Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/13"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 16. september 2013 kl Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf Møteleder: Tilstede: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Møtesekretær: Kristin Sandaker (A) Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Nasir Ahmed (A) Liv Thorstensen (A) Randi Vollmerhaus (A) møtte for Gry Larsen (A) Mona Ridder-Nielsen (A) Karin Svendsen (A) Hanne Irene Eldby (SV) Benjamin Bornø (H) Erland Bakke (H) Nonna Martynova (H) Vidar Vevik (H) Tommy Skjervold (Frp) Ann Carnarius Elseth (Frp) Britt Inglingstad (V) Gry Larsen (A) Tove Stien, bydelsdirektør Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi Åse Merete Ternå, avd.sjef administrasjon Tommy Grotterød, avd.sjef barn og kultur Mary Ann Gursli, avd.sjef velferd og fritid Kari Bjørneboe, bydelsoverlege Jatinder Sharma, avd.sjef rehabilitering og omsorg Therese Kloumann Lundstedt

2 Åpen halvtime Ingen fremmøtte. Saker behandlet under møte Sak 113 /13 Godkjenning av innkalling og sakskart... 1 Sak 114 /13 Godkjenning av protokoll fra møtet Sak 115 /13 Protokoller til orientering... 1 Sak 116 /13 Informasjon fra administrasjonen... 1 Sak 117 /13 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per juli Sak 118 /13 Behandling av årsregnskap for 2012 med øvrige justeringer... 2 Sak 119 /13 Sentrale budsjettjusteringer... 3 Sak 120 /13 Barnehagene - Rapportering per august Sak 121 /13 Månedsrapport barneverntjenesten per juli Sak 122 /13 Fylkesmannens tilsyn med iverksettelse av kommunale omsorgstjenester - lukking av avvik... 4 Sak 123 /13 Vurdering av Bydelens behovsdekning for hjemmetjenester - verbalvedtak... 4 Sak 124 /13 Styrings- og kvalitetsoppfølgingssystem ved bestillerkontoret og hjemmetjenesten... 5 Sak 125 /13 Rapport anmeldt tilsyn - Oppsalhjemmet Sak 126 /13 Rapport anmeldt tilsyn - Langerud sykehjem Sak 127 /13 Rapport anmeldt tilsyn - Manglerudhjemmet Sak 128 /13 Bøler frivilligsentral - aktivitetsplan... 7 Sak 129 /13 Innkjøp av el-biler... 8 Sak 130 /13 Søknad om støtte til TV-aksjonen Sak 131 /13 Stallerudveien 97 m.flere, Bogerud Torg... 8 anmodning om forhåndsuttalelse til reguleringsarbeid... 8 Sak 132 /13 Kunngjøring om offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering - Olaf Helsets vei Sak 133 /13 Orientering om uttalelser til salgs- og skjenkebevillinger Sak 134 /13 Navnsetting av veier og plasser i Bydel Østensjø Sak 135 /13 Varamedlem fra Høyres gruppe i bydelsutvalget - suppleringsvalg Sak 136 /13 Utstyrsbank til barn og unge i Bydel Østensjø Sak 137 /13 Offentlig ettersyn av handlingsplan mot støy Sak 138 /13 Krav til private tilbydere av sykehjemstjenester og hjemmetjenester Eventuelt Ingenting til eventuelt. ii

3 Sak 113 /13 Godkjenning av innkalling og sakskart Kristin Sandaker (A) hadde følgende forslag til ny sak på sakskartet Krav til private tilbydere av sykehjemstjenester og hjemmetjenester. Det ble votert over forslaget fra Kristin Sandaker (A) enstemmig Innkalling og sakskart godkjent med følgende nye sak på sakskartet: Krav til private tilbydere av sykehjemstjenester og hjemmetjenester. Sak 114 /13 Godkjenning av protokoll fra møtet Protokoll fra møtet godkjent. Sak 115 /13 Protokoller til orientering Arbeidsutvalget Protokoll tatt til orientering. Bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite Protokoll tatt til orientering. Omsorgskomite Protokoll tatt til orientering med kommentar fra Britt Inglingstad (V) om feil i partitilhørighet for Jon Kvikne (V) under opprop. Oppvekstkomite Protokoll tatt til orientering. Eldrerådet Protokoll tatt til orientering. Råd for funksjonshemmede Protokoll tatt til orientering. Ungdomsrådet Protokoll tatt til orientering. Arbeidsmiljøutvalget Protokoll tatt til orientering. Medbestemmelsesutvalget Protokoll tatt til orientering. Sak 116 /13 Informasjon fra administrasjonen Bydelsdirektør, Tove Stien, informerte om budsjettseminar for medlemmer i politiske råd og utvalg , kl Matservering vil være fra kl

4 Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød, informerte om erstatningslokaler for Storgården barnehage i Skullerudbakken. Småbarnsavdelingen er nå åpnet og fullstendig overtakelse av bygget blir Sak 117 /13 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per juli 2013 Avd.sjef plan og økonomi, Håkon Kleven, orienterte om økonomisk status og konsekvenser for budsjett Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per for Bydel Østensjø tas til etterretning. enstemmig Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per for Bydel Østensjø tas til etterretning. Sak 118 /13 Behandling av årsregnskap for 2012 med øvrige justeringer disponering av mindreforbruk 2012 og konsekvenser av lønnsoppgjør funksjon 242, Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (utekontakten) økes med kr funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende økes med kr funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende økes med kr funksjon 190 Interne avsetninger økes med lønnsoppgjøret funksjon 190 Interne avsetninger/lønnsavsetning reduseres med kr funksjon 253 Bistand, pleie, omsorgs i institusjon/kjøp sykehjemsplasser reduseres med kr øremerkede midler fra 2012 til funksjon 201 Førskole økes med kr funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med kr funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste økes med kr funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid økes med kr funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende økes med kr funksjon 276 Kvalifiseringsordningen økes med kr Det ble votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak samlet. enstemmig disponering av mindreforbruk 2012 og konsekvenser av lønnsoppgjør funksjon 242, Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (utekontakten) økes med kr

5 2. funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende økes med kr funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende økes med kr funksjon 190 Interne avsetninger økes med lønnsoppgjøret funksjon 190 Interne avsetninger/lønnsavsetning reduseres med kr funksjon 253 Bistand, pleie, omsorgs i institusjon/kjøp sykehjemsplasser reduseres med kr øremerkede midler fra 2012 til funksjon 201 Førskole økes med kr funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med kr funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste økes med kr funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid økes med kr funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende økes med kr funksjon 276 Kvalifiseringsordningen økes med kr Sak 119 /13 Sentrale budsjettjusteringer 1. Funksjon 244 Barneverntjeneste økes med 1,197 mill. kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 24/ Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med kr og funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste økes med kr , totalt kr i henhold til kommunaldirektørens sak 26/ Funksjon 201 Førskole økes med kr i henhold til kommunaldirektørens sak 4/13 4. Funksjon 201 Førskole økes med 1,493 mill. i henhold til kommunaldirektørens sak 3/13 Det ble votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak samlet. enstemmig 1. Funksjon 244 Barneverntjeneste økes med 1,197 mill. kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 24/ Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med kr og funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste økes med kr , totalt kr i henhold til kommunaldirektørens sak 26/ Funksjon 201 Førskole økes med kr i henhold til kommunaldirektørens sak 4/13 4. Funksjon 201 Førskole økes med 1,493 mill. i henhold til kommunaldirektørens sak 3/13 Sak 120 /13 Barnehagene - Rapportering per august

6 Sak Barnehagene Rapportering per august tas til orientering. A og SV v/hanne Irene Eldby (SV) hadde følgende tilleggsforslag til vedtak Bydelsutvalget ber administrasjonen finne ut hvilke kriterier som må være på plass for at tak skal kunne godkjennes som uteareal for barnehager. Det er knappe arealer i bydelen og alle alternativer for framtidige barnehagebygg bør vurderes. Det ble votert over forslagene samlet. enstemmig 1. Sak Barnehagene Rapportering per august tas til orientering. 2. Bydelsutvalget ber administrasjonen finne ut hvilke kriterier som må være på plass for at tak skal kunne godkjennes som uteareal for barnehager. Det er knappe arealer i bydelen og alle alternativer for framtidige barnehagebygg bør vurderes. Sak 121 /13 Månedsrapport barneverntjenesten per juli 2013 Månedsrapport barneverntjenesten per juli 2013 tas til orientering enstemmig Månedsrapport barneverntjenesten per juli 2013 tas til orientering Sak 122 /13 Fylkesmannens tilsyn med iverksettelse av kommunale omsorgstjenester - lukking av avvik Fylkesmannens tilsyn med iverksettelse av kommunale omsorgstjenester - lukking av avvik, tas til orientering. enstemmig Fylkesmannens tilsyn med iverksettelse av kommunale omsorgstjenester - lukking av avvik, tas til orientering. Sak 123 /13 Vurdering av Bydelens behovsdekning for hjemmetjenester - verbalvedtak 4

7 Vurdering av bydelens behovsdekning for hjemmetjenester tas til orientering. enstemmig Vurdering av bydelens behovsdekning for hjemmetjenester tas til orientering. Sak 124 /13 Styrings- og kvalitetsoppfølgingssystem ved bestillerkontoret og hjemmetjenesten Bydelsutvalget tar sak om styrings- og kvalitetsoppfølgingssystem ved bestillerkontoret og hjemmetjenesten til orientering enstemmig Bydelsutvalget tar sak om styrings- og kvalitetsoppfølgingssystem ved bestillerkontoret og hjemmetjenesten til orientering Sak 125 /13 Rapport anmeldt tilsyn - Oppsalhjemmet stemmeberettigede tilstede t.o.m. sak 130/13 (Erland Bakke (H) ikke tilstede. Rapport fra anmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet , Sykehjemsetatens uttalelse til rapporten og svar fra Omsorgsbygg tas til orientering. Omsorgskomiteen hadde følgende tilleggsforslag til vedtak Bydelsutvalget viser til rapport fra tilsyn på Oppsalhjemmet og slutter seg til merknaden om at det ikke er akseptabelt at arbeidet med utskifting av vinduer, solavskjerming, istandsetting av callinganlegg m.m. ennå ikke er kommet i gang. Tilsynsutvalget har i mange år rapportert om behovet for et omfattende bygningsmessig vedlikehold. Bydelsutvalget viser videre til uttalelsen fra daglig leder av Oppsalhjemmet i Nordstrand Blad om at av 145 rom på sykehjemmet er 131 rom dårlige. I brev av fra byrådsavdelingen ble bydelsutvalget informert om at Omsorgsbygg skulle starte opp et større prosjekt i første halvår 2012 med etablering av solavskjerming, utskifting av vinduer og utbedringer av callinganlegg. Bydelsutvalget ble i brev fra Sykehjemetaten informert om at Omsorgsbygg ville starte opp strakstiltak uke 2 i Ledelsen av Oppsalhjemmet fikk ikke beskjed om at prosjektstart første halvår 2012 var blitt utsatt eller oppstart av strakstiltak i uke 2 i Alt som til nå har skjedd er utskifting av seks vinduer i daghjemmet. I brev av fra Omsorgsbygg opplyses at solavskjerming og utskifting av vinduer ikke kan gjennomføres før prosjektstart. Det opplyses i brevet at callinganlegget nå er Sykehjemsetatens ansvar. 5

8 Bydelsutvalget ber byrådet sørge for at planen om et større prosjekt med bl.a. solavskjerming, utskifting av vinduer og utbedring av callinganlegg blir gjennomført snarest mulig. Bydelsutvalget mottok kommentarene fra Sykehjemsetaten til rapporten fra tilsynet i et brev datert og registrert i bydelen først Rapporten ble sendt Sykehjemsetaten Bydelsutvalget vil påpeke at det er nødvendig at Sykehjemsetaten overholder svarfristen for kommentarer til tilsynsrapporter. A og SV hadde følgende endringsforslag til vedtak Bydelsutvalget ber byrådet sørge for at planen om et større prosjekt med bl.a. solavskjerming, utskifting av vinduer og utbedring av callinganlegg blir gjennomført snarest mulig. Britt Inglingstad (V) hadde følgende tilleggsforslag til vedtak. Det vises til brev fra Sykehjemsetaten av Det ble først votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak. enstemmig Deretter ble forslaget fra A og SV med tilleggsforslaget fra Britt Inglingstad (V) satt opp mot forslaget fra omsorgskomiteen. Forslaget fra A og SV med tilleggsforslaget fra Britt Inglingstad (V) ble enstemmig vedtatt. 1. Rapport fra anmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet , Sykehjemsetatens uttalelse til rapporten og svar fra Omsorgsbygg tas til orientering. 2. Det vises til brev fra Sykehjemsetaten av Bydelsutvalget ber byrådet sørge for at planen om et større prosjekt med bl.a. solavskjerming, utskifting av vinduer og utbedring av callinganlegg blir gjennomført snarest mulig. A og SV hadde følgende merknad Bydelsutvalget viser til rapport fra tilsyn på Oppsalhjemmet og slutter seg til merknaden om at det ikke er akseptabelt at arbeidet med utskifting av vinduer, solavskjerming, istandsetting av callinganlegg m.m. ennå ikke er kommet i gang. Tilsynsutvalget har i mange år rapportert om behovet for et omfattende bygningsmessig vedlikehold. Bydelsutvalget viser videre til uttalelsen fra daglig leder av Oppsalhjemmet i Nordstrand Blad om at av 145 rom på sykehjemmet er 131 rom dårlige. I brev av fra byrådsavdelingen ble bydelsutvalget informert om at Omsorgsbygg skulle starte opp et større prosjekt i første halvår 2012 med etablering av solavskjerming, utskifting av vinduer og utbedringer av callinganlegg. Bydelsutvalget ble i brev fra Sykehjemetaten informert om at Omsorgsbygg ville starte opp strakstiltak uke 2 i Ledelsen av Oppsalhjemmet fikk ikke beskjed om at prosjektstart første halvår 2012 var blitt utsatt eller oppstart av strakstiltak i uke 2 i Alt som til nå har skjedd er utskifting av seks vinduer i daghjemmet. I brev av fra Omsorgsbygg opplyses at solavskjerming og utskifting av vinduer ikke kan gjennomføres før prosjektstart. Det opplyses i brevet at callinganlegget nå er Sykehjemsetatens ansvar. Bydelsutvalget mottok kommentarene fra Sykehjemsetaten til rapporten fra tilsynet i et brev datert og registrert i bydelen først Rapporten ble sendt Sykehjemetaten

9 Bydelsutvalget vil påpeke at det er nødvendig at Sykehjemsetaten overholder svarfristen for kommentarer til tilsynsrapporter. Sak 126 /13 Rapport anmeldt tilsyn - Langerud sykehjem stemmeberettigede tilstede t.o.m. sak 130/13 (Erland Bakke (H) ikke tilstede. Rapport fra anmeldt tilsyn ved Langerud sykehjem og Sykehjemsetatens uttalelse tas til orientering. enstemmig Rapport fra anmeldt tilsyn ved Langerud sykehjem og Sykehjemsetatens uttalelse tas til orientering. Sak 127 /13 Rapport anmeldt tilsyn - Manglerudhjemmet stemmeberettigede tilstede t.o.m. sak 130/13 (Erland Bakke (H) ikke tilstede. Rapport fra anmeldt tilsyn ved Manglerudhjemmet og Sykehjemsetatens uttalelse tas til orientering. enstemmig Rapport fra anmeldt tilsyn ved Manglerudhjemmet og Sykehjemsetatens uttalelse tas til orientering. Sak 128 /13 Bøler frivilligsentral - aktivitetsplan 14 stemmeberettigede tilstede t.o.m. sak 130/13 (Erland Bakke (H) ikke tilstede. Sak om Bøler frivilligsentral aktivitetsplan tas til orientering. enstemmig Sak om Bøler frivilligsentral aktivitetsplan tas til orientering. 7

10 Sak 129 /13 Innkjøp av el-biler 14 stemmeberettigede tilstede t.o.m. sak 130/13 (Erland Bakke (H) ikke tilstede. Innkjøp av el-biler finansiert med sentral låneordning godkjennes. enstemmig Innkjøp av el-biler finansiert med sentral låneordning godkjennes. Sak 130 /13 Søknad om støtte til TV-aksjonen stemmeberettigede tilstede t.o.m. sak 130/13 (Erland Bakke (H) ikke tilstede. Oppsal Frivilligsentral bevilges kr iht. søknad. Abildsø og Manglerud aksjonskomité bevilges til sammen kr Bøler aksjonskomité bevilges inntil kr Midlene dekkes av bydelsutvalgets budsjett og refunderes på bakgrunn av innsendt regnskap fra aksjonskomiteene innen utgangen av enstemmig Oppsal Frivilligsentral bevilges kr iht. søknad. Abildsø og Manglerud aksjonskomité bevilges til sammen kr Bøler aksjonskomité bevilges inntil kr Midlene dekkes av bydelsutvalgets budsjett og refunderes på bakgrunn av innsendt regnskap fra aksjonskomiteene innen utgangen av Sak 131 /13 Stallerudveien 97 m.flere, Bogerud Torg anmodning om forhåndsuttalelse til reguleringsarbeid : Administrativ forhåndsuttalelse til reguleringsarbeid for Stallerudveien 97 m. fl. tilsluttes. BMK v/britt Inglingstad (V) hadde følgende tilleggsforslag til vedtak tilsluttes med følgende tilleggskommentarer: Bydel Østensjø mener muligheten for innpassing av barnehage innenfor planområdet er for dårlig belyst. 8

11 Den kollektivnære beliggenheten, samt det faktum at bydelens helsestasjon er lokalisert på Bogerud gjør området svært godt egnet for lokalisering av en barnehage. Enkelte deler av prosjektet ligger innefor gul støysone. Bydelen forventer at alle avbøtende tiltak som forslagsstiller nevner i planbeskrivelsen blir iverksatt. Bydel Østensjø mener det er en stor etterspørsel etter leiligheter på 75kvm og større i bydelen, og oppfordrer forslagsstiller til å øke andelen av denne typen leiligheter. Det bør opparbeides flere allment tilgjengelige sykkelparkeringsplasser. A og SV v/kristin Sandaker (A) hadde følgende tilleggsforslag til vedtak Bydelsutvalget ønsker å øke antallet veier og plasser i bydelen som bærer kvinnenavn. Utbygger bes vurdere om plassen som dannes i forbindelse med utbyggingen kan navnsettes etter Christine Bruusgaard, som var jordmor og den første lederen av Mødrehygienekontoret i Oslo. Aktiviteten til Mødrehygienekontoret føres i dag videre av helsestasjonene, og bydelsutvalget mener derfor at Bogerud er et aktuelt sted for å hedre Christine Bruusgaards arbeid. (se vedsendt bilde av stedet). A og SV v/nasir Ahmed (A) hadde følgende tilleggsforslag til vedtak Forslagsstiller bes vurdere mulighetene for å legge sedumtak på senterbebyggelsen i syd. Det ble votert over alle forslagene samlet. enstemmig tilsluttes med følgende tilleggskommentarer: Bydel Østensjø mener muligheten for innpassing av barnehage innenfor planområdet er for dårlig belyst. Den kollektivnære beliggenheten, samt det faktum at bydelens helsestasjon er lokalisert på Bogerud gjør området svært godt egnet for lokalisering av en barnehage. Enkelte deler av prosjektet ligger innefor gul støysone. Bydelen forventer at alle avbøtende tiltak som forslagsstiller nevner i planbeskrivelsen blir iverksatt. Bydel Østensjø mener det er en stor etterspørsel etter leiligheter på 75kvm og større i bydelen, og oppfordrer forslagsstiller til å øke andelen av denne typen leiligheter. Det bør opparbeides flere allment tilgjengelige sykkelparkeringsplasser. Forslagsstiller bes vurdere mulighetene for å legge sedumtak på senterbebyggelsen i syd. Bydelsutvalget ønsker å øke antallet veier og plasser i bydelen som bærer kvinnenavn. Utbygger bes vurdere om plassen som dannes i forbindelse med utbyggingen kan navnsettes etter Christine Bruusgaard, som var jordmor og den første lederen av Mødrehygienekontoret i Oslo. Aktiviteten til Mødrehygienekontoret føres i dag videre av helsestasjonene, og bydelsutvalget mener derfor at Bogerud er et aktuelt sted for å hedre Christine Bruusgaards arbeid. (se vedsendt bilde av stedet). 9

12 Sak 132 /13 Kunngjøring om offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering - Olaf Helsets vei 5 : Administrative bemerkninger til planforslag til offentlig ettersyn for Olaf Helsets vei 5 tilsluttes. BMK v/britt Inglingstad (V) hadde følgende tilleggsforslag til vedtak tilsluttes med følgende tilleggskommentarer: Bydel Østensjø er godt fornøyd med forslagsstillers nye planforslag. Det er svært positivt at det tilrettelegges for gjennomgangsmuligheter, utearealer med muligheter til lek for barn og at bygningsmassen er godt tilpasset solforholdene. Bydelen frykter likevel at prosjektets attraktivitet blir betydelig redusert ved at man ikke velger å legge høyspenttraseen under bakken og anbefaler forslagsstiller igjen å vurdere muligheten for dette. Det ble votert over forslagene samlet. enstemmig 1. Administrative bemerkninger til planforslag til offentlig ettersyn for Olaf Helsets vei 5 tilsluttes. 2. Bydel Østensjø er godt fornøyd med forslagsstillers nye planforslag. Det er svært positivt at det tilrettelegges for gjennomgangsmuligheter, utearealer med muligheter til lek for barn og at bygningsmassen er godt tilpasset solforholdene. Bydelen frykter likevel at prosjektets attraktivitet blir betydelig redusert ved at man ikke velger å legge høyspenttraseen under bakken og anbefaler forslagsstiller igjen å vurdere muligheten for dette. Sak 133 /13 Orientering om uttalelser til salgs- og skjenkebevillinger : Uttalelse til søknad om ny salgsbevilling tas til orientering. enstemmig Uttalelse til søknad om ny salgsbevilling tas til orientering. Sak 134 /13 Navnsetting av veier og plasser i Bydel Østensjø Forslag til vedtak fra Kristin Sandaker (A) Bydel Østensjø ønsker å bidra til å jevne ut skjevheten i at bare tre av 30 navnsatte veier og plasser i vår bydel er oppkalt etter kvinner. 10

13 Plassen ved Bøler bibliotek og samfunnshus gis navn Anne-Cath Vestlys plass.. Bydelen sender en oppfordring til Bøler bibliotek og de lokale skolene til å samarbeide i anledning at man hedrer den lokale forfatteren, slik at barn i området gjøres kjent med noen av de mange gode barnebøkene Anne-Cath. Vestly har skrevet. Det utarbeides et opplegg der fordeling av bruk av administrative ressurser og frivilliges tid avstemmes med tilsvarende ambisjonsnivå; hhv. å aktivt lete opp steder å navnsette, og avvente navnsetting av nye plasser/veier. Det skal foreslås med inngående begrunnelse - to konkrete steder/veier som skal navnsettes. Arbeidet kan gjerne bringe frem flere forslag til navn og begrunnelse for heder, men skal ikke koples til fysiske steder i første omgang. Disse forslagene skal bydelsadministrasjonen ta vare på slik at en bydel i vekst har et godt utvalg av kvinner å hedre, når nye veier og strukturer skal navnsettes. Opplegget gjøres klart til å behandles i nest siste BU-møterekke i 2013, med tanke på at delmål for 2014 kan vedtas i budsjett for BMK v/britt Inglingstad (V) hadde følgende endringsforslag til vedtak 1. Forslaget erstattes i sin helhet med følgende: Bydel Østensjø ønsker å navnsette en plass på Bøler etter Anne-Cath Vestly. Bydelsadministrasjonen anmodes om å ta kontakt med familien for å innhente nødvendig tillatelse/tilslutning. 2. Administrasjonen bes sjekke ut om vei 3734 på Lille Langerud kan benyttes til navnsetting. Hvis så er tilfelle foreslås denne navnsatt etter en forslagsrunde. Kristin Sandaker (A) trakk sitt forslag til vedtak. A og SV v/kristin Sandaker(A) hadde følgende forslag til nytt pkt. 2 Bydelsutvalget ønsker å øke andelen plasser og veier i Østensjø som har kvinnenavn. BU ber administrasjonen sette dette opp som sak i aprilmøtet i 2014 i BMK og BU. Bydelsutvalget har en målsetting om å finne tre steder/veier med navn som det er naturlig å hedre, og som har en eller annen tilknytning til stedet. I forkant av møtet annonseres det i Nordstrands blad at vi 11

14 ønsker forslag til steder og navn. Bydelsutvalget og BMK har selv ansvaret for å utarbeide vedtaksforslag og tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon til at BU kan fatte vedtak i saken. Det ble votert over BMKs forslag til vedtak, pkt. 1. enstemmig Deretter ble A og SVs forslag til nytt pkt. 2 satt opp mot BMKs forslag til pkt. 2. Forslaget fra A og SV ble enstemmig vedtatt. 1. Bydel Østensjø ønsker å navnsette en plass på Bøler etter Anne-Cath Vestly. Bydelsadministrasjonen anmodes om å ta kontakt med familien for å innhente nødvendig tillatelse/tilslutning. 2. Bydelsutvalget ønsker å øke andelen plasser og veier i Østensjø som har kvinnenavn. BU ber administrasjonen sette dette opp som sak i aprilmøtet i 2014 i BMK og BU. Bydelsutvalget har en målsetting om å finne tre steder/veier med navn som det er naturlig å hedre, og som har en eller annen tilknytning til stedet. I forkant av møtet annonseres det i Nordstrands blad at vi ønsker forslag til steder og navn. Bydelsutvalget og BMK har selv ansvaret for å utarbeide vedtaksforslag og tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon til at BU kan fatte vedtak i saken. Sak 135 /13 Varamedlem fra Høyres gruppe i bydelsutvalget - suppleringsvalg Bydelsutvalget foreslår for valgstyret som nytt varamedlem for Høyres gruppe i bydelsutvalget i Bydel Østensjø for perioden Erland Bakke (H) hadde følgende forslag til vedtak Bydelsutvalget foreslår for valgstyret Gunnar Pedersen (H) som nytt varamedlem for Høyres gruppe i bydelsutvalget i Bydel Østensjø for perioden Det ble votert over forslaget fra Erland Bakke (H) enstemmig Bydelsutvalget foreslår for valgstyret Gunnar Pedersen (H) som nytt varamedlem for Høyres gruppe i bydelsutvalget i Bydel Østensjø for perioden Sak 136 /13 Utstyrsbank til barn og unge i Bydel Østensjø Sak vedrørende utstyrsbank til barn og unge i Bydel Østensjø tas til orientering. 12

15 enstemmig Sak vedrørende utstyrsbank til barn og unge i Bydel Østensjø tas til orientering. Sak 137 /13 Offentlig ettersyn av handlingsplan mot støy Innspill til offentlig ettersyn av handlingsplan mot støy tas til orientering. enstemmig Innspill til offentlig ettersyn av handlingsplan mot støy tas til orientering. Sak 138 /13 Krav til private tilbydere av sykehjemstjenester og hjemmetjenester Forslag til vedtak fra Kristin Sandaker (A) I lys av opplysningene kommet frem rundt Unicare i Finansavisa i dag ber BU bydelsadministrasjonen sende brev til byrådet, med tanke på oppfølging av Sykehjemsetatens rutiner og krav ved utvelgelse av private aktører innenfor sykehjemstjenester, samt gjøre en vurdering av eksisterende tilbydere med tanke på hvorvidt det er nødvendig å ta skritt for å si opp avtaler med enkelte aktører. I brevet ber BU byrådet også følge opp byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester på utvelgelse av private aktører innenfor hjemmebaserte tjenester. Ifølge nevnte avisoppslag er det en mulighet for at aktuelle leverandører kan være idømt ulike typer karantene iht. straffelovens bestemmelser om økonomisk kriminalitet, samtidig som de leverer tjenester til Oslo kommune. Det ble votert over forslaget til vedtak fra Kristin Sandaker (A). enstemmig I lys av opplysningene kommet frem rundt Unicare i Finansavisa i dag ber BU bydelsadministrasjonen sende brev til byrådet, med tanke på oppfølging av Sykehjemsetatens rutiner og krav ved utvelgelse av private aktører innenfor sykehjemstjenester, samt gjøre en vurdering av eksisterende tilbydere med tanke på hvorvidt det er nødvendig å ta skritt for å si opp avtaler med enkelte aktører. I brevet ber BU byrådet også følge opp byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester på utvelgelse av private aktører innenfor hjemmebaserte tjenester. Ifølge nevnte avisoppslag er det en mulighet for at aktuelle leverandører kan være idømt ulike typer karantene iht. straffelovens bestemmelser om økonomisk kriminalitet, samtidig som de leverer tjenester til Oslo kommune. Bydel Østensjø,

16 Kristin Sandaker (A) /s BU-leder Therese Kloumann Lundstedt BU-sekretær 14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Olaf helsetsvei 6, 0694 Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 90138878

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bøler Sentrum barnehage, Bølerlia 4 Møtetid: Tirsdag 10. juni 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Åpen halvtime ingen frammøtte. Barnehagestyrer Torunn Jacobsen gav en omvisning i barnehagen og orienterta om barnehagens språkarbeid

Åpen halvtime ingen frammøtte. Barnehagestyrer Torunn Jacobsen gav en omvisning i barnehagen og orienterta om barnehagens språkarbeid Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bogerudsletta barnehage, Bogerudveien 102 Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rustad gård barnehage, Rustadgrenda 28 Møtetid: Mandag 09. desember 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Liv Thorstensen (A) Erland Bakke (H) Tommy Skjervold (Frp) Britt Inglingstad (V), observatør

Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Liv Thorstensen (A) Erland Bakke (H) Tommy Skjervold (Frp) Britt Inglingstad (V), observatør Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 Møteleder: Tilstede: Fra

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Manglerudklubben, Plogveien 22 Møtetid: mandag 05. november 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, 41563627

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/06 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rustad gård barnehage, Rustadgrenda 28 Møtetid: mandag 11. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Saynad Mohamud (V) Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli

Saynad Mohamud (V) Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bydelsadm. lokaler, Olaf Helsets vei 6, Skullerud Møtetid: mandag 11. juni 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Arnfinn Aabø (A) Quintino da Fonseca (A) Nina Westlie-Bergheim (SV) Inger Haagaas (H) Ann Carnarius Elseth (Frp)

Arnfinn Aabø (A) Quintino da Fonseca (A) Nina Westlie-Bergheim (SV) Inger Haagaas (H) Ann Carnarius Elseth (Frp) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 07. mai 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23438589

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerom 3. etg. Møtetid: Mandag 06. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester,

Detaljer

Ann C. Elseth Ann C. Elseth (FrP) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Tone Larsen, (FrH) Gro Thorup,(H) Edna Thomassen (SV) for Tore Janssen

Ann C. Elseth Ann C. Elseth (FrP) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Tone Larsen, (FrH) Gro Thorup,(H) Edna Thomassen (SV) for Tore Janssen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Omsorgskomite Møtested: Langerud sykehjem, Skullerudveien 45, 1188 Oslo Møtetid: mandag 01. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte. Møtested: Manglerud Eldresenter, Byggveien 15, 1680 Møtetid: Onsdag 08.

Detaljer

Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød

Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Havnehagan friluftsbarnehage, Enebakkvn 278 Møtetid: mandag 30. april 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø Protokoll 6/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Abildsø bo-og rehab.senter, Løvsetdalen 2 Møtetid: mandag 05. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43 85

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 08. september 2008 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 Foreløpig protokoll. Ikke

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet Møtetid: Mandag 05. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester tlf.: 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 14. mars 2005 kl. 18.30 Sekretariat: Erik Johnsen Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen Møteinnkalling 6/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 08. november 2004 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/04 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 22. mars 2004 kl. 18.30 Sekretariat: Vibeke Fjelltun Nilsen Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/13 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets v. 6, 5. etg Møtetid: Tirsdag 10. september 013 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 14. august 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/05 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bøleria 2 Møtetid: mandag 03. oktober 2005 kl. 18.30 Sekretariat: Erik Johnsen Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/06 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres også til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 12. juni 2006

Detaljer

Astrid Arnslett (H) Chirsten Castberg (H) for Astrid Arnslett

Astrid Arnslett (H) Chirsten Castberg (H) for Astrid Arnslett Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/08 Møte: Oppvekstkomité Møtested: Ryensvingen 1, kantina Møtetid: mandag 09. juni 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561

Detaljer

Mona Andersen (Frp), Steinar Andersen (A) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Margareth Tysnes, spesialkonsulent

Mona Andersen (Frp), Steinar Andersen (A) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Margareth Tysnes, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Lille BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 12. juni 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 07/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 07/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 07/10 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 08. november 2010 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 08/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 08/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 08/14 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kafe X, Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: Mandag 08. desember

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonene, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 30. april 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder:

Detaljer

Else-Berit Momrak. Følgende ble utdelt i møtet: Ny sak fra A og Sv: Sak 85/09 Dagseminar om eldreomsorg i Bydel Østensjø

Else-Berit Momrak. Følgende ble utdelt i møtet: Ny sak fra A og Sv: Sak 85/09 Dagseminar om eldreomsorg i Bydel Østensjø Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø Protokoll 7/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Rustad dag og eldresenter, Rustadgrenda 1 Møtetid: mandag 09. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43

Detaljer

Aasmund Steenstrup leder Sissel Mantor Roy Nilsen Bjørn Rudaa Bodil Finsrud Nielsen Ragnhild Jøller Rolf Asbjørnsen Per Fagerlid Harriet Molstad

Aasmund Steenstrup leder Sissel Mantor Roy Nilsen Bjørn Rudaa Bodil Finsrud Nielsen Ragnhild Jøller Rolf Asbjørnsen Per Fagerlid Harriet Molstad Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Protokoll 6/07 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 19. november 2007 kl. 10.00 Sekretariat: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 2/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 24. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 16. desember 2013 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 05/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 05/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 05/13 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Tirsdag 10. september 2013 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/10 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. november 2010 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/11

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/11 Oslo kommune Møteinnkalling 1/11 Møte: Møtested: Omsorgskomite Ryensvingen 1, 3. etg NB! Vara-medlemmer oppfordres til å møte Møtetid: mandag 14. februar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjon. Protokoll 5/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjon. Protokoll 5/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjon Protokoll 5/08 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: tirsdag 02. september 2008 kl. 17.30 Sekretariat: Signe Sandnes

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Olaf Helsetsvei 6, 0694 Møtetid: Mandag 11. februar 2013 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Kristin Sandaker (A) Erland Bakke (H) Tove Stien, bydelsdirektør Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi. Therese Kloumann Lundstedt

Kristin Sandaker (A) Erland Bakke (H) Tove Stien, bydelsdirektør Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi. Therese Kloumann Lundstedt Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministasjonen Potokoll 7/14 Møte: Abeidsutvalget Møtested: Bølelia 2 Møtetid: Mandag 03. novembe 2014 kl. 20.00 Seketaiat: Theese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43 8 89

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2008 kl. 19.00

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: tirsdag 02. oktober 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bøler seniorsenter, Utmarkveien 2, 0689 Oslo Møtetid: Mandag 8. november 2004 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 10/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 06. desember 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07. Kart 2

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07. Kart 2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/07 Kart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 07. mai 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 26. mars 2012 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43 85

Detaljer

Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Tommy Skjervold (Frp) Reidar Lerdal (V) Steinar Fallo (H) for Gro Thorup (H)

Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Tommy Skjervold (Frp) Reidar Lerdal (V) Steinar Fallo (H) for Gro Thorup (H) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/11 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fuglemyra barnehage, Oppsaltoppen 25 Møtetid: tirsdag 13. september 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Møte: Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. februar 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/07 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet Møtetid: Mandag 5. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester, tlf.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/07 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 04. desember 2007 kl. 17.30 Sekretariat: Mary Ann Gursli, tlf.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 04/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 04/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 04/10 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 07. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/08 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 10. mars 2008 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43 85

Detaljer

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. desember 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Britt Inglingstad (V), Gunnell Sandanger (SV), Liv Thorstensen (Ap), Erik Kristiansen (Ap), Mads Jørgen Lindahl (Ap), Erland Bakke (H)

Britt Inglingstad (V), Gunnell Sandanger (SV), Liv Thorstensen (Ap), Erik Kristiansen (Ap), Mads Jørgen Lindahl (Ap), Erland Bakke (H) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 02/13 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Mandag 11. mars 2013 kl. 18.30 Sekretariat: Eigil

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: Mandag 15. desember 2014 kl. 18.30 Sekretariat: Therese

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Protokoll 03/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Protokoll 03/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Protokoll 03/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssalen Olaf Helsets vei 6 Møtetid: onsdag 02. mai 2012 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen 4 etg. Møtetid: tirsdag 08. desember 2009 kl. 17.30 Sekretariat: Heidi Vargeid

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 03. mars 2008 kl.18.30 Sekretariat: 23 43 81 12 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/07 Kart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ryensvingen 1, kantinen Møtetid: mandag 03. september 2007 kl. 18.30 Sekretariat: 23438589 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia 2, store møterom Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl. 17.30 Sekretariat: 90686434

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 06/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 06/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 06/14 Møte: Møtested: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Kafe X, Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: Mandag 13. oktober 2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Styrerom 3. etasje, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. mars 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester

Detaljer

Martin Jeevan Sætre. Martin Jeevan Sætre Marie Myhr Thea Øien Lise Weltzien Nina Raaness Mette Kittelsen

Martin Jeevan Sætre. Martin Jeevan Sætre Marie Myhr Thea Øien Lise Weltzien Nina Raaness Mette Kittelsen Oslo kommune Protokoll 4/08 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 09. juni 2008 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 Møteleder: Tilstede: Forfall: Martin Jeevan Sætre Martin Jeevan Sætre Marie

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/12 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, møterom 7-8 Møtetid: Mandag 03. desember 2012 kl. 16.00 Sekretariat: 23439983

Detaljer

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/09 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 25. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 52 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 10. desember 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 2/09

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 2/09 1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 2/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 02. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Torsdag 13. desember 2012 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Tore Janssen Tore Janssen Trygve Asmyhr Gittan Kristiansen Frances Mary Wang Else Langaas Dag Omholt Evy Berit Johansen Willy Andresen (H)

Tore Janssen Tore Janssen Trygve Asmyhr Gittan Kristiansen Frances Mary Wang Else Langaas Dag Omholt Evy Berit Johansen Willy Andresen (H) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: mandag 14. april 2008 kl. 14.00 Sekretariat: Signe Sandnes tlf 23438587 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia 2, store møterom Møtetid: Tirsdag 23. april 2013 kl. 17.30 Sekretariat: 90686434

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon Protokoll 8/11 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: torsdag 08. desember 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen. Møteprotokoll 3/14

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen. Møteprotokoll 3/14 Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll 3/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, 2. et. Møtetid: Torsdag 27. mars 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 99

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 11. november 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 1/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bolig for utviklingshemmede, Neptunvn. 24 Møtetid: tirsdag 19. januar 2010 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Protokoll 9/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Protokoll 9/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Protokoll 9/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 07. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Svein Erik Aldal (FrP) Erik A. Telnes (SV) Øystein A. Larsen (H) (fra kl 19.10) Ane M. Wigers (V) Nils Martin Espegren (KrF) Anne-Marie Donati (A)

Svein Erik Aldal (FrP) Erik A. Telnes (SV) Øystein A. Larsen (H) (fra kl 19.10) Ane M. Wigers (V) Nils Martin Espegren (KrF) Anne-Marie Donati (A) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/11 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 01. mars 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 21.01.2010 Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 2. etasje. Tilstede: Egil K. Ihlen, leder H

Detaljer

Protokoll 5/07. Sigbjørn Odden (H) Møteleder:

Protokoll 5/07. Sigbjørn Odden (H) Møteleder: Protokoll 5/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Møterom 3. etg., Bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 04. september 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Sigbjørn

Detaljer

May-Brith Døssland V. Kristoffer Gusatvsen H. Mona Taasen, Bydelsdirektør

May-Brith Døssland V. Kristoffer Gusatvsen H. Mona Taasen, Bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 08/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 08/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 08/09 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: torsdag 10. desember 2009 kl. 18.30

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 16. juni 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 SAKSKART II Saker til behandling

Detaljer

Sigbjørn Odden (H) Jorunn Røskeland (A) vara for Steinar Andersen Ingeborg Midttun (H) Lennart Wicksell (SV) Mona Andersen (Frp) Ingegerd Espås (V)

Sigbjørn Odden (H) Jorunn Røskeland (A) vara for Steinar Andersen Ingeborg Midttun (H) Lennart Wicksell (SV) Mona Andersen (Frp) Ingegerd Espås (V) Protokoll 3/06 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Ekebergveien 243, 2 etg. Møtetid: Onsdag 07. juni 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 46 Møteleder: Tilstede: Sigbjørn Odden (H) Sigbjørn Odden

Detaljer

Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP)

Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 30. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. februar 2013 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Tore Scharning (R) Lisa Peters (F)

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Tore Scharning (R) Lisa Peters (F) Oslo kommune Protokoll 3/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. april 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Kim-Andre Åsheim (SV)

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 7/10 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 10. november 2010 kl. 17.00 Sekretariat: Jørn Linnerud SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Kim-Andrè Åsheim (SV) Tore Scharning (R) Karin-Elin Berg (V) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H)

Kim-Andrè Åsheim (SV) Tore Scharning (R) Karin-Elin Berg (V) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Oslo kommune Protokoll 7/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Kim-Andrè Åsheim

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/07 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: mandag 30. april 2007 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/08

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/08 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22, 3. etasje Møtetid: torsdag 12. juni 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Ole-Martin

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 09. mai 2006 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff, tlf. 23438573

Detaljer

Erlend Hansen (A) Kjetil Jørstad (V) Gerhard Rinner (F) Åsmund Strand Johansen (SV)

Erlend Hansen (A) Kjetil Jørstad (V) Gerhard Rinner (F) Åsmund Strand Johansen (SV) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 7/06 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 19. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 03 Møteleder: Tilstede: I tillegg

Detaljer

Anne-Berit Evang (A) Kjetil Jørstad (V) Gerhard Rinner (F) Åsmund Strand Johansen (SV)) Kari Haug Warberg (H) Ine Saxvik (H) Sven Bue Berger

Anne-Berit Evang (A) Kjetil Jørstad (V) Gerhard Rinner (F) Åsmund Strand Johansen (SV)) Kari Haug Warberg (H) Ine Saxvik (H) Sven Bue Berger Oslo kommune Protokoll 8/05 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 18. oktober 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 40 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU - salen Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 09. mai 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/11 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fuglemyra barnehage, Oppsaltoppen 25 Møtetid: tirsdag 13. september 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Vinjard Talsnes Cecilie Brakstad Ylva Fjeldberg Olaf Alexander Brudevoll Styrmoe

Vinjard Talsnes Cecilie Brakstad Ylva Fjeldberg Olaf Alexander Brudevoll Styrmoe Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Geir

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets v. 6, 5. etg Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Steinar Lende (A), leder Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP)

Steinar Lende (A), leder Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/06 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. desember 2006 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 31. august 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 Møteleder: Tilstede: Forfall: Astrid

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Jack Grimsrud (A) Marit Johanne Bjerke (A) Mobashar Banaras (A)

Jack Grimsrud (A) Marit Johanne Bjerke (A) Mobashar Banaras (A) Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 6/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22, 3.ets. Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 97656614 Møteleder: Tilstede:

Detaljer