Årsrapport driftsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013 58. driftsår"

Transkript

1 Årsrapport driftsår

2 Forsidebildet: Kvæntunet i Børselv. Foto: Terje Aronsen Direktør Ole G. Thomassen takker avd.leder Nils Roger Pettersen for god innsats på bredbåndsavdelingen. Avju småjenter sponset av Luostejok kraftlag til å delta på Norway Cup. Adresse: Pb 104, 9711 Lakselv Tlf: Web: Foretak: E-post:

3 Innhold Årsmøte...side 4 Styret...side 5 Organisasjonsplan...side 6 Styrets årsberetning...side 7 Resultatregnskap...side 11 Balanse...side 12 Regnskapsprinsipper...side 13 Noteopplysninger...side 15 Kontantstrømoppstilling...side 20 Nøkkeltall...side 21 Samisk sammendrag...side 22 Revisjonsberetning...side 23 Virksomhetens art og lokalisering Luostejok Kraftlag ble stiftet som et AL den 21. november i 1949, og omdannet til SA i Luostejok Kraftlag SA er et nettselskap som gjennom eget distribusjonsnett leverer elektrisk energi innenfor konsesjonsområdet i Karasjok, Porsanger og Lebesby kommune. Selskapet leverer videre bredbåndstjenester gjennom eget nett i Karasjok og Porsanger. Selskapets administrasjon er lokalisert til Lakselv. Herfra drives selskapets bredbåndsavdeling. I Karasjok har selskapet egen montørstasjon. 3

4 Organisasjon Årsmøte Årsmøte er kraftlagets øverste organ fra og hadde følgende sammensetning i 2013: Utsendinger valgt av Porsanger kommune: Ordinære utsendinger: Torgeir Thomassen Jo Inge Hesjevik Tom Robert Hansen Liv-Hildur Karlsen Varamedlem: Eirin Sætrum Marita Solheim Eli Rognmo Knut Roger Hanssen Utsendinger valgt av Karasjok kommune: Ordinære utsendinger: Varamedlem: Frode Tangen Emily Pope Bjørsmo Olav Sara Nikkinen Issat Ande Jovnna Eira Kirsten Appfjell-Eira Leif Anders Somby Valgkomité: Tom Robert Hansen, Torgeir Thomassen og Olav Sara Nikkinen. Årsmøte har avholdt 1 møte og behandlet totalt 8 saker i Styret deltar på Årsmøte uten stemmerett. Montør Roy Ståle Tangen og pensjonist Hjalmar Kåven i hyggelig passiar. 4 Luostejok Kraftlag SA

5 Styret Luostejok Kraftlags styre hadde ved utgangen av 2013 følgende sammensetning: Porsanger kommune: Ordinære medlemmer: Elin Aslaksen Hilde Skanke Varamedlem: Sven Erik Samuelsen Karasjok kommune Ordinære medlemmer: John Nystad Torgrim Fredeng Kemi Varamedlem: Elen Maria G. Eriksen Ansatte representant: Ordinært medlem: Geir Arne Hestnes Varamedlem: Bjørn Klaussen Styrets leder har vært John Nystad med Hilde Skanke som nestleder. Styret har avholdt 8 møter og behandlet 47 saker. Administrerende direktør og administrasjonssjef deltar i styrets møter uten stemmerett. God tone mellom hjelpearbeider Sam Johnsen og direktør Ole G. Thomassen. Årsrapport

6 Organisasjonsplan Luostejok Kraftlag SA er organisert som følger: Årsmøtet Styret Adm. direktør Ole G. Thomassen Nettservice Administrasjon Drift Bredbånd Karl Martin Stueng Ragny Helander Birger Johansen Nils R. Pettersen Økonomi, personal, lønn og IT Planlegging Måling, avreg, Bygging, Planlegging, DLE fakturering, vedlikehold, drift bygging, drift nettdok kundeservice produksjon salg, IK/HMS/ROS Nettserviceavdelingen innehar DLE-funksjon og har ansvar for planlegging av nettet. Administrasjonsavdelingen har ansvaret for kundeservice,økonomi, IT, måling/kommunikasjon og personalfunksjon. Drift og montasjeavdelingen har ansvar for vedlikehold og drift av nettet, samt produksjon. Bredbåndsavdelingen har ansvar for bygging og drift av fiber, samt salg av fiber. Luostejok Kraftlag ledes av adm. direktør Ole G. Thomassen og ved utgangen av året hadde kraftlaget 26 fast ansatte og 4 lærlinger. Arbeidsgivertilslutning KS-bedrift. Medlemskap i DEFO. Arbeidstakerorganisasjoner: EL & IT, og NITO. Medeier i andre organisasjoner: Kvænangen Kraftverk AS Ishavskraft AS Eltele AS Ishavslink AS North Energy AS Finnmark Kraft AS 6 Luostejok Kraftlag SA

7 Styrets årsberetning Styret og årsmøte Styret har i 2013 avholdt 8 styremøter. Det har i løpet av året blitt behandlet totalt 47 saker. Av de viktigste saker er: Årsrapport og regnskap Budsjett Kjøp av koblingsanlegg på Statnett Det er avholdt 1 ordinært årsmøte. Av de viktigste årsmøtesaker nevnes: Årsmelding og regnskap Valg av valgkomité Forurensing og miljøtiltak Luostejok Kraftlag produserer fornybar energi i eget vannkraftverk i Gagga. Kraftlaget er via medeierskap i Finnmark Kraft engasjert i etablering og drift av vind- og småkraftverk. Eget avfall kildesorteres og leveres lokalt mottaksanlegg. Vi bestreber oss på at vår drift ikke skal forurense det ytre miljø, og at våre bygg og anlegg skal fremstå som positive både estetisk og miljømessig. Personale og likestilling Pr hadde Luostejok Kraftlag 26 fast ansatte. Herav 5 kvinner og 20 menn. Alle kvinnelige ansatte er tilknyttet administrasjons avdelingen. Avdelingslederen på bredbånds avdelingen fratrådte sin stilling ved årets utgang. Administrasjonsavdelingen: 6,5 årsverk Nettserviceavdelingen: 4 årsverk Driftslavdelingen: 11 årsverk Bredbåndsavdelingen: 3 årsverk Kraftlagets ledergruppe har i 2013 bestått av 4 avdelingsledere i tillegg til administrerende direktør. En av avdelingslederne er kvinne. Selskapets adm dir er mann. Ved utgangen av 2013 hadde vi 3 energifag-lærlinger og 1 lærling i telekommunikasjonsfaget. Av styrets 5 medlemmer er det 2 kvinner. Styrets leder er mann mens nestleder er kvinne. Kvinneandelen er representativ for bransjen. Det er en målsetning å få kvinner inn i den manns dominerte Årsrapport 2013 delen av bedriften, og ved annonsering oppfordrer vi spesielt kvinner til å søke disse stillingene. Gjennomsnittsalderen på de ansatte er 49 år. Kraftlaget har en god rekrutteringspolitikk, noe som gjenspeiler seg i at vi har et nært samarbeide med Lakselv Videregående Skole. Vi er svært imøtekommende når det gjelder å ta imot elever i forbindelse med «prosjekt til fordypning» og ved utplassering for praktisk tilnærming til faget. I tillegg inviteres årlig alle elever fra avgangs klassene på grunnskolen i Lakselv og i Karasjok til en presentasjon av kraftbransjen generelt, - og kraftlaget spesielt. Seniorenes interesser blir ivaretatt ved at alle som skal gå av med pensjon, blir gitt tilbud om opp følging og kurs. Arbeidsmiljø HMS Hvert år planlegges HMS arbeidet av en felles gruppe bestående av verneleder, verneombud og lederguppa. Planen setter mål for kraftlagets HMS-arbeide, og resultater rapporteres kvartalsvis. Kraftlaget legger vekt på felles aktiviteter for å styrke samholdet, og på den måten bidra til et godt arbeidsmiljø og en god bedriftskultur. Avvik rapporteres i henhold til regelverk. Kraftlaget utfører ROS-analyser for alle relevante områder innenfor drift og administrasjon. Det er i 2013 rapportert om 2 mindre arbeids ulykker, hvorav den ene førte til sykemelding. Sykefraværet i 2013 var på 3,1%. Korttidsfraværet var på 1,1%. Luostejok Kraftlag er medlem av Hemis, (tidligere Finnmark Bedriftshelse) og tilbyr alle våre ansatte årlige helsekontroller og oppfølging. Avtalen med Hemis innebærer at LKSA kan nyttiggjøre seg deres kompetanse innenfor HMS-området. Selskapets virksomhet og økonomi Luostejok Kraftlag hadde totalt pr kunder, herav 3084 hytte/husholdningskunder. Leveringskvaliteten var i 2013 på 99,94%. Dvs 0,06% ikke levert energi på grunn av avbrudd. Andelen planlagte arbeider utgjorde 57%. Brutto overført inklusive tap var i 2013 på 132 GWh mens samme tall i 2012 var 138GWh. En økning/ nedgang på -4,4%. Overføringstapene var på 5,9%. Ved utgangen av 2013 hadde vi totalt 1318 fiberkunder tilknyttet vårt nett. Produksjon i Luostejok Kraftverk var på 8 GWh. 7

8 Virksomheten Administrasjonsavdelingen Administrasjonsavdelingen ved LKSA er den avdelingen du møter først når du kontakter kraftlaget via tlf eller epost. Det er denne avdelingen som mottar kundehenvendelser, og som svarer på små og store spørsmål om abonnement og fakturaer. Når du ønsker å opprette, flytte eller avslutte et kundeforhold, er det administrasjonsavdelingen som hjelper deg. Adm.avdelingen består av 4 kvinner og 3 menn, og har foruten den daglige drift hatt følgende oppgaver: Levert bidrag til strategiplan for hele bedriften Lagd kraftlagets strategiplan for ITK Innført SharePoint i organisasjonen. Sharepoint er dataprogram som bl.a. ivaretar saksbehandling, avviksbehandling, arkivering og intern kommunikasjon. Innført elektronisk arbeidsordresystem for målerskift og fiberarbeid Utført ROS-analyser for avdelingen Avdelingen har hatt eksursjonstur i egen bedrift Driftsavdelingen Driftsavdelingen er den største avdelingen i Luostejok Kraftlag. Ved Karasjok montørstasjon er det 2 montører, 2 hjelpe arbeidere og 1 energifaglærling. I Lakselv er det foruten avdelingsleder 5 montører, 1 hjelpearbeider og 2 energifag-lærlinger. I løpet av 2013 er 22kV høyspent linjen mellom Tverrvann og Nattvann modernisert ved at vi har skiftet ut traverser og line. I tillegg ble stolper som hadde lyneller råteskader skiftet ut. Linjeparsellen framstår nå som null stillet i forhold til teknisk levealder. I henhold til myndighetskrav skal alle nettstasjoner montert i mast gjøres bakke betjente. Det innebærer at høyspentbryter skal kunne betjenes-, og at en skal kunne skifte høyspentsikringer fra bakken. Denne ombyggingen kan gjøres på to måter. Enten ved at en flytter ned hele trafo-arrangementet til en nettstasjon på bakken, eller ved at en lar transformatoren forbli oppe i masten og monterer bakkebetjent høyspentbryter og lavspentsikringer i skap på bakkenivå. Vi moderniserte 14 slike nettstasjoner i Karasjok i løpet av fjoråret. Parallelt med modernisering av mastebetjente nettstasjoner har vi gjennomført modernisering av innvendig betjente nettstasjoner på Øvre Smørstad i Lakselv og i Ivvar Ivvar Geavli og ved Renseanlegget i Karasjok. Dette er nettstasjoner som er plassert i høy spent kabelnett, og årsaken til at vi bytter ut disse er at vi ved å montere nye nettstasjoner øker sikkerheten for våre egne montører. Mange av disse gamle nettstasjonene har luftisolerte høyspentbrytere, noe som kan medføre risiko ved betjening. I Lakselv har vi fortsatt utskiftingen av gamle oljeisolert høyspentkabler ved at vi har lagt nye kabler på store deler av Lakselvmoen vest. Halvparten av den nye 66kV linjen mellom Karasjok og Lakselv ble toppbefart av egne montører i Videre ble 22kV linjen på strekket Mobilskogen Østerbotn forsterket med barduner pga at det er montert fiberkabel i mastene. I lavspentnettet foregår kontinuerlig utskifting av uisolert line til isolert exhengeledning, fortrinnsvis i befolkede områder. Kraftstasjonen og rørgata blir hvert år vedlikeholdt ihht gjeldende prosedyrer. For øvrig gjennomfører vi hvert eneste år befaringer på høyspentnettet, kontroll av nettstasjoner, utbedring av jordingsforhold ved nettstasjoner, jordfeilsøk i lavspentnettet og mange andre store og små oppgaver. Nettserviceavdelingen Nettserviceavdelingen er kanskje den minst synlige avdelingen på Luostejok Kraftlag, sett fra kundenes side. Arbeidet på nettserviceavdelingen er i hovedsak «inne-arbeide» og er basert 8 Luostejok Kraftlag SA

9 på bruk av dataverktøy. Avdelingen består pr 2013 av 4 ingeniører, hvorav en er dedikert rene tilsynsoppgaver. Hovedoppgavene er planlegging og prosjektering av driftsoppgaver, lovpålagt rapportering, vedlikehold av nettinformasjonssystem (NIS), beregning og analyser av nett og overvåking av spenningskvalitet i nett. I tillegg deltar alle ingeniørene i kraftlagets overordnete vakt. Tilsynsdelen av nettservice har i 2013 foretatt 173 tilsyn av el-anlegg i boliger/nybygg. Det har blitt foretatt 47 revisjoner av bedrifters internkontrollsystem med fokus på el-sikkerhet, og det er behandlet 79 installasjonsmeldinger. Bredbåndsavdelingen Bredbåndsavdelingen har i 2013 montert fiber til 159 privat boliger og 9 bedrifter i Lakselv og Karasjok. I tillegg har vi på oppdrag fra Finnmark Fylkeskommune montert fiber til husstander i Jergul, på Mannevarnjarga samt til Suossjavri fjellstue. Det er videre gravd fram fiber til alle boliger i Bjørkåsveien i Lakselv. Den gamle radiomasta som var montert på Lakselv Barneskole ble demontert høsten 2013, og dermed var det satt endelig sluttstrek for radiobasert internettforbindelse i Lakselvområdet. I Karasjok ble det montert ny hovedruter på 10Gbit for å øke kapasiteten i nettet, og samtidig ble det montert ny UPS (nødstrømsforsyning). Videre har vi hatt mye support på DRG 719 hjemmesentraler p.g.a. produksjonsfeil i Wifi delen. De byttes ut fortløpende. Vi har hatt noe kapasitetsproblemer på Internett og forstyrrelser på TV signalet i nesten hele desember 2013 p.g.a. feil hos våre leverandører. Brudd på sjøkabelen i Troms, brudd på innlandsfiberen og feil på 10Gbit sambandet fra Eltele. Trivselstiltak LKSA har etter hvert innarbeidet en tradisjon på å avholde enkelte personalmøter utomhus, og fortrinnsvis innenfor vårt konsesjonsområde. Våren 2013 var LKSAs ansatte på en todagers personalmøtetur til Nedre Mollisjok Fjellstue, hvor vi fikk førsteklasses forpleining av innehaverne. Høsten 2013 hadde vi personalmøte på Jergul Asttu, hvor vi alltid blir møtt på en slik måte at vi føler oss velkomne. Personalmøtene i LKSA er ofte lagt opp slik at vi i tillegg til selve møtet har team-building på ulike måter. Fra og med januar 2013 fikk alle ansatte tilbud om trim/trening 1,5t pr uke i arbeidstiden, som en del av satsingen på trivsel og godt arbeidsmiljø. De aller fleste ansatte har benyttet seg av denne muligheten i større eller mindre grad, og tilbakemeldingene har vært gode. I 2013 begynte vi på del to av oppussingen av Gagga Fritidsbolig (den tidligere maskinistboligen). Vi har blant annet tilrettelagt større parkeringsplass, vi har ryddet skog og vi har restaurert en del innvendig. Målet er at både bygget og området rundt skal fremstå som både innbydende og praktisk tilrettelagt for alle våre ansatte som ønsker å bruke fritidsboligen. Sponsorstøtte Styret i Luostejok Kraftlag har i 2013 stilt kr til disposisjon for støtte til ulike tiltak innenfor ungdom, kultur og idrett. Mottakere av sponsormidler har bl.a. vært: Porsanger Idrettslag, IL Nordlys, Lions Club Porsanger, Avju småjenter fotball, Midnattsrocken, Brennelv Bygdelag, Kafé Blå, Team Lindbäck racing og Lakselv Motorklubb Styret har besluttet og ikke bevilge noe til allmennyttige formål i Strategiske utfordringer Vi har fortsatt mye distribusjonsnett som må restaureres for å opprettholde ønsket leveringskvalitet. I løpet av 2014 vil arbeidet med å gjøre alle nettstasjoner bakkebetjent være sluttført. Framdeles gjenstår rehabilitering av 22kV linjenettet, hoved saklig i Karasjok Kommune. Innenfor lavspent distribusjonsnettet gjenstår en god del utskifting av uisolert linjenett. Utbygging av fibernettet vil i stor grad være styrt av etterspørsel. De mest befolkningsrike områdene er bygget ut med stamnett som har kapasitet til fortetning. Øvrige oppgaver som vil kreve oppmerksomhet og kapital: Overtakelse av 22 og 66kV apparatanlegg ved Lakselv Trafo (Statnett), LKSA s engasjement i Finnmark Kraft og utrulling av AMS/Smartgrid (Smarte elmålere som kan brukes til styring av forbruk, differensiering av tariffer, overvåking av strømnett mm). Økonomi Årets resultat etter skatt ble på 5,8 mill kroner - årets merinntekt er på 4,6 mill kroner og balanseført mindreinntekt pr er nå på 3 millioner kroner. Driftsresultat ble på 5 mill kroner. Avkastning på monopoldelen ble på 4,89% 9

10 Driftsinntektene ble totalt på 57,2 mill kroner. Monopolvirksomheten ga oss en omsetning på 50,5 mill kroner, hvorav 4,6 mill var merinntekt og er balanseført. Produksjon ga oss en omsetning på 2,4 mill kroner. Bredbånd og annet sekundært - ga oss 9 mill kroner i omsetning. Driftskostnadene totalt ble på 52,2 mill kroner. Finansinntekter utgjør 3,5 mill kroner. Her er det utbytte på 2,9 mill kroner, resten er div renteinntekter. Finanskostnader 0,9 mill kroner, dette er i hovedsak lånerente. Investeringer/reinvesteringer Det ble ferdigstillet investeringer/ reinvesteringer på 18,7 mill kroner i ,7 mill gikk til opprusting av distribusjonsnettet og 2,4 mill til fiberutbygging, 1,6 mill kroner til annet. Finansiell risiko Likviditetsbeholdning var pr på 8 mill kroner. Dette er en økning på 7 mill fra foregående år. Kortsiktig gjeld var på 13,5 mill, omløpsmidler på 21,1 mill kroner. Langsiktig gjeld 21,8 mill kroner. Totalkapitalen var ved utgangen av året på 195,7 mill kroner mot 191,9 mill kroner forrige år. Egenkapitalen var 156 mill kroner mot 150,2 mill kroner forrige år. Egenkapitalrentabilitet: 3,84% Egenkapitalprosent: 79,76 % Hele årets resultat på 5,8 mill kroner overføres selskapets egenkapital. Kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi (KILE) NVE regulerer inntekten til nettselskapene slik at leveringskvaliteten påvirker nettinntekten. For 2013 utgjorde avbruddskostnadene 2,5 mill kroner. Fortsatt drift Selskapets finansielle stilling er god og forutsetning for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Årsoppgjøret er gjort opp etter aksjelovens regler og god norsk regnskapsskikk. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Luostejok Kraftlag sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Framtidsutsikter NVE fastsetter årlig inntektsrammen for nettselskapene. Inntektsrammen (IR) er basert på historisk kostnad og normkostnad for nettselskap. IR er beregnet å dekke kostnad for nettdrift med tilstrekkelig kvalitet på lang sikt. LKSA er inne i en periode med relativt stor aktivitet med renovering av distribusjonsnettet. PR har LKSA bokført en merinntektsaldo på 3mill. For å opprettholde en rimelig balanse mellom inntekt og kostnader i kommende år er det påkrevet at vi henter inn den årlige IR. LKSA skal i 2014 overta reg.nett fra Statnett og vil i den forbindelse få økt IR. Tariffene vil bli justert når de nye rammer er satt. Lakselv 31. desember 2013 / 4. april Luostejok Kraftlag SA

