Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mikrobølgeovn. Bruksanvisning"

Transkript

1 Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn som du finner på navneplaten plassert på ovnen, og ta godt vare på denne bruksanvisning for senere referanse. SERIENR.

2 FORHÅNDSREGLER SOM BØR TAS FOR Å UNNGÅ MULIG FARE FOR Å BLI UTSATT FOR STRÅLING FRA ENERGI FRA MIKROBØLGER 1. Forsøk ikke å slå på mikrobølgeovnen når dører en åpen da dette kan medføre fare for stråling fra mikrobølger. Det må ikke røres eller justeres på sikkerhetslåsene på døren til ovnen. 2. Det må ikke plasseres noe mellom forsiden av ovnen og døren, det må heller ikke etterlates søl eller rester av rengjøringsmidler på flatene inni og utenpå ovnen. 3. Mikrobølgeovnen må ikke brukes dersom den er skadet. Det er spesielt viktig at døren på mikrobølgeovnen kan lukkes helt og at det ikke er noen skader på: a) døren (bøyd) b) hengsler eller låser (knekt eller løsnet) c) dørpakninger eller andre forseglinger 4. Mikrobølgeovnen må ikke justeres på eller bli reparert av andre enn kvalifiserte service personell. INNHOLD FORHÅNDSREGLER SOM BØR TAS FOR Å UNNGÅ MULIG FARE FOR Å BLI UTSATT FOR STRÅLING FRA ENERGI FRA MIKROBØLGER 1 VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ANGÅENDE SIKKERHET 2 SPESIFIKASJONER.3 INSTALLERING.3 RADIO FORSTYRRELSER.3 PRINSIPPER FOR TILBEREDNING AV MAT I MIKROBØLGEOVN...4 GRUNNLEGGENDE INSTRUKSJONER..4 KONTROLLERES FØR DU TILKALLER SERVICE PERSONELL...4 VEILEDNING ANGÅENDE KJØKKENUTSTYR..5 NAVN PÅ DE FORSKJELLIGE DELENE.. 5 KONTROLLPANEL...6 Bryter for valg av effekt..6 Bryter for valg av tid...6 Tilberedning i mikrobølgeovn 6 BRUK AV MIKROBØLGEOVN 6 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD..7

3 VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ANGÅENDE SIKKERHET Når man benytter elektriske artikler, er det noen enkle forhåndsregler man bør følge, inkludert de nevnt nedenfor: ADVARSEL: For å unngå risiko for brannskader, elektrisk støt, brann, personskade eller risiko for å bli utsatt for stråling fra mikrobølger: 1. Les godt gjennom denne bruksanvisning før du tar i bruk din nye mikrobølgeovn. 2. Bruk din mikrobølgeovn kun til slikt bruk den er beregnet for og som beskrevet i denne bruksanvisning. Det må ikke benyttes etsende kjemikalier eller damp fra slike i dette produktet. Denne type mikrobølgeovn er spesielt designet for oppvarming, koking eller tining av mat. Den er ikke designet for bruk i industrielt kjøkken eller på laboratorier. 3. Mikrobølgeovnen må ikke startes når den er tom. 4. Mikrobølgeovnen må ikke brukes dersom der er skader på ledningen eller kontakten, dersom den ikke fungerer optimalt eller den har blitt skadet eller mistet i gulvet. Dersom ledningen eller kontakten er skadet, må denne erstattes av leverandøren eller annet kvalifisert service personell for å unngå skader. 5. ADVARSEL: Barn må kun benytte mikrobølgeovnen under overvåking av voksen kyndig person som kan gi grundige og nøyaktige instruksjoner, slik at barnet kan benytte ovnen på en sikker og trygg måte samt forstår farene ved feil bruk. 6. For å redusere faren for brann inni mikrobølgeovnen: * Ved oppvarming av mat i plastikk eller papirbeholder, kontroller jevnlig for å redusere faren for antenning. * Ta av twist-bånd fra papir eller plastikkposer før plassering i mikrobølgeovnen. * Dersom du observerer røk, slå av mikrobølgeovnen eller plugg den fra strømtilførsel, la ovnsdøren være lukket for å kvele evt. flammer. * Ovnsrommet må ikke brukes til oppbevaring når ovnen ikke er i bruk. Ikke la papirproduktet, kjøkkenutstyr eller mat ligge i ovnen når den ikke er i bruk. * 7. ADVARSEL: Væske eller mat må ikke varmes opp i tette beholdere, da disse kan eksplodere. 8. Oppvarming i mikrobølgeovn av drikke kan føre til en forsinket eksplosjonsartet koking og nødvendige forhåndsregler bør tas med tanke på dette ved håndtering av beholderen. 9. Det er ikke mulig å steke mat i mikrobølgeovnen. Varm olje kan skade ovnen og kjøkkenutstyr samt medføre fare for brannskade. 10. Egg med skall samt hele hardkokte egg, bør ikke varmes opp i mikrobølgeovnen da disse kan eksplodere selv etter av oppvarmingen er avsluttet. 11. Lag små hull i matvarer med tykt skall som for eksempel poteter, hele squash, epler eller kastanjer før koking. 12. Innhold i tåteflasker og krukker bør røres i eller ristes og temperaturen bør kontrolleres før servering for å unngå forbrenninger. 13. Kokeutstyr kan bli varme på grunn av at varmen overføres fra den oppvarmede maten. Grytekluter kan være nødvendig for å håndtere redskapene. 14. Kjøkkenutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er egnet for bruk i mikrobølgeovn. 15. ADVARSEL: Det er farlig for andre enn en kvalifisert service person å utføre service eller reparasjoner som innebærer fjerning av deksler som beskytter mot eksponering for mikrobølge energi. 16. Dette produktet er en Gruppe 2 Klasse B ISM utstyr. Definisjonen av Gruppe 2 som inneholder all ISM (Industrial, Scientific and Medical) utstyr hvor radio frekvens energi er forsettelig generert og / eller anvendes i form av elektromagnetisk stråling for behandling av materiale, og gnist erosjon utstyr. For Klasse B utstyr er utstyr egnet for bruk i boliger og i virksomheter som er direkte koblet til en strømforsyning med lav spenning som leveres til bygningen som brukes for husholdingsformål. 17. Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (herunder også barn) med redusert psykisk, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap nok, unntatt dersom de har overvåkning og veiledning vedrørende bruk av produktet av person ansvarlig for deres sikkerhet. 18. Barn bør overvåkes for å forhindre at de leker med produktet.

4 SPESIFIKASJONER Strømforbruk: Nominell uteffekt : Operativ Frekvens: Størrelse: Ovn størrelse: Ovnens kapasitet: Kokesystem: Netto vekt: 230V ~ 50Hz, 1200W (Microbølgeovn) 700 W 2450 MHz 262mm (H) x 452mm (B) x 360mm (D) 198mm (H) x 315mm (B) x 297mm (D) 20 liter Roterende plate Ca. 10,5 Kg INSTALLERING 1. Sørg for at all innpakningsmateriale er fjernet fra innsiden av døren til mikrobølgeovnen 2. ADVARSEL: Kontroller ovnen for eventuelle skader, for eksempel feiljustert eller bøyd dør, ødelagte dørpakninger eller tetningsflater, ødelagte eller løse dørhengsler og låser, eller bulker inni ovnsrommet eller på døren. Dersom det er noen skader, må ikke ovnen tas i bruk, men kvalifisert service personell kontaktes for reparasjon. 3. Denne mikrobølgeovnen må plasseres på et flatt og stabilt underlag, sterkt nok til å bære vekten av mikrobølgeovnen samt den tyngste maten som kan bli kokt i ovnen. 4. Ovnen må ikke plasseres i omgivelser med høy varme, mye fuktighet eller høy luftfuktighet, ei heller i nærheten av brennbart materiale. 5. Det er viktig at mikrobølgeovnen har tilstrekkelig med luftstrøm rundt seg. Det må være 20 cm avstand over ovnen, 10 cm bak ovnen og 5 cm på begge sider. Ovnen og dens åpninger må ikke dekkes til eller blokkeres. Ikke fjern føttene på ovnen. 6. Mikrobølgeovnen må ikke brukes uten det medfølgende glassfatet, rullestøtten og dens aksler er plassert på riktig sted. 7. Kontroller strømledningen for skader og sørg for at denne ikke ligger under ovnen eller i nærheten av en varm eller skarp overflate. 8. Stikkontakten må være lett tilgjengelig slik at mikrobølgeovnen lett kan kobles fra i en nødsituasjon. 9. Mikrobølgeovnen må ikke brukes utendørs. RADIO FORSTYRRELSER Ved bruk mikrobølgeovnen, kan det oppstå forstyrrelser på radio, TV eller lignende utstyr i umiddelbar nærhet. Når det oppstår forstyrrelser, kan disse bli redusert eller eliminert ved å utføre følgende tiltak: 1. Rengjør døren og overflatene på ovnen. 2. Snu mottakerantennen til radio eller TV. 3. Snu på mikrobølgeovnen med hensyn til mottakeren for radio- eller TV signaler. 4. Flytt mikrobølgeovnen vekk fra mottakeren for radio- eller TV signaler. 5. Plugg mikrobølgeovnen inn i en annen stikkontakt slik at ovnen og mottakeren av radio- eller TV signaler, er på forskjellige strømkurser.

5 PRINSIPPER FOR TILBEREDNING AV MAT I MIKROBØLGEOVN 1. Plasser maten omhyggelig. Plasser de tykkeste områdene mot utsiden av tallerken. 2. Kontroller koketiden. Kok i kortest mulig tid indikert og legg til mer etter behov. Mat som blir overkokt kan begynne å ryke eller antennes. 3. Dekk til maten under koking. Deksler beregnet for bruk i mikrobølgeovn, forhindrer sprut og hjelper matvarene å varmes jevnt. 4. Snu mat minst en gang i løpet av tilberedningstiden for å fremskynde varmeprosessen av for eksempel kylling og hamburgere. Store biter som for eksempel stek må også snus på minst en gang. 5. Flytt om på maten som for eksempel kjøttboller, halvveis i tilberedningstiden, både fra topp til bunn og fra sentrum av tallerken og til utkanten. GRUNNLEGGENDE INSTRUKSJONER Dette produktet må jordes. Mikrobølgeovnen er utstyrt med en ledning som har en jordledning med jordet støpsel. Dette må være koblet til en stikkontakt som er riktig installert og jordet. I tilfelle en elektrisk kortslutning, reduserer jording faren for elektriske støt ved å gi en flukt ledning for strømmen. Det anbefales at denne mikrobølgeovnen får en egen krets. Bruk av høy spenning er farlig og kan føre til brann eller andre ulykker som kan forårsake skader på ovnen. ADVARSEL: Feil bruk av jordingspluggen kan medføre risiko for elektrisk støt. MERK: 1. Dersom du har spørsmål angående jording eller elektriske instruksjoner, ta kontakt med kvalifisert elektriker eller service tekniker. 2. Verken produsent eller leverandør kan påta seg ansvar for skade på ovnen eller personskade som følge av manglende overholdelse av instruksjonene angående elektrisk tilkobling. Ledningene i denne hovedkabelen, er farget i samsvar med følgende kode: Grønn og gul = JORD Blå = NØYTRAL LEDER Brun = FASELEDER KONTROLLERES FØR DU TILKALLER SERVICE PERSONELL Dersom ovnen ikke fungerer: 1. Kontroller at mikrobølgeovnen er koblet korrekt til strømforsyning. Dersom den ikke er det, ta ut støpselet fra stikkontakten, vent 10 sekunder og koble den til på nytt. 2. Kontroller sikringer og strømforsyning. Dersom disse ser ut til å fungere som normalt, test uttaket for strøm med et annet produkt. 3. Kontroller at kontrollpanelet er programmert riktig, og at tidsuret er innstilt. 4. Kontroller at døren er skikkelig lukket og at låsemekanismen slår inn. Dersom låsemekanismen ikke fungerer optimalt, vil ikke mikrobølgenes energi strømme inn i ovnen. Dersom ingen av de nevnte løsninger over fungerer, ta kontakt med kvalifisert servicepersonell. Forsøk IKKE å justere eller reparere ovnen selv.

6 VEILEDNING ANGÅENDE KJØKKENUTSTYR 1. Det ideelle kokeredskap for bruk i mikrobølgeovn, er transparent for mikrobølger og lar dets energi passere gjennom beholderen og varme ovnen. 2. Mikrobølger kan ikke gå gjennom metall, så kjøkkenutstyr i metall eller tallerkener med metallisk kant, bør ikke benyttes. 3. Det må ikke brukes resirkulerte papir produkter ved koking i mikrobølgeovn, da disse kan inneholde små biter av metall som kan forårsake gnister og / eller brann. 4. Runde eller ovale tallerkener er å anbefale, da mat i hjørner har en tendens til å bli overkokt. 5. Små striper av aluminiumsfolie kan benyttes for å forhindre overkoking av utsatte områder. Men vær varsom og bruk ikke for mye og sørg for en avstand på minst 2,54 cm mellom folien og ovnens innvendige vegger. Listen nedenfor er en generell veiledning som hjelper deg å velge riktig kjøkkenutstyr. Kjøkkenutstyr Glass som er motstandsdyktig mot varme Glass som ikke er motstandsdyktig mot varme Keramikk som er motstandsdyktig mot varme Plast tallerkener som er beregnet for mikrobølge Kjøkkenpapir Metall brett Metall stativ Aluminiumsfolie og beholdere i aluminiumsfolie Mikrobølgeovn Ja Nei Ja Ja Ja Nei Nei Nei NAVN PÅ DE FORSKJELLIGE DELENE 1. Låse system for dør 2. Vindu på ovnsdør 3. Roterende støtteben 4. Kontrollpanel 5. Veiledning for mikrobølgeovn (vennligst ikke fjern platen som dekker veiledningen). 6. Glass tallerken

7 KONTROLLPANEL Kontrollpanelet har to brytere. Den ene er en tidtaker, den andre bestemmer styrken på mikrobølgene. Bryter for valg av effekt Denne bryteren brukes for å velge styrken på mikrobølgene som skal benyttes. Dette er første steg for å starte tilberedning av mat i mikrobølgeovnen. Bryter for valg av tid Her ser man tiden man kan stille inn mikrobølgeovnen på. Med en lett dreining kan man velge opp til 30 minutters intervall på koking. Tilberedning i mikrobølgeovn For enkel koking i mikrobølgeovn, er der seks nivåer for effekt man kan velge mellom ettersom hva som passer best i forhold til hva man skal tilberede. Nivåene på effekten øker etter hvert som bryteren vris på i retning med klokken. Nivåene for effekt kan klassifiseres som følgende: Nivå på effekt Beskrivelse % Høy 2 85 % Medium høy 3 66 % Medium 4 48 % Medium lav 5 40 % Tining 6 17 % Lav

8 BRUK AV MIKROBØLGEOVN For å starte tilberedning av mat i mikrobølgeovn, 1. Plasser maten i ovnen og lukk døren. 2. Vri på bryteren for valg av effekt for å stille inn til ønsket styrke. 3. Bruk bryter for valg av tid for å stille inn tiden du ønsker å koke maten i. MERK: Straks du har vridd på bryter for valg av tid, vil tilberedningen starte. Dersom ønsket tid er under 2 minutter, må bryteren vris forbi indikatoren for 2 minutter og deretter tilbake til ønsket tid. ADVARSEL: VRI ALLTID BRYTEREN TILBAKE TIL POSISJON FOR NULL dersom maten tas ut før tiden er fullgått. Denne bryteren skal alltid stå i posisjon for null når mikrobølgeovnen ikke er i bruk. For å stoppe ovnen når den går, trykk på bryteren for å åpne døren eller bruk håndtaket på døren. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 1. Slå av ovnen og trekk ut støpselet før rengjøring. 2. Hold innsiden av ovnen ren. Når mat spruter eller det kommer væskesøl og dette fester seg til mikrobølgeovnens vegger tørk av med en fuktig klut. Mildt vaskemiddel kan brukes dersom ovnen er svært skitten. Unngå bruk av spray og andre sterke rengjøringsmidler som kan sette flekker, lage striper eller legge seg på ovnsdørens overflate. 3. De utvendige flatene bør rengjøres med en fuktig klut. For å unngå skade på delene inni ovnen, må ikke vann få lov å sige inn gjennom ventilasjonsåpningen. 4. Tørk døren og vinduet på begge sider, lister på dørene og tilstøtende deler må tørkes ofte med en fuktig klut for å fjerne eventuell sprutmerker eller søl. Det må ikke benyttes rengjøringsmidler med slipende effekt. 5. La ikke kontrollpanelet bli vått. Rengjør med en myk, fuktig klut. Ved rengjøring av kontrollpanelet, la døren stå åpen for å unngå at ovnen blir startet ved et uhell. 6. Dersom det samler seg damp inne i og rundt utsiden av ovnsdøren, tørk av med en myk klut. Dette kan forekomme når mikrobølgeovnen brukes under høy fuktighet. Dette er helt normalt. 7. Det er noen ganger nødvendig å fjerne glass tallerkenen for rengjøring. Vask tallerkenen i varmt såpevann eller i oppvaskmaskinen. 8. Rulle ringen og ovnsbunnen bør rengjøres regelmessig for å unngå overdrevent støy. Tørk bunnflaten helt enkelt med en klut som er lett fuktig med rengjøringsmiddel. Rulle ringen kan rengjøres i mildt såpevann eller i oppvaskmaskin. Sørg for å plassere rulle ringen i korrekt posisjon når denne settes tilbake i mikrobølgeovnen. 9. Dersom det blir nødvendig å fjerne lukt på ovnen, gjøres dette enklest ved å blande en kopp vann med saften og skallet fra en sitron i en dyp bolle beregnet for bruk i mikrobølgeovn. Ovnen settes så på full effekt i 5 minutter med bollen satt inn i ovnen. 10. Når det blir nødvendig å bytte lyspære i ovnene, må dette gjøres av kvalifisert service personell. Ta da kontakt med din forhandler. 11. Ovnen bør rengjøres regelmessig og eventuelle matrester må fjernes. Dersom ovnen ikke blir holdt ren, vil dette forringe overflaten, levetiden til produktet vil bli kortere og det kan medføre fare. 12. Vennligst ikke kast dette produktet i husholdningsavfall, med følg bestemmelsene til den lokale kommunen.

9 Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall. Garanti (gjelder Norge) Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikasjonsfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besøk vår nettside [support], eller ring vår supporttelefon (kr. 5,-/min). Markedsføres i Norge av: Target United AS Postboks Fredrikstad Telefon: Telefax:

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8 Instruksjoner for brødrister Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler... Krav til strømforsyning... Kassering av elektrisk utstyr...8 DELER OG FUNKSJONER Brødristerens

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer