Årsrapport driftsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 57. driftsår"

Transkript

1 Årsrapport driftsår

2 Forsidebildet: Fra Østerbotn i Porsanger. Foto: Almar Paulsen Driftsass. Kjell Åge Wilhelmsen. Styret i Luostejok Bredbånd (innfusjonert i Luostejok Kraftlag i 2012). Fra venstre: Kjell H. Sæther, Ragny Helander, Sverre Pedersen og Svein Sjøveian. Adresse: Pb 104, 9711 Lakselv Tlf: Web: Foretak: E-post:

3 Innhold Årsmøte...side 4 Styret...side 5 Organisasjonsplan...side 6 Styrets årsberetning...side 7 Resultatregnskap...side 11 Balanse...side 12 Regnskapsprinsipper...side 13 Noteopplysninger...side 15 Kontantstrømoppstilling...side 20 Nøkkeltall...side 21 Samisk sammendrag...side 22 Revisjonsberetning...side 23 Virksomhetens art og lokalisering Luostejok Kraftlag ble stiftet som et AL den 21. november i 1949, og omdannet til SA i Luostejok Kraftlag SA er et nettselskap som gjennom eget distribusjonsnett leverer elektrisk energi innenfor konsesjonsområdet i Karasjok, Porsanger og Lebesby kommune. Selskapet leverer videre bredbåndstjenester gjennom eget nett i Karasjok og Porsanger. Selskapets administrasjon er lokalisert til Lakselv. Herfra drives selskapets bredbåndsavdeling. I Karasjok har selskapet egen montørstasjon. 3

4 Organisasjon Årsmøte Årsmøte er kraftlagets øverste organ fra og hadde følgende sammensetning i 2012: Utsendinger valgt av Porsanger kommune: Ordinære utsendinger: Torgeir Thomassen Jo Inge Hesjevik Tom Robert Hansen Liv-Hildur Karlsen Varamedlem: Eirin Sætrum Marita Solheim Eli Rognmo Knut Roger Hanssen Utsendinger valgt av Karasjok kommune: Ordinære utsendinger: Varamedlem: Frode Tangen Emily Pope Bjørsmo Olav Sara Nikkinen Issat Ande Jovnna Eira Kirsten Appfjell-Eira Leif Anders Somby Valgkomité: Tom Robert Hansen, Torgeir Thomassen og Olav Sara Nikkinen. Årsmøte har avholdt 1 møte og behandlet totalt 8 saker i Styret deltar på Årsmøte uten stemmerett. Noen av våre fast ansatte, lærlinger og sommervikarer. 4 Luostejok Kraftlag SA

5 Styret Luostejok Kraftlags styre hadde ved utgangen av 2012 følgende sammensetning: Porsanger kommune: Ordinære medlemmer: Åge Amundsen Hilde Skanke Varamedlem: Sven Erik Samuelsen Karasjok kommune Ordinære medlemmer: Gudrun Kåven John Nystad Varamedlem: Elen Maria G. Eriksen Ansatte representant: Ordinært medlem: Geir Arne Hestnes Varamedlem: Bjørn Klaussen Styrets leder har vært Åge Amundsen med John Nystad som nestleder. Styret har avholdt 10 møter og behandlet 58 saker. Administrerende direktør og administrasjonssjef deltar i styrets møter uten stemmerett. Styret i 2012 med direktør Sverre Pedersen. Fra venstre: Sverre Pedersen, Hilde Skanke, Gudrun Kåven, Kjell Åge Wilhelmsen, Åge Amundsen og John Nystad. Årsrapport

6 Organisasjonsplan Luostejok Kraftlag SA er organisert som følger: Årsmøtet Styret Adm. direktør Ole G. Thomassen Nettservice Administrasjon Drift Bredbånd Karl Martin Stueng Ragny Helander Birger Johansen Nils R. Pettersen Økonomi, personal, lønn og IT Planlegging Måling, avreg, Bygging, Planlegging, DLE fakturering, vedlikehold, drift bygging, drift nettdok kundeservice produksjon salg, IK/HMS/ROS Luostejok Kraftlag har i 2012 innfusjonert det heleide datterselskapet Luostejok Bredbånd. Det er opprettet en selvstendig avdeling som ivaretar utbygging og salg av fiber. Administrasjonsavdelingen har ansvaret for kundeservice, økonomi, måling/kommunikasjon og personalfunksjon. Nettserviceavdelingen innehar DLE-funksjon og har ansvar for planlegging av nettet. Drift og montasjeavdelingen har ansvar for vedlikehold og drift av nettet, samt produksjon. Bredbåndsavdelingen har ansvar for bygging og drift av fiber, samt salg av fiber. Luostejok Kraftlag ledes av adm. direktør Ole G. Thomassen og ved utgangen av året hadde kraftlaget 26 fast ansatte og 3 lærlinger. Arbeidsgivertilslutning KS-bedrift. Medlemskap i DEFO. Arbeidstakerorganisasjoner: EL & IT, og NITO. 6 Medeier i andre organisasjoner: Kvænangen Kraftverk AS Ishavskraft AS Eltele AS Ishavslink AS North Energy AS Finnmark Kraft AS Luostejok Kraftlag SA

7 Styrets årsberetning Styrets arbeide, representantskapet, personale og likestilling, og HMS Vi hadde 3 lærlinger i energimontørfaget og 1 lærling i telekommunkasjon under utdanning. Styret og representantskapet Styret har i 2012 avholdt 10 styremøter, hvorav ett telefonmøte. Det har i løpet av året blitt behandlet totalt 58 saker. Av de viktigste saker er: Årsrapport og regnskap Budsjett Ansettelse av adm. dir. Det er avholdt 1 ordinært årsmøte. Av de viktigste sakene nevnes: Årsmelding og regnskap Valg av valgkomité Forurensing og miljøtiltak Luostejok Kraftlag produserer fornybar energi i eget vannkraftverk i Gagga. Kraftlaget er via medeierskap i Finnmark Kraft engasjert i etablering og drift av vind- og småkraftverk. Eget avfall kildesorteres og leveres lokalt mottaksanlegg. Vi bestreber oss på at vår drift ikke skal forurense det ytre miljø, og at våre bygg og anlegg skal fremstå som positive både estetisk og miljømessig. Personale og likestilling Pr hadde Luostejok Kraftlag 26 fast ansatte. Herav 5 kvinner og 21 menn. Alle kvinnelige ansatte er tilknyttet administrasjonsavdelingen. Luostejok Bredbånd ble i 2012 innfusjonert i Luostejok Kraftlag, og tilførte kraftlaget 2 ansatte. Vårt personell er fordelt slik: Administrasjonsavdelingen: 6,5 årsverk Nettserviceavdelingen: 4 årsverk Driftslavdelingen: 11 årsverk Bredbåndsavdelingen: 3 årsverk Kraftlagets ledergruppe består av 4 avdelingsledere i tillegg til administrerende direktør. En av avdelingslederne er kvinne. Selskapets adm dir er mann. Av styrets 5 medlemmer er det 2 kvinner. Styrets leder og nestleder er menn. Kvinneandelen er representativ for bransjen. Det er en målsetning å få kvinner inn i den mannsdominerte delen av bedriften, og ved ledige stillinger oppfordrer vi spesielt kvinner til å søke. Gjennomsnittsalderen på de ansatte er 50 år. Kraftlaget har en god rekrutteringspolitikk, noe som har resultert i at vi har et nært samarbeide med Lakselv videregående skole. I tillegg til å bidra med lærekrefter, er vi svært imøtekommende når det gjelder å ta imot elever i forbindelse med «prosjekt til fordypning» og ved utplassering. I tillegg inviteres alle elever fra avgangsklassene på grunnskolen i Lakselv og Karasjok til en presentasjon av kraftbransjen generelt, -og kraftlaget spesielt. Seniorenes interesser blir ivaretatt ved at alle som skal gå av med pensjon, blir tilbud oppfølging og kurs. Arbeidsmiljø HMS Hvert år planlegges HMS arbeidet av en felles gruppe bestående av verneleder, verneombud og lederguppa. Planen setter mål for kraftlagets HMS-arbeide, og resultater rapporteres kvartalsvis. Kraftlaget legger vekt på felles aktiviteter for å styrke samholdet, og på den måten bidra til et godt arbeidsmiljø og en god bedriftskultur. Avvik rapporteres i henhold til regelverk. Kraftlaget utfører ROS-analyser for alle relevante områder innenfor drift og administrasjon. Det er i 2012 rapportert om 2 mindre arbeidsulykker, hvorav den ene førte til sykemelding. Sykefraværet i 2012 var på 5,8 %. Korttidsfraværet var på 2,4 %. Luostejok Kraftlag er medlem av Hemis, (tidligere Finnmark Bedriftshelse) og tilbyr herigjennom sine ansatte årlige helsekontroller og -oppfølging. Avtalen med Hemis innebærer at LKSA kan nyttiggjøre seg deres kompetanse innenfor HMSområdet. Årsrapport

8 Selskapets virksomhet og økonomi Luostejok Kraftlag hadde pr kunder, herav 3112 husholdnings-kunder. Leveringskvaliteten var i 2012 på 99,94. Dvs 0,06 ikke levert energi på grunn av avbrudd. Andelen planlagte arbeider utgjorde 78,24%. Totalt forbruk inklusive tap var i 2012 på 138 GWh mens samme tall i 2011 var 126 GWh. En økning 12 GWh. Overføringstapene var på 5,8 %. Oppgavene innenfor vedlikehold og investering har i all hovedsak bestått av modernisering av nett. Vi har skiftet ut gamle papir-/oljeisolerte høyspentkabler til moderne kabler. Vi har skiftet ut tråd og traverser på linjen mellom Lakselv og Børselv i tillegg til at vi har bygget en helt ny 15km lang trasé i samme område. I Karasjok har vi bygget om og modernisert i alt 15 nettstasjoner i mast, og i Lakselv har vi skiftet ut 2 innvendig betjente nettstasjoner. Noen av lavspentkretsene er også modernisert ved at blank tråd er byttet ut til isolert EX-ledning. Videre er en del av gatelysnettet oppgradert til isolert luftledning. Vi har bygget 4 helt nye nettstasjoner for å sikre tilfredsstillende spenningskvalitet til kundene våre. 3 i Karasjok og 1 i Børselv. På fibersiden har vi i 2012 bygget ut 3 områder for FTTH; Bjerkland, Skogende og Stangnes, samt at vi har drevet fortetning i allerede utbygde områder. Ved utgangen av 2012 hadde vi totalt 1258 fiberkunder tilknyttet vår nett. Produksjonen i Luostejok Kraftverk var på 9,8 GWh. Herav er 0,6 GWh konsesjonskraft til Porsanger kommune. Montørstasjonen i Karasjok ble i løpet av 2012 betydelig oppgradert, og framstår som moderne og veltilpasset formålet. Sponsorstøtte Styret i Luostejok Kraftlag har i 2012 stilt kr til disposisjon for støtte til ulike tiltak innenfor ungdom, kultur og idrett. Blant de som har vært støttet er: Porsanger Idrettslag, IL Nordlys, STIL, Røde Kors, VG1 El-energi Lakselv og Lions Club Porsanger. I tillegg har styret bevilget midler til både Porsanger og Karasjok Kommune, de såkalte Luostejokmidlene. Økonomi Årets resultat etter skatt ble på 1,2 mill kroner. Årets merinntekt er 10,5 mill kroner og balanseført mindreinntekt pr er nå 1,5 mill kroner. Driftsresultat ble på 874 tusen kroner. Avkastning på monopoldelen ble på 0,66%. Driftsinntektene ble totalt på 49,1 mill kroner. Monopolvirksomheten - ga oss en omsetning på 48 mill kroner, hvorav 10,5 mill var merinntekt og er balanseført. Produksjon - prisen var lav i 2012 og vi oppnådde kun 2,4 mill kroner i omsetning. Bredbånd og annet sekundært - ga oss 9 mill kroner i omsetning. Driftskostnadene totalt ble på 48,2 mill kroner. Finansinntekter utgjør 3,7 mill kroner. Her er det utbytte på 2,9 mill kroner, resten er div renteinntekter. Finanskostnader 2,8 mill kroner er i hovedsak rente på lån og et realisert tap på Finnmark Miljøvarme på 1,2 mill kroner. Investeringer/reinvesteringer Det ble ferdigstillet investeringer/ reinvesteringer på 15,3 mill kroner i ,7 mill gikk til opprusting av distribusjonsnettet og 5,8 mill til fiberutbygging, 0,8 mill kroner til annet. 8 Luostejok Kraftlag SA

9 Finansiell risiko Likviditetsbeholdning var pr på 1 mill kroner. Dette er en økning på 0,2 fra foregående år. Kortsiktig gjeld var på 14,5 mill, omløpsmidler på 16,6 mill kroner. Langsiktig gjeld 23,5 mill kroner. Totalkapitalen var ved utgangen av året på 191,9 mill kroner mot 206,3 mill kroner forrige år. Egenkapitalen var 150,2 mill kroner mot 153,9 mill kroner forrige år. Egenkapitalrentabilitet: 0,56 % Egenkapitalprosent: 78,2 % Av årets resultat på 1,155 mill kroner foreslås 1 mill kroner avsatt til allmennyttige formål som tildeles Karasjok og Porsanger kommuner for bruk til idrett og kultur. 155 tusen kroner overføres selskapets egenkapital. Kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi (KILE) NVE regulerer inntekten til nettselskapene slik at leveringskvaliteten påvirker nettinntekten. For 2012 utgjorde avbruddskostnadene 2,4 mill kroner. Fortsatt drift Selskapets finansielle stilling er god og forutsetning for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Årsoppgjøret er gjort opp etter aksjelovens regler og god norsk regnskapsskikk. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Luostejok Kraftlag sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Framtidsutsikter NVE fastsetter årlig inntektsrammen for nettselskapene. Inntektsrammen (IR) er basert på historisk kostnad og normkostnad for nettselskap. IR er beregnet å dekke kostnad for nettdrift med tilstrekkelig kvalitet på lang sikt. Luostejok Kraftlag har gjennom flere år hatt en nettariff som ikke har benyttet den muligheten som inntektsrammen har gitt, og har derav opparbeidet en mindreinntekt på mill kroner pr Pr er mindreinntekten redusert til 1,5 mill kroner. LKSA er inne i en periode med relativt stor aktivitet med renovering av distribusjonsnettet. For å opprettholde en rimelig balanse mellom inntekt og kostnader i kommende år er det påkrevet at vi henter inn den årlige IR. IR er nå på høyde med nettinntektene og vil derfor forbli uendret fremover. Strategiske utfordringer Vi har fortsatt mye distribusjonsnett som må restaureres for å opprettholde ønsket leveringskvalitet. I løpet av 2014 vil arbeidet med å gjøre alle nettstasjoner bakkebetjent være sluttført. Framdeles gjenstår rehabilitering av 22kV linjenettet innenfor Karasjok Kommune. Innenfor lavspent distribusjonsnettet gjenstår en god del utskifting av uisolert linjenett. Utbygging av fibernettet vil i stor grad være styrt av etterspørsel. De mest befolkningsrike områdene er bygget ut med stamnett som har kapasitet til fortetning. Øvrige oppgaver som vil kreve oppmerksomhet og kapital: Overtakelse av 22 og 66kV apparatanlegg ved Lakselv Trafo i LKSA s engasjement i Finnmark Kraft. Utrulling av AMS/Smartgrid (Smarte elmålere som kan brukes til styring av forbruk, differensiering av tariffer, overvåking av strømnett mm). AMS skal være sluttført 1. januar Lakselv 31. desember 2012 / 14. mai

10 Montør Robin Thomassen en. og montør Frank Thomass Lærling Mads Myrskog. Montør Nils A. Lund. Bjørn Klaussen med lærling Mads 10 Myrskog. Luostejok Kraftlag SA

11 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Driftsinntekter Overføringsinntekter Produksjon Fiberinntekter Annen driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekjøp bredbåndstjenester Sentralnettskostnader og nettap Lønnskostnader 4, Avskrivning på varige driftsmidler Varekjøp, arbeid for andre Annen driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Utbytte Verdiendring av markedsb. finansielle oml.m Renteinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Verdiendr. av markedsb. finansielle oml.m Annen rentekostnad Rente og gebyrkostnader Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføring til almennyttig formål Overføringer til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Årsrapport

12 Balanse EIENDELER Anleggsmidler Note Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Materiellbeholdning Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Mindreinntekt nettvirksomhet Markedsbaserte obligasjoner Likvide midler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Lakselv, den 31. desember 2012 / 14. mai

13 Regnskapsprinsipper Generelt Selskapets årsregnskap er avlagt etter gjeldende regnskapsregler for små foretak. Klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Prinsipper for inntekts- og kostnadsføring Driftsinntekter representerer opptjent verdi knyttet til overføring av energi, salg av kraft og arbeid for andre. Kostnadsføring av varer og tjenester foretas ved levering. For prosjekter som løper over balansedagen er det benyttet løpende avregning uten fortjeneste. Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Nye anlegg og reinvesteringer av komponenter som øker driftsmidlets levetid eller på annen måte øker den fremtidige inntjeningsevnen aktiveres. Øvrige aktiviteter klassifiseres som drift/vedlikehold og kostnadsføres. Vedlikehold av driftsmidler for 2012 er gjennomført i henhold til selskapets vedlikeholdsplaner. Vedlikeholdsaktiviteter kostnadsføres ved gjennomføringen. Egentilvirkning av driftsmidler, dvs utvidelser og reinvesteringer i regionaltnett og i distribusjonsnettet vurderes til til variabel tilvirkningskost og aktivieres på vedkommende driftsmiddel. Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsforpliktelser som er sikret gjennom livforsikringsselskaper og forpliktelser som er usikret og dekkes over selskapets drift. Pensjonsforpliktelser som er sikret og forpliktelser knyttet til avtalefestet pensjon balanseføres ikke. Andre pensjonsforpliktelser som er usikret er vurdert til nåverdi og opptatt i selskapets balanse. Magasinbeholdning Det foreligger ingen kostpris på tilsig av vann. Oppmagasinert vannbeholdning opptas derfor ikke i balansen. Årsrapport

14 Materielbeholdning Beholdningen består av driftsmateriell til bruk ved vedlikehold og reinvesteringsaktiviteter samt reservedeler. Beholdningen er vurdert til anskaffelseskost. Aksjer og andeler i andre selskaper Aksjer og andeler i andre selskaper er innarbeidet etter kostmetoden og vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Selskapets eneste datterselskap, Luostejok Bredbånd AS, ble innfusjonert i morselskapet Luostejok Kraftlag SA med virkningsdato Fusjonen er utført som en vertikal fusjon uten vederlag (selskapskontinuitet jf NRS ). Sammenligningstall er ikke omarbeidet ihht. NRS 9.8. Kompensasjon for ikke levert energi Tildelt inntektsramme overstiger beregnet kompensasjon. Da det er beheftet med usikkerhet hvorvidt selskapet som følge av innføringen av kompensasjonsordningen vil øke nettleien tilsvarende, er deler av denne mindreinntekten ikke inntektsført. Skatter Ved ikraftsettelse av lov om samvirkeforetak vil kraftlaget beskattes som et samvirkeforetak. Skatt på alminneliginntekt beregnes til 28 %. Utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden på midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er målt til nominell verdi og opptas i balansen dersom det er sannsynlig at skattefordelen i fremtiden kan utnyttes. Produksjonsanleggets påstemplede merkeytelse er under 5500 kva. Det foreligger således ikke plikt til å svare skatte på grunnrenteinntekt eller naturressursskatt. Kontantstrømsoppstilling Kontantstrømsoppstilling er oppsatt etter den indirekte modellen i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard. 14 Luostejok Kraftlag SA

15 Noteopplysninger 2012 (Beløp i hele tusen) Note 1 Egenkapital Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Innbetaling av andeler - 0 Årets resultat Overføring til almennyttige formål Overføring andeler Porsanger 6 6 Tilført EK ifm. mor/datter fusjon Egenkapital Luostejok Kraftlag SA har innfusjonert det heleide datterselskapet Luostejok Bredbånd AS med virkning Fusjonen er utført som en vertikal fusjon uten vederlag (selskapskontinuitet jf NRS ). Note 2 Likvide midler Posten likvide midler består av kontanter og bankinnskudd. Bundne bankinnskudd for oppbevaring av skattetrekksmidler utgjør kr 556 i 2012 og kr 556 i Selskapet hadde ikke tilstrekkelig innestående på skattetrekskonto pr ihht. skattebetalingsloven Det ble overført kr 200 ekstra , og forholdet er nå brakt i orden. Note 3 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til antatt virkelig verdi. For å møte forventede tap har selskapet en avsetning på kr 249 i 2012 og kr 230 i Konstaterte tap i 2012 er kr 91 mot kr 86 i Note 4 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte Selskapet har 26 fast ansatte ved årets slutt, mot 25 i Ansatte har lån i selskapet på til sammen kr 458. Lånet renteberegnes og betales ned etter statens satser og regler. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn og vaktgodtgjørelser Refunderte sykepenger og lærlingstilskudd Pensjonspremier og avsetning til dekning av pensjonsforplikt Sosiale kostnader Aktiverte lønnskostnader knyttet til investeringsaktiviteter Sum Antall årsverk 27,50 25,00 Selskapets pensjonsordning tilfredstillerer kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Godtgjørelser Adm.dir Styret Lønn Annen godtgjørelse 107 Honorar 286 Konsulent bistand Sum Årsrapport

16 Kostnadsført godtgjørelse til revisor Revisjon Teknisk bistand ved utarbeidelse av årsregnskap og skattepapirer Annen bistand fra revisor Sum Note 5 Pensjonsforpliktelser Selskapet har en kollektiv pensjonsordning som er sikret i et livforsikringsselskap hvor samtlige av selskapets ansatte inngår. I tillegg inngår samtlige av selskapets ansatte i ordning om avtalefestet pensjon. Pensjonsforpliktelser knyttet til disse ordningene balanseføres ikke. Årets premie er kostnadsført og utgjør kr 3001 i 2012 mot kr 2109 i Avsatt pensjon for adm. direktør er belastet drift og utgjør kr 155 mot kr 873 i Pr har tre persjoner inngått særskilt pensjonsavtale til sammenligning med èn person i Pensjonsforpliktelsen totalt er estimert til kr 3663 i 2012 og kr 3272 i Pensjonsforpliktelsen er bokført som langsiktig gjeld. Note 6 Varige driftsmidler 2012 Kraft- Fordelings- Inventar, Anlegg stasjon Kraft- nett Fordelings- Bygninger Bredbånd Kjøretøyer målere etc Inventar, u/utførelse Anlegg Sum Anskaffelseskost stasjon nett 20 Bygninger Bredbånd Kjøretøyer målere etc Sum932 Tilgang Anskaffelseskost til kostpris Avgang til kostpris Tilgang til kostpris Anskaffelseskost Avgang til kostpris Akk.nedskrivninger 0 Akk.avskrivninger Anskaffelseskost Bokført Akkumulerte verdi avskrivninger Bokført verdi Nedskrivninger 0 0 Årets Nedskrivninger avskrivninger Årets avskrivninger Årets avskrivninger i % 1,3-4,0 % 2,9-4,0 % 2,0 % 10,0 % 25,0 % 6,6-20,0 % 0,0 % Årets avskrivninger i % 1,3-4,0 2,9-4,0 2,0 10,0 25,0 6,6-20,0 Aktivering av eget arbeid utgjør samlet kr ,00 Note 7 Skattekostnad Midlertidige forskjeller Skattøkende og skattereduserende forskjeller som revererserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Midlertidige skattereduserende forskjeller er knyttet til: Endring Driftsmidler Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Andre forskjeller Gevist og tapskonto Midlertidige forskjeller Akkumulert fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel(-) Inngående balanseverdi av midlertidige forskjeller er slått sammen med de inngående verdiene fra det innfusjonerte datterselskapet Luostejok Bredbånd AS. 16 Utsatt skattefordel(+)/utsatt skatt(-)

17 Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Mottatt utbytte (eksl. 3%) Urealisert gevinst aksjer Urealisert tap aksjer Andre forskjeller Midertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Anvendt tidligere års underskudd 0 0 Avgitt konsernbidrag 0 0 Resterende skattemessig underskudd til framføring Skatt på alminnelig inntekt (28%) Avsatt ikke utlignet skatt Formueskatt (0,3%) Betalbar skatt på alminnnelig inntekt Årets skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt Beregnet og avsatt formuesskatt Avsatt for mye/for lite bet. bar skatt tidligere år 4 8 Endring i utsatt skatt Årets skattekostnad Note 8 Investeringer i aksjer og andeler Selskap Forretningskontor Eierandel Ansk.kost Bokf.verdi Ishavskraft AS Alta 7,3 % Kvænangen AS Sørstaumen 3,6 % Eltele AS Alta 6,7 % Ishavslink AS Alta 10,5 % North Energy AS Alta Finnmark Kraft AS Alta 12,5 % Elinor Mosjøen Sum aksjer og andeler Årsrapport

18 Note 9 Virksomhetsområder I tillegg til at selskapet driver nettvirksomhet har selskapet en mindre egenproduksjon av kraft. Videre utfører selskapet montørtjenester ol. for andre. Disse tjenestene er nedenfor definert som sekundærvirksomhet. Internfakturering er foretatt mellom virksomhetsområdene. Driftsinntekter og driftskostnader er derfor ikke sammenlignbar med vedkommende linjer i resultatregnskapet. Produksjon Regionalt- Distrib.- Sekundær- Sum Driftsinntekter nett nett virksomhet Salgsinntekter Årets merinntekt Andre inntekter Div. korr Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekjøp Overføringskostnader Nettap Personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Fordeling felleskostn Sum driftskostnader Driftsresultat Årets merinntekt Regionalt- Distrib.- Sum nett nett Fastsatte inntektsrammer fra NVE Overføringskostnader Eiendomsskatt Kilekostnader Tillatt inntekt av monopolvirksomhet Nettinntekt Andre inntekter Sum inntekter Avvik.avskr Årets merinntekt Sum merinntekt som opptas i selskapets balanse Renter mer/mindreinntekt 1,55% Saldo mindreinntekt i balansen Pr Pr Luostejok Kraftlag SA

19 Regionalt- Distrib.- Sum nett nett Avkastning av investert nettkapital Nettkapital Nettkapital Gjennomsnittlig nettkapital % påslag netto arbeidskapital Avkastningsgrunnlag Avkastning av investert nettkapital (driftsresultat i % av gj.kapital) 0,16% 1,04% 0,66% Note 10 Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld nedbetales lineært med kr pr år over 15 år. Saldo pr utgjør kr mot kr pr Det er inngått en avtale med flytende rente-p.t. 3 mnd Nibor + 0,75% margin. Det er ikke stilt sikkerhet for lånet, men selskapet avgir årlig negativ pantsettelseserklæring som bekrefter forpliktelsen i henhold til låneavtale med lånegiver. Note 11 Markedsbaserte aksjer Ansk kostnad Bokført verdi Obligasjoner 0 0 Sum 0 0 Note 12 Langsiktige investeringer i andre selskaper Luostejok Kraftlag SA har innfusjonert det heleide datterselskapet Luostejok Bredbånd AS med virkning Fusjonen er utført som en vertikal fusjon uten vederlag (selskapskontinuitet jf NRS ). Sammenligningstall er ikke omarbeidet ihht. NRS 9.8 Det vises til note 1 for innvirkning på annen egenkapital. Selskapet har følgelig ingen mellomværende med selskap i samme konsern. Årsrapport

20 Kontantstrømoppstilling Den indirekte modell (Beløp i hele tusen) Kontantstrømmer fra operasjonell aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Urealisert bevegelse markedsbaserte obligasjoner 0-85 Avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler/finansielle anleggsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensj.ord Endringer mindreinntekt nettvirksomhet Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbet lånefordring(korts./langs) Utbetalinger andre lånefordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kasskreditt Tilbakebetalinger av egenkapital Utbetalinger av utbytte Utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Tilført likvider/gjeld ifm. fusjon av datter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Luostejok Kraftlag SA

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen

ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen ÅRSRAPP0RT 2004 Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen 1 I N N H O L D Innledning 3 Eierforhold 4 Generalforsamling 4 Styre 4 Administrasjon 4 Organisasjonsplan 5 Utvalg og medlemskap 6 Kommentarer

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår ÅRSMELDING 201 83.driftsår Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon:75681950, Telefaks:75681960,Bankgiro:46282018314,Org,NO

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Dalane Energi Årsberetning

Dalane Energi Årsberetning 2005 Dalane Energi Årsberetning 1 Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi 2 Hovedtall for Dalane energi 3 Organisasjon og administrasjon 4 Styrets beretning 5 2005 Dalane energi 100 år 11 Resultatregnskap

Detaljer

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s.

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s. Årsrapport 2006 Innhold Årsberetning... s. 1 Årsregnskap... s. 5 Kontantstrømanalyse... s. 8 Noter til regnskapet...s. 9 Revisjonsberetning... s. 20 Forsidebilde: Selskapets administrasjons- og lagerbygg

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2013... 4 Et tilbakeblikk på 2013... 5 Årsberetning...

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2012 2 ÅRSBERETNING 2012 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2012... 4 Et tilbakeblikk på 2012... 5-6 Årsberetning...

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer