Årsrapport driftsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010 55. driftsår"

Transkript

1 Årsrapport driftsår

2 Forsidebildet: Dolomitt i Porsangerfjorden Foto: Almar Paulsen Fiberbygging. Pausegym for aktive medarbeidere. Adresse: Pb 104, 9711 Lakselv Tlf: Web: Foretak: E-post:

3 Innhold Årsmøte...side 4 Styret...side 5 Organisasjonsplan...side 6 Styrets årsberetning...side 7 Resultatregnskap...side 11 Balanse...side 12 Regnskapsprinsipper...side 13 Noteopplysninger...side 15 Kontantstrømoppstilling...side 20 Nøkkeltall...side 21 Samisk sammendrag...side 22 Revisjonsberetning...side 23 Kort om Luostejok Kraftlag SA Etablert: 21. november 1949 Konsesjonsområde: Karasjok kommune, østre del av Porsanger kommune, samt Veidnes i Lebesby kommune. Lokalisert til: Lakselv i Porsanger kommune med underavdeling for lokal drift i Karasjok. Hovedoppgave: Å stille til rådighet regional og distribusjonsnett til kunden i konsesjonsområde, slik at de til enhver tid kan få overført den elektriske energien de etterspør. Luostejok Kraftlag har endret organisasjonsform fra andelslag til samvirkeforetak i

4 Organisasjon Årsmøte Årsmøte er kraftlagets øverste organ fra og hadde ved utgangen av 2010 følgende sammensetning: Utsendinger valgt av Porsanger kommune: Hedly Mikalsen, Lakselv... Varamedlem: Nils Gunnar Korsvik, Lakselv Tor Boland, Lakselv...Varamedlem: Torgeir Thomassen, Lakselv Paul Even Paulsen, Lakselv... Varamedlem: Roy Johannessen Liv Inger Jensen, Lakselv Utsendinger valgt av Karasjok kommune: Máret Sárá, Karasjok Inger Støreng, Karasjok...Varamedlem: Marit Kirsten Anti Gaup, Karasjok Frid O T Svineng, Karasjok...Varamedlem: Ruth Somby, Karasjok Valgkomité: Paul Even Paulsen, Liv Inger Jensen og Inger Støreng. Årsmøte har avholdt 2 møter og behandlet totalt 6 saker i Representantskapet har avholdt 2 møter og behandlet totalt 10 saker i Styret deltar på Årsmøte uten stemmerett. Varaordfører Kåre Olli, Bjarne Sætrum og Sverre Pedersen ved Lakselvs første ladestasjon for motorkjøretøyer. 4 Luostejok Kraftlag SA

5 Styret Luostejok Kraftlags styre i 2010 hadde følgende sammensetning: Styremedlemmer oppnevnt av Årsmøte: Porsanger kommune: Åge Amundsen, Lakselv og Hilde Skanke, Lakselv Karasjok Kommune: John Nystad, Karasjok og Gudrun Kåven, Karasjok Varamedlem Karasjok: Elen Maria Gaup Eriksen Varamedlem Lakselv: Sven Erik Samuelsen Styremedlem oppnevnt av de ansatte : Kjell Åge Wilhelmsen Varamedlem: Raymond Amundsen Styrets leder har vært Åge Amundsen med John Nystad som nestleder. Styret har avholdt 7 møter og behandlet 50 saker. Administrerende direktør og administrasjonssjef deltar i styrets møter uten stemmerett. Styret i Luostejok Kraftlag. Fra venstre: Hilde Skanke, Kjell Åge Wilhelmsen, Åge Amundsen, John Nystad, Gudrun Kåven og Adm.dir. Sverre Pedersen. Årsrapport

6 Organisasjonsplan Luostejok Kraftlag er organisert som følger: Valgkomité Årsmøte Styret Luostejok Bredbånd AS Generalforsamling Adm. direktør Sverre Pedersen Styret Nettservice Administrasjon Drift- og montasje Daglig leder Ole G. Thomassen Ragny Helander Birger Johansen Nils R. Pettersen Økonomi, personal, lønn og IT Planlegging/ Måling, avreg, Bygging, Kjøp/salg HMS, DLE og fakturering og vedlikehold, Internett, TV nettdok kundeservice drift, og prod og telefoni Administrasjonsavdelingen har ansvaret for kundeservice, økonomi, måling/kommunikasjon og personalfunksjon. Nettserviceavdelingen innehar DLE-funksjon og har ansvar for planlegging av nettet. Drift og montasjeavdelingen har ansvar for vedlikehold og drift av nettet, samt produksjon. Luostejok Kraftlag ledes av adm. direktør Sverre Pedersen og ved utgangen av året hadde kraftlaget 23 fast ansatte og 3 energimontørlærlinger. Arbeidsgivertilslutning, KS-bedrift. Medlemskap i DEFO. Arbeidstakerorganisasjoner: EL & IT, og Nito. Luostejok Bredbånd AS Daglig leder: Nils R. Pettersen Styret: Sverre Pedersen, styreleder Ragny Helander Svein Sjøveian Kjell H. Sæther 6 Medeier i andre organisasjoner: Kvænangen Kraftverk AS Ishavskraft AS Finnmark Miljøvarme AS ElTele AS Ishavslink AS North Energy AS Finnmark Kraft AS Luostejok Kraftlag SA

7 Styrets årsberetning Styrets arbeid, representantskapet, personale, likestilling og HMS Styret og representantskapet/ Årsmøtet Styret har i 2010 avholdt 7 møter og behandlet 50 saker. Av de viktigste saker er: Årsrapport og regnskap Budsjett Vilkår for utbygging av fiber aksess til privatkundene Endring av organisasjonsform til SA og forslag til nye vedtekter Representantskapet har avholdt 2 møter i 2010, og det er avholdt 2 ekstraordinære Årsmøte i samvirkeforetaket. Av de viktigste sakene nevnes: Årsmelding, regnskap og budsjett. Beslutning om endring av selskapsform til SA og godkjenning av vedtekter Valg av valgkomite Valg av styre Forurensing og miljøtiltak Luostejok kraftlag produserer fornybar energi i eget vannkraftverk, kraftlaget er videre engasjert i fjernvarme og etablering av vind og småkraft. Eget avfall kildesorteres og leveres til lokalt mottak. Vi legger vekt på at våre bygg og anlegg skal bidra positivt estetisk og miljømessig. I 2010 ble utendørslageret i Lakselv avviklet. Personale og likestilling Pr var det 24 fast ansatte i LK, 4 kvinner og 20 menn, hvorav 1 er ute i permisjon. 3 montørlærlinger er under utdanning. Kraftlagets ledergruppe består av 4 ledere hvorav 1 er kvinne. Selskapets adm. direktør er en mann. Av styrets 5 medlemmer det 2 kvinner - styrets leder og nestleder er menn. Kraftlagets 4 ansatte kvinner er alle tilknyttet administrasjonsavdelingen. Kvinneandelen er representativ for bransjen. Det er en målsetning for å få kvinner inn i den tekniske manndominerte delen av bedriften. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å bedre kvinneandelen. Gjennomsnitts alder på de ansatte er 49 år. Rekrutterings og seniorpolitikk vektlegges. For å rekruttere lokalt gjøres et aktivt rekrutterings arbeid med bedriftsbesøk for skoleungdom og stipendordning for ungdom som tar energiutdanning. Arbeidsmiljø HMS Årets HMS arbeid planlegges av hms gruppen (vernleder, verneombudene og ledergruppen). Planen er innrettet mot bedriftens HMS mål. Det har vært avviklet felles aktiviteter hvor målsetningen er å opprettholde et godt arbeidsmiljø og en god bedriftskultur. Det er ikke registrert noen arbeidsulykker i året som har gått. Sykefraværet i 2010 var på 5.7 % av dette korttidsfravær på 1,7 %. Årsrapport

8 Kommentarer til selskapets virksomhet Selskapets virksomhet Omdannelse til samvirkeforetak ble gjennomført i Nye vedtekter med årsmøte som selskapets øverste organ, valgkomite og nytt styre med 40% kvinneandel var på plass mot slutten av året. Ved årsskiftet hadde LK 3656 nettkunder fordelt på 82 % husholdning og 18 % øvrige. Lakselv som verksted, graderober og velferd utført i løpet av året. Økonomi Årets resultat etter skatt ble på 8.1 mill kroner, det er 5.3 mill kroner høyere enn fjoråret. Balanseført mindreinntekt viser en økning med 4.4 mill kroner pr Bålkos på scootertur. Nettkvaliteten er registrert til %. Største enkelt driftsforstyrrelse var kabelfeil i Karasjok i november med tapt levering på kwh og kostnad for ikke levert på ca 100 tusen - kroner. Forbruket inklusive tap var på 136 GWh og tapene 6,1 %, nærmest uforandret fra foregående år. Årets vedlikehold og investering har i hovedsak vært modernisering/ ombygging av nettstasjoner, toppskifte på 22 kv linjer, utbygging av FTTH nett (fiber) i Lakselv og Karasjok. Ved utgangen av året var 700 kunder tilknyttet fibernettet. Produksjon i Luostejok Kraftverk var noe under normal med 9 Gwh. Renovering av deler adm. bygget i Drifteresultatet ble på kr. 8.7 mill kroner ca 4.2 mill kroner over budsjett. Avkastningen på monopolvirksomheten ble på 2,9 %. Driftsinntekten ble 56,4 mill kroner 8.2 mill kroner over budsjett. Inntektsøkningen skyldes i hovedsak større inntektsramme enn beregnet og høyere pris på produksjon. Økningen i regnskapsmessig inntekt medførte en økning av balanseført mindreinntekt med 4.4 mill kroner. Driftskostnadene utgjorde 47.7 mill kroner, ca 10 mill kroner høyere enn foregående år. Økningen skyldes høy vedlikeholdsaktivitet, bemannings økning og en betyde- 8 Luostejok Kraftlag SA

9 kroner fra foregående år. Kortsiktig gjeld var på 21.8 mill kroner, omløpsmidler var på 43.8 mill kroner. Langsiktig gjeld var som følge av tidligere investeringer på 12,8 mill kroner. Totalkapitalen var ved utgangen av året på mill kroner mot mill kroner foregående år. Egenkapitalen var 149 mill kroner mot 142 mill kroner forrige år. Feilretting på Jergul. lig økning i sentralnettskostnader og nettap. Avskrivningene økte med 1 mill kroner. Netto finans utgjorde 0,4 mill kroner. I året ble det utført investeringer for 19.2 mill kroner. 9.1 til fiberutbygging, 8 til opprusting i distribusjonsnett, 0.2 til nyanlegg distribusjonsnett og resterende 1.8 mill kroner til lager, administrasjonsbygg og andre tekniske driftsmidler. Finansiell risiko: Kraftlagets likviditetsbeholdning var pr mill kroner. Dett er en økning på 2.3 mill Egenkapitalrentabilitet: 4,7 % Egenkapitalprosent: 79,2 % Av årets resultat på mill kroner foreslås mill overført til selskapets egenkapital, og 1 mill kroner avsatt til allmenn nyttige formål som tildeles Karasjok og Porsanger kommuner for bruk til idrett og kultur. Kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi (KILE): NVE regulerer inntekten til nettselskapene slik at leveringskvaliteten påvirker nettinntekten. For 2010 utgjorde avbruddskostnadene 3.5 mill kroner, 45 % skyldes driftsforstyrrelser. Fortsatt drift: Selskapets finansielle stilling er god og forutsetning for fort- Fra Storhallmessa 2010 en fornøyd kunde. Årsrapport

10 satt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Årsoppgjøret er gjort opp etter regnskapslovens regler og god norsk regnskapskikk. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Luostejok Kraftlag sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Framtidsutsikter NVE fastsetter årlig inntektsrammen for nettselskapene. Inntektsrammen (IR) er et basert på historisk kostnad og normkostnad for nettselskap. IR er beregnet å dekke kostnad for nettdrift med tilstrekkelig nettkvalitet på lang sikt. Kraftlaget har gjennom år hatt en nettariff som ikke har utnyttet den muligheten inntektsrammen gir og har derav opparbeidet en mindreinntekt på om lag 14.4 mill kroner. Kraftlaget er inne i en tidsperiode hvor store deler av distribusjonsnette fornyes. For å få en rimelig balanse mellom inntektene og kostnadene framover er det påkrevet at mindreinntekten hentes inn. Fra 2011 er tariffen innrettet slik at merinntekt oppnås. Dette gjør at tariffnivået i en periode på omlag 3 år vil være noe høyere. Kraftlagets strategiske utfordringer er: Fornyingen av distribusjonsnettet for å opprettholde og ivareta kvalitet på strømleveringen og bedre person -sikkerheten på anleggene. Lærling Robin Thomassen i arbeid. Utbyggingen av fiberbredbåndsnett vil i stor grad være utført når året 2011 er omme. Basert på ett ettersalg fra LB side må likevel mindre utbygginger påregnes. Av øvrige oppgaver som vil kreve kapital og oppmerksomhet framover nevnes: Overtagelse av regional og lokalnett - delen av Lakselv Trafo, ny rørgate til Luostejok kraftverk og LK engasjement i Finnmark Kraft. Forøvrig legges det vekt på at kraftlaget skal ha en effektiv drift, et økonomisk resultat og en verdiskapning som bidrar til lokalsamfunnet. Lakselv, den 31. desember 2010 / 12. mai Luostejok Kraftlag SA

11 Resultatregnskap (Beløp i hele tusen) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Driftsinntekter Overføringsinntekter Produksjon Annen driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Sentralnettskostnader og nettap Lønnskostnader 4, Avskrivning på varige driftsmidler Varekjøp, arbeid for andre Annen driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Utbytte Verdiendring av markedsb. finansielle oml.m Renteinntekter Andre finansinntekter (132) 45 Sum finansinntekter Finanskostnader Nedskr. av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Rente og gebyrkostnader Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføring til almennyttig formål Overføringer fra annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Årsrapport

12 Balanse (Beløp i hele tusen) EIENDELER Anleggsmidler Note Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Materiellbeholdning Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Mindreinntekt nettvirksomhet Markedsbaserte obligasjoner Likvide midler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Lakselv, den 31. desember 2010 / 12. mai

13 Regnskapsprinsipper Generelt Selskapets årsregnskap er avlagt etter gjeldende norske regnskapsregler for små foretak. Klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Prinsipper for inntekts- og kostnadsføring Driftsinntekter representerer opptjent verdi knyttet til overføring av energi, salg av kraft og arbeid for andre. Kostnadsføring av varer og tjenester foretas ved levering. For prosjekter som løper over balansedagen er det benyttet løpende avregning uten fortjeneste. Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og avskrivs lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Dersom det foreligger et verdifall som ikke forventes å være forbigående nedskrives driftsmidlene. Nye anlegg og reinvesteringer av komponenter som øker driftsmidlets levetid eller på annen måte øker den fremtidige inntjeningsevnen aktiveres. Øvrige aktiviteter klassifiseres som drift/vedlikehold og kostnadsføres. Vedlikehold gjennomføres i henhold til selskapets vedlikeholdsplaner og kostnadsføres ved gjennomføringen. Egentilvirkning av driftsmidler, dvs utvidelser og reinvesteringer i regionaltnett og i distribusjonsnettet vurderes til variabel tilvirkningskost og aktivieres på vedkommende driftsmiddel. Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsforpliktelser som er sikret gjennom livforsikringsselskaper og forpliktelser som er usikret og dekkes over selskapets drift. Pensjonsforpliktelser som er sikret og forpliktelser knyttet til avtalefestet pensjon balanseføres ikke. Andre pensjonsforpliktelser som er usikret er vurdert til nåverdi og opptatt i selskapets balanse. Magasinbeholdning Det foreligger ingen kostpris på tilsig av vann. Oppmagasinert vannbeholdning opptas derfor ikke i balansen. Årsrapport

14 Materielbeholdning Beholdningen består av driftsmateriell til bruk ved vedlikehold og reinvesteringsaktiviteter samt reservedeler. Beholdningen er vurdert til anskaffelseskost. Aksjer og andeler i andre selskaper Aksjer og andeler i andre selskaper er innarbeidet etter kostmetoden og vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det utarbeides ikke konsernregnskap for selskapets investering i Luostejok Bredbånd AS. Skatter Kraftlaget beskattes som et samvirkeforetak. Skatt på alminneliginntekt utgjør 28%. Formuesskatt utgjør 0,3% av skattepliktig formue. Utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden på midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er målt til nominell verdi og opptas i balansen dersom det er sannsynlig at skattefordelen i fremtiden kan utnyttes. Produksjonsanleggets påstemplede merkeytelse er under 5500 kva. Det foreligger således ikke plikt plikt til å svare skatte på grunnrenteinntekt eller naturressursskatt. Mer-/mindreinntekt knyttet til nettvirksomheten Nettvirksomheten reguleres av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Inntektsrammen for fastsettes på grunnlag av indeksregulerte kostnader, investeringer, bokførte anleggsmidler og effektivitetsmålinger. Dersom den faktiske inntekten overstiger inntektsrammene (merinntekt), skal denne merinntekten tilbakeføres kundene i sin helhet. Tilbakeføring av merinntekt skjer ved reduksjon i nett-tariffene. Dersom den faktiske inntekten er lavere enn inntektsrammene (mindreinntekt), kan denne mindreinntekten kreves innbetalt fra kundene gjennom økning av de fremtidige overføringstariffene. Mer-/mindreinntekt i regnskapsåret skal renteberegnes ved et gjennomsnitt av saldo og med en rente som årlig fastsettes av NVE. Rente knyttet til mer-/mindreinntekt er klassifisert som rentekostnader/renteinntekter. Kontantstrømsoppstilling Kontantstrømsoppstilling er oppsatt etter den indirekte metode. 14 Luostejok Kraftlag SA

15 Noteopplysninger 2010 (Beløp i hele tusen) Note 1 Egenkapital Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Innbetaling av andeler - Årets resultat Overføring til allmennyttige formål Egenkapital Note 2 Likvide midler Posten likvide midler består av kontanter og bankinnskudd. Bundne bankinnskudd for oppbevaring av skattetrekksmidler utgjør kr 555 i 2010 og kr 555 i Note 3 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til antatt virkelig verdi. For å møte forventede tap har selskapet en avsetning på kr 230 i 2010, som er likt Konstaterte tap i 2010 er kr 102 mot kr 24 i Note 4 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte Selskapet har 23 fast ansatte ved årets slutt, mot 22 i Ansatte har lån i selskapet på til sammen kr 92. Lånet renteberegnes og betales ned innen ett år. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn og vaktgodtgjørelser Refunderte sykepenger og lærlingstilskudd Pensjonspremier og avsetning til dekning av pensjonsforplikt Sosiale kostnader Aktiverte lønnskostnader knyttet til investeringsaktiviteter Sum Antall årsverk 23,00 22,00 Selskapets pensjonsordning tilfredstillerer kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Godtgjørelser Adm.dir Styret Lønn 793 Annen godtgjørelse 128 Honorar 253 Konsulent bistand Sum Årsrapport

16 Kostnadsført godtgjørelse til revisor Revisjon Teknisk bistand ved utarbeidelse av årsregnskap og skattepapirer Annen bistand fra revisor Sum Note 5 Pensjonsforpliktelser Selskapet har en kollektiv pensjonsordning som er sikret i et livforsikringsselskap hvor samtlige av selskapets ansatte inngår. I tillegg inngår samtlige av selskapets ansatte i ordning om avtalefestet pensjon. Pensjonsforpliktelser knyttet til disse ordningene balanseføres ikke. Årets premie er kostnadsført og utgjør kr 2135 i 2010 mot kr 1922 i Avsatt pensjon for adm.direktør er belastet drift og utgjør kr 741 mot kr 457 i Pensjonsforpliktelsen for adm. dir er estimer til kr 2399 i 2010 og kr 1659 i Pensjonsforpliktelsen er bokført som langsiktig gjeld. Note 6 Varige driftsmidler Kraft- Fordelings- Inventar, Anlegg Kraft- Fordelings- Inventar, Anlegg stasjon nett Bygninger Bredbånd Kjøretøyer målere etc u/utførelse Sum stasjon nett Bygninger Bredbånd Kjøretøyer målere etc Sum Anskaffelseskost Anskaffelseskost Tilgang til kostpris Tilgang til kostpris Avgang til kostpris Avgang til kostpris Anskaffelseskost Anskaffelseskost Akk.nedskrivninger Akkumulerte Akk.avskrivninger avskrivninger Bokført verdi Nedskrivninger Nedskrivninger 0 0 Årets avskrivninger Årets avskrivninger Årets avskrivninger i % 1,3-4,0 2,9-4,0 2,0 10,0 25,0 6,6-20,0 Årets avskrivninger i % 1,3-4,0 % 2,9-4,0 % 2,0 % 10,0 % 25,0 % 6,6-20,0 % 0,0 % Aktivering av eget arbeid utgjør samlet Note 7 Skattekostnad Midlertidige forskjeller Skattøkende og skattereduserende forskjeller som revererserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Midlertidige skattereduserende forskjeller er knyttet til: Endring Driftsmidler Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Gevist og tapskonto Midlertidige forskjeller Akkumulert fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel(-) Utsatt skattefordel(+)/utsatt skatt(-) Luostejok Kraftlag SA

17 Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Mottatt utbytte Urealisert gevinst aksjer Urealisert tap aksjer Andre forskjeller Midertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Anvendt tidligere års underskudd Avgitt konsernbidrag Herav tilbakeført mot tidligere års overskudd (alminnelig inntekt 2007) Resterende skattemessig underskudd til framføring Skatt på alminnelig inntekt (28%) Avsatt ikke utlignet skatt 124 Formueskatt (0,3%) Betalbar skatt på alminnnelig inntekt Årets skattekostnad på ordinært resultat Fordring på skatt (28% av alminnelig inntekt i 2007, tiltakspakken) -773 Betalbar skatt 966 Beregnet og avsatt formuesskatt Skatt av konsernbidrag 700 Forskjell mellom avregnet og avsatt skatt* Endring i utsatt skatt Årets skattekostnad * tilbakeføring gjelder årene før 2009 hvor skatteetaten har gitt tilbakemelding om at formueskatt vil regnes fra 2009, men ikke tidligere år. Note 8 Investeringer i andre selskaper Selskap Eierandel Ansk.kost Bokført verdi Ishavskraft AS 3,7 % Kvænangen AS 3,6 % Finnmark Miljøvarme AS 8,1 % Eltele AS 6,8 % Ishavslink AS 11,8 % North Energy AS Finnmark Kraft AS 12,5 % Sum aksjer og andeler Årsrapport

18 Note 9 Virksomhetsområder I tillegg til at selskapet driver nettvirksomhet har selskapet en mindre egenproduksjon av kraft. Videre utfører selskapet montørtjenester ol. for andre. Disse tjenestene er nedenfor definert som sekundærvirksomhet. Internfakturering er foretatt mellom virksomhetsområdene. Driftsinntekter og driftskostnader er derfor ikke sammenlignbar med vedkommende linjer i resultatregnskapet. Produksjon Regionalt- Distrib.- Sekundær- Sum Driftsinntekter nett nett virksomhet Salgsinntekter Korr merinntekt 0 Årets mindreinntekt Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekjøp Overføringskostnader Nettap Personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Fordeling felleskostn Sum driftskostnader Driftsresultat Årets mindreinntekt Regionalt- Distrib.- Sum nett nett Fastsatte inntektsrammer fra NVE Overføringskostnader Eiendomsskatt Kilekostnader Tillatt inntekt av monopolvirksomhet Nettinntekt Andre inntekter Sum inntekter Mindreinntekt Avvik.avskr 863 Årets mindreinntekt Korr. mindreinnt Sum mindreinntekt som opptas i selskapets balanse Saldo mindreinntekt i balansen Pr Pr Luostejok Kraftlag SA

19 Regionalt- Distrib.- Sum nett nett Avkastning av investert nettkapital Nettkapital Nettkapital Gjennomsnittlig nettkapital % påslag netto arbeidskapital Avkastningsgrunnlag Avkastning av investert nettkapital (driftsresultat i % av gj.kapital) -7,3 % 8,8 % 2,9 % Note 10 Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld nedbetales lineært med kr over 20 år. Saldo pr utgjør kr mot kr pr Det er inngått en rentebytte avtale som sikrer selskapet en fast rente frem til Som sikkerhet for langsiktig gjeld er det avgitt en negativ pantsettelseserklæring. Kr forfaller senere enn 5 år. Note 11 Markedsbaserte aksjer Markedsplasserte obligasjoner er bokført til virkelig verdi pr Ansk kostnad Bokført verdi Obligasjoner Sum Note 12 Langsiktige investeringer i andre selskaper Forretnings- Eierandel/ Egenkapital Resultat kontor stemme- siste år siste år andel 100 % 100 % Datterselskap: Lakselv Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.: Fordringer Kortsiktige fordringer Luostejok Bredbånd AS Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Luostejok Bredbånd AS Den kortisiktige gjelden til Luostejok Bredbånd AS på kr gjelder konsernbidrag Luostejok Kraftlag SA har ytet i Transaksjoner med datterselskap Salg Luostejok Bredbånd AS 947 Kjøp 19

20 Kontantstrømoppstilling 2010 (Beløp i hele tusen) Kontantstrømmer fra operasjonell aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/ gevinst ved salg av eiendeler Ordinære avskrivninger Nedskrivning/reversering anleggsinvesteringer Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensj.ordn Endring i materiallbeholdning Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endringer mindreinntekt nettvirksomhet Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger på lånefordring konsern (korts./langs.) Innbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs) 35 Innbetalinger ved salg av aksjer og obligasjoner mv Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datterselskap Utbetalinger ved kjøp av aksjer, obligas. / konsernbidrag til DS Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts./langs.) Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld (korts./langs.) Innbetaling av andelskapital 0 14 Utbetaling til almennyttige formål Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v Ubenyttet driftskreditt utgjør i tillegg Luostejok Kraftlag SA

21 Nøkkeltall 2010 Likviditet Likviditetsgrad 1 (tot.om:kg) 1,87 2,67 Likviditetsgrad 2 (mest likvide om:kg) 0,29 0,74 Soliditet Egenkapitalprosent (ekx100:tot.k) 79,16 81,99 Rentedekningsgrad (tot.res+rentek.:rentek.) 8,88 2,47 Rentabilitet Egenkapital rentabiliteten (res.før.ek.o.p.x100:i.b.) 4,67 1,66 Overskuddsgrad (dritsres.+finansx100:oms) 17,63 10,93 (driftsres.x100:oms) 15,45 9,00 Totalt overført kwh Nettap 6 % 31 % 21 % 48 % 46 % Husholdning 11 % Næring 26 % 11 % Overføringskostnader Avskrivninger 6 % Lønnskostnader 31 % 21 % 48 % 46 % 11 % Nettap 26 % Andre 11 % Sentralnett Årsrapport

22 Min sámegielat lohkkiide oanehaččat Luostejok Kraftlag SA birra vássán jagi. Luostejok Kraftlag SA váldodoaibma lea elektrihkalaš fámu doaimmaheapmi. Min rávdnjedoaimmahanlohpi fátmmasta Kárášjoga gieldda, váldooasi Porsáŋggu gielddas ja Sáltesávjju Davvesiidda gielddas. Fitnodagas leat 23 bargi, váldokantuvra Leavnnjas ja monterenstašuvdna Kárášjogas. Mii buvttadat sullii 10 GWh elfámu Luostejoga elfápmodoaimmahagas ja eaiggádat maid 4,6 % Návuona elfápmodoaimmahagas (Kvænangen Kraftverk). Ishavskraft A/S, man ossosiin mii eaiggádat 3,7 %, vuovdá elfámu. Elfápmodoaimmahat lea dasa lassin mieleaiggát fitnodagain Finnmark Miljøvarme, Eltele AS, Ishavslink AS, North Energi ja Finnmark Kraft AS mas mii eaiggádat 12.5 %. Elfápmodoaimmahat mearridii 2009 huksegoahtit sárasdátašávahaga Kárášjoga ja Leavnnja bearatgottiide loahpas ledje 700 ásodaga laktojuvvon sárasfierbmái ja ulbmilin leat 1500 kundara 2011 loahpas. Luostejok Bredbånd AS -fitnodat lea fápmofitnodaga nieidasearvi, mii fállá kundariidda sisdoalu, nu movt interneahta, TV ja telefovdnabálvalusaid. Ođđa ovttasdoaibmaláhka, mii bođii fápmui 2007, gáibidii ossodatgottiid rievdadit organisašuvdnahámi. Fápmofitnodat lea danin rievdaduvvon ovttasdoaibmafitnodahkan. Fitnodaga bajimuš orgána lea jahkečoahkkin. Jahkečoahkkimis leat 7 áirasa, maid gielddat leat válljen miellahtuid (kundariid) ovddasteaddjin. Maŋimuš jagiid álggahuvvon bargiidháhkandoaimmat addet bohtosiid. Mii vásihat stuorát beroštumi min fidnooahppisajiide ja energiijafága joatkkaohppui. Jagi áigge leat bálkáhan guokte ođđa energiijabiddji ja ovtta energiijainšenevrra, ja golbma fidnooahppi leat oahpu váldimin. Bargiid leat háhkamin danin go dálá bargiid gaskamearálaš ahki lea allat ja ollu bargit lahkonit penšuvnaagi. Juohkinfierpmádaga divodanbarggut ja investeremat joatkašuvve jagi áigge. 50- ja 60-logus huksejuvvon juohkinfierpmádaga ođasmahttin lea viiddis ja guhkes áiggi bargu, mii ferte dahkkojuvvot juohkinsihkkarvuođa geažil. Jagis 2010 fitnodat jorahii 56,4 milj. ruvnno, mii lea 15 milj. ruvnno eanet go ovddit jagi. Sullii 136 Gwh (miljovnna kwh) sirdojuvvui guovllu kundariidda, mii lea 3,4 % eanet go ovddit jagi. Jahkeboađus čájeha 8,1 miljovnna badjebáhcaga vearu maŋŋá. Luostejok Kraftlag SA stivra geige jagi 2010 jahkeraportta ja lea sihkkar das ahte fitnodat duostu boahtteáigge hástalusaid ja lea ain ovddosguvluige nana fitnodat, mas lea ávki kundariidda, Sápmái ja olles servodahkii. Sverre Pedersen Hálddahushoavda 22 Luostejok Kraftlag SA

23

24 Luostejok Kraftlag SA Adr: Pb 104, 9711 LAKSELV Foretak: NO MVA Tlf:

Årsrapport 2012 57. driftsår

Årsrapport 2012 57. driftsår Årsrapport 2012 57. driftsår Forsidebildet: Fra Østerbotn i Porsanger. Foto: Almar Paulsen Driftsass. Kjell Åge Wilhelmsen. Styret i Luostejok Bredbånd (innfusjonert i Luostejok Kraftlag i 2012). Fra venstre:

Detaljer

49. driftsår. Årsrapport 2004

49. driftsår. Årsrapport 2004 49. driftsår Årsrapport 2004 Luostejok Kraftlag AL Adresse: Pb 104 9711 Lakselv Tlf: 78 46 06 00 Web: www.lkal.no Foretak: 938 260 494 E-post: Firmapost@LKAL.no Linjestrekking på nylinja til Karasjok FOTO:

Detaljer

Årsrapport 2013 58. driftsår

Årsrapport 2013 58. driftsår Årsrapport 2013 58. driftsår Forsidebildet: Kvæntunet i Børselv. Foto: Terje Aronsen Direktør Ole G. Thomassen takker avd.leder Nils Roger Pettersen for god innsats på bredbåndsavdelingen. Avju småjenter

Detaljer

Årsrapport 2003. 48. driftsår

Årsrapport 2003. 48. driftsår 48. driftsår Innhold Ny og gammel linje Bildet er tatt av den nye kraftlinjen som bygges mellom Lakselv og Karasjok. FOTO: ÅSMUND SAMUELSEN Representantskapet... side 4 Styret... side 5 Organisasjon...

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014 Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin Årsrapport 2014 Innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon...

Detaljer

Årsrapport. Toppbefaring i Loppa. Utsikt over Frakkfjorden. Foto: Øystein Sandelin

Årsrapport. Toppbefaring i Loppa. Utsikt over Frakkfjorden. Foto: Øystein Sandelin Årsrapport Toppbefaring i Loppa. Utsikt over Frakkfjorden. Foto: Øystein Sandelin 20 14 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen

ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen ÅRSRAPP0RT 2004 Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen 1 I N N H O L D Innledning 3 Eierforhold 4 Generalforsamling 4 Styre 4 Administrasjon 4 Organisasjonsplan 5 Utvalg og medlemskap 6 Kommentarer

Detaljer

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2 2007 Årsrapport 70 år i 2007 «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting»

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2011 INNHOLD Direktøren... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Resultatregnskap 2011... 9 Balanse pr. 31.12.11... 10 Regnskapsprinsipper... 12 Noter... 14 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsrapport 2014 VOKKS

Årsrapport 2014 VOKKS Årsrapport 2014 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår ÅRSMELDING 201 83.driftsår Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon:75681950, Telefaks:75681960,Bankgiro:46282018314,Org,NO

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s.

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s. Årsrapport 2006 Innhold Årsberetning... s. 1 Årsregnskap... s. 5 Kontantstrømanalyse... s. 8 Noter til regnskapet...s. 9 Revisjonsberetning... s. 20 Forsidebilde: Selskapets administrasjons- og lagerbygg

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsrapport 2013 VOKKS

Årsrapport 2013 VOKKS Årsrapport 2013 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Innhold. Side. 2 Generelt om året som har gått... 14 2.1 Kraftforsyning... 14 2.2 Kraftlagets fiberutbygging... 16

Innhold. Side. 2 Generelt om året som har gått... 14 2.1 Kraftforsyning... 14 2.2 Kraftlagets fiberutbygging... 16 Årsberetning 213 Innhold 1 Innledning...................................................... 1.1 Verdigrunnlag er en viktig veiviser for oss....................... 1.2 Kraftlagets formål...........................................

Detaljer