Årsrapport driftsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010 55. driftsår"

Transkript

1 Årsrapport driftsår

2 Forsidebildet: Dolomitt i Porsangerfjorden Foto: Almar Paulsen Fiberbygging. Pausegym for aktive medarbeidere. Adresse: Pb 104, 9711 Lakselv Tlf: Web: Foretak: E-post:

3 Innhold Årsmøte...side 4 Styret...side 5 Organisasjonsplan...side 6 Styrets årsberetning...side 7 Resultatregnskap...side 11 Balanse...side 12 Regnskapsprinsipper...side 13 Noteopplysninger...side 15 Kontantstrømoppstilling...side 20 Nøkkeltall...side 21 Samisk sammendrag...side 22 Revisjonsberetning...side 23 Kort om Luostejok Kraftlag SA Etablert: 21. november 1949 Konsesjonsområde: Karasjok kommune, østre del av Porsanger kommune, samt Veidnes i Lebesby kommune. Lokalisert til: Lakselv i Porsanger kommune med underavdeling for lokal drift i Karasjok. Hovedoppgave: Å stille til rådighet regional og distribusjonsnett til kunden i konsesjonsområde, slik at de til enhver tid kan få overført den elektriske energien de etterspør. Luostejok Kraftlag har endret organisasjonsform fra andelslag til samvirkeforetak i

4 Organisasjon Årsmøte Årsmøte er kraftlagets øverste organ fra og hadde ved utgangen av 2010 følgende sammensetning: Utsendinger valgt av Porsanger kommune: Hedly Mikalsen, Lakselv... Varamedlem: Nils Gunnar Korsvik, Lakselv Tor Boland, Lakselv...Varamedlem: Torgeir Thomassen, Lakselv Paul Even Paulsen, Lakselv... Varamedlem: Roy Johannessen Liv Inger Jensen, Lakselv Utsendinger valgt av Karasjok kommune: Máret Sárá, Karasjok Inger Støreng, Karasjok...Varamedlem: Marit Kirsten Anti Gaup, Karasjok Frid O T Svineng, Karasjok...Varamedlem: Ruth Somby, Karasjok Valgkomité: Paul Even Paulsen, Liv Inger Jensen og Inger Støreng. Årsmøte har avholdt 2 møter og behandlet totalt 6 saker i Representantskapet har avholdt 2 møter og behandlet totalt 10 saker i Styret deltar på Årsmøte uten stemmerett. Varaordfører Kåre Olli, Bjarne Sætrum og Sverre Pedersen ved Lakselvs første ladestasjon for motorkjøretøyer. 4 Luostejok Kraftlag SA

5 Styret Luostejok Kraftlags styre i 2010 hadde følgende sammensetning: Styremedlemmer oppnevnt av Årsmøte: Porsanger kommune: Åge Amundsen, Lakselv og Hilde Skanke, Lakselv Karasjok Kommune: John Nystad, Karasjok og Gudrun Kåven, Karasjok Varamedlem Karasjok: Elen Maria Gaup Eriksen Varamedlem Lakselv: Sven Erik Samuelsen Styremedlem oppnevnt av de ansatte : Kjell Åge Wilhelmsen Varamedlem: Raymond Amundsen Styrets leder har vært Åge Amundsen med John Nystad som nestleder. Styret har avholdt 7 møter og behandlet 50 saker. Administrerende direktør og administrasjonssjef deltar i styrets møter uten stemmerett. Styret i Luostejok Kraftlag. Fra venstre: Hilde Skanke, Kjell Åge Wilhelmsen, Åge Amundsen, John Nystad, Gudrun Kåven og Adm.dir. Sverre Pedersen. Årsrapport

6 Organisasjonsplan Luostejok Kraftlag er organisert som følger: Valgkomité Årsmøte Styret Luostejok Bredbånd AS Generalforsamling Adm. direktør Sverre Pedersen Styret Nettservice Administrasjon Drift- og montasje Daglig leder Ole G. Thomassen Ragny Helander Birger Johansen Nils R. Pettersen Økonomi, personal, lønn og IT Planlegging/ Måling, avreg, Bygging, Kjøp/salg HMS, DLE og fakturering og vedlikehold, Internett, TV nettdok kundeservice drift, og prod og telefoni Administrasjonsavdelingen har ansvaret for kundeservice, økonomi, måling/kommunikasjon og personalfunksjon. Nettserviceavdelingen innehar DLE-funksjon og har ansvar for planlegging av nettet. Drift og montasjeavdelingen har ansvar for vedlikehold og drift av nettet, samt produksjon. Luostejok Kraftlag ledes av adm. direktør Sverre Pedersen og ved utgangen av året hadde kraftlaget 23 fast ansatte og 3 energimontørlærlinger. Arbeidsgivertilslutning, KS-bedrift. Medlemskap i DEFO. Arbeidstakerorganisasjoner: EL & IT, og Nito. Luostejok Bredbånd AS Daglig leder: Nils R. Pettersen Styret: Sverre Pedersen, styreleder Ragny Helander Svein Sjøveian Kjell H. Sæther 6 Medeier i andre organisasjoner: Kvænangen Kraftverk AS Ishavskraft AS Finnmark Miljøvarme AS ElTele AS Ishavslink AS North Energy AS Finnmark Kraft AS Luostejok Kraftlag SA

7 Styrets årsberetning Styrets arbeid, representantskapet, personale, likestilling og HMS Styret og representantskapet/ Årsmøtet Styret har i 2010 avholdt 7 møter og behandlet 50 saker. Av de viktigste saker er: Årsrapport og regnskap Budsjett Vilkår for utbygging av fiber aksess til privatkundene Endring av organisasjonsform til SA og forslag til nye vedtekter Representantskapet har avholdt 2 møter i 2010, og det er avholdt 2 ekstraordinære Årsmøte i samvirkeforetaket. Av de viktigste sakene nevnes: Årsmelding, regnskap og budsjett. Beslutning om endring av selskapsform til SA og godkjenning av vedtekter Valg av valgkomite Valg av styre Forurensing og miljøtiltak Luostejok kraftlag produserer fornybar energi i eget vannkraftverk, kraftlaget er videre engasjert i fjernvarme og etablering av vind og småkraft. Eget avfall kildesorteres og leveres til lokalt mottak. Vi legger vekt på at våre bygg og anlegg skal bidra positivt estetisk og miljømessig. I 2010 ble utendørslageret i Lakselv avviklet. Personale og likestilling Pr var det 24 fast ansatte i LK, 4 kvinner og 20 menn, hvorav 1 er ute i permisjon. 3 montørlærlinger er under utdanning. Kraftlagets ledergruppe består av 4 ledere hvorav 1 er kvinne. Selskapets adm. direktør er en mann. Av styrets 5 medlemmer det 2 kvinner - styrets leder og nestleder er menn. Kraftlagets 4 ansatte kvinner er alle tilknyttet administrasjonsavdelingen. Kvinneandelen er representativ for bransjen. Det er en målsetning for å få kvinner inn i den tekniske manndominerte delen av bedriften. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å bedre kvinneandelen. Gjennomsnitts alder på de ansatte er 49 år. Rekrutterings og seniorpolitikk vektlegges. For å rekruttere lokalt gjøres et aktivt rekrutterings arbeid med bedriftsbesøk for skoleungdom og stipendordning for ungdom som tar energiutdanning. Arbeidsmiljø HMS Årets HMS arbeid planlegges av hms gruppen (vernleder, verneombudene og ledergruppen). Planen er innrettet mot bedriftens HMS mål. Det har vært avviklet felles aktiviteter hvor målsetningen er å opprettholde et godt arbeidsmiljø og en god bedriftskultur. Det er ikke registrert noen arbeidsulykker i året som har gått. Sykefraværet i 2010 var på 5.7 % av dette korttidsfravær på 1,7 %. Årsrapport

8 Kommentarer til selskapets virksomhet Selskapets virksomhet Omdannelse til samvirkeforetak ble gjennomført i Nye vedtekter med årsmøte som selskapets øverste organ, valgkomite og nytt styre med 40% kvinneandel var på plass mot slutten av året. Ved årsskiftet hadde LK 3656 nettkunder fordelt på 82 % husholdning og 18 % øvrige. Lakselv som verksted, graderober og velferd utført i løpet av året. Økonomi Årets resultat etter skatt ble på 8.1 mill kroner, det er 5.3 mill kroner høyere enn fjoråret. Balanseført mindreinntekt viser en økning med 4.4 mill kroner pr Bålkos på scootertur. Nettkvaliteten er registrert til %. Største enkelt driftsforstyrrelse var kabelfeil i Karasjok i november med tapt levering på kwh og kostnad for ikke levert på ca 100 tusen - kroner. Forbruket inklusive tap var på 136 GWh og tapene 6,1 %, nærmest uforandret fra foregående år. Årets vedlikehold og investering har i hovedsak vært modernisering/ ombygging av nettstasjoner, toppskifte på 22 kv linjer, utbygging av FTTH nett (fiber) i Lakselv og Karasjok. Ved utgangen av året var 700 kunder tilknyttet fibernettet. Produksjon i Luostejok Kraftverk var noe under normal med 9 Gwh. Renovering av deler adm. bygget i Drifteresultatet ble på kr. 8.7 mill kroner ca 4.2 mill kroner over budsjett. Avkastningen på monopolvirksomheten ble på 2,9 %. Driftsinntekten ble 56,4 mill kroner 8.2 mill kroner over budsjett. Inntektsøkningen skyldes i hovedsak større inntektsramme enn beregnet og høyere pris på produksjon. Økningen i regnskapsmessig inntekt medførte en økning av balanseført mindreinntekt med 4.4 mill kroner. Driftskostnadene utgjorde 47.7 mill kroner, ca 10 mill kroner høyere enn foregående år. Økningen skyldes høy vedlikeholdsaktivitet, bemannings økning og en betyde- 8 Luostejok Kraftlag SA

9 kroner fra foregående år. Kortsiktig gjeld var på 21.8 mill kroner, omløpsmidler var på 43.8 mill kroner. Langsiktig gjeld var som følge av tidligere investeringer på 12,8 mill kroner. Totalkapitalen var ved utgangen av året på mill kroner mot mill kroner foregående år. Egenkapitalen var 149 mill kroner mot 142 mill kroner forrige år. Feilretting på Jergul. lig økning i sentralnettskostnader og nettap. Avskrivningene økte med 1 mill kroner. Netto finans utgjorde 0,4 mill kroner. I året ble det utført investeringer for 19.2 mill kroner. 9.1 til fiberutbygging, 8 til opprusting i distribusjonsnett, 0.2 til nyanlegg distribusjonsnett og resterende 1.8 mill kroner til lager, administrasjonsbygg og andre tekniske driftsmidler. Finansiell risiko: Kraftlagets likviditetsbeholdning var pr mill kroner. Dett er en økning på 2.3 mill Egenkapitalrentabilitet: 4,7 % Egenkapitalprosent: 79,2 % Av årets resultat på mill kroner foreslås mill overført til selskapets egenkapital, og 1 mill kroner avsatt til allmenn nyttige formål som tildeles Karasjok og Porsanger kommuner for bruk til idrett og kultur. Kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi (KILE): NVE regulerer inntekten til nettselskapene slik at leveringskvaliteten påvirker nettinntekten. For 2010 utgjorde avbruddskostnadene 3.5 mill kroner, 45 % skyldes driftsforstyrrelser. Fortsatt drift: Selskapets finansielle stilling er god og forutsetning for fort- Fra Storhallmessa 2010 en fornøyd kunde. Årsrapport

10 satt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Årsoppgjøret er gjort opp etter regnskapslovens regler og god norsk regnskapskikk. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Luostejok Kraftlag sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Framtidsutsikter NVE fastsetter årlig inntektsrammen for nettselskapene. Inntektsrammen (IR) er et basert på historisk kostnad og normkostnad for nettselskap. IR er beregnet å dekke kostnad for nettdrift med tilstrekkelig nettkvalitet på lang sikt. Kraftlaget har gjennom år hatt en nettariff som ikke har utnyttet den muligheten inntektsrammen gir og har derav opparbeidet en mindreinntekt på om lag 14.4 mill kroner. Kraftlaget er inne i en tidsperiode hvor store deler av distribusjonsnette fornyes. For å få en rimelig balanse mellom inntektene og kostnadene framover er det påkrevet at mindreinntekten hentes inn. Fra 2011 er tariffen innrettet slik at merinntekt oppnås. Dette gjør at tariffnivået i en periode på omlag 3 år vil være noe høyere. Kraftlagets strategiske utfordringer er: Fornyingen av distribusjonsnettet for å opprettholde og ivareta kvalitet på strømleveringen og bedre person -sikkerheten på anleggene. Lærling Robin Thomassen i arbeid. Utbyggingen av fiberbredbåndsnett vil i stor grad være utført når året 2011 er omme. Basert på ett ettersalg fra LB side må likevel mindre utbygginger påregnes. Av øvrige oppgaver som vil kreve kapital og oppmerksomhet framover nevnes: Overtagelse av regional og lokalnett - delen av Lakselv Trafo, ny rørgate til Luostejok kraftverk og LK engasjement i Finnmark Kraft. Forøvrig legges det vekt på at kraftlaget skal ha en effektiv drift, et økonomisk resultat og en verdiskapning som bidrar til lokalsamfunnet. Lakselv, den 31. desember 2010 / 12. mai Luostejok Kraftlag SA

11 Resultatregnskap (Beløp i hele tusen) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Driftsinntekter Overføringsinntekter Produksjon Annen driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Sentralnettskostnader og nettap Lønnskostnader 4, Avskrivning på varige driftsmidler Varekjøp, arbeid for andre Annen driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Utbytte Verdiendring av markedsb. finansielle oml.m Renteinntekter Andre finansinntekter (132) 45 Sum finansinntekter Finanskostnader Nedskr. av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Rente og gebyrkostnader Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføring til almennyttig formål Overføringer fra annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Årsrapport

12 Balanse (Beløp i hele tusen) EIENDELER Anleggsmidler Note Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Materiellbeholdning Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Mindreinntekt nettvirksomhet Markedsbaserte obligasjoner Likvide midler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Lakselv, den 31. desember 2010 / 12. mai

13 Regnskapsprinsipper Generelt Selskapets årsregnskap er avlagt etter gjeldende norske regnskapsregler for små foretak. Klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Prinsipper for inntekts- og kostnadsføring Driftsinntekter representerer opptjent verdi knyttet til overføring av energi, salg av kraft og arbeid for andre. Kostnadsføring av varer og tjenester foretas ved levering. For prosjekter som løper over balansedagen er det benyttet løpende avregning uten fortjeneste. Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og avskrivs lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Dersom det foreligger et verdifall som ikke forventes å være forbigående nedskrives driftsmidlene. Nye anlegg og reinvesteringer av komponenter som øker driftsmidlets levetid eller på annen måte øker den fremtidige inntjeningsevnen aktiveres. Øvrige aktiviteter klassifiseres som drift/vedlikehold og kostnadsføres. Vedlikehold gjennomføres i henhold til selskapets vedlikeholdsplaner og kostnadsføres ved gjennomføringen. Egentilvirkning av driftsmidler, dvs utvidelser og reinvesteringer i regionaltnett og i distribusjonsnettet vurderes til variabel tilvirkningskost og aktivieres på vedkommende driftsmiddel. Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsforpliktelser som er sikret gjennom livforsikringsselskaper og forpliktelser som er usikret og dekkes over selskapets drift. Pensjonsforpliktelser som er sikret og forpliktelser knyttet til avtalefestet pensjon balanseføres ikke. Andre pensjonsforpliktelser som er usikret er vurdert til nåverdi og opptatt i selskapets balanse. Magasinbeholdning Det foreligger ingen kostpris på tilsig av vann. Oppmagasinert vannbeholdning opptas derfor ikke i balansen. Årsrapport

14 Materielbeholdning Beholdningen består av driftsmateriell til bruk ved vedlikehold og reinvesteringsaktiviteter samt reservedeler. Beholdningen er vurdert til anskaffelseskost. Aksjer og andeler i andre selskaper Aksjer og andeler i andre selskaper er innarbeidet etter kostmetoden og vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det utarbeides ikke konsernregnskap for selskapets investering i Luostejok Bredbånd AS. Skatter Kraftlaget beskattes som et samvirkeforetak. Skatt på alminneliginntekt utgjør 28%. Formuesskatt utgjør 0,3% av skattepliktig formue. Utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden på midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er målt til nominell verdi og opptas i balansen dersom det er sannsynlig at skattefordelen i fremtiden kan utnyttes. Produksjonsanleggets påstemplede merkeytelse er under 5500 kva. Det foreligger således ikke plikt plikt til å svare skatte på grunnrenteinntekt eller naturressursskatt. Mer-/mindreinntekt knyttet til nettvirksomheten Nettvirksomheten reguleres av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Inntektsrammen for fastsettes på grunnlag av indeksregulerte kostnader, investeringer, bokførte anleggsmidler og effektivitetsmålinger. Dersom den faktiske inntekten overstiger inntektsrammene (merinntekt), skal denne merinntekten tilbakeføres kundene i sin helhet. Tilbakeføring av merinntekt skjer ved reduksjon i nett-tariffene. Dersom den faktiske inntekten er lavere enn inntektsrammene (mindreinntekt), kan denne mindreinntekten kreves innbetalt fra kundene gjennom økning av de fremtidige overføringstariffene. Mer-/mindreinntekt i regnskapsåret skal renteberegnes ved et gjennomsnitt av saldo og med en rente som årlig fastsettes av NVE. Rente knyttet til mer-/mindreinntekt er klassifisert som rentekostnader/renteinntekter. Kontantstrømsoppstilling Kontantstrømsoppstilling er oppsatt etter den indirekte metode. 14 Luostejok Kraftlag SA

15 Noteopplysninger 2010 (Beløp i hele tusen) Note 1 Egenkapital Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Innbetaling av andeler - Årets resultat Overføring til allmennyttige formål Egenkapital Note 2 Likvide midler Posten likvide midler består av kontanter og bankinnskudd. Bundne bankinnskudd for oppbevaring av skattetrekksmidler utgjør kr 555 i 2010 og kr 555 i Note 3 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til antatt virkelig verdi. For å møte forventede tap har selskapet en avsetning på kr 230 i 2010, som er likt Konstaterte tap i 2010 er kr 102 mot kr 24 i Note 4 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte Selskapet har 23 fast ansatte ved årets slutt, mot 22 i Ansatte har lån i selskapet på til sammen kr 92. Lånet renteberegnes og betales ned innen ett år. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn og vaktgodtgjørelser Refunderte sykepenger og lærlingstilskudd Pensjonspremier og avsetning til dekning av pensjonsforplikt Sosiale kostnader Aktiverte lønnskostnader knyttet til investeringsaktiviteter Sum Antall årsverk 23,00 22,00 Selskapets pensjonsordning tilfredstillerer kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Godtgjørelser Adm.dir Styret Lønn 793 Annen godtgjørelse 128 Honorar 253 Konsulent bistand Sum Årsrapport

16 Kostnadsført godtgjørelse til revisor Revisjon Teknisk bistand ved utarbeidelse av årsregnskap og skattepapirer Annen bistand fra revisor Sum Note 5 Pensjonsforpliktelser Selskapet har en kollektiv pensjonsordning som er sikret i et livforsikringsselskap hvor samtlige av selskapets ansatte inngår. I tillegg inngår samtlige av selskapets ansatte i ordning om avtalefestet pensjon. Pensjonsforpliktelser knyttet til disse ordningene balanseføres ikke. Årets premie er kostnadsført og utgjør kr 2135 i 2010 mot kr 1922 i Avsatt pensjon for adm.direktør er belastet drift og utgjør kr 741 mot kr 457 i Pensjonsforpliktelsen for adm. dir er estimer til kr 2399 i 2010 og kr 1659 i Pensjonsforpliktelsen er bokført som langsiktig gjeld. Note 6 Varige driftsmidler Kraft- Fordelings- Inventar, Anlegg Kraft- Fordelings- Inventar, Anlegg stasjon nett Bygninger Bredbånd Kjøretøyer målere etc u/utførelse Sum stasjon nett Bygninger Bredbånd Kjøretøyer målere etc Sum Anskaffelseskost Anskaffelseskost Tilgang til kostpris Tilgang til kostpris Avgang til kostpris Avgang til kostpris Anskaffelseskost Anskaffelseskost Akk.nedskrivninger Akkumulerte Akk.avskrivninger avskrivninger Bokført verdi Nedskrivninger Nedskrivninger 0 0 Årets avskrivninger Årets avskrivninger Årets avskrivninger i % 1,3-4,0 2,9-4,0 2,0 10,0 25,0 6,6-20,0 Årets avskrivninger i % 1,3-4,0 % 2,9-4,0 % 2,0 % 10,0 % 25,0 % 6,6-20,0 % 0,0 % Aktivering av eget arbeid utgjør samlet Note 7 Skattekostnad Midlertidige forskjeller Skattøkende og skattereduserende forskjeller som revererserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Midlertidige skattereduserende forskjeller er knyttet til: Endring Driftsmidler Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Gevist og tapskonto Midlertidige forskjeller Akkumulert fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel(-) Utsatt skattefordel(+)/utsatt skatt(-) Luostejok Kraftlag SA

17 Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Mottatt utbytte Urealisert gevinst aksjer Urealisert tap aksjer Andre forskjeller Midertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Anvendt tidligere års underskudd Avgitt konsernbidrag Herav tilbakeført mot tidligere års overskudd (alminnelig inntekt 2007) Resterende skattemessig underskudd til framføring Skatt på alminnelig inntekt (28%) Avsatt ikke utlignet skatt 124 Formueskatt (0,3%) Betalbar skatt på alminnnelig inntekt Årets skattekostnad på ordinært resultat Fordring på skatt (28% av alminnelig inntekt i 2007, tiltakspakken) -773 Betalbar skatt 966 Beregnet og avsatt formuesskatt Skatt av konsernbidrag 700 Forskjell mellom avregnet og avsatt skatt* Endring i utsatt skatt Årets skattekostnad * tilbakeføring gjelder årene før 2009 hvor skatteetaten har gitt tilbakemelding om at formueskatt vil regnes fra 2009, men ikke tidligere år. Note 8 Investeringer i andre selskaper Selskap Eierandel Ansk.kost Bokført verdi Ishavskraft AS 3,7 % Kvænangen AS 3,6 % Finnmark Miljøvarme AS 8,1 % Eltele AS 6,8 % Ishavslink AS 11,8 % North Energy AS Finnmark Kraft AS 12,5 % Sum aksjer og andeler Årsrapport

18 Note 9 Virksomhetsområder I tillegg til at selskapet driver nettvirksomhet har selskapet en mindre egenproduksjon av kraft. Videre utfører selskapet montørtjenester ol. for andre. Disse tjenestene er nedenfor definert som sekundærvirksomhet. Internfakturering er foretatt mellom virksomhetsområdene. Driftsinntekter og driftskostnader er derfor ikke sammenlignbar med vedkommende linjer i resultatregnskapet. Produksjon Regionalt- Distrib.- Sekundær- Sum Driftsinntekter nett nett virksomhet Salgsinntekter Korr merinntekt 0 Årets mindreinntekt Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekjøp Overføringskostnader Nettap Personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Fordeling felleskostn Sum driftskostnader Driftsresultat Årets mindreinntekt Regionalt- Distrib.- Sum nett nett Fastsatte inntektsrammer fra NVE Overføringskostnader Eiendomsskatt Kilekostnader Tillatt inntekt av monopolvirksomhet Nettinntekt Andre inntekter Sum inntekter Mindreinntekt Avvik.avskr 863 Årets mindreinntekt Korr. mindreinnt Sum mindreinntekt som opptas i selskapets balanse Saldo mindreinntekt i balansen Pr Pr Luostejok Kraftlag SA

19 Regionalt- Distrib.- Sum nett nett Avkastning av investert nettkapital Nettkapital Nettkapital Gjennomsnittlig nettkapital % påslag netto arbeidskapital Avkastningsgrunnlag Avkastning av investert nettkapital (driftsresultat i % av gj.kapital) -7,3 % 8,8 % 2,9 % Note 10 Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld nedbetales lineært med kr over 20 år. Saldo pr utgjør kr mot kr pr Det er inngått en rentebytte avtale som sikrer selskapet en fast rente frem til Som sikkerhet for langsiktig gjeld er det avgitt en negativ pantsettelseserklæring. Kr forfaller senere enn 5 år. Note 11 Markedsbaserte aksjer Markedsplasserte obligasjoner er bokført til virkelig verdi pr Ansk kostnad Bokført verdi Obligasjoner Sum Note 12 Langsiktige investeringer i andre selskaper Forretnings- Eierandel/ Egenkapital Resultat kontor stemme- siste år siste år andel 100 % 100 % Datterselskap: Lakselv Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.: Fordringer Kortsiktige fordringer Luostejok Bredbånd AS Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Luostejok Bredbånd AS Den kortisiktige gjelden til Luostejok Bredbånd AS på kr gjelder konsernbidrag Luostejok Kraftlag SA har ytet i Transaksjoner med datterselskap Salg Luostejok Bredbånd AS 947 Kjøp 19

20 Kontantstrømoppstilling 2010 (Beløp i hele tusen) Kontantstrømmer fra operasjonell aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/ gevinst ved salg av eiendeler Ordinære avskrivninger Nedskrivning/reversering anleggsinvesteringer Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensj.ordn Endring i materiallbeholdning Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endringer mindreinntekt nettvirksomhet Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger på lånefordring konsern (korts./langs.) Innbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs) 35 Innbetalinger ved salg av aksjer og obligasjoner mv Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datterselskap Utbetalinger ved kjøp av aksjer, obligas. / konsernbidrag til DS Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts./langs.) Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld (korts./langs.) Innbetaling av andelskapital 0 14 Utbetaling til almennyttige formål Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v Ubenyttet driftskreditt utgjør i tillegg Luostejok Kraftlag SA

21 Nøkkeltall 2010 Likviditet Likviditetsgrad 1 (tot.om:kg) 1,87 2,67 Likviditetsgrad 2 (mest likvide om:kg) 0,29 0,74 Soliditet Egenkapitalprosent (ekx100:tot.k) 79,16 81,99 Rentedekningsgrad (tot.res+rentek.:rentek.) 8,88 2,47 Rentabilitet Egenkapital rentabiliteten (res.før.ek.o.p.x100:i.b.) 4,67 1,66 Overskuddsgrad (dritsres.+finansx100:oms) 17,63 10,93 (driftsres.x100:oms) 15,45 9,00 Totalt overført kwh Nettap 6 % 31 % 21 % 48 % 46 % Husholdning 11 % Næring 26 % 11 % Overføringskostnader Avskrivninger 6 % Lønnskostnader 31 % 21 % 48 % 46 % 11 % Nettap 26 % Andre 11 % Sentralnett Årsrapport

22 Min sámegielat lohkkiide oanehaččat Luostejok Kraftlag SA birra vássán jagi. Luostejok Kraftlag SA váldodoaibma lea elektrihkalaš fámu doaimmaheapmi. Min rávdnjedoaimmahanlohpi fátmmasta Kárášjoga gieldda, váldooasi Porsáŋggu gielddas ja Sáltesávjju Davvesiidda gielddas. Fitnodagas leat 23 bargi, váldokantuvra Leavnnjas ja monterenstašuvdna Kárášjogas. Mii buvttadat sullii 10 GWh elfámu Luostejoga elfápmodoaimmahagas ja eaiggádat maid 4,6 % Návuona elfápmodoaimmahagas (Kvænangen Kraftverk). Ishavskraft A/S, man ossosiin mii eaiggádat 3,7 %, vuovdá elfámu. Elfápmodoaimmahat lea dasa lassin mieleaiggát fitnodagain Finnmark Miljøvarme, Eltele AS, Ishavslink AS, North Energi ja Finnmark Kraft AS mas mii eaiggádat 12.5 %. Elfápmodoaimmahat mearridii 2009 huksegoahtit sárasdátašávahaga Kárášjoga ja Leavnnja bearatgottiide loahpas ledje 700 ásodaga laktojuvvon sárasfierbmái ja ulbmilin leat 1500 kundara 2011 loahpas. Luostejok Bredbånd AS -fitnodat lea fápmofitnodaga nieidasearvi, mii fállá kundariidda sisdoalu, nu movt interneahta, TV ja telefovdnabálvalusaid. Ođđa ovttasdoaibmaláhka, mii bođii fápmui 2007, gáibidii ossodatgottiid rievdadit organisašuvdnahámi. Fápmofitnodat lea danin rievdaduvvon ovttasdoaibmafitnodahkan. Fitnodaga bajimuš orgána lea jahkečoahkkin. Jahkečoahkkimis leat 7 áirasa, maid gielddat leat válljen miellahtuid (kundariid) ovddasteaddjin. Maŋimuš jagiid álggahuvvon bargiidháhkandoaimmat addet bohtosiid. Mii vásihat stuorát beroštumi min fidnooahppisajiide ja energiijafága joatkkaohppui. Jagi áigge leat bálkáhan guokte ođđa energiijabiddji ja ovtta energiijainšenevrra, ja golbma fidnooahppi leat oahpu váldimin. Bargiid leat háhkamin danin go dálá bargiid gaskamearálaš ahki lea allat ja ollu bargit lahkonit penšuvnaagi. Juohkinfierpmádaga divodanbarggut ja investeremat joatkašuvve jagi áigge. 50- ja 60-logus huksejuvvon juohkinfierpmádaga ođasmahttin lea viiddis ja guhkes áiggi bargu, mii ferte dahkkojuvvot juohkinsihkkarvuođa geažil. Jagis 2010 fitnodat jorahii 56,4 milj. ruvnno, mii lea 15 milj. ruvnno eanet go ovddit jagi. Sullii 136 Gwh (miljovnna kwh) sirdojuvvui guovllu kundariidda, mii lea 3,4 % eanet go ovddit jagi. Jahkeboađus čájeha 8,1 miljovnna badjebáhcaga vearu maŋŋá. Luostejok Kraftlag SA stivra geige jagi 2010 jahkeraportta ja lea sihkkar das ahte fitnodat duostu boahtteáigge hástalusaid ja lea ain ovddosguvluige nana fitnodat, mas lea ávki kundariidda, Sápmái ja olles servodahkii. Sverre Pedersen Hálddahushoavda 22 Luostejok Kraftlag SA

23

24 Luostejok Kraftlag SA Adr: Pb 104, 9711 LAKSELV Foretak: NO MVA Tlf:

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2003. 48. driftsår

Årsrapport 2003. 48. driftsår 48. driftsår Innhold Ny og gammel linje Bildet er tatt av den nye kraftlinjen som bygges mellom Lakselv og Karasjok. FOTO: ÅSMUND SAMUELSEN Representantskapet... side 4 Styret... side 5 Organisasjon...

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

49. driftsår. Årsrapport 2004

49. driftsår. Årsrapport 2004 49. driftsår Årsrapport 2004 Luostejok Kraftlag AL Adresse: Pb 104 9711 Lakselv Tlf: 78 46 06 00 Web: www.lkal.no Foretak: 938 260 494 E-post: Firmapost@LKAL.no Linjestrekking på nylinja til Karasjok FOTO:

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsrapport 2008 53. driftsår

Årsrapport 2008 53. driftsår Årsrapport 2008 53. driftsår v Forsidebildet: fossefall i Caskil i Porsanger Foto: Almar Paulsen HMS-kurs for verneombud og ledere ble avviklet i Lakselv. Foto: Luostejok Kraftlag Adresse: Pb 104, 9711

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2012 57. driftsår

Årsrapport 2012 57. driftsår Årsrapport 2012 57. driftsår Forsidebildet: Fra Østerbotn i Porsanger. Foto: Almar Paulsen Driftsass. Kjell Åge Wilhelmsen. Styret i Luostejok Bredbånd (innfusjonert i Luostejok Kraftlag i 2012). Fra venstre:

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer