Årsrapport Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond

2 Innholdsfortegnelse Nye krav til sikringsordninger 3 Norske Boligbyggelag 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Årsregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter til regnskapet 11 Revisjonsberetning 13 Boligbyggelagsoversikt 15 Illustrasjonsfoto: Anne Elisabeth Næss Portretter: Nyebilder.no Design/grafisk gjennomføring: Cathrines cmykeri Trykkproduksjon og gjennomføring: Datarekvisita Norge as, grafisk avdeling Mer informasjon om Sikringsfondet samt link til vedtekter, retningslinjer og søknadsskjema finner du på 2 Borettslagenes Sikringsfond

3 Nye krav til sikringsordninger Problemene enkelte borettslag fikk som følge av prisfallet under finanskrisen i 2007 og 2008, førte til at Stortinget endret borettslagsloven på flere steder for å komme useriøse aktører og forhold i byggebransjen til livs. Blant annet er det nå fastsatt at ingen nye borettslag skal ha mer enn 75 % fellesgjeld. Det har også kommet forbud mot skjevdeling av fellesgjelden blant andelseierne og det er innført en rekke nye bestemmelser som skal sikre at kjøper skal få god og tilstrekkelig informasjon om de økonomiske forholdene ved kjøp av en borettslagsbolig. Som en videreføring av dette, har Stortinget vedtatt nye regler som gir bestemmelser om hvordan sikringsordninger for borettslag skal organiseres og hvilke minimumskrav til dekning av tap som skal gjelde. De nye reglene trer i kraft fra og med Sikringsfondet tilpasser seg Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond er Norges største fond i sitt slag. Stiftelsen er nå i en prosess med å tilpasse seg de nye reglene. Blant annet må enhver sikringsordning ha konsesjon fra Finanstilsynet. Tilsynet vil også føre kontroll med virksomheten og påse at sikringsordningen drives forsvarlig og har evne til å dekke tap som kan oppstå i framtiden. Konkurs i borettslag Hvis andelseierne ikke betaler de månedlige felleskostnadene og hvis det ikke er noen som vil kjøpe boligene i borettslaget kan det oppstå svært vanskelige situasjoner. Et borettslag er et selskap og det kan gå konkurs. I 2008 gikk det første borettslaget i Norge konkurs og i ettertid har ca 10 borettslag fulgt på. Alle disse borettslagene var nye prosjekter og samtlige prosjekter var oppført av andre aktører enn Norske Boligbyggelag. Borettslagenes Sikringsfond er Norges største fond i sitt slag. En av hovedårsakene til konkursene var at det var svært lave innskudd og desto høyere fellesgjeld. I tillegg ble boligene i mange tilfeller solgt til andelseiere med begrenset evne til å betale så vel renter og avdrag som de månedlige felleskostnadene. Flere av prosjektene var i tillegg rehabiliteringsprosjekter hvor det i etterkant oppsto store feil og mangler. Useriøse utbyggere tjente penger mens kjøperne tapte. Det er dette myndighetene vil komme til livs med de nye kravene til utbyggere og sikringsordninger. Thor Eek Adm. direktør Borettslagenes Sikringsfond 3

4 Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har som formål å samle boligbyggelagene i Norge og arbeide for deres felles interesser. Et hovedmål er å påvirke myndighetene slik at det føres en bolig- og bygningspolitikk som fører til at boligbyggelagenes medlemmer og folk flest kan sikres en god bolig i et godt bomiljø. Boligbyggelagene er den største gruppen av profesjonelle aktører i det norske boligmarkedet. De 64 boligbyggelagene som er med i NBBL har medlemmer. Samlet sett er Norske Boligbyggelag landets fjerde største medlemsorganisasjon. Boligbyggelagene forvalter boliger i over boligselskap. I 2010 igangsatte boligbyggelagene bygging av 1454 boliger. NBBL har i snart 20 år arbeidet målbevisst med etablering og drift av trygghetsskapende tiltak for borettslag og boligbyggelag. Gjennom selskapet NBBL Fulltegningsforsikring AS sikres boligbyggelagene mot tap som følge av eventuelle usolgte boliger når nye byggeprosjekter er ferdigstilt. Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond tilbyr borettslagene sikkerhet for at ikke andelseiere som ikke greier å betale felleskostnadene påfører borettslaget og de øvrige andelseierne økonomisk tap. NBBL har i snart 20 år arbeidet målbevisst med etablering og drift av trygghetsskapende tiltak for borettslag og boligbyggelag. 4 Borettslagenes Sikringsfond

5 Nøkkeltall Antall boliger i fondet Totalt er boliger sikret mot tap på innbetalte felleskostnader Antall borettslag i fondet Antall borettslag i fondet er 4408 ved utgangen av Egenkapital i fondet Fondets strategi er langsiktig kapitaloppbygning. Egenkapitalen er på kr Borettslagenes Sikringsfond 5

6 Styrets årsberetning 2010 Virksomhetens art I henhold til vedtektene har Borettslagenes Sikringsfond til formål å forestå utbetalinger til borettslag som lider tap ved andelseieres mangelfulle betaling av felleskostnader. I tillegg skal fondet bygge opp under borettslagsmodellen som boform. Virksomheten ble startet i 1993 og kom i operativ drift fra Stiftelsen er lokalisert i Oslo. Mange boligbyggelag bruker fondet i sin markedsføring. For boligbyggelagene inngår sikringen som et element i det totale tilbudet til borettslagene. Fondet har styrket omdømmet til borettslagsformen generelt, og borettslag tilknyttet Norske Boligbyggelag spesielt. Stiftelsens styre i 2010 Jan Morten Røkaas Styreleder Torild Seljelid Styremedlem Johnny Brevik Styremedlem Sverre Bugge Varamedlem Elisabeth Leonhardsen Varamedlem Grethe Grøvdal Varamedlem Det har vært avholdt åtte styremøter. Rammebetingelser i 2010 Økonomi De fleste land i verden har de siste årene vært gjennom en finanskrise som har gitt store økonomiske utfordringer. I 2010 har situasjonen blitt bedre, men mange land sliter fremdeles med ettervirkningen etter krisen og det råder en viss usikkerhet. Det har vært mye fokus på enkelte europeiske land med mye gjeld og hvordan betalingsproblemer i disse landene vil påvirke Norge. Mange mener det verste er over og at de tiltak som er satt i gang er tilstrekkelig for å motvirke den økonomiske nedgangen. Krisen rammet også boligmarkedet i Norge der etterspørsel og omsetning sank. Den vanskelige økonomiske situasjonen, og private utbyggeres etablering av borettslag de senere år med svært høy fellesgjeld, uten sikringsordning, har hatt negativ innflytelse på borettslagsformens omdømme. I tillegg ser man tegn på nedbygging av sekundær industri i enkelte lokalsamfunn der gamle hjørnesteinsbedrifter nedlegges og nye arbeidsplasser ikke etableres. Alt dette har påvirket stiftelsen i året som har gått. Man må nok regne med at tap fra krisen vil påvirke stiftelsens resultat også i Ny lovgivning Stortinget vedtok i september 2010 nye regler for sikring mot tap av felleskostnader i borettslag. Endringene omfatter så vel hvordan sikringsordinger kan organiseres som hvilket nærmere innhold og dekningsomfang disse som minimum skal ha. Kommunal- og regionaldepartementet fastsatte i desember 2010 forskrifter med detaljerte regler med krav til sikringsproduktet. Lovendringene og forskriften om sikringsordningene trer først i kraft fra 1. januar Det produkt Stiftelsen Borettslagenes Sikringsordning tilbyr i dag tilfredsstiller i hovedsak de minimumskrav som loven og forskriften fastsetter. Organiseringen av virksomheten må derimot legges vesentlig om. Fra og med 2013 må sikringsordninger som skal dekke tap av felleskostnader i borettslag organiseres enten som forsikrings- eller finansieringsvirksomhet. Stiftelsen vil i løpet av første halvår 2011 konkludere med hensyn til hvilken organisasjonsform man vil søke konsesjon innenfor. Utvikling i 2010 Borettslagenes Sikringsfond hadde pr tilslutning fra borettslag med boliger. Oppslutningen har i de siste årene vært stigende, og i 2010 var det en økning på boliger. 128 borettslag kom inn i fondet. Flesteparten var tilknyttede borettslag. Premieinntektene utgjorde kr 12,6 millioner. Fondet har i løpet av året utbetalt erstatning i 27 skadesaker. Erstatningskostnadene utgjorde kr 1,8 millioner. I tillegg er endringene i konjunkturavsetningene kr 1,4 million.

7 Sikringsfondet utreder ved inngangen til 2011 alternative driftsmodeller og vil jobbe aktivt for å tilpasse seg nye lovpålagte krav til frivillige sikringsordninger. Fondet har i 2010 hatt en gjennomsnittlig forvaltningskapital på ca kr 73 millioner som forvaltes etter en forsiktig investeringsstrategi der eiendelene fordeles i aksje-, rentemarkedet og bank. Selskapets premiesatser er basert på løpende risikovurdering og langsiktig kapitaloppbygging for å møte et større fremtidig tilbakeslag i norsk økonomi, samt et ønske om en bred oppslutning. Virksomheten er etter styrets oppfatning i stor grad avhengig av utviklingen i de generelle økonomiske konjunkturer. Det forventes fremdeles høye erstatningsutbetalinger i årene fremover uten at disse, slik utsikten ved inngangen til 2011 er, forventes å bli truende for selskapets soliditet. På dette grunnlaget er premiene holdt uendret i Arbeidsmiljø, personale og ytre miljø Stiftelsen er en selveiende institusjon uten eget økonomisk formål. Borettslagenes Sikringsfond har forretningsføreravtale med NBBL som etter avtale har overlatt daglig drift til datterselskapet NBBL Partner AS. Administrerende direktør ble i sin helhet lønnet av NBBL som også var ansvarlig for alle pensjonsforpliktelser. Av stiftelsens tre styremedlemmer er det to menn og en kvinne. Blant varamedlemmene er det en mann og to kvinner. Opplysninger om godtgjørelse til tillitsmenn, ansatte m.v. er gitt i noter til regnskapet. Det er ikke blitt drevet virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljø. Årsresultat og disponeringer Årets overskudd på kr foreslås overført til annen egenkapital. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse et riktig bilde av drift og stilling pr Det har ikke inntrådt spesielle forhold etter årets utgang som kan antas å få særlig betydning for vurderingen av stiftelsen. Annen egenkapital utgjør pr kr Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond har etter skatteloven fritak for inntekts- og formuesskatt Fortsatt drift Årsregnskap er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn ligger mål for virksomheten, strategi og budsjett for Fondet vurderer utsiktene i norsk og internasjonal økonomi som usikker Dette kan føre til betydelige tapsutbetalinger i årene som kommer. Sikringsfondet utreder ved inngangen til 2011 alternative driftsmodeller og vil jobbe aktivt for å tilpasse seg nye lovpålagte krav til frivillige sikringsordninger. Oslo, den 1. mars 2011 Jan Morten Røkaas Styreleder Johnny Brevik Styremedlem Torild Seljelid Styremedlem Thor Eek Adm. direktør Borettslagenes Sikringsfond 7

8 Årsregnskap Note Premieinntekter Forfalt brutto premie Sum premieinntekter Erstatningskostnader Betalte brutto erstatninger Endring brutto erstatningsavsetning Sum erstatningskostnader Konjunkturavsetning Konjunkturavsetning Sum endring konjunkturavsetning Driftskostnader Administrasjonshonorar Andre honorarer Kontorkostnader Markedsføring Reise og møtekostnader Forsikringer Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekter og kostnader fra finansielle eiendeler Inntekter fra finansielle eiendeler Verdiregulering Gevinst/tap ved realisasjon av finansielle eiendeler Sum inntekter og kostnader fra finansielle eiendeler Årsoverskudd Overføringer og disponeringer Overført til annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer Borettslagenes Sikringsfond

9 Balanse Note Eiendeler Omløpsmidler Fordringer Fordringer direkte forretninger Andre fordringer Investeringer Aksjer og andeler Obligasjoner Bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Grunnkapital Grunnkapitalfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Avsetninger Erstatningsavsetning Konjunkturavsetning Sum avsetninger Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Jan Morten Røkaas Styreleder Johnny Brevik Styremedlem Torild Seljelid Styremedlem Thor Eek Adm. direktør Borettslagenes Sikringsfond 9

10 Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger - - Avsetninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Innbetalinger ved salg av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Borettslagenes Sikringsfond

11 Noter til regnskapet 1. Regnskapsprinsipper Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond følger regnskapslovens regler for små foretak. Stiftelsen er i henhold til skattelovens 2-30 første ledd punkt j nr 4 fritatt for skatt. Premieinntektene opptjenes lineært over dekningsperioden. Prinsipper for avsetninger fremgår av note 5. Obligasjoner og aksjefond inngår i en handelsportefølje og regnskapsføres til virkelig verdi etter regnskapslovens 5-8. Endringer i kursreserver er resultatført. For tilordning av anskaffelseskost for finansielle omløpsmidler benyttes FIFO prinsippet. 2. Obligasjoner Obligasjon Pålydende Kostpris Markedsverdi Kurs reserve ABG Sunndal Collier ASA 06/ Agder Energi AS 10/ DnB NOR Bank ASA 09/ Eitzen Chemicals 06/ Fjellinjen AS 10/ KLP Kommunekreditt AS 10/ Nordea Bank Norge ASA 09/ Sparebank 1 SMN 09/ Sparebanken Vest 10/ Sparebank 1 SR-Bank 10/ Statkraft 04/ Storebrand Livsforsikring AS 08/14 Ansv Umoe Industri 06/ Sum Sum pålydende verdi av obligasjonsporteføljen var pr kr Rentefond Pålydende Kostpris Markedsverdi Kurs reserve Storebrand rente Aksjer og andeler Aksjer og andeler Totalt antall Kurs Kostpris Markedsverdi Kurs andeler reserve Holberg Norge , Pluss OBX-Indeks (Norge) , Skagen Global , Sum Kostnadsførte honorarer til styre, revisor og adm. direktør Andre honorarer utgjør kr Av dette utgjør honorar til: Styre: Revisor (revisjon) inklusiv mva: Arbeidsgiveravgift Andre honorarer: Sum honorarer Administrerende direktør blir i sin helhet lønnet av A/L NBBL som også er ansvarlig for alle pensjonsforpliktelser. Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond har i 2010 betalt kr til A/L NBBL for leie av administrerende direktør. Borettslagenes Sikringsfond 11

12 Noter til regnskapet 5. Avsetninger Erstatningsavsetning: Erstatningsavsetning avsettes lineært over forsikringsperioden. Krav som ikke er innkommet innen tre år etter at tap kan anses konstatert, er å anse som foreldet. Betalte brutto erstatninger Betalte brutto erstatninger Sum betalte brutto erstatninger Endring brutto erstatningsavsetning Endring brutto erstatningsavsetning. Tilbakeført fra Endring brutto erstatningsavsetning. Tilbakeført fra Endring brutto erstatningsavsetning. Tilbakeført fra Endring brutto erstatningsavsetning. Tilbakeført fra Endring brutto erstatningsavsetning. Tilbakeført fra Endring brutto erstatningsavsetning. Tilbakeført fra Endring brutto erstatningsavsetning. Avsatt i Sum endring brutto erstatningsavsetning Brutto erstatnings- Endring brutto Brutto erstatnings- Betalte brutto Balansekontoer avsetning erstatningsavsetning avsetning erstatninger Avsetningsårgang pr i 2010 pr i Sum Konjunkturavsetning: Avsetning for å dekke unormale skadeår. Denne utgjør 40 % av summen av erstatningsavsetning. 6. Endring i egenkapital Egenkapitalbevegelse 2010: Grunnkapital Grunnkapitalfond Annen EK Sum EK Egenkapital Årsoverskudd Egenkapital Borettslagenes Sikringsfond

13 Revisjonsberetning Borettslagenes Sikringsfond 13

14 Revisjonsberetning 14 Borettslagenes Sikringsfond

15 Boligbyggelag med borettslag i Sikringsfondet Alta Boligbyggelag Arendal Boligbyggelag BOB Bodø Boligbyggelag BOiVEST Boligbyggelaget Usbl Bori Elverum og Omegn Boligbyggelag Follo Boligbyggelag Fredrikstad og Omegn Boligbyggelag Gjøvik og Omegn Boligbyggelag Halden Boligbyggelag Hamar og Omegn Boligbyggelag Hammerfest og Omegn Boligbyggelag Harstad Boligbyggelag Haugesund Boligbyggelag Indre Salten Boligbyggelag Indre Østfold Boligbyggelag Innherred Boligbyggelag Jæren Boligbyggelag Sandefjord Boligbyggelag Sandnes Boligbyggelag Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Skien Boligbyggelag Stor-Bergen Boligbyggelag Stord Boligbyggelag Sunndal Boligbyggelag Sørlandet Boligbyggelag Sør-Varanger Boligbyggelag TOBB Tromsø Boligbyggelag Ullensaker Boligbyggelag Vansjø Boligbyggelag Vestlandske Boligbyggelag Ålesund Boligbyggelag Se for kontaktinformasjon til boligbyggelagene Kongsberg Boligbyggelag Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag Kragerø Bolig- og Byggelag Kristiansund Boligbyggelag Lillehammer og Omegns Boligbyggelag Mo og Omegn Boligbyggelag Mosjøen og Omegn Boligbyggelag Møre og Romsdal Boligbyggelag Namsos Boligbyggelag Namsskogan Boligbyggelag Nannestad Boligbyggelag Narvik Boligbyggelag Nedre Buskerud Boligbyggelag Nordkapp Boligbyggelag Notodden Boligbyggelag OBOS Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag Ringbo Risør Boligbyggelag Rjukan og Tinn Boligbyggelag Borettslagenes Sikringsfond 15

16 Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond Øvre Vollgate 11 Pb. 452 Sentrum, 0104 Oslo Tlf: Faks: e-post: Org. nr:

Årsrapport. NBBL Fulltegningsforsikring AS

Årsrapport. NBBL Fulltegningsforsikring AS 2012 Årsrapport NBBL Fulltegningsforsikring AS Innholdsfortegnelse NBBL Fulltegningsforsikring AS 2 Sørenga 4 Norske Boligbyggelag 6 Nøkkeltall 7 Styrets årsberetning 8 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning 2014 Borettslagenes Sikringsordning Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 04 God sikring på Fjell 06 Styrets årsberetning 08 Resultatregnskap 09 Balanse

Detaljer

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 1 Innhold boligbyggelagenes forsikring as 3 fulltreff med hagle 4 Norske boligbyggelag 6 nøkkeltall 7 styrets årsberetning 8 resultatregnskap 10 balanse 11

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 1 2

Å r s r a p p o r t 20 1 2 Årsrapport 20 12 Foto side 1, 29, 59, 63 : Merete Kvammen Foto side 5: Jan Robert Wick Foto side 7, 21, 31,81: Jos de Horde Grafisk formgiving: Signus AS Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank

Detaljer

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur, organer og ledelse.....

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER. ÅRSRAPPORT 2013 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 14 BALANSE... 15 KONTANTSTRØMANALYSE... 16 NOTER... 17 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT - 2013 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2014 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA 1 Styrets årsberetning 2014 VERDIBANKEN ASA SIN VIRKSOMHET 2014 har vært et krevende år for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 11

Å r s r a p p o r t 20 11 Årsrapport 20 11 Foto: Sten Dagslott Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank 2011 2010 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 72,75 89,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen)

Detaljer