FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA"

Transkript

1 FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Bilag 1

14

15 Bilag 2

16

17

18 Bilag 3

19

20 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsår, styrefastsatt årsregnskap og årsberetning for 2006 samt revisjonsberetning for

21 Årsrapport 2003

22 30 Årsberetning og årsregnskap

23 Årsberetning 2003 Oslo Børs Holding ASA omfatter Oslo Børs Holding ASA, Oslo Børs ASA og Oslo Børs Informasjon AS. Med mindre annet fremgår dekker kommentarene konsernet Oslo Børs Holding ASA. Utvikling i Hovedindeksen (OSEBX) Virksomhetens art Oslo Børs har som hovedmål å være den sentrale markedsplassen for omsetning av finansielle instrumenter i Norge. Børsens rolle er å legge til rette for at de som ønsker å kjøpe eller selge finansielle instrumenter kan få gjort dette på en rask og effektiv måte januar 01 april 01 juli 01 oktober 01 januar 02 april 02 juli 02 oktober 02 januar 03 april 03 juli 03 oktober 03 Oslo Børs Informasjon distribuerer finansielle markedsdata fra markedsplassene og fra egne databaser. Oslo Børs Holding ASA er lokalisert i Tollbugata 2, Oslo. Markedsutvikling 2003 ble et av de beste årene på Oslo Børs noensinne. Årets tre første måneder var preget av flat eller negativ utvikling i indekser og tilsvarende lav handelsaktivitet. Hovedindeksen hadde sitt bunnpunkt på 98,57 den 25. februar. Utviklingen endret seg i mars og april. Etter en svak oppgang i mars steg hovedindeksen med hele 13% i april. Hovedindeksen ved utgangen av 2003 var på 170,97, en økning på 48,4% fra utgangen av 2002 og en økning på 73,5% siden 25. februar Økningen i handelsaktivitet kom til syne i mai og utover. Aksjer omsetning i verdi pr. måned (NOK mill) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Aksjer antall transaksjoner pr. måned (i 1000) Des Det ble i 2003 omsatt aksjer og grunnfondsbevis for 553 milliarder kroner, et daglig gjennomsnitt på ca 2,2 milliarder kroner. Dette er en økning på ca 22 prosent i forhold til fjoråret. Også antall handler økte til ca 2,35 millioner handler for hele året, eller i gjennomsnitt ca handler per dag. Det er en økning på ca 15 prosent i Jan 2001 Feb 2002 Mar Apr 2003 Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 31

24 forhold til Gjennomsnittlig antall handler pr. dag i første og andre halvår av 2003 var henholdsvis og I 2003 ble det foretatt emisjoner med et totalt proveny på 6,7 milliarder kroner i aksjemarkedet, kun 1 milliard kroner mer enn i 2002 som hadde det laveste emisjonsvolumet siden 80-tallet. Med fem nynoteringer og 30 strykninger fikk Oslo Børs en netto avgang på 25 selskaper i Med få unntak har selskapene som ble strøket betalt en årlig kursnoteringsavgift på NOK (minimumsavgift), og hatt lav handelsaktivitet. Ved utgangen av året var 178 selskaper notert ved Oslo Børs. Også i 2003 har flere toneangivende internasjonale meglerhus blitt medlemmer ved Oslo Børs. Totalt sett har fire nye medlemmer kommet til i løpet av 2003, mens seks meglerhus har avsluttet sitt medlemskap. Totalt sett var det ved utgangen av medlemmer hvorav 14 var fjernmedlemmer. Salg av finansielle markedsdata måles i hovedsak i antall terminaler med tilgang til markedsdata fra Oslo Børs. Kunder av informasjonsdistributører som Reuters, Bloomberg etc. kjøper tilgang til kurs- og indeksinformasjon fra ulike markedsplasser. Antall terminaler med data fra Oslo Børs er gjennom året redusert med ca 8%. Inntektene fra rentemarkedet er primært knyttet til antall noterte lån. Ved årets avslutning var det 826 noterte lån, en nedgang på 12 lån fra forrige årsskifte. Gjennom 2003 har antall noterte lån vært noe lavere enn i Emittert volum i nye og eksisterende lån i 2003 var på 194 milliarder kroner, ca 3% lavere enn i Økt aktivitet i aksjemarkedet medfører økt aktivitet i derivatmarkedet. I tillegg har Oslo Børs de siste årene iverksatt en rekke tiltak rettet mot å øke aktiviteten i dette markedet. Antallet inngåtte derivatkontrakter økte med ca 20% fra Som følge av fallende aksjekurser har også premien som betales for derivatene blitt redusert med ca 7% i forhold til Handelsavgiftene for derivater beregnes ut fra de betalte premiene. Økonomi Den økte markedsaktiviteten førte til at driftsinntektene økte fra MNOK 222 i 2002 til MNOK 228 i Driftsinntekter MNOK Totale driftskostnader i 2003 ble MNOK 159 i forhold til MNOK 170 i Sammensetningen av driftskostnadene er påvirket av vesentlige hendelser i løpet av året, og sammenligninger bør foretas for hver kostnadsart. Lønns- og personalkostnader økte med MNOK 7 fra MNOK 73 i 2002 til MNOK 80 i Det ble i 2002 aktivert ca MNOK 2,5 for bruk av interne ressurser i prosjekter. I 2003 er det ikke foretatt slik aktivering. Aktivering av interne ressurser reduserer lønns- og personalkostnadene i resultatregnskapet. Det ble videre i 2003 vedtatt en ordning med variabel lønnsandel for Driftskostnader MNOK alle ansatte ved Oslo Børs. Ordningen tar utgangspunkt i resultatet for inneværende år, risikojustert avkastningskrav til bundet kapital, oppnåelse av fastsatte mål for året samt utvikling i enkelte andre faktorer. Det er i denne forbindelse foretatt avsetning på MNOK 4 med tillegg av offentlige avgifter i årsregnskapet for I forbindelse med årsregnskapet for 2002 ble det foretatt avsetning med MNOK 1 for bonus til de ansatte. Det er videre foretatt endring av de økonomiske forutsetningene for beregning av pensjonsforpliktelser. Dette har medført en økning i pensjonskostnadene på MNOK 4 i Avskrivningene har økt med MNOK 4 fra MNOK 16 i 2002 til MNOK 20 i Økningen skyldes i hovedsak at det nye handelssystemet med tilhørende omkringliggende systemer først ble avskrevet fra og med ultimo mai 2002 mens det er foretatt avskrivninger i hele Andre driftskostnader ble redusert med MNOK 21 fra MNOK 80 i 2002 til MNOK 59 i Andre driftskostnader i 2002 inkluderer kostnadsføring av MNOK 12 vedrørende vedlikehold av børsbygget. Vedlikeholdsprosjektet ble avsluttet i Andre driftskostnader for 2003 er påvirket av at Oslo Børs har opp- 32

25 nådd positive resultater på forhold som det i 2002 ble foretatt avsetninger for. I alt er det i 2003 foretatt tilbakeføringer av MNOK 3 i avsetninger som ble foretatt i Overgangen til leie av handelssystem ultimo mai 2002 har videre økt andre driftskostnader med ca MNOK 8 i forhold til Korrigert for virkningen av rehabilitering av børsbygget, engangseffekter i 2003 og overgang til leie av handelssystem er andre driftskostnader for 2003 redusert med ca MNOK 14 i forhold til Dette er et resultat av børsens arbeide for å redusere driftskostnadene. Driftsresultatet ble MNOK 69, en økning på MNOK 17 fra Finansinntektene er redusert med MNOK 3 til MNOK 6. Dette skyldes i stor grad lavere rentesatser. Driftsresultat MNOK Resultat før skatt ble MNOK 76, en økning på MNOK 15 eller 23% sammenlignet med Resultat etter skatt ble MNOK 53 sammenlignet med MNOK 43 i Balanseposten immaterielle eiendeler består av aktiverte kostnader i forbindelse med utvikling og implementering av it-systemer foretatt i 2001 og Resultat før skatt MNOK Finansielle anleggsmidler inkluderer blant annet pensjonsmidler som ved utgangen av 2003 beløper seg til MNOK 11. Endring av de økonomiske forutsetningene for beregning av pensjonsforpliktelsene har medført en økning i ikke resultatførte estimatavvik. Ikke resultatførte estimatavvik har økt fra MNOK 6 ved utgangen av 2002 til MNOK 22 ved utgangen av Dersom alle estimatavvik hadde blitt resultatført ville balansen ha vist en pensjonsforpliktelse på MNOK 11. Det vises til note 7 til årsregnskapet. Kortsiktige fordringer utgjør MNOK 37 som er på samme nivå som tidligere år. Forskuddsbetalte kostnader inngår med MNOK 12 hvorav MNOK 8 er forskuddsbetaling til OM Technology i forbindelse med handelssystemet Saxess. Avsetning for forpliktelser består av avsetninger til pensjonsforpliktelser utover det som inngår i de kollektive pensjonsordningene. Forpliktelsen har sammenlignet med 2002 økt med MNOK 3 til MNOK 17. Dette skyldes blant annet endring i de økonomiske forutsetningene for beregning av forpliktelsene. Det vises til note 7 til årsregnskapet. Den kortsiktige gjelden utgjør MNOK 95, en økning på MNOK 20 i forhold til Avsetning til utbytte har økt med MNOK 20 til MNOK 50 sammenlignet med Betalbar skatt inngår med MNOK 17, en økning på MNOK 7 i forhold til Ved utgangen av 2003 var Oslo Børs Holdings egenkapital på ca. MNOK 159 og egenkapitalandelen var 59%. Omløpsmidler utgjorde 51% av balanseverdiene. Av egenkapitalen utgjør fri egenkapital TNOK 43. Egenkapitalrentabiliteten økte fra 17,6% i 2002 til 28,4% i Oslo Børs Holding søker å opptre som et børsnotert selskap. Som en konsekvens av dette vil Oslo Børs Holding ASA fra og med 2005 innrette den finansielle rapporteringen til å være i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). I løpet av første del av 2004 vil forskjeller mellom disse og de norske regnskapsstandardene analyseres. En mulig endring som kan ha større beløpsmessig effekt er føring av ikke resultatførte estimatavvik i forbindelse med beregning av pensjonsforpliktelser mot egenkapitalen. Dette vil i så fall ha en negativ effekt på egenkapitalen på MNOK 22. Egenkapitalen og egenkapitalandelen i konsernet vil i så fall reduseres fra MNOK 159 og 59% til MNOK 137 og 51%. Konsernet hadde i 2003 en positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på ca MNOK 80 og en negativ kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på ca MNOK 2. Etter utbetaling av utbytter på i alt MNOK 90 er netto kontantstrøm negativ med ca MNOK 12. Likvidbeholdningen var ved utgangen av året på ca MNOK 101. Grunnet forskuddsfaktureringer i begynnelsen av året er likvidbeholdningen generelt sett på sitt laveste nivå i måne- 33

26 dene før og etter årsskifte. Selskapet Oslo Børs Holding ASA oppnådde for 2003 et årsresultat på MNOK 53,3. Resultatet består i all hovedsak av andel av resultat i Oslo Børs ASA. Årsresultatet på NOK foreslås anvendt som følger: NOK tillegges fond for vurderingsforskjeller, NOK avsettes til utbytte og NOK går til reduksjon av annen egenkapital. Styret i Oslo Børs Holding ASA har ved vedtakelsen av årsregnskapet til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det utdeles et ordinært utbytte på NOK 10,0 pr. aksje. Det er tatt hensyn til det foreslåtte utbyttet i talloppstillinger og kommentarene til disse. Hendelser og aktiviteter i 2003 Styret har gjennom 2003 hatt en rekke saker til behandling. Disse omfatter både faste saker hvor vedtaksmyndigheten ligger til styret og saker av mer prinsipiell og strategisk karakter. Styret har vært involvert i samtalene med VPS Holding ASA om mulig grunnlag for integrasjon mellom de to selskapene. Styret er av den oppfatning at en slik integrasjon kan bidra til å styrke og effektivisere det norske verdipapirmarkedet samtidig som det skapes merverdi for aksjonærene i begge selskaper. Partenes forhandlingsutvalg klarte ikke å enes om de kommersielle betingelsene rundt en integrasjon, og samtalene ble avsluttet uten resultat i januar Partene ga samtidig uttrykk for at de fortsatt ønsker å holde en nær kontakt med sikte på å kunne gjenoppta forhandlingene dersom forhandlingsforutsetningene skulle endres. I mai 2003 meddelte svenske OM, som eier Stockholmsbörsen og Helsingsforsbørsen at det var inngått avtale om fusjon mellom de to selskapene. I desember 2003 ble det offentliggjort at HEX Integrated Markets, markedsplassen til OMHEX, og NOREX hadde blitt enige om neste skritt i integrasjonen i de nordiske og baltiske markeder ved at HEX Integrated Markets inkluderes i NOREX-alliansen. En ny NOREX-avtale vil bli fremforhandlet. For Oslo Børs betyr fusjonen mellom OM og den finske børsen HEX, som inkluderer både den finske børsen og verdipapirsentralen, at den nordiske børsalliansen NOREX blir mer konkurransedyktig. Utgangspunktet for NOREX var at de nordiske børsene handelsmessig skulle fremstå som én markedsplass, og den finske børsen vil i tråd med dette ta i bruk det samme handelssystemet som de øvrige børsene i NOREX. Dette vil styrke distribusjonen av alle finansielle instrumenter som er notert på NOREX-børsene, og dermed gjøre det mer attraktivt både å være notert på Oslo Børs og å handle finansielle instrumenter i det norske markedet. Siden implementeringen av handelssystemet Saxess i mai 2002 har Oslo Børs hatt som mål å øke antallet utenlandske meglerhus som er medlemmer på Oslo Børs. Det antas at et økt antall medlemmer gir økt distribusjon og økt interesse for de noterte finansielle instrumenter og derved også økt handel. Det er også en kjensgjerning at utenlandske investorer står for en betydelig andel av handelen på Oslo Børs. Tilrettelegging for utenlandske medlemmer vil bidra til å bevare og øke denne handelen, som sammen med den nøkkelrolle de norske medlemmene spiller, gir de beste forutsetninger for et vitalt og levende norsk verdipapirmarked. Det potensial for økt handel som ligger i økt privat sparing i finansielle instrumenter er også avhengig av felles innsats fra alle norske aktører. Det norske verdipapirmarkedet, og derved også børsen, er avhengig av at investorer, så vel norske som utenlandske, har tillit til dets virkemåte, kontrollmekanismer og integritet. Uten dette vil bruken av markedsplassene og den øvrige infrastrukturen kunne bli redusert og det norske verdipapirmarkedet marginalisert. Oslo Børs arbeider kontinuerlig med disse spørsmålene. Det ble i 2003 blant annet igangsatt et prosjekt for å kunne innføre mer systematisk overvåking av handelen i derivatmarkedet. Andre forhold som påvirker dette området er eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) samt hvem som skal ha ansvar for kontroll og tilsyn med blant annet finansiell rapportering og prospekter fra de noterte selskapene. Oslo Børs utga i 2002 en anbefaling om redegjørelse for corporate governance-politikk i årsrapporten for Gjennom 2003 har en arbeidsgruppe hvor børsen har deltatt utarbeidet en foreløpig norsk anbefaling for god eierstyring og selskapsledelse. Styret håper at Norge gjennom dette arbeidet vil få en god og tidsmessig anbefaling for prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, noe som vil være viktig for alle som ønsker å investere i norske finansielle instrumenter. EU satte i 1999 i gang et større arbeid med sikte på å effektivisere kapital- og verdipapirmarkedene som ledd i den overordnede politiske målsettingen at unionen skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige økonomi innen år Endringsarbeidet omfatter både en lang rekke områder som tidligere ikke har vært regulert og en revisjon 34

27 av eksisterende regler. Gjennom EØS-avtalen vil dette få direkte betydning for norsk lovgivning, Oslo Børs og dens brukere. Etablering av IFRS (International Financial Reporting Standards) og tilsyn med de børsnoterte selskapenes etterlevelse av regnskapsstandardene samt reguleringen av prospektkontroll er to områder som Oslo Børs for egen del anser som viktige. EUs prospektdirektiv innebærer at Kredittilsynet skal være kontrollmyndigheten for prospekter. EU har dog åpnet for at dette kan delegeres til andre institusjoner, som Oslo Børs. Flertallet i regnskapslovutvalget har i sin innstilling konkludert med at regnskapskontrollen bør legges til Oslo Børs. Styret er av den oppfatning at det er viktig at Oslo Børs beholder både prospekt- og regnskapskontrollen ut fra at den nærhet og direkte tilknytning til markedsplassen som børsen har, er viktig for en tilfredsstillende utførelse av dette arbeidet. Styret har også registrert at Staten i egenskap av å være majoritetseier i flere børsnoterte selskaper gjennom det siste året har fattet beslutninger som oppfattes å ha bedret tilliten til det norske verdipapirmarkedet. Dette gjelder blant annet beslutningen om ikke å foreta en rettet emisjon i DnB NOR ASA, nedsalget i Telenor ASA og gjennomføringen av fisjoneringen av landsbruksdelen av Norsk Hydro ASA. Styret har siden børsvirksomheten ble overført til Oslo Børs Holdingkonsernet i mai 2001 hatt som mål å redusere kapitalbindingen i virksomheten. Dette har resultert i at det i løpet av 2002 og 2003 er foretatt utbetalinger til aksjonærene på til sammen MNOK 180. Å ha en kapitalbinding som ikke er større enn hva som er nødvendig ut fra krav til likviditet og soliditet som er naturlige for en børs vil også være et tema i de kommende år. På bakgrunn av forventninger om store endringer i verdipapirmarkedenes konkurransestruktur og virkemåte, brukte Oslo Børs mesteparten av 1999 til å utvikle en strategi for børsen som i første rekke hadde som visjon å sikre at notering og handel av norske papirer finner sted på Oslo Børs. Det la grunnen for en langsiktig prioritering av følgende forhold: Bli en del av en større markedsplass Fokus på investors og selskapenes behov Skape en markedsplass med høy integritet og tillit Kostnadseffektiv drift Kompetente og motiverte medarbeidere Gjennom en rekke tiltak har børsen suksessivt styrket sin stilling. En stadig større del av handelen i norske papirer skjer i Oslo. Gjennom en betydelig økt satsing på markedsovervåking er tilliten vesentlig bedre og gjennom deltakelsen i NOREX-samarbeidet har børsen lagt til rette for at fjernmedlemmer enkelt kan handle norske papirer i Oslo. Det styrker distribusjonen av norske papirer og er en utvikling utstederne og investorene støtter. En åpen og godt gjennomlyst ordrebok har også bidratt til effektivitet og rettferdighet i handelen. Børsens driftskostnader er redusert, og børsen har god soliditet og likviditet og anses relativt godt posisjonert og forberedt på de endringer som sannsynligvis vil komme. Utfordringene i årene som kommer vil trolig være drevet av behov for og ønske om effektivisering og forenkling hos både de som utgjør infrastrukturen i verdipapirmarkedet og hos investorene og de som representerer disse. Verdipapirmarkedene er fortsatt i stor grad preget av nasjonale enheter for markedsplasser så vel som oppgjør og clearing. Kostnadseffektive løsninger for handel og oppgjør over landegrensene forventes å bli en stadig større konkurransefaktor i årene som kommer. Norsk næringsliv og det norske verdipapirmarkedet er helt avhengig av utenlandske investorer for kapitaltilførsel og likviditetsdannelse. Det er derfor av stor viktighet at det norske verdipapirmarkedet finner løsninger som sikrer utenlandske investorers fortsatte deltakelse i handelen på Oslo Børs. Børsens strategi for de kommende år er preget av fokus på investorenes behov og består blant annet i å arbeide med: Å bidra til effektivisering av det norske verdipapirmarkedet for derved å redusere kostnadene ved handel og oppgjør Å fokusere på børsens driftskostnader for derved å kunne holde handelskostnadene nede Økt likviditet gjennom blant annet økt distribusjon og en listestruktur som synliggjør likviditet Å fortsatt øke tilliten til det norske verdipapirmarkedet ved å begrense omfang og effekt av informasjonslekkasjer, innsidehandel og kursmanipulasjon Produkter, herunder forbedring av derivatmarkedet og andre eksisterende produkter samt utvikling av nye produkter Børsens strategi og mål for 2004 er også beskrevet på side 13 i årsrapporten. Personal og organisasjon Oslo Børs og Oslo Børs Informasjon har til sammen 108 ansatte, derav 3 35

28 i midlertidig stilling. Aldersfordelingen blant de ansatte strekker seg fra 25 til 63 år, med hovedtyngden innenfor gruppen år. Med en gjennomsnittsalder på 36 år er det en utfordring å legge forholdene til rette for foreldre av begge kjønn til å kunne kombinere en krevende jobb med ansvar for familie. Både permisjonsordninger og tilbud om fleksible arbeidsbetingelser er et viktig element i dette. I 2003 har 9 kvinner og 3 menn hatt fødselspermisjon med gjennomsnittlig permisjonstid på henholdsvis 7,5 og 1,6 måneder. I 2003 har vi hatt to deltidsansatte, begge kvinner i henholdsvis 60 og 80% stilling. Oslo Børs tilstreber en bred sammensetning av personalet iht. kjønn, alder og bakgrunn. Per utgjør kvinner 37% av personalet. Etter at en av de kvinnelige lederne har sagt opp i slutten av 2003 er kvinnene for tiden kun representert på mellomledernivå, der de innehar en tredjedel av lederstillinger. For tiden er det to kvinnelige ledere på et ettårig lederutviklingsprogram. To av syv styremedlemmer er kvinner. Ansattes representant har vært en kvinne de siste to år, ved nyvalg på våren ble hun etterfulgt av en mannlig ansatt. Vår lønnsstatistikk viser ikke forskjell i disfavør av kvinner sammenlignet med mannlige kolleger i tilsvarende stilling og bakgrunn. I 2003 har vi hatt spesielt fokus på medarbeiderens forventninger til Oslo Børs som arbeidsgiver hva innebærer en attraktiv arbeidsplass og ønsket lederadferd. Dette vil bli fulgt opp i En årlig medarbeiderundersøkelse gir verdifull tilbakemelding på hvordan medarbeidere opplever intern kommunikasjon og forhold med betydning for arbeidsmiljø og motivasjon. I 2003 viser resultatet et positivt helhetsbilde, men også med tydelig tilbakemelding om enkelte forbedringspunkter. Disse inngår i aktivitetsplanen for I løpet av 2003 sluttet 4% av de som var ansatt ved inngangen til året. Omtrent 70% av personalet har nå en ansiennitet på 3 år eller mer. Dette bidrar til å beholde verdifull kompetanse og børserfaring på børsen. Intern rokering har vært et viktig virkemiddel til å utnytte og beholde verdifull børskompetanse. I løpet av 2003 har åtte medarbeidere overtatt oppgaver i en annen avdeling. Oslo Børs arbeider aktivt med forebyggende helsetiltak, særlig med tanke på belastningsskader knyttet til PC-arbeidsplasser. Sykefraværet er på 2%. Styret vil benytte anledningen til å takke de ansatte for den meget gode innsatsen i året som har gått. Oslo, 25. februar 2004 Miljørapport Oslo Børs virksomhet har ikke merkbar negativ innvirkning på det ytre miljø. Oslo Børs virksomhet er ikke regulert av miljømessige konsesjoner eller pålegg. Utsikter for 2004 I siste halvdel av 2003 har det vært gjennomgående høy aktivitet på børsens markedsplasser. Børsens inntekter for 2004 vil variere i takt med aktivitetsnivået, herunder spesielt omsetningen i aksjemarkedet og utviklingen i salg av markedsdata målt i antall terminaler. Børsens driftskostnader for 2004 påvirkes i negativ retning av flere forhold sammenlignet med 2003, herunder svekkelse av den norske kronen, lønnsregulering med virkning fra 1. januar 2004 og engangsposter med positiv effekt på børsens kostnader i Virksomhetens soliditet og likviditetssituasjon gjør Oslo Børs i stand til å gjennomføre prosjekter og møte utfordringene for år 2004 på en offensiv og strategisk god måte. Det bekreftes at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er tilstede. Ved tidspunkt for avleggelse har det ikke inntruffet forhold av betydning for årsregnskapet for Harald Norvik Kristin Normann Aarum Georg Størmer Svein Støle Leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ottar Ertzeid Bente A. Landsnes Knut Norheim Kjær Sven Arild Andersen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Børsdirektør 36

29 Resultatregnskap OSLO BØRS HOLDING KONSERN Note Tall i hele Driftsinntekter 1 Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader 4,16 Lønnskostnad Avskrivninger ,4 Annen driftskostnad ,4 Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt investering i datterselskap Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat ,66 8,60 9,95 14 Resultat pr. aksje 10,66 8,60 9,95 Overføringer Overført til fond for vurderingsforskjeller Utbytte Tillagt annen egenkapital Sum overføringer

30 Balanse OSLO BØRS HOLDING KONSERN Note Tall i hele ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 3,10 Eiendom Handelssystem, inventar m.v Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap 3,5,13 Investering i aksjer mv Andre fordringer Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer 2 Kundefordringer , 9 Krav på utbytte 1 5,9 Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler

31 OSLO BØRS HOLDING KONSERN Note Tall i hele EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser 7 Pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig skattetrekk og arb.giveravgift Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 25. februar 2004 Harald Norvik Kristin Normann Aarum Georg Størmer Svein Støle Leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ottar Ertzeid Bente A. Landsnes Knut Norheim Kjær Sven Arild Andersen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Børsdirektør 39

32 Kontantstrømoppstilling OSLO BØRS HOLDING ASA KONSERN Tall i hele Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Inntekt fra datter Periodens betalte skatt Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Avskrivninger på varige driftsmidler Mottatt utbytte Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i pensjonsmidler/forpliktelser Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Økning langsiktig fordringer Investering i aksjer mv Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Innbetaling ved kapitalnedsettelser og innløsning obligasjoner Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved kapitalnedsettelse Utbetaling ved kapitalnedsettelse Utbetalt utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kontanter og kontantekv. ved per. begynnelse Beh. av kontanter og kontantekv. ved per. slutt Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter og bankinnskudd. Bundne midler er inkludert og utgjør tnok (tnok i 2002). Av dette gjelder tnok garanti for fremtidige pensjonsutbetalinger. 40

33 Noter til årsregnskap 2003 Om Oslo Børs Holding ASA Oslo Børs Holding ASA ble stiftet i april Ultimo mai 2001 ble samtlige eiendeler og forpliktelser i den selveiende institusjonen Oslo Børs overført til Oslo Børs ASA med aksjer i Oslo Børs ASA som vederlag. Aksjene i Oslo Børs ASA ble overført Oslo Børs Holding ASA med aksjer i Oslo Børs Holding ASA som vederlag. Aksjene i Oslo Børs Holding ASA ble solgt ved offentlig spredningssalg i mai Transaksjonen hvor børsvirksomheten ble overført til Oslo Børs ASA var gjenstand for kontinuitetsgjennomskjæring, og balanseførte verdier av eiendeler og forpliktelser ble dermed videreført fra Overføringen av aksjene i Oslo Børs ASA til Oslo Børs Holding ASA ble behandlet på samme måte. Konsernregnskapet for Oslo Børs Holding presenteres som om de nevnte transaksjonene hadde funnet sted ved inngangen til den tidligste periode det presenteres tall for. Oslo Børs Holding ASA eier 100% av aksjene i Oslo Børs ASA som igjen eier 100% av aksjene i Oslo Børs Informasjon AS. Prinsipper for utarbeidelse av konsernregnskapet Konsernet omfatter Oslo Børs Holding ASA, Oslo Børs ASA og Oslo Børs Informasjon AS. Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling og resultat når konsernselskapene betraktes som en økonomisk enhet. Ved konsolideringen er oppkjøpsmetoden benyttet. Dette innebærer at den historiske kjøpesummen for aksjene i datterselskapet er erstattet med den virkelige verdien av eiendeler og gjeld i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Alle interne transaksjoner samt gjeld og tilgodehavende mellom mor og datterselskap er eliminert. I morselskapets regnskap er andelen i datterselskapet vurdert etter egenkapitalmetoden. De benyttede regnskapsprinsippene Regnskapene er utarbeidet i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk. Prinsippene som er beskrevet nedenfor er benyttet på en ensartet og konsistent måte i de presenterte regnskapene. Prinsipper for klassifisering, periodisering og vurdering Klassifisering i resultatregnskapet Inntekter og kostnader som vedrører driften er klassifisert som driftsinntekter og driftskostnader og inngår i beregningen av driftsresultatet. Finansielle poster er klassifisert etter driftsresultat men før ordinært resultat før skattekostnad. Disponering av årets resultat fremgår av årsregnskapet. Klassifisering i balansen Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler i balansen. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Inntekter og kostnader Børsens inntekter består i stor grad av honorar for tjenester som utføres på daglig basis, men som faktureres i forkant eller i ettertid. I samsvar med opptjeningsprinsippet periodiseres fakturerte inntekter utfra hva som er opptjent i den enkelte regnskapsperiode. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt (sammenstillingsprinsippet). Utgifter som ikke kan knyttes til noen inntekt kostnadsføres når de påløper. Utgifter som bare indirekte kan knyttes til inntekter kostnadsføres basert på tilnærmingsmetoder, som for eksempel avskrivninger av driftsmidler over antatt økonomisk levetid. Valutabehandling Pengeposter i utenlandsk valuta behandles til dagskurs. Resultatposter i utenlandsk valuta regnskapsføres til transaksjonsdagens kurs. Det samme gjelder andre balanseposter enn pengeposter. Usikre forpliktelser Usikre forpliktelser regnskapføres i samsvar med NRS (F) usikre forpliktelser og betingde eiendeler. Usikre forpliktelser blir regnskapsført dersom det er sannsynlighesovervekt for at de kommer til oppgjør. Beste estimat benyttes ved beregning av oppgjørsverdi. Vurdering av eiendeler og gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld er vurdert til henholdsvis laveste og høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Dersom det foreligger indikasjoner på verdifall undersøkes det om det er behov for nedskrivninger til virkelig verdi (høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi). Hvis nødvendig foretas nedskrivning til virkelig verdi. Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over gjenværende levetid for driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring vurderes i forhold til driftsmidlets stand ved anskaffelsen av driftsmidlet. Ved endring i estimat for levetid avskrives balanseført verdi ved begynnelsen av regnskapsperioden over ny gjenværende levetid. Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentligste overfører økonomiske rettigeter og forpliktelser til Oslo Børs aktiviseres som varige driftsmidler til nåverdien av minimumsleien, alternatit til virkelig vedi dersom denne er lavere. Forpliktelsen inngår som en langsiktig gjeld. For øvrige leieavtaler er leiebetalingen en driftskostnad som fordeles systematisk over leieperioden. Pensjonskostnader og pensjonsmidler/- forpliktelser er regnskapsmessig behandlet i henhold til Norsk RegnskapsStandard Pensjonskostnader. Konsernets pensjonsordning er en ytelsesplan. Ved beregninger av pensjonskostnaden benyttes en lineær opptjeningsprofil basert på forventet sluttlønn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de akkumulert overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Skattekostnaden knyttes til det regnskapsmessige resultatet og består av betalbare skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel i balansen er beregnet med nominell skattesats på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Midlertidige forskjeller knyttet til anleggsmidler som vil reversere langt frem i tid er ikke medtatt i beregning av utsatt skattefordel. 41

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Hovedpunkter i 4. kvartal: Høy markedsaktivitet og reduserte kostnader ga godt resultat Resultat i 4. kv./2003 MNOK 10,9 (7,9)/MNOK 53,3 (43,0) Resultat pr. aksje

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 23 Hovedpunkter i 1. kvartal: Noe reduserte inntekter fra handel og salg av finansielle markedsdata Fortsatt reduksjon i andre driftskostnader Resultat MNOK 1,3 (13,1)

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 24 Hovedpunkter i 1. kvartal: Rekordhøy aktivitet i aksje- og derivatmarkedet Driftsinntekter MNOK 71, (52,9) Resultat MNOK 21,2 (1,3) Resultat pr. aksje NOK 4,25 (2,5)

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 25 Hovedpunkter i 1. kvartal: Driftsinntekter MNOK 79, (71,) Driftsresultat MNOK 37, (29,1) Resultat MNOK 34,9 (21,5) Resultat pr. aksje NOK 6,98 (4,3) MNOK 6,2 i gevinst

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 25 Hovedpunkter i 4. kvartal: 19 nye selskaper notert i løpet av perioden Fjerde kvartal på rad med rekordhøy handelsaktivitet Driftsinntekter MNOK 14,5 (7,4) Resultat

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 25 Hovedpunkter i 2. kvartal: Energisektoren styrker seg ytterligere 15 nye selskaper notert i løpet av perioden Driftsinntekter MNOK 86,6 (64,8) Driftsresultat MNOK 42,5

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Hovedpunkter i 4. kvartal: Noe høyere handelsaktivitet enn i forrige kvartal 9 nye medlemmer i 2002 Fortsatt noe reduksjon i inntekter fra Finansielle markedsdata

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Hovedpunkter i 2. kvartal: Lav aktivitet i aksje- og derivatmarkedet rentemarkedet i fremgang Vellykket oppstart av Norex felles handelssystem, Saxess. Resultat før

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer