Årsrapport driftsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013 58. driftsår"

Transkript

1 Årsrapport driftsår

2 Forsidebildet: Kvæntunet i Børselv. Foto: Terje Aronsen Direktør Ole G. Thomassen takker avd.leder Nils Roger Pettersen for god innsats på bredbåndsavdelingen. Avju småjenter sponset av Luostejok kraftlag til å delta på Norway Cup. Adresse: Pb 104, 9711 Lakselv Tlf: Web: Foretak: E-post:

3 Innhold Årsmøte...side 4 Styret...side 5 Organisasjonsplan...side 6 Styrets årsberetning...side 7 Resultatregnskap...side 11 Balanse...side 12 Regnskapsprinsipper...side 13 Noteopplysninger...side 15 Kontantstrømoppstilling...side 20 Nøkkeltall...side 21 Samisk sammendrag...side 22 Revisjonsberetning...side 23 Virksomhetens art og lokalisering Luostejok Kraftlag ble stiftet som et AL den 21. november i 1949, og omdannet til SA i Luostejok Kraftlag SA er et nettselskap som gjennom eget distribusjonsnett leverer elektrisk energi innenfor konsesjonsområdet i Karasjok, Porsanger og Lebesby kommune. Selskapet leverer videre bredbåndstjenester gjennom eget nett i Karasjok og Porsanger. Selskapets administrasjon er lokalisert til Lakselv. Herfra drives selskapets bredbåndsavdeling. I Karasjok har selskapet egen montørstasjon. 3

4 Organisasjon Årsmøte Årsmøte er kraftlagets øverste organ fra og hadde følgende sammensetning i 2013: Utsendinger valgt av Porsanger kommune: Ordinære utsendinger: Torgeir Thomassen Jo Inge Hesjevik Tom Robert Hansen Liv-Hildur Karlsen Varamedlem: Eirin Sætrum Marita Solheim Eli Rognmo Knut Roger Hanssen Utsendinger valgt av Karasjok kommune: Ordinære utsendinger: Varamedlem: Frode Tangen Emily Pope Bjørsmo Olav Sara Nikkinen Issat Ande Jovnna Eira Kirsten Appfjell-Eira Leif Anders Somby Valgkomité: Tom Robert Hansen, Torgeir Thomassen og Olav Sara Nikkinen. Årsmøte har avholdt 1 møte og behandlet totalt 8 saker i Styret deltar på Årsmøte uten stemmerett. Montør Roy Ståle Tangen og pensjonist Hjalmar Kåven i hyggelig passiar. 4 Luostejok Kraftlag SA

5 Styret Luostejok Kraftlags styre hadde ved utgangen av 2013 følgende sammensetning: Porsanger kommune: Ordinære medlemmer: Elin Aslaksen Hilde Skanke Varamedlem: Sven Erik Samuelsen Karasjok kommune Ordinære medlemmer: John Nystad Torgrim Fredeng Kemi Varamedlem: Elen Maria G. Eriksen Ansatte representant: Ordinært medlem: Geir Arne Hestnes Varamedlem: Bjørn Klaussen Styrets leder har vært John Nystad med Hilde Skanke som nestleder. Styret har avholdt 8 møter og behandlet 47 saker. Administrerende direktør og administrasjonssjef deltar i styrets møter uten stemmerett. God tone mellom hjelpearbeider Sam Johnsen og direktør Ole G. Thomassen. Årsrapport

6 Organisasjonsplan Luostejok Kraftlag SA er organisert som følger: Årsmøtet Styret Adm. direktør Ole G. Thomassen Nettservice Administrasjon Drift Bredbånd Karl Martin Stueng Ragny Helander Birger Johansen Nils R. Pettersen Økonomi, personal, lønn og IT Planlegging Måling, avreg, Bygging, Planlegging, DLE fakturering, vedlikehold, drift bygging, drift nettdok kundeservice produksjon salg, IK/HMS/ROS Nettserviceavdelingen innehar DLE-funksjon og har ansvar for planlegging av nettet. Administrasjonsavdelingen har ansvaret for kundeservice,økonomi, IT, måling/kommunikasjon og personalfunksjon. Drift og montasjeavdelingen har ansvar for vedlikehold og drift av nettet, samt produksjon. Bredbåndsavdelingen har ansvar for bygging og drift av fiber, samt salg av fiber. Luostejok Kraftlag ledes av adm. direktør Ole G. Thomassen og ved utgangen av året hadde kraftlaget 26 fast ansatte og 4 lærlinger. Arbeidsgivertilslutning KS-bedrift. Medlemskap i DEFO. Arbeidstakerorganisasjoner: EL & IT, og NITO. Medeier i andre organisasjoner: Kvænangen Kraftverk AS Ishavskraft AS Eltele AS Ishavslink AS North Energy AS Finnmark Kraft AS 6 Luostejok Kraftlag SA

7 Styrets årsberetning Styret og årsmøte Styret har i 2013 avholdt 8 styremøter. Det har i løpet av året blitt behandlet totalt 47 saker. Av de viktigste saker er: Årsrapport og regnskap Budsjett Kjøp av koblingsanlegg på Statnett Det er avholdt 1 ordinært årsmøte. Av de viktigste årsmøtesaker nevnes: Årsmelding og regnskap Valg av valgkomité Forurensing og miljøtiltak Luostejok Kraftlag produserer fornybar energi i eget vannkraftverk i Gagga. Kraftlaget er via medeierskap i Finnmark Kraft engasjert i etablering og drift av vind- og småkraftverk. Eget avfall kildesorteres og leveres lokalt mottaksanlegg. Vi bestreber oss på at vår drift ikke skal forurense det ytre miljø, og at våre bygg og anlegg skal fremstå som positive både estetisk og miljømessig. Personale og likestilling Pr hadde Luostejok Kraftlag 26 fast ansatte. Herav 5 kvinner og 20 menn. Alle kvinnelige ansatte er tilknyttet administrasjons avdelingen. Avdelingslederen på bredbånds avdelingen fratrådte sin stilling ved årets utgang. Administrasjonsavdelingen: 6,5 årsverk Nettserviceavdelingen: 4 årsverk Driftslavdelingen: 11 årsverk Bredbåndsavdelingen: 3 årsverk Kraftlagets ledergruppe har i 2013 bestått av 4 avdelingsledere i tillegg til administrerende direktør. En av avdelingslederne er kvinne. Selskapets adm dir er mann. Ved utgangen av 2013 hadde vi 3 energifag-lærlinger og 1 lærling i telekommunikasjonsfaget. Av styrets 5 medlemmer er det 2 kvinner. Styrets leder er mann mens nestleder er kvinne. Kvinneandelen er representativ for bransjen. Det er en målsetning å få kvinner inn i den manns dominerte Årsrapport 2013 delen av bedriften, og ved annonsering oppfordrer vi spesielt kvinner til å søke disse stillingene. Gjennomsnittsalderen på de ansatte er 49 år. Kraftlaget har en god rekrutteringspolitikk, noe som gjenspeiler seg i at vi har et nært samarbeide med Lakselv Videregående Skole. Vi er svært imøtekommende når det gjelder å ta imot elever i forbindelse med «prosjekt til fordypning» og ved utplassering for praktisk tilnærming til faget. I tillegg inviteres årlig alle elever fra avgangs klassene på grunnskolen i Lakselv og i Karasjok til en presentasjon av kraftbransjen generelt, - og kraftlaget spesielt. Seniorenes interesser blir ivaretatt ved at alle som skal gå av med pensjon, blir gitt tilbud om opp følging og kurs. Arbeidsmiljø HMS Hvert år planlegges HMS arbeidet av en felles gruppe bestående av verneleder, verneombud og lederguppa. Planen setter mål for kraftlagets HMS-arbeide, og resultater rapporteres kvartalsvis. Kraftlaget legger vekt på felles aktiviteter for å styrke samholdet, og på den måten bidra til et godt arbeidsmiljø og en god bedriftskultur. Avvik rapporteres i henhold til regelverk. Kraftlaget utfører ROS-analyser for alle relevante områder innenfor drift og administrasjon. Det er i 2013 rapportert om 2 mindre arbeids ulykker, hvorav den ene førte til sykemelding. Sykefraværet i 2013 var på 3,1%. Korttidsfraværet var på 1,1%. Luostejok Kraftlag er medlem av Hemis, (tidligere Finnmark Bedriftshelse) og tilbyr alle våre ansatte årlige helsekontroller og oppfølging. Avtalen med Hemis innebærer at LKSA kan nyttiggjøre seg deres kompetanse innenfor HMS-området. Selskapets virksomhet og økonomi Luostejok Kraftlag hadde totalt pr kunder, herav 3084 hytte/husholdningskunder. Leveringskvaliteten var i 2013 på 99,94%. Dvs 0,06% ikke levert energi på grunn av avbrudd. Andelen planlagte arbeider utgjorde 57%. Brutto overført inklusive tap var i 2013 på 132 GWh mens samme tall i 2012 var 138GWh. En økning/ nedgang på -4,4%. Overføringstapene var på 5,9%. Ved utgangen av 2013 hadde vi totalt 1318 fiberkunder tilknyttet vårt nett. Produksjon i Luostejok Kraftverk var på 8 GWh. 7

8 Virksomheten Administrasjonsavdelingen Administrasjonsavdelingen ved LKSA er den avdelingen du møter først når du kontakter kraftlaget via tlf eller epost. Det er denne avdelingen som mottar kundehenvendelser, og som svarer på små og store spørsmål om abonnement og fakturaer. Når du ønsker å opprette, flytte eller avslutte et kundeforhold, er det administrasjonsavdelingen som hjelper deg. Adm.avdelingen består av 4 kvinner og 3 menn, og har foruten den daglige drift hatt følgende oppgaver: Levert bidrag til strategiplan for hele bedriften Lagd kraftlagets strategiplan for ITK Innført SharePoint i organisasjonen. Sharepoint er dataprogram som bl.a. ivaretar saksbehandling, avviksbehandling, arkivering og intern kommunikasjon. Innført elektronisk arbeidsordresystem for målerskift og fiberarbeid Utført ROS-analyser for avdelingen Avdelingen har hatt eksursjonstur i egen bedrift Driftsavdelingen Driftsavdelingen er den største avdelingen i Luostejok Kraftlag. Ved Karasjok montørstasjon er det 2 montører, 2 hjelpe arbeidere og 1 energifaglærling. I Lakselv er det foruten avdelingsleder 5 montører, 1 hjelpearbeider og 2 energifag-lærlinger. I løpet av 2013 er 22kV høyspent linjen mellom Tverrvann og Nattvann modernisert ved at vi har skiftet ut traverser og line. I tillegg ble stolper som hadde lyneller råteskader skiftet ut. Linjeparsellen framstår nå som null stillet i forhold til teknisk levealder. I henhold til myndighetskrav skal alle nettstasjoner montert i mast gjøres bakke betjente. Det innebærer at høyspentbryter skal kunne betjenes-, og at en skal kunne skifte høyspentsikringer fra bakken. Denne ombyggingen kan gjøres på to måter. Enten ved at en flytter ned hele trafo-arrangementet til en nettstasjon på bakken, eller ved at en lar transformatoren forbli oppe i masten og monterer bakkebetjent høyspentbryter og lavspentsikringer i skap på bakkenivå. Vi moderniserte 14 slike nettstasjoner i Karasjok i løpet av fjoråret. Parallelt med modernisering av mastebetjente nettstasjoner har vi gjennomført modernisering av innvendig betjente nettstasjoner på Øvre Smørstad i Lakselv og i Ivvar Ivvar Geavli og ved Renseanlegget i Karasjok. Dette er nettstasjoner som er plassert i høy spent kabelnett, og årsaken til at vi bytter ut disse er at vi ved å montere nye nettstasjoner øker sikkerheten for våre egne montører. Mange av disse gamle nettstasjonene har luftisolerte høyspentbrytere, noe som kan medføre risiko ved betjening. I Lakselv har vi fortsatt utskiftingen av gamle oljeisolert høyspentkabler ved at vi har lagt nye kabler på store deler av Lakselvmoen vest. Halvparten av den nye 66kV linjen mellom Karasjok og Lakselv ble toppbefart av egne montører i Videre ble 22kV linjen på strekket Mobilskogen Østerbotn forsterket med barduner pga at det er montert fiberkabel i mastene. I lavspentnettet foregår kontinuerlig utskifting av uisolert line til isolert exhengeledning, fortrinnsvis i befolkede områder. Kraftstasjonen og rørgata blir hvert år vedlikeholdt ihht gjeldende prosedyrer. For øvrig gjennomfører vi hvert eneste år befaringer på høyspentnettet, kontroll av nettstasjoner, utbedring av jordingsforhold ved nettstasjoner, jordfeilsøk i lavspentnettet og mange andre store og små oppgaver. Nettserviceavdelingen Nettserviceavdelingen er kanskje den minst synlige avdelingen på Luostejok Kraftlag, sett fra kundenes side. Arbeidet på nettserviceavdelingen er i hovedsak «inne-arbeide» og er basert 8 Luostejok Kraftlag SA

9 på bruk av dataverktøy. Avdelingen består pr 2013 av 4 ingeniører, hvorav en er dedikert rene tilsynsoppgaver. Hovedoppgavene er planlegging og prosjektering av driftsoppgaver, lovpålagt rapportering, vedlikehold av nettinformasjonssystem (NIS), beregning og analyser av nett og overvåking av spenningskvalitet i nett. I tillegg deltar alle ingeniørene i kraftlagets overordnete vakt. Tilsynsdelen av nettservice har i 2013 foretatt 173 tilsyn av el-anlegg i boliger/nybygg. Det har blitt foretatt 47 revisjoner av bedrifters internkontrollsystem med fokus på el-sikkerhet, og det er behandlet 79 installasjonsmeldinger. Bredbåndsavdelingen Bredbåndsavdelingen har i 2013 montert fiber til 159 privat boliger og 9 bedrifter i Lakselv og Karasjok. I tillegg har vi på oppdrag fra Finnmark Fylkeskommune montert fiber til husstander i Jergul, på Mannevarnjarga samt til Suossjavri fjellstue. Det er videre gravd fram fiber til alle boliger i Bjørkåsveien i Lakselv. Den gamle radiomasta som var montert på Lakselv Barneskole ble demontert høsten 2013, og dermed var det satt endelig sluttstrek for radiobasert internettforbindelse i Lakselvområdet. I Karasjok ble det montert ny hovedruter på 10Gbit for å øke kapasiteten i nettet, og samtidig ble det montert ny UPS (nødstrømsforsyning). Videre har vi hatt mye support på DRG 719 hjemmesentraler p.g.a. produksjonsfeil i Wifi delen. De byttes ut fortløpende. Vi har hatt noe kapasitetsproblemer på Internett og forstyrrelser på TV signalet i nesten hele desember 2013 p.g.a. feil hos våre leverandører. Brudd på sjøkabelen i Troms, brudd på innlandsfiberen og feil på 10Gbit sambandet fra Eltele. Trivselstiltak LKSA har etter hvert innarbeidet en tradisjon på å avholde enkelte personalmøter utomhus, og fortrinnsvis innenfor vårt konsesjonsområde. Våren 2013 var LKSAs ansatte på en todagers personalmøtetur til Nedre Mollisjok Fjellstue, hvor vi fikk førsteklasses forpleining av innehaverne. Høsten 2013 hadde vi personalmøte på Jergul Asttu, hvor vi alltid blir møtt på en slik måte at vi føler oss velkomne. Personalmøtene i LKSA er ofte lagt opp slik at vi i tillegg til selve møtet har team-building på ulike måter. Fra og med januar 2013 fikk alle ansatte tilbud om trim/trening 1,5t pr uke i arbeidstiden, som en del av satsingen på trivsel og godt arbeidsmiljø. De aller fleste ansatte har benyttet seg av denne muligheten i større eller mindre grad, og tilbakemeldingene har vært gode. I 2013 begynte vi på del to av oppussingen av Gagga Fritidsbolig (den tidligere maskinistboligen). Vi har blant annet tilrettelagt større parkeringsplass, vi har ryddet skog og vi har restaurert en del innvendig. Målet er at både bygget og området rundt skal fremstå som både innbydende og praktisk tilrettelagt for alle våre ansatte som ønsker å bruke fritidsboligen. Sponsorstøtte Styret i Luostejok Kraftlag har i 2013 stilt kr til disposisjon for støtte til ulike tiltak innenfor ungdom, kultur og idrett. Mottakere av sponsormidler har bl.a. vært: Porsanger Idrettslag, IL Nordlys, Lions Club Porsanger, Avju småjenter fotball, Midnattsrocken, Brennelv Bygdelag, Kafé Blå, Team Lindbäck racing og Lakselv Motorklubb Styret har besluttet og ikke bevilge noe til allmennyttige formål i Strategiske utfordringer Vi har fortsatt mye distribusjonsnett som må restaureres for å opprettholde ønsket leveringskvalitet. I løpet av 2014 vil arbeidet med å gjøre alle nettstasjoner bakkebetjent være sluttført. Framdeles gjenstår rehabilitering av 22kV linjenettet, hoved saklig i Karasjok Kommune. Innenfor lavspent distribusjonsnettet gjenstår en god del utskifting av uisolert linjenett. Utbygging av fibernettet vil i stor grad være styrt av etterspørsel. De mest befolkningsrike områdene er bygget ut med stamnett som har kapasitet til fortetning. Øvrige oppgaver som vil kreve oppmerksomhet og kapital: Overtakelse av 22 og 66kV apparatanlegg ved Lakselv Trafo (Statnett), LKSA s engasjement i Finnmark Kraft og utrulling av AMS/Smartgrid (Smarte elmålere som kan brukes til styring av forbruk, differensiering av tariffer, overvåking av strømnett mm). Økonomi Årets resultat etter skatt ble på 5,8 mill kroner - årets merinntekt er på 4,6 mill kroner og balanseført mindreinntekt pr er nå på 3 millioner kroner. Driftsresultat ble på 5 mill kroner. Avkastning på monopoldelen ble på 4,89% 9

10 Driftsinntektene ble totalt på 57,2 mill kroner. Monopolvirksomheten ga oss en omsetning på 50,5 mill kroner, hvorav 4,6 mill var merinntekt og er balanseført. Produksjon ga oss en omsetning på 2,4 mill kroner. Bredbånd og annet sekundært - ga oss 9 mill kroner i omsetning. Driftskostnadene totalt ble på 52,2 mill kroner. Finansinntekter utgjør 3,5 mill kroner. Her er det utbytte på 2,9 mill kroner, resten er div renteinntekter. Finanskostnader 0,9 mill kroner, dette er i hovedsak lånerente. Investeringer/reinvesteringer Det ble ferdigstillet investeringer/ reinvesteringer på 18,7 mill kroner i ,7 mill gikk til opprusting av distribusjonsnettet og 2,4 mill til fiberutbygging, 1,6 mill kroner til annet. Finansiell risiko Likviditetsbeholdning var pr på 8 mill kroner. Dette er en økning på 7 mill fra foregående år. Kortsiktig gjeld var på 13,5 mill, omløpsmidler på 21,1 mill kroner. Langsiktig gjeld 21,8 mill kroner. Totalkapitalen var ved utgangen av året på 195,7 mill kroner mot 191,9 mill kroner forrige år. Egenkapitalen var 156 mill kroner mot 150,2 mill kroner forrige år. Egenkapitalrentabilitet: 3,84% Egenkapitalprosent: 79,76 % Hele årets resultat på 5,8 mill kroner overføres selskapets egenkapital. Kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi (KILE) NVE regulerer inntekten til nettselskapene slik at leveringskvaliteten påvirker nettinntekten. For 2013 utgjorde avbruddskostnadene 2,5 mill kroner. Fortsatt drift Selskapets finansielle stilling er god og forutsetning for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Årsoppgjøret er gjort opp etter aksjelovens regler og god norsk regnskapsskikk. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Luostejok Kraftlag sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Framtidsutsikter NVE fastsetter årlig inntektsrammen for nettselskapene. Inntektsrammen (IR) er basert på historisk kostnad og normkostnad for nettselskap. IR er beregnet å dekke kostnad for nettdrift med tilstrekkelig kvalitet på lang sikt. LKSA er inne i en periode med relativt stor aktivitet med renovering av distribusjonsnettet. PR har LKSA bokført en merinntektsaldo på 3mill. For å opprettholde en rimelig balanse mellom inntekt og kostnader i kommende år er det påkrevet at vi henter inn den årlige IR. LKSA skal i 2014 overta reg.nett fra Statnett og vil i den forbindelse få økt IR. Tariffene vil bli justert når de nye rammer er satt. Lakselv 31. desember 2013 / 4. april Luostejok Kraftlag SA

11 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Driftsinntekter Overføringsinntekter Produksjon Fiberinntekter Annen driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekjøp bredbåndstjenester Sentralnettskostnader og nettap Lønnskostnader 4, Avskrivning på varige driftsmidler Varekjøp, arbeid for andre Annen driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Utbytte Verdiendring av markedsb. finansielle oml.m Renteinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Verdiendr. av markedsb. finansielle oml.m Annen rentekostnad Rente og gebyrkostnader Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføring til almennyttig formål Overføringer til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Årsrapport

12 Balanse EIENDELER Anleggsmidler Note Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Materiellbeholdning Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Mindreinntekt nettvirksomhet Markedsbaserte aksjer Likvide midler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Merinntekt nettvirksomhet Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Lakselv, 31. desember 2013 / 4. april

13 Regnskapsprinsipper Generelt Selskapets årsregnskap er avlagt etter gjeldende regnskapsregler for små foretak. Klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler dersom de skal tilbake betales i løpet av ett år. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Prinsipper for inntekts- og kostnadsføring Driftsinntekter representerer opptjent verdi knyttet til overføring av energi, salg av kraft og arbeid for andre. Kostnadsføring av varer og tjenester foretas ved levering. For prosjekter som løper over balansedagen er det benyttet løpende avregning uten fortjeneste. Anleggsmidler Tomter avskrives ikke. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Nye anlegg og reinvesteringer av komponenter som øker driftsmidlets levetid eller på annen måte øker den fremtidige inntjeningsevnen aktiveres. Øvrige aktiviteter klassifiseres som drift/ vedlikehold og kostnadsføres. Vedlikehold av driftsmidler for 2013 er gjennomført i henhold til selskapets vedlikeholdsplaner. Vedlikeholdsaktiviteter kostnadsføres ved gjennomføringen. Egentilvirkning av driftsmidler, dvs utvidelser og reinvesteringer i regionaltnett og i distribusjonsnettet vurderes til til variabel tilvirkningskost og aktivieres på vedkommende driftsmiddel. Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsforpliktelser som er sikret gjennom livforsikringsselskaper og forpliktelser som er usikret og dekkes over selskapets drift. Pensjonsforpliktelser som er sikret og forpliktelser knyttet til avtalefestet pensjon balanseføres ikke. Andre pensjonsforpliktelser som er usikret er vurdert til nåverdi og opptatt i selskapets balanse. Årsrapport

14 Magasinbeholdning Det foreligger ingen kostpris på tilsig av vann. Oppmagasinert vannbeholdning opptas derfor ikke i balansen. Materielbeholdning Beholdningen består av driftsmateriell til bruk ved vedlikehold og reinvesteringsaktiviteter samt reservedeler. Beholdningen er vurdert til anskaffelseskost. Aksjer og andeler i andre selskaper Aksjer og andeler i andre selskaper er innarbeidet etter kostmetoden og vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Kompensasjon for ikke levert energi Tildelt inntektsramme overstiger beregnet kompensasjon. Da det er beheftet med usikkerhet hvorvidt selskapet som følge av innføringen av kompensasjonsordningen vil øke nettleien tilsvarende, er deler av denne mindreinntekten ikke inntektsført. Skatter Ved ikraftsettelse av lov om samvirkeforetak vil kraftlaget beskattes som et samvirkeforetak. Skatt på alminnelig inntekt beregnes til 28 %. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Produksjonsanleggets påstemplede merkeytelse er under kva. Det foreligger således ikke plikt til å svare skatt på grunnrenteinntekt eller naturressursskatt. Kontantstrømsoppstilling Kontantstrømsoppstilling er oppsatt etter den indirekte modellen i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard. 14 Luostejok Kraftlag SA

15 Noteopplysninger 2013 (Beløp i hele tusen) Note 1 Egenkapital Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Innbetaling av andeler - 0 Årets resultat Overføring til almennyttige formål 0 Overføring andeler Porsanger 0 Egenkapital Note 2 Likvide midler Posten likvide midler består av kontanter og bankinnskudd. Bundne bankinnskudd for oppbevaring av skattetrekksmidler utgjør kr 907 i 2013 og kr 556 i Note 3 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til antatt virkelig verdi. For å møte forventede tap har selskapet en avsetning på kr 249 i 2013, samme som i Konstaterte tap i 2013 er kr 32 mot kr 91 i Note 4 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte Selskapet har 26 fast ansatte ved årets slutt, mot 26 i Ansatte har lån i selskapet på til sammen kr 398. Lånet renteberegnes og betales ned etter statens satser og regler. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn og vaktgodtgjørelser Refunderte sykepenger og lærlingstilskudd Pensjonspremier og avsetning til dekning av pensjonsforplikt Sosiale kostnader Aktiverte lønnskostn. knyttet til investeringsaktiviteter Sum Antall årsverk 32,60 27,50 Selskapets pensjonsordning tilfredstillerer kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Godtgjørelser Adm.dir Styret Lønn Annen godtgjørelse 151 Honorar 232 Konsulent bistand Sum Årsrapport

16 Kostnadsført godtgjørelse til revisor Revisjon Teknisk bistand ved utarbeidelse av årsregnskap og skattepapirer 40 Annen bistand fra revisor Sum Note 5 Pensjonsforpliktelser Selskapet har en kollektiv pensjonsordning som er sikret i et livforsikringsselskap hvor samtlige av selskapets ansatte inngår. I tillegg inngår samtlige av selskapets ansatte i ordning om avtalefestet pensjon. Pensjonsforpliktelser knyttet til disse ordningene balanseføres ikke. Årets premie er kostnadsført og utgjør kr i 2013 mot kr i Avsatt pensjon for adm. direktør er belastet drift og utgjør kr 156 mot kr 153 i Pr har tre personer inngått særskilt pensjonsavtale. Pensjonsforpliktelsen totalt er estimert til kr i 2013 mot kr i Pensjonsforpliktelsen er bokført som langsiktig gjeld. Note 6 Varige driftsmidler 2013 Kraft- Fordelings- Inventar, Anlegg stasjon Kraft- nett Fordelings- Bygninger Bredbånd Kjøretøyer målere etc Inventar, u/utførelse Anlegg Sum Anskaffelseskost stasjon nett 18 Bygninger Bredbånd Kjøretøyer målere etc Sum 477 Tilgang Anskaffelseskost til kostpris Avgang Tilgang til til kostpris Anskaffelseskost Avgang til kostpris Akk.nedskrivninger 0 Anskaffelseskost Akk.avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Bokført verdi Nedskrivninger 0 0 Nedskrivninger Årets avskrivninger Årets avskrivninger Årets avskrivninger i % i % 1,3-1,3 4,0 -% 4,0 2,9-4,02,9 % - 4,02,0 % 2,0 10,0 % 10,0 25,0 % 6,6 25,0-20,0 % 6,6-20,0 % Aktivering av eget arbeid utgjør samlet kr ,00 Note 7 Skattekostnad Midlertidige forskjeller Skattøkende og skattereduserende forskjeller som revererserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Midlertidige skattereduserende forskjeller er knyttet til: Endring Driftsmidler Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Akk. merinntekt inkl. renter Gevist og tapskonto Midlertidige forskjeller Akkumulert fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel(-) Utsatt skattefordel(+)/utsatt skatt(-)

17 Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Mottatt utbytte (eksl. 3%) Urealisert gevinst aksjer Urealisert tap aksjer Andre forskjeller Midertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Anvendt tidligere års underskudd 0 0 Resterende skattemessig underskudd til framføring Skatt på alminnelig inntekt (28%) 0 0 Formueskatt (0,3%) Betalbar skatt på alminnnelig inntekt Årets skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt 0 0 Beregnet og avsatt formuesskatt Avsatt for mye/for lite bet. bar skatt tidligere år 0 4 Endring i utsatt skatt med gammel sats Endring utsatt skatt som følge av endret skattesats 38 0 Årets skattekostnad Note 8 Investeringer i aksjer og andeler Selskap Forretningskontor Eierandel Ansk.kost Bokf.verdi Ishavskraft AS Alta 7,3 % Kvænangen AS Sørstaumen 3,6 % Eltele AS Alta 6,7 % Ishavslink AS Alta 10,5 % Finnmark Kraft AS Alta 12,5 % Elinor Mosjøen Sum aksjer og andeler Årsrapport

18 Note 9 Segmentinformasjon om monopolvirksomheten - distribusjonsnett - og reg.nett I forbindelse med NVEs kontroll av energiverkenes prissetting og effektivitet innefor transport av energi, har Luostejok Kraftlag for 2013 beregnet en merinntekt på kr mill. Luostejok Kraftlag har pr bokført i balansen en akk. merinntekt på kr mill. Årets merinntekt fremkommer som følger: Resultat Nettintekt Merinntekt Driftskostnader Driftsresultat Mer-/mindreinntekt Inntektsramme KILE Kostnader fra overliggende nett Eiendomsskatt Avvik avskr. Og avkastn avvik avkastningr Justert tillatt inntekt eget nett Beregnet mer (+) / mindreinntekt (-) Årets bevegelser i mer -/mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Akkumulert renter mindreinntekt Årets merinntekt Renter årets merinntekt 43 2 Korrigerte renter 3 Akkumulert merinntekt Påløpte renter av, mer (+) \ mindreinntekt Balanse-avkastningsgrunnlag Sum driftsmidler etter fordeling Sum driftsmidler etter fordeling Gjennomsnittlig driftsmidler % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning 4,79 0,66 (driftsresultat*100/avkastningsgrunnlag) 18 Luostejok Kraftlag SA

19 Note 10 Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld nedbetales lineært med kr pr år over 15 år. Saldo pr utgjør kr mot kr pr Det er inngått en avtale med flytende rente-p.t. 3 mnd Nibor + 0,75% margin. Det er ikke stilt sikkerhet for lånet, men selskapet avgir årlig negativ pantsettelseserklæring som bekrefter forpliktelsen i henhold til låneavtale med lånegiver. Note 11 Markedsbaserte aksjer Ansk kostnad Bokført verdi North Energy AS, aksjer Sum Vinterdag på Karasjokfjellet. Årsrapport

20 Kontantstrømoppstilling Den indirekte modell (Beløp i hele tusen) Kontantstrømmer fra operasjonell aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Urealisert bevegelse markedsbaserte obligasjoner/aksjer 33 0 Avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler/finansielle anleggsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensj.ord Endringer mindreinntekt nettvirksomhet Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Tilbakebetaling av investering i aksjer Inn-/Utbetaling av lånefordring (langsiktige) Inbetalinger andre lånefordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kasskreditt Utbetalinger av utbytte Innbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Tilført likvider/gjeld ifm. fusjon av datter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Luostejok Kraftlag SA

Årsrapport 2012 57. driftsår

Årsrapport 2012 57. driftsår Årsrapport 2012 57. driftsår Forsidebildet: Fra Østerbotn i Porsanger. Foto: Almar Paulsen Driftsass. Kjell Åge Wilhelmsen. Styret i Luostejok Bredbånd (innfusjonert i Luostejok Kraftlag i 2012). Fra venstre:

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen

ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen ÅRSRAPP0RT 2004 Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen 1 I N N H O L D Innledning 3 Eierforhold 4 Generalforsamling 4 Styre 4 Administrasjon 4 Organisasjonsplan 5 Utvalg og medlemskap 6 Kommentarer

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2011 INNHOLD Direktøren... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Resultatregnskap 2011... 9 Balanse pr. 31.12.11... 10 Regnskapsprinsipper... 12 Noter... 14 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte Årsrapport 2006 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår ÅRSMELDING 201 83.driftsår Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon:75681950, Telefaks:75681960,Bankgiro:46282018314,Org,NO

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2013... 4 Et tilbakeblikk på 2013... 5 Årsberetning...

Detaljer

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger...

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2011 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2010...

Detaljer