Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune"

Transkript

1 Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Terje Blindheim BioFokus-notat

2 Ekstrakt BioFokus har foretatt kartlegging av biologiske verdier på eiendommene 33/1 og 33/34 på Røeodden, Sandøy i Porsgrunn kommune. Utgangspunktet for undersøkelsene er igangsatt reguleringsplanarbeid. Det ble kartlagt tre ulike naturtypelokaliteter innenfor undersøkelsesområdet. Nøkkelord Røeodden Sandøy Porsgrunn Telemark Reguleringsplan Naturtyper Skjøtsel BioFokus-notat Tittel Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Forfatter Terje Blindheim Dato 1. november 2011 Antall sider 10 sider Refereres som Blindheim, T Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune. BioFokus-notat. ISBN Stiftelsen BioFokus. Oslo Publiseringstype Digitalt dokument (Pdf). Som digitalt dokument inneholder dette notatet levende linker. Oppdragsgivere Arkitektkontoret Børve og Borchsenius Omslag Blomsterflora på Røeodden Foto: Terje Blindheim Tilgjengelighet Dokumentet er offentlig tilgjengelig. Andre BioFokus rapporter og notater kan lastes ned fra: ISSN: ISBN: BioFokus: Gaustadallèen 21, 0349 OSLO E-post: Web:

3 Bakgrunn BioFokus har på oppdrag for Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as v/ Torstein Synnes foretatt kartlegging av biologiske verdier på eiendommene 33/1 og 33/34 på Røeodden, Sandøy i Porsgrunn kommune. Utgangspunktet for undersøkelsene er igangsatt reguleringsplanarbeid innenfor planområdet slik det er avgrenset i figur 1 nedenfor. Metode Metoden som er brukt for undersøkelsen er naturtypekartlegging etter DN håndbok 13 fra Direktoratet for naturforvaltning. Arter innen gruppene sopp, lav, moser og karplanter er registrert, men det er ikke gjort detaljerte artsundersøkelser på eiendommen. Det ble brukt ca. 5 timer til befaringer på eiendommen, samt 10 timer til skriving av rapport. Feltarbeidet ble utført 5. juli 2011 av Terje Blindheim. I følge Naturbase ( eller Artskart ( er det ikke registrert naturtypelokaliteter eller rødlistede arter innenfor planområdet. Figur 1 viser avgrensningen av planområdet på Røeodden med hvitstiplet linje og registrerte naturtyper med røde avgrensninger. Nummereringen henviser til naturtypefaktaarkene.

4 Resultater Naturen innenfor planområdet er generelt preget av suksesjoner etter tidligere mer aktiv hevd som beite og slått. Tidligere åpnere engsamfunn har grodd igjen eller er i ferd med å gro igjen med einerkratt og tett løvskog. De biologiske verdiene som er knyttet til kontinuerlig hevd over tid er derfor på vikende front i forhold til mer skyggetilpassede skogsarter. Det er registrert totalt 3 naturtypelokaliteter innenfor planområdet. Alle lokalitetene er avhengige av skjøtsel for å bevare naturverdiene på sikt. Tabell 1 oppsummerer hoveddataene om lokalitetene, mens hver enkelt lokalitet er presentert mer utførlig i faktaarkene bakerst i notatet. Tabell 1 viser viktige egenskapsdata for de tre registrerte naturtypene Lokal nr. Navn Naturtype Utforming Verdi Areal (daa) 500 Røeodden I Store gamle Gammel eik og B 0,3 trær hul eik 501 Røeodden Rikt Sørlig B 8,7 II strandberg 501 Røeodden III Slåttemark Fuktig fattigeng B 0,45 Diskusjon Ut over de arealene som er kartlagt som naturtyper finnes kanter med gammel engvegetasjon, særlig i tilknytning til plenarealene, se fig. 2. Selve plenen kan stedvis ha slåttemarkskvaliteter, men har trolig vært markbearbeidet før området ble overtatt som feriested. Det vil imidlertid være positivt for områdets biologiske mangfold om kanter holdes forholdsvis åpne ved jevnlig rydding. Selve Røeodden hvor lokaliet 501 ligger kan med fordel ryddes i sin helhet. Skjøtsel for de skrinne delene av denne er beskrevet på faktaarket for denne lokaliteten. De nordlige delene av odden har dypere jordsmonn og her har allerede skogen rukket å etablere seg. For å få frem en mer åpen skog med engpartier anbefales det å rydde krattskog. Eik, furu og osp bør fortrinnsvis spares spredt i dette området. Enkelttrær bør få bli gamle. Figur 3 viser Dersom beite er et alternativ på Røeodden vil et gjerde fra Orebukta og langs plenen til bukta i sørvest være tilstrekkelig. Figur 2 viser de sentrale delene av planområdet med plen og kantvegetasjon. Generelt bør det være fokus på å sette igjen furu, eik og osp, mens gran og lønn kan fjernes for å få inn mer lys. All

5 bebyggelse bør søkes å legges slik at man slipper utsikt/solhogster som ofte bare skaper et evig kratt som kun er beboelig for et fåtall arter. En skjøtsel med fokus på å fremme åpne enger og et åpent skogbilde vil også minske behovet for å utføre denne typen hogster. Det er også viktig å huske på at for hvert litt større tre som felles kommer det opp hundre skudd med aggressive løvtrær som det ofte er mye jobb og holde nede. De fleste av de skrinne kollene har fattig vegetasjon eller er uten vegetasjonsdekke. Rikere partier finnes imidlertid og disse bør ikke bebygges om det er mulig å velge andre løsninger. Disse forholdene er ikke detaljkartlagt, men de åpne partiene nord for og rett vest for lokalitet 500 har noe rikere vegetasjon av samme type som i lokalitet 501. Lenger nordvest på samme kolle er imidlertid vegetasjonen fattig med få interessante arter. Figur 3 viser gjenvoksende tidligere mer åpen skog i området nord på Røeodden. Området kan med fordel ryddes for einer og yngre løvskog, men eldre eik, furu og osp kan få bli stående. Det ble i liten grad registrert fremmede arter i området, men det står lupiner i hagen nedenfor det store hvite huset i sørvest. Lupiner sprer seg svært effektivt og bør derfor skjæres ned umiddelbart etter blomstring og komposteres. Ved evt. tilkjøring av masser eller flytting av masser på eiendommen bør utbygger forvisse seg om at disse er frie for fremmede arter som ikke naturlig hører hjemme i området. Masseforflytning er i dag den viktigste direkte årsaken til spredning av uønskede karplanter i Norge. Dersom det gjennomføres rydding av einer og løvkratt, samt slått, på eiendommen bør det opprettes egne områder for kompostering og brenning av plantemateriale. Dersom alt som felles eller slås blir liggende vil det gi økt krattvekst og dårlige forhold for den vegetasjonen som er ønsket i området. Det vil også gjøre det vanskeligere å utføre skjøtsel ved senere anledninger. Konklusjon En opprustning av eksisterende hytter og evt. bygging av flere hytter trenger ikke å komme i konflikt med biologiske verdier innenfor planområdet. Dette

6 avhenger imidlertid av at de avgrensede naturtypelokalitetene ivaretas og at foreslåtte skjøtselstiltak gjennomføres. Dersom økt bruk av området også medfører økt skjøtselsaktivitet generelt innenfor planområdet vil dette kunne utgjøre en positiv effekt for mangfoldet på sikt. Ut fra hva som er praktisk mulig å få til av skjøtsel og hvilke muligheter som finnes for økonomisk støtte til gjennomføring av skjøtselstiltak bør det lages en enkel og målrettet skjøtselsplan for området. Vedlegg: faktaark for lokalitetene 500, 501 og 502.

7 Lok. nr. 500 Røodden II Viktig B Todelt eik med hulrom. Foto: BioFokus Naturtyperegistreringer Naturtype: Store gamle trær Utforming: Stor eik Mosaikk: Totalt 2 naturtype(r) registrert: Store gamle trær D12 - Hul eik D1205 (50%), Store gamle trær D12 - Stor eik D1206 (50%). Feltsjekk: (siste) Beskrivelse Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Terje Blindheim, BioFokus, 5. juli 2011 i forbindelse med reguleringsplanarbeid for Røeodden, Porsgrunn kommune. Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter en liten kolle og skrent med eik ved Røeodden sørøst på Sandøy i Porsgrunn kommune. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten inneholder en hul eik i nord og en eik som ikke er hul i sør. Den hule eika er todelt med en diameter på stammene på ca. 35 cm. Hulhetene er i rothalsen mellom stammene og i tilknytning til greinbrekk høyere oppe. Stammene er rikt mosedekt opp til et par meter. Trærne har lite utviklet grov bark. Det sydligste treet en av den vidkronete typen og står et stykke oppe i skrenten ovenfor plen. Treet måler 90 cm i diameter h i till 2 d kk b k lit l d k i

8 Artsliste for lokaliteten Lok. nr. 500 Røodden II forts. og har intill 2 cm dyp sprekkebark og liten lav- og mosedekning. Artsmangfold: Det er ikke funnet noen spesielle arter knyttet til trærne, men gamle og da spesielt hule eiker kan ha et rik mangfold av insekter, sopp, lav og moser knyttet til seg i løpet av sitt livsløp. Bruk, tilstand og påvirkning: Begge trærne er i ferd med å gro igjen, særlig av lønn. Fremmede arter: Ingen registrerte. Del av helhetlig landskap: Det finnes spredt med eik i skog og engkanter rundt om på den søndre delen av Sandøy. Verdivurdering: Store gamle eiker er et viktig element for mange arter. Selv om trærne ikke er veldig grove og spesielle arter ikke er påvist gis lokaliteten verdi som viktig (B verdi) da det ene treet er hult. Skjøtsel og hensyn: Alle trær som vokser opp i greinverket til de to trærne bør fjernes. Utenfor kronebredden til trærne bør det holdes rimelig åpent mot plenarealene. Enkelttrær av eik bør få komme opp dersom slike finnes. Man bør finne et passende tidsintervall for rydding rundt trærne. Områdene i tilknytning til plenarealene bør kunne gjøres om til det som nok tidligere har vært eng. Dette krever i så fall årlig skjøtsel. Litteratur Blindheim, T Naturverdier ved Røeodden på Sandøya, Porsgrunn kommune. BioFokus notat

9 Lok. nr. 501 Røodden I Viktig B BioFokus 2011 Naturtyperegistreringer Naturtype: Utforming: Mosaikk: Feltsjekk: Rikt strandberg Sørlig (siste) Beskrivelse Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Terje Blindheim, BioFokus, 5. juli 2011 i forbindelse med reguleringsplanarbeid for Røeodden, Porsgrunn kommune. Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter de sørlige delene av Røeodden/Olas ås sørøst på Sandøy i Porsgrunn kommune. Lokaliteten omfatter mye nakent berg med mellomliggende sprekker og flater med grunnlendt mark. Berggrunnen er syenitt og ikke kalk. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det avgrensede området er forholdsvis homogent med variasjon mellom nakent berg, mosedekket berg, berg med grunnlendt mark med urter og mellomliggende sprekker med noe dypere jordsmonn. Særpreget er de store forekomstene av einer som har ekspandert veldig etter opphør av beite for noen tiår tilbake. Eineren dekker stedvis tett, men det er de områdene av Røeodden som er minst gjengrodd som avgrenser denne lokaliteten. T li h d dli d l d kk j d h l d j D

10 Lok. nr. 501 Røodden I forts. Trolig har de nordlige delene med tykkere jordsmonn hatt en noe annerledes vegetasjon. De urterike partiene dominerer stedvis og finnes spredt i mindre grupper innenfor hele lokaliteten. Mange av artene går igjen over hele arealet, mens andre er mindre frekvente. Rundt 50 karplantearter ble registrert, men dette er ikke en uttømmende liste: engtjæreblom, olavsskjegg, ormetelg, sisselrot, småsyre, storarve, flerårsknavel, strandsmelle, grasstjerneblom, bergskrinneblom, bitterbergknapp, broddbergknapp, markjordbær, sølvmure, tepperot, bringebær, tiriltunge, harekløver, stankstorkenebb, blodstorkenebb, prikkperikum, stemorsblom, bakkemynte, bergmynte, lintorskemunn, stormarimjelle, legeveronika, bergflette, hundekjeks, røsslyng, blåbær, ryllik, kattefot, hårsveve, skjermsveve, gullris, ask, strandløk, liljekonvall, kantkonvall, vårmarihand, fingerstarr, engkvein, gulaks, hundegras, hengeaks. Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne eller trua arter, men det forventes at det finnes interessante insektarter knyttet til lokaliteten og de ulike plantene. Bruk, tilstand og påvirkning: Området har mest trolig vært beitet tidligere, noe som har holdt hele Røodden mer åpen tidligere. Sterk gjengroding av løvskog og einer seneste tiår. Fremmede arter: Ingen registrerte. Verdivurdering: Området ligger ikke på kalk, men har likevel et forholdsvis rikt karplantemangfold og en noe annen sammensetning enn det som er typisk for de områdene som ligger på kalken. Størrelse, karplantediversitet og potensialet for sjeldne arter tilsier verdi som viktig (B verdi). Skjøtsel og hensyn: I første omgang vil det være tilstrekkelig å rydde einer på denne delen av odden som er avgrenset som lokalitet. Det bør lages en egnet bålplass til brenning av einer og småkratt av løv. På sikt vil et slikt område kunne kanskje kunne skjøttes med ekstensivt beite av dyr som holder eineren nede. Noe krattvegetasjon av einer og roser kan settes igjen spredt og bør maks utgjøre 10 % av arealet innenfor lokaliteten. Dersom hele odden ryddes og hevdes på noe sikt bør en utvidelse av naturtypelokaliteten vurderes da den er satt ut fra hvor langt gjengroingen er kommet og ikke nødvendigvis ut fra hvor de viktigste kvalitetene finnes dersom hevden gjenopptas. Artsliste for lokaliteten Totalt 49 art(er) påvist:,,, Viscaria vulgaris, olavsskjegg, ormetelg, sisselrot, småsyre, storarve, flerårsknavel, strandsmelle, grasstjerneblom, bergskrinneblom, bitterbergknapp, broddbergknapp, markjordbær, sølvmure, tepperot, bringebær, tiriltunge, harekløver, stankstorkenebb, blodstorkenebb, prikkperikum, stemorsblom, bakkemynte, bergmynte, lintorskemunn, stormarimjelle, legeveronika, bergflette, hundekjeks, røsslyng, blåbær, ryllik, kattefot, hårsveve, skjermsveve, gullris, ask, strandløk, liljekonvall, kantkonvall, vårmarihand, fingerstarr, engkvein, gulaks, hundegras, hengeaks. Litteratur Blindheim, T Naturverdier ved Røeodden på Sandøya, Porsgrunn kommune. BioFokus notat

11 Lok. nr. 502 Røodden III Viktig B Enga sett nede fra sjøen. Foto: BioFokus Naturtyperegistreringer Naturtype: Slåttemark Utforming: Fuktig fattigeng Mosaikk: Totalt 2 naturtype(r) registrert: Slåttemark D01 - Fuktig fattigeng D0101 (80%), Sand- og grusstrand G04 - (20%). Feltsjekk: (siste) Beskrivelse Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Terje Blindheim, BioFokus, 5. juli 2011 i forbindelse med reguleringsplanarbeid for Røeodden, Porsgrunn kommune. Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et mindre eng- og strandareal sørøst på Sandøy i Porsgrunn kommune. Enga er østvendt og ligger forholdsvis beskyttet innerst i Orebukta. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er todelt med en fuktig fattigeng i øvre del og en en forholdsvis ordinær sand- og grusstrand i nedre del innerst i Orebukta. Den grusdominerte stranda har lite tangvollrester og er trolig for lite eksponert for å kunne bygge opp noe særlig tangvoll. Vegetasjonsbeltet med typisk saltpåvirket strandvegetasjon er bare et par meter bredt og av arter finnes bl. a. havstarr, fredløs, høymole, strandrør, rødsvingel, krypkvein, t d t d i l å b t blåt åk ll åk ti t l E t j i k

12 Lok. nr. 502 Røodden III forts. strandrug, strandsvingel, gåsemure, burot, blåtopp, åkersnelle og åkertistel. Engvegetasjonen virker noe kildepåvirket i partier og er trolig noe skjellsandpåvirket selv om den må betegnes som kun fattig til intermediær i rikhet. Følgende arter ble registrert i enga: storblåfjær, rødkløver, tiriltunge, bleikstarr, sumpmaure, grasstjerneblom, gulaks, engsyre, hvitkløver, krypsoleie, blåkoll, fuglevikke, tepperot, åkersvinerot, mjødurt, harekløver, engsoleie, skjermsveve, knappsiv, smalkjempe, trådsiv, skogsiv, grønnstarr, blåknapp, lyssiv, englodnegras, knegras, slåttestarr, engkarse, engkvein, hundegras, myrtistel, kornstarr, rødsvingel, aurikkelsveve, blåklokke, prestegrakge, bråtestorkenebb, finnskjegg, sølvbunke, engfiol, osp, hvitveis og ryllik. Artsmangfold: Det er ikke registrert sjeldne og rødlistede arter på enga, men potensialet vurderes å være til stede, særlig for insekter som foretrekker gamle slåtteenger. Bruk, tilstand og påvirkning: Enga har siden 60-tallet vært en del av et feriested for fagforeningen for jern og metal. De årene det har vært tørt nok i bakken har enga derfor blitt klipt som plen og trolig ryddet for plantemateriale. Det er lite dødt plantemateriale i enga i dag noe som tyder på at det ikke er svært lenge siden sist den ble klippet og ryddet. Det er også et vist tråkk over enga som holder den noe åpen. Bløtbunnsområdene nedenfor grusstranda virket lite innbydende for bading og området er trolig lite brukt som strand med aktiv bading i dag. Kantsonen mot enga har trolig vært mer åpen tidligere, men vokser nå igjen med krattskog. Fremmede arter: Kun brunsnegl ble registrert. Del av helhetlig landskap: Store deler av søndre del av Sandøy var tidligere et større sammenhengende kulturlandskap i hevd med slått og beite. Disse hevdformene har satt sitt preg på vegetasjonen i lang tid. Opphør av driften for en god stund tilbake har ført til en generell gjengroing mange steder og en endring av vegetasjonen. Rester av engpreget vegetasjon finnes imidlertid spredt og det er viktig at så mange rester som mulig holdes i hevd for å opprettholde arealet lysåpen engvegetasjon som mange arter er avhengig av. Verdivurdering: Det er snakk om en liten slåtteengrest, men enga er forholdsvis artsrik med mange fuktengarter. Lokaliteten har ikke vært skjøttet på tradisjonell måte, men har tross alt vært klipt ned slik at gjengroing er forhindret. Lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B verdi). Skjøtsel og hensyn: Enga bør slås en gang i året i perioden fra midten av juli til midten av august og plantemateriale bør fjernes fra engområdet. Dersom det er aktuelt å holde området åpen som plen i forbindelse med rekreasjon bør dette gjøres kun på halvparten av arealet slik at engplantene kan få spre seg fra det arealet som ikke brukes. Grusstrandvegetasjonen behøver ikke skjøtsel. Kantsonen mot enga som består av løvkratt kan med fordel holdes nede, men aller helst inkluderes i engaarealene på sikt ved å rydde ned høyere vegetasjon. Artsliste for lokaliteten Totalt 50 art(er) påvist: strandrør, Schedonorus arundinaceus, åkersnelle, matsyre, krushøymol, grasstjerneblom, engsoleie, krypsoleie, engkarse, mjødurt, gåsemure, tepperot, tiriltunge, harekløver, rødkløver, hvitkløver, fuglevikke, storblåfjær, blåkoll, åkersvinerot, smalkjempe, blåknapp, blåklokke, nyseryllik, myrtistel, aurikkelsveve, skjermsveve, prestekrage, fredløs, sumpmaure, skogsiv, knappsiv, lyssiv, trådsiv, engfrytle, slåttestarr, havstarr, bleikstarr, kornstarr, bråtestarr, engkvein, gulaks, hundegras, knegras, sølvbunke, rødsvingel, englodnegras, strandrug, blåtopp, finnskjegg. Litteratur Blindheim, T Naturverdier ved Røeodden på Sandøya, Porsgrunn kommune. BioFokus notat

13 ISSN ISBN BioFokus-notat

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-7 Ekstrakt BioFokus har undersøkt verdier for biologisk mangfold langs trasé

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Veidekke Eiendom AS, foretatt en naturfaglig undersøkelse ved Staverløkka

Detaljer

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2014-39 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for byggmester Svein Are Aasrum undersøkt et tomteareal for biologisk

Detaljer

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2015-22 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune.

Detaljer

BioFokus-notat 2014-47

BioFokus-notat 2014-47 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune. Kommunen ønsker at tiltaket vurderes i forhold til naturmangfoldloven.

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)N&+42'()+4@&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:R

Detaljer

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Anders Thylén BioFokus-notat 2014-30 albatre Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Chice Living kartlagt naturverdier i et planområde på Tømtebakken,

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-20 Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker - 2 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Hartman

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet)

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) ble 27.10.2010 vedtatt omregulert til kombinert bebyggelse og anlegg - undervisning/ forskning/ kontor, samt

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Biologiske undersøkelser ved Nordre Sæter og Politihøyskolen i Kongsvinger

Biologiske undersøkelser ved Nordre Sæter og Politihøyskolen i Kongsvinger Biologiske undersøkelser ved Nordre Sæter og Politihøyskolen i Kongsvinger Ole J. Lønnve og Terje Blindheim BioFokus-notat 2014-34 Ekstrakt BioFokus ved Ole J. Lønnve og Terje Blindheim har på oppdrag

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

BioFokus-notat 2012-26

BioFokus-notat 2012-26 Eikekartlegging i Drøbak 2012 Stefan Olberg BioFokus-notat 2012-26 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Frogn kommune kartlagt den utvalgte naturtypen «hul eik» i Drøbak. Stefan Olberg i BioFokus har kartlagt

Detaljer

Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder i Ås, 2015

Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder i Ås, 2015 Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder i Ås, 2015 Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-17 ole Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Ås kommune foretatt kartlegging av den utvalgte naturtypen

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold på. gnr/bnr 29/1 i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat 2015-19 1.1.1.1

Kartlegging av biologisk mangfold på. gnr/bnr 29/1 i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat 2015-19 1.1.1.1 Kartlegging av biologisk mangfold på gnr/bnr 29/1 i Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2015-19 1.1.1.1 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra grunneier Reidun Holmen, representert ved Rolf Erik Holmen,

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand

Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand Jon T. Klepsland BioFokus-notat 2013-6 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Norconsult AS gjort en naturfaglig undersøkelse

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging

Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging Anders Thylén BioFokus-notat 2012-16 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Oslo kommune Bymiljøetaten kartlagt botaniske naturverdier på Prinsdal skytebane. Det

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

Biomangfold i planområdet til Slalombakken i Son

Biomangfold i planområdet til Slalombakken i Son Biomangfold i planområdet til Slalombakken i Son Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2014-14 Ekstrakt Det planlegges en utvidelse av Slalombakken i Son sør for Grevlingen skole, i Vestby kommune. Det planlegges

Detaljer

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Tom Hellik Hofton BioFokus-notat 2014-44 Ekstrakt BioFokus (ved Tom H. Hofton) har på oppdrag for tiltakshaver Lars Fredrik Stuve

Detaljer

Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt. Lokalt viktig C. Naturtyperegistreringer. Grus- og steinstrender med spesiell flora. Mosaikk:

Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt. Lokalt viktig C. Naturtyperegistreringer. Grus- og steinstrender med spesiell flora. Mosaikk: Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt 030110685 Lokalt viktig C Sand- og grusstrand Grus- og steinstrender med spesiell flora 01-01-2003 (siste) Lokalitetskrivelse innlagt av B0B den 13.10.2003, etter unders0kelse

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-26. Dato

Biofokus-rapport 2014-26. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 på i sentrale deler av Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt. i Hadsel kommune. 2 naturtypelokaliteter er blitt avgrenset,

Detaljer

Feltbefaring ble gjennomført av Rune Solvang, Asplan Viak 10.03.2015 og 08.05.2013.

Feltbefaring ble gjennomført av Rune Solvang, Asplan Viak 10.03.2015 og 08.05.2013. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Arkitektkontoret Henning Karlsen AS Detaljregulering Sandviklandet Del: Naturfaglige vurderinger og innspill Dato: 08.06.2015 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr:

Detaljer

Innspill til forvaltning ved Bjerkås terrasse 16, Asker kommune. John Gunnar Brynjulvsrud og Terje Blindheim. BioFokus-notat 2015-26

Innspill til forvaltning ved Bjerkås terrasse 16, Asker kommune. John Gunnar Brynjulvsrud og Terje Blindheim. BioFokus-notat 2015-26 Innspill til forvaltning ved Bjerkås terrasse 16, Asker kommune John Gunnar Brynjulvsrud og Terje Blindheim BioFokus-notat 2015-26 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Axer Eiendom AS kartlagt området

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Nystrandvegen i Porsgrunn kommune

Nystrandvegen i Porsgrunn kommune Nystrandvegen i Porsgrunn kommune Registreringer av naturmangfold Miljøfaglig Utredning, notat 2015 8 Dato: 05.06.15 Miljøfaglig Utredning AS Organisasjonsnr.: 984 494 068 MVA Hjemmeside: www.mfu.no 2

Detaljer

Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo.

Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo. Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo. Innledning Siste Sjanse v/ Terje Blindheim har på oppdrag fra Selvaagbygg v/ Liv Eva Wiedswang

Detaljer

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune.

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune. NINA Minirapport 267 Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune Det gamle kraftverket i Folkedal. Foto: AO 07.07.2009. Av Anders Often Botanisk

Detaljer

Kartlegging av naturverdier på Ekeberg 2008. Notat 29. oktober 2008

Kartlegging av naturverdier på Ekeberg 2008. Notat 29. oktober 2008 Kartlegging av naturverdier på Ekeberg 2008 Notat 29. oktober 2008 Bakgrunn På oppdrag for Friluftsetaten i Oslo kommune har BioFokus v/ Terje Blindheim foretatt naturfaglige undersøkelser på Ekeberg.

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Reguleringsplan Åsen gård

Reguleringsplan Åsen gård R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Reguleringsplan Åsen gård Grunnlag for ROS-analyse Naturmiljø (flora og fauna) Block Wathne Dato: 24. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Diakonhjemmet østre del naturverdier og konsekvensvurdering Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-30

Diakonhjemmet østre del naturverdier og konsekvensvurdering Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-30 Diakonhjemmet østre del naturverdier og konse ekvensvurdering Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-30 Diakonhjemmet østre del - naturverdier og konsekvensvurdering - 2 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra

Detaljer

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-13 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Rieber prosjekt AS kartlagt biologiske verdier ved Løvenskioldbanen i Bærum.

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv 27.05.2009 Befaring av byggeområder omfattet av kommunedelplan Myra-Bråstad med tanke på mulige leveområder for garveren (Prionus coriarius) (Fase 1) BioFokus, ved Arne Laugsand og Stefan Olberg har på

Detaljer

Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge

Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge Bolette Bele og Ann Norderhaug Bioforsk FOKUS Vol.3 Nr.9 2008 Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås. post@bioforsk Denne utgivelsen:

Detaljer

Skjøtselsplan for tre slåttemarker på Knutelia, Tvedestrand kommune

Skjøtselsplan for tre slåttemarker på Knutelia, Tvedestrand kommune Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 9 Nr.107, 2014 Skjøtselsplan for tre slåttemarker på Knutelia, Tvedestrand kommune Oppfølging av utvalgt naturtype. Ellen Svalheim Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar Hovedkontor/Head

Detaljer

Biofokus-rapport 2011-25. Dato

Biofokus-rapport 2011-25. Dato Ekstrakt BioFokus har utarbeidet en skjøtselsplan for gården Øvre Gunleiksrud i Tessungdalen nordvest i Tinn kommune. Gården har flere naturkvaliteter av kulturbetingede naturtyper i aktiv bruk. Dette

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu)

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Grunneier: John Aalbu Gnr/bnr: 191/1 ID Naturbase: BN00027029 Areal, nåværende: 9,8 da naturbeitemark UTM: 255-256, 427-428, høyde: 620-630

Detaljer

BioFokus-rapport 2011-16. Dato. Antall sider. Tittel. Forfatter Kim Abel

BioFokus-rapport 2011-16. Dato. Antall sider. Tittel. Forfatter Kim Abel Ekstrakt Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Beliggenhet Eiendom AS foretatt biologiske undersøkelser på eiendommen med gbnr 8/1549 og adresse Lillehagveien 38. Eiendommen er ca 2 daa. Det er fra tidligere

Detaljer

Skjøtselsplan for Fosshammar, slåttemark i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke.

Skjøtselsplan for Fosshammar, slåttemark i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Midt-Norge Skjøtselsplan for Fosshammar, slåttemark i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Figur 1: Oversiktsbilde fra slåtteenga på Fosshammar sett fra sørøst mot nordvest ca. ved UTM32, 616375, 7043055

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse AS Oppdrag: Detaljregulering Spikkestadveien 3-5 Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 4.6.2013 Skrevet av: Heiko Liebel Arkiv: Kvalitetskontr: Rein Midteng,

Detaljer

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD WKN rapport 2013:4 5. JULI 2013 R apport 2 013:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Oppdragsgiver:

Detaljer

John Bjarne Jordal. Undersøkelser av noen kulturlandskap i Aukra og Averøy, Møre og Romsdal i 2015

John Bjarne Jordal. Undersøkelser av noen kulturlandskap i Aukra og Averøy, Møre og Romsdal i 2015 John Bjarne Jordal Undersøkelser av noen kulturlandskap i Aukra og Averøy, Møre og Romsdal i 2015 Rapport J. B. Jordal nr. 1-2016 Rapport J. B. Jordal nr. 1-2016 Utførende konsulent: Biolog J.B. Jordal

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2015 2 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Åsmund Åmdal, prosjektleder

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN Dette notatet gjør rede for kartlegging av naturtyper i området Seljebrekka/Vollan i Rindal kommune. Kartleggingen vil bli brukt som bakgrunnsstoff for konsekvensutredning

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv Til Oslo, 9.august 2013 Frogn kommune ved Bjørn Nordvik Hestehagen 5 1441 Drøbak Naturverdier i planområde ved Seiersten øst for Frognhallen BioFokus ved Arne E. Laugsand har den 7.8.2013 befart et område

Detaljer

Ettersøk av elvesandjeger på to elveører langs Folla i Alvdal kommune

Ettersøk av elvesandjeger på to elveører langs Folla i Alvdal kommune Ettersøk av elvesandjeger på to elveører langs Folla i Alvdal kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2012-7 Ettersøk av elvesandjeger på to elveører langs Folla i Alvdal kommune - 2 Ekstrakt BioFokus har

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Grøntområder i Åsedalen

Grøntområder i Åsedalen NOTAT Vår ref.: KBS-1987 Dato: 27. november 2013 Grøntområder i Åsedalen I forbindelse med fremtidig boligutvikling i Åsedalen, ønsker Åsedalen Boligpark AS å få en oversikt over grønnstrukturer som kan

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

Innsamling av frø fra artsrike enger i Grimstad, Bykle og Flekkefjord

Innsamling av frø fra artsrike enger i Grimstad, Bykle og Flekkefjord Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 7 Nr. 170, 2012 Innsamling av frø fra artsrike enger i Grimstad, Bykle og Flekkefjord Utprøving av metode for innsamling av sams prøver med frø fra Arvesølvområder

Detaljer

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++)

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++) Faun rapport, 028-2013 Oppdragsgiver: Nissedal kommune Biologisk mangfold -rullering av kommuneplan 2013 Anne Nylend -vi jobber med natur Sammendrag Bakgrunn I forbindelse med rullering av kommuneplanens

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold.

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Utgave: 1 Dato: 20.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for Farsund Lista. Registrering av

Detaljer

BioFokus-notat 2015-6

BioFokus-notat 2015-6 Slottsfjellet naturverdier og skjøtselsforslag Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2015-6 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold kartlagt biologisk mangfold på Slottsfjellet

Detaljer

Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold ved Østlikollen i Bø kommune, Telemark.

Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold ved Østlikollen i Bø kommune, Telemark. Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold ved Østlikollen i Bø kommune, Telemark. Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2015-36 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Trygve Bjarkø og Stein Helge Østerli

Detaljer

BioFokus-rapport 2014-10. Dato

BioFokus-rapport 2014-10. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Aust-Agder foretatt en rekartlegging av et utvalg naturtyper som tidligere har vært kartlagt som kulturmarkslokaliteter. Totalt ble det kartlagt 21 naturtypelokaliteter

Detaljer

BioFokus-rapport 2013-8. Dato

BioFokus-rapport 2013-8. Dato Ekstrakt BioFokus kartla på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus forekomster av planten dragehode og naturtypen åpen kalkmark i utvalgte delområder i Asker, Bærum og Oslo. Gjennom prosjektet ble

Detaljer

Utvalgte naturtyper Innsamling og tilrettelegging av data. Ingerid Angell-Petersen

Utvalgte naturtyper Innsamling og tilrettelegging av data. Ingerid Angell-Petersen Utvalgte naturtyper Innsamling og tilrettelegging av data Ingerid Angell-Petersen Lagring av data om utvalgte naturtyper Alle områder skal legges inn i Naturbase som naturtyper etter DN-håndbok 13 eller

Detaljer

Oslo kommune Friluftsetaten Milj0- og planavdelingen

Oslo kommune Friluftsetaten Milj0- og planavdelingen NAKHOLMEN VEL NAKHOLMEN 0150 OSLO Oslo kommune Friluftsetaten Milj0- og planavdelingen Dato: 26.04.2010 Deres ref: Varref (saksnr): 05/02505-414 Oppgis ved alle henvendelser Saksbeh: Kjell Isaksen, 97625764

Detaljer

BioFokus-rapport 2013-33. Dato

BioFokus-rapport 2013-33. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Bærum kommune kartlagt den utvalgte naturtypen hule eiker. 57 lokaliteter med den utvalgte naturtypen hule eiker, samt 8 lokaliteter inneholdende gamle trær av andre

Detaljer

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET PLANLAGT KRAFTSTASJON VED SUPPAM I LEIKANGER KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 13.10.2010 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge. Ellen Svalheim, Bioforsk

Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge. Ellen Svalheim, Bioforsk Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge Ellen Svalheim, Bioforsk Valle, Setesdal Norske rødlister Rødlistearter- i kulturlandskapet Om lag 44 % av de trua rødlisteartene

Detaljer

Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune

Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2014-2 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Felix Arkitekter AS kartlagt naturverdier

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

Skjøtselsplan for slåttemark 2013 Tangen, Porsgrunn, Telemark

Skjøtselsplan for slåttemark 2013 Tangen, Porsgrunn, Telemark Skjøtselsplan for slåttemark 2013 Tangen, Porsgrunn, Telemark Sigve Reiso BioFokus-notat 2014-5 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Telemark naturtypekartlagt og utarbeidet skjøtselsplan

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Asbjørnseneika. Foto: Jon Markussen. Årsmøtekonferansen Norsk Trepleieforum 2015. Catrine Curle, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Miljøvernavdelingen. Asbjørnseneika. Foto: Jon Markussen. Årsmøtekonferansen Norsk Trepleieforum 2015. Catrine Curle, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Asbjørnseneika. Foto: Jon Markussen Årsmøtekonferansen Norsk Trepleieforum 2015. Catrine Curle, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Beskyttelse av naturmangfold Verneområder (nml) Prioriterte

Detaljer

Eikekartlegging i Nesodden kommune 2012

Eikekartlegging i Nesodden kommune 2012 Eikekartlegging i Nesodden kommune 2012 Stefan Olberg og Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2012-20 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Nesodden kommune kartlagt den utvalgte naturtypen «hul eik» innenfor

Detaljer

Skjøtselplan for Hauklia øvre slåttemark, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Skjøtselplan for Hauklia øvre slåttemark, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Skjøtselplan for Hauklia øvre slåttemark, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Midt-Norge Figur 1. Rikt insektsliv på slåttemarka Hauklia øvre. Foto: Steinar Vatne, 14.07.2014 FIRMANAVN OG ÅRSTALL: Økolog

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Skjøtselplan for Bjørndalen slåttemark, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Skjøtselplan for Bjørndalen slåttemark, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Skjøtselplan for Bjørndalen slåttemark, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Midt-Norge OVERSIKTSBILDE fra lokalitet Figur 1. Nedre del av slåttemarkslokaliteten sett mot sør. Foto: Steinar Vatne 6.8.15

Detaljer

BioFokus-rapport 2010-3. Dato

BioFokus-rapport 2010-3. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag av Nesodden kommune kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 i Nesodden kommune. Det er totalt kartlagt 22 nye naturtypelokaliteter, samt at fem tidligere registrerte lokaliteter

Detaljer

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr:

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Skrevet av: Kvalitetskontr: Balsfjord kommune Konsekvensvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Verdi- og konsekvensvurdering naturmljø/biologisk mangfold Rein

Detaljer

Skjøtselplan for Hukkulåsen slåttemark, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Skjøtselplan for Hukkulåsen slåttemark, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Skjøtselplan for Hukkulåsen slåttemark, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Midt-Norge Figur 1 Østre del av slåttemarkslokaliteten på Hukkulåsen. Her er en artsrik knaus med bl.a. storblåfjær. All gran

Detaljer

OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD

OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD Beregnet til Grunnlag for områderegulering m/ku for Stykkene i Lillesand Dokument type Rapport fra befaring, naturmiljø. Dato 14.02.2014 OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD OMRÅDEREGULERING

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Røds Bruk ballastområde. Utvalgte skjøtselstiltak. WKN notat 2008:1

Røds Bruk ballastområde. Utvalgte skjøtselstiltak. WKN notat 2008:1 Røds Bruk ballastområde Utvalgte skjøtselstiltak WKN notat 2008:1 Dato: 24.08.2008 Notat 2008:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Oppdragsgiver: Fredrikstad

Detaljer

Skjøtselplan for Meldal bygdemuseum slåttemark, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Skjøtselplan for Meldal bygdemuseum slåttemark, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Midt-Norge Skjøtselplan for Meldal bygdemuseum slåttemark, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke. OVERSIKTSBILDE fra lokalitet Figur 1. Nedre del av slåttemarka på Meldal bygdetun. I forkan sees litt prestekrage,

Detaljer

Biologiske verdier ved Vasshjulet i Lørenskog kommune

Biologiske verdier ved Vasshjulet i Lørenskog kommune Biologiske verdier ved Vasshjulet i Lørenskog kommune Terje Blindheim og Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2014-16 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for STEMA Rådgivning AS og Lørenskog kommune kartlagt naturverdier

Detaljer

Naturtypekartlegging av slåttemark på Schivevollen, Trondheim kommune

Naturtypekartlegging av slåttemark på Schivevollen, Trondheim kommune NIBIO RAPPORT 10 (79) 2015 Naturtypekartlegging av slåttemark på Schivevollen, Trondheim kommune BOLETTE BELE Avdeling for kulturlandskap og biomangfold, NIBIO TITTEL/TITLE Naturtypekartlegging av slåttemark

Detaljer

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET WKN rapport 2015:4 12. OKTOBER 2015 R apport 2 015:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart

Detaljer

Kvalitetssikring av naturtyper i Sande kommune. Arne Endre Laugsand og Kim Abel. BioFokus-notat 2015-25

Kvalitetssikring av naturtyper i Sande kommune. Arne Endre Laugsand og Kim Abel. BioFokus-notat 2015-25 Kvalitetssikring av naturtyper i Sande kommune Arne Endre Laugsand og Kim Abel BioFokus-notat 2015-25 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Vestfold kvalitetssikret naturtyper i Sande kommune

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold på eiendom 79/1, sørvest for Kistefossdammen i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat 2014-15 1.1.1.

Kartlegging av biologisk mangfold på eiendom 79/1, sørvest for Kistefossdammen i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat 2014-15 1.1.1. Kartlegging av biologisk mangfold på eiendom 79/1, sørvest for Kistefossdammen i Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2014-15 1.1.1.1 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved planavdelingen,

Detaljer