroll eller andre kontroller. Dette ønskes for eventuelt å kunne forbedre rutinene ved helsestasjonene. Det ble først votert over endringsforslaget fra Frp. Forslaget falt med ni stemmer mot (6 stemmer fra A, 3 fra SV) og 5 stemmer for (3 fra H og 2 fra Frp) Deretter ble det votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak, pkt. 1. Forslaget ble vedtatt med 12 stemmer for (6 stemmer fra A, 3 stemmer fra SV, 3 stemmer fra H) og 2 stemmer mot (2 stemmer fra Frp). Deretter ble det votert over Hanne Eldbys (SV) tilleggsforslag til vedtak, pkt. 1 til 2 1. Forslaget ble vedtatt med 9 stemmer for (6 stemmer fra A, 3 stemmer fra SV) og 5 stemmer mot (3 stemmer fra H, 2 stemmer fra Frp). 2. Forslaget ble vedtatt med 9 stemmer for (6 stemmer fra A, 3 stemmer fra SV) og 5 stemmer mot (3 stemmer fra H, 2 stemmer fra Frp). Deretter ble det votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak, pkt. 2. Forslaget ble vedtatt med 9 stemmer for (6 stemmer fra A, 3 stemmer fra SV) og 5 stemmer mot (3 stemmer fra H, 2 stemmer fra Frp). Tilslutt ble det votert over Hanne Eldbys (SV) tilleggsforslag til vedtak, pkt. 3. enstemmig. : åringer med registrert behov for språkstimulerende tiltak gis tilbud om gratis kjernetid 40% i barnehage. 2. Bydelsutvalget ser at bydelens ønske om å benytte ordinære barnehageplasser til å tilby gratis kjernetid til barn med dårlig utviklet språk er i strid med opptaksreglementet til Oslo kommune. Bydelsutvalget ber administrasjonen om å sende en søknad til byrådsavdelingen om å få lov til å gjennomføre dette som en ettårig forsøksordning som evalueres når ett år er gått. 3. Dersom en slik forsøksordning ikke blir akseptert, ønsker bydelsutvalget å tilby gratis kjernetid i friluftsbarnehagene, i tråd med forslaget til administrasjonen. 5

8 4. Det settes av nødvendige midler til støttetiltak som transport, samt utstyr til friluftsgruppene. 5. Bydelsutvalget ønsker en gjennomgang og redegjørelse av hvor mange barn med norsk og minoritetsspråklig bakgrunn som ikke har blitt testet i forbindelse med fireårskontroll eller andre kontroller. Dette ønskes for eventuelt å kunne forbedre rutinene ved helsestasjonene. Sak 51 /07 Status brukervalg februar og mars Ny leverandør Redegjørelse for status brukervalg februar og mars 2007 tas til orientering. Informasjon om ny privat leverandør tas til orientering. enstemmig. Redegjørelse for status brukervalg februar og mars 2007 tas til orientering. Informasjon om ny privat leverandør tas til orientering. Sak 52 /07 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006, resultat Presentasjon av resultat fra brukerundersøkelse i hjemmetjenesten høsten 2006, tas til orientering. enstemmig. Presentasjon av resultat fra brukerundersøkelse i hjemmetjenesten høsten 2006, tas til orientering. Sak 53 /07 Søknad om skjenkebevilling. Bøler Seniorsenter : Serverings- og alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk / Ny bevilling inne ved Bøler seniorsenter / Nasjonalforeningen for folkehelsen, Utmarkveien 2 anbefales. 6

9 enstemmig. Serverings- og alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk / Ny bevilling inne ved Bøler seniorsenter / Nasjonalforeningen for folkehelsen, Utmarkveien 2 anbefales. Sak 54 /07 Paal bergs vei 167 og 167b. Østensjø Varsel om reguleringsforslag med forenklet saksbehandling : Bemerkninger til varsel om reguleringsplan med forenklet saksbehandling for Paal Bergs vei 167 og 167B tilsluttes. enstemmig. Bemerkninger til varsel om reguleringsplan med forenklet saksbehandling for Paal Bergs vei 167 og 167B tilsluttes. Sak 55 /07 Haakon Tveters vei 63-Planforslag til offentlig ettersyn, reguleringsplan : Bydel Østensjø anbefaler det forslåtte planforslag for Haakon Tveters vei 63, under forutsetning av at foreslått bebyggelse på Haakon Tveters vei 65 reduseres i henhold til Planog bygningsetatens vurdering i parallelt behandlet sak. BMK hadde følgende forslag til vedtak: Bydel Østensjø anbefaler ikke det foreslått planforslag for Haakon Tveters vei 63 og viser til bydelens forhåndsuttalelse av Maksimal høyde på bygg i Haakon Tveters vei 63 bør ikke overstige 5 etasjer med en eventuelt tilbaketrukket 6. etasje Det ble votert over BMKs forslag til vedtak enstemmig. Bydel Østensjø anbefaler ikke det foreslått planforslag for Haakon Tveters vei 63 og viser til bydelens forhåndsuttalelse av Maksimal høyde på bygg i Haakon Tveters vei 63 bør ikke overstige 5 etasjer med en eventuelt tilbaketrukket 6. etasje 7

10 Sak 56 /07 Hellerudveien 86, 88 og 90. Planforslag til offentlig ettersyn-reguleringsplan : Bydel Østensjø er positive til at bydelens forhåndsuttalelse er ivaretatt i planforslaget. Bydelen anbefaler hovedtrekkene i det foreslåtte planforslag for Hellerudveien, 86, 88 og 90, men vil tilslutte et eventuelt alternativt planforslag fra Plan- og bygningsetaten i forhold til utvidelse av uteområdene. enstemmig. Bydel Østensjø er positive til at bydelens forhåndsuttalelse er ivaretatt i planforslaget. Bydelen anbefaler hovedtrekkene i det foreslåtte planforslag for Hellerudveien, 86, 88 og 90, men vil tilslutte et eventuelt alternativt planforslag fra Plan- og bygningsetaten i forhold til utvidelse av uteområdene. Sak 57 /07 Haakon Tveters vei 65-Planforslag tiloffentlig ettersyn, reguleringsplan : Bemerkninger til planforslag til offentlig ettersyn for Haakon Tveters vei 65 tilsluttes. enstemmig. Bemerkninger til planforslag til offentlig ettersyn for Haakon Tveters vei 65 tilsluttes. Sak 58 /07 Årsrapport 2006, Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten Årsrapport 2006 fra tilsynsutvalg for hjemmetjenesten tas til orientering. OMK hadde følgende forslag til vedtak Omsorgskomiteen slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak med følgende merknad: Omsorgskomiteen ber administrasjonen utrede en sak om informasjonsmøte med brukere av hjemmetjenesten. Det ble først votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak. 8

11 enstemmig Deretter ble det votert over OMKs forslag til vedtak. enstemmig. 1. Årsrapport 2006 fra tilsynsutvalg for hjemmetjenesten tas til orientering. 2. Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak med følgende merknad: Bydelsutvalget ber administrasjonen utrede en sak om informasjonsmøte med brukere av hjemmetjenesten. Sak 59 /07 Rapport fra uanmeldt tilsyn den ved Langerud sykehjem avd. Ljabruhjemmet Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Langerud sykehjem avdeling Ljabruhjemmet den , tas til orientering. enstemmig. Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Langerud sykehjem avdeling Ljabruhjemmet den , tas til orientering. Sak 60 /07 Rapport fra uanmeldt tilsyn den ved Langerud sykehjem, avd. Økern alders og sykehjem Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Langerud sykehjem avdeling Økern aldersog sykehjem den , tas til orientering. enstemmig. Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Langerud sykehjem avdeling Økern aldersog sykehjem den , tas til orientering. Sak 61 /07 Rapport fra anmeldt tilsyn den ved Østensjø bo- og servicesenter 9

12 Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Østensjø bo- og servicesenter den , tas til orientering. enstemmig. Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Østensjø bo- og servicesenter den , tas til orientering. Merknad fra Tore Janssen (SV): I kontrakt/vedlegg til kontrakt skal det stå hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det/når det skal påbegynnes, når det skal være ferdig (dagmulkt for forsinkelser), hvor mye det koster og hvem som skal betale. Sak 62 /07 Rapport Kjernehuset Rapport Kjernehuset tas til orientering. enstemmig. Rapport Kjernehuset tas til orientering. Sak 63 /07 Bydelsprisen Bydelsprisen lyses ut i løpet av mai. Forslagsfrist settes til Administrasjonen legger frem forslag til jurymedlemmer i BMK-møte i juni. enstemmig. 1. Bydelsprisen lyses ut i løpet av mai. Forslagsfrist settes til Administrasjonen legger frem forslag til jurymedlemmer i BMK-møte i juni. Sak 64 /07 Navn på dagsenter for eldre i Rustadgrenda 1 10

13 Nyopprettet dagsenter for eldre i Rustadgrenda 1, får navnet Rustadgløtt dagsenter enstemmig. Nyopprettet dagsenter for eldre i Rustadgrenda 1, får navnet Rustadgløtt dagsenter Sak 65 /07 Endringer i Arbeiderpartiets gruppe med innvirkning for politiske utvalg og komiteer 1. Bydelsutvalget tar til orientering at Quintino da Fonseca (A) ikke lenger er folkeregistrert som bosatt i bydelen og at Birgitte Heidel (A) overtar hans plass som fast medlem av bydelsutvalget. 2. Bydelsutvalget oppnevner som ny vararepresentant i omsorgskomiteen etter Quintino da Fonseca (A) 3. Bydelsutvalget oppnevner som ny vararepresentant i bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen etter Quintino da Fonseca (A) 4. Bydelsutvalget oppnevner som ny fast representant i tilsynsutvalg I etter Quintino da Fonseca (A). 5. Bydelsutvalget oppnevner som ny fast eierrpresentant i Lille Langerud barnehage/abildsø barnehage/havnehagan friluftsbarnehage etter Quintino da Fonseca (A) Det ble votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak, pkt.1. enstemmig. Det ble videre enstemmig vedtatt at pkt. 2-5 utsettes. 1. Bydelsutvalget tar til orientering at Quintino da Fonseca (A) ikke lenger er folkeregistrert som bosatt i bydelen og at Birgitte Heidel (A) overtar hans plass som fast medlem av bydelsutvalget. 2. Punkt 2-5 utsettes. Sak 66 /07 Endret møteplan for bydelsutvalget, arbeidsutvalget og komiteer høsten Bydelen vedtar følgende endrede møteplan for arbeidsutvalg, bydelsutvalg og komiteer høsten 2007: Høst 2007 Møterekke 5 Møterekke 6 Møterekke 7 Møterekke 8 AU AU AU AU OVK OVK OVK OVK

14 OMK OMK OMK OMK BMK BMK BMK BMK BU BU BU BU OMK hadde følgende forslag til vedtak Omsorgskomiteen slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak med unntak av nå det gjelder møtet i omsorgkomiteen. Dette fordi eldredagen arrangeres denne dagen. Det foreslås at omsorgskomiteen avholder møtet den Det ble votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak med forslag til endring i møtedato fra omsorgskomiteen. 1. Bydelen vedtar følgende endrede møteplan for arbeidsutvalg, bydelsutvalg og komiteer høsten 2007: Høst 2007 Møterekke 5 Møterekke 6 Møterekke 7 Møterekke 8 AU AU AU AU OVK OVK OVK OVK OMK OMK OMK OMK BMK BMK BMK BMK BU BU BU BU Eventuelt - Arnfinn Aabø (A) orienterte om Ljanselva miljøprosjekt - Arnfinn Aabø (A) orienterte om utlyste midler (10 mill. kroner) til kulturaktiviteter for eldre. Utlyst av Kultur- og kirkedepartementet. - Hanne Eldby (SV) påpekte følgende: Gjentatte vedtak om gjennomgang av barnevern og fritidstilbudet for barn og unge ikke har latt seg gjennomføre i tråd med gjentatte verbalvedtak i budsjett og vedtak i oppvekstkomiteen. Bydel Østensjø, Arnfinn Aabø /s Therese Kloumann Lundstedt /s BU-leder BU-sekretær 12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 19. september 2011 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Arnfinn Aabø (A) Quintino da Fonseca (A) Nina Westlie-Bergheim (SV) Inger Haagaas (H) Ann Carnarius Elseth (Frp)

Arnfinn Aabø (A) Quintino da Fonseca (A) Nina Westlie-Bergheim (SV) Inger Haagaas (H) Ann Carnarius Elseth (Frp) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 12. februar 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 13. november 2006 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 18. juni 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23438589

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 16. oktober 2006 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/10 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 15. november 2010 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/06 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rustad gård barnehage, Rustadgrenda 28 Møtetid: mandag 11. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07. Kart 2

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07. Kart 2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/07 Kart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 07. mai 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/06 Møte: Oppvekstkomité Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: torsdag 07. desember 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23

Detaljer

Tove Stien, bydelsdirektør Vibeke Fjelltun Nilsen

Tove Stien, bydelsdirektør Vibeke Fjelltun Nilsen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 9/04 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: torsdag 02. desember 2004 kl. 18.30 Sekretariat: Vibeke Fjelltun Nilsen Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/07 Oslo kommune Bydel Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/7 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: mandag 11. juni 27 kl. 18. Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561 Møteleder:

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonene, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 30. april 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5a/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5a/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5a/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet Møtetid: Mandag 11. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester, tlf.:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/05 Møte: Oppvekstkomité Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: torsdag 08. desember 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23

Detaljer

Inger Haagaas (H) Ragnhild Jacobsen (A)

Inger Haagaas (H) Ragnhild Jacobsen (A) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/05 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: mandag 25. april 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 15. oktober 2012 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet 3. etg. Møtetid: Mandag 06. februar 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester

Detaljer

Gudrun Holmøy. Vidar Bråten. Arnt-Egil Trelsgård møtte for Vidar Bråten Hilde Mathisen. Åse Rummelhoff

Gudrun Holmøy. Vidar Bråten. Arnt-Egil Trelsgård møtte for Vidar Bråten Hilde Mathisen. Åse Rummelhoff Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 30. april 2007 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff, tlf. 23438573

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: Mandag 12. mars 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23 43 85 70 Møteleder:

Detaljer

Ann C. Elseth Ann C. Elseth (FrP) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Tone Larsen, (FrH) Gro Thorup,(H) Edna Thomassen (SV) for Tore Janssen

Ann C. Elseth Ann C. Elseth (FrP) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Tone Larsen, (FrH) Gro Thorup,(H) Edna Thomassen (SV) for Tore Janssen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Omsorgskomite Møtested: Langerud sykehjem, Skullerudveien 45, 1188 Oslo Møtetid: mandag 01. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Liv Thorstensen (A) Erland Bakke (H) Tommy Skjervold (Frp) Britt Inglingstad (V), observatør

Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Liv Thorstensen (A) Erland Bakke (H) Tommy Skjervold (Frp) Britt Inglingstad (V), observatør Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 Møteleder: Tilstede: Fra

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Haraløkka barnehage, Olav Nygårdsvei 65 Møtetid: Mandag 27. august 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen 1. etg. Møtetid: Mandag 12. juni 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester tlf.:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/09 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Utmarkveien barnehage, Utmarkveien 6-8 Møtetid: torsdag 10. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 14. mars 2005 kl. 18.30 Sekretariat: Erik Johnsen Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Abildsø barnehage, Langerudhaugen 1 Møtetid: mandag 01. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Manglerudklubben, Plogveien 22 Møtetid: mandag 05. november 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, 41563627

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Oppvekstkomité Møtested: Holtet barnehage, Olav Nygårdsvei 65 Møtetid: mandag 12. mars 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Inger Haagaas (H) Karin Svendsen (A) Liv Thorstensen (A)

Inger Haagaas (H) Karin Svendsen (A) Liv Thorstensen (A) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/05 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: mandag 07. november 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Hallgeir Thorbjørnsen,

Detaljer

Hanne Irene Eldby Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Pål Marius Helvig (A) Reidar Lerdal (V)

Hanne Irene Eldby Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Pål Marius Helvig (A) Reidar Lerdal (V) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 15. juni 2009 kl. 20.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561 Møteleder:

Detaljer

Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi Kari Bjørneboe, bydelsoverlege. Therese Kloumann Lundstedt

Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi Kari Bjørneboe, bydelsoverlege. Therese Kloumann Lundstedt Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Onsdag 09. januar 2013 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, kantinen 1. etg. Møtetid: Onsdag 07. desember 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 15. mai 2006 kl. 18.30 Sekretariat: Erik Johnsen 23 43 85 89 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/07 Møte: Oppvekstkomité Møtested: Ryensvingen 1, kantina Møtetid: mandag 01. oktober 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 18. september 2006 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: tirsdag 02. oktober 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rustad gård barnehage, Rustadgrenda 28 Møtetid: Mandag 09. desember 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/09 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Oppsaltunet barnehage, Oppsalveien 21 Møtetid: mandag 04. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 08. september 2008 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 Foreløpig protokoll. Ikke

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø Protokoll 6/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Abildsø bo-og rehab.senter, Løvsetdalen 2 Møtetid: mandag 05. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43 85

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Goliaskogen barnehage, Vetlandsveien 17 Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/08 Møte: Møtested: Omsorgskomite Skøyenkroken 11, hjemmetjenestens lokaler, 0686 Oslo Møtetid: mandag 27. oktober 2008 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerom 3. etg. Møtetid: Mandag 13. mars 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester, tlf.:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/06 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rønningjordet barnehage, Oppsalveien 30 Møtetid: mandag 12. juni 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Pål Marius Helvig (A) Reidar Lerdal (V)

Pål Marius Helvig (A) Reidar Lerdal (V) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/08 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Manglerud Ungdomshus, Plogveien 22 Møtetid: torsdag 04. desember 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/12 Møte: Møtested: Råd for funksjonshemmede NB! Med forbehold! Rustad treffsenter, Rustadgrenda 1, Underetg. Møtetid: tirsdag 09. oktober

Detaljer

Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Tommy Skjervold (Frp) Tove Stien, bydelsdirektør Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi

Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Tommy Skjervold (Frp) Tove Stien, bydelsdirektør Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/11 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: torsdag 01. desember 2011 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bøler Sentrum barnehage, Bølerlia 4 Møtetid: Tirsdag 10. juni 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Olaf Helsetsvei 6, 0694 Møtetid: Mandag 11. mars 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 90138878

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/05 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bøleria 2 Møtetid: mandag 05. september 2005 kl. 18.30 Sekretariat: Erik Johnsen Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Møtetid: mandag 08. oktober 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 05/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 05/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 05/06 Møte: Bydelsutvikling, Miljø og Kulturkomite Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 11. september 2006 kl. 18.30 Sekretariat: Eigil Lunden

Detaljer

Randi Vollmerhaus, A, leder Randi Vollmerhaus, A Edna Thomassen, Sv Harinder P. Singh, A Knut Elgsaas, A Ann C. Elseth, FrP Tone Larssen, FrP

Randi Vollmerhaus, A, leder Randi Vollmerhaus, A Edna Thomassen, Sv Harinder P. Singh, A Knut Elgsaas, A Ann C. Elseth, FrP Tone Larssen, FrP Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/11 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bøler Seniorsenter, Utmarkveien 2 Møtetid: tirsdag 14. juni 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/05 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bøleria 2 Møtetid: mandag 03. oktober 2005 kl. 18.30 Sekretariat: Erik Johnsen Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oppvekstkomiteen hadde møte med politiske representanter i barnehagenes SU i forkant av ordinært møte i komitéen.

Oppvekstkomiteen hadde møte med politiske representanter i barnehagenes SU i forkant av ordinært møte i komitéen. Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Lopperud barnehage, Paal Bergs vei 165 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet Møtetid: Mandag 05. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester tlf.: 23

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: mandag 11. juni 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Loftet, Oppsal samfunnshus 4. etg. Møtetid: Mandag 25. april 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23438570

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/06 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres også til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 12. juni 2006

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Myrvoll barnehage, Tor Jonssons vei 7 Møtetid: Mandag 11. februar 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Vidar Haukeland, bydelsdirektør

Vidar Haukeland, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 02. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Tore Janssen (SV) nestleder (au)

Tore Janssen (SV) nestleder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonene, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 12. mars 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Avdeling rehabilitering og omsorg

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Avdeling rehabilitering og omsorg Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Avdeling rehabilitering og omsorg Protokoll 4/10 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3.etg. Møtetid: mandag 07. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 16. mars 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 88 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Åpen halvtime ingen frammøtte. Barnehagestyrer Torunn Jacobsen gav en omvisning i barnehagen og orienterta om barnehagens språkarbeid

Åpen halvtime ingen frammøtte. Barnehagestyrer Torunn Jacobsen gav en omvisning i barnehagen og orienterta om barnehagens språkarbeid Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bogerudsletta barnehage, Bogerudveien 102 Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte. Møtested: Manglerud Eldresenter, Byggveien 15, 1680 Møtetid: Onsdag 08.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/04 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 22. mars 2004 kl. 18.30 Sekretariat: Vibeke Fjelltun Nilsen Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Jon T. Kvikne observatør (V)

Jon T. Kvikne observatør (V) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Omsorgskomite Møtested: BU salen, Bølerlia 2, 0691 Møtetid: Mandag 10. februar 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Protokoll 1/11

Oslo kommune Bydel Østensjø. Protokoll 1/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Protokoll 1/11 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 14. februar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 Møteleder: Tilstede: Randi Vollmerhaus, A,

Detaljer

Ingen møtte for Ann Carnarius Elseth (Frp) Signe Sandens

Ingen møtte for Ann Carnarius Elseth (Frp) Signe Sandens Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Omsorgskomite Møtested: Oppsal treffsenter Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90138878 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Møtested: Eldrerådet Bydelsadministrasjonen Ryensvingen 1, 4. etg Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtetid: mandag 17.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, kantinen 1. etg. Møtetid: Mandag 10. oktober 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23438570

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Administrasjonen. Protokoll 4/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Administrasjonen. Protokoll 4/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Administrasjonen Protokoll 4/05 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: mandag 13. juni 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23 43 85 61 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07. Kart 2

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07. Kart 2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/07 Kart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 18. juni 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/11 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bølerlia 2, BU-salen Møtetid: mandag 17. oktober 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 15. april 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli

Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/11 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Østensjø helsestasjon, Bogerud senter Møtetid: onsdag 18. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6, 5. etg Møtetid: Mandag 11. mars 2013 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Gro Thorup, H Tone Larssen, FrP Harinder Pal Singh, A. Else-Berit Momrak

Gro Thorup, H Tone Larssen, FrP Harinder Pal Singh, A. Else-Berit Momrak Oslo kommune Protokoll 3/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 04. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43 85 88 Møteleder: Tilstede: Forfall: Randi Vollmerhaus, A, leder

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 16. september 2013 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Saynad Mohamud (V) Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli

Saynad Mohamud (V) Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bydelsadm. lokaler, Olaf Helsets vei 6, Skullerud Møtetid: mandag 11. juni 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerom 3. etg. Møtetid: Mandag 06. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester,

Detaljer

Trygve Asmyhr. Frances Mary Wang Tore Janssen Evy Berit Johansen Willy Andresen (H) Ella Rolfsen Kåre Nielsen Magne Olimb Edna Thommasen (S)

Trygve Asmyhr. Frances Mary Wang Tore Janssen Evy Berit Johansen Willy Andresen (H) Ella Rolfsen Kåre Nielsen Magne Olimb Edna Thommasen (S) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrasjonen Protokoll 05/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: mandag 01. september 2008 kl. 14.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/06 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 13. juni 2006 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff 23 43

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/10 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 18. oktober 2010 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43

Detaljer

Ulf Stigen, FrP Erik Telnes, SV Frode Woldsund, Krf. Invald Bore, H Steinar Lende, A Erling Kvernevik, V. Frode Woldsund Krf

Ulf Stigen, FrP Erik Telnes, SV Frode Woldsund, Krf. Invald Bore, H Steinar Lende, A Erling Kvernevik, V. Frode Woldsund Krf Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ekebergveien 243, BU salen Møtetid: mandag 22. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/04 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, kantinen Møtetid: mandag 04. oktober 2004 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, 23438566

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/10 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, blått møterom i 4. etg Møtetid: mandag 06. september 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Per Nygaard (SV) Nina Westlie-Bergheim (SV) Torlill Høimyr (SV)

Per Nygaard (SV) Nina Westlie-Bergheim (SV) Torlill Høimyr (SV) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/05 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kantinen, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 10. oktober 2005 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Edna Thomassen Edna Thomassen Eli Karin Sundh Reidar Skarfoss Dag Omholt Evy Berit Johansen. Stein Mejlbo Gittan Kristiansen, vara for Stein Mejlbo

Edna Thomassen Edna Thomassen Eli Karin Sundh Reidar Skarfoss Dag Omholt Evy Berit Johansen. Stein Mejlbo Gittan Kristiansen, vara for Stein Mejlbo Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olav Helsethsv. 6, 0694 Os Møtetid: mandag 10. september 2012 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Seksjonssjef for Helsetjenester barn og unge, Vigdis Malt Marøy, gav en omvisning på helsestasjonen og svarte på spørsmål fra OVK.

Seksjonssjef for Helsetjenester barn og unge, Vigdis Malt Marøy, gav en omvisning på helsestasjonen og svarte på spørsmål fra OVK. Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Østensjø helsestasjon, Stallerudveien 97 Møtetid: Mandag 10. februar 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Østensjø bo og servicesenter, Traktorveien 7 Møtetid: Tirsdag 13. september 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 07. desember 2010 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Bjørn Vesten (Frp), Helga Skau (Ap) Kari Bjørneboe, Eigil Lunden

Bjørn Vesten (Frp), Helga Skau (Ap) Kari Bjørneboe, Eigil Lunden Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 06/08 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kantinen Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 29. september 2008 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 25. september 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for Service og forvaltning

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for Service og forvaltning Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for Service og forvaltning Protokoll 2/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: mandag 25. februar 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 18. februar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ryensvingen 1, 4. etg Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 14.00 Sekretariat: 906 86

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 18. mars 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 SAKSKART II Saker til behandling

Detaljer

Aasmund Steenstrup leder Sissel Mantor Roy Nilsen Bjørn Rudaa Bodil Finsrud Nielsen Ragnhild Jøller Rolf Asbjørnsen Per Fagerlid Harriet Molstad

Aasmund Steenstrup leder Sissel Mantor Roy Nilsen Bjørn Rudaa Bodil Finsrud Nielsen Ragnhild Jøller Rolf Asbjørnsen Per Fagerlid Harriet Molstad Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Protokoll 6/07 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 19. november 2007 kl. 10.00 Sekretariat: Tilstede:

Detaljer