11 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Driftsinntekter Overføringsinntekter Produksjon Fiberinntekter Annen driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekjøp bredbåndstjenester Sentralnettskostnader og nettap Lønnskostnader 4, Avskrivning på varige driftsmidler Varekjøp, arbeid for andre Annen driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Utbytte Verdiendring av markedsb. finansielle oml.m Renteinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Verdiendr. av markedsb. finansielle oml.m Annen rentekostnad Rente og gebyrkostnader Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføring til almennyttig formål Overføringer til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Årsrapport

12 Balanse EIENDELER Anleggsmidler Note Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Materiellbeholdning Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Mindreinntekt nettvirksomhet Markedsbaserte aksjer Likvide midler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Merinntekt nettvirksomhet Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Lakselv, 31. desember 2013 / 4. april

13 Regnskapsprinsipper Generelt Selskapets årsregnskap er avlagt etter gjeldende regnskapsregler for små foretak. Klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler dersom de skal tilbake betales i løpet av ett år. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Prinsipper for inntekts- og kostnadsføring Driftsinntekter representerer opptjent verdi knyttet til overføring av energi, salg av kraft og arbeid for andre. Kostnadsføring av varer og tjenester foretas ved levering. For prosjekter som løper over balansedagen er det benyttet løpende avregning uten fortjeneste. Anleggsmidler Tomter avskrives ikke. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Nye anlegg og reinvesteringer av komponenter som øker driftsmidlets levetid eller på annen måte øker den fremtidige inntjeningsevnen aktiveres. Øvrige aktiviteter klassifiseres som drift/ vedlikehold og kostnadsføres. Vedlikehold av driftsmidler for 2013 er gjennomført i henhold til selskapets vedlikeholdsplaner. Vedlikeholdsaktiviteter kostnadsføres ved gjennomføringen. Egentilvirkning av driftsmidler, dvs utvidelser og reinvesteringer i regionaltnett og i distribusjonsnettet vurderes til til variabel tilvirkningskost og aktivieres på vedkommende driftsmiddel. Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsforpliktelser som er sikret gjennom livforsikringsselskaper og forpliktelser som er usikret og dekkes over selskapets drift. Pensjonsforpliktelser som er sikret og forpliktelser knyttet til avtalefestet pensjon balanseføres ikke. Andre pensjonsforpliktelser som er usikret er vurdert til nåverdi og opptatt i selskapets balanse. Årsrapport

14 Magasinbeholdning Det foreligger ingen kostpris på tilsig av vann. Oppmagasinert vannbeholdning opptas derfor ikke i balansen. Materielbeholdning Beholdningen består av driftsmateriell til bruk ved vedlikehold og reinvesteringsaktiviteter samt reservedeler. Beholdningen er vurdert til anskaffelseskost. Aksjer og andeler i andre selskaper Aksjer og andeler i andre selskaper er innarbeidet etter kostmetoden og vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Kompensasjon for ikke levert energi Tildelt inntektsramme overstiger beregnet kompensasjon. Da det er beheftet med usikkerhet hvorvidt selskapet som følge av innføringen av kompensasjonsordningen vil øke nettleien tilsvarende, er deler av denne mindreinntekten ikke inntektsført. Skatter Ved ikraftsettelse av lov om samvirkeforetak vil kraftlaget beskattes som et samvirkeforetak. Skatt på alminnelig inntekt beregnes til 28 %. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Produksjonsanleggets påstemplede merkeytelse er under kva. Det foreligger således ikke plikt til å svare skatt på grunnrenteinntekt eller naturressursskatt. Kontantstrømsoppstilling Kontantstrømsoppstilling er oppsatt etter den indirekte modellen i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard. 14 Luostejok Kraftlag SA

15 Noteopplysninger 2013 (Beløp i hele tusen) Note 1 Egenkapital Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Innbetaling av andeler - 0 Årets resultat Overføring til almennyttige formål 0 Overføring andeler Porsanger 0 Egenkapital Note 2 Likvide midler Posten likvide midler består av kontanter og bankinnskudd. Bundne bankinnskudd for oppbevaring av skattetrekksmidler utgjør kr 907 i 2013 og kr 556 i Note 3 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til antatt virkelig verdi. For å møte forventede tap har selskapet en avsetning på kr 249 i 2013, samme som i Konstaterte tap i 2013 er kr 32 mot kr 91 i Note 4 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte Selskapet har 26 fast ansatte ved årets slutt, mot 26 i Ansatte har lån i selskapet på til sammen kr 398. Lånet renteberegnes og betales ned etter statens satser og regler. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn og vaktgodtgjørelser Refunderte sykepenger og lærlingstilskudd Pensjonspremier og avsetning til dekning av pensjonsforplikt Sosiale kostnader Aktiverte lønnskostn. knyttet til investeringsaktiviteter Sum Antall årsverk 32,60 27,50 Selskapets pensjonsordning tilfredstillerer kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Godtgjørelser Adm.dir Styret Lønn Annen godtgjørelse 151 Honorar 232 Konsulent bistand Sum Årsrapport

16 Kostnadsført godtgjørelse til revisor Revisjon Teknisk bistand ved utarbeidelse av årsregnskap og skattepapirer 40 Annen bistand fra revisor Sum Note 5 Pensjonsforpliktelser Selskapet har en kollektiv pensjonsordning som er sikret i et livforsikringsselskap hvor samtlige av selskapets ansatte inngår. I tillegg inngår samtlige av selskapets ansatte i ordning om avtalefestet pensjon. Pensjonsforpliktelser knyttet til disse ordningene balanseføres ikke. Årets premie er kostnadsført og utgjør kr i 2013 mot kr i Avsatt pensjon for adm. direktør er belastet drift og utgjør kr 156 mot kr 153 i Pr har tre personer inngått særskilt pensjonsavtale. Pensjonsforpliktelsen totalt er estimert til kr i 2013 mot kr i Pensjonsforpliktelsen er bokført som langsiktig gjeld. Note 6 Varige driftsmidler 2013 Kraft- Fordelings- Inventar, Anlegg stasjon Kraft- nett Fordelings- Bygninger Bredbånd Kjøretøyer målere etc Inventar, u/utførelse Anlegg Sum Anskaffelseskost stasjon nett 18 Bygninger Bredbånd Kjøretøyer målere etc Sum 477 Tilgang Anskaffelseskost til kostpris Avgang Tilgang til til kostpris Anskaffelseskost Avgang til kostpris Akk.nedskrivninger 0 Anskaffelseskost Akk.avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Bokført verdi Nedskrivninger 0 0 Nedskrivninger Årets avskrivninger Årets avskrivninger Årets avskrivninger i % i % 1,3-1,3 4,0 -% 4,0 2,9-4,02,9 % - 4,02,0 % 2,0 10,0 % 10,0 25,0 % 6,6 25,0-20,0 % 6,6-20,0 % Aktivering av eget arbeid utgjør samlet kr ,00 Note 7 Skattekostnad Midlertidige forskjeller Skattøkende og skattereduserende forskjeller som revererserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Midlertidige skattereduserende forskjeller er knyttet til: Endring Driftsmidler Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Akk. merinntekt inkl. renter Gevist og tapskonto Midlertidige forskjeller Akkumulert fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel(-) Utsatt skattefordel(+)/utsatt skatt(-)

17 Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Mottatt utbytte (eksl. 3%) Urealisert gevinst aksjer Urealisert tap aksjer Andre forskjeller Midertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Anvendt tidligere års underskudd 0 0 Resterende skattemessig underskudd til framføring Skatt på alminnelig inntekt (28%) 0 0 Formueskatt (0,3%) Betalbar skatt på alminnnelig inntekt Årets skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt 0 0 Beregnet og avsatt formuesskatt Avsatt for mye/for lite bet. bar skatt tidligere år 0 4 Endring i utsatt skatt med gammel sats Endring utsatt skatt som følge av endret skattesats 38 0 Årets skattekostnad Note 8 Investeringer i aksjer og andeler Selskap Forretningskontor Eierandel Ansk.kost Bokf.verdi Ishavskraft AS Alta 7,3 % Kvænangen AS Sørstaumen 3,6 % Eltele AS Alta 6,7 % Ishavslink AS Alta 10,5 % Finnmark Kraft AS Alta 12,5 % Elinor Mosjøen Sum aksjer og andeler Årsrapport

18 Note 9 Segmentinformasjon om monopolvirksomheten - distribusjonsnett - og reg.nett I forbindelse med NVEs kontroll av energiverkenes prissetting og effektivitet innefor transport av energi, har Luostejok Kraftlag for 2013 beregnet en merinntekt på kr mill. Luostejok Kraftlag har pr bokført i balansen en akk. merinntekt på kr mill. Årets merinntekt fremkommer som følger: Resultat Nettintekt Merinntekt Driftskostnader Driftsresultat Mer-/mindreinntekt Inntektsramme KILE Kostnader fra overliggende nett Eiendomsskatt Avvik avskr. Og avkastn avvik avkastningr Justert tillatt inntekt eget nett Beregnet mer (+) / mindreinntekt (-) Årets bevegelser i mer -/mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Akkumulert renter mindreinntekt Årets merinntekt Renter årets merinntekt 43 2 Korrigerte renter 3 Akkumulert merinntekt Påløpte renter av, mer (+) \ mindreinntekt Balanse-avkastningsgrunnlag Sum driftsmidler etter fordeling Sum driftsmidler etter fordeling Gjennomsnittlig driftsmidler % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning 4,79 0,66 (driftsresultat*100/avkastningsgrunnlag) 18 Luostejok Kraftlag SA

19 Note 10 Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld nedbetales lineært med kr pr år over 15 år. Saldo pr utgjør kr mot kr pr Det er inngått en avtale med flytende rente-p.t. 3 mnd Nibor + 0,75% margin. Det er ikke stilt sikkerhet for lånet, men selskapet avgir årlig negativ pantsettelseserklæring som bekrefter forpliktelsen i henhold til låneavtale med lånegiver. Note 11 Markedsbaserte aksjer Ansk kostnad Bokført verdi North Energy AS, aksjer Sum Vinterdag på Karasjokfjellet. Årsrapport

20 Kontantstrømoppstilling Den indirekte modell (Beløp i hele tusen) Kontantstrømmer fra operasjonell aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Urealisert bevegelse markedsbaserte obligasjoner/aksjer 33 0 Avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler/finansielle anleggsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensj.ord Endringer mindreinntekt nettvirksomhet Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Tilbakebetaling av investering i aksjer Inn-/Utbetaling av lånefordring (langsiktige) Inbetalinger andre lånefordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kasskreditt Utbetalinger av utbytte Innbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Tilført likvider/gjeld ifm. fusjon av datter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Luostejok Kraftlag SA

Årsrapport 2012 57. driftsår

Årsrapport 2012 57. driftsår Årsrapport 2012 57. driftsår Forsidebildet: Fra Østerbotn i Porsanger. Foto: Almar Paulsen Driftsass. Kjell Åge Wilhelmsen. Styret i Luostejok Bredbånd (innfusjonert i Luostejok Kraftlag i 2012). Fra venstre:

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsrapport 2010 55. driftsår

Årsrapport 2010 55. driftsår Årsrapport 2010 55. driftsår Forsidebildet: Dolomitt i Porsangerfjorden Foto: Almar Paulsen Fiberbygging. Pausegym for aktive medarbeidere. Adresse: Pb 104, 9711 Lakselv Tlf: 78 46 06 00 Web: www.lksa.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer