Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009"

Transkript

1 Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Takk for at du valgte vår isbitmaskin Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet for å forsikre deg om korrekt bruk. Etter du har lest den, vennligst ta godt vare på den for eventuelt senere bruk.

2 Beskrivelse av maskinen og dens deler 1 Øvre deksel 2 Front deksel 3 Kontroll panel 4 Isbitbeholder 5 Vannbeholder 6 Bakre deksel 7 Vifte deksel Spesifikasjoner Daglig is produksjon : 10-15kg/24h Lagringskapasitet : 600g Kapasitet vann beholder : 1,5L Strømtilkobling : V~/50Hz Forbruk av strøm : 1.2A Kjøleenhet : R134a/85g Dimensjoner : mm Klima klasse : T

3 Funksjoner og fordeler Denne isbitmaskinen er forskjellig fra andre tradisjonelle isbitmaskiner i salg. Dens unike design og det faktum at den er bærbar, gjør at den egner seg for å medbringes til alle steder du ønsker. Uansett hvor du er, kan du lage is så lenge du kan koble den til strøm. Den er mikro prosessorstyrt og kan lage is på kun 6 til 18 minutter. Ved hver is produksjon, følger maskinen følgende steg: 1. Vannpåfylling 2. Is laging 3. Utslipp av vann 4. Utslipp av isbiter 5. Transport av isbiter 6. Lagring av isbitene Maskinen er pålitelig og lett i bruk. En indikator vil lyse og lyd vil fortelle deg når isen er ferdig og klar til bruk, eller når vanntanken er tom og trenger påfylling. UIM1009 Bruk av kontrollpanel PÅ AV TILKOBLET IS IS FULL TOM TANK Trykk her for å slå på maskinen Trykk her for å slå av maskinen Dette lyset vil lyse når maskinen er tilkoblet strøm. Dette lyset vil lyse når maskinen lager is. Den bruker mellom 6 til 18 minutter på å lage is, avhengig av vannets temperatur. Dette lyset vil lyse når isbitbeholderen er full, to korte pipetoner vil også gjøre deg oppmerksom på at isen er klar til bruk. Dersom det er for lite vann på vanntanken, vil dette lyset lyse og en pipetone vil høres. MERK: Vennligst sørg for at vannet i tanken ikke overstiger maksimum nivå. Forslag: 1. Etter du har etterfylt vann eller har tatt ut is, er det bedre å trykke på AV og så trykke på PÅ da maskinen vil komme i gang fortere etterpå 2. Vennligst merk deg at dersom en strømfeil oppstår som følge av at ledningen blir koblet ifra, eller AV knappen blir trykket på mens is produksjonen pågår, kan små

4 biter med is bli laget. Dette er vanlig og det er bare å starte maskinen på nytt og den fungerer som vanlig. 3. Vennligst sørg for at vannet i tanken ikke overstiger maksimum nivå. Sikkerhetsmerknad For å unngå ulykker, vennligst følg retningslinjer nedenfor: 1. For å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller skader under bruk av maskinen, vennligst følg disse forhåndsregler. 2. Koble maskinens strømledning kun til jordet kontakt. 3. Koble fra all strømtilførsel før vedlikeholdsarbeids. 4. Dreneringspluggen må ikke fjernes 5. Det må ikke brukes en adapter. 6. Det må ikke brukes skjøteledning til maskinen. 7. Det må ikke dras i ledningen når maskinen skal kobles fra strøm. 8. Dersom isen er unormal, kontakt forhandler. 9. Det er normalt at kompressor og kondensator blir meget varm under bruk. Disse kan oppnå en temperatur mellom 70 C og 90 C ved bruk og også delene rundt blir da varme. Vennligst ikke rør her for å unngå skader. 10. Som følge av hurtigfrysing, kan isbitene virke grå/uklare. Dette skyldes luft som blir fanget i vannet og vil ikke påvirke smaken eller kvaliteten på isbitene 11. Vennligst flytt beholderen minst 2cm ut for å unngå rust på metalliske komponenter. 12. Dersom skader oppstår på ledningen, må denne byttes av godkjent servicepersonell for å forhindre skader på maskinen eller personer. 13. Denne maskinen er ikke beregnet for bruk av personer (barn inkludert) med redusert psykisk intelligens, motoriske eller mentale handikap som kan påvirke sikkerheten til bruker. Ei heller av personer med manglende erfaring eller kunnskap til å kunne bruke maskinene på en trygg måte. Unntatt er selvsagt når personen er opplært og kan utføre handlingene slik at sin egen og omgivelsenes trygghet er ivaretatt, eller blir overvåket av slik ansvarlig person. 14. Unngå at barn leker med maskinen. 15. ADVARSEL: Fyll kun med bærbart vann, dvs. ikke direkte fra slange eller kran. 16. ADVARSEL Sørg for at alle ventilasjonsåpninger ikke er tildekket. 17. ADVARSEL Det må ikke benyttes mekanisk verktøy eller andre metoder for å øke hastigheten på frysetiden, annet en de anbefalt av forhandler. 18. ADVARSEL Sørg for at det ikke oppstår skader på fryse elektronikken. 19. ADVARSEL Det må ikke benyttes noen elektriske hjelpemidler inni maskinen bortsett fra de som er anbefalt av forhandler. Retningslinjer for transport og oppbevaring Under transport bør ikke helningsvinkelen på maskinen overstige 45

5 Maskinen må ikke snus opp ned. Problemer kan oppstå i kompressoren og de lukkede systemene. Isbitmaskinen må plasseres horisontalt på en stødig flat overflate. For å forsikre deg om at maskinen får skikkelig ventilasjon, lar du det være 150 mm avstand over maskinen, bak maskinen og på begge sider av maskinen. Før du tar i bruk maskinen for første gang, vennligst la den stå stabilt uten å være tilkoblet strøm i 2 timer. Sørg for å rense maskinen jevnlig for å forsikre deg om at isen er trygg å spise. Merknad: Isbitmaskinen må ikke plasseres i nærheten av en ovn, radiator eller annen varmekilde. 1. Ta ut skuffen og fyll vanntanken med vann. Sørg for at vann nivået i vanntanken ikke er over oppsamlingsskuffen for is. 2. Trykk på PÅ knappen for å slå maskinen på. Isbitmaskinen begynner nå å jobbe. Bruk av maskinen 1. Sett strømstøpselet i stikkontakten. 2. Fyll vann i vanntanken med koppen som følger med maskinen. 3. Trykk på PÅ for å starte maskinen. 4. Vannet vil nå bli pumpet inn i vannbegeret fra vannbeholderen. Dette tar cirka 30 sekunder. 5. Isbit produksjonen starter deretter. Fordamperen i vannbegeret begynner å lage isbiter rundt fordamperens fingre. 6. Det tar mellom 6 til 18 minutter(avhengig av vannets temperatur) fra maskinen slås på til isbitene er ferdige. Når isbitene er ferdige vil vannbegeret tippe forover og eventuelt overskytende vann går tilbake til vannbeholderen, mens isbitene vil falle av fordamperens fingre. Du vil høre en lyd når isbitene løsner. Isbitene faller direkte ned i isbitbeholderen. 7. Etter omtrent 30 sekunder vil vannbegeret snu tilbake til opprinnelig posisjon og neste runde med produksjon av isbiter starter. 8. Trykk på AV knappen for å slå av maskinen og avslutte produksjonen av isbiter. 9. Dersom TOM TANK indikatoren lyser, og du ønsker å fortsette isbitproduksjonen, fyll mer vann på vannbeholderen. Altså slik som i steg 2. Merk: Vennligst ta vekk ferdige isbiter først, ha deretter i en full kopp med vann. Dette for å unngå oversvømmelse av vann når isen smelter.

6 10. Når indikatoren lyser, vennligst dra isbitbeholderen ut, og tøm denne for ferdige isbiter med koppen som følger med maskinen. Merk: For å oppnå best mulig resultat, bør vannets temperatur være mellom 7 C og 35 C og omgivelsene være mellom 15 C og 38 C. Rengjøring og vedlikehold For å forsikre deg om at isbitene er renest mulig, bør vannet i vannbeholderen byttes ut hver 24. time. Ta ut dreneringspluggen for å tømme resterende vann ut fra vannbeholderen når maskinen ikke skal brukes over en lengre periode. Merk: Etter at vannet har blitt tømt ut, sørg for å sette på plass dreneringspluggen. Dersom du mister dreneringspluggen, ta kontakt med forhandler. Sørg for å alltid bytte til nytt vann før du starter ny produksjon av isbiter når maskinen har stått ubrukt over lengre tid Vennligst sørg for at maskinen rengjøres jevnlig. Når maskinen skal vaskes, må først ledningen tas ut av støpselet. Ta ut alle ferdige isbiter. Bruk en tynn blanding av vann og eddik for å rense innsiden og utsiden av isbitmaskinen. Maskinen må ikke sprayes eller vaskes med sterke rengjøringsmidler. Rens nøye før du starter maskinen etter rengjøring. Feilsøking Problem Mulig grunn Forslått løsning Kompressoren jobber unormalt med en summende lyd. PÅ knappen er ikke på Betingelsene for isbitproduksjon er tilstede men ingen is blir laget Spenning er lavere en anbefalt Sikringen er gått / ingen strøm 1.Kjøleenheten lekker. 2.Forseglet system er blokkert og viften får ikke jobbet 3.Kompressoren er ødelagt. Slå av isbitmaskinen og start den på nytt når spenningen er normal igjen Erstatt sikringen / Slå på strømmen Ring til kvalifisert servicepersonell Merk / tips - Defekt strømledning må byttes av produsent, service verksted eller annen kvalifisert personell for å unngå livsfare. - Skal bare fylles med bærbart vann - Det er normalt at kompressor og kondensator har en overflate temperatur mellom 70 C og 90 C under bruk, og områdene rundt disse kan være svært varme. - Grunnet hurtig frysing av isbiter, kan disse bli grå/uklare. Dette er innestengt luft i

7 vannet og har ingen betydning på kvaliteten eller smaken på isbitene. - Denne maskinen er ikke beregnet for bruk av personer (barn inkludert) med redusert psykisk intelligens, motoriske eller mentale handikap som kan påvirke sikkerheten til bruker. Ei heller av personer med manglende erfaring eller kunnskap til å kunne bruke maskinene på en trygg måte. Unntatt er selvsagt når personen er opplært og kan utføre handlingene slik at sin egen og omgivelsenes trygghet er ivaretatt, eller blir overvåket av slik ansvarlig person. - Maskinen må ikke legges i bløt Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall. Garanti (gjelder Norge) Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikasjonsfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besøk vår nettside [support], eller ring vår supporttelefon (kr. 5,-/min). Markedsføres i Norge av: Target United AS Postboks Fredrikstad Telefon: Telefax:

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Lenco Digital fotoramme DPA-800 Bruksanvisning 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Vennligst les denne instruksjonsboken før du tar i bruk Lenco Digital

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Frityrkoker. TKG FT 1004 230V~ 50Hz 2500W. I/B Version 110720. Fax +32 2 359 95 50. Front cover page (first page) Assembly page 1/10

Frityrkoker. TKG FT 1004 230V~ 50Hz 2500W. I/B Version 110720. Fax +32 2 359 95 50. Front cover page (first page) Assembly page 1/10 Frityrkoker I/B Version 110720 TKG FT 1004 230V~ 50Hz 2500W Front cover page (first page) Assembly page 1/10 N 1. Håndtak på stekekurven 2. Kurv 3. Lysindikator for temperatur 4. Lysindikator for strøm

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-B227WLQK http://no.yourpdfguides.com/dref/1214508

Din bruksanvisning LG GW-B227WLQK http://no.yourpdfguides.com/dref/1214508 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren...

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren... Instruksjoner for personlig kaffetrakter Innholdsfortegnelse SIKKERHET ved bruk av personlig kaffetrakter Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 8 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER

Detaljer

Brukermanual Saphira

Brukermanual Saphira Brukermanual Saphira Viktige sikkerhetsanvisninger For å minske faren for brann, elektrisk støt og/eller personskader, ved elektriske apparat må alltid sikkerhetsanvisninger følges: Les alle instrukser

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764034_03: BRUKERMANUAL INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV SYMBOLER... 3 Farenivåer...3 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsforskrifter 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/installasjon 8 Bruk 9 Rengjøring og rekondisjonering 11 Oppbevaring 13 Vedlikehold 14 Feilsøking 15 Teknisk

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer