HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret"

Transkript

1 MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer, AP Medlem Terje Wikstrøm, AP Medlem Karl Nikodemussen, AP Medlem Ingar Eira, AP Medlem Robert Wilhelmsen, AP Medlem Randi Solli Pedersen, AP Medlem Adrian Israelsen Dybvik, AP Medlem Maria Aksberg, AP Medlem Geir Nesse, AP Medlem Jorunn Mikkelsen, SV Medlem Yngve Nilsen, SV Medlem Bente A.R. Israelsen, SV FO Medlem Alf Sakshaug, H Medlem Gunhild Hansen, H Varamedlem Harald Bredesen, SV Bente A. R. Israelsen, SV Fra adm. (evt. andre): BEFARING: UTTALELSE: ÅPEN SPØRRETIME: Arne Hansen, rådmann. Kim Rydningen, sekretær. Turid Pedersen, oppvekst- og kulturleder. Frank Ueberfuhr, teknisk sjef. Knut-Åge Amundsen, økonomileder. Catharina Stenersen, pleie- og omsorgsleder. Kommunestyret var på befaring i lokalene til KED i idrettshallen 3. etasje. Uttalelse fra Kvalsund Kommune angående deltakerloven i fiskeriene. Oversendes Kyst- og fiskeridepartementet. Enstemmig vedtatt. Ordføreren svarte på spørsmål vedrørende bredbåndsutbygging på Skaidi.

2 MERKNADER: Det fremkom ingen merknader. TILLEGGSSAK: Rådmannens lønn Sak nr: 70/14 BEHANDLEDE SAKER: SAKSLISTA: UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL: Fra og med sak 60/14 til og med sak 70/14. Godkjent. Jorunn Mikkelsen og Adrian Dybvik ble valgt til å underskrive protokollen. UTSKRIFTER: Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, kontrollutvalgets medlemmer, rådmann, ordfører, kommunale ledere, VEFIK IKS, KUSEK IKS, servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside:

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/14 14/298 TILKNYTNINGSLØYPER SNØSCOOTER 42/14 13/1522 KVALSUND KOMMUNE INN I SAMISK SPRÅKFORVALTNINGSOMRÅDE - AVKLARING 61/14 14/839 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING SAMT TILTAKSPROGRAM FOR FINNMARK VANNREGION OG GRENSEVASSDRAGENE FOR PERIODEN /14 14/707 KOKELV BO- OG SERVICESENTER - GODKJENNELSE AV FORPROSJEKT 63/14 14/753 BARNEHAGETILBUD I KVALSUND KOMMUNE /14 14/812 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET /14 14/780 REGLEMENT FOR KAIER OG SERVICEUTLEIEBYGG - VEDERLAGSREGULATIV /14 14/840 GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV /14 14/848 OPPTAK AV STARTLÅN FRA HUSBANKEN /14 14/513 BUDSJETTREGULERING 2/ /14 14/714 BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015/ /14 14/895 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 RÅDMANNENS LØNN 2014

4 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 14/298 Saksnr.: Utvalg Møtedato 60/14 Kommunestyret TILKNYTNINGSLØYPER SNØSCOOTER Utviklingsutvalgets innstilling: Kommunestyret i Kvalsund vedtar endring av Forskrift om snøskuterløyper, Kvalsund kommune, Finnmark trådt i kraft , slik at ny forskrift utgjør gjeldende forskrift fra 2002 med tillegg av løypebeskrivelse for løype 20 og -21. Vedtaket oversendes Fylkesmannen for videre behandling. Behandling: Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret i Kvalsund vedtar endring av Forskrift om snøskuterløyper, Kvalsund kommune, Finnmark trådt i kraft , slik at ny forskrift utgjør gjeldende forskrift fra 2002 med tillegg av løypebeskrivelse for løype 20 og -21. Vedtaket oversendes Fylkesmannen for videre behandling.

5 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 003 &71 Arkivsaksnr.: 13/1522 Saksnr.: Utvalg Møtedato 42/14 Kommunestyret KVALSUND KOMMUNE INN I SAMISK SPRÅKFORVALTNINGSOMRÅDE - AVKLARING Formannskapets innstilling av : Kvalsund kommune søker ikke om innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde Kommunestyret ber rådmannen søke å få kvalifiserte samisk språklige lærere til skolene i Kvalsund kommune, slik at de som ønsker samisk språkopplæring ihht lov, får det Det må også legges til rette for at interesserte som ikke kommer inn under punkt 2 her, får anledning til å lære samisk språk. (Ungdom og voksne) Kommunestyrets behandling av : Ingar Eira, AP, fremmet følgende forslag: Kvalsund kommune avventer med å ta stilling til om hvorvidt det skal søkes om innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde eller ikke, nå. Kommunestyret ber rådmannen utrede konsekvensene om mulighetene at kun undervisningssektoren, skole og barnehage, eventuelt kan innlemmes som en del av forvaltningsområdet. Også økonomiske konsekvenser tas med, bl.a. mulig støtte fra Sametinget og eventuelt andre instanser. Dette legges fram for kommunestyret for endelig behandling i desember møtet. VOTERING: Ingar Eira, AP, sitt forslag ble satt opp mot Formannskapets innstilling og vedtatt med 10 mot 2 stemmer.

6 Kommunestyrets vedtak av : Kvalsund kommune avventer med å ta stilling til om hvorvidt det skal søkes om innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde eller ikke, nå. Kommunestyret ber rådmannen utrede konsekvensene om mulighetene at kun undervisningssektoren, skole og barnehage, eventuelt kan innlemmes som en del av forvaltningsområdet. Også økonomiske konsekvenser tas med, bl.a. mulig støtte fra Sametinget og eventuelt andre instanser. Dette legges fram for kommunestyret for endelig behandling i desember møtet. Behandling: Ingar Eira, AP, fremmet følgende forslag på vegne av Kvalsund Arbeiderparti: Kommunestyret i Kvalsund er opptatt av at den oppvoksende generasjon skal gi muligheter for å lære samisk i sitt eget miljø. Kvalsund kommune søker ikke om innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde. Kommunestyret ber rådmann søke å få kvalifiserte samisk språklige lærere i skolene i Kvalsund kommune, slik at de som ønsker samisk språkopplæring ihht lov, får det. Kvalsund kommune vil avvente behandlingen og resultat av det regjeringsoppnevnte utvalget som skal gjennomgå samelovens språkregler, inkludert bl.a. prosedyrer for eventuell innlemmelse i samisk språkforvaltnigsområde. Det må legges til rette for at interesserte som ikke kommer inn under punkt 3 her, får anledning til å lære seg samisk språk. (ungdom og voksne) Jorunn Mikkelsen, SV, fremmet følgende forslag på vegne av Kvalsund SV: Kvalsund kommune søker ikke om innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde Rådmann får i oppgave å søke om støtte til å lage en samisk handlingsplan for språk og kultur, gjeldende for hele kommunen. Terje Wikstrøm, AP, fremmet følgende fellesforslag fra AP og SV: Kommunestyret i Kvalsund er opptatt av at den oppvoksende generasjon skal gis muligheter for å lære samisk i sitt eget miljø. Kvalsund kommune søker ikke om innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde. Kvalsund kommune vil avvente behandlingen og resultat av det regjeringsoppnevnte utvalget som skal gjennomgå samelovens språkregler, inkludert bl.a. prosedyrer for eventuell innlemmelse i samisk språkforvaltnigsområdet. Rådmann får i oppgave å søke om støtte til å lage en samisk handlingsplan for språk og kultur, gjeldende for hele kommunen. Legges frem for kommunestyret i løpet av Ingar Eira, AP, og Jorunn Mikkelsen, SV, trakk sine forslag. VOTERING: Fellesforslaget fra AP/SV ble satt opp mot formannskapets innstilling og vedtatt med 11 mot 4 stemmer.

7 Vedtak: Kommunestyret i Kvalsund er opptatt av at den oppvoksende generasjon skal gis muligheter for å lære samisk i sitt eget miljø. Kvalsund kommune søker ikke om innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde. Rådmann får i oppgave å søke om støtte til å lage en samisk handlingsplan for språk og kultur, gjeldende for hele kommunen. Kvalsund kommune vil avvente behandlingen og resultat av det regjeringsoppnevnte utvalget som skal gjennomgå samelovens språkregler, inkludert bl.a. prosedyrer for eventuell innlemmelse i samisk språkforvaltnigsområde. Legges frem for kommunestyret i løpet av 2015.

8 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 14/839 Saksnr.: Utvalg Møtedato 61/14 Kommunestyret HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING SAMT TILTAKSPROGRAM FOR FINNMARK VANNREGION OG GRENSEVASSDRAGENE FOR PERIODEN Ordførers innstilling: 1. Kvalsund kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås. 2. Kvalsund kommune vil fremheve behovet for økte økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder. 3. Til innholdet i selve høringsdokumentene avgis innspill i samsvar med egenvurderingen i saken, som følger: Kvalsund kommune har store arealer og vannressurser som brukes i yrkes- og fritidssammenheng. Kvalsund er en stor hyttekommune og møter ofte problemstillingen rent grunnvann opp mot anledningen til å etablere avløpsanlegg. Vi har i årevis vært en vannkraftkommune og har også vært vertskommune for utvikling av tidevannsteknologi. Nå søkes det også om etablering av elvekraftverk. Havbrukssektoren er i vekst og innslaget av rømt oppdrettslaks er i perioder økende i vår kommune. Kommunen ønsker å legge til rette for tradisjonelt fiskeri, men da i et samspill med havbruk og industri. En etablering av gruvedrift i regi av Nussir med et sjødeponi kan gi miljømessige utfordringer i Repparfjorden. En sterkere satsing på å sikre en bærekraftig bruk av våre vannressurser kan bli utfordrende for en liten kommune som oss. De samlede kommunale ressurser kan være til hinder for at miljømålene oppnås i tide.

9 Behandling: Terje Wikstrøm, AP, fremmet følgende forslag: Saken sendes tilbake til administrasjonen. Legges frem til behandling i rette hovedutvalg, Utviklingsutvalget. Utviklingsutvalget gis vedtakskompetanse i saken. VOTERING: Framsatt forslag ble satt opp mot ordførers innstilling og ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken sendes tilbake til administrasjonen. Legges frem til behandling i rette hovedutvalg, Utviklingsutvalget. Utviklingsutvalget gis vedtakskompetanse i saken.

10 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Sigurd K. Beite Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/707 Saksnr.: Utvalg Møtedato 62/14 Kommunestyret KOKELV BO- OG SERVICESENTER - GODKJENNELSE AV FORPROSJEKT Ordførers innstilling: 1. Fremlagte forslag av desember 2014 til forprosjektet for KBS godkjennes. 2. Det inngås avtale med Multiconsult as om utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for totalentreprise for KBS, jfr. pkt i tidligere inngåtte avtale av september Valg av entreprenør legges frem som egen sak for kommunestyret. 4. Kommunestyret legger til grunn at man i god tid før arbeidet med nytt KBS starter opp har funnet frem til midlertidige gode løsninger for dagens beboere og ansatte ved KBS. 5. Kommunestyret forutsetter at man i det videre arbeid med prosjektet organiserer prosessen slik at de ulike fagområder og andre utfordringer blir koordinert og løst på en god måte. Behandling: Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Fremlagte forslag av desember 2014 til forprosjektet for KBS godkjennes. 2. Det inngås avtale med Multiconsult as om utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for totalentreprise for KBS, jfr. pkt i tidligere inngåtte avtale av september Valg av entreprenør legges frem som egen sak for kommunestyret. 4. Kommunestyret legger til grunn at man i god tid før arbeidet med nytt KBS starter opp har funnet frem til midlertidige gode løsninger for dagens beboere og ansatte ved KBS. 5. Kommunestyret forutsetter at man i det videre arbeid med prosjektet organiserer prosessen slik at de ulike fagområder og andre utfordringer blir koordinert og løst på en god måte.

11 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Turid Pedersen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/753 Saksnr.: Utvalg Møtedato 63/14 Kommunestyret BARNEHAGETILBUD I KVALSUND KOMMUNE 2015 Formannskapets innstilling: Formannskapet tar høringen fra SU til orientering. Formannskapet ber kommunestyret i budsjettmøtet i desember ta stilling til hvordan Kvalsund kommune skal få en fullgod barnehageløsning fra høsten Dette på grunn av de konsekvenser dette får i budsjett og økonomiplan for Administrasjonen bes å innhente tilbud på brakkerigg-løsning og innarbeide dette i budsjettet. Behandling: Maria Aksberg stillte spørsmål om sin habilitet og fratrådte under behandlingen. Maria Aksberg ble enstemmig erklært inhabil. Harald Bredesen, SV, fremmet følgende forslag: Kvalsund kommune vedtar å opprette en barnehageavdeling i Neverfjord fra for å kunne gi full barnehagedekning. Løsningen er en midlertidig ordning til man får bygd et oppvekstsenter i Kvalsund eller utvidet Kvalsund barnehage til 3 avdelinger. VOTERING: Formannskapets innstilling ble satt opp mot Harald Bredesens forslag og vedtatt med 10 mot 4 stemmer.

12 Vedtak: Formannskapet tar høringen fra SU til orientering. Formannskapet ber kommunestyret i budsjettmøtet i desember ta stilling til hvordan Kvalsund kommune skal få en fullgod barnehageløsning fra høsten Dette på grunn av de konsekvenser dette får i budsjett og økonomiplan for Administrasjonen bes å innhente tilbud på brakkerigg-løsning og innarbeide dette i budsjettet.

13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/812 Saksnr.: Utvalg Møtedato 64/14 Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: 1. Vedlagte Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med følgende tilføyelse under pkt 3; «Resynfaring orienteringskartet Skaidilia, kostnad spillemidler » vedtas. 2. Det foretas en hovedrullering av planen i 2015, som legges frem til politisk behandling 3. kvartal Behandling: Maria Aksberg tiltrådte møtet. Harald Bredesen, SV, fremmet følgende tilleggsforslag: Administrasjonen bes lage en oversikt over framgangsmåten ved tippemidlersøknader. Legges fram ved hovedrullering kommunedelplan. VOTERING: Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

14 Vedtak: 1. Vedlagte Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med følgende tilføyelse under pkt 3; «Resynfaring orienteringskartet Skaidilia, kostnad spillemidler » vedtas. 2. Det foretas en hovedrullering av planen i 2015, som legges frem til politisk behandling 3. kvartal Administrasjonen bes lage en oversikt over framgangsmåten ved tippemidlersøknader. Legges fram ved hovedrullering kommunedelplan.

15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: P20 Arkivsaksnr.: 14/780 Saksnr.: Utvalg Møtedato 65/14 Kommunestyret REGLEMENT FOR KAIER OG SERVICEUTLEIEBYGG - VEDERLAGSREGULATIV 2015 Formannskapets innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til reglement for kaier, flytebrygger, serviceleieutbygg samt vederlagsregulativ for 2015 med følgende tillegg: Pkt. 2.6 Vederlag for bruk av kaier/flytebrygger. Årsleia utvides fra 10 mnd til 12 mnd og priser justeres i forhold til 12 mnd, Månedsleie ganger 12 måneder. Rutegående båtanløp kreves ikke for kaiavgift i forbindelse med passasjerers av- og påstigning. Ved eventuell liggetid utover dette gjøres kommunens vederlagsregulativ gjeldende. Behandling: Formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til reglement for kaier, flytebrygger, serviceleieutbygg samt vederlagsregulativ for 2015 med følgende tillegg: Pkt. 2.6 Vederlag for bruk av kaier/flytebrygger. Årsleia utvides fra 10 mnd til 12 mnd og priser justeres i forhold til 12 mnd, Månedsleie ganger 12 måneder. Rutegående båtanløp kreves ikke for kaiavgift i forbindelse med passasjerers av- og påstigning. Ved eventuell liggetid utover dette gjøres kommunens vederlagsregulativ gjeldende.

16 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 14/840 Saksnr.: Utvalg Møtedato 66/14 Kommunestyret GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV 2015 Formannskapets innstilling: Vedlagte forslag til «Gebyr- og avgiftsregulativ 2015» med følgende tillegg vedtas: Administrasjonen bes synliggjøre i kr beløp, hva kostnadene pr. abonnent utgjør, til kommunestyrets behandling, vedrørende slam. Behandling: Oversikt fra administrasjon med synliggjøring av årskostnader vedrørende slam ble delt ut. Terje Wikstrøm, AP, fremmet følgende forslag: Under punket LEIESATSER Husleie utgjør kr 65,00 pr. m2/mnd, der grunnarealet er over 60m2. Som arealgrunnlag benyttes bruksareal målt etter måleregler i NS For små leiligheter under 60m2 fastsettes husleia til 68,00 pr. m2/mnd. Setningen «Husleien for sosial- og trygdeboliger som tildeles etter sosiale kriterier settes til kr.60,00 pr. m2/mnd i 2015» strykes. Setningen «Ved botid utover 5 år for leietaker som ikke har en boligtildeling etter sosiale kriterier eller omsorgsboliger settes husleien til gjengs leie, pr. tiden kr.78,00» strykes. Nytt avsnitt: For leietakere som ikke er ansatt i Kvalsund kommune eller er tildelt omsorgsbolig fastsettes husleien til gjengs leie, pr. tiden kr.78,00. Denne husleien gjøres bare gjeldende for de nye kontraktene som er inngått der dette er medtatt i kontrakten, og for kontrakter eldre enn 3 år.

17 Husleie for omsorgsboliger i Kirkeveien inkl. oppvarming er for 2015 kr.95,00 pr. m2/mnd. Husleien for beboere på Bosenteret i Kvalsund og på KBS i Kokelv, settes til kr.70 pr. m2/mnd inkl. fellesareal. I tillegg kommer strøm, pr. tiden kr.700 pr. mnd. Yngve Nilsen, SV, fremmet følgende forslag: Som fremlagt forslag, men økning for vann (gebyrer boliger/fritidsboliger i pkt 2.2) økes med 10% i stedet for 15%. VOTERING: Arbeiderpartiets forslag for pkt ble satt opp mot formannskapets innstilling og vedtatt med 12 mot 3 stemmer. SVs forslag ble satt opp mot formannskapets innstilling og falt med 3 mot 12 stemmer. Formannskapets innstilling med vedtatt endringsforslag ble tatt opp til votering og enstemmig vedtatt. Oversikt fra administrasjon med synliggjøring av årskostnader vedrørende slam tas inn i regulativet. Vedtak: Vedlagte forslag til «Gebyr- og avgiftsregulativ 2015» med følgende endringer vedtas: Under punket LEIESATSER Husleie utgjør kl 65,00 pr. 2m/mnd, der grunnarealet er over 60m2, Som arealgrunnlag benyttes bruksareal målt etter måleregler i NS For små leiligheter under 60m2 fastsettes husleia til 68,00 pr. m2/mnd. Setningen «Husleien for sosial- og trygdeboliger som tildeles etter sosiale kriterier settes til kr.60,00 pr. m2/mnd i 2015» strykes. Nytt avsnitt: For leietakere som ikke er ansatt i Kvalsund kommune eller er tildelt omsorgsbolig fastsettes husleien til gjengs leie, pr. tiden kr.78,00. Denne husleien gjøres bare gjeldende for de nye kontraktene som er inngått der dette er medtatt i kontrakten, og for kontrakter over 3 år. Husleie for omsorgsboliger i Kirkeveien inkl. oppvarming er for 2015 kr.95,00 pr. m2/mnd. Husleien for beboere på Bosenteret i Kvalsund og på KBS i Kokelv, settes til kr.70 pr. m2/mnd inkl. fellesareal. I tillegg kommer strøm, pr. tiden kr.700 pr. mnd. Oversikt fra administrasjon med synliggjøring av årskostnader vedrørende slam tas inn i regulativet.

18 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 25 Arkivsaksnr.: 14/848 Saksnr.: Utvalg Møtedato 67/14 Kommunestyret OPPTAK AV STARTLÅN FRA HUSBANKEN 2015 Formannskapets innstilling: Kommunestyret vedtar å ta opp kr 5 mill. i startlån fra Husbanken i Behandling: Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar å ta opp kr 5 mill. i startlån fra Husbanken i 2015.

19 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/513 Saksnr.: Utvalg Møtedato 68/14 Kommunestyret BUDSJETTREGULERING 2/2014 Ordførers innstilling: 1. Følgende budsjettregulering foretas for: 1.1 Driftsregnskapet: Navn Art Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Statstilskudd ressurskrevende brukere ,00 Statstilskudd ressurskrevende brukere ,00 Statstilskudd ressurskrevende brukere ,00 Statstilskudd ressurskrevende brukere ,00 Avskrivninger Div ,00 Motpost avskrivninger , Investeringsregnskapet: Navn Art Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp IKT-infrastruktur ,00 Areal til bolig- og industriformål ,00 Ventilasjon/automatikk Rådhuset ,00 Ventilasjon Kokelv oppvekstsenter ,00 Uteareal Kvalsund skole ,00 Nærmiljøalegg ,00 Kokelv bo- og servicesenter ,00 Rådhuset solavskjerming ,00

20 Kokelv flytebrygge ,00 Kokelv kirke lys/vei ,00 Kokelv oppvekstsenter oppgradering ,00 Kvalsund oppvekstsenter plalegging ,00 Oppgradering helsestasjon ,00 Oppgradering utleieboliger ,00 Kvalsund E-sport og Date ,00 Oppgradering rense- og røranlegg ,00 Oppgradering rense- og røranlegg ,00 Prosjektering VVA ,00 Vannverkshus Leikvang ,00 Renseanlegg på Skaidi ,00 Formidlingslån Husbanken ,00 Bruk av lån ,00 Salg av aksjer ,00 Avsetning til investeringsfond ,00 2. Følgende investeringsprosjekter videreføres i 2015: Navn Art Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Areal til bolig- og industriformål ,00 Ventilasjon/automatikk Rådhuset ,00 Uteareal Kvalsund skole ,00 Nærmiljøalegg ,00 Rådhuset solavskjerming ,00 Kokelv flytebrygge ,00 Kokelv kirke lys/vei ,00 Kokelv oppvekstsenter oppgradering ,00 Oppgradering utleieboliger ,00 Kvalsund E-sport og Date ,00 Oppgradering rense- og røranlegg ,00 Vannverkshus Leikvang ,00 Bruk av lån ,00 Kr er allerede vedtatt låneopptatt.

21 Kommunestyret godkjenner at resterende investeringebeløp på kr foretas ved låneoptak. Behandling: Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Følgende budsjettregulering foretas for: 1.1 Driftsregnskapet: Navn Art Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Statstilskudd ressurskrevende brukere ,00 Statstilskudd ressurskrevende brukere ,00 Statstilskudd ressurskrevende brukere ,00 Statstilskudd ressurskrevende brukere ,00 Avskrivninger Div ,00 Motpost avskrivninger , Investeringsregnskapet: Navn Art Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp IKT-infrastruktur ,00 Areal til bolig- og industriformål ,00 Ventilasjon/automatikk Rådhuset ,00 Ventilasjon Kokelv oppvekstsenter ,00 Uteareal Kvalsund skole ,00 Nærmiljøalegg ,00 Kokelv bo- og servicesenter ,00 Rådhuset solavskjerming ,00 Kokelv flytebrygge ,00 Kokelv kirke lys/vei ,00 Kokelv oppvekstsenter oppgradering ,00 Kvalsund oppvekstsenter plalegging ,00 Oppgradering helsestasjon ,00

22 Oppgradering utleieboliger ,00 Kvalsund E-sport og Date ,00 Oppgradering rense- og røranlegg ,00 Oppgradering rense- og røranlegg ,00 Prosjektering VVA ,00 Vannverkshus Leikvang ,00 Renseanlegg på Skaidi ,00 Formidlingslån Husbanken ,00 Bruk av lån ,00 Salg av aksjer ,00 Avsetning til investeringsfond ,00 2. Følgende investeringsprosjekter videreføres i 2015: Navn Art Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Areal til bolig- og industriformål ,00 Ventilasjon/automatikk Rådhuset ,00 Uteareal Kvalsund skole ,00 Nærmiljøalegg ,00 Rådhuset solavskjerming ,00 Kokelv flytebrygge ,00 Kokelv kirke lys/vei ,00 Kokelv oppvekstsenter oppgradering ,00 Oppgradering utleieboliger ,00 Kvalsund E-sport og Date ,00 Oppgradering rense- og røranlegg ,00 Vannverkshus Leikvang ,00 Bruk av lån ,00 Kr er allerede vedtatt låneopptatt. Kommunestyret godkjenner at resterende investeringebeløp på kr foretas ved låneoptak.

23 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/714 Saksnr.: Utvalg Møtedato 69/14 Kommunestyret BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015/2018 Formannskapets innstilling: 1. Budsjettrammene for 2015 vedtas slik det fremgår i rådmannens forslag til økonomiplan for Driftsbudsjettet for 2015 fastsettes til brutto kr ,-. 3. Driftsbudsjettet i 2015 til de enkelte avdelinger er rammebevilgninger. Den enkelte avdeling kan disponere vedtatt ramme fritt, men skal holde seg innenfor fastsatt budsjettramme, jfr. økonomireglementet. 4. Det kommunale skatteøret settes til 11,25 % for skatt på inntekt og formue i I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 12 skal følgende utskrivingsalternativ og satser benyttes for skatteåret 2015: a) Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (jf. 3a) b) Eiendomskattesats for verker og bruk, næringseiendommer og ubebygd grunn fastsettes til 7 promille c) I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for bolig- og fritidseiendommer settes til 5 promille. 6. Eiendommer skal ha obligatorisk fritak slik det fremkommer av eiendomsskatteloven I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas barnehager som ikke har som formål å gå med overskudd, kulturinstitusjoner, idrettsanlegg og samfunnshus.

24 Kommunestyret vil vurdere å gi fritak i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a på grunnlag av søknad fra skatteyter. 8. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. 9. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 10. Forslag til investeringsbudsjett for 2015 til ordinære prosjekter vedtas, med en samlet investering på kr Forslag til investeringsbudsjett for 2015 til selvfinansierende prosjekter vedtas, med en samlet investering på kr Finansiering av investeringsprosjektene i 2015 skjer ved samlet låneopptak på kr Nye boligfelter skal i prinsippet være selvfinansierende fra Foreslåtte satser til egenandel for tjenester innen helse og sosial vedtas slik det fremgår av vedlegg til rådmannens forslag til økonomiplan for Foreslåtte satser til egenbetaling i barnehage, SFO og kulturskole vedtas slik det fremgår av vedlegg til rådmannens forslag til økonomiplan for Hovedmål, delmål og handlingsmål slik det fremgår av rådmannens forslag til økonomiplan vedtas. Presisering side 40 under pkt : Kommentar kulepunkt 4; av Brennsvik, Kvalsunddalveien, Kokelvdalveien og andre utmarksveier Kommunestyret ber administrasjonen bidra til å få en oversikt og kalkyle for eventuell opprustning/oppgradering av Kokelv og Kvalsund kirke. Dette ved at det utarbeides en tilstandsrapport. Denne må også inneholde hvilke kompetansekrav som settes for å gjennomføre eventuelle og nødvendige tiltak. Dette på grunn av at Kvalsund kirke og tiltak der skal godkjennes av fylkeskonservatoren.

25 Arbeidet utføres i tett dialog og samarbeid med de «kommunale» kirke myndighetene. Eventuelle kostnadsinndekninger og hvor det kan hentes fra undersøkes også Behandling: Harald Bredesen, SV, fremmet følgende endringsforslag: Som innstillingen. * pkt. 13 fjernes. Rådmannen bes legge fram en egen sak til kommunestyret som går på pkt. 8.4 selvfinansierende investeringer i løpet av 1. halvår VOTERING: Framsatt forslag fra SV ble satt opp mot formannskapets innstilling til pkt. 13. Harald Bredesens forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Budsjettrammene for 2015 vedtas slik det fremgår i rådmannens forslag til økonomiplan for Driftsbudsjettet for 2015 fastsettes til brutto kr ,-. 3. Driftsbudsjettet i 2015 til de enkelte avdelinger er rammebevilgninger. Den enkelte avdeling kan disponere vedtatt ramme fritt, men skal holde seg innenfor fastsatt budsjettramme, jfr. økonomireglementet. 4. Det kommunale skatteøret settes til 11,25 % for skatt på inntekt og formue i I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 12 skal følgende utskrivingsalternativ og satser benyttes for skatteåret 2015: a) Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (jf. 3a) b) Eiendomskattesats for verker og bruk, næringseiendommer og ubebygd grunn fastsettes til 7 promille c) I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for bolig- og fritidseiendommer settes til 5 promille.

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 18.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 03.12.2014 Sak: 95/14 Resultat: Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Behandling: Laila Irene Johansen

Detaljer

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 060/13 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 14.11.2013 010/13 KAMO Formannskap 26.11.2013 071/13 KAMO Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/2011 Kommunestyret holder møte onsdag 22.06.2011 kl. 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedl. Navn Tor Arvid Myrseth KSL Eli

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 12.06.2012 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer