Årsrapport driftsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 57. driftsår"

Transkript

1 Årsrapport driftsår

2 Forsidebildet: Fra Østerbotn i Porsanger. Foto: Almar Paulsen Driftsass. Kjell Åge Wilhelmsen. Styret i Luostejok Bredbånd (innfusjonert i Luostejok Kraftlag i 2012). Fra venstre: Kjell H. Sæther, Ragny Helander, Sverre Pedersen og Svein Sjøveian. Adresse: Pb 104, 9711 Lakselv Tlf: Web: Foretak: E-post:

3 Innhold Årsmøte...side 4 Styret...side 5 Organisasjonsplan...side 6 Styrets årsberetning...side 7 Resultatregnskap...side 11 Balanse...side 12 Regnskapsprinsipper...side 13 Noteopplysninger...side 15 Kontantstrømoppstilling...side 20 Nøkkeltall...side 21 Samisk sammendrag...side 22 Revisjonsberetning...side 23 Virksomhetens art og lokalisering Luostejok Kraftlag ble stiftet som et AL den 21. november i 1949, og omdannet til SA i Luostejok Kraftlag SA er et nettselskap som gjennom eget distribusjonsnett leverer elektrisk energi innenfor konsesjonsområdet i Karasjok, Porsanger og Lebesby kommune. Selskapet leverer videre bredbåndstjenester gjennom eget nett i Karasjok og Porsanger. Selskapets administrasjon er lokalisert til Lakselv. Herfra drives selskapets bredbåndsavdeling. I Karasjok har selskapet egen montørstasjon. 3

4 Organisasjon Årsmøte Årsmøte er kraftlagets øverste organ fra og hadde følgende sammensetning i 2012: Utsendinger valgt av Porsanger kommune: Ordinære utsendinger: Torgeir Thomassen Jo Inge Hesjevik Tom Robert Hansen Liv-Hildur Karlsen Varamedlem: Eirin Sætrum Marita Solheim Eli Rognmo Knut Roger Hanssen Utsendinger valgt av Karasjok kommune: Ordinære utsendinger: Varamedlem: Frode Tangen Emily Pope Bjørsmo Olav Sara Nikkinen Issat Ande Jovnna Eira Kirsten Appfjell-Eira Leif Anders Somby Valgkomité: Tom Robert Hansen, Torgeir Thomassen og Olav Sara Nikkinen. Årsmøte har avholdt 1 møte og behandlet totalt 8 saker i Styret deltar på Årsmøte uten stemmerett. Noen av våre fast ansatte, lærlinger og sommervikarer. 4 Luostejok Kraftlag SA

5 Styret Luostejok Kraftlags styre hadde ved utgangen av 2012 følgende sammensetning: Porsanger kommune: Ordinære medlemmer: Åge Amundsen Hilde Skanke Varamedlem: Sven Erik Samuelsen Karasjok kommune Ordinære medlemmer: Gudrun Kåven John Nystad Varamedlem: Elen Maria G. Eriksen Ansatte representant: Ordinært medlem: Geir Arne Hestnes Varamedlem: Bjørn Klaussen Styrets leder har vært Åge Amundsen med John Nystad som nestleder. Styret har avholdt 10 møter og behandlet 58 saker. Administrerende direktør og administrasjonssjef deltar i styrets møter uten stemmerett. Styret i 2012 med direktør Sverre Pedersen. Fra venstre: Sverre Pedersen, Hilde Skanke, Gudrun Kåven, Kjell Åge Wilhelmsen, Åge Amundsen og John Nystad. Årsrapport

6 Organisasjonsplan Luostejok Kraftlag SA er organisert som følger: Årsmøtet Styret Adm. direktør Ole G. Thomassen Nettservice Administrasjon Drift Bredbånd Karl Martin Stueng Ragny Helander Birger Johansen Nils R. Pettersen Økonomi, personal, lønn og IT Planlegging Måling, avreg, Bygging, Planlegging, DLE fakturering, vedlikehold, drift bygging, drift nettdok kundeservice produksjon salg, IK/HMS/ROS Luostejok Kraftlag har i 2012 innfusjonert det heleide datterselskapet Luostejok Bredbånd. Det er opprettet en selvstendig avdeling som ivaretar utbygging og salg av fiber. Administrasjonsavdelingen har ansvaret for kundeservice, økonomi, måling/kommunikasjon og personalfunksjon. Nettserviceavdelingen innehar DLE-funksjon og har ansvar for planlegging av nettet. Drift og montasjeavdelingen har ansvar for vedlikehold og drift av nettet, samt produksjon. Bredbåndsavdelingen har ansvar for bygging og drift av fiber, samt salg av fiber. Luostejok Kraftlag ledes av adm. direktør Ole G. Thomassen og ved utgangen av året hadde kraftlaget 26 fast ansatte og 3 lærlinger. Arbeidsgivertilslutning KS-bedrift. Medlemskap i DEFO. Arbeidstakerorganisasjoner: EL & IT, og NITO. 6 Medeier i andre organisasjoner: Kvænangen Kraftverk AS Ishavskraft AS Eltele AS Ishavslink AS North Energy AS Finnmark Kraft AS Luostejok Kraftlag SA

7 Styrets årsberetning Styrets arbeide, representantskapet, personale og likestilling, og HMS Vi hadde 3 lærlinger i energimontørfaget og 1 lærling i telekommunkasjon under utdanning. Styret og representantskapet Styret har i 2012 avholdt 10 styremøter, hvorav ett telefonmøte. Det har i løpet av året blitt behandlet totalt 58 saker. Av de viktigste saker er: Årsrapport og regnskap Budsjett Ansettelse av adm. dir. Det er avholdt 1 ordinært årsmøte. Av de viktigste sakene nevnes: Årsmelding og regnskap Valg av valgkomité Forurensing og miljøtiltak Luostejok Kraftlag produserer fornybar energi i eget vannkraftverk i Gagga. Kraftlaget er via medeierskap i Finnmark Kraft engasjert i etablering og drift av vind- og småkraftverk. Eget avfall kildesorteres og leveres lokalt mottaksanlegg. Vi bestreber oss på at vår drift ikke skal forurense det ytre miljø, og at våre bygg og anlegg skal fremstå som positive både estetisk og miljømessig. Personale og likestilling Pr hadde Luostejok Kraftlag 26 fast ansatte. Herav 5 kvinner og 21 menn. Alle kvinnelige ansatte er tilknyttet administrasjonsavdelingen. Luostejok Bredbånd ble i 2012 innfusjonert i Luostejok Kraftlag, og tilførte kraftlaget 2 ansatte. Vårt personell er fordelt slik: Administrasjonsavdelingen: 6,5 årsverk Nettserviceavdelingen: 4 årsverk Driftslavdelingen: 11 årsverk Bredbåndsavdelingen: 3 årsverk Kraftlagets ledergruppe består av 4 avdelingsledere i tillegg til administrerende direktør. En av avdelingslederne er kvinne. Selskapets adm dir er mann. Av styrets 5 medlemmer er det 2 kvinner. Styrets leder og nestleder er menn. Kvinneandelen er representativ for bransjen. Det er en målsetning å få kvinner inn i den mannsdominerte delen av bedriften, og ved ledige stillinger oppfordrer vi spesielt kvinner til å søke. Gjennomsnittsalderen på de ansatte er 50 år. Kraftlaget har en god rekrutteringspolitikk, noe som har resultert i at vi har et nært samarbeide med Lakselv videregående skole. I tillegg til å bidra med lærekrefter, er vi svært imøtekommende når det gjelder å ta imot elever i forbindelse med «prosjekt til fordypning» og ved utplassering. I tillegg inviteres alle elever fra avgangsklassene på grunnskolen i Lakselv og Karasjok til en presentasjon av kraftbransjen generelt, -og kraftlaget spesielt. Seniorenes interesser blir ivaretatt ved at alle som skal gå av med pensjon, blir tilbud oppfølging og kurs. Arbeidsmiljø HMS Hvert år planlegges HMS arbeidet av en felles gruppe bestående av verneleder, verneombud og lederguppa. Planen setter mål for kraftlagets HMS-arbeide, og resultater rapporteres kvartalsvis. Kraftlaget legger vekt på felles aktiviteter for å styrke samholdet, og på den måten bidra til et godt arbeidsmiljø og en god bedriftskultur. Avvik rapporteres i henhold til regelverk. Kraftlaget utfører ROS-analyser for alle relevante områder innenfor drift og administrasjon. Det er i 2012 rapportert om 2 mindre arbeidsulykker, hvorav den ene førte til sykemelding. Sykefraværet i 2012 var på 5,8 %. Korttidsfraværet var på 2,4 %. Luostejok Kraftlag er medlem av Hemis, (tidligere Finnmark Bedriftshelse) og tilbyr herigjennom sine ansatte årlige helsekontroller og -oppfølging. Avtalen med Hemis innebærer at LKSA kan nyttiggjøre seg deres kompetanse innenfor HMSområdet. Årsrapport

8 Selskapets virksomhet og økonomi Luostejok Kraftlag hadde pr kunder, herav 3112 husholdnings-kunder. Leveringskvaliteten var i 2012 på 99,94. Dvs 0,06 ikke levert energi på grunn av avbrudd. Andelen planlagte arbeider utgjorde 78,24%. Totalt forbruk inklusive tap var i 2012 på 138 GWh mens samme tall i 2011 var 126 GWh. En økning 12 GWh. Overføringstapene var på 5,8 %. Oppgavene innenfor vedlikehold og investering har i all hovedsak bestått av modernisering av nett. Vi har skiftet ut gamle papir-/oljeisolerte høyspentkabler til moderne kabler. Vi har skiftet ut tråd og traverser på linjen mellom Lakselv og Børselv i tillegg til at vi har bygget en helt ny 15km lang trasé i samme område. I Karasjok har vi bygget om og modernisert i alt 15 nettstasjoner i mast, og i Lakselv har vi skiftet ut 2 innvendig betjente nettstasjoner. Noen av lavspentkretsene er også modernisert ved at blank tråd er byttet ut til isolert EX-ledning. Videre er en del av gatelysnettet oppgradert til isolert luftledning. Vi har bygget 4 helt nye nettstasjoner for å sikre tilfredsstillende spenningskvalitet til kundene våre. 3 i Karasjok og 1 i Børselv. På fibersiden har vi i 2012 bygget ut 3 områder for FTTH; Bjerkland, Skogende og Stangnes, samt at vi har drevet fortetning i allerede utbygde områder. Ved utgangen av 2012 hadde vi totalt 1258 fiberkunder tilknyttet vår nett. Produksjonen i Luostejok Kraftverk var på 9,8 GWh. Herav er 0,6 GWh konsesjonskraft til Porsanger kommune. Montørstasjonen i Karasjok ble i løpet av 2012 betydelig oppgradert, og framstår som moderne og veltilpasset formålet. Sponsorstøtte Styret i Luostejok Kraftlag har i 2012 stilt kr til disposisjon for støtte til ulike tiltak innenfor ungdom, kultur og idrett. Blant de som har vært støttet er: Porsanger Idrettslag, IL Nordlys, STIL, Røde Kors, VG1 El-energi Lakselv og Lions Club Porsanger. I tillegg har styret bevilget midler til både Porsanger og Karasjok Kommune, de såkalte Luostejokmidlene. Økonomi Årets resultat etter skatt ble på 1,2 mill kroner. Årets merinntekt er 10,5 mill kroner og balanseført mindreinntekt pr er nå 1,5 mill kroner. Driftsresultat ble på 874 tusen kroner. Avkastning på monopoldelen ble på 0,66%. Driftsinntektene ble totalt på 49,1 mill kroner. Monopolvirksomheten - ga oss en omsetning på 48 mill kroner, hvorav 10,5 mill var merinntekt og er balanseført. Produksjon - prisen var lav i 2012 og vi oppnådde kun 2,4 mill kroner i omsetning. Bredbånd og annet sekundært - ga oss 9 mill kroner i omsetning. Driftskostnadene totalt ble på 48,2 mill kroner. Finansinntekter utgjør 3,7 mill kroner. Her er det utbytte på 2,9 mill kroner, resten er div renteinntekter. Finanskostnader 2,8 mill kroner er i hovedsak rente på lån og et realisert tap på Finnmark Miljøvarme på 1,2 mill kroner. Investeringer/reinvesteringer Det ble ferdigstillet investeringer/ reinvesteringer på 15,3 mill kroner i ,7 mill gikk til opprusting av distribusjonsnettet og 5,8 mill til fiberutbygging, 0,8 mill kroner til annet. 8 Luostejok Kraftlag SA

9 Finansiell risiko Likviditetsbeholdning var pr på 1 mill kroner. Dette er en økning på 0,2 fra foregående år. Kortsiktig gjeld var på 14,5 mill, omløpsmidler på 16,6 mill kroner. Langsiktig gjeld 23,5 mill kroner. Totalkapitalen var ved utgangen av året på 191,9 mill kroner mot 206,3 mill kroner forrige år. Egenkapitalen var 150,2 mill kroner mot 153,9 mill kroner forrige år. Egenkapitalrentabilitet: 0,56 % Egenkapitalprosent: 78,2 % Av årets resultat på 1,155 mill kroner foreslås 1 mill kroner avsatt til allmennyttige formål som tildeles Karasjok og Porsanger kommuner for bruk til idrett og kultur. 155 tusen kroner overføres selskapets egenkapital. Kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi (KILE) NVE regulerer inntekten til nettselskapene slik at leveringskvaliteten påvirker nettinntekten. For 2012 utgjorde avbruddskostnadene 2,4 mill kroner. Fortsatt drift Selskapets finansielle stilling er god og forutsetning for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Årsoppgjøret er gjort opp etter aksjelovens regler og god norsk regnskapsskikk. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Luostejok Kraftlag sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Framtidsutsikter NVE fastsetter årlig inntektsrammen for nettselskapene. Inntektsrammen (IR) er basert på historisk kostnad og normkostnad for nettselskap. IR er beregnet å dekke kostnad for nettdrift med tilstrekkelig kvalitet på lang sikt. Luostejok Kraftlag har gjennom flere år hatt en nettariff som ikke har benyttet den muligheten som inntektsrammen har gitt, og har derav opparbeidet en mindreinntekt på mill kroner pr Pr er mindreinntekten redusert til 1,5 mill kroner. LKSA er inne i en periode med relativt stor aktivitet med renovering av distribusjonsnettet. For å opprettholde en rimelig balanse mellom inntekt og kostnader i kommende år er det påkrevet at vi henter inn den årlige IR. IR er nå på høyde med nettinntektene og vil derfor forbli uendret fremover. Strategiske utfordringer Vi har fortsatt mye distribusjonsnett som må restaureres for å opprettholde ønsket leveringskvalitet. I løpet av 2014 vil arbeidet med å gjøre alle nettstasjoner bakkebetjent være sluttført. Framdeles gjenstår rehabilitering av 22kV linjenettet innenfor Karasjok Kommune. Innenfor lavspent distribusjonsnettet gjenstår en god del utskifting av uisolert linjenett. Utbygging av fibernettet vil i stor grad være styrt av etterspørsel. De mest befolkningsrike områdene er bygget ut med stamnett som har kapasitet til fortetning. Øvrige oppgaver som vil kreve oppmerksomhet og kapital: Overtakelse av 22 og 66kV apparatanlegg ved Lakselv Trafo i LKSA s engasjement i Finnmark Kraft. Utrulling av AMS/Smartgrid (Smarte elmålere som kan brukes til styring av forbruk, differensiering av tariffer, overvåking av strømnett mm). AMS skal være sluttført 1. januar Lakselv 31. desember 2012 / 14. mai

10 Montør Robin Thomassen en. og montør Frank Thomass Lærling Mads Myrskog. Montør Nils A. Lund. Bjørn Klaussen med lærling Mads 10 Myrskog. Luostejok Kraftlag SA

11 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Driftsinntekter Overføringsinntekter Produksjon Fiberinntekter Annen driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekjøp bredbåndstjenester Sentralnettskostnader og nettap Lønnskostnader 4, Avskrivning på varige driftsmidler Varekjøp, arbeid for andre Annen driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Utbytte Verdiendring av markedsb. finansielle oml.m Renteinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Verdiendr. av markedsb. finansielle oml.m Annen rentekostnad Rente og gebyrkostnader Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføring til almennyttig formål Overføringer til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Årsrapport

12 Balanse EIENDELER Anleggsmidler Note Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Materiellbeholdning Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Mindreinntekt nettvirksomhet Markedsbaserte obligasjoner Likvide midler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Lakselv, den 31. desember 2012 / 14. mai

13 Regnskapsprinsipper Generelt Selskapets årsregnskap er avlagt etter gjeldende regnskapsregler for små foretak. Klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Prinsipper for inntekts- og kostnadsføring Driftsinntekter representerer opptjent verdi knyttet til overføring av energi, salg av kraft og arbeid for andre. Kostnadsføring av varer og tjenester foretas ved levering. For prosjekter som løper over balansedagen er det benyttet løpende avregning uten fortjeneste. Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Nye anlegg og reinvesteringer av komponenter som øker driftsmidlets levetid eller på annen måte øker den fremtidige inntjeningsevnen aktiveres. Øvrige aktiviteter klassifiseres som drift/vedlikehold og kostnadsføres. Vedlikehold av driftsmidler for 2012 er gjennomført i henhold til selskapets vedlikeholdsplaner. Vedlikeholdsaktiviteter kostnadsføres ved gjennomføringen. Egentilvirkning av driftsmidler, dvs utvidelser og reinvesteringer i regionaltnett og i distribusjonsnettet vurderes til til variabel tilvirkningskost og aktivieres på vedkommende driftsmiddel. Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsforpliktelser som er sikret gjennom livforsikringsselskaper og forpliktelser som er usikret og dekkes over selskapets drift. Pensjonsforpliktelser som er sikret og forpliktelser knyttet til avtalefestet pensjon balanseføres ikke. Andre pensjonsforpliktelser som er usikret er vurdert til nåverdi og opptatt i selskapets balanse. Magasinbeholdning Det foreligger ingen kostpris på tilsig av vann. Oppmagasinert vannbeholdning opptas derfor ikke i balansen. Årsrapport

14 Materielbeholdning Beholdningen består av driftsmateriell til bruk ved vedlikehold og reinvesteringsaktiviteter samt reservedeler. Beholdningen er vurdert til anskaffelseskost. Aksjer og andeler i andre selskaper Aksjer og andeler i andre selskaper er innarbeidet etter kostmetoden og vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Selskapets eneste datterselskap, Luostejok Bredbånd AS, ble innfusjonert i morselskapet Luostejok Kraftlag SA med virkningsdato Fusjonen er utført som en vertikal fusjon uten vederlag (selskapskontinuitet jf NRS ). Sammenligningstall er ikke omarbeidet ihht. NRS 9.8. Kompensasjon for ikke levert energi Tildelt inntektsramme overstiger beregnet kompensasjon. Da det er beheftet med usikkerhet hvorvidt selskapet som følge av innføringen av kompensasjonsordningen vil øke nettleien tilsvarende, er deler av denne mindreinntekten ikke inntektsført. Skatter Ved ikraftsettelse av lov om samvirkeforetak vil kraftlaget beskattes som et samvirkeforetak. Skatt på alminneliginntekt beregnes til 28 %. Utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden på midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er målt til nominell verdi og opptas i balansen dersom det er sannsynlig at skattefordelen i fremtiden kan utnyttes. Produksjonsanleggets påstemplede merkeytelse er under 5500 kva. Det foreligger således ikke plikt til å svare skatte på grunnrenteinntekt eller naturressursskatt. Kontantstrømsoppstilling Kontantstrømsoppstilling er oppsatt etter den indirekte modellen i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard. 14 Luostejok Kraftlag SA

15 Noteopplysninger 2012 (Beløp i hele tusen) Note 1 Egenkapital Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Innbetaling av andeler - 0 Årets resultat Overføring til almennyttige formål Overføring andeler Porsanger 6 6 Tilført EK ifm. mor/datter fusjon Egenkapital Luostejok Kraftlag SA har innfusjonert det heleide datterselskapet Luostejok Bredbånd AS med virkning Fusjonen er utført som en vertikal fusjon uten vederlag (selskapskontinuitet jf NRS ). Note 2 Likvide midler Posten likvide midler består av kontanter og bankinnskudd. Bundne bankinnskudd for oppbevaring av skattetrekksmidler utgjør kr 556 i 2012 og kr 556 i Selskapet hadde ikke tilstrekkelig innestående på skattetrekskonto pr ihht. skattebetalingsloven Det ble overført kr 200 ekstra , og forholdet er nå brakt i orden. Note 3 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til antatt virkelig verdi. For å møte forventede tap har selskapet en avsetning på kr 249 i 2012 og kr 230 i Konstaterte tap i 2012 er kr 91 mot kr 86 i Note 4 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte Selskapet har 26 fast ansatte ved årets slutt, mot 25 i Ansatte har lån i selskapet på til sammen kr 458. Lånet renteberegnes og betales ned etter statens satser og regler. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn og vaktgodtgjørelser Refunderte sykepenger og lærlingstilskudd Pensjonspremier og avsetning til dekning av pensjonsforplikt Sosiale kostnader Aktiverte lønnskostnader knyttet til investeringsaktiviteter Sum Antall årsverk 27,50 25,00 Selskapets pensjonsordning tilfredstillerer kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Godtgjørelser Adm.dir Styret Lønn Annen godtgjørelse 107 Honorar 286 Konsulent bistand Sum Årsrapport

16 Kostnadsført godtgjørelse til revisor Revisjon Teknisk bistand ved utarbeidelse av årsregnskap og skattepapirer Annen bistand fra revisor Sum Note 5 Pensjonsforpliktelser Selskapet har en kollektiv pensjonsordning som er sikret i et livforsikringsselskap hvor samtlige av selskapets ansatte inngår. I tillegg inngår samtlige av selskapets ansatte i ordning om avtalefestet pensjon. Pensjonsforpliktelser knyttet til disse ordningene balanseføres ikke. Årets premie er kostnadsført og utgjør kr 3001 i 2012 mot kr 2109 i Avsatt pensjon for adm. direktør er belastet drift og utgjør kr 155 mot kr 873 i Pr har tre persjoner inngått særskilt pensjonsavtale til sammenligning med èn person i Pensjonsforpliktelsen totalt er estimert til kr 3663 i 2012 og kr 3272 i Pensjonsforpliktelsen er bokført som langsiktig gjeld. Note 6 Varige driftsmidler 2012 Kraft- Fordelings- Inventar, Anlegg stasjon Kraft- nett Fordelings- Bygninger Bredbånd Kjøretøyer målere etc Inventar, u/utførelse Anlegg Sum Anskaffelseskost stasjon nett 20 Bygninger Bredbånd Kjøretøyer målere etc Sum932 Tilgang Anskaffelseskost til kostpris Avgang til kostpris Tilgang til kostpris Anskaffelseskost Avgang til kostpris Akk.nedskrivninger 0 Akk.avskrivninger Anskaffelseskost Bokført Akkumulerte verdi avskrivninger Bokført verdi Nedskrivninger 0 0 Årets Nedskrivninger avskrivninger Årets avskrivninger Årets avskrivninger i % 1,3-4,0 % 2,9-4,0 % 2,0 % 10,0 % 25,0 % 6,6-20,0 % 0,0 % Årets avskrivninger i % 1,3-4,0 2,9-4,0 2,0 10,0 25,0 6,6-20,0 Aktivering av eget arbeid utgjør samlet kr ,00 Note 7 Skattekostnad Midlertidige forskjeller Skattøkende og skattereduserende forskjeller som revererserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Midlertidige skattereduserende forskjeller er knyttet til: Endring Driftsmidler Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Andre forskjeller Gevist og tapskonto Midlertidige forskjeller Akkumulert fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel(-) Inngående balanseverdi av midlertidige forskjeller er slått sammen med de inngående verdiene fra det innfusjonerte datterselskapet Luostejok Bredbånd AS. 16 Utsatt skattefordel(+)/utsatt skatt(-)

17 Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Mottatt utbytte (eksl. 3%) Urealisert gevinst aksjer Urealisert tap aksjer Andre forskjeller Midertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Anvendt tidligere års underskudd 0 0 Avgitt konsernbidrag 0 0 Resterende skattemessig underskudd til framføring Skatt på alminnelig inntekt (28%) Avsatt ikke utlignet skatt Formueskatt (0,3%) Betalbar skatt på alminnnelig inntekt Årets skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt Beregnet og avsatt formuesskatt Avsatt for mye/for lite bet. bar skatt tidligere år 4 8 Endring i utsatt skatt Årets skattekostnad Note 8 Investeringer i aksjer og andeler Selskap Forretningskontor Eierandel Ansk.kost Bokf.verdi Ishavskraft AS Alta 7,3 % Kvænangen AS Sørstaumen 3,6 % Eltele AS Alta 6,7 % Ishavslink AS Alta 10,5 % North Energy AS Alta Finnmark Kraft AS Alta 12,5 % Elinor Mosjøen Sum aksjer og andeler Årsrapport

18 Note 9 Virksomhetsområder I tillegg til at selskapet driver nettvirksomhet har selskapet en mindre egenproduksjon av kraft. Videre utfører selskapet montørtjenester ol. for andre. Disse tjenestene er nedenfor definert som sekundærvirksomhet. Internfakturering er foretatt mellom virksomhetsområdene. Driftsinntekter og driftskostnader er derfor ikke sammenlignbar med vedkommende linjer i resultatregnskapet. Produksjon Regionalt- Distrib.- Sekundær- Sum Driftsinntekter nett nett virksomhet Salgsinntekter Årets merinntekt Andre inntekter Div. korr Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekjøp Overføringskostnader Nettap Personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Fordeling felleskostn Sum driftskostnader Driftsresultat Årets merinntekt Regionalt- Distrib.- Sum nett nett Fastsatte inntektsrammer fra NVE Overføringskostnader Eiendomsskatt Kilekostnader Tillatt inntekt av monopolvirksomhet Nettinntekt Andre inntekter Sum inntekter Avvik.avskr Årets merinntekt Sum merinntekt som opptas i selskapets balanse Renter mer/mindreinntekt 1,55% Saldo mindreinntekt i balansen Pr Pr Luostejok Kraftlag SA

19 Regionalt- Distrib.- Sum nett nett Avkastning av investert nettkapital Nettkapital Nettkapital Gjennomsnittlig nettkapital % påslag netto arbeidskapital Avkastningsgrunnlag Avkastning av investert nettkapital (driftsresultat i % av gj.kapital) 0,16% 1,04% 0,66% Note 10 Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld nedbetales lineært med kr pr år over 15 år. Saldo pr utgjør kr mot kr pr Det er inngått en avtale med flytende rente-p.t. 3 mnd Nibor + 0,75% margin. Det er ikke stilt sikkerhet for lånet, men selskapet avgir årlig negativ pantsettelseserklæring som bekrefter forpliktelsen i henhold til låneavtale med lånegiver. Note 11 Markedsbaserte aksjer Ansk kostnad Bokført verdi Obligasjoner 0 0 Sum 0 0 Note 12 Langsiktige investeringer i andre selskaper Luostejok Kraftlag SA har innfusjonert det heleide datterselskapet Luostejok Bredbånd AS med virkning Fusjonen er utført som en vertikal fusjon uten vederlag (selskapskontinuitet jf NRS ). Sammenligningstall er ikke omarbeidet ihht. NRS 9.8 Det vises til note 1 for innvirkning på annen egenkapital. Selskapet har følgelig ingen mellomværende med selskap i samme konsern. Årsrapport

20 Kontantstrømoppstilling Den indirekte modell (Beløp i hele tusen) Kontantstrømmer fra operasjonell aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Urealisert bevegelse markedsbaserte obligasjoner 0-85 Avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler/finansielle anleggsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensj.ord Endringer mindreinntekt nettvirksomhet Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbet lånefordring(korts./langs) Utbetalinger andre lånefordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kasskreditt Tilbakebetalinger av egenkapital Utbetalinger av utbytte Utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Tilført likvider/gjeld ifm. fusjon av datter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Luostejok Kraftlag SA

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsrapport 2010 55. driftsår

Årsrapport 2010 55. driftsår Årsrapport 2010 55. driftsår Forsidebildet: Dolomitt i Porsangerfjorden Foto: Almar Paulsen Fiberbygging. Pausegym for aktive medarbeidere. Adresse: Pb 104, 9711 Lakselv Tlf: 78 46 06 00 Web: www.lksa.no

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsrapport 2013 58. driftsår

Årsrapport 2013 58. driftsår Årsrapport 2013 58. driftsår Forsidebildet: Kvæntunet i Børselv. Foto: Terje Aronsen Direktør Ole G. Thomassen takker avd.leder Nils Roger Pettersen for god innsats på bredbåndsavdelingen. Avju småjenter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsrapport 2003. 48. driftsår

Årsrapport 2003. 48. driftsår 48. driftsår Innhold Ny og gammel linje Bildet er tatt av den nye kraftlinjen som bygges mellom Lakselv og Karasjok. FOTO: ÅSMUND SAMUELSEN Representantskapet... side 4 Styret... side 5 Organisasjon...

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